Årsberetning FREVAR KF FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T"

Transkript

1 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: Årsberetning FREVAR KF 22 Vedtatt i kommunestyret Tegningene er et utdrag fra storyboard i forbindelse med produksjon av en animasjonsfilm av forbrenningsprossessen ved FREVAR KF. Tegningene er laget av 8c ved Gudeberg skole i Fredrikstad.

2 DIREKTØREN HAR ORDET LEDELSEN VED FREVAR KF FREVAR KF et foretak med drift og miljø i fokus Viktige prosjekter i året som har gått 2 FREVAR KF hadde i 22 en omsetning på ca. 14 mill. kr. hvorav ca. 69 mill. kr. var avgiftsfinansiert. FREVAR hadde 73 ansatte. Foretaket eier og har driftsansvaret for anlegg med en balanseført verdi på ca. 298 mill. kr. Foretakets visjon er Best på profesjonell drift. I formålsparagrafen vektlegges at virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges. Samlet gir dette en forpliktelse til å kontinuerlig søke å videreutvikle (prinsippet om kontinuerlig forbedring er viktig for en miljøsertifisert bedrift) effektiv drift gjennom kompetanse, utvikling og fokus på drift. Fredrikstad kommune ved Teknisk Utvalg (administrert av Teknisk Drift ) er foretakets største enkeltkunde og representerer den avgiftsfinansierte delen av foretakets omsetning. Forholdet mellom FREVAR KF som utfører og leverandør, og Teknisk Utvalg som bestiller er fastlagt i tjenesteavtaler. Avtalene skal regulere hvilken fastlagt kvalitet som bestilles og hvilken pris FREVAR skal levere denne kvaliteten til. I hovedavtalen er foreløpig fastlagt kvalitet satt som en videreføring av den kvalitet som forelå på avtaletidspunktet, men som et minimum skal alle lover og forskrifter overholdes. FREVAR har i tillegg en rekke kunder og samarbeidsparter gjennom foretakets forretningsmessige engasjement innen drift av renseanlegg for prosessindustri, forbrenningsanlegg for andre kommuner og helseforetak, fjernvarme, produksjon av biogass som drivstoff m.m. Formålet med foretakets forretningsmessig engasjement er å bidra til et bedre miljø, samt å tjene penger slik at inntekter fra forretningsvirksomhet kan bidra til å opprettholde den moderate prispolitikk som FREVAR over mange år har ført innen sitt område. Skal FREVAR lykkes i årene som kommer må kundene være fornøyd med kvaliteten og ha tillit til at vi driver profesjonelt og effektivt. Systemer for å kunne dokumentere effektiv drift gjennom nøkkeltall og benchmarking blir derfor viktige, og er under utvikling. Direktør Pål Mikkelsen Omorganisering Bakgrunnen for omorganiseringen er de vurderinger som er gjort over en periode på 1-2 år, ledersamlinger, innspill fra de ansatte og de utfordringer som FREVAR KF nå møter. Den nye organisasjonen viderefører strategien fra Jobb smart tankegangen og Fokus på drift programmet. I hovedsak er omorganiseringen ment å gi en mer rendyrket driftsrolle for driftssjefer og arbeidsledere, noe som igjen forventes å gi større fokus og medvirkning fra alle ansatte i driftsfunksjoner. For å oppnå visjonen Best på profesjonell drift må drift gis oppmerksomhet og ressurser. Tilsvarende rendyrkes driftsstøttefunksjoner som stab, lab, IKT, kvalitet, økonomi, personal etc. Vedlikehold og videreutvikling av miljø og kvalitetssystemer Miljø- og kvalitetsertifiseringen gir ryddige og profesjonelle forhold i forhold til miljø og kvalitet. Veritas har oppdraget med å føre tilsyn med systemene og kommer på revisjoner 2 ganger i året. Resultatet av disse revisjoner og eget avvikssystem viser bra resultater og en god utvikling. Nye databaserte systemer for avvikshåndtering, informasjon og oppgavehåndtering er utviklet og under implementering. Forretningsutvikling Foretakets mangeårige engasjement i Fredrikstad Biogass AS og Fredrikstad Fjernvarme AS har gitt resultater i form av at begge selskaper er operative og under god utvikling. Representanter fra styret og administrasjonen i FREVAR KF deltar aktivt i styrearbeidet i de to selskaper. Resultat av engasjementet inn mot ny energigjenvinning i regi av Bio-El AS, bla. som fremtidig driftsoperatør, er fortsatt uavklart. Nytt engasjement inn mot eventuelt deleierskap i Østfold Gjenvinning AS fra vil styrebehandles tidlig i 23. Renna i Borredalen lagt i rør Lukking av bekken gjennom Borredalen er et prosjekt som har vært ønsket siden 196 tallet, men som nå var tvingende nødvendig pga. økt produksjon, forfall i deler av bekken og myndighetskrav. Godt prosjektarbeide og samarbeide med entreprenører, leverandører og konsulenter ga en alternativ løsning med totalkostnad flere millioner lavere enn tradisjonell teknikk. God, til dels meget god, drift les resultatene fra de enkelte driftsområder lenger bak i beretningen! Bakerst fra venstre: Fred Ravin (IKT), Nils Bernhard Thue (avfall og energi), Knut Lileng (ass.direktør), Fredrik Myhre Haugerud (vann og avløp), Fredrik Hellström (miljø og laboratorie) Foran fra venstre: Ann-Kristin Stedjeberg (økonomi), Pål Mikkelsen (direktør), Reija Santala (kvalitet) ORGANISERING AV FREVAR KF I K T TEKNISK STAB KOMMUNESTYRET STYRET I FREVAR DIREKTØR KVALITETSSIKRING MERKANTIL 23 AVFALL OG ENERGI LABORATORIUM VANN OG AVLØP

3 REVISORS BERETNING STYRETS EVALUERING AV FREVAR KF 22 Sammensetning, ansvar og oppgaver Sammensetning, ansvar og oppgaver for styret i FREVAR KF har i løpet av 22 endret seg vesentlig. Ansvar og oppgaver endret seg som følge av omorganiseringen av FREVAR som kommunal bedrift til kommunalt foretak. Sammensetningen vil bli endret i forhold til et kommunestyrevedtak i 22. Resultatet er at styret blir redusert fra 13 til 7 personer fra De prinsipper som ligger til grunn for organisering i et kommunalt foretak gir styret stor selvstendighet, uten å svekke den kommunale styringen av virksomheten. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av kommunen. Styret velges av kommunestyret. Rollen til et styremedlem i et kommunalt foretak er i større grad tilsvarende et styremedlem i et AS, og i mindre grad tilsvarende rollen i et politisk utvalg. Styremedlemmer skal primært ivareta foretakets interesser. Dette medfører blant annet at styreverv i et foretak fokuserer på drift av foretaket, og i mindre grad politiske hensyn. Styret for foretaket utøver arbeidsgiveransvar på kommunestyrets vegne. Totalt har 55 styresaker blitt behandlet i 1 styremøter i 22. Styret har gjennom informasjon på styremøter, deltagelse i befaringer, fagsamlinger og opplæring tilegnet seg kompetanse og gitt løpende styringssignaler til administrasjonen. Foretaket er gitt fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger og styret er tillagt alt ansvar innenfor arbeidsgiverområdet. Dette er foreløpig unikt i Fredrikstad kommune og er krevende for bedriftskulturen og administrative ressurser. Lokal lønns- og arbeidsgiverpolitikk er samtidig et viktig verktøy for å oppnå foretakets formål. Tre av styrets medlemmer sitter sammen med direktør i foretakets forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget har hatt omfattende arbeide 2. halvår 22 med lokale forhandlinger om lønn, særavtaler og omorganisering. Utfordringer Forholdet til nye og endrede rammevilkår innen vann, avløp og avfall. Rammevilkårene for FREVAR styres i stor utstrekning av EU-direktiver som tas opp i norsk lovgivning, samt norsk avgiftspolitikk. Dette gir føringer innen så godt som alle FREVARs områder. Konkurransen på mange av FREVARs konkurranseutsatte virkeområder øker, samtidig settes samfunnsøkonomisk og politisk fokus på det avgiftsfinansierte området. Nye aktører ser muligheter for å tjene penger på vann og avløp. VAR-bransjen er kort oppsummert under en rivende utvikling og endring. Effektiv drift, fornøyde kunder og gode resultater på både miljø- og økonomiområdet blir derfor avgjørende for FREVAR. Her har FREVAR de beste forutsetninger med dyktige fagfolk, lojale og engasjerte medarbeidere og en god og tett dialog mellom styret og administrasjonen. 3 Det første driftsåret som kommunalt foretak Kommunestyret vedtok at FREVAR skulle organiseres som kommunalt foretak og foretaket ble formelt stiftet etter en relativ omfattende organisasjonsprosess knyttet til vedtekter, økonomiinstruks, avgrensing av avgiftsfinansiert kontra forretningsmessig drift, forholdet til kommunen som helhet, styreinstruks, arbeidsgiverpolitikk etc. FREVAR KF opplever at man gjennom organisasjonsprosessen fikk et formelt grunnlag for foretaket som gir oss god mulighet til å oppfylle formålet. De kommende årene byr på store utfordringer og behov for investeringer. Særlig vil kommende avløpsforskrift kunne bety investeringer opp mot 135 mill. kr. i nytt nitrogenrenseanlegg for avløp. Hovedutfordringen blir derfor å møte nye krav og vedlikeholde aldrende anlegg uten at avgiftene økes så mye at det oppfattes urimelig for innbyggerne. Regionalt samarbeide kan være en del av løsningen på dette. I 22 startet derfor arbeidet med å utrede hvilke fordeler et formelt regionalt samarbeide innen VARsektoren i Sarpsborg og Fredrikstad kan gi. Utredningen er gitt navn Borg VAR - regionalt samarbeide til innbyggernes beste. Fra venstre. Bakre rekke: Arild Skau, Hans-Gerhard Laabak (ans.repr). Midtre rekke: Terje E. Tvete, Øivind Fjellstad, Tor Prøitz, Anders Ek, Jan Erik Andersen (ans.repr.), Pål Mikkelsen (direktør). Første rekke: Turid Urdal, Atle Ottesen, Tove Dalseg Nordberg, Jan Paus (leder), Vigdis Giltun, Inger Johanne Kruse

4 HMS OG YTRE MILJØ Note 1 Endring av egenkapitalen 4 HMS HMS-arbeidet er et prioritert område for FREVAR. Arbeidet blir ivaretatt ved hjelp av regelmessige drifts- /HMS-møter på alle avdelinger, samarbeid med verneombud og hovedverneombudet samt SAU Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget. Av det som har skjedd i 22 kan nevnes: - Det har blitt innført nye rutiner Regler for bruk av FREVARs områder og verksteder, Regler for lån av FREVARs biler og annet utstyr og Forbud mot plukking. - FREVAR har deltatt i kommunens evaluering av rutiner for bedriftsintern attføring (BIA), og har også inngått avtale om IA (Inkluderende Arbeidsliv). - Det har blitt foretatt en sammenslåing av verneområdene ved Øraanleggene fra flere små til ett stort område. Vannverket består som eget verneområde, slik at det totalt blir to verneområder på FREVAR. - I tillegg til de vernerunder som blir utført ute på og av avdelingene, så har det blitt opprettet en rutine for anleggsinspeksjoner/-befaringer. Disse gjennomføres en gang i kvartalet av kvalitets- og miljøsjef, fortrinnsvis sammen med verneombudet. Inspeksjonene/ befaringene blir dokumentert i form av en fotorapport med korte kommentarer til. Erfaringen har vært positiv, og det er nyttig at det kommer nye øyne som ser. - Etter flere runder med NSO (Næringslivets Sikkerhets Organisasjon) og DSB (Direktoratet for Sivilt Beredskap), ble det sent på året klart at FREVAR blir pålagt industrivernplikt. En formell organisering av dette vil skje i løpet av 23. Det totale sykefraværet ble 6,2 %, dette er noe lavere enn året før som kom ut med 6,7 %. Langtidsfraværet har dog økt noe, men det er til dels store variasjoner i sykefraværet avdelingene imellom. Sykefraværet følges nøye, og tas opp som fast punkt i SAU-møtene. Av ulykker med personskade er det registrert 4 stk, mot 5 stk i 21. Skadene er av typen slag på kroppsdel, fall, røyk/sot og kjemikalie i øye. Av nestenulykker er det registrert 6 stk, mot 4 stk i 21. Vi ser at en del av ulykkene skyldes manglende bruk av verneutstyr. Dette vil bli et fokusområde for AH FA/SYFA RA VA Øvrige Sum. Elektronisk avviksregistrering på FIN Det største, og det mest spennende tiltaket på flere år, er innføringen av elektronisk avviksmelding via FREVARs nye intranett FIN (FREVAR Intra Nett). Målet var å lage et system som er åpent og lett tilgjengelig for alle, uten kronglete innlogginger og passord. Dette har vi lyktes med, i det vi kan se at antallet meldte avvik har økt etter at vi tok det nye systemet i bruk i august måned. De seneste årene har vi hatt et forholdsvis stabilt antall meldte avvik på i underkant på 2 stk meldte avvik. Totalt for 22 ble det meldt inn 221 stk Ytre miljø Miljøaspekter Virksomheten medfører miljøpåvirkning når det gjelder utslipp til luft og vann, støy og lukt. De virkningene som anses vesentlige for FREVAR totalt sett, er utslipp til luft og vann. Det vises til de følgende sider i denne årsberetning for informasjon vedrørende anleggene. Den største positive miljøpåvirkningen er leveranse av høytrykksdamp til nærliggende prosessindustri, som erstattet ca 19 tonn fyringsolje for 22. Råvareforbruk - Forbruket av olje var 352 tonn til kjeler på forbrenningsanleggene, samt ca 29 tonn til oppvarming på vannverket. - Samlet forbruk av byvann for anleggene ble m 3. - Forbrenningsanleggene leverte 28,7 GWh som intern fjernvarme. 54 Avvik tot Eksterne Pers.skade Nest.ulykke Avvik og noen eksempler på avvik I tillegg benyttes en rekke forskjellige kjemikalier, slik som fellingskjemikalier, syre, lut og kalk. Oversikt over disponert EK, udisponert EK og annen EK pr. avdeling 22 91* 92** 93 Konto Navn Tekst Disp.likv.EK Udisp.likv.EK Annen EK Totalt 25 EK FA IB Årets egenfinansierte inv UB EK RA IB Årets egenfinansierte inv UB EK VA IB Årets egenfinansierte inv UB EK AH IB Årets egenfinansierte inv UB EK SYFA IB Årets egenfinansierte inv UB Sum UB Årets overskudd Sum beskattet egenkapital Note 11 Andre driftskostnader Økning i andre driftskostnader på kr , skyldes foruten økt omsetning til dels tilbakebetaling av tidligere refundert elavgift (kr ), og etterbetaling av sluttbehandlingsavgift for bl.a. Husholdningsavfall som er behandlet i biocelle (kr. 5.93). KONTANTSTRØMOPPSTILLING Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring balanseført pensjonsforpliktelse Endring andre avsetninger for forpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto uttak fra bankinnskudd - Investeringer Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetalinger av egenkapital Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Avvik 21 og 22 avdelingsvis Denne består av: Bankinnskudd m.v. note

5 Note 4 Pensjoner Selskapet har en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) innen KLP. Denne forpliktelsen omfatter 72 aktive. IKT INFORMASJONS OG KOMMUNIKASJONS - TEKNOLOGI 2 Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 7, % 7, % Lønnsvekst 3,5 % 3,5 % G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet frivillig avgang: Under 2 år 2 % 2-23 år 8 % år 6 % 26-3 år 6 % Med fradrag av,4% for hvert år over 25 år Forventet uttaksandel: år 4 % Med fradrag av,2% for hvert år over 3 år 46-5 år 1 % Med fradrag av,1% for hvert år over 45 år over 5 år % 62 år 25 % 63 år 35 % 64 år 41 % 65 år 55 % 66 år 65 % Pensjonsforpliktelse Beregnede pensjonsforpliktelser Ikke resultatførte estimatendringer Balanseført pr Spesifikasjon av pensjonskostnader: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 7 63 Resultatførte estimatendringer og planendringer Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av administrativ datanettverk, merkantil og teknisk programvare, nettsider på internett og intranett samt telefoni og callinganlegg. Året 22 har vært et godt driftsår, uten driftstopp på hovedserverne og tilgjengeligheten dermed lik four niners. FREVAR ved IKT-sjef deltar i prosjekt Eget-Nett i Fredrikstad kommune som har som siktemål å redusere kommunikasjonskostnader ved å flytte trafikk over på eksisterende kobbernett og et nytt fibernett. FREVAR har i den forbindelse flyttet noe av sin datatrafikk over på eget kobbernett og sparer demed linjeleie. Arbeidene forsetter og fokus settes på telefonidelen i 23. Samarbeid mot eksterne IKT-tilbydere. FREVAR ved IKT sjef deltar i Fredrikstad kommunes IT-forum som har medlemmer fra kommunens IT-avdeling, Geodata-avdeling og Teknisk drift. Blades fra serverfarmen Over til ny plattform. Programmene Fokus på drift og Nøkkeltall stiller store krav til nøyaktighet og tilgang til store mengder eksisterne data fra ulike kilder både i prossessstyring, måleprogram og regnskap/historiske data. En ny serverfarm basert på Windows 2 advanced server, frontend på blade og databehandling i SAN/Cluster samt sentral Backup/Restore ble satt i drift i slutten av november. Windows Terminal Server Client brukes som accesspunkt til frontend applikasjonene. Det er lagt opp til en glidende utfasing av Novell 5. serverene. Policyen er at alt som fungerer skal fortsette på eksisterende servere inntill applikasjonen vesentlig endres eller tas ut av drift, og at nye ting installeres på den nye plattformen. Fullstendig overgang forventes ha skjedd i løpet av siste halvår Pensjonskostnad Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 72 ansatte. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn 49 Annen godtgjørelse Revisor Revisjonshonoraret for 21 utgjorde kr. 86 Note 6 Miljøforpliktelser Selskapets drift er underlagt konsesjonsvilkår mhp. Drift av forbrenningsanlegg, avfallsbehandling Avløpsrensing Drikkevannsforskrifter I tillegg følger selskapet bestemmelsene i internkontrollforskriften, og er sertifisert etter miljøstandarden ISO-141. Jfr. øvrig omtale i årsberetningen. Note 7 Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler består av ordinære bankinnskudd på kr I tillegg inngår andeler i NORVAR med kr 5, aksjer i Fredrikstad Fjernvarme AS med kr. 6, og aksjer i Fredrikstad Biogass AS med kr.5. Note 8 Bundne midler Av selskapets bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler. Note 9 Spesifisering av salg Fordeling salgsinntekter 22 Teknisk Stab Laboratoriet 147 Vektstasjon 2 Administrasjon 176 Avløpsrenseanlegg 3676 Forbrenningsanlegg 6317 Avfallshåndtering Vannverket 1823 Denofa-renseanlegg 4355 SYFA 5676 Røkgassrenseanlegg Totale salgsinntekter FELLESLABORATORIUM Hovedlaboratoriet, lokalisert ved Øra-anleggene, fungerer som et felleslaboratorium for FREVARs driftsavdelinger. Laboratoriet utfører rutinemessige kontroller, tar initiativ til og deltar i prosjekter. Hovedlaboratoriet utførte i 22 ca 13 analyser for FREVARs driftsavdelinger. Her inngår rutineanalyser, prosjektrelaterte analyser samt analyser i forbindelse med eksterne oppdrag. I tillegg til de rene analyseoppdragene tilkommer blant annet test av nye analysemetoder og kvalitetssikring mot andre laboratorier i form av ringtester. Videre bruker hovedlaboratoriet en del ressurser på å administrere eksterne analyseoppdrag for driftsavdelingene. Blant de viktigste er konsesjonsmålingene ved forbrenningsanleggene. Kontrollen av FREVARs tre renseanlegg og vannverket er også viktige deler av det samlede miljøarbeidet. I tillegg har FREVAR ett mindre driftslaboratorium på vannverket og ett på forbrenningsanlegget.

6 V A N N / A V L Ø P VANNVERKET Drikkevannsproduksjon Vannverket har som mål til enhver tid å produsere nok vann og rent vann til kommunens innbyggere. Det ble i 22 produsert m 3 drikkevann ved renseanlegget på Høyfjell ( m 3 av dette ble brukt internt til spyling av filtre). Dette betyr et salg på m 3, hvilket er en liten nedgang fra i fjor. Kunden, Fredrikstad kommune ved Teknisk Drift, betalte i 22 en pris på 1,177 kr per kubikkmeter vann levert fra vannverket. Vannet ble levert til fastlagt kvalitet, med unntak av tre tilfeller med høy aluminiumsrest og ett tilfelle med høy ph. Grunnen til at aluminiumsrest kan bli noe for høy, er at doseringen av fellingskjemikalie (som inneholder aluminium) er følsom ved stort vannforbruk. Stort/høyt vannforbruk oppstår blant annet i sommermånedene (vanning) eller på vinteren ved såkalt kuldetapping. Marmorisering FREVAR doserer marmorslurry og CO 2 til prosessen som en korrosjonsbeskyttelse for ledningsnettet. De to seneste årene har imidlertid dette forårsaket til dels store driftsforstyrrelser i den kalde årstiden når temperaturen i vannet synker. Doseringen har derfor blitt stoppet over lengre perioder i denne årstiden. Vannverket har jobbet aktivt med å finne årsaken til problemet, men har til dags dato ikke funnet løsningen. Det har vært jobbet med både eksterne konsulenter og leverandører, samt egne ressurser for å finne løsningen. Problemet er et avvik i forhold til tjenesteavtalen mellom Teknisk Drift og FREVAR. Note 2 Avsetninger og forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser består av: Utsatt inntekt knyttet til avsluttet deponi Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponi Utsatt inntekt knyttet til drift av biocelle Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser Sum Note 3 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum Pantstillelser Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Driftsmidler Sum Turbiditet (FTU) Farge (mg Pt/l) ph Aluminium (mg/l) År Råvann Rentvann Råvann Rentvann Råvann Rentvann Rentvann Snitt ,58, ,5 6,63 8,27,23 2 7,68, , 6,39 8,14,4 21 8,4, , 6,74 8,7,5 22 5,35, , 6,92 8,16,75 Krav 4, 2, 6,5 8,5,1 Årsmiddelverdier for driftsparametre Spesifikasjon av lånekapital Betalte Påløpte Påløpte Saldo Avdrag renter renter renter Saldo Gj.sn. Låneinstitusjon Rentesats Ihendehaverobligasjonslån Pantelån SND ,1 % ,26 % ,47 % ,63 % ,12 % ,26 % m m3/år 3 pr. år Vannproduksjon Tvetervann Vannproduksjon Gjen Vannproduksjon Norges Kommunalbank Kommunekreditt Norge Sparebankenes Kreditselskap ,14 % ,8 % ,51 % ,24 % ,5 % ,18 % ,37 % ,11 % ,27 % ,86 % ,1 % ,14 % ,72 % ,72 % ,4 % ,4 % Sum total lånekapital ,86 %

7 V A N N / A V L Ø P 18 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 22 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter Regnskapslovens regler. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 1 år og har en kostpris som overstiger kr 5. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Note 1 Varige driftsmidler Pensjoner Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede pensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som betegnes som en Multiemployer-plan. I tråd med internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er den regnskapsførte årlige pensjonskostnaden i 22 lik påløpt (netto) pensjonspremie. Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i FREVAR og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp. I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppen 62 til 64 år. Også denne ordningen er vurdert å være en Multiemployer-plan, og kostnadsføres i takt med faktisk innbetalt premie. Forpliktelsen knyttet til arbeidsgivers egenandel ved ansattes faktiske bruk av ordningen er balanseført. Kjøretøy/ Inventar/ Ledninger/ anl.mask. utstyr Maskiner Bygninger dammer Totalt Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Vannforsyning Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet som kommuniserer med Glomma. Det ledes så via en tunnel og et silhus på Eidet, under Visterflo og pumpes opp i Borredalen. Her gikk vannet tidligere i en åpen ca 2 km lang renne til Borredalsdammen. Overføringen er nå lagt i rør, se bilder. Fra Borredalsdammen går vannet til vannbehandlingsanlegget, som er et fullrenseanlegg. Dette sikrer god vannkvalitet, og i tillegg til egne analyser, blir drikkevannet kontrollert og overvåket av Næringsmiddeltilsynet i Borg. Ny råvannsoverføring ø 9mm PP-rør. mm3 3 Totalt: Totalt: m3 m 3 Snitt mnd.: mm Snitt dag: m3 m Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Årsproduksjon 22 pr. mnd. Spesifikasjon av anlegg under oppførelse Navn Prosjekt Avd. UB 113 Ramme Ny vektstasjon Ferdigstill. 2. etg. admin.bygg Interreg - blåskjell Red. NOx Direkte transport Langøya Ombygging rampe AH Biogass fra bioceller Deponi Renne Borredalen Aktivt kull Tak over Høyfjell Tvetervann behandlingsanlegg Summer Varige driftsmidler avskrives lineært over den antatte økonomiske levetiden for de enkelte driftsmidlene. Følgende økonomiske levetider er benyttet: * Bygninger og annen fast eiendom 1-8 år * Biler og maskiner 7-2 år * Inventar og kontormaskiner 5-15 år * Tomter, utearealer år Nyanlegg og større utbedringsarbeider - Ny vei til vannverket. Har gitt betydelig øket frem kommelighet og sikkerhet ved kjemikalietransport til vannverket. - Råvannsrenna i Borredalen er lagt i rør. - Rehabilitering av pumpestasjon på Tvetervann.

8 V A N N / A V L Ø P RENSEANLEGGENE Balanse pr Renseanlegg Øra Hovedrenseanlegget mottar avløpet fra Fredrikstad og Hvaler kommuner, som inkluderer husholdninger, institusjoner og næringsvirksomhet. Renseprosessen fjerner partikulært materiale, næringssalter i form av fosfor (minimum 85 %) og organisk stoff (ca 65 %). Det at avløpsvannet blir renset har en positiv effekt på vannkvaliteten i Glomma/Ytre Oslofjord. Slamdisponering Det er i løpet av året 22 produsert i alt 8297 tonn slam med et tørrstoffinnhold på 23,7 %. Av dette er ca 6 tonn levert til bruk på forskjellige jordbrukseiendommer i distriktet, mens 1 tonn er benyttet til tildekking av biocelle og 14 tonn som toppdekke på fyllplass. Til grøntarealer er det benyttet 2742 tonn. I alt 2555 tonn av 22-produksjonen ligger på mellomlager. EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 1 18 Sum innskutt egenkapital 1 18 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Det er i løpet av 22 blitt tilført totalt m 3 avløpsvann til hovedrenseanlegget. Av dette har m 3 passert det kjemiske trinnet, hvilket betyr at m 3 har gått til overløp. År Mengde produsert Jordforbedring Toppdekke Grøntarealer Lager Deponi GJELD Note Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser År Total mengde avløp tilført (m 3 ) Overløp (m 3 ) Slamdisponering (alle tall i tonn) Slammet kontrolleres regelmessig med henblikk på tungmetaller, næringssalter og forekomst av bakterier (salmonella og koliforme bakterier). Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Tilførte vannmengder hovedrenseanlegget Rammetilskudd fra Fredrikstad kommune (bestiller) På kr mill. kr. tilsvarer 2,2 pr. behandlet m 3. Det har i løpet av det andre halvåret vært registrert flere tilfeller av avvik på termotolerante koliforme bakterier, dvs analysene har overskredet konsesjonsgrensen. Flere tiltak har blitt iverksatt for å løse problemet, og vi har håp om at det nå er under kontroll. Slammet med for høyt bakterieinnhold er satt i karantene og blir hygienisert ved langtidslagring. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Parameter Innløp Utløp Effekt % Sum egenkapital og gjeld Min,39,6 Total fosfor Middel 2,54,17 91, Maks 5,1,43 Fredrikstad,. Min 6, 35, KOF Middel 287,1 79,9 68,4 Maks 54, 125, Jan Paus styreleder Pål Mikkelsen direktør Min 21, 9,9 TOC Middel 63, 24, 58,7 Maks 122, 4, Min 6,5 8,2 Total N Middel 2,89 16,4 21,5 Maks 36,8 25,5.. Tove Dalseg Nordberg nestleder.. Arild Skau styremedlem.. Tor Prøitz styremedlem Min 4 2 BOF 5 Middel , Maks De viktigste analyseparametrene i 22

9 V A N N / A V L Ø P Resultatregnskap Tekst Note Salgsinntekt 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad 4, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Ordinært resultat Årsresultat Kvernhuset skole og renseanlegg Fredrikstad kommune bygget Kvernhuset ungdomsskole til erstatning for Seiersten ungdomsskole. Kommunen har hatt som målsetting å bygge et skolebygg der bygget er et læremiddel i bærekraftig utvikling. På avløpssiden er det bygget et eget naturbasert avløpsrenseanlegg for denne skolen, samt for en mindre gruppe boligenheter i skolens nærhet. FREVAR har stått for byggingen av avløpsrenseanlegget og vil bistå med prøvetaking og overordnet tilsyn av driften. Anlegget var klart for påslipp av avløpsvann den 9. september 22, og den endelige overtakelsen fra entreprenør foregikk 6. desember Renseanlegg for prosessvann fra Denofa Det er i 22 blitt tilført m 3 prosessvann fra Denofa, hvilket er ca 15 m 3 mindre enn foregående år. Det er produsert 148 tonn slam, mot 1235 tonn i Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under oppførelse Maskiner, anlegg, inventar ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Avløpsmengder 1. halvår - renseanlegget på Øra Avløpsmengder 2. halvår - renseanlegget på Øra

10 A V F A L L / E N E R G I 1 FORBRENNINGSANLEGGENE Forbrenningsanlegg for restavfall (FA) Avfallsforbrenning med energigjenvinning er en viktig og positiv del av avfallshåndteringen i Norge. Det ble i 22 mottatt totalt tonn husholdningsavfall og utsortert brennbart næringsavfall til forbrenning. Energien fra dette tilsvarer 89 eneboliger (25 kwh/ enebolig), og erstatter for FREVARs nærområde bruk av ca 19 tonn fyringsolje. År Mengde (tonn) Levert energi (GWh) Energigjenvinning i % Redusert menge CO 2 (tonn) Tilsvarer tonn fyringsolje , , , Anlegget gikk med tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og oppnådde gode produksjonsresultater med gjennomsnittlig driftstilgjengelighet for begge kjeler på 93,9 %, og totalt produsert energi på 222,5 GWh. Dette er et høyere resultat enn i både 2 og 21, noe som henger sammen med meget god driftstilgjengelighet. Resultater av utslippsmålinger Prosjekter i 22 Også 22 har vært preget av stor aktivitet innen prosjektarbeid og utredninger for nye prosjekter. Eksempler på prosjekter: Fredrikstad Fjernvarme Bio-El Bruk av sjøvann til von Roll-anlegget Kartlegging av energipotensialer i FA/SYFA/RA Nytt kompressorbygg VETEK drifts- og vedlikeholdsprogram NO x -reduksjon diverse prosessutredninger Utredning for kontinuerlig drift og energigjenvinning i SYFA Internt vedlikeholdsnettverk Intern og ekstern logistikk for farlig avfall Nye pipeløp FA Gjenbruk av posefilterstøv i von Roll-anlegget Utredning og bestilling av ny Eco 3 Parameter SFT's krav 1987 Gj.snitt 199 Gj.snitt uke 51* SFT's krav Krav til nye Gj.snitt fra 86,88,89 (med perioden anlegg scrubber) (EU krav) Støv , 6, 13, <,1,2 <,3,3,4 3, 1 Saltsyre, HCl ,,9 <,3 <,4 <,4 <,4,6,45 5, 1 Svoveldioksyd, , 4, <,3 5, (8) 9, 3 2,27 3, 5 SO2 Kvikksølv, Hg,1,23,45,6,4,12,1,5,1,5,3,5,3 (4) Dioksiner (1) 2 (2) 15,8 9,8 1,4 1,6 1,9 (7),4,4 (11),4,8 <,6 2,,1 CO 1 47, (9) 2, 19, , 5 Kadmium (3),46,73,24 (1),5 <,2 <,1,2,2,4 <,6,5,5 (5) Pb+Cr+Cu+Mn,375 (9) <,22 <,14,35,1,77,8,3 5,,5 (6) Ni+As,2 (9) <,8,5,1,2,7,7,1 1,,5 (6) HF,13 (9),4 <,1 <,4 <,1 <,4 <,4,7 2, 1 TOC 3,5 (9) 5,,7,1,1,2,4,3 2, 1 *Garantimåling med posefilter Resultater av utslippsmålinger Tall i mg/nm 3,1 gr/nm 3. Alle verdier er oppgitt ved 11% O 2. Dette er ny standard fra Tidl. årsberetninger har verdier referert til 1% O 2 og er ca. 1% høyere. Våtvasker ferdig installert juli 199. Posefilter satt i prøvedrift Alle krav iht. gjeldende konsesjon er basert på 12 timers middelverdi med unntak av CO som er basert på timesmiddelverdi. Krav som vist til nye anlegg, EU krav, er basert på 24 timers middelverdi. (1) Tall i nanogr/ Nm 3,1 gr/nm 3. (2) Veiledende krav. (3) Ingen krav til kadmium i (4) Krav satt til nytt anlegg i Bergen, EU krav =,5. (5) Krav satt til Cd + Ti. (6) Krav satt til summen av Pb+Cr+Cu+Mn+As+Sn+Sb+Co+V. (7) Gj.snitt av alle 6 målinger foretatt i perioden Utført av Kjeleforeningen og Metlab. (8) P.g.a. planlagt test av posefilter under garantimålinger er måleverdi rengass med inngående rågassverdi lik 53 mg/ Nm 3 valgt som mest representativ for normal drift. (9) Gjennomsnitt (1) Gjennomsnitt (11) Oppgitt som TCCD I-TEF (international standard som iht. Metlab skiller seg ubetydelig fra Nordisk standard). Forbrenningsanlegg Også for forbrenningsanlegget har 22 vært preget av god drift. Noe av det gode resultatet skyldes at Bærum kommune, som er en av våre store kunder gjennom mange år, konkurranseutsatte sitt behov for gjenvinning av husholdningsavfall. FREVAR KF vant anbudet til daværende markedspris, og dette har medført betydelig økte inntekter for forbrenningsanlegget. Kr. pr. tonn P risutvikling hush.avfall FREVAR SLUTTBRUKER Tabellen viser prisutvikling på energigjenvinning av husholdningsavfall fra 1994 til 22 målt mot beregnet andel av renovasjonsavgiften som benyttes til samme formål. Sluttbehandlingsavgiften er holdt utenom. FREVARs andel av totalkostnadene har de siste 5 årene utgjort mellom 2 og 23% av prisen til sluttbruker, og andelen er synkende i forhold til de tidligste årene i perioden. Sykehusforbrenningsanlegg Sykehusforbrenningsanlegget har eget driftsstyre, med medlemmer fra helseforetakene i de gamle garantifylkene. Anlegget har i 22 som i de senere år hatt god drift og gått med overskudd. Avfallshåndtering Den avgiftsfinansierte delen av avfallshåndteringen, som er husholdningenes leveranse av grovavfall, spesialavfall, hvitevarer etc. har historisk vært underdekket. Husholdningenes betaling ved levering (1-lappen), og tilskudd fra TD har ikke dekket de reelle kostnadene. For 22 utgjorde underdekningen ca. 2,38 mill. I tillegg til dette følger vi opp styrets vedtak om å spare på deponiarealer, slik at inntekter fra den forretningsmessige driften også blir begrenset. Sett på denne bakgrunn er et underskudd på 1,38 mill. akseptabelt. Gjennom budsjettforhandlinger legges det opp til at underdekningen på de avgiftsfinansierte områdene minskes år for år. Vannverk Vannverket har også i 22 hatt store utfordringer i forbindelse med dårlig råvannskvalitet, og generelle driftsproblemer. Årets underskudd er på 1.2 mill. kr., og merforbruket på kjemikalier alene er på 1,4 mill. kr. I tillegg har det vært merforbruk på for eksempel både elektrisitet og avløpsavgift, mens enkelte vedlikeholdsarbeider har blitt skjøvet på. Kr. pr. m 3 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Prisutvikling vann FREVAR SLUTTBRUKER Tabellen viser prisutvikling for produksjon av drikkevann fra 1994 til 22 målt mot avgift til sluttbruker. FREVARs andel av totalkostnadene utgjør i gjennomsnitt 23% i hele perioden, og har vært stabil de siste 5 årene. Fellesadministrasjon Fellesadministrasjonen har i 22 bestått av teknisk stab, laboratorium, administrasjonsbygg, vektstasjon, merkantil avdeling, ledelse og avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Totalt sett har disse avdelingene i 22 hatt et mindreforbruk på ca. 1,1 mill. kr, noe som også har bidratt til driftsavdelingenes resultater. Disponering av overskudd Overskudd fra den forretningsmessige delen av foretaket, med unntak av sykehusforbrenningsanlegget, vil for 22 bli overført til Fredrikstad kommune for å styrke kommuneøkonomien. Den avgiftsfinansierte delen av foretaket drives etter selvkostprinsippet i en bestiller/utfører modell, hvor Teknisk Drift er bestiller og foretaket er utfører. Det er ønskelig for både bestiller og utfører at det opprettes fond for hvert avgiftsområde som begge parter kan buffre mot. Hensikten med dette er å holde avgiftsnivået mest mulig stabilt. Overskuddet fra renseanleggene avsettes til avgiftsregulerende fond for avløpsrensing. Underskuddet på vannverket føres mot avgiftsregulerende fond for vannforsyning, for inndekning innen tre år. Deler av overskuddet fra forbrenningsanlegget benyttes til å dekke inn underskuddet til avfallshåndteringen, og det resterende overføres til avgiftsregulerende fond for renovasjon. 15

11 A V F A L L / E N E R G I MERKANTIL AVDELING 14 Driftsstøtte Regnskap og økonomi Regnskapsfunksjonen har i 22 vært preget av omskiftninger på personalsiden. På regnskapsføringssiden har året vært preget av opplæring, men avdelingen har ellers blitt styrket med en controller. Dette medfører økt innsats på bl.a. budsjettering og oppfølging av budsjettene, noe som har medført en heving av servicenivået overfor driftsavdelingene. Vekt Vektprosjektet som innebærer ombygging av vektstasjon, ny vekt, nytt vektsystem og omlegging av trafikkavviklingen på området, er igangsatt i løpet av året, og vil bli ferdigstilt i 23. Når prosjektet er ferdig vil vi yte bedre service i forbindelse med kundemottak. Kantina Kantina har i 22 befestet sin stilling som samlingspunkt og viktig HMS-faktor. I tillegg til egne ansatte benytter også enkelte ansatte i TD renovasjon seg av kantina på FREVAR. Kontorstøtte FREVAR KF er en organisasjon i stadig utvikling, og dette gjelder også innenfor de merkantile støttefunksjonene. Vi har foretatt en omfordeling av arbeidsoppgaver for å få en mest mulig strømlinjeformet organisasjon. Det mest omfattende som har hendt er at vi pr tok i bruk kommunens sak-arkiv-system (ForumWinSak). Dette har medført store endringer i hverdagen til både merkantilt personell og andre saksbehandlere. Mange utfordringer gjenstår på dette området ennå, men vi anser på sikt at dette vil bidra til en mer profesjonell arkiv- og saksbehandlingsfunksjon. Administrasjonsbygg Det ble i 22 vedtatt å innrede deler av annen etasje i den nye administrasjonsfløyen. Fire kontorer sto ferdig i desember, og er tatt i bruk av Driftsassistansen for Østfold (DaØ). Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 22 er satt opp under denne forutsetningen. Regnskapet er avlagt og revidert iht. Regnskapsloven. Også 22 har vært et økonomisk godt år for foretaket, og det regnskapsmessige resultatet fordeler seg på driftsavdelingene på følgende måte: Anlegg Regnskapsmessig Herav resultat fra avgiftsfinansiert del av foretaket resultat Renseanlegget , ,59 Forbrennings-anlegget , ,22 Avfallshåndtering , ,16 Vannverket , ,33 Sykehusforbrenningsanlegget ,79, Totalt , ,68 Renseanlegg Renseanlegget lå i begynnelsen av året an til å gå i balanse eller med et lite underskudd. I løpet av året har gode driftsforhold og nitid budsjettoppfølging bidratt til at anlegget går med kr ,59 i overskudd. Kr. pr. m 3 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - P risutvikling avløpsrensing FREVAR SLUTTBRUKER Tabellen viser prisutvikling på avløpsrensing fra 1994 til 22 målt mot pris til sluttbruker. FREVARs pris omfatter drift av prosessanlegg, og har i de siste 5 årene utgjort fra 15 til 19% av prisen til sluttbruker. Andelen er synkende i forhold til de tidligste årene i perioden. Miljøstandard Anlegget har som tidligere år, også i år en meget høy miljøstandard. Rensetrinnene har hatt stabil drift gjennom året, og den kontinuerlige målingen og overvåkingen av viktige utslippsparametere sørger for dette. De årlige konsesjonsmålingene ble utført juni av METLAB miljø AB. FRE- VAR har, som trolig det første anlegget i Norge, gått inn på en ordning hvor tilsynsmyndighet bestemmer tidspunktet for konsesjonsmåling. Målingene bekreftet at samtlige verdier var godt innenfor gjeldende grenseverdier, og med unntak for NO x viser målingene også at alle verdier er innenfor grenseverdiene gitt i det nye Anlegget mottar avfall fra helseforetak spredt over hele Sør-Norge. Avfallet kommer blant annet fra: - Østfold - Vestfold - Buskerud - Oslo - Aust Agder - Vest Agder - Rogaland - Telemark - Trøndelag Det ble forbrent 842 tonn sykehusavfall i SYFAanlegget i 22. Dette er en økning på 34 tonn sammenlignet med 21. Garantisykehusene leverte ca 652,37 tonn. Resten ble levert etter avtale med andre sykehus i Sør-Norge. I henhold til konsesjon er det tillatt å forbrenne 12 tonn per år. EU-direktivet. De nye verdiene blir implementert for FREVAR fra 23, da fornyet konsesjon gitt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling blir gjort gjeldene. DESTRUKSJON AV RISIKOAVFALL (SYFA) Risikoavfall fra sykehus 11 Resultat 22 er det første året som kommunalt foretak. FREVAR KF er en sammensatt bedrift hvor deler av driften drives forretningsmessig, samtidig som den delen av foretaket som er avgiftsfinansiert drives etter selvkostprinsippet. Hvilke deler av foretaket som skal drives forretningsmessig er spesifisert i stiftelsesgrunnlaget til foretaket. Driften på SYFA har også i 22 vært god og stabil uten store vedlikeholdsavbrudd. Til tross for dette er det et merkbart behov for ettersyn og vedlikehold i periodene når anlegget ikke driftes. VETEK er nå innarbeidet, og er i daglig bruk som et preventivt vedlikeholdssystem. VETEK er et driftsog vedlikeholdsprogram (dataprogram). Operatørene er delaktig i utbygging av systemet og benytter det i daglig vedlikehold.

12 A V F A L L / E N E R G I A V F A L L / E N E R G I AVFALLSHÅNDTERING Avdelingen for avfallshåndtering har ansvaret for forbehandling av avfallet (sortering, ev. balling/ mellomlagring og bioceller), drift av gjenvinningsstasjonen inkludert innsamlingen av spesialavfall fra miljøstasjonene (Skvetten) og deponi, samt håndteringen av restprodukter fra forbrenningsanlegget. Det ble i 22 behandlet totalt tonn avfal fra husholdningene. Dette omfatter avfall fra mellomlager til energigjenvinning, gjenvinnings stasjonen og spesialavfall Mellomlager/deponi 22 ble det mottatt tonn ( tonn i 21) til behandling på deponiområdet. Kun 6965 tonn ble lagt i deponi. Rene masser og sortert forbrenningsslagg ble benyttet som dekkmasser/anleggsmateriale. Avløpslammet ble distribuert til bønder, inngikk i produksjon av jordblandinger samt til grønt-arealer i Fredrikstad kommune. Øvrig avfall ble mellomlagret i biocelle og ballelager. Økningen fra 21 skyldes i hovedsak større mottak av fyllmasse, som benyttes som anleggsmateriale til moloen i Gansrødbukta. Behandlet avfall Som i 21 er endringen av mengde mottatt fyllmasse en faktor som virker på totalt mottatt avfall. Det meste av fyllmassen er benyttet til oppfylling av molo i forbindelse med planlagt fyllplass 6 (fremtidig utvidelsesområde). Mellomlagrede avfallsballer (husholdningsavfall til energigjenvinning) Mer behandlet husholdningsavfall i 22 skyldes i stor grad avfall fra mellomlager til energigjenvinning. Behandlet avfall fra næring er redusert med ca 4 tonn i 22. Storbrann på deponiområdet Den største avvikshendelsen på mange år inntraff tidlig om morgenen den 22. august. Det begynte å brenne i mellomlageret for trevirke på ca 2 tonn og brannen varte i 2 døgn. Mellomlageret besto av utsortert rent trevirke til bruk for kompostering og annet internt bruk. Fredrikstad Brannvesen ledet slukningsarbeidet og det ble opprettet et tett samarbeid med personell fra Sivilforsvaret, Ødegaard Gjenvinning og FREVAR. Det antas at brannen oppsto pga. selvantenning. Hendelsen ble rapportert til Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Østfold Fyllmasser Gjenvinningsstasjon for grovavfall fra husholdningene Gjenvinningsstasjonen mottok 9 83 tonn grovavfall (inkl. spesialavfall) fra husholdningene i 22. Dette er inkludert 739 tonn utsorterte metaller fra slagg/ bunnaske fra energigjenvinning (ny ordning, ikke med tidligere år). Gjenvinningsstasjonen mellomlagrer spesialavfall og sorterer papp, papir, flasker, konserveringsglass (hvitt og farget), jern, metaller, elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall), hvitevarer, møbler, annet brennbart avfall og ikke brennbart avfall Avløpsslam Fordeling av avfallstyper og år Slagg/aske Spesialavfall Risikoavfall Næringsavfall Hush.avfall Grovavfall fra husholdn Sortering av slagg og metaller I 22 ble det produsert tonn slagg, som tilsvarer en slaggprosent på ca. 15,8% av forbrent avfall. Av dette ble 739 tonn jernskrap siktet ut og sendt til Normet Metal Group for gjenvinning. Slaggen er ellers brukt til veier, behandlingsplasser og grunnarbeider på avfallsdeponiet og ellers på FRE- VARs områder på Øra. For å øke gjenvinningsgraden ytterligere har FREVAR nå inngått avtale med Olav Ødegaard og Norsk Metallgjenvinning om sortering av jernskrap tonn/år 6 4 Gjenvinning Deponi Energigjenvinning 2 1 Energigjenvinning Behandlet avfall Destruksjon risikoavfall Sortert/ utsortert Biocelle/ mellomlager Balletering til energigjv. Mellomlager gjenbruk 6965 Deponi Fordeling av avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonen siste 4 år. total mengde og år

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer