Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge?"

Transkript

1

2 og hvem skaper verdier?

3 Kartlagt alt eierskapet i Norge Hva har vi gjort? eierposter både på og utenfor Oslo børs dekker 95% av norsk næringsliv ført indirekte eierskap tilbake til ultimate eiere beregnet markedsverdi på hele norsk næringsliv Kartlagt utviklingen i utenlandsk eierskap i Norge og norsk eierskap i utlandet Undersøkt hva som kjennetegner eiere som skaper store verdier hvilke eiertyper som bidrar mest til verdiskaping og lønnsomhet i norske bedrifter Hvilke eieregenskaper som bidrar mest til sterke prestasjoner hva som kjennetegner eierskapet i vinnerbedrifter Undersøkt hva som skjer når bedrifter skifter eiere hvilke eiertyper som bidrar til størst vekst og lønnsomhet i bedriftene de kjøper Hva som skjer med hovedkontorfunksjoner etter utenlandske oppkjøp Analysert betydningen av at eiermiljøer er fysisk lokalisert i Norge Drøftet hvordan politiske rammebetingelser påvirker Norges attraktivitet for eiermiljøer i dag og hva som kan gjøres for å styrke Norges konkurranseevne

4 Er eierskap viktig? Spiller eierskap noen rolle? Våre analyser viser at forskjellig i eierskap skaper forskjeller i vekst og lønnsomhet Hvem spiller det i så fall noen rolle for? Ikke bare for eierne selv, men for alle interessenter i næringslivet; de ansatte og hele samfunnet Finnes det en eiertype eller et sett eieregenskaper som er universelt best? Nei, kompetent eierskap er bedriftsspesifikk, det vil si at ulike bedrifter trenger ulike eiere

5 Hvordan skaper eiere verdier? Ved å fylle fire konkrete eierroller Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser

6 Eierkompetanse handler om å fylle hver av eierrollene på en god måte Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser

7 men de mest kompetente eierne klarer å optimere samspillet mellom eierrollene Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser alene eller som et eierteam

8 Hvem skaper størst verdier? Eiere Ledere Verdiskaping Ansatte Meningsløst Mye av debatten spørsmål: de siste årene har handlet om å få ledere til å tenke som eiere (shareholder value) Ledelse handler om å skape verdier gjennom medarbeiderne Vi er opptatt av å få eiere til å tenke som ledere Eierskap handler om å skape verdier gjennom bedriftene man eier

9 Det norske eiermiljøet Det norske i et eiermiljøet grenseløst næringsliv Ultimate Personlige eiere Offentlige eiere Samvirker/medlemsorg og stiftelser Institusjonelle investorer Meglere, corporatehus, finanspresse osv (Konsern)- hovedkontor Utenlandske investeringer i Norge Aktive eierfond (PE) Nesten halvparten av eierskapet er indirekte eid Utenlandske eiermiljøer Utenlandske bedrifter Bedrifter I Norge

10 Eierstyring Handler bare om interessekonflikt og kontroll? Handler om kompetanse, kommunikasjon og samarbeid 1. Målformulering visjon, misjon og finansielle mål 4. Oppfølging, kontroll og eventuell revidering av mål og strategi 2. Strategiske valg Identifisere og stake ut veien til målet 3. Virkeliggjøring av strategier Organisering, ledelse og iverksetting

11 Så og Hvem skaper verdier?

12 Er den private eierkapitalen i ferd med å bli borte? 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Stat & kommune Privatpersoner sum institusjonelle investorer Private foretak Utlendinger 0 % mars

13 Datagrunnlag Vi har til sammen identifisert eierposter i norske aksjeselskaper og andre organisasjoner. 49% av disse eierpostene er største eierpost, noe som betyr at norske bedrifter i gjennomsnitt har to eiere. 40% av postene er større enn 10% men ikke størst, slik at strategiske (dvs størst eller større enn 10%) og 11 prosent finansielle. Til sammen representerer disse eierpostene 758 mrd NOK i verdiskaping. Den totale verdiskapingen i vårt næringslivsunivers i 2003 var 800 milliarder (SSB), slik at eierskapet er identifisert for 95% av verdiskapingen i norsk næringsliv.

14 Beregning av markedsverdien på norsk næringsliv Bergeninger av kapitalverdien på norsk næringsliv har nærmest uten unntak blitt basert på selskapenes bokførte egenkapital (B). Dette sier ofte lite om markedsverdien på kapitalen. Fra børsen vet vi at prisbok var rundt 2 i Slik informasjon finnes ikke i resten av næringslivet. Men den kan lages. Markedsverdien (M) skal belyse verdien på all fremtidig avkastning på kapitalen Vi anvender en enkel nåverdiberegning: Forventet earningsøkning i årene fremover = gjennomsnitt for periden Vi justerer denne veksten dersom omsetningsveksten i selskapet avviker er høy eller lav. P = E + E + Va( S) (1 + r) + E + 2Va( S) 2 (1 + r) + E + 3Va( S) 3 (1 + r) E + 25Va( S) 25 (1 + r) Dette gir oss verdien på den operative virksomheten i selskapet Dersom markedsverdien blir negativ, anvender vi bokført egenkapital den egenkapital som ligger i eierposter i andre selskap, for å unngå dobbeltelling (nyb). Dersom bedriften ble opprettet etter 2000, bruker vi nyb. Hvis også denne egenkapitalen er negativ, setter vi markedsverdien til 0 Dette gir en markedsverdi M=max(P, nyb, 0) Nye markedsverditall: PB for alle: 2.6 PB for OSE: 3.0

15 Verdiene på Oslo Børs utgjør omlag 25% av markedsverdi og verdiskaping i norsk næringsliv Markedsverdi Verdiskaping Mrd NOK Børsnotert Eid direkte av børsnotert Eid indirekte i ett ledd Eid indirekte i to ledd Eid indirekte i tre ledd Sum indirekte Sum totalt

16 Direkte og indirekte eierskap tilbakeføring av firmaeierskap Det er til sammen eierposter i databasen (tilhørende organisasjoner med aktivitet). (Ca av disse postene mangler eierskapsinformasjon.) poster eies av ultimate eiere. De resterende postene eies indirekte, det vil i praksis si gjennom aksjeselskaper. I tillegg har børsnoterte selskaper et stort antall småaksjonærer. Disse registreres ikke som eiere, dels fordi postene har kort varighet og dels fordi de er små og uten påvirkning på selskapet av de indirekte postene er objektenes største eier. I nesten 70% av disse er det kun ett ledd mellom ultimat eier og eierobjekt. Det er med andre ord indirekte eierposter som ikke er fanget opp. Tilbakeføring av firmaeierskap til ultimate eiere Antall eierposter Antall største eierposter Antall førsteleddsposter Antall største førsteleddsposter Antall andreleddsposter Antall største andreleddsposter Antall tredjeleddsposter Antall største tredjeleddsposter Antall fjerdeleddsposter Antall største fjerdeleddsposter Residual Antall indirekte eierposter

17 Eierskap i flere ledd Verdiskaping i bedriftene fordeles på eierne etter eierandeler. 88% av all verdiskaping i norsk næringsliv er eid av bedriftenes største eier. Det indirekte eierskapet utgjør 39% av største eieres verdiskaping, fordelt med 23% på andre ledd, 9% på tredje ledd, 3% på fjerde ledd og 3% på alle ledd utover dette Indirekte og direkte eierskap i norsk næringsliv Ultimate eiere 2. ledds eierskap 3. ledds eierskap 4. ledds eierskap Mer enn fire ledd mellom ultimat eier og eierpost Antall største eierposter Verdiskaping (i mrd NOK)

18 Nei, privatpersoner eier ca. 30 prosent av markedsverdiene i norsk næringsliv Beregnet markedsverdi i norsk næringsliv fordelt på eiertyper Markedsverdi i direkte eierposter Markedsverdi i indirekte eierposter Medlems- og samvirke Person Offentlig Utenlandsk Stiftelse

19 Holder vi petroleumssektoren utenfor, er privatpersoner den dominerende eiertypen 45 % 40 % Person Offentlig Utenlandsk 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andel av verdisakping i hele norsk næring Hele norsk næringsliv unntatt olje og gass

20 Personer er den dominerende eiertype i små og mellomstore bedrifter 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Personer Myndigheter Utlendinger 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oms 0-5 mill. Oms 5-10 mill. Oms mill. Oms mill. Oms mill. Oms over 500 mill.

21 % av utenlendingers eierskap er i petroleumssektoren Verdiskaping i utlendingers eierposter i næringene Utenlandske eieres andel av total verdiskaping i næringen Finans Handel IKT Life science Bygg og anlegg Skipsfart Reiseliv Kraftkrevende industri Skog og tre Kraft Sjømat 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olje og gass Mrd NOK

22 Myndighetene er den dominerende eier i energi og helse Norske myndigheters verdiskaping Norske myndigheters andel av total verdiskaping i næringen Olje og gass Life science Kraft IKT Finans Kraftkrevende industri Bygg og anlegg Reiseliv Handel Skog og tre Sjømat Skipsfart 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Milliarder NOK

23 Eierskapet er ujevnt fordelt mellom næringer Eiertypers andel av samlet beregnet markedsverdi i utvalgte næringer % Person Offentlig Utenlandsk 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olje og gass Maritim Sjømat Kraft

24 Folk mellom 60 og 70 år eier tre ganger så mye som resten av befolkningen Norsk næringslivs samlede markedsverdi fordelt etter eiers alder Norges 400 største private formuer fordelt etter eiers alder (kilde: Kapital) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

25 men de ser ut til å ha mistet evnen til å skape verdier i bedriftene de eier 160 % 140 % Avvik fra gjennomsnittet (100%) 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Alder

26 Nærmere analyse av eiertyper, verdiskaping og lønnsomhet Snevrer inn til et sample som tilfredsstiller følgende: Til stede over periden Min 5 mill. i oms eller 2.5 mill. I lønnskostnader Min 90% av eierskapet identifisert Ikke finansnæring og min 3 foretak i næringen (4 siffer nace). Max 5 standardavvik Sitter igjen med bedrifter (7761=pers, 1264= utenl, 4514=konsern, 394=offentlig) Metode: Lineære regresjonsanalyser for avvik fra medianbedrift i 3 (4) siffer nace næring, justert for omsetning og alder. Alle rapporterte tall tilfradsstiller 5% sign. nivå.

27 Forskjeller i verdiskapingsvekst fra 2000 til 2004 for bedrifter med ulike eiere 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Personeiere Konserneiere Utenlandske Offentlige

28 Aller sterkest er verdiskapingsveksten i bedrifter med PE-fond på eiersiden 120,0 % 110,0 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Personeiere Konserneiere Utenlandske PE-fond

29 Forskjeller i lønnsomhet (ROA) mellom bedrifter med ulike eiere 8,0 % 6,0 % 4,0 % Lønnsomhet 2000 Lønnsomhet 2002 Lønnsomhet ,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % Personeiere Konserneiere Utenlandske Offentlige

30 Lønnsomhetsforskjellene er minst blant små og unge bedrifter 10 % Yngre enn 12 år år Eldre enn 25 år 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % Personeide Utenlandsk eide Konserneide

31 OK, eierskap er viktig Men er det viktig at eierne befinner seg i Norge?

32 Analyse av eieregenskaper, lønnsomhet og verdiskaping Erfaring: Hvor mange bedrifter personlige eiere har strategiske eierposter i. Minst 4 eierposter: 20%-poeng høyere verdiskapingsvekst, 3%-poeng lavere lønnsomhet. Finansiell styrke: Den samlede verdiskaping i hele porteføljen til den personlige eieren. Positivt signifikant alene på begge mål, men ikke sammen med erfaring Synergier: Graden av relaterthet i porteføljen Revealed relatedness Lite signifikante resultater Aldersfordeling i porteføljen: Årsdifferanse til elste bedrift Positivt signifikant for verdiskapingsvekst, neg. sign. For lønnsomhe Internasjonale ressurser (konsern): Utenlandsk majoritetseierskap eller strategisk eierskap i utlandet. 16%-poeng høyere verdiskapingsvekst Nasjonal geografisk avstand (konsern): Avstand i kommunenr. Negativt signifikant

33 Jo nærmere oppstart, desto viktigere er geografisk nærhet mellom eier og bedrift Antall investeringer i 2005 Andel av investeringsvolum utenfor Storbritannia Oppstart Tidligfase Ekspansjon Oppkjøp (buy-out) 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

34 Eierne i norsk næringsliv har kontroll 100 % Største eierpost Større enn 10% men ikke størst Mindre enn 10% og ikke størst 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antall eierposter Markedsverdi Verdiskaping

35 særlig i store bedrifter! 100 % Største eier Over 10% men ikke størst Finansiell eier 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mindre enn 10 mill mill mill. Mer enn 200 mill.

36 Men det er ikke bare en fordel 70 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv foregår i bedrifter med kun én eier Disse eierne har ikke et styringsproblem Men mange av dem har et kompetanseproblem Indisie-rekken er lang: Store performance-forskjeller mellom eiere Gamle eiere skaper mindre verdier Jo flere bedrifter personer eiere, desto bedre går bedriftene Bedrifter får økt omsetning og verdiskaping etter oppkjøp

37 Hva kjennetegner eiere i vinnerbedrifter? De vil mer større ambisjoner om å lykkes på lokale markeder større ambisjoner om å lykkes på nasjonale markeder større ambisjoner om å lykkes på internasjonale markeder Men de har ikke en visjon om økonomisk fortjeneste Men er ikke poenget å tjene mye penger?

38 Det pussige er at eiere som er mest opptatt av å tjene mye penger tjener minst Andel av omsetning på kompetanseutvikling FoU-investeringer som andel av omsetning Vi utvikler nye markeder som ikke betjenes av andre Helt eller delvis enig i at økonomisk fortjeneste er en visjon for eieren Helt eller delvis uenig i at økonomisk fortjeneste er en visjon for eieren Vekst siste tre år Vekst siste år Driftsmargin 2002 Driftsmargin % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 %

39 Eiere av vinnerbedrifter har planer om å få inn flere eiere Planer om endring av eierstruktur: Vinnerbedrifter Kontrollbedrifter Børsnotere bedriften 17 % 0 % Bringe inn nye eiere for å skaffe mer kapital 17 % 6 % Bringe inn nye eiere for å tilføre ressurser og kompetanse 35 % 22 % Selge bedriften til andre eiere 17 % 14 % Kjøpe ut øvrige aksjonærer 4 % 5 % Ønsker å endre eierstrukturen på en eller annen måte 91 % 47 % Endring: Bringe inn nye eiere 52 % 28 %

40 De som ønsker å kjøpe ut andre eiere leder bedrifter som er mindre kunnskapsintensive vokser saktere og er mindre lønnsomme enn alle andre bedrifter

41 og da er det kanskje heller ingen overraskelse at de som vil bli eneeiere er mest opptatt av å tjene penger 4,50 Økonomisk fortjeneste som visjon for virksomheten. 1=helt uenig; 5=helt enig 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Børsnotere bedriften Bringe inn nye eiere for å skaffe mer kapital Bringe inn nye eiere for å tilføre ressurser og kompetanse Selge bedriften til andre eiere Kjøpe ut øvrige aksjonærer

42 Konklusjon Problemet: For mange eiere som mangler eierskapsfortrinn, fordi de blir sittende for lenge som eiere fordi de ikke deler eierskapet med andre Utfordringen til eiere: Vurder kritisk om du har eierskapsfortrinn for din bedrift sett sammen et eierteam som i fellesskap fyller alle rollene eller selg bedriften til andre som kan skape større verdier enn du selv kan Utfordringen til myndigheter: Stimulere det norske eiermarkedet gjennom å øke børsens andel av verdiskapingen i norsk næringsliv stimulere private equity-bransjen stimulere personlige investorer, for eksempel business angels legge bedre til rette for profesjonelle (serie- og parallell-) gründere

43 Effekter av eierskifter i Norge: Er skifte av eierskap gunstig for verdiskaping og lønnsomhet?

44 Hvorfor studere konsekvensene av eierskifter? Politisk og faglig skepsis mht gevinstene ved eierskifter. konsekvensene av utenlandske overtakelser. Tømmes landet for ressurser og verdiskaping? Faglitteraturen: nye eiere kommer dårligere ut av oppkjøpet enn selgerne. Lønnsomhetsbetraktning vs. samfunnsøkonomisk betraktning Studie av eierskifter rendyrker effekten av selve eierskapet. At en eiertype gjør det bedre enn en annen kan knytte seg til andre faktorer enn selve eieren. Bedriftspesifikke faktorer. Under et eierskifte ser vi på samme bedrift men med forskjellige eiere.

45 : Mer enn 5000 bedrifter i Norge skiftet eierskap Godt under 10% av alle selskapene med omsetning. 20% av bedriftene forsvant i løpet av perioden. => Eierskifter utgjør en begrenset del av dynamikken i næringslivet % 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% Omsetning Verdiskaping Egenkapital 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Alle eierskifter Norske bedrifter tar over Norske personer tar over Utenlandske eiere tar over Nær 10% av verdiskapingen i næringslivet skiftet majoritetseierskap i denne perioden. Få og store utenlandske, mange og små personlige.

46 Hvilke effekter bør vi forvente i kjølvannet av eierskifter? Perfekt marked for selskapskontroll: Ingen forskjeller i hvordan ulike eiertyper gjør det etter eierskifte. Den beste eieren vil alltid vinne frem! Men er eiermarkedet så godt utviklet? Nye eiere med bedre tilpasset eierkompetanse: gunstigere utvikling enn i selskap uten eierskifter. Problem: Hvor lang tid tar tilpasningen? Holder det med 3 år? Motivet bak oppkjøpet bør spille en rolle for selskapets utvikling. Eksempel: Forretningsutvikling bør kaste mer av seg enn markedskontroll

47 Hva finner vi? Samfunnets perspektiv Selskap som skiftet eierskap i perioden kan vise til høyere vekst i verdiskaping enn andre selskap. Utenlandske eierovertakelser bidrar sterkt til høyere vekst i omsetning og verdiskaping. Direkte personeide overtakelser avviker ikke fra gjennomsnittet av bedrifter med nye eiere. Bedrifter som eiere gjør det dårligere enn de andre. 10.0% 8.0% 6.0% Verdiskaping Omsetning 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Utenlandske aktører overtar Personer overtar Norske bedrifter overtar -6.0% -8.0%

48 Hva så med lønnsomheten? Eiernes perspektiv Lønnsomhet før overtakelse Lønnsomhet etter overtakelse Overtatt av norske bedrifter Overtatt av personer Overtatt av utlandet Den svake utviklingen knytter seg til konjunkturforløpet. Avviker ikke fra utviklingen i selskap uten skifter. Direkte personeide overtakere kommer best ut. Når bedrifter overtar ser vi igjen den svakeste utviklingen.

49 Har vi identifisert et eierkontroll-problem? Gjør ikke eieragentene jobben i eierskifter? En forklaring: Direkte personlige eiere opererer sjelden i eiermarkedene. Antall overtakelser relativt til det totale antall bedrifter i Norge, er 12 ganger høyere for utenlandsk eide og bedriftseide selskap sammenlignet med personeide selskap. Personlige eiere som deltar i eiermarkedene er mer kompetente og aktive eiere. Resultatene viser at utenlandsk eierskap ikke bare en en cherry-picking historie. Vi tar jo høyde for forskjeller i vekst før selve eierskiftet

50 Utenlandske overtakelser: Hva skjer med hovedkontorfunksjonene Relokalisering av hovedkontor/funksjoner: Viktig note: Regionale hovedkontor står sentralt Lokaliseringsvalg: Hva avgjør? USA: Nærhet til markedet, kompetanse og næringsklynger er avgjørende. Europa: Viktigst: Nærhet til marked, Deretter: relevant arbeidskraft. Sverige: Skattenivå (inntektskatt og selskapskatt). Motivet bak oppkjøpet er også avgjørende Markedskontroll - Markedsadgang Restrukturering - Forretningsutvikling

51 Det er motivene som avgjør: Markedskontroll: Hovedkontor fjernes totalt eller reduseres til plasssjef-funksjon.. Braathens / SAS Markedstilgang: Blir nasjonalt salgs/prod. kontor, strategiske funksjoner svekkes. Fokus Bank / Den Danske Bank Elkjøp/Dixons Restrukturering: Strategisk og finansiell styring svekkes. Ellers uendret Dyno / Industri Kapital Forretningsutvikling: Smalere ansvar, større geografisk område, centre of excellence Vingmed Ultrasound / GE EMGS / Warburg Pincus

52 Oppsummering God samfunnsøkonomi i et aktivt eiermarked Utenlandske overtakelser synes ikke å dra verdiskaping ut av landet. Viktig eierkompetanse tilføres bedriftene. Unngå hindre som blokkerer for tilførsel av kompetanse Selskapene overlever lenger etter eierskifter Det er motivet det kommer an på: Bekymring bør knyttes til motiv, ikke eiertype. Tilgang på relevant kompetanse er viktig for å tiltrekke og beholde hovedkontorfunksjoner.

53 Effekter av eierskifter i Norge: Er skifte av eierskap gunstig for verdiskaping og lønnsomhet?

54 Hvorfor studere konsekvensene av eierskifter? Politisk og faglig skepsis mht gevinstene ved eierskifter. konsekvensene av utenlandske overtakelser. Tømmes landet for ressurser og verdiskaping? Faglitteraturen: nye eiere kommer dårligere ut av oppkjøpet enn selgerne. Lønnsomhetsbetraktning vs. samfunnsøkonomisk betraktning Studie av eierskifter rendyrker effekten av selve eierskapet. At en eiertype gjør det bedre enn en annen kan knytte seg til andre faktorer enn selve eieren. Bedriftspesifikke faktorer. Under et eierskifte ser vi på samme bedrift men med forskjellige eiere.

55 : Mer enn 5000 bedrifter i Norge skiftet eierskap Godt under 10% av alle selskapene med omsetning. 20% av bedriftene forsvant i løpet av perioden. => Eierskifter utgjør en begrenset del av dynamikken i næringslivet % 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% Omsetning Verdiskaping Egenkapital 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Alle eierskifter Norske bedrifter tar over Norske personer tar over Utenlandske eiere tar over Nær 10% av verdiskapingen i næringslivet skiftet majoritetseierskap i denne perioden. Få og store utenlandske, mange og små personlige.

56 Hvilke effekter bør vi forvente i kjølvannet av eierskifter? Perfekt marked for selskapskontroll: Ingen forskjeller i hvordan ulike eiertyper gjør det etter eierskifte. Den beste eieren vil alltid vinne frem! Men er eiermarkedet så godt utviklet? Nye eiere med bedre tilpasset eierkompetanse: gunstigere utvikling enn i selskap uten eierskifter. Problem: Hvor lang tid tar tilpasningen? Holder det med 3 år? Motivet bak oppkjøpet bør spille en rolle for selskapets utvikling. Eksempel: Forretningsutvikling bør kaste mer av seg enn markedskontroll

57 Hva finner vi? Samfunnets perspektiv Selskap som skiftet eierskap i perioden kan vise til høyere vekst i verdiskaping enn andre selskap. Utenlandske eierovertakelser bidrar sterkt til høyere vekst i omsetning og verdiskaping. Direkte personeide overtakelser avviker ikke fra gjennomsnittet av bedrifter med nye eiere. Bedrifter som eiere gjør det dårligere enn de andre. 10.0% 8.0% 6.0% Verdiskaping Omsetning 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Utenlandske aktører overtar Personer overtar Norske bedrifter overtar -6.0% -8.0%

58 Hva så med lønnsomheten? Eiernes perspektiv Lønnsomhet før overtakelse Lønnsomhet etter overtakelse Overtatt av norske bedrifter Overtatt av personer Overtatt av utlandet Den svake utviklingen knytter seg til konjunkturforløpet. Avviker ikke fra utviklingen i selskap uten skifter. Direkte personeide overtakere kommer best ut. Når bedrifter overtar ser vi igjen den svakeste utviklingen.

59 Har vi identifisert et eierkontroll-problem? Gjør ikke eieragentene jobben i eierskifter? En forklaring: Direkte personlige eiere opererer sjelden i eiermarkedene. Antall overtakelser relativt til det totale antall bedrifter i Norge, er 12 ganger høyere for utenlandsk eide og bedriftseide selskap sammenlignet med personeide selskap. Personlige eiere som deltar i eiermarkedene er mer kompetente og aktive eiere. Resultatene viser at utenlandsk eierskap ikke bare en en cherry-picking historie. Vi tar jo høyde for forskjeller i vekst før selve eierskiftet

60 Utenlandske overtakelser: Hva skjer med hovedkontorfunksjonene Relokalisering av hovedkontor/funksjoner: Viktig note: Regionale hovedkontor står sentralt Lokaliseringsvalg: Hva avgjør? USA: Nærhet til markedet, kompetanse og næringsklynger er avgjørende. Europa: Viktigst: Nærhet til marked, Deretter: relevant arbeidskraft. Sverige: Skattenivå (inntektskatt og selskapskatt). Motivet bak oppkjøpet er også avgjørende Markedskontroll - Markedsadgang Restrukturering - Forretningsutvikling

61 Det er motivene som avgjør: Markedskontroll: Hovedkontor fjernes totalt eller reduseres til plasssjef-funksjon.. Braathens / SAS Markedstilgang: Blir nasjonalt salgs/prod. kontor, strategiske funksjoner svekkes. Fokus Bank / Den Danske Bank Elkjøp/Dixons Restrukturering: Strategisk og finansiell styring svekkes. Ellers uendret Dyno / Industri Kapital Forretningsutvikling: Smalere ansvar, større geografisk område, centre of excellence Vingmed Ultrasound / GE EMGS / Warburg Pincus

62 Oppsummering God samfunnsøkonomi i et aktivt eiermarked Utenlandske overtakelser synes ikke å dra verdiskaping ut av landet. Viktig eierkompetanse tilføres bedriftene. Unngå hindre som blokkerer for tilførsel av kompetanse Selskapene overlever lenger etter eierskifter Det er motivet det kommer an på: Bekymring bør knyttes til motiv, ikke eiertype. Tilgang på relevant kompetanse er viktig for å tiltrekke og beholde hovedkontorfunksjoner.

63 Er Norge attraktivt for eiermiljøer? Lokalisering av hovedkontorer og investeringselskaper Eieres valg av bosted Investeringer i Norge Hvilken politikk vil bidra til å styrke eierkompetansen i Norge?

64 Høyere verdiskaping gjennom bedre tilgangen på kompetent eierskap En tydeligere statlig satsning på aktivt eierskap i Norge: Kanalisere en større andel av de statlige investeringene gjennom fond-ifond (såkorn i enkelte sammenhenger). Styrke eierkompetansen knyttet til statseide foretak. Reorganisering av det statlige eierskapet. Skattepolitiske endringer (nær provenynøytralt): Redusere selskapskatten ned mot 20%, (begrense NOKUS-relevans). Øke skatt på utbytte og kapitalgevinster. Fjerne formueskatten (overinvestering i eiendom). Bedre vilkårene for kunnskapsinnvandring Norge har her et attraktivitetsproblem Forenkling og skatteincentivering

65 En tydelig satsning på aktivt eierskap i Norge: Et begrenset profesjonelt eiermiljø i Norge: PE-bransjen er 10 ganger større i Sverige (AP-fondene er viktige) Forvalter under 1% av eierskapet i Norge Opprette flere statlige fond-i-fond: Folketrygdfondet trekkes inn. Sterkere aktive eierfond styrker personlige eiere gjennom eiermarkedet. Unngå overinvestering. Må matches med kompetanse. Øke grensen fra 5% til 10% for inst. investorer Staten som stor eier ivaretar primært styringsrollen. Må fylle flere roller. Nærings- og handelsdepartementet Statens eiersenter Kommersielle foretak Foretak med delt målsetting Foretak med særlig samfunnsansvar Statens fond i fond Samle eierkompetansen i ett attraktivt eiermiljø Skape distanse til regulatorrollen og uheldige politiske prosesser Hente kompetanse fra Pensjonsfondet (aktivt samarbeid)

66 En kompetanserettet skatteendring: Total skattinngang 2005: 830 mrd. Trekk fra Moms og overføringer:550 mrd Den faktiske selskapskatten er høy i Norge. Lavere selskapskatt vil øke Norges attraktivitet for investorer og for hovedkontorfunksjoner. Mangler utenlandske nyinvester. Kompenseres med høyere skatt på eiernes gevinster => sterkere innelåsingseffekt => lavere konsum idag. Eldrebølge Effekter på beskatning av risikofri avkastning (rente). Lavere rentefradrag. Relevante skatter for eierne Selskapskatt oljeutvinning, Oljeskatt, Selskapskatt utenom olje, Arbeidsgiveravgift, Formueskatt, 8000 Skatt på kapitalinntekt, Skatt på lønn og næringsinntekt,

67 Direkte utenlandske investeringer som andel av BNP i utvalgte land Prosent Danmark EU Frankrike Irland Japan Nederland Norge Storbritania Sverige Tsjekkia USA

68 Er det lite utenlandsk eierskap i Norge? Antall oppkjøp av utlendinger i landet Rene nasjonale oppkjøp Median kjøpeverdi (Millioner US$) Norge Danmark Sverige Finland Østerrike Sveits 0

69 Mer om endring i skatt på overskudd, utbytte og kapitalgevinster Det ujusterte nivået på selskapskatten er lavt i Norge, men ikke dersom man tar høyde for unntakene i andre land. Lavere selskapskatt: Mer attraktivt å legge hovedkontorfunksjoner til Norge (konsernspiss) Mer attraktivt for utlendinger med nyetablering i Norge. Reduserte incentiver for skattemotivert internprising i MNEs Mindre gunstig med skattemotivert uteetablering (NOKUS). Bedret lønnsomhet. Direkte provenytap utenom olje (2003): 5-10 mrd Nøytralitet krever tilsvarende kutt i skatt/fradrag på risikofrie. inntekter/tap. Utbytteskatten i Norge er lav i internasjonal sammenheng. Økt skatt på utbytte og kapitalgevinst utover skjerming vil kompensere for provenytapet (2003: rundt 5 mrd). Sterkere innelåsningseffekt med høyere investeringer (ikke nødvendigvis innenlandske) og lavere konsum i dag.

70 Skattereform for mer kompetent eierskap Reform som er nøytral (effektiv skattesats) for norske eiere: Lavere selskapskatt (og formueskatt) kompenseres med høyere skatt på utbytte og kapitalgevinst. Gunstig reform for utenlandske eiere i Norge. Skjermings- og fritaksmetodene opprettholdes. Ikke behov for NOKUS-reform (vanskelig i alle tilfelle) Må det gjøres noe med inntektskatten? Høyere progressivitet? Høres politisk lite realistisk ut, men Fremtidige krav om høyere faktiske utbytteskatter og mer progressiv beskatning Netto provenyeffekt: Vanskelig å måle: Ikke store strukturelle gevinster som må til for å dekke mye av det direkte nettotapet. Større satsning på skattbar aktivitet hjemme Redusert lekasje grunnet internprising.

71 Fjerning av formueskatten Omlag 2 mrd i skatt på næringsformue (2003) Eierne overinvesterer i uproduktiv eiendomsmasse (privat og næring). Hindrer utvikling av produktiv eierkompetanse. Minst 1/3 av skatten betalt av eiere i selskap som gikk med underskudd. Kun 5 land i OECD området har slike skatter. Anses som en begrensende faktor på eierskapet. Gründere låses til selskapet som eier. Kan bidra til at store personlige eiere flytter ut av landet. Begrenset problem fordi de likevel investerer i Norge. Fordelingsaspektet: Kan erstattes av høyere gevinstbeskatning.

72 Maksimale satser for skatt på utbytte i utvalgte OECD land (prosent) Frankrike Japan Australia Kanada Spania Tyskland Italia Danmark Irland Sveits Ungarn Storbitannia Nederland Sverige Finland Norge Polen USA Belgia Tsjekkia Hellas Slovakia

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge SNF RAPPORT NR. 11/09 Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge av Ragnhild Balsvik Sissel Jensen Jarle Møen Julia Tropina SNF prosjekt

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva

Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva Rapport Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva 25. januar 2015 Erik W. Jakobsen, Kaja Høiseth-Gilje, Erlend Aagesen, Leo A. Grünfeld og Heidi Ulstein Innhold SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 3 SIVAS EIENDOMSVIRKSOMHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer