Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN...14 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Havnehagen barnehage er en moderne base- og sonebarnehage. Vi har fokus på barns kreativitet og medvirkning. Det er tre baser og barna har fast tilhørighet til en base. Personalet er fast tilknyttet sine baser. Barnehagen har en stor andel menn, noe vi tror er viktig for dagens barn. Basene har navn som gir assosiasjon til type aktivitet og fagområde Filosofen, Forskeren og Dramaten. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Vi observerer barna systematisk og bruker observasjonsverktøyet TRAS Vi bruker snakkepakken, som bl.a. inneholder konkreter, for å visualisere bøker, sanger og eventyr. Oslostandard for godt språkmiljø ble innført Vi serverer sunn mat og oppmuntrer barna til å være fysisk aktive ute. Vi tilbyr aktiviteter som alle barna kan være med på. Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Vi vil at Havnehagen barnehage skal være en læringsarena for alle. Dette året vil vi ha fokus på kommunens satsningsområder språk og folkehelse. Vi har tilrettelagte baser og andre arealer som kan fremme språk, kropp, bevegelse og helse. I tillegg til aldersinndelte grupper som tilbyr et alderstilpasset pedagogisk opplegg har vi grupper på tvers av basene som; røris, fruktgruppe og språkgruppe. Vi har ett tett samarbeid på huset hvor vi ser barnehagen under ett, som gir trygghet for barna med bevisste og tilstedeværende voksne. Vi har fokus på barns rett til medvirkning i hverdagen Vi har fokus på faglig læring og utvikling for alle i personalgruppen som f.eks. assistent/ped.leder forum, eksterne kurs, felles personal møter, planleggingsdager, basemøter/aldersinndelte gruppe møte. Ved bursdag og andre feiringer oppfordres foreldre og personal til å velge sunne alternativer MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Ved tilvenning av nye barn er trygghet for både barn og foreldre hovedfokus. Vi observerer barn både i lek og i voksenstyrte aktiviteter, for å se barnets utvikling,behov og trivsel. Vi har aldersinndelte grupper der vi har fokus på vennskap/sosial kompetanse og språk. Vi markerer kristne høytider i samarbeid med barnets hjem. Vi har jevnlige fellessamlinger der målet er å skape fellesopplevelser og gode relasjoner på tvers av basene. Årsplan

5 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagen har ukens hjelper der barnet er med på å dekke på bordet før måltidet Barn har medvirkning i samlingsstund og gruppetid, der de kan velge bl.a. bøker, sanger og aktiviteter. Barna er delaktig i utarbeidingen av regler for hvordan vi skal ha det i barnehagen. Ved bursdagsfeiringer får bursdagsbarnet velge sanger, bursdags krone, bursdagskappe og farger på rakettene. Dette blir dokumentert med plakat med bilder. Personalet skal gi barna anerkjennelse og respekt for sin ytringsfrihet. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle barna og foreldre skal bli møtt på en vennlig måte av personalet i hente og bringe situasjon. På foreldremøtet på høsten velger foreldre representanter til Samarbeidsutvalget, som også skal godkjenne årsplanen. Barnehagen har arrangementer der foreldre blir invitert: Lucia feiring, sommerfest, foreldremøter. Vi gir mulighet for at foreldrene kan presentere sine yrker (f.eks. politi, brannmann, ambulanse, prest/imam og bussjåfør) Foreldresamtaler minst en gang pr. år. og ved behov. Foreldre får komme med ønsker og tanker rundt barnehagens arbeid. Vi har kontinuerlig dialog med barnets hjem og samarbeider med foreldrene Årsplan

6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi har tre ulike baser, Forskeren, Filosofen og Dramaten. Hvert rom er utformet ulikt, og gir ulike pedagogiske tilbud til barna. Basene og de aldersinndelte gruppene roterer ukentlig mellom de ulike rommene. I nærområdet har vi en fotballbane og lekeplasser som blir brukt aktivt til lek. Vi har vår egen lavvo i skogen, som kan brukes til turer og ekskursjoner. På vinterstid bruker vi aktivt akebakken og Jeriko bakken, der barna blir introdusert for skilek. Vi møter barna der de er i deres utvikling. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Alle barn skal få like muligheter for lek og læring gjennom rotasjon på huset. I forbindelse med FN-dagen har vi tema barns rettigheter og lærer om ulike nasjonaliteter. Vi har aldersinndelte grupper tre ganger i uka. Barnehagen tilrettelegger for det enkelte barn, er støttende, gir utfordringer og fremmer utvikling slik at barna opplever en følelse av mestring og egenverdi. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Årsplan

7 Barna skal lære å vente på tur, ta hensyn til hverandre, og dele med hverandre. Barna lærer om samarbeid, og hvordan de kan bli bedre på å løse konflikter selv. Barna er i aldersinndelte grupper 3 dager i uka. Vi skal prege barnas hverdag med opplevelser som inneholder glede og humor. Vi skal gi hverandre anerkjennelse, respekt og være gode forbilder for barna. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Vi har førskolegruppa tre ganger i uka. (Sokrates) Vi har skolebesøk, der skolebarn leser for barnehagebarna. Vi besøker de aktuelle skolene i nærområdet Vi har et felles førskoleopplegg utarbeidet i barnehageenheten vår, som heter Førskolen Vi legger til rette for praktiske læringsområder der barna lærer å gå på do selv, holde orden på plassen sin, pakke sin egen tursekk, kle på seg selv og klare seg selv i matsituasjoner. Foreldresamtale på våren om skjema for overgang barnehage-skole. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Årsplan

8 Alle barn har hver sin perm som følger barnet i tiden det går i barnehagen. Her setter vi inn bilder av barna og annen relevant dokumentasjon. Foreldre får tilsendt månedsbrev/ månedsplaner/ informasjon fra gruppene. Vi dokumenterer jevnlig det pedagogiske arbeidet vårt ved bruk av de aldersinndelte gruppene sine rammer. På barnehagens hjemmeside legger vi ut bilder, planer og annen relevant informasjon. Vi tilbyr foreldresamtaler, innkaller til foreldremøte, og har et samarbeidsutvalg for foreldre og foresatte. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Sangsamling hvor vi bruker konkreter eller sang kort. Fortelle eventyr med bilder/flanellograf og konkreter /dramatisering. Sette ord på her og nå situasjoner. Månedens sang og eventyr Barna deltar i samlinger hver dag med rim regler, sanger og fortellinger. Bruke konkreter til fortellinger. Barna blir kjent med den første bokstaven i navnet sitt. Bli kjent med tekst, symboler og skilt. Månedens rim, sang og bok. Barna leker med rim. Barna lærer barnehagens sang. Bruke ipad/ikt. Dramatisere og komponere fortellinger. Lære å skrive navnet sitt. Høytlesning av bøker med flere kapitler. Månedens rim, sang og bok KROPP BEVEGELSE HELSE Barna danser og utfordrer seg med hele kroppen. Barna skal øve på grunnleggende motoriske bevegelser som hoppe, hinke, krype, balansere, klatre og stupe kråke. Røris gruppe Bruker skogen som hinderløype. Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Hinderløype inne Hinderløype ute i barnehagen. Mestre dobesøk selv. Voksne hjelper barna med å vaske hender og ansikt Trene på av-og påkledning. Mestre håndvask/ansiktsvask selv. Mestre å smøre maten sin selv. Sitte rolig under måltider. De største barna hjelper de yngre med håndvask og av-og påkledningssituasjoner. Gi barna kunnskap om hva som er sunt for kroppen. Lære å leke og forholde seg til andre barn i gruppe. Leke med rollelek materiale som dukker og koppestell. Fokus på rollelek og vennskap. Lage ting av naturmateriale/gjenbruks materiell Utvikle og beholde gode vennskapsbånd. Utvidet kjennskap til ulike former for formingsmateriell. KUNST KULTUR KREATIVITET Rive i papir. Fingermaling. Barna skal få kjennskap til ulike rytme instrumenter som rytmeegg, bjellekrans. Se på kunst i nærmiljøet som isbjørnen på lindebergsenter. Bana skal lære å klippe og holde blyanten riktig. Fokus på norske barnesanger. Barna skal få spille på tromme og lage sine egne rytmeinstrumenter Besøke skulpturparken på Trosterud. Barna skal lære å klippe ut etter markerte linjer. Barna får kjennskap til ulike instrumenter. Besøke skulpturparken på Ekeberg. Skape egne kunstneriske uttrykk. Bruk av Ipad musikk og kunst Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere apper NATUR MILJØ TEKNIKK Vannlek. Kjennskap til ulike gårdsdyr- bruk av sanger og eventyr. Kjennskap til vårblomstene. Barna lærer å kaste søppel i søppelkassa. Barna får erfaring med de ulike årstidene gjennom sansene sine. Bli kjent med frukt og grønnsaker. Brannvernuker uke 7 og 38 Eksperimentere med vann. Barna skal lære om norsk dyreliv og kategorisering av forskjellige dyr som skogsdyr, husdyr, innsekter. Lære navnene på vårens blomster. Kunne navn på frukt og grønnsaker. Barna lærer om kildesortering. Barna skal få kunnskap om hva som kjennetegner de ulike årstidene. Barna skal få lære om dyr som finnes i andre land enn Norge, og kunne kategorisere disse. Lære om ting vi finner/ser i skogen, som sopp, bær, trær og fugler. Barna blir kjent med miljøstasjoner hvor vi kaster glass, metall og klær. Barna skal få god kunnskap om de ulike årstidene og kunne kle seg deretter. Bruke ipad som læringsverktøy. Barna skal få erfaring med bruk av kamera og printer. Brannvernuker uke 7 og 38 Brannvernuker uke 7 og 38 ETIKK RELIGION FILOSOFI Barna skal få oppleve hensyn, respekt og god omsorg uavhengig av kultur/religion. Barn skal lære om samarbeid og vennskap. Vi tar opp temaer om følelser og Fokus på vennskap og konfliktløsning. Lære om barns rettigheter i Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Undre seg sammen med barna. empati. Snakke og undre seg sammen med barna. forbindelse med FN dagen. Bollesalg på senteret hvor inntektene går til veldedig formål. Undre seg og filosofere/reflektere sammen med barna. NÆRMILJØ SAMFUNN Bli kjent med buss og t-bane. Bruke lekeplasser og «lilleskogen» på Lindeberg. Bli kjent med ulike steder i bydelen som tannlege, Furuset forum, bibliotek. Besøke andre barnehager på Lindeberg. Turer til ulike steder i byen vår som bl.a. Munch museet, teknisk museum, rådhuset. Besøke skoler i lokalmiljøet. ANTALL FORM ROM Barna skal bli kjent med tallene 1-10 ved og telle barnegruppen, fingre og tær. Barna leker med klosser og sorterer leker og materiell i merkede kasser. Få kjennskap til grunnleggende former og primærfarger. Barna skal kunne telle til 10 og ha en forståelse av mengde. Barna skal lære om form, farge, størrelse, antall. Sanger og eventyr som omhandler tall, størrelser og former. Barna skal lære å telle til 20 og forstå mengden. Gjennom butikklek lærer barna om penger og telling. Barna er med i butikken og handler frukt og grønt hver uke. Barna skal lære om avstand, vekt, volum og tid. Barna lærer å lage paradis. Årsplan

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 9. februar Planleggingsdag. Barnehagen stengt 13. februar Karneval 17. februar Fastelavensdag 27. mars Gul dag 15. mai Markering av Norges nasjonaldag 29. mai Planleggingsdag. Barnehagen stengt 10. juni Sommerfest/ avslutning 21. september Planleggingsdag. Barnehagen stengt 23. oktober Markering av FN dagen 14. desember Lusia 18. desember Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Wenche Kjærnli Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer