Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge?"

Transkript

1

2 og hvem skaper verdier?

3 Kartlagt alt eierskapet i Norge Hva har vi gjort? eierposter både på og utenfor Oslo børs dekker 95% av norsk næringsliv ført indirekte eierskap tilbake til ultimate eiere beregnet markedsverdi på hele norsk næringsliv Kartlagt utviklingen i utenlandsk eierskap i Norge og norsk eierskap i utlandet Undersøkt hva som kjennetegner eiere som skaper store verdier hvilke eiertyper som bidrar mest til verdiskaping og lønnsomhet i norske bedrifter Hvilke eieregenskaper som bidrar mest til sterke prestasjoner hva som kjennetegner eierskapet i vinnerbedrifter Undersøkt hva som skjer når bedrifter skifter eiere hvilke eiertyper som bidrar til størst vekst og lønnsomhet i bedriftene de kjøper Hva som skjer med hovedkontorfunksjoner etter utenlandske oppkjøp Analysert betydningen av at eiermiljøer er fysisk lokalisert i Norge Drøftet hvordan politiske rammebetingelser påvirker Norges attraktivitet for eiermiljøer i dag og hva som kan gjøres for å styrke Norges konkurranseevne

4 Er eierskap viktig? Spiller eierskap noen rolle? Våre analyser viser at forskjellig i eierskap skaper forskjeller i vekst og lønnsomhet Hvem spiller det i så fall noen rolle for? Ikke bare for eierne selv, men for alle interessenter i næringslivet; de ansatte og hele samfunnet Finnes det en eiertype eller et sett eieregenskaper som er universelt best? Nei, kompetent eierskap er bedriftsspesifikk, det vil si at ulike bedrifter trenger ulike eiere

5 Hvordan skaper eiere verdier? Ved å fylle fire konkrete eierroller Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser

6 Eierkompetanse handler om å fylle hver av eierrollene på en god måte Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser

7 men de mest kompetente eierne klarer å optimere samspillet mellom eierrollene Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser alene eller som et eierteam

8 Hvem skaper størst verdier? Eiere Ledere Verdiskaping Ansatte Meningsløst Mye av debatten spørsmål: de siste årene har handlet om å få ledere til å tenke som eiere (shareholder value) Ledelse handler om å skape verdier gjennom medarbeiderne Vi er opptatt av å få eiere til å tenke som ledere Eierskap handler om å skape verdier gjennom bedriftene man eier

9 Det norske eiermiljøet Det norske i et eiermiljøet grenseløst næringsliv Ultimate Personlige eiere Offentlige eiere Samvirker/medlemsorg og stiftelser Institusjonelle investorer Meglere, corporatehus, finanspresse osv (Konsern)- hovedkontor Utenlandske investeringer i Norge Aktive eierfond (PE) Nesten halvparten av eierskapet er indirekte eid Utenlandske eiermiljøer Utenlandske bedrifter Bedrifter I Norge

10 Eierstyring Handler bare om interessekonflikt og kontroll? Handler om kompetanse, kommunikasjon og samarbeid 1. Målformulering visjon, misjon og finansielle mål 4. Oppfølging, kontroll og eventuell revidering av mål og strategi 2. Strategiske valg Identifisere og stake ut veien til målet 3. Virkeliggjøring av strategier Organisering, ledelse og iverksetting

11 Så og Hvem skaper verdier?

12 Er den private eierkapitalen i ferd med å bli borte? 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Stat & kommune Privatpersoner sum institusjonelle investorer Private foretak Utlendinger 0 % mars

13 Datagrunnlag Vi har til sammen identifisert eierposter i norske aksjeselskaper og andre organisasjoner. 49% av disse eierpostene er største eierpost, noe som betyr at norske bedrifter i gjennomsnitt har to eiere. 40% av postene er større enn 10% men ikke størst, slik at strategiske (dvs størst eller større enn 10%) og 11 prosent finansielle. Til sammen representerer disse eierpostene 758 mrd NOK i verdiskaping. Den totale verdiskapingen i vårt næringslivsunivers i 2003 var 800 milliarder (SSB), slik at eierskapet er identifisert for 95% av verdiskapingen i norsk næringsliv.

14 Beregning av markedsverdien på norsk næringsliv Bergeninger av kapitalverdien på norsk næringsliv har nærmest uten unntak blitt basert på selskapenes bokførte egenkapital (B). Dette sier ofte lite om markedsverdien på kapitalen. Fra børsen vet vi at prisbok var rundt 2 i Slik informasjon finnes ikke i resten av næringslivet. Men den kan lages. Markedsverdien (M) skal belyse verdien på all fremtidig avkastning på kapitalen Vi anvender en enkel nåverdiberegning: Forventet earningsøkning i årene fremover = gjennomsnitt for periden Vi justerer denne veksten dersom omsetningsveksten i selskapet avviker er høy eller lav. P = E + E + Va( S) (1 + r) + E + 2Va( S) 2 (1 + r) + E + 3Va( S) 3 (1 + r) E + 25Va( S) 25 (1 + r) Dette gir oss verdien på den operative virksomheten i selskapet Dersom markedsverdien blir negativ, anvender vi bokført egenkapital den egenkapital som ligger i eierposter i andre selskap, for å unngå dobbeltelling (nyb). Dersom bedriften ble opprettet etter 2000, bruker vi nyb. Hvis også denne egenkapitalen er negativ, setter vi markedsverdien til 0 Dette gir en markedsverdi M=max(P, nyb, 0) Nye markedsverditall: PB for alle: 2.6 PB for OSE: 3.0

15 Verdiene på Oslo Børs utgjør omlag 25% av markedsverdi og verdiskaping i norsk næringsliv Markedsverdi Verdiskaping Mrd NOK Børsnotert Eid direkte av børsnotert Eid indirekte i ett ledd Eid indirekte i to ledd Eid indirekte i tre ledd Sum indirekte Sum totalt

16 Direkte og indirekte eierskap tilbakeføring av firmaeierskap Det er til sammen eierposter i databasen (tilhørende organisasjoner med aktivitet). (Ca av disse postene mangler eierskapsinformasjon.) poster eies av ultimate eiere. De resterende postene eies indirekte, det vil i praksis si gjennom aksjeselskaper. I tillegg har børsnoterte selskaper et stort antall småaksjonærer. Disse registreres ikke som eiere, dels fordi postene har kort varighet og dels fordi de er små og uten påvirkning på selskapet av de indirekte postene er objektenes største eier. I nesten 70% av disse er det kun ett ledd mellom ultimat eier og eierobjekt. Det er med andre ord indirekte eierposter som ikke er fanget opp. Tilbakeføring av firmaeierskap til ultimate eiere Antall eierposter Antall største eierposter Antall førsteleddsposter Antall største førsteleddsposter Antall andreleddsposter Antall største andreleddsposter Antall tredjeleddsposter Antall største tredjeleddsposter Antall fjerdeleddsposter Antall største fjerdeleddsposter Residual Antall indirekte eierposter

17 Eierskap i flere ledd Verdiskaping i bedriftene fordeles på eierne etter eierandeler. 88% av all verdiskaping i norsk næringsliv er eid av bedriftenes største eier. Det indirekte eierskapet utgjør 39% av største eieres verdiskaping, fordelt med 23% på andre ledd, 9% på tredje ledd, 3% på fjerde ledd og 3% på alle ledd utover dette Indirekte og direkte eierskap i norsk næringsliv Ultimate eiere 2. ledds eierskap 3. ledds eierskap 4. ledds eierskap Mer enn fire ledd mellom ultimat eier og eierpost Antall største eierposter Verdiskaping (i mrd NOK)

18 Nei, privatpersoner eier ca. 30 prosent av markedsverdiene i norsk næringsliv Beregnet markedsverdi i norsk næringsliv fordelt på eiertyper Markedsverdi i direkte eierposter Markedsverdi i indirekte eierposter Medlems- og samvirke Person Offentlig Utenlandsk Stiftelse

19 Holder vi petroleumssektoren utenfor, er privatpersoner den dominerende eiertypen 45 % 40 % Person Offentlig Utenlandsk 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andel av verdisakping i hele norsk næring Hele norsk næringsliv unntatt olje og gass

20 Personer er den dominerende eiertype i små og mellomstore bedrifter 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Personer Myndigheter Utlendinger 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oms 0-5 mill. Oms 5-10 mill. Oms mill. Oms mill. Oms mill. Oms over 500 mill.

21 % av utenlendingers eierskap er i petroleumssektoren Verdiskaping i utlendingers eierposter i næringene Utenlandske eieres andel av total verdiskaping i næringen Finans Handel IKT Life science Bygg og anlegg Skipsfart Reiseliv Kraftkrevende industri Skog og tre Kraft Sjømat 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olje og gass Mrd NOK

22 Myndighetene er den dominerende eier i energi og helse Norske myndigheters verdiskaping Norske myndigheters andel av total verdiskaping i næringen Olje og gass Life science Kraft IKT Finans Kraftkrevende industri Bygg og anlegg Reiseliv Handel Skog og tre Sjømat Skipsfart 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Milliarder NOK

23 Eierskapet er ujevnt fordelt mellom næringer Eiertypers andel av samlet beregnet markedsverdi i utvalgte næringer % Person Offentlig Utenlandsk 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olje og gass Maritim Sjømat Kraft

24 Folk mellom 60 og 70 år eier tre ganger så mye som resten av befolkningen Norsk næringslivs samlede markedsverdi fordelt etter eiers alder Norges 400 største private formuer fordelt etter eiers alder (kilde: Kapital) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

25 men de ser ut til å ha mistet evnen til å skape verdier i bedriftene de eier 160 % 140 % Avvik fra gjennomsnittet (100%) 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Alder

26 Nærmere analyse av eiertyper, verdiskaping og lønnsomhet Snevrer inn til et sample som tilfredsstiller følgende: Til stede over periden Min 5 mill. i oms eller 2.5 mill. I lønnskostnader Min 90% av eierskapet identifisert Ikke finansnæring og min 3 foretak i næringen (4 siffer nace). Max 5 standardavvik Sitter igjen med bedrifter (7761=pers, 1264= utenl, 4514=konsern, 394=offentlig) Metode: Lineære regresjonsanalyser for avvik fra medianbedrift i 3 (4) siffer nace næring, justert for omsetning og alder. Alle rapporterte tall tilfradsstiller 5% sign. nivå.

27 Forskjeller i verdiskapingsvekst fra 2000 til 2004 for bedrifter med ulike eiere 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Personeiere Konserneiere Utenlandske Offentlige

28 Aller sterkest er verdiskapingsveksten i bedrifter med PE-fond på eiersiden 120,0 % 110,0 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Personeiere Konserneiere Utenlandske PE-fond

29 Forskjeller i lønnsomhet (ROA) mellom bedrifter med ulike eiere 8,0 % 6,0 % 4,0 % Lønnsomhet 2000 Lønnsomhet 2002 Lønnsomhet ,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % Personeiere Konserneiere Utenlandske Offentlige

30 Lønnsomhetsforskjellene er minst blant små og unge bedrifter 10 % Yngre enn 12 år år Eldre enn 25 år 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % Personeide Utenlandsk eide Konserneide

31 OK, eierskap er viktig Men er det viktig at eierne befinner seg i Norge?

32 Analyse av eieregenskaper, lønnsomhet og verdiskaping Erfaring: Hvor mange bedrifter personlige eiere har strategiske eierposter i. Minst 4 eierposter: 20%-poeng høyere verdiskapingsvekst, 3%-poeng lavere lønnsomhet. Finansiell styrke: Den samlede verdiskaping i hele porteføljen til den personlige eieren. Positivt signifikant alene på begge mål, men ikke sammen med erfaring Synergier: Graden av relaterthet i porteføljen Revealed relatedness Lite signifikante resultater Aldersfordeling i porteføljen: Årsdifferanse til elste bedrift Positivt signifikant for verdiskapingsvekst, neg. sign. For lønnsomhe Internasjonale ressurser (konsern): Utenlandsk majoritetseierskap eller strategisk eierskap i utlandet. 16%-poeng høyere verdiskapingsvekst Nasjonal geografisk avstand (konsern): Avstand i kommunenr. Negativt signifikant

33 Jo nærmere oppstart, desto viktigere er geografisk nærhet mellom eier og bedrift Antall investeringer i 2005 Andel av investeringsvolum utenfor Storbritannia Oppstart Tidligfase Ekspansjon Oppkjøp (buy-out) 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

34 Eierne i norsk næringsliv har kontroll 100 % Største eierpost Større enn 10% men ikke størst Mindre enn 10% og ikke størst 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antall eierposter Markedsverdi Verdiskaping

35 særlig i store bedrifter! 100 % Største eier Over 10% men ikke størst Finansiell eier 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mindre enn 10 mill mill mill. Mer enn 200 mill.

36 Men det er ikke bare en fordel 70 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv foregår i bedrifter med kun én eier Disse eierne har ikke et styringsproblem Men mange av dem har et kompetanseproblem Indisie-rekken er lang: Store performance-forskjeller mellom eiere Gamle eiere skaper mindre verdier Jo flere bedrifter personer eiere, desto bedre går bedriftene Bedrifter får økt omsetning og verdiskaping etter oppkjøp

37 Hva kjennetegner eiere i vinnerbedrifter? De vil mer større ambisjoner om å lykkes på lokale markeder større ambisjoner om å lykkes på nasjonale markeder større ambisjoner om å lykkes på internasjonale markeder Men de har ikke en visjon om økonomisk fortjeneste Men er ikke poenget å tjene mye penger?

38 Det pussige er at eiere som er mest opptatt av å tjene mye penger tjener minst Andel av omsetning på kompetanseutvikling FoU-investeringer som andel av omsetning Vi utvikler nye markeder som ikke betjenes av andre Helt eller delvis enig i at økonomisk fortjeneste er en visjon for eieren Helt eller delvis uenig i at økonomisk fortjeneste er en visjon for eieren Vekst siste tre år Vekst siste år Driftsmargin 2002 Driftsmargin % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 %

39 Eiere av vinnerbedrifter har planer om å få inn flere eiere Planer om endring av eierstruktur: Vinnerbedrifter Kontrollbedrifter Børsnotere bedriften 17 % 0 % Bringe inn nye eiere for å skaffe mer kapital 17 % 6 % Bringe inn nye eiere for å tilføre ressurser og kompetanse 35 % 22 % Selge bedriften til andre eiere 17 % 14 % Kjøpe ut øvrige aksjonærer 4 % 5 % Ønsker å endre eierstrukturen på en eller annen måte 91 % 47 % Endring: Bringe inn nye eiere 52 % 28 %

40 De som ønsker å kjøpe ut andre eiere leder bedrifter som er mindre kunnskapsintensive vokser saktere og er mindre lønnsomme enn alle andre bedrifter

41 og da er det kanskje heller ingen overraskelse at de som vil bli eneeiere er mest opptatt av å tjene penger 4,50 Økonomisk fortjeneste som visjon for virksomheten. 1=helt uenig; 5=helt enig 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Børsnotere bedriften Bringe inn nye eiere for å skaffe mer kapital Bringe inn nye eiere for å tilføre ressurser og kompetanse Selge bedriften til andre eiere Kjøpe ut øvrige aksjonærer

42 Konklusjon Problemet: For mange eiere som mangler eierskapsfortrinn, fordi de blir sittende for lenge som eiere fordi de ikke deler eierskapet med andre Utfordringen til eiere: Vurder kritisk om du har eierskapsfortrinn for din bedrift sett sammen et eierteam som i fellesskap fyller alle rollene eller selg bedriften til andre som kan skape større verdier enn du selv kan Utfordringen til myndigheter: Stimulere det norske eiermarkedet gjennom å øke børsens andel av verdiskapingen i norsk næringsliv stimulere private equity-bransjen stimulere personlige investorer, for eksempel business angels legge bedre til rette for profesjonelle (serie- og parallell-) gründere

43 Effekter av eierskifter i Norge: Er skifte av eierskap gunstig for verdiskaping og lønnsomhet?

44 Hvorfor studere konsekvensene av eierskifter? Politisk og faglig skepsis mht gevinstene ved eierskifter. konsekvensene av utenlandske overtakelser. Tømmes landet for ressurser og verdiskaping? Faglitteraturen: nye eiere kommer dårligere ut av oppkjøpet enn selgerne. Lønnsomhetsbetraktning vs. samfunnsøkonomisk betraktning Studie av eierskifter rendyrker effekten av selve eierskapet. At en eiertype gjør det bedre enn en annen kan knytte seg til andre faktorer enn selve eieren. Bedriftspesifikke faktorer. Under et eierskifte ser vi på samme bedrift men med forskjellige eiere.

45 : Mer enn 5000 bedrifter i Norge skiftet eierskap Godt under 10% av alle selskapene med omsetning. 20% av bedriftene forsvant i løpet av perioden. => Eierskifter utgjør en begrenset del av dynamikken i næringslivet % 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% Omsetning Verdiskaping Egenkapital 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Alle eierskifter Norske bedrifter tar over Norske personer tar over Utenlandske eiere tar over Nær 10% av verdiskapingen i næringslivet skiftet majoritetseierskap i denne perioden. Få og store utenlandske, mange og små personlige.

46 Hvilke effekter bør vi forvente i kjølvannet av eierskifter? Perfekt marked for selskapskontroll: Ingen forskjeller i hvordan ulike eiertyper gjør det etter eierskifte. Den beste eieren vil alltid vinne frem! Men er eiermarkedet så godt utviklet? Nye eiere med bedre tilpasset eierkompetanse: gunstigere utvikling enn i selskap uten eierskifter. Problem: Hvor lang tid tar tilpasningen? Holder det med 3 år? Motivet bak oppkjøpet bør spille en rolle for selskapets utvikling. Eksempel: Forretningsutvikling bør kaste mer av seg enn markedskontroll

47 Hva finner vi? Samfunnets perspektiv Selskap som skiftet eierskap i perioden kan vise til høyere vekst i verdiskaping enn andre selskap. Utenlandske eierovertakelser bidrar sterkt til høyere vekst i omsetning og verdiskaping. Direkte personeide overtakelser avviker ikke fra gjennomsnittet av bedrifter med nye eiere. Bedrifter som eiere gjør det dårligere enn de andre. 10.0% 8.0% 6.0% Verdiskaping Omsetning 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Utenlandske aktører overtar Personer overtar Norske bedrifter overtar -6.0% -8.0%

48 Hva så med lønnsomheten? Eiernes perspektiv Lønnsomhet før overtakelse Lønnsomhet etter overtakelse Overtatt av norske bedrifter Overtatt av personer Overtatt av utlandet Den svake utviklingen knytter seg til konjunkturforløpet. Avviker ikke fra utviklingen i selskap uten skifter. Direkte personeide overtakere kommer best ut. Når bedrifter overtar ser vi igjen den svakeste utviklingen.

49 Har vi identifisert et eierkontroll-problem? Gjør ikke eieragentene jobben i eierskifter? En forklaring: Direkte personlige eiere opererer sjelden i eiermarkedene. Antall overtakelser relativt til det totale antall bedrifter i Norge, er 12 ganger høyere for utenlandsk eide og bedriftseide selskap sammenlignet med personeide selskap. Personlige eiere som deltar i eiermarkedene er mer kompetente og aktive eiere. Resultatene viser at utenlandsk eierskap ikke bare en en cherry-picking historie. Vi tar jo høyde for forskjeller i vekst før selve eierskiftet

50 Utenlandske overtakelser: Hva skjer med hovedkontorfunksjonene Relokalisering av hovedkontor/funksjoner: Viktig note: Regionale hovedkontor står sentralt Lokaliseringsvalg: Hva avgjør? USA: Nærhet til markedet, kompetanse og næringsklynger er avgjørende. Europa: Viktigst: Nærhet til marked, Deretter: relevant arbeidskraft. Sverige: Skattenivå (inntektskatt og selskapskatt). Motivet bak oppkjøpet er også avgjørende Markedskontroll - Markedsadgang Restrukturering - Forretningsutvikling

51 Det er motivene som avgjør: Markedskontroll: Hovedkontor fjernes totalt eller reduseres til plasssjef-funksjon.. Braathens / SAS Markedstilgang: Blir nasjonalt salgs/prod. kontor, strategiske funksjoner svekkes. Fokus Bank / Den Danske Bank Elkjøp/Dixons Restrukturering: Strategisk og finansiell styring svekkes. Ellers uendret Dyno / Industri Kapital Forretningsutvikling: Smalere ansvar, større geografisk område, centre of excellence Vingmed Ultrasound / GE EMGS / Warburg Pincus

52 Oppsummering God samfunnsøkonomi i et aktivt eiermarked Utenlandske overtakelser synes ikke å dra verdiskaping ut av landet. Viktig eierkompetanse tilføres bedriftene. Unngå hindre som blokkerer for tilførsel av kompetanse Selskapene overlever lenger etter eierskifter Det er motivet det kommer an på: Bekymring bør knyttes til motiv, ikke eiertype. Tilgang på relevant kompetanse er viktig for å tiltrekke og beholde hovedkontorfunksjoner.

53 Effekter av eierskifter i Norge: Er skifte av eierskap gunstig for verdiskaping og lønnsomhet?

54 Hvorfor studere konsekvensene av eierskifter? Politisk og faglig skepsis mht gevinstene ved eierskifter. konsekvensene av utenlandske overtakelser. Tømmes landet for ressurser og verdiskaping? Faglitteraturen: nye eiere kommer dårligere ut av oppkjøpet enn selgerne. Lønnsomhetsbetraktning vs. samfunnsøkonomisk betraktning Studie av eierskifter rendyrker effekten av selve eierskapet. At en eiertype gjør det bedre enn en annen kan knytte seg til andre faktorer enn selve eieren. Bedriftspesifikke faktorer. Under et eierskifte ser vi på samme bedrift men med forskjellige eiere.

55 : Mer enn 5000 bedrifter i Norge skiftet eierskap Godt under 10% av alle selskapene med omsetning. 20% av bedriftene forsvant i løpet av perioden. => Eierskifter utgjør en begrenset del av dynamikken i næringslivet % 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% Omsetning Verdiskaping Egenkapital 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Alle eierskifter Norske bedrifter tar over Norske personer tar over Utenlandske eiere tar over Nær 10% av verdiskapingen i næringslivet skiftet majoritetseierskap i denne perioden. Få og store utenlandske, mange og små personlige.

56 Hvilke effekter bør vi forvente i kjølvannet av eierskifter? Perfekt marked for selskapskontroll: Ingen forskjeller i hvordan ulike eiertyper gjør det etter eierskifte. Den beste eieren vil alltid vinne frem! Men er eiermarkedet så godt utviklet? Nye eiere med bedre tilpasset eierkompetanse: gunstigere utvikling enn i selskap uten eierskifter. Problem: Hvor lang tid tar tilpasningen? Holder det med 3 år? Motivet bak oppkjøpet bør spille en rolle for selskapets utvikling. Eksempel: Forretningsutvikling bør kaste mer av seg enn markedskontroll

57 Hva finner vi? Samfunnets perspektiv Selskap som skiftet eierskap i perioden kan vise til høyere vekst i verdiskaping enn andre selskap. Utenlandske eierovertakelser bidrar sterkt til høyere vekst i omsetning og verdiskaping. Direkte personeide overtakelser avviker ikke fra gjennomsnittet av bedrifter med nye eiere. Bedrifter som eiere gjør det dårligere enn de andre. 10.0% 8.0% 6.0% Verdiskaping Omsetning 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Utenlandske aktører overtar Personer overtar Norske bedrifter overtar -6.0% -8.0%

58 Hva så med lønnsomheten? Eiernes perspektiv Lønnsomhet før overtakelse Lønnsomhet etter overtakelse Overtatt av norske bedrifter Overtatt av personer Overtatt av utlandet Den svake utviklingen knytter seg til konjunkturforløpet. Avviker ikke fra utviklingen i selskap uten skifter. Direkte personeide overtakere kommer best ut. Når bedrifter overtar ser vi igjen den svakeste utviklingen.

59 Har vi identifisert et eierkontroll-problem? Gjør ikke eieragentene jobben i eierskifter? En forklaring: Direkte personlige eiere opererer sjelden i eiermarkedene. Antall overtakelser relativt til det totale antall bedrifter i Norge, er 12 ganger høyere for utenlandsk eide og bedriftseide selskap sammenlignet med personeide selskap. Personlige eiere som deltar i eiermarkedene er mer kompetente og aktive eiere. Resultatene viser at utenlandsk eierskap ikke bare en en cherry-picking historie. Vi tar jo høyde for forskjeller i vekst før selve eierskiftet

60 Utenlandske overtakelser: Hva skjer med hovedkontorfunksjonene Relokalisering av hovedkontor/funksjoner: Viktig note: Regionale hovedkontor står sentralt Lokaliseringsvalg: Hva avgjør? USA: Nærhet til markedet, kompetanse og næringsklynger er avgjørende. Europa: Viktigst: Nærhet til marked, Deretter: relevant arbeidskraft. Sverige: Skattenivå (inntektskatt og selskapskatt). Motivet bak oppkjøpet er også avgjørende Markedskontroll - Markedsadgang Restrukturering - Forretningsutvikling

61 Det er motivene som avgjør: Markedskontroll: Hovedkontor fjernes totalt eller reduseres til plasssjef-funksjon.. Braathens / SAS Markedstilgang: Blir nasjonalt salgs/prod. kontor, strategiske funksjoner svekkes. Fokus Bank / Den Danske Bank Elkjøp/Dixons Restrukturering: Strategisk og finansiell styring svekkes. Ellers uendret Dyno / Industri Kapital Forretningsutvikling: Smalere ansvar, større geografisk område, centre of excellence Vingmed Ultrasound / GE EMGS / Warburg Pincus

62 Oppsummering God samfunnsøkonomi i et aktivt eiermarked Utenlandske overtakelser synes ikke å dra verdiskaping ut av landet. Viktig eierkompetanse tilføres bedriftene. Unngå hindre som blokkerer for tilførsel av kompetanse Selskapene overlever lenger etter eierskifter Det er motivet det kommer an på: Bekymring bør knyttes til motiv, ikke eiertype. Tilgang på relevant kompetanse er viktig for å tiltrekke og beholde hovedkontorfunksjoner.

63 Er Norge attraktivt for eiermiljøer? Lokalisering av hovedkontorer og investeringselskaper Eieres valg av bosted Investeringer i Norge Hvilken politikk vil bidra til å styrke eierkompetansen i Norge?

64 Høyere verdiskaping gjennom bedre tilgangen på kompetent eierskap En tydeligere statlig satsning på aktivt eierskap i Norge: Kanalisere en større andel av de statlige investeringene gjennom fond-ifond (såkorn i enkelte sammenhenger). Styrke eierkompetansen knyttet til statseide foretak. Reorganisering av det statlige eierskapet. Skattepolitiske endringer (nær provenynøytralt): Redusere selskapskatten ned mot 20%, (begrense NOKUS-relevans). Øke skatt på utbytte og kapitalgevinster. Fjerne formueskatten (overinvestering i eiendom). Bedre vilkårene for kunnskapsinnvandring Norge har her et attraktivitetsproblem Forenkling og skatteincentivering

65 En tydelig satsning på aktivt eierskap i Norge: Et begrenset profesjonelt eiermiljø i Norge: PE-bransjen er 10 ganger større i Sverige (AP-fondene er viktige) Forvalter under 1% av eierskapet i Norge Opprette flere statlige fond-i-fond: Folketrygdfondet trekkes inn. Sterkere aktive eierfond styrker personlige eiere gjennom eiermarkedet. Unngå overinvestering. Må matches med kompetanse. Øke grensen fra 5% til 10% for inst. investorer Staten som stor eier ivaretar primært styringsrollen. Må fylle flere roller. Nærings- og handelsdepartementet Statens eiersenter Kommersielle foretak Foretak med delt målsetting Foretak med særlig samfunnsansvar Statens fond i fond Samle eierkompetansen i ett attraktivt eiermiljø Skape distanse til regulatorrollen og uheldige politiske prosesser Hente kompetanse fra Pensjonsfondet (aktivt samarbeid)

66 En kompetanserettet skatteendring: Total skattinngang 2005: 830 mrd. Trekk fra Moms og overføringer:550 mrd Den faktiske selskapskatten er høy i Norge. Lavere selskapskatt vil øke Norges attraktivitet for investorer og for hovedkontorfunksjoner. Mangler utenlandske nyinvester. Kompenseres med høyere skatt på eiernes gevinster => sterkere innelåsingseffekt => lavere konsum idag. Eldrebølge Effekter på beskatning av risikofri avkastning (rente). Lavere rentefradrag. Relevante skatter for eierne Selskapskatt oljeutvinning, Oljeskatt, Selskapskatt utenom olje, Arbeidsgiveravgift, Formueskatt, 8000 Skatt på kapitalinntekt, Skatt på lønn og næringsinntekt,

67 Direkte utenlandske investeringer som andel av BNP i utvalgte land Prosent Danmark EU Frankrike Irland Japan Nederland Norge Storbritania Sverige Tsjekkia USA

68 Er det lite utenlandsk eierskap i Norge? Antall oppkjøp av utlendinger i landet Rene nasjonale oppkjøp Median kjøpeverdi (Millioner US$) Norge Danmark Sverige Finland Østerrike Sveits 0

69 Mer om endring i skatt på overskudd, utbytte og kapitalgevinster Det ujusterte nivået på selskapskatten er lavt i Norge, men ikke dersom man tar høyde for unntakene i andre land. Lavere selskapskatt: Mer attraktivt å legge hovedkontorfunksjoner til Norge (konsernspiss) Mer attraktivt for utlendinger med nyetablering i Norge. Reduserte incentiver for skattemotivert internprising i MNEs Mindre gunstig med skattemotivert uteetablering (NOKUS). Bedret lønnsomhet. Direkte provenytap utenom olje (2003): 5-10 mrd Nøytralitet krever tilsvarende kutt i skatt/fradrag på risikofrie. inntekter/tap. Utbytteskatten i Norge er lav i internasjonal sammenheng. Økt skatt på utbytte og kapitalgevinst utover skjerming vil kompensere for provenytapet (2003: rundt 5 mrd). Sterkere innelåsningseffekt med høyere investeringer (ikke nødvendigvis innenlandske) og lavere konsum i dag.

70 Skattereform for mer kompetent eierskap Reform som er nøytral (effektiv skattesats) for norske eiere: Lavere selskapskatt (og formueskatt) kompenseres med høyere skatt på utbytte og kapitalgevinst. Gunstig reform for utenlandske eiere i Norge. Skjermings- og fritaksmetodene opprettholdes. Ikke behov for NOKUS-reform (vanskelig i alle tilfelle) Må det gjøres noe med inntektskatten? Høyere progressivitet? Høres politisk lite realistisk ut, men Fremtidige krav om høyere faktiske utbytteskatter og mer progressiv beskatning Netto provenyeffekt: Vanskelig å måle: Ikke store strukturelle gevinster som må til for å dekke mye av det direkte nettotapet. Større satsning på skattbar aktivitet hjemme Redusert lekasje grunnet internprising.

71 Fjerning av formueskatten Omlag 2 mrd i skatt på næringsformue (2003) Eierne overinvesterer i uproduktiv eiendomsmasse (privat og næring). Hindrer utvikling av produktiv eierkompetanse. Minst 1/3 av skatten betalt av eiere i selskap som gikk med underskudd. Kun 5 land i OECD området har slike skatter. Anses som en begrensende faktor på eierskapet. Gründere låses til selskapet som eier. Kan bidra til at store personlige eiere flytter ut av landet. Begrenset problem fordi de likevel investerer i Norge. Fordelingsaspektet: Kan erstattes av høyere gevinstbeskatning.

72 Maksimale satser for skatt på utbytte i utvalgte OECD land (prosent) Frankrike Japan Australia Kanada Spania Tyskland Italia Danmark Irland Sveits Ungarn Storbitannia Nederland Sverige Finland Norge Polen USA Belgia Tsjekkia Hellas Slovakia

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004 Regjeringens forslag til skattereform 26. mars 2004 1 Hvorfor skattereform? Styrke grunnlaget for vekst og velferd Mer rettferdig skattesystem Økt likebehandling av reelle arbeidsinntekter Tilnærme skatt

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 85/2017 Av Ragnhild Sjoner Syrstad og Gjermund Grimsby Forord På oppdrag for Norsk venturekapitalforening

Detaljer

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE?

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten Erland Skogli 20. APRIL 2017 INNLEDNING Immunterapi

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene Bjørn Erik Næss Finansdirektør, DNB Finans Norges seminar om kapitalkrav, 4. juni 2014 Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene DNB støtter strengere kapitalkrav,

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 23. august 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2016 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

Detaljer

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske landene 1930-2007: en suksessreise fra nød og fattigdom til

Detaljer

Norsk økonomi og EUs. En kartlegging av økonomiske forhold og konsekvenser. MENON Business Economics

Norsk økonomi og EUs. En kartlegging av økonomiske forhold og konsekvenser. MENON Business Economics Norsk økonomi og EUs tjenestedirektiv En kartlegging av økonomiske forhold og konsekvenser ved tjenestedirektivet Formålet med tjenestedirektivet Sikre fri tjenesteytelse og fri etableringsadgang for tjenesteytere

Detaljer

Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene

Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene Statssekretær Tore Vamraak 14. desember 2017 Flertallet i Mork-utvalget ga råd om en aksjeandel på 70 pst. Høyere forventet

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

What s next for Europe? Elisabeth Holvik Sjeføkonom

What s next for Europe? Elisabeth Holvik Sjeføkonom What s next for Europe? Elisabeth Holvik Sjeføkonom UK: handlekraftig regjering skaper ro Theresa May effektiv og nådeløs ny statsminister Omfattende omorganisering i regjeringen Inkludering av Boris Johnson

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering?

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering? Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelsen så viktig? Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Lønnsforskjeller: Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Regjeringens næringslivspolitikk

Regjeringens næringslivspolitikk Regjeringens næringslivspolitikk Statssekretær Helle Hammer Mesterbrevnemndas kontaktkonferanse NHOs konferansesenter 26.04.02 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere

Detaljer

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan BANK ELLER BØRS? HVORDAN SKAFFE KAPITAL TIL NÆRINGSLIVET FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet - direkte gjennom AKSJEMARKEDET - indirekte gjennom BANKENE FINANSSYSTEMER VERDEN

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten 1 8. J A N U A R 2 0 1 7 BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten - «At vi ligger omtrent der

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Skatt, næringspolitikk og globalisering Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Om skatte- og avgiftsopplegget Det er svært små endringer i skatte- og avgiftsopplegget

Detaljer

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering?

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Fredrik Winther Daglig leder Oslo Teknopol Samarbeidsrådet 28.mai 2013 Foto: SEA Osloregionen

Detaljer

Kjennetegn ved god eierstyring

Kjennetegn ved god eierstyring Kjennetegn ved god eierstyring Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Institutt for finans, Handelshøyskolen BI www.bi.edu/ccgr NFF 13. oktober 2015 1 Overskrifter I. Motivasjon: Kjennetegn ved dårlig

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU Rapport Søkelys på landbrukspolitikken i EU Figuren viser avstanden mellom verkeleg BNP og trend BNP i prosent av trend BNP for Norge og ØMU-landa. (Dersom verkeleg BNP aukar mindre enn trend BNP kjem

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Revidert nasjonalbudsjett 2013 Revidert nasjonalbudsjett 213 #revidert 2 God vekst i fastlandsøkonomien 135 13 125 12 BNP. Indeks 25=1 Sverige USA Fastlands-Norge Danmark Euroområdet 135 13 125 12 115 115 11 11 15 15 1 1 Kilde: Macrobond

Detaljer

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering?

Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene rettferdige? Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering? Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelsen så viktig? Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Lønnsforskjeller: Hvorfor har vi lønnsforskjeller? Er lønnsforskjellene

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi

Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Petroleumsfondets innvirkning på norsk økonomi Visesentralbanksjef Jarle Bergo Svensk norska handelskammaren Stockholm. Oktober 3 www.norges-bank.no Figur 1 Fra petroleums- til finansformue Prosent av

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Staten som eier og forvalter

Staten som eier og forvalter Staten som eier og forvalter Statssekretær Oluf Ulseth (H) NFF, Samling for Autoriserte FinansAnalytikere 4. juni 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet ~

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Forvaltning av ressursrikdom

Forvaltning av ressursrikdom Forvaltning av ressursrikdom Fast kurs for fellesarven Klaus Mohn, Professor University of Stavanger Business School http://www.uis.no/mohn Twitter: @Mohnitor JazzGass 2015 Molde, 14. juli 2015 1 50 år

Detaljer

Forvaltning av ressursrikdom

Forvaltning av ressursrikdom Forvaltning av ressursrikdom Fast kurs for fellesarven Klaus Mohn, Professor University of Stavanger Business School http://www.uis.no/mohn Twitter: @Mohnitor JazzGass 15 Molde, 1. juli 15 1 5 år med petroleumsverksemd

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

KRITISK MANGEL PÅ IKT-KOMPETANSE

KRITISK MANGEL PÅ IKT-KOMPETANSE KRITISK MANGEL PÅ IKT-KOMPETANSE IKT-sektoren, inklusive bedrifter med stor grad av IKT-virksomhet, men som statistisk sett står utenfor IKT-næringen, som f.eks. (Statoil, Hydro, Helsedirektoratet m.fl

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Vekst og fordeling i norsk økonomi 24. mars 2015 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap 1. HVA STÅR VI OVERFOR? 1 Svak utvikling hos våre viktigste handelspartnere Europa et nytt Japan? 2 Demografiske

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer