Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997"

Transkript

1 Praktisk relatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge Focus nr. 8/97 Nov 1997 NYHET! Gule sider (leverandørregister) Du trodde du fikk friskt vann? Og luft? "Himmel hav"! Vannkvalitet i Norge Hygieneaspekter ved dårlig vann til unit instrumenter Luftkvallitet fra kompressor Nytt fra Nordental Nov-97 Digital røntgenteknikk Etterutdannelse Narrer STATEN skolebarn som skader tenner? Utgiver: Focus Media AS «OscarsBorr» Boks 5324 MAJ., 0304 OSLO

2 Den rådende oppfatningen har vært basert på dette gode utgangspunktet; at kranvannet er like godt alle steder i landet. I rapporten fra Statens næringsmiddeltilsyn 1994, SNT-rapport 9, kan man lese at SIFFs undersøkelser viser at så mange som ca av landets ca vannverk, med mer enn 100 personer tilknyttet, ikke leverer fullt ut tilfredsstillende vann: Det er surt, bløtt farget/ humusholdig, basert på overflatevann, ubehandlet mange steder forurenset med tarmbakterier VANNFORSYNING I NORGE: VANNFORSYNING Norge har et av verdens beste naturgitte utgangspunkt for å levere befolkning industri både nok vann godt vann, men vi benytter ikke disse gode vannkildene er fortsatt vanlig mange steder. Hovedproblemene ved vårt drikkevann er knyttet til farge/humus til mikrobiolisk forurensning. Kjemiske komponeneter utgjør ikke noe helsemessig problem i Norge. Fra før har vi bare hatt krav om at vannverk for mer enn 100 mennesker (20 husstander), eller til næringsmiddel-virksomhet, skole andre institusjoner skal være offentlig godkjent, at drikkevann skal være hygienisk bruksmessig Grunnvann Annet Overflatevann (Elv/bekk() Overflatevann (Innsjø/tjern) EØS-avtalen medfører at bedrifter som håndterer kjøtt, melk, egg fisk, som ikke har hygienisk tilfredsstillende drikkevann, kan risikere å måtte stenge. Norge er et nedbørrikt område, med spredt bosetting meget lav gjennomsnittlig befolkningstetthet i europeisk sammenheng, Klima, toprafi geoli gjør at man nærmest overalt i Norge kan finne ferskvann som med enkel rensing er egnet som drikkevann. Rent kvantitativt er mangel på vann ikke noe problem i Norge, med unntak av noen kystkommuner. Til allminnelig vannforsyning leveres om lag 700 millioner kubikkmeter vann, eller cirka to promille av den totale avrenningen fra norske arealer. Overflatevann dominerer som kilde for drikkevann., men benyttes så mange tilfeller som mottaker av utslipp for renset urenset avløpsvann.! I følgende fylker forsynes en stor andel av befolkningen fra elv/bekk (tallene i parentes gjelder for vannverk som forsyner mer enn 1000 personer, noen vannverk som forsyner personer er så tatt med): Østfold (50%), Akershus (2%), Hordaland (53%), Sn Fjordane (71%), Møre Romsdal (70%), Troms (47%) Finnmark (43%). Oppland er det fylket hvor grunnvann er mest benyttet. I forhold til befolkningsstørrelsen har Norge mange ( derfor små) vannverk. Vi har cirka 350 store vannverk som forsyner vel tre av landets 4,2 millioner innbyggere, herunder de store byene. I tillegg til dette kommer ca vannverk som forsyner henholdsvis mennesker. Vår spredte bosetting i distriktene gjør at hele personer er forsynt fra private brønner, borehull vannforsyningsanlegg med mindre enn 20 personer tilknyttet. I denne oversikten er hundretusenvis av hyttebrønner ikke tatt med. tilfredsstillende. Vannforsyningssituasjonen: Norge har et av verdens beste naturgrunnlag for sitt drikkevann, men utnytter ikke mulighetene på en riktig måte særlig for vannforsyning i distriktene. Manglende desinfeksjon EØS-avtalen forplikter nå Norge til å innføre EUs kvalitetskrav til drikkevann i norsk rett. Det vil ikke bli stilt like omfattende krav til vann til bruk i næringsmiddelindustrien som til vann til allment formål.

3 VANNFORSYNING I NORGE, forts. På landsbasis mottar 75 prosent av befolkningen desinfisert drikkevann. Av disse benytter om lag 75 prosent klordesinfeksjon 30 prosent UV-desinfeksjon. I Østfold Akershus dominerer kjemisk felling med desinfeksjon som behandlingsmetode. Andre steder er det vanligst bare å desinfisere vannet, uten noen annen form for vannbehandling. I Oppland fylkene i Nord- Norge forsynes mer enn 20 prosent av befolkningen med ubehandlet vann. Som nevnt tidligere forsynes Oppland fra mange grunnvannskilder, i mange tilfeller er vannbehandling her unødvendig. Kommunene dominerer på eier- driftssiden for vannverk til mer enn 1000 personer. Av vannverk tilknyttet mellom personer, eier driver kommunene knapt halvparten. Mindre anlegg eies drives av private. Opplysningene om antall vannverk drikkevannskvaliteten for anlegg som leverer til mindre enn 100 personer er mer usikre. Norge har anslagsvis vannforsyningsanlegg som leverer til hytter, enkelthus eller til flere hus med titil sammennntil 20 personer. Foreløpig er det ingen vannverk som leverer til allment formål som eies /eller drives av private kommersielle interesser slik tilfellet er i for eksempel Frankrike. Private vannverk i Norge er som regel abonnenteide andelslag Konklusjon: Vår tiltro til vårt rene vann er sterkt overdrevet Vi bruker mye (for mye?) urent overflatevann

4 DRIKKEVANNSKVALITET DAGENS SITUASJON Folkehelsas fylkesvise undersøkelser av vannverk med mer enn 100 personer tilknyttet, de såkalte driftsoppfølgings-undersøklsene (DOP-undersøkelsene), viser at ca 60 prosent av befolkningen har tilfredsstillende vannforsyning, 30 prosent har utilfredsstillende vannforsyning ca ti prosent har egen vannforsyning. Med tilfredsstillende menes her ikke bare at vannet er helsemessig trygt. Det er så inkludert bruksmessige forhold som f.eks. farge, at vannet leveres i rikelig mengde Mange norske vannforsyningsanlegg distribuerer vannet i et gammelt utett ledningsnett der store lekkasjer som gir muligheter for innsug av kloakk fra minst like utette kloakkledninger i samme grøft (den såkalte familiegraven ). Paradoksalt nok er det fylker med det beste naturgrunnlaget som har dårligst drikkevann, det er fylkene med dårligst naturgitte forutsetninger som har det beste drikkevannet. Årsakene til dette er antakelig Drikkevannskjølere inkludert vannfilter. * Rent vann til under 50 øre pr. liter * Produserer vann til autoklav RENT VANN * Rent kaldt vann til ansatte pasienter. * UV-anlegg for 100% bakteriefritt vann. Tilbakekjøpsgaranti! Prøv et vannfilter eller kjøler uten Salg - Service - Utleie at det i fylkene med best vann er åpenbare forurensningsproblemer i en rekke vassdrag (hovedsakelig kloakkutslippp). Dermed har man måttet foreta et kritisk valg av drikkevannskilder dessuten kompensere for en dårlig usikker råvannskvalitet med avansert vannbehandling. I fylkene med godt naturgrunnlag har man tatt det som gitt at så vannet har vært bra, dermed sløyfet kritisk kildevalg desinfeksjon. Vi tilbyr alt innen vannbehandling. Pentex AS Postboks 107, 1720 Greåker Tlf: Fax: Spesielt i Trønderlagsfylkene er mange vannkilder preget av brun-gult vann forårsaket av humus. Humus er uønsket i drikkevannet fordi det gir tilslamming bakterievekst i ledningsnettet. Slikt vann kan være lite tiltalende med hensyn til lukt, smak utseende, kan dessuten vanskeliggjøre en skikkelig desinfeksjon ved at humusstoffene skjermer smittestoffene mot virkningen av desinfeksjonsmiddel UV-stråler. I kystfylkene, fra Sn Fjordane nordover til grensen mot Russland, er det vanligste problemet smittestoff som tilføres vannkildene, som kan gi sykdon i befolkningen. Smittestoffene som tilføres vannkildene, som kan gi sykdom i befolkningen. Smittestoffene kan komme med utslipp av avløpsvann i drikkevann, fra beitedyr eller ville dyr fugler. Svært mange vannverk i disse områdene mangler desinfeksjonstiltak for drikkevannet. Smittestoff-problemet forekommer så andre steder i landet. Kjemisk sammensetning sporemetaller - Svært få vannverk oppfyller normene for korrosjonsbegrensende parametre (ph, alkalitet kalsium) - Overskridelse av normene for fluorid nitrat, som er fastsatt av helsemessige årsaker, var mindre eller lik en prosent. -Kjemisk sammensetning antas ikke å utgjøre noe generelt helsemessig problem i Norge. VANNKILDER Stoff til artiklene om vann er funnet flere steder:. Multidental Tidende 1/97 fra DanDental, skrevet av tnl. Bent Brandt. Statens næringsmiddeltilsyn, rapport 9,1994. Gunnar Langeland. tlf referanser til en mengde andre rapporter fra samme sted. Egentlig skremmende interessant lesning..vg noen rørfagblader kom godt med, mye verdifullt kom så fra Pentex AS. Dansk tannlægeforenings tidende har i hele 1997 tatt problemet på alvor, noe som et lite innsmett om Aarhus-skandalen viser at myndighetene ikke har gjort.. Jacobsen Dental AS har så hjulpet med sine kunnskaper. Utover det; ta gjerne kontakt.

5 SYKDOMSUTBRUDD I motsetning til kjemiske komponenter i drikkevann, utgjør smittestoff et problem for noen mellomstore mange små vannverk. Listen over utbrudd epidemier, forårsaket av smittestoff overført med drikkevann, er foruroligende lang, det kommer jevnlig nye Antall registrerte drikkevannsbårne utbrudd epidemier I likhet med andre land finner en fram til smittestoffet som har forårsaket sykdom i om lag halvparten av tilfellene. De senere år har Campylobacter-bakterier Norwalk-virus dominert som årsak i oppklarte tilfeller. Rapporten over drikkevannsrelaterte utbrudd epidemier gir et foruroligende inntrykk. Man bør merke seg at bare et fåtall av de utbrudd epidemier som faktisk oppstår, blir rapportert til helse- næringsmiddelmyndighetene. Det virkelige antallet utbrudd/epidemier antallet syke er altså langt høyere, antakelig 1 til 100 ganger høyere. Fordeling av rapporterte, sannsynlige sikre drikkevannsbårne sykdomsutbrudd epidemier fordelt på femårs-perioder fra 1970 vises skjematisk: Serie1 Et høyt inntak av nitrat kan medføre at blodets hemlobin kan omdannes til methemlobin. Særlig hos barn kan det bety at oksygenopptak kompromitteres. Dessuten er det tegn på at for høy nitratinntak gir større risiko for magekreft. Et høyt innhold av klorider er ikke direkte sunnhetsskadelig, men klorider er sterkt korrosive det kan gå ut over rørinnstallasjoner, som er fremstilt av ikke-korrosjonsresistente legeringer. Ved denne korrosjon ødelegges installasjonene, tungmetaller kan frigis fra legeringene Grafen tyder på at antall utbrudd epidemier reelt sett er økende, men dette er neppe riktig. Tilfellene rapporteres /eller publiseres nok oftere nå enn før. Råvannet blir normalt ikke kontrollert for alle sunnhetsskadelige stoffer det gjøres kun ved mistanke (for eksempel om pesticider). Helseforsikring? Med en månedspremie på under 100 kroner kan dine pasienter nå være garantert ikke bare utbetaling ved de virkelig store tannlegeregningene, men så være sikret delvis refusjon av de mer ordinære utgiftene til tannbehandling. Dette er en service overfor pasientene: Pasienten sender inn tannlegens regning til forsikringsselskapet mottar skadeoppgjør i løpet av en ukes tid. Tannlegens rolle er enkel krever ikke annet enn at pasienten får en brosjyre lar Norsk Helseforsikring svare på spørsmålene. Alle kan tegne forsikring uten forbehold om livsstil, alder eller helsetilstand. For småbarnsforeldre er det interessant at polisen så delvis dekker egenandelen ved kjeveortopedisk behandling. For et rimelig premiebeløp er de forsikret, de får utbetaling på sine vanlige årlige helseutgifter de har skaffet seg et sikkerhetsnett for fremtidig store helseutgifter den dagen utgiftene kommer sammen med sykdom. Personer som ønsker dekning til å kjøpe seg fri fra helsekøer som ikke dekkes under den rimeligste forsikringen, vil gebyrfritt kunne oppgradere for dette. Denne dekningen ut- Vanlig forsikring er generelt i utgangspunktet en deling av risiko, du må egentlig ha uflaks for å ha glede av den f.eks. hvis huset ditt brenner eller bilen blir stjålet. Helseforsikringen skiller seg ut, i det de aller fleste forsikringstagere i løpet av ett år vil få tilbakebetaling på sin polise. Ved en undersøkelse, røntgen, en eller to fyllinger forebyggende behandling får din pasient refundert mellom prosent av utgiftene. Det skal ikke så mange andre utgifter til; f.eks. medisinkjøp eller optiker, før hele premien er tjent inn.

6 Hvilken vannkvalitet trenger tannklinikken? Tannklinikken MÅ etterbehandle alt kranvann. Hva slags vannkvalitet er det behov for? * Vann fra vannkranen: Til drikke- skylleformål, håndvask husholdningsbruk. * Avsaltet vann til bruk i autoklaver. * Dekontaminert eller avsaltet vann til unitens vannsystemer. * Isotonisk, sterilt vann til skylling kjøling ved operative inngrep. Siste:Idet vi gikk i trykken kunne Tandlægebladet (DK) melde om Coliforme bakterier i drikkevannet i Aarhus: 2 måneders unntakstilstand ; folk måtte koke desinfisere ALT vann. Men tannlegene fikk unntak fra unntakstilstanden til å spraye møkk i munnen på pasienten Vann fra vannkranen I Norge er som bekjent alt vann fra springen av drikkevannskvalitet. Vannets hårdhet. Vannet inneholder CA ++ Mg ++ i mengder som varierer fra landsdel til landsdel. Ved koking av vannet fordamper så vannets innhold av CO 2, resultatet blir at de tungtoppløselige saltene CaCO 3 MgCO 3 utfelles som kalk. Ved et stort innhold Ca ++ Mg ++ kalles vannet hardt - ved et lite innhold kalles vannet bløtt. Dette har betydning f.eks. ved anvendelse av såpe. Såpe fremstilles av animalsk fett ved forsåpning med lut (NaOH) Derved dannes fettsyrer som er ionisert med en negativ ladning. Ved en håndvask bindes/ nøytraliseres såpens negative fettsyreioner av vannets positive calcium. Og magnesiums-ioner (som danner uoppløselige kalksåper). Først når denne nøytraliseringen er skjedd (med et visst forbruk av såpe) kan såpens fettoppløsende evne komme i funksjon. Det skal derfor brukes mer såpe ved håndvask med hardt vann. Til gjengjeld er det vanskelig å skylle såpen vekk når vannet er bløtt. Avsaltet vann. Demineralisert vann. Begrepet demineralisering eller av-ionisering dekker forskjellige metoder til å befri vannet for nesten alle de oppløste salter. Til bruk i autoklav er det spesielt fjerning av de divalente metallioner Ca ++ Mg ++ som er interessante, da disse ionene kan utfelles som karbonater (kalk) i autoklavens rørsystem trykkammer. De meste benyttede metoder til demineralisering er ionbytting omvendt osmose - evt. en kombinasjon av disse. "Ionebytting" En kationbytter er en innretning som er fremstilt av et syntetisk materiale. Den er i stand til å avgi et stort antall H + -ioner til vannet i stedet suge andre positivt ladete ioner til seg: Ca ++, Mg ++, Na +,K + etc. En anionbytter kan avgi OH-ioner motta HCO 3 (bikarbonat), Cl, SO 4, NO 3 andre negativt ladete ioner. Reaksjonen H++OH- H 2 O medfører at vannet i en velfungerende ionbytter er renset for 99% av saltinnholdet. Ofte er begge typer ionbyttere sammenbygget til en enhet. I kommersielle anlegg til bruk i for eksempel dentalsektoren, kjøres vannet først gjennom en anionbytter, dernest en kationbytter til sist en kombinert anion-/-kationbytter. Med tiden blir ionbytterne fylt opp med de mottatte ioner, men ionbytterne kan fungere igjen etter en regenereringsprosess. Omvendt osmose. Ved omvendt osmose presses vannet under høyt trykk (f.eks bar) gjennom en semipermeabel membran. Derved tilbakeholdes ( bortskylles) saltene på tilløpssiden av membranen, mens vannet, som er renset for 95-98% av saltene, kommer ut på den andre siden av membranen. Destillert vann. Destillasjonsprosessen er ganske enkel: I en beholder varmes vannet opp til kokepunktet, vanndampen ledes gjennom et kjølesystem, hvor det igjen fortettes til vann, som deretter samles opp i en annen beholder. Saltene blir i den første beholderen, i en annen er det destillert vann.

7 Demineralisert eller destillert vann hva skal jeg bruke til autoklaven? Effekten av demineralisering eller destillering kan kontrolleres ved å måle ledningsevnen i vannet, da ledningsevnen er helt avhengig av saltinnholdet. Måleenheten ved disse målingene er mikro-siemens råvann kan ha ledningsevner fra S/cm. Noen fabrikker krever at ledningsevnen reduseres til 10 S/cm, det vil si en reduksjon på 97,8-99%. Ved måling av ledningsevnen er det vanskelig å finne en forskjell på destillert vann demineralisert vann hvis det overhodet er noen forskjell. Visse autoklavfabrikanter selger egne, små maskiner til å fremstille destillert vann, dette er muligens årsaken til at disse krever at brukerne av deres produkt skal bruke destillert vann. Vi trenger forbedret vannkvalitet... Dekontaminert vann Det er påvist av bl.a. Niels Erik Fiehn, at rørsystemet på danske tannklinikker i mange tilfeller er alvorlig kontaminert med bakterier, sopp alger. Spesielt hvis rørsystemet er fremstilt av syntetiske materialer. Årsaken er at vekstvilkårene for mikroorganismer er ideelle i unitens trange fine rørsystem, hvor vannet ofte kan være stillestående i lang tid- for eksempel i en weekend. Bakteriefloraen består mest av bakterier, som normalt er apatene, selv b.pseudomonas kan gi infeksjoner, spesielt hos svekkete personer. Men man har så funnet b.legionella, som kan gi lungebetennelser (legionærsykdommen) med døden til følge. Isotonisk/sterilt vann Til skylling kjøling ved operasjonsbruk benyttes, som bekjent, fysiolisk saltvann, dvs. en steril 0,9% vannoppløsning av NaCl. Fysiolisk saltvann har samme osmotiske trykk som vevsvæske, slik at skadevirkningen ved inntrengning i bløte vev er begrenset. Fysiolisk saltvann kan administreres manuelt via en skylle- eller øresprøyte, men flere fabrikanter tilbyr sterilvannanlegg, som kan bygges på uniten. Flere fabrikanter har utviklet sin egen metode til å dekontaminere vannet i sin unit. Eksempler på systemer på markedet: Flex Integral I Integral uniter kan innebygges HygiFlex Thermo, som er et elektronisk styrt pasteuriserings -aggregat. Det produseres 80 o C varmt vann, som skylles igjennom vanninstallasjonene om morgenen. Bakterieinnholdet i unitens vannsystem holdes derved på et akseptabelt nivå. Siemens Siemens klima-anlegg kan fås til de fleste nye Siemensuniter. Systemet er istand til å dosere en desinfiserende væske, som hovedsakelig består av H 2 O 2. H 2 O 2 konsentrasjoner som styres av en computer, holdes konstant på ca. 0,01% i hele ledningssystemet. Systemet har vist seg å være effektivt. (Se Mens Kilians artikkel i Tandlægebladet 14-89: Evaluering av et nytt system til dekontaminering av vann i klinikkenheter.)

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget?

Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget? Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar 2017 - En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget? Roy Bjelke Vestfold vann IKS 1 VANN - VÅRT VIKTIGSTE NÆRINGSMIDDEL NN

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Utslipp og utslippskrav fra Vannbehandlingsanlegg

Utslipp og utslippskrav fra Vannbehandlingsanlegg Utslipp og utslippskrav fra Vannbehandlingsanlegg Ivar Mork- Grevsnes Møre og Romsdal fylke Høstkonferansen 27 28.10.04 Vannbehandling Vannbehandling går ut på å; fjerne uønsket stoff fra råvannet og/eller

Detaljer

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn RENT VANN verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø 1 Globalt står vi ovenfor en stor utfordring SKAFFE RENT VANN OG NOK VANN 2 Vannressurser Saltvann 97,5% % Ferskvann 2,5% 68,9%

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Epidemier og beredskapsplaner. Truls Krogh

Epidemier og beredskapsplaner. Truls Krogh Epidemier og beredskapsplaner Truls Krogh Hva er vannverkene sårbare overfor? Dagligdagse hendelser Uhell, ulykker, hærverk Terror Krigsoperasjoner, sabotasje Hvor sårbare er våre vannverk? Hvilke vannverk

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften Wenche Fonahn Seminar Vannforeningen 11. mai 2016 Hovedtrekk Forskriftsutkastet inneholder bestemmelser som samlet sett kan bidra til en svekkelse av de nødvendige barrierekrav for

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Desinfeksjon: Drepe, uskadeliggjøre (eller fjerne) smittestoff slik at det ikke lenger utgjør en trussel

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

Årets tema Vann til byer

Årets tema Vann til byer Årets tema Vann til byer FN har innstiftet 22. mars som Verdens vanndag. Dagen skal markere vårt behov for rent drikkevann, og hvordan vi forvalter våre ressurser. Vann til byer - hvordan løse den urbane

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene?

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? VA-Support AS Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? www.va-support.no Bruksområder: Analyse av drikkevann 1. Beredskap Styre tiltak i vannproduksjonen Eks. Kokepåbud. Økt klorering. Høyere UV dose

Detaljer

Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet. ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet. ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Begroing i ledningsnettet har ikke stor helsemessig betydning i Norge, hovedsakelig fordi vannet

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

Hva ble konsekvensene for oss og hvilke tanker har man for å skaffe tannlegene trygt vann dersom en liknende situasjon skulle oppstå på nytt?

Hva ble konsekvensene for oss og hvilke tanker har man for å skaffe tannlegene trygt vann dersom en liknende situasjon skulle oppstå på nytt? Hva ble konsekvensene for oss og hvilke tanker har man for å skaffe tannlegene trygt vann dersom en liknende situasjon skulle oppstå på nytt? Helge Bakkan Ass direktør Tannhelsetjenesten Oslo KF Tannhelsetjenesten

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR- 2016-12-22-1868 - Kommunes plikter Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Jørn Weidemann, Fagrådgiver Drikkevann, Mattilsynet Region

Detaljer

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon?

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne M. L. Kvitsand Asplan Viak AS/NTNU VA-dagene MN 29.10.14 Drikkevannsforskriften 14 Krav til vannkilde og vannbehandling for godkjennings- og meldepliktige

Detaljer

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Rapport fra Mattilsynet Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Sandnes, november 2007 1 Innledning Kvalitetskravene til vannverk er gitt i

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Dosering av jern og CO2 -ett mol vannkjemi og litt erfaringer

Dosering av jern og CO2 -ett mol vannkjemi og litt erfaringer -ett mol vannkjemi og litt erfaringer Driftsassistansen i Møre og Romsdal, 05.11.2014 Moldeprosessen Jern Råvann ph < 4,5? Mikser CO 2 ph >8,0 Rentvann Dosering av jern i Moldeprosesen Koaguleringsprosessen

Detaljer

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet Oversikt over vannverkene Beliggenhet De 9 kommunene som samarbeider i GVD-nettverket (Drammensregionen fra Hurum/Svelvik opp til Modum) har en god og sikker vannforsyning.

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Nr 7-2004. Fliskledte svømmeanlegg vannkvalitet og materialvalg. Av Arne Nesje og Stein W. Østerhus, SINTEF teknologi og samfunn.

Nr 7-2004. Fliskledte svømmeanlegg vannkvalitet og materialvalg. Av Arne Nesje og Stein W. Østerhus, SINTEF teknologi og samfunn. informerer Nr 7-2004 Fliskledte svømmeanlegg vannkvalitet og materialvalg Del 2: Vannkvalitetens betydning for materialvalg Av Arne Nesje og Stein W. Østerhus, SINTEF teknologi og samfunn. En del oppståtte

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

PAM Norge. Driftoppratørsamling Lindås 19.-20. November Thomas Birkebekk

PAM Norge. Driftoppratørsamling Lindås 19.-20. November Thomas Birkebekk PAM Norge Driftoppratørsamling Lindås 19.-20. November Thomas Birkebekk Saint-Gobain idag Tilstede i mer enn 60 land Omsetning 42, 8 Mld. ~ 350 Mrd NOK Driftsmargin 8,3% 190,000 ansatte http://www.saint-gobain.com/en/group/our-history

Detaljer

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Kjetil Furuberg, Vanndagene på Vestlandet 2016 Hvordan skal jeg være sikker på at jeg alltid leverer et godt drikkevann? Dagens meny Barriere begrepet

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere

Vannkilden som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam AS NORVAR-prosjektet Vannkilden som hygienisk barriere Hvilke krav bør stilles for at råvannskilden bør kunne utgjøre en hygienisk barriere

Detaljer

Parasitter i drikkevannet

Parasitter i drikkevannet Parasitter i drikkevannet 2 rapporter som belyser hygieniske barrierer, viktig nytt for både vannverk og Mattilsynet Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Høstkonferansen, Ålesund

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG Side 1 av 10 BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG 2017 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. Aristoteles (384 322 f.kr.) Internvarsling Ved feil på FV s vannforsyning varsles den som er leder for laget.

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Vannforsyningens ABC Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Hvorfor laget vi denne Abc-en? Svaret er ganske enkelt: Fordi den ikke fantes, men det gjorde vi. Og

Detaljer

Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet. Lars J Hem Oslo VAV/UMB

Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet. Lars J Hem Oslo VAV/UMB Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet Lars J Hem Oslo VAV/UMB Innhold Dagens kjente vannkvalitetsendringer i ledningsnettet Hvilke effekter av klimaendringene kan ha betydning

Detaljer

Drikkevann om bord i skip

Drikkevann om bord i skip Drikkevann om bord i skip Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Regelverk Det primære regelverket som ligger

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

Godt, nok og sikkert drikkevann Vann, miljø og helse Medisin fra springen Bedre enn brus og flaskevann godt, nok og sikkert drikkevann

Godt, nok og sikkert drikkevann Vann, miljø og helse Medisin fra springen Bedre enn brus og flaskevann godt, nok og sikkert drikkevann Vann så klart! Godt, nok og sikkert drikkevann Vann, miljø og helse Å drikke vann rett fra krana, er et gode vi i Norge tar for gitt. I andre deler av verden er dette helt utenkelig. Rent vann er rett

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon:

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon: Notat Til: Fra: Dato: 31. oktober 2013 Telefon: Vår ref: Beslutningsnotat om vannbehandling og kildebeskyttelse i revidert drikkevannsforskrift Hvordan vannbehandling og kildebeskyttelse reguleres i dag

Detaljer

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN?

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? Thale Sofie Wester Plesser Seniorforsker, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk Forskning og utvikling Byggforskserien og Våtromsnormen

Detaljer

Ny drikkevassforskrift Konsekvensar for vassverkseiegarane

Ny drikkevassforskrift Konsekvensar for vassverkseiegarane Helse- og omsorgsdepartementet Ny drikkevassforskrift Konsekvensar for vassverkseiegarane Stig Atle Vange Rammevilkår for vannbransjen, Bergen, 22.3.2017 Tema som vil bli omtala Kva betyr funksjonelt formulerte

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Ola Krogstad Seniorrådgiver Mattilsynet, DK Romsdal Gratulasjon Vi gratulerer Åndalsnes og Isfjorden med god drift og godt vann,

Detaljer

Klimaendringer og drikkevannskilder. Viktige pågående prosjekter. Innhold. Klimaendringer Drikkevannskilder og utfordringer

Klimaendringer og drikkevannskilder. Viktige pågående prosjekter. Innhold. Klimaendringer Drikkevannskilder og utfordringer Klimaendringer og drikkevannskilder Helge Liltved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) helge.liltved@niva.no VAnndammen 2010, Narvik 9.-10. november 1 Viktige pågående prosjekter Tilpasning til ekstremvær

Detaljer

Vannkvalitet i ledningsnettet

Vannkvalitet i ledningsnettet Vannkvalitet i ledningsnettet Problemoversikt og status Er dannelse av biofilm og oppvekst av sopp i drikkevannsledninger et problem? Jens Erik Pettersen VA-konferansen, Ålesund 3. -4. juni 2008 Den største

Detaljer

Okvatnet og Vedalsvatnet

Okvatnet og Vedalsvatnet Okvatnet og Vedalsvatnet Olexkart og volumberegninger Undersøkelsen av Okvatnet Vedalsvatnet ble utført av Hydra AS sommeren 2007. Deltagere var Mona Gilstad, Jarle Ulriksen og Ole Robert Hestvik. Teknisk

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften Veileder av 31.05.17 av 01.01.17 Viva s tilnærming Per Ole Brubak Drikkevannsforskriften Viva tilnærming 1 Vår visjon og verdier Vi etterlever vår visjon og verdier i alle ledd Viva

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer?

Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer? Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer? Avdelingsdirektør Truls Krogh Avdeling for vannhygiene Divisjon for miljømedisin Nasjonalt folkehelseinstitutt Drikkevannskilder

Detaljer

Er norsk drikkevann trygt/godt nok?

Er norsk drikkevann trygt/godt nok? Er norsk drikkevann trygt/godt nok? Jens Erik Pettersen Høstkonferansen, Ålesund 27.- 28. Oktober 2004 Jeg vil snakke om: Vannforsyning i Norge - status og utvikling Hygienisk risiko - hva må tas hensyn

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Det beste vannet, er det du drikker selv

Det beste vannet, er det du drikker selv Uten vann - ingen kos Mer enn det: Uten vann, intet liv. Vann er det aller viktigste for alt liv på jorda. I Karmøy kan vi lett få inntrykk av at det er mer en nok vann. Det kommer jo ned ustanselig. Men

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

Drikkevann i spredt bebyggelse og vannbårne sykdommer

Drikkevann i spredt bebyggelse og vannbårne sykdommer Drikkevann i spredt bebyggelse og vannbårne sykdommer Vidar Lund Avdeling for mat, vann og zoonoser Folkehelseinstituttet Vidar.lund@fhi.no Slik er livet i våre drømmers verden, men de harde realiteter

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på vannforsyningen God Mangelfull Dårlig Leveringsstabilitet

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 12/7740-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2012 - Fordeling av midler Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Grunnvann. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6. 1) Overvåking av grunnvann

Grunnvann. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6. 1) Overvåking av grunnvann Grunnvann Innholdsfortegnelse 1) Overvåking av grunnvann http://test.miljostatus.no/tema/ferskvann/grunnvann/ Side 1 / 6 Grunnvann Publisert 07.11.2014 av Miljødirektoratet ja Grunnvann har stor økologisk

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

Drikkevann en livsviktig ressurs. Om vannforsyningen i Trondheim kommune

Drikkevann en livsviktig ressurs. Om vannforsyningen i Trondheim kommune Drikkevann en livsviktig ressurs Om vannforsyningen i Trondheim kommune Jonsvatnet Jonsvatnet er drikkevannskilde både for Trondheim og Malvik kommune. Totalt forsynes ca. 170 000 innbyggere, næringsliv

Detaljer

grunnvannsforsyninger?

grunnvannsforsyninger? Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger? Av Carl Fredrik Nordheim Carl Fredrik Nordheim er senioringeniør i Folkehelseinstituttet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern Radon i vann Trine Kolstad Statens strålevern Lillestrøm, september 2011 Innhold Hva er radon? Kilder Radon og helserisiko Radonmåling i vann Forekomster av radon i norsk vannforsyning Tiltak Oppsummering

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang 03.11.10 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. Notat. Vurdering av framtidige drikkevannskilder i Rakkestad kommune

VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. Notat. Vurdering av framtidige drikkevannskilder i Rakkestad kommune norsk vannteknologisk senter as VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022 Notat Til : Steinar Skoglund Fra : Mona Weideborg Dato : 15.06.11 Kopi: : Ragnar Storhaug, Aquateam AS Arkivnr. : O-09112

Detaljer

Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor? Hvilke krav?

Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor? Hvilke krav? Hvorfor er det viktig å ha to hygieniske barrierer, og hvilke krav bør stilles til overvåkning og dokumentasjon? Av avd. dir. Truls Krogh, Avdeling for Vannhygiene Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor?

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Protokoll Vann og Helse, nasjonale mål og betydningen for VA sektoren Norsk Vanns årskonferanse 2013

Protokoll Vann og Helse, nasjonale mål og betydningen for VA sektoren Norsk Vanns årskonferanse 2013 Protokoll Vann og Helse, nasjonale mål og betydningen for VA sektoren Norsk Vanns årskonferanse 2013 Kjetil Tveitan HOD Bergen 2. september 2013 Protokollen om vann og helse Norge er tilsluttet WHO/UNECEs

Detaljer

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Lourdes Hydrogenvann maskin. Vann Gården As

Lourdes Hydrogenvann maskin. Vann Gården As Lourdes Hydrogenvann maskin Vann Gården As S Hydrogen S S S S Er det minste atomet som finner (1 proton 1 elektron) Komponerer 90% av universet En transportør for elektron (bevegelser mellom elektroner

Detaljer

Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning. Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannsanlegg?

Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning. Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannsanlegg? Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning. Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannsanlegg? Carl Fredrik Nordheim Folkehelseinstituttet Hygieniske barrierer Drikkevannsforskriften

Detaljer

Biologi: Laksens grunnleggende fysiologi

Biologi: Laksens grunnleggende fysiologi Biologi: Laksens grunnleggende fysiologi Aquatraining 2017, 18-25 oktober Torstein Kristensen Laksens biologi Fysiologi: Studerer hele fisken og dens organer Hvordan forsynes musklene med oksygen? Hvor

Detaljer

Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen?

Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen? Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 23.mai 2005 Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen? Arne Seim Bergen

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer