ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og sunn bedrift. Driftsåret 2008 føyer seg inn i rekken av gode år for bedriften. Alle ansatte jobber kontinuerlig med å utvikle driften til det beste for studentene. Et slikt samlet løft gir resultater. Vårt mål om å tilrettelegge studiehverdagen for studentene på en best mulig måte står i fokus for bedriftens ansatte hver eneste dag. For å måle studentenes tilfredshet har bedriften i 2008 gjennomført en omfattende undersøkelse. Resultatet av denne undersøkelsen underbygger vår oppfatning om at vi er til stede for studentene og at studentene setter pris på vår tilstedeværelse. En slik undersøkelse gir oss alle et insitament for å fortsette vår streben etter å skape det perfekte velferdstilbudet. Den finansielle uroen vi har opplevd i deler av 2008 har så langt ikke påvirket vår virksomhet. Det er imidlertid store muligheter for at også vi i 2009 vil merke at den økonomiske usikkerheten vi ser i samfunnet. Det er trolig at lavere økonomisk vekst vil få konsekvenser for studentenes økonomi og dermed få konsekvenser for vår omsetning og drift. Vi føler imidlertid at vi står godt rustet til å møte de utfordringene som måtte komme. Vi har i 2008 også sett en trend i markedet at det er flere kommersielle aktører som ønsker å komme på banen for å tjene penger på studentene. Denne utfordringen tar vi imot på strak arm og ser positivt på at en slik satsing vil komme studentene til gode gjennom flere og forhåpentligvis bredere tilbud. Konkurranse skjerper oss alle og kommer brukerne til gode til slutt. I forbindelse med den at den planlagte samlokaliseringen av HVE på Bakkenteigen nå nærmer seg slutten, ser vi at nabokommunene kommer sterkere på banen for å tilrettelegge for studentene. Vi setter stor pris på den økte innsatts våre vertskommuner legger ned for å tilfredsstille studentenes behov. En slik holdning er meget viktig i vårt arbeid for studentvelferden i Vestfold vil bli et spennende år for oss alle, vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å gjøre Studentsamskipnaden i Vestfold enda bedre. Jeg vil med dette takke alle ansatte for en flott innsatts i STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD(SIV) Org.nr Hans Erik Stormoen Direktør ÅRSRAPPORT 2008 LAY-OUT/DESIGN: SIV BILDER: SIV

3 Innhold: Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold Historikk Styrets årsberetning 2008 Nøkkeltall avdelinger: - Barnehager - Boliger - Bokhandel - Spisesteder Økonomi: - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømsanalyse - Noter til regnskapet - Revisjonsberetning SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 09 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 23

4 Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold: SIV driver en rekke servicetiltak for studentene i Vestfold. En av studentsamskipnadens oppgaver er også å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold. Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på 7 medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - 2 representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - 2 representanter oppnevnes av Vestfold Studentsamfunn - 2 representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - 1 representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold, Tønsberg Maritime skole og ved Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold. Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2008 var denne avgiften kr 350 per semester. Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består av følgende hovedpilarer: studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift, offentlig tilskudd og forretningsvirksomhet rettet mot det åpne marked. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres også i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles meget rimelig til studentens disposisjon. SIVs sosialrådgivningstjeneste og studenthelsetjeneste er andre tiltak for at studiehverdagen skal bli så god som mulig for studentene. Det er etablert en refusjonsordning for helserelaterte utgifter. Vi har i 2008 inngått en avtale om etablering av nytt studenthus i Tønsberg. Vi gleder oss til åpningen våren Fremtiden 2009 vil gi oss et helt nytt lovverk å forholde oss til. Ny lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter trådde i kraft høsten 2008, og vil få full virkning fra 1. januar Vi har i lang tid arbeidet for å tilpasse oss de nye retningslinjene og vil fortsette dette arbeidet i I Tønsberg er det behov for flere studentboliger og i samarbeid med Tønsberg kommune og Kaldnes Byutvikling har vi startet opp et å arbeide med å realisere studentboliger i byen. Ny bokhandel, Kiosk og kantine på Bakkenteigen er også viktige hendelser i fremtiden. Det er viktig for SIV å være pro-aktive for å tilby studentene et best mulig studiested ikke bare på Campus med i Vestfold.

5 Historikk: 1983 Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt Inngått avtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). Aurora barnehage ble opprettet Velferdssekretariatet ble omorganisert til Studentsamskipnaden i Vestfold. Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter opprettet Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. 33 nye hybler i Ollebakken hybelhus, Horten Lurifax barnehage på Jareteigen etablert Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre, og SIV etablerte seg der med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel og et avdelingskontor. Knerten familiebarnehage etablert på Eik. De første 11 hybler var ferdigstilt ved Klokkergården Studentboligtun hybler innflyttingsklare på Klokkergården. Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg Bibliotek Tilvekst med 14 hybler og 2 leiligheter i Klokkergården. Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik Innkjøp av studenthytte på Norefjell. Innkjøp av egne kontorlokaler i Tønsberg Lurifax barnehage nedlagt Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune Ferdigstilt 20 familieleiligheter i Åsgårdstrand. Innkjøpt 4 hybelbygg med 16 boenheter i Åsgårdstrand. Oppstart kantinedrift Horten videregående skole Flyttet hovedkontoret til Borre. Oppstart av to nye kantiner ved Færder videregående skoler i Tønsberg. Overtatt driften av Åsgårdstrand Strandkiosk Innviet ny studenthytte ved Svarstad Skisenter. Inn på eiersiden i Student Skandinavia AS og i Gnist.no.(eierandeler solgt). Drift av Åsgårdstrand strandkiosk avvikles Det bygges 9 nye par/familieleiligheter i Tønsberg. SIV Forretning AS blir opprettet. SIV er aktiv medspiller til at Kirkebakken Nærvarme AS opprettes. Det graves fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1 august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles Byggetrinn 2 på Klokkergården, med 48 HE ferdigstilles. SIV overtar kantinedriften på Greveskogen videregående skole(avsluttes sommer 2007). SIV Kjøper seilbåt til studentene. SIV åpner Karriere senter i samarbeid med HVE Oppstart byggetrinn 3 Klokkergården, ferdigstillelse av ny dagligvareforetning for studenter på Kirkebakken. Fagerlund blir ervervet og omgjort til 8 hybler og en leilighet Aurora Barnehage blir lagt ned fra 1. august. Start Studentbarnehage utvides til 53 plasser. Byggetrinn 3 på Klokkergården Studentboliger ferdigstilles. Arbeid med studentboliger på Kaldnes starter opp.

6 Styrets beretning 2008: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Bedriften har i de senere år også engasjert seg i forretningsmessige virksomhet som ikke har direkte med medlemsmassen å gjøre. Styrets målsetning med denne type virksomhet er å generere inntekter som kan benyttes til studentenes beste. Styret Bedriftens styre har i 2008 bestått av: Bedriftens styre har i 2008 bestått av: Student Alexander Chr. L. Edvardsen, styreleder Student Jørgen Hamre, nestleder Student Camilla M. Andersen Student Inger Lene Solheim Prorektor HVE Jorun Ulvestad Studiedirektør HVE, Bjørnulf Stokvik Avd. leder SIV, Elisabeth Andersen Styret har i 2008 avviklet 6 styremøter og det er behandlet 61 saker. Det har dessuten vært avviklet et styre- /overlappings seminar i samarbeid med studentorganisasjonene. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene Totalt har SIV Bolig ansvaret for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av et kontorbygg og 8 studentboligsteder med 293 hybler og 40 leiligheter. Vår målsetning er å tilby rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset hver enkelt students behov. Bosituasjonen skal oppleves som trygg og studentene skal oppleve SIV som imøtekommende og behjelpelige. Sommeren 2009 vil driften av Halvfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat, også kalt Elevhjemmet avvikles. I den forbindelse jobbes det nå aktivt for å finne gode erstatningsalternativer for studentene i Tønsberg. Studentkantinene SIV Spisesteder har bestått av fem enheter. Disse er lokalisert i Tønsberg sentrum, studiestedet LU Eik, studiestedet Borre og Horten sentrum. Det arbeider 20 personer i kantinerelatert drift, to personer i cafèdriften samt en administrativ og faglig leder. Vi er i dag etablert ved: Studentkantina Borre, HVE Studentkantina Eik, HVE Klostergården Cafè ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Spisekroken, Horten vgs. Kantinetoppen, Horten vgs. Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 3000 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette så rimelig, i så hyggelige omgivelser som mulig, samt å ha en høy kvalitet på alt vi serverer. Vi tilstreber et ernæringsmessig og sunt kosthold. Likeledes skal tilbudet reflektere religiøse og kulturelle tradisjoner. SIV Spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studentene, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. SIV Spisesteder har vært og ønsker fortsatt å være en aktiv partner for studenter og institusjoner i Vestfold.

7 Studentbarnehagene Aurora: Etter styrevedtak i mars 2008, ble Aurora besluttet nedlagt 1. august. De ansatte og barna ble flyttet over til Start. Avviklingen gikk greit og lokalene ble tilbakelevert Statsbygg. Start: Barnehagen ble som en midlertidig løsning utvidet med 8 barn høsten Vi har i løpet av året sett at dette har fungert meget bra både personalmessig og i forhold til personalet i barnehagen, og har nå fått innvilget permanent godkjenning for utvidelse. Det er en klar fordel med større driftsenheter. Studentbokhandel Studentbokhandelen hadde i 2008 et godt driftsår. Det å drifte fagbokhandel i dagens markedssituasjon gir store utfordringer med tanke på logistikk, innkjøp, pris osv. personalet på Brage har gjennom 2008 vist at det er fult mulig å drifte en fagbokhandel på en økonomisk sunn måte samtidig som studentene får et utmerket tilbud. Bokhandelen gleder seg nå til å flytte inn i nye lokaler på Bakkenteigen ved årsskiftet Karrieresenteret Karrieresenteret er et samarbeidsprosjekt med HVE. Driften av senteret er et viktig hjelpemiddel for studentene som er på vei ut i arbeidslivet. Samarbeidsavtalen med HVE om drift av senteret utløper 1. juli Det forventes en forlengelse av drifts og samarbeidsavtalen. Administrasjonen SIVs administrasjon består av 5 personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til administrasjonen for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens økonomi-, IT- og personaltjenester. Av studentrettede oppgaver sorterer bl.a. informasjonsarbeid, sosialrådgivningstjeneste, refusjonsordning for medisinske utgifter og studenthyttene under administrasjonen. Annen virksomhet. Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Herredshuset, Borre (utleiekontorer) Borre Vandrerhjem Klokkergården ( sommerhotell ) Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten og oppfylle de kriterier lov om studentsamskipnader gir for slik virksomhet. Regnskap økonomi Regnskapet for 2008 viser et driftsresultat på kr og et positivt resultat etter skatt på kr Dette er et resultat på ca 9 millioner over budsjett. Årets gode resultat skyldes i tilegg til god drift ekstraordinære inntekter i forbindelse med eiendoms transaksjoner. Styret har foretatt følgende fondsavsetninger: Semesteravgiftsfond kr og pensjonsfond kr Det øvrige overskudd, kr tilføres fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kroner og den langsiktige pantegjeld er på kroner. Den totale langsiktige gjelden er på kr Årets resultatgrad etter finanskostnader ble 24 % Årsregnskapet 2008 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes

8 herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2008, 46 faste ansatte, hvorav 35 kvinner og 11 menn. Totalt mottok 127 personer skattepliktige ytelser fra SIV i Det er stor overvekt av kvinner i bedriften og det arbeides derfor aktivt for å øke andelen av menn. Sykefraværet har i 2008 utgjort 8,4 %. Fravær utover 16 dager utgjør 4,8 %. Det arbeides kontinuerlig for å redusere antall sykedager i bedriften. Det er ikke rapportert om hendelser av noe art som har resultert i skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Studentsamskipnadens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. SIVs virksomhet medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til våre tilknyttede institusjoner, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for Borre, den 30. mars 2009 Alexander Chr. L. Edvardsen Jørgen Hamre Camilla M. Andersen Styreleder Inger Lene Solheim Bjørnulf Stokvik Jorun Ulvestad Elisabeth E. Andersen Hans Erik Stormoen Direktør

9 Nøkkeltall 2008: Boliger Antall eiendommer: Antall leiligheter: Antall hybler/dubletter: Antall ansatte: Beleggsprosent 2008 totalt: Omsetning 2008 totalt: ,08 % Bokhandel Antall filialer: Antall ansatte: Omsetning 2008 totalt: Barnehager Antall plasser: Aurora Studentbarnehage(Eik): Start Studentbarnehage(Borre): Antall ansatte: Omsetning 2008 totalt: 63 totalt 18 plasser 45 plasser Spisesteder Antall filialer: Antall ansatte: Omsetning 2008 totalt:

10 Økonomi 2008: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømsanalyse Noter 10

11 Resultatregnskap 2008 SIV Morselskapet Konsernet Noter Driftsinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Barnehageinntekt Offentlige tilskudd og refusjoner 13, Semesteravgift Gevinst ved salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Varekostnad Lønnskostnad 16, Avskrivning Tilskudd velferdstiltak Tap ved avgang driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt fra konsernselskaper Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger Overført fri egenkapital Sum disponeringer

12 Balanse 2008: Eiendeler Morselskapet Konsernet Noter Anleggsmidler Immatrielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i andre aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 0 0 Markedsbaserte aksjer og fondsandeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Balanse 2008: Egenkapital og gjeld Morselskapet Konsernet Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Fondsavsetninger Fri egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser Annen langsiktig gjeld Pantegjeld Mottatte tilskudd Skyldige depositum Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 15, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Borre, 30. mars 2009 Alexander Chr. L. Edvardsen Jørgen Hamre Camilla M. Andersen Styreleder Inger Lene Solheim Bjørnulf Stokvik Jorun Ulvestad Elisabeth E. Andersen Hans Erik Stormoen Direktør 13

14 Kontantstrømanalyse: SIV / SIV Konsern Morselskapet Konsernet Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av aksjer Inntekstført statstilskudd Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i driftskreditter/byggelån Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av lån til konsernselskap Innbetaling ved mottak av tilskudd Anvendt av fondsavsetninger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr Likviditetsreserve/ubenyttet driftskreditt

15 15

16 Noter til regnskapet: NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Regnskapsprinsipper m.v. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsolideringsprinsipper Konsernet består av Studentsamskipnaden i Vestfold, dets heleide datterselskap SIV Forretning AS og KB Eiendom AS som er heleiet datterselskap av SIV Forretning AS. Kontinuitetsmetoden er anvendt ved konsolidering av datter- og datterdatterselskap. All intern omsetning, interne gevinster og overføringer, interne mellomværender og internt aksjeeie er eliminert i konsernregnskapet som er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som kortsiktig gjeld. Vedr. unntak fra denne regelen, se note 13. Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost, og er avskrevet planmessig over antatt økonomisk levetid. Innteksføring Som hovedprinsipp regnskapsføres inntekter når de er opptjent. Skattepliktig virksomhet Studentsamskipnadenes virksomhet er i det alt vesentligste rettet mot og lukket for studenter og med denne bakgrunn unntatt fra skatteplikt. Imidlertid driver SIV noe virksomhet som er rettet mot almenheten, som kafedrift, sommerhotell og delvis utleie av Herredshuset i Borre. Denne virksomheten er skattepliktig, men har intill i år ikke gitt skattepliktig overskudd. I 2008 har SIV solgt et tomteområde som er hovedårsaken til årets skatteavsetninger - se for øvrig note 11. Balanseposter knyttet til denne virksomheten gir positiv ligningsmessig formue og formuesskatt. NOTE 1 - Varige driftsmidler / avskrivninger Morselskapet Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Avgang avskrivninger 0 0 Årets avskrivninger Samlede avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-33% 3-10% Konsernet Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Avgang avskrivninger Årets avskrivninger Samlede avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-33% 3-10% 16

17 Noter til regnskapet: NOTE 2 - Datterselskaper, tilknyttede selskaper Selskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemme-andel SIV Forretning AS Horten 100 % 100 % KB Eiendom AS Horten KB Eiendom AS eies 100% av SIV Forretning AS. Egenkapital og resultat i følge siste årsregnskap: Selskap Egenkapital per SIV Forretning AS KB Eiendom AS NOTE 3 - Andre aksjer og andeler Langsiktige aksjeplasseringer Morselskapet Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS ,0 % Sum langsiktige aksjeplasseringer De øvrige langsiktige aksjeplasseringene er bokført til kostpriser. Konsernet Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS ,0 % Kirkebakken Nærvarme AS ,0 % GigaFib Holding AS ,7 % Sum langsiktige aksjeplasseringer NOTE 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige lån til SIV Forretning AS Kundefordringer Sum NOTE 5 - Forskuddsbetalt tomteleie Tomtearealet tilhørende Ollebakken hybelhus leies på åremål over 99 år fra Hele leiebeløpet ble betalt i 1989 med kr og periodiseres årlig med kr

18 Noter til regnskapet: NOTE 6 - Andre langsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer består av følgende poster: Personallån Anleggsbidrag Kirkebakken Nærvarme AS Fordring vedr. tomtesalg Sum langsiktige fordringer Personallånene renteberegnes og nedbetales ihht. inngåtte låneavtaler. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene. Anleggsbidraget nedbetales gjennom egen avtale om fremtidige strømleveranser fra Kirkebakken Nærvarme AS. Fordringen vedr. tomtesalg renteberegnes ikke. Fordringen er pantesikret og har forfall senest NOTE 7 - Varelager Varelageret til bokhandlene er verdsatt til laveste verdi av innkjøpspriser og virkelig verdi. Varelager til spisesteder og kiosker er oppført til innkjøpspriser. NOTE 8 - Kundefordringer Morselskapet Konsernet Kundefordringer til pålydende Avsetning til tap Kundefordringer i balansen Konstaterte tap på fordringer Endring i tapsavsetning Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Årets bokførte tap på fordringer NOTE 9 - Bundne midler Morselskapet Konsernet Bundne skattetrekksmidler NOTE 10 - Egenkapital / fondsavsetninger / disponering av resultat Spesifikasjon av disponeringen av årsresultatet: Avsatt til semesteravgifrsfond Avsatt til pensjonsfond Avsatt til fond idrettsbygg Sum avsetninger til fond Overført til fri egenkapital Sum disponeringer

19 Noter til regnskapet: Spesifikasjon av fondsavsetninger i balansen: Saldo Anvendt/ overført i løpet av året Årets disponering Saldo Semesteravgiftsfond Pensjonsfond Barnehagefond Fond idrettsbygg Kulturfond Sum fondsavsetninger Spesifikasjojon av endring i fri egenkapital Selskapet Konsernet Fri egenkapital Fra disponering av årets resultat Overført fra fond Fri egenkapital NOTE 11 - Skatt Morselskapet Konsernet Årets skattekostnad framkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Konsernet har en samlet utsatt skattefordel pr på kr som ikke er bokført verken i selskapsregnskapene eller i konsernregnskapet. Den utsatte skattefordelen er knyttet til SIV Forretning AS og KB Eiendom AS. SIV har avsatt kr til utsatt skatt som skriver seg fra årets tomtesalgsgevinst etter fradrag for resterende tidligere års underskudd fra skattepliktig virksomhet. NOTE 12 - Pantegjeld / sikkerhetsstillelser Morselskapet Konsernet Gjeld som er sikret ved pant og lignende: Pantelån Byggelån Sum Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter balansedato NOTE 13 - Mottatte tilskudd Studentsamskipnadenes offentlige tiskudd til finansiering av byggeprosjekter ble tidligere etter KUFs anvisning og etter god regnskapsskikk for studentsamskipnader ført direkte i balansen som innskutt egenkapital. Etter gjennomført prinsippendring blir nå tilskuddene inntektsført over de respektive byggenes levetid. Det er tatt utgangspunkt i at bygningene avskrives 3 % årlig og at tilskuddene inntektsføres med tilsvarende prosentandel. Tilskuddene blir klassifisert som langsiktig gjeld og inntektsføres årlig i regnskapet. 19

20 Noter til regnskapet: Spesifikasjon av regnskapsposter: Mottatte tilskudd per Mottatte tilskudd i løpet av året Inntektsført per Inntekstsført i løpet av året Bokført restverdit ilskudd i balansen NOTE 14 - Skyldig deposita Innbetalinger av deposita vedrører husleie og barnehageplasser og skal tilbakebetales til studentene over en periode varierende fra under et halvt år til 5 år. Ordningen med å kreve inn depositum for husleie er under avvikling. NOTE 15 - Annen kortsiktig gjeld Inkludert i annen kortsiktig gjeld i morselskapet er forskuddsbetalt semesteravgift fra Høgskolen i Vestfold for 2009 med kr I tillegg er det avsatt kr til mulig fremtidig reklamasjonsansvar vedr. tidligere solgte bygg i konsernregnskapet. NOTE 16 - Ansatte, godtgjørelser, forpliktelser m.v. Morselskapet Konsernet Spesifikasjon av lønnskostnader: Lønninger Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Godtgjørelser: Direktør Styret Styret Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med: Morselskapet Konsernet Ordinær revisjon Andre tjenester Sum Avtaler / forpliktelser: Det foreligger ingen avtaler om kompensasjon ved fratredelse, avtaler om bonuser, overskuddsdeling eller lignende for nøkkelpersoner eller andre ansatt i samskipnaden. 20

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer