Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997"

Transkript

1 Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997 NYHET! Gule sider (leverandørregister) Du trodde du fikk friskt vann? Og luft? "Himmel hav"! Vannkvalitet i Norge Hygieneaspekter ved dårlig vann til unit instrumenter Luftkvallitet fra kompressor Nytt fra Nordental Nov-97 Digital røntgenteknikk Etterutdannelse Narrer STATEN skolebarn som skader tenner? Utgiver: Focus Media AS «OscarsBorr» Boks 5324 MAJ., 0304 OSLO

2 Den rådende oppfatningen har vært basert på dette gode utgangspunktet; at kranvannet er like godt alle steder i landet. I rapporten fra Statens næringsmiddeltilsyn 1994, SNT-rapport 9, kan man lese at SIFFs undersøkelser viser at så mange som ca av landets ca vannverk, med mer enn 100 personer tilknyttet, ikke leverer fullt ut tilfredsstillende vann: Det er surt, bløtt farget/ humusholdig, basert på overflatevann, ubehandlet mange steder forurenset med tarmbakterier VANNFORSYNING I NORGE: VANNFORSYNING Norge har et av verdens beste naturgitte utgangspunkt for å levere befolkning industri både nok vann godt vann, men vi benytter ikke disse gode vannkildene er fortsatt vanlig mange steder. Hovedproblemene ved vårt drikkevann er knyttet til farge/humus til mikrobiolisk forurensning. Kjemiske komponeneter utgjør ikke noe helsemessig problem i Norge. Fra før har vi bare hatt krav om at vannverk for mer enn 100 mennesker (20 husstander), eller til næringsmiddel-virksomhet, skole andre institusjoner skal være offentlig godkjent, at drikkevann skal være hygienisk bruksmessig Grunnvann Annet Overflatevann (Elv/bekk() Overflatevann (Innsjø/tjern) EØS-avtalen medfører at bedrifter som håndterer kjøtt, melk, egg fisk, som ikke har hygienisk tilfredsstillende drikkevann, kan risikere å måtte stenge. Norge er et nedbørrikt område, med spredt bosetting meget lav gjennomsnittlig befolkningstetthet i europeisk sammenheng, Klima, toprafi geoli gjør at man nærmest overalt i Norge kan finne ferskvann som med enkel rensing er egnet som drikkevann. Rent kvantitativt er mangel på vann ikke noe problem i Norge, med unntak av noen kystkommuner. Til allminnelig vannforsyning leveres om lag 700 millioner kubikkmeter vann, eller cirka to promille av den totale avrenningen fra norske arealer. Overflatevann dominerer som kilde for drikkevann., men benyttes så mange tilfeller som mottaker av utslipp for renset urenset avløpsvann.! I følgende fylker forsynes en stor andel av befolkningen fra elv/bekk (tallene i parentes gjelder for vannverk som forsyner mer enn 1000 personer, noen vannverk som forsyner personer er så tatt med): Østfold (50%), Akershus (2%), Hordaland (53%), Sn Fjordane (71%), Møre Romsdal (70%), Troms (47%) Finnmark (43%). Oppland er det fylket hvor grunnvann er mest benyttet. I forhold til befolkningsstørrelsen har Norge mange ( derfor små) vannverk. Vi har cirka 350 store vannverk som forsyner vel tre av landets 4,2 millioner innbyggere, herunder de store byene. I tillegg til dette kommer ca vannverk som forsyner henholdsvis mennesker. Vår spredte bosetting i distriktene gjør at hele personer er forsynt fra private brønner, borehull vannforsyningsanlegg med mindre enn 20 personer tilknyttet. I denne oversikten er hundretusenvis av hyttebrønner ikke tatt med. tilfredsstillende. Vannforsyningssituasjonen: Norge har et av verdens beste naturgrunnlag for sitt drikkevann, men utnytter ikke mulighetene på en riktig måte særlig for vannforsyning i distriktene. Manglende desinfeksjon EØS-avtalen forplikter nå Norge til å innføre EUs kvalitetskrav til drikkevann i norsk rett. Det vil ikke bli stilt like omfattende krav til vann til bruk i næringsmiddelindustrien som til vann til allment formål.

3 VANNFORSYNING I NORGE, forts. På landsbasis mottar 75 prosent av befolkningen desinfisert drikkevann. Av disse benytter om lag 75 prosent klordesinfeksjon 30 prosent UV-desinfeksjon. I Østfold Akershus dominerer kjemisk felling med desinfeksjon som behandlingsmetode. Andre steder er det vanligst bare å desinfisere vannet, uten noen annen form for vannbehandling. I Oppland fylkene i Nord- Norge forsynes mer enn 20 prosent av befolkningen med ubehandlet vann. Som nevnt tidligere forsynes Oppland fra mange grunnvannskilder, i mange tilfeller er vannbehandling her unødvendig. Kommunene dominerer på eier- driftssiden for vannverk til mer enn 1000 personer. Av vannverk tilknyttet mellom personer, eier driver kommunene knapt halvparten. Mindre anlegg eies drives av private. Opplysningene om antall vannverk drikkevannskvaliteten for anlegg som leverer til mindre enn 100 personer er mer usikre. Norge har anslagsvis vannforsyningsanlegg som leverer til hytter, enkelthus eller til flere hus med titil sammennntil 20 personer. Foreløpig er det ingen vannverk som leverer til allment formål som eies /eller drives av private kommersielle interesser slik tilfellet er i for eksempel Frankrike. Private vannverk i Norge er som regel abonnenteide andelslag Konklusjon: Vår tiltro til vårt rene vann er sterkt overdrevet Vi bruker mye (for mye?) urent overflatevann

4 DRIKKEVANNSKVALITET DAGENS SITUASJON Folkehelsas fylkesvise undersøkelser av vannverk med mer enn 100 personer tilknyttet, de såkalte driftsoppfølgings-undersøklsene (DOP-undersøkelsene), viser at ca 60 prosent av befolkningen har tilfredsstillende vannforsyning, 30 prosent har utilfredsstillende vannforsyning ca ti prosent har egen vannforsyning. Med tilfredsstillende menes her ikke bare at vannet er helsemessig trygt. Det er så inkludert bruksmessige forhold som f.eks. farge, at vannet leveres i rikelig mengde Mange norske vannforsyningsanlegg distribuerer vannet i et gammelt utett ledningsnett der store lekkasjer som gir muligheter for innsug av kloakk fra minst like utette kloakkledninger i samme grøft (den såkalte familiegraven ). Paradoksalt nok er det fylker med det beste naturgrunnlaget som har dårligst drikkevann, det er fylkene med dårligst naturgitte forutsetninger som har det beste drikkevannet. Årsakene til dette er antakelig Drikkevannskjølere inkludert vannfilter. * Rent vann til under 50 øre pr. liter * Produserer vann til autoklav RENT VANN * Rent kaldt vann til ansatte pasienter. * UV-anlegg for 100% bakteriefritt vann. Tilbakekjøpsgaranti! Prøv et vannfilter eller kjøler uten Salg - Service - Utleie at det i fylkene med best vann er åpenbare forurensningsproblemer i en rekke vassdrag (hovedsakelig kloakkutslippp). Dermed har man måttet foreta et kritisk valg av drikkevannskilder dessuten kompensere for en dårlig usikker råvannskvalitet med avansert vannbehandling. I fylkene med godt naturgrunnlag har man tatt det som gitt at så vannet har vært bra, dermed sløyfet kritisk kildevalg desinfeksjon. Vi tilbyr alt innen vannbehandling. Pentex AS Postboks 107, 1720 Greåker Tlf: Fax: Spesielt i Trønderlagsfylkene er mange vannkilder preget av brun-gult vann forårsaket av humus. Humus er uønsket i drikkevannet fordi det gir tilslamming bakterievekst i ledningsnettet. Slikt vann kan være lite tiltalende med hensyn til lukt, smak utseende, kan dessuten vanskeliggjøre en skikkelig desinfeksjon ved at humusstoffene skjermer smittestoffene mot virkningen av desinfeksjonsmiddel UV-stråler. I kystfylkene, fra Sn Fjordane nordover til grensen mot Russland, er det vanligste problemet smittestoff som tilføres vannkildene, som kan gi sykdon i befolkningen. Smittestoffene som tilføres vannkildene, som kan gi sykdom i befolkningen. Smittestoffene kan komme med utslipp av avløpsvann i drikkevann, fra beitedyr eller ville dyr fugler. Svært mange vannverk i disse områdene mangler desinfeksjonstiltak for drikkevannet. Smittestoff-problemet forekommer så andre steder i landet. Kjemisk sammensetning sporemetaller - Svært få vannverk oppfyller normene for korrosjonsbegrensende parametre (ph, alkalitet kalsium) - Overskridelse av normene for fluorid nitrat, som er fastsatt av helsemessige årsaker, var mindre eller lik en prosent. -Kjemisk sammensetning antas ikke å utgjøre noe generelt helsemessig problem i Norge. VANNKILDER Stoff til artiklene om vann er funnet flere steder:. Multidental Tidende 1/97 fra DanDental, skrevet av tnl. Bent Brandt. Statens næringsmiddeltilsyn, rapport 9,1994. Gunnar Langeland. tlf referanser til en mengde andre rapporter fra samme sted. Egentlig skremmende interessant lesning..vg noen rørfagblader kom godt med, mye verdifullt kom så fra Pentex AS. Dansk tannlægeforenings tidende har i hele 1997 tatt problemet på alvor, noe som et lite innsmett om Aarhus-skandalen viser at myndighetene ikke har gjort.. Jacobsen Dental AS har så hjulpet med sine kunnskaper. Utover det; ta gjerne kontakt.

5 SYKDOMSUTBRUDD I motsetning til kjemiske komponenter i drikkevann, utgjør smittestoff et problem for noen mellomstore mange små vannverk. Listen over utbrudd epidemier, forårsaket av smittestoff overført med drikkevann, er foruroligende lang, det kommer jevnlig nye Antall registrerte drikkevannsbårne utbrudd epidemier I likhet med andre land finner en fram til smittestoffet som har forårsaket sykdom i om lag halvparten av tilfellene. De senere år har Campylobacter-bakterier Norwalk-virus dominert som årsak i oppklarte tilfeller. Rapporten over drikkevannsrelaterte utbrudd epidemier gir et foruroligende inntrykk. Man bør merke seg at bare et fåtall av de utbrudd epidemier som faktisk oppstår, blir rapportert til helse- næringsmiddelmyndighetene. Det virkelige antallet utbrudd/epidemier antallet syke er altså langt høyere, antakelig 1 til 100 ganger høyere. Fordeling av rapporterte, sannsynlige sikre drikkevannsbårne sykdomsutbrudd epidemier fordelt på femårs-perioder fra 1970 vises skjematisk: Serie1 Et høyt inntak av nitrat kan medføre at blodets hemlobin kan omdannes til methemlobin. Særlig hos barn kan det bety at oksygenopptak kompromitteres. Dessuten er det tegn på at for høy nitratinntak gir større risiko for magekreft. Et høyt innhold av klorider er ikke direkte sunnhetsskadelig, men klorider er sterkt korrosive det kan gå ut over rørinnstallasjoner, som er fremstilt av ikke-korrosjonsresistente legeringer. Ved denne korrosjon ødelegges installasjonene, tungmetaller kan frigis fra legeringene Grafen tyder på at antall utbrudd epidemier reelt sett er økende, men dette er neppe riktig. Tilfellene rapporteres /eller publiseres nok oftere nå enn før. Råvannet blir normalt ikke kontrollert for alle sunnhetsskadelige stoffer det gjøres kun ved mistanke (for eksempel om pesticider). Helseforsikring? Med en månedspremie på under 100 kroner kan dine pasienter nå være garantert ikke bare utbetaling ved de virkelig store tannlegeregningene, men så være sikret delvis refusjon av de mer ordinære utgiftene til tannbehandling. Dette er en service overfor pasientene: Pasienten sender inn tannlegens regning til forsikringsselskapet mottar skadeoppgjør i løpet av en ukes tid. Tannlegens rolle er enkel krever ikke annet enn at pasienten får en brosjyre lar Norsk Helseforsikring svare på spørsmålene. Alle kan tegne forsikring uten forbehold om livsstil, alder eller helsetilstand. For småbarnsforeldre er det interessant at polisen så delvis dekker egenandelen ved kjeveortopedisk behandling. For et rimelig premiebeløp er de forsikret, de får utbetaling på sine vanlige årlige helseutgifter de har skaffet seg et sikkerhetsnett for fremtidig store helseutgifter den dagen utgiftene kommer sammen med sykdom. Personer som ønsker dekning til å kjøpe seg fri fra helsekøer som ikke dekkes under den rimeligste forsikringen, vil gebyrfritt kunne oppgradere for dette. Denne dekningen ut- Vanlig forsikring er generelt i utgangspunktet en deling av risiko, du må egentlig ha uflaks for å ha glede av den f.eks. hvis huset ditt brenner eller bilen blir stjålet. Helseforsikringen skiller seg ut, i det de aller fleste forsikringstagere i løpet av ett år vil få tilbakebetaling på sin polise. Ved en undersøkelse, røntgen, en eller to fyllinger forebyggende behandling får din pasient refundert mellom prosent av utgiftene. Det skal ikke så mange andre utgifter til; f.eks. medisinkjøp eller optiker, før hele premien er tjent inn.

6 Hvilken vannkvalitet trenger tannklinikken? Tannklinikken MÅ etterbehandle alt kranvann. Hva slags vannkvalitet er det behov for? * Vann fra vannkranen: Til drikke- skylleformål, håndvask husholdningsbruk. * Avsaltet vann til bruk i autoklaver. * Dekontaminert eller avsaltet vann til unitens vannsystemer. * Isotonisk, sterilt vann til skylling kjøling ved operative inngrep. Siste:Idet vi gikk i trykken kunne Tandlægebladet (DK) melde om Coliforme bakterier i drikkevannet i Aarhus: 2 måneders unntakstilstand ; folk måtte koke desinfisere ALT vann. Men tannlegene fikk unntak fra unntakstilstanden til å spraye møkk i munnen på pasienten Vann fra vannkranen I Norge er som bekjent alt vann fra springen av drikkevannskvalitet. Vannets hårdhet. Vannet inneholder CA ++ Mg ++ i mengder som varierer fra landsdel til landsdel. Ved koking av vannet fordamper så vannets innhold av CO 2, resultatet blir at de tungtoppløselige saltene CaCO 3 MgCO 3 utfelles som kalk. Ved et stort innhold Ca ++ Mg ++ kalles vannet hardt - ved et lite innhold kalles vannet bløtt. Dette har betydning f.eks. ved anvendelse av såpe. Såpe fremstilles av animalsk fett ved forsåpning med lut (NaOH) Derved dannes fettsyrer som er ionisert med en negativ ladning. Ved en håndvask bindes/ nøytraliseres såpens negative fettsyreioner av vannets positive calcium. Og magnesiums-ioner (som danner uoppløselige kalksåper). Først når denne nøytraliseringen er skjedd (med et visst forbruk av såpe) kan såpens fettoppløsende evne komme i funksjon. Det skal derfor brukes mer såpe ved håndvask med hardt vann. Til gjengjeld er det vanskelig å skylle såpen vekk når vannet er bløtt. Avsaltet vann. Demineralisert vann. Begrepet demineralisering eller av-ionisering dekker forskjellige metoder til å befri vannet for nesten alle de oppløste salter. Til bruk i autoklav er det spesielt fjerning av de divalente metallioner Ca ++ Mg ++ som er interessante, da disse ionene kan utfelles som karbonater (kalk) i autoklavens rørsystem trykkammer. De meste benyttede metoder til demineralisering er ionbytting omvendt osmose - evt. en kombinasjon av disse. "Ionebytting" En kationbytter er en innretning som er fremstilt av et syntetisk materiale. Den er i stand til å avgi et stort antall H + -ioner til vannet i stedet suge andre positivt ladete ioner til seg: Ca ++, Mg ++, Na +,K + etc. En anionbytter kan avgi OH-ioner motta HCO 3 (bikarbonat), Cl, SO 4, NO 3 andre negativt ladete ioner. Reaksjonen H++OH- H 2 O medfører at vannet i en velfungerende ionbytter er renset for 99% av saltinnholdet. Ofte er begge typer ionbyttere sammenbygget til en enhet. I kommersielle anlegg til bruk i for eksempel dentalsektoren, kjøres vannet først gjennom en anionbytter, dernest en kationbytter til sist en kombinert anion-/-kationbytter. Med tiden blir ionbytterne fylt opp med de mottatte ioner, men ionbytterne kan fungere igjen etter en regenereringsprosess. Omvendt osmose. Ved omvendt osmose presses vannet under høyt trykk (f.eks bar) gjennom en semipermeabel membran. Derved tilbakeholdes ( bortskylles) saltene på tilløpssiden av membranen, mens vannet, som er renset for 95-98% av saltene, kommer ut på den andre siden av membranen. Destillert vann. Destillasjonsprosessen er ganske enkel: I en beholder varmes vannet opp til kokepunktet, vanndampen ledes gjennom et kjølesystem, hvor det igjen fortettes til vann, som deretter samles opp i en annen beholder. Saltene blir i den første beholderen, i en annen er det destillert vann.

7 Demineralisert eller destillert vann hva skal jeg bruke til autoklaven? Effekten av demineralisering eller destillering kan kontrolleres ved å måle ledningsevnen i vannet, da ledningsevnen er helt avhengig av saltinnholdet. Måleenheten ved disse målingene er mikro-siemens råvann kan ha ledningsevner fra S/cm. Noen fabrikker krever at ledningsevnen reduseres til 10 S/cm, det vil si en reduksjon på 97,8-99%. Ved måling av ledningsevnen er det vanskelig å finne en forskjell på destillert vann demineralisert vann hvis det overhodet er noen forskjell. Visse autoklavfabrikanter selger egne, små maskiner til å fremstille destillert vann, dette er muligens årsaken til at disse krever at brukerne av deres produkt skal bruke destillert vann. Vi trenger forbedret vannkvalitet... Dekontaminert vann Det er påvist av bl.a. Niels Erik Fiehn, at rørsystemet på danske tannklinikker i mange tilfeller er alvorlig kontaminert med bakterier, sopp alger. Spesielt hvis rørsystemet er fremstilt av syntetiske materialer. Årsaken er at vekstvilkårene for mikroorganismer er ideelle i unitens trange fine rørsystem, hvor vannet ofte kan være stillestående i lang tid- for eksempel i en weekend. Bakteriefloraen består mest av bakterier, som normalt er apatene, selv b.pseudomonas kan gi infeksjoner, spesielt hos svekkete personer. Men man har så funnet b.legionella, som kan gi lungebetennelser (legionærsykdommen) med døden til følge. Isotonisk/sterilt vann Til skylling kjøling ved operasjonsbruk benyttes, som bekjent, fysiolisk saltvann, dvs. en steril 0,9% vannoppløsning av NaCl. Fysiolisk saltvann har samme osmotiske trykk som vevsvæske, slik at skadevirkningen ved inntrengning i bløte vev er begrenset. Fysiolisk saltvann kan administreres manuelt via en skylle- eller øresprøyte, men flere fabrikanter tilbyr sterilvannanlegg, som kan bygges på uniten. Flere fabrikanter har utviklet sin egen metode til å dekontaminere vannet i sin unit. Eksempler på systemer på markedet: Flex Integral I Integral uniter kan innebygges HygiFlex Thermo, som er et elektronisk styrt pasteuriserings -aggregat. Det produseres 80 o C varmt vann, som skylles igjennom vanninstallasjonene om morgenen. Bakterieinnholdet i unitens vannsystem holdes derved på et akseptabelt nivå. Siemens Siemens klima-anlegg kan fås til de fleste nye Siemensuniter. Systemet er istand til å dosere en desinfiserende væske, som hovedsakelig består av H 2 O 2. H 2 O 2 konsentrasjoner som styres av en computer, holdes konstant på ca. 0,01% i hele ledningssystemet. Systemet har vist seg å være effektivt. (Se Mens Kilians artikkel i Tandlægebladet 14-89: Evaluering av et nytt system til dekontaminering av vann i klinikkenheter.)

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 5 RFID- merking av storfe 9 ESBL - Hva kan gjøres for å begrense forekomsten? 41 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0113

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

Ny start med fullført gjeldsordning

Ny start med fullført gjeldsordning Oppdragsrapport nr. 11-2010 Christian Poppe Ny start med fullført gjeldsordning SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 11 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer