MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/03 03/00292 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0043/03 03/00130 TROMS FYLKESVEIPLAN /03 03/00151 HANNE LARSEN: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL BRANNVARSLING 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS 0046/03 03/00293 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TROMS OG FINNMARK 0047/03 03/00319 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV FLYTEBRYGGE- KARLSØY KOMMUNE 0048/03 03/00313 REFERAT - SAKER 0049/03 03/00320 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER - REFERAT Hansnses, Hanny Ditlefsen ordfører

2 Sak 0042/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Protokollene fra møtet og godkjennes. Protokollene er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 2 av 2

3 Sak 0043/03 TROMS FYLKESVEIPLAN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Den gjeldende fylkesveiplanen for Troms omfatter perioden Troms samferdselsutvalg har besluttet at det skal utarbeides en ny plan for neste 4-årsperiode Statens vegvesen vil som tidligere utarbeide planforslag. Fylkesplanens viktigste formål er å fastlegge en langsiktig prioritering ut over årlige budsjetter, speislet når det gjelder investeringer på fylkesveger. Planen kan også omfatte endrede prioriteringer innenfor drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Det forutsettes at planen inneholder antatte økonomiske rammer, både totalt og for enkelttiltak. Planen handler bare om fylkesvegene. Status for gjennomføring av planen for 2000 til 2003 for Karlsøy var at Karlsøy fergeleie var oppgradert for å kunne betjene større ferge. Det er ikke fastsatt økonomiske rammer for planperioden Statens vegvesen legger til grunn at fylkesvegnettet beholdes i dagnes omfang. Mindreenkeltjusteringer kan likevel finne sted. Karlsøy kommune inviteres til å komme med innspill som kan ha betydning for planens innhold. Det kan gjelde alle forhold som angår fylkesvegnettet, både investeringer og drift, og både enkeltprosjekter og mer generelle synspunkter. Forslag som inneholder flere tiltak bør være prioritert. Dersom det er aktuelt med annen finansiering enn fylkeskommunale budsjettmidler bør det omtales særskilt. Fristen for uttalelser er satt til 15.mars, men vi har fått utsettelse til etter formannskapets møte. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 3

4 Sak 0044/03 HANNE LARSEN: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL BRANNVARSLING Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Hanne Larsen, Nordeidet, innvilges personlig lån kr til finansiering av egenkapital til brannvarslingsanlegg for driftsbygning. Lånet gis på følgende vilkår: Lånet slås sammen med tidligere lån til Hanne Larsen, med samme tilbakebetalingstid som opprinnelig lån, dvs. økte terminbeløp. Rente f.t. 7,8%. Belastes næringsfondet: Hanne Larsen, Nordeidet, søker om lån til dekning av egenkapital til installering av brannvarslerutstyr i driftsbygning. Det foreligger et finansieringstilbud fra Gjensidige Nor. Dette med bakgrunn i den senere tids fjøsbranner i Norge med tragiske utfall. Finansieringstilbudet forutsetter en egenkapital på vel kr, og Hanne Larsen har ikke sjøl midler til å dekke dette. Gården til Larsen ligger slik til at driftsbygningen ikke kan ses fra våningshuset. Driftsbygningen ligger nede ved hovedveien, mens våningshuset ligger oppe i dalen. Dette gjør det spesielt viktig med et brannvarslingsutstyr. Avstanden er også medvirkende til at kostnaden blir relativt høy. Kostnadene bygger på et tilbud gitt av firma J.M. Hansen i Tromsø. KOSTNADER: Brannvarslingsanlegg inklusiv montasje kr ,- FINANSIERING: Gjensidige Nor, rente- og kostnadsfritt lån kr ,- Karlsøy kommune, lån til egenkapital kr ,- Øvrig egenkapital kr 450,- Sum finansiering kr ,- Side 4 av 4

5 Sak 0044/03 Vurdering: Vi foreslår at lånet slås sammen med tidligere lån til Hanne Larsen, der tilbakebetalingstida opprettholdes. Dette betyr kun en liten økning i terminbeløp. Vedlegg: 1. Fra Hanne Larsen, datert : Søknad om tilskudd/lån fra næringsfondet til brannvarslingsanlegg. 2. Fra Gjensidige Nor, datert : Finansiering av brannalarmanlegg. 3. Fra J.M. Hansen AS, datert (?): Prisoverslag Elotec brannvarsling. Side 5 av 5

6 Sak 0045/03 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Renovasjonssatsene for hytter og fritidshus for 2002 reduseres tilsvarende de nye satsene i kroner som vedtaes for De aktuelle abonnentene godskrives for denne reduksjonen. Dette punktet oversendes formannskapet til avgjørelse. Kommunestyret vedtok i 2002 at man skulle innføre tvungen renovasjonsordning for hytter og fritidshus i Karlsøy. I forurensingslovens 30 er det slått fast at kommunen skal sørge for innsamling av forbruksavfall. Det er utarbeidet særskilte forskrifter for kommunens renovasjonsordning. Et sentralt punkt i renovasjonsordningen for hytter og fritidshus har vært spørsmålet om de som har bolighus-abonnement i Karlsøy også skal betale for eventuelt avfall som de måtte produsere på hytte/fritidshus innenfor kommunens grenser. Karlsøy kommune hadde tidlig i 2002 kontakt med Fylkesmannen i Troms om dette spørsmålet, og vi fikk tilbakemelding om at vi hadde anledning til å innvilge betalingsfritak for hytteeiere fra Karlsøy som allerede hadde et ordinært boligabonnement i kommunen. Utgangspunktet var a t en boligeier i Karlsøy som deler av året bruker hytte/fritidshus i kommunen samlet ikke produserer mer avfall. Den tvungne renovasjonsordningen for hytter og fritidshus ble iverksatt i 2. halvår 2002, og aktuelle eiere av fritidshus/hytter ble varslet og fakturert etter hvert som vi fikk oppdatert hytteregistret. Imidlertid fikk Karlsøy kommune brev fra kommunerevisjonen i desember 2002 som slo fast at den aktuelle ordningen med betalingsfritak for Karlsøy-hyttene ikke var lovlig. Brevet fra kommunerevisjonen var klarert med Fylkesmannen i Troms. Kommunestyret fattet på dette grunnlag vedtak i desember 2002 at den tvungne renovasjonsordningen for hytter og fritidshus skulle gjelde samtlige eiendommer i Karlsøy. Kommunens administrative og politiske ledelse har i møte i januar d.å. drøftet denne saken med Fylkesmannen i Troms. Møtet avklarte at kommunen tidlig i 2002 fikk feilaktig tilbakemelding fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Mange eiere av hytter og fritidshus har protestert på ordningen, med forskjellige utgangspunkt: Side 6 av 6

7 Sak 0045/03 Ønsker ikke ordningen Har ikke behov for ordningen Tar selv vare på avfallet Frakter selv avfallet tilbake til eksempelvis Tromsø Ønsker avfallsstativ og ikke containere Ønsker flere containere Ber om lik behandling med hensyn til kommunens innbyggere som har hytte/fritidshus Synes prisen er for høy Enkelte gir også uttrykk for at kommunen tjener penger på renovasjonsordningen generelt, og for hytterenovasjonsordningen spesielt. Karlsøy kommune har nå i om lag 20 år hatt tvungen renovasjonsordning for bolighus. Næringslivet har også ordninger med levering av avfall. Erfaringene med ordningen er meget gode, og vi ser at Karlsøy-naturen er mye reinere enn tidligere. Boligeierne er også meget fornøyde med dagens renovasjonsordning, med unntak av prisen som alle ønsker skal bli lavere. Som eksempel på at den tvungne renovasjonsordningen for husholdningene i Karlsøy er vellykket kan vi dokumentere med at følgende mengder avfall er samlet inn og levert til godkjente deponier i 2001: kg restavfall (977 kg pr. dag) kg matavfall ( 471 kg pr. dag) kg papp/papir ( 273 kg pr. dag ) kg glass ( 46 kg pr. dag) I tillegg kommer den mengde som næringslivet leverer til ulike private aktører. Dette er estimert til ca kg, jfr. Karlsøy kommunes avfallsplan. Ordningen med boligrenovasjon ble innført for over 20 år siden, og vi må anta at en god del avfall fra andre eiendommer og brukere kan være levert til forskjellige containere og avfallsstativ som er plassert ut. Dette avfallet har hittil boligeierne i Karlsøy betalt. Kommunestyrets intensjoner med å innføre en tvungen renovasjonsordning for hytter og fritidshus har vært følgende: Alt avfall, også fra hytter og fritidshus, bør samles inn og leveres til godkjente deponi Ulovlig håndtering av avfall, blant annet brenning, bør reduseres mest mulig En rein natur i Karlsøy, både på kort og lang sikt En rettferdig ordning hvor de som produserer avfall også må betale for kommunens ordning med innsamling og levering til deponi Karlsøy kommune har ikke anledning til å tjene penger på renovasjonsvirksomheten, og det føres særskilt regnskap på dette som kommunerevisjonen godkjenner. Side 7 av 7

8 Sak 0045/03 Karlsøy kommune har i over 20 år hatt avtale med private firmaer i Karlsøy som samler inn og transporterer avfall til godkjente deponi. Kommunen betaler deponiavgiftene, med utgangspunkt i levert kvantun avfall. Videre har kommunen utgifter til innkjøp av søppelsekker og containere. Større investeringer blir avskrevet på vanlig måte i kommuneregnskapet under renovasjonsområdet. Kommunens 5-årige avtale med Karlsøy Renovasjon gikk ut høsten 2002, og er forlenget med noen måneder i påvente av den nye anbudsrunden. Den nye anbudsrunden har gitt som resultat at kommunen har innledet kontraktsforhandlinger med Perpetuum A/S, og det er klart at kommunens samlede utgifter til renovasjon blir redusert betydelig. Det er på denne bakgrunn at formannskapet har foreslått at renovasjonsavgiftene reduseres i De eiere av hytter og fritidshus som ble fakturert for renovasjon i 2. halvår 2002 bør godskrives som følge av den avklaring som framkom fra kommunerevisjonen og Fylkesmannen i desember 2002 m.h.t. Karlsøy-hyttene. Flere hytter og fritidshus betyr at satsene for den enkelte eier kan justeres noe ned. Rådmannen foreslår at kommunestyret reduserer satsene for hytter og fritidshus for 2002, med tilbakevirkende kraft, slik at satsene i kroner blir de samme som 2003-satsene. Det betyr at hytterenovasjonsavgiftene for 2002 blir redusert med 40 %. Den nye renovasjonskontrakten med Perpetuum A/S vil sannsynligvis først vil tre i kraft pr , med tilsvarende reduksjon av kommunens utgifter til renovasjonsordningen. Rådmannen vil likevel anbefale at man vedtar reduserte satser for hytter/fritidshus med virkning fra På denne måten blir de eiere av hytter/fritidshus som er fakturert i 2. halvår 2002 godskrevet med et betydelig beløp. Side 8 av 8

9 Sak 0046/03 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TROMS OG FINNMARK Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler på budsjettet til slike tilskudd. Saken legges fram til behandling for formannskapet fordi i denne foreningen er det familier fra Karlsøy som er medlem og får tilbud om å være med på kurs og samlinger for hele familien. Administrasjonen har ikke midler til slik tilskudd på budsjettet og derfor legges saken fram for formannskapet. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Søknad Side 9 av 9

10 Sak 0047/03 SØKNAD OM OVERTAGELSE AV FLYTEBRYGGE - KARLSØY KOMMUNE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Flytebryggen på Bromnes lyses ut for salg. U/L Fremad på Helgøy søker om å få overta flytebryggen som lå ved fergeleiet på Bromnes. De ønkser å legge bryggen til Helgøy. Formannskapet har i møte sak 191/02 vedtatt at flytebryggen på Bromsnes skal lyses ut for salg. Dette er ike gjort, men det bør kanskje gjøres nå. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Vedtak i sak 191/02 Søknad Side 10 av 10

11 Sak 0048/03 REFERAT - SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Referat sakene taes til etterretning. Sak nr. 1: Fra: Tromsø kommune Vedr: Forkjøpsrett Tromsbuss aksjer Sak nr. 2: Fra: Balsfjord kommune Vedr: Valg av nye medlemmer til regionrådet Sak nr. 3: Fra: Det kongelige sosialdep. Vedr: Statlige tiltak til personer som får problemer med strømregningen Sak nr. 4: Fra: Nærings - og handelsdep. Vedr: Bredbånd Sak nr. 5: Fra: Miljøverndep. Vedr: Møte vedr. scooterløyper Sak nr. 6: Fra: Fylkesmannen i Troms Vedr: Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Sak nr. 7: Fra: Regionrådet Vedr: Møtereferat Sak nr. 8: Fra: Ottar Løvik Vedr: WTO forslag urealistisk Side 11 av 11

12 Sak 0048/03 Sak nr. 9: Fra: Karlsøy menighetsråd Vedr: Kirkelig årsstatistikk 2002 Sak nr. 10: Fra: Troms fylkeskommune Vedr: Kommunale utviklingsfond og nye retningslinjer Sak nr. 11: Fra: Troms fylkeskommune Vedr: Kommunale utviklingsfond og nye retningslinjer korrigert vedtak Sak nr. 12: Fra: Kultur- og oppvekstetaten Vedr: Støtte til Irlandstur Sak nr. 13: Fra: Helse vannøy Vedr: Møte referat Sak nr. 14: Fra: Freddy Mikkelsen Vedr: Referat Helse Vannøy Sak nr. 15: Fra: Freddy Mikkelsen Vedr: Klage på kommunestyre vedtak Sak nr. 16: Fra: Halvard Karlsen Vedr: Klage på kommunestyre vedtak Sak nr. 17: Fra: Vestre Vannøy Utviklingslag Vedr: Helebygg Skåningsbukt Sak nr. 18: Fra: Brannsjefen Vedr: Pressemelding Side 12 av 12

13 Sak 0049/03 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER - REFERAT Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Jordlovs- og konsesjonssakene tas til etterretning. Sak nr. 1: Fra: May-Elin Barlindhsug Vedr: Søknad om konsesjon Sak nr. 2: Fra: Åge Evensen Vedr: Søknad om deling av einedom Sak nr. 3: Fra: Harald Schjølberg Vedr: Søknad om deling av eiendom Sak nr. 4: Fra: Karlsøy kommune Vedr: Deling av einedom Nordeidet Grendehus Sak nr. 5: Fra: Elfrida Hansen Eftf. Vedr: Deling av einedom Sak nr. 6. Fra: Paul Hansen Sak nr. 7: Fra: Bengt A. Emanuelsen Vedr. Deling av einedom Sak nr. 8: Fra: Angell Martinsen Side 13 av 13

14 Sak 0049/03 Sak nr. 9: Fra.: Ivar Ole Strand Sak nr. 10: Fra: Roy Myrseth Sak nr. 11: Fra: Wilhelm Eliassen Sak nr. 12: Fra: Kjell A. Sætrum Vedr: Uttalelse til dispensasjon Sak nr. 13: Fra: Astrid Johansen Sak nr. 14: Fra: Aud Bjørkli Sak nr. 15: Fra: Sverre Gabrielsen Sak nr. 16: Fra: Eivind Uleberg Vedr: Søknad om konsesjon Sak nr. 17: Fra: Margareth Hansen m/flere hjemmelshavere Sak nr. 18. Fra: Jim Møllnes Vedr: Søknad om konsesjon Sak nr. 19: Fra: Alf With Vedr: Utbedring av vei Sak nr. 20: Fra: Helene og Roald Jensen Vedr: Bruksendring Side 14 av 14

15 Sak 0049/03 Sak nr. 21: Fra: Ørjan Bones Vedr: Dispensasjon for oppføring av naust Sak nr. 22: Fra: Roar Pettersen Vedr: Tiltak midlertidig lagerbygg Sak nr. 23: Fra: Kjell Hugo Pedersen Vedr: Bruksendring Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 15 av 15

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer