FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap februar 2015

2 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 10 Balanseregnskapet - hovedoversikt 11 Balanseregnskapet 12 NOTER 16 Side 2

3 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk i Side 3

4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap 2014 Rev budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Sum fordelt jfr 1 A Korrigert Skjema 1A innen driftsrammer: Momskompensasjon Salg av konsesjonskraft (netto) Innføring av eiendomsskatt Avskrivninger motpost Renteinntekter ført innen driftsområde Gebyr ført på område Skjønnstilskudd på område 7 (180*) Overført til investeringsregnskapet fra område Avsetning fond i driftsrammen, korrigert Bruk fond i driftsrammen, korrigert Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten NAV Numedal, flyktningtjenesten og barnevern Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Ymse inkl premieavvik Flesberg kirkelig fellesråd Sum fordelt Side 4

5 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Note Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse 11a Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 11a Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 11b Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 11b Overføringer 11b Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 11a Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk i Side 5

6 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

7 Regnskapsskjema 2 B - investeringer Regnskap 2014 Revidert bud 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Art Art (T) Ansvar Kjøp av aksjer og andeler Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Forsinkelsesrenter Leasing transportmidler Investeringer bygninger Investeringer anlegg Andre konsulenttjenester Betaling til andre Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Salg av eiendom Svene barnehage utbygging IT-utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Grunnskole - IT-utstyr Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Div. utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Kjøleaggregat kjøkken Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Carport helse Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Prosjektering ventilasjon 738 ungbo/barneh/lyngdalsflø Fast lønn Overtid kommunalt reg Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Investeringer bygninger Utved.ledn. nybygg Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Refusjon fra andre Nærstugo: Nye boliger Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Avsetn.bund.. ansv Refusjon fra andre ENØK Inventar og utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Barnehagene - inventar/utstyr felles Datakommunikasjon Programvare Investeringer Kongsbergregionen Side 7

8 Art Art (T) Ansvar Regnskap 2014 Revidert bud 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap Programvare Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Investeringer programvare personal Programvare Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Oppgradering ephorte Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Rehabilitering skolebygg Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Utved.ledn. nybygg Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Fl. vannverk Utved.ledn. nybygg Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Utved.ledn. nybygg Lampel. Avløpspumpest. Klufterhølen Utved.ledn. nybygg Svene- Solvoll avløpspumpeledning Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Utved.ledn. nybygg Anleggsbidrag Tilkobling. Boliger Svene Vest til Svene Renseanl Utved.ledn. nybygg Flesberg renseanlegg Utved.ledn. nybygg Svene renseanlegg innløp/silo Utved.ledn. nybygg Renseanlegg Moen industriområde Utved.ledn. nybygg Høydebaseng Lampeland nytt tak Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Utved.ledn. nybygg Andre konsulenttjenester Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Utved.ledn. nybygg Vannbehandlingsanlegg Svene Utved.ledn. nybygg Renseanlegg Lyngdal Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Brann/innbruddalarm Kjøp av andre større mask Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Refusjon fra andre Overf. fra driftsregnskapet Brann: pumpe til tankbil Side 8

9 Art Art (T) Ansvar Regnskap 2014 Revidert bud 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Investeringer anlegg Utved.ledn. nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Komm. veger boligfelt - opprusting Investeringer anlegg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Ny parkering/tilkomstareal bussflesberg skole Opprusting kommunale veger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Opprusting kommunale veger Salg av grunn Salg av tomter Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Prosjektering tilrettelagte boliger Ekstrahjelp Overtid kommunalt reg Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Forbruksmateriell Skyss-/kostg. ansatte, tjen Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Adressering, skilting, kartverk Representasjon/møter Investeringer bygninger Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig EPC-prosjekt Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Nødutgang Stevningsmogen grendehus Avdrag på lån Avdrag på lån Ekstraordinære avdrag Utlån vedr. forvaltningslån Bruk av lån Avdrag på etab/startlån Bruk av bunde fond - ansv Startlån v/husbankmidler Investeringer bygninger Saldering ved overføring til neste år Dekn.av tidl.års neg. dr.res Momskompensasjon utgiftsført inv Refusjon fra fylkeskommunen Bruk av lån Overf. fra driftsregnskapet Finansiering av investeringer Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne invest.fond Salg av askjer og andeler N Ikke prosjekt Side 9

10 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1 kroner Note INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 10

11 Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 11

12 Balanseregnskapet Art Art (T) Regnskap 2014 Regnskap Boliger skole ledningsnett , , Avskrivninger konto , , Lagerbygg admbygg sykehjem brannstasjon , , Avskrivninger konto , ,03 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskrivninger konto , , Maskiner, inventar,utstyr , , Avskrivninger konto , , Tekniske anlegg, renseanlegg, brannbiler , , Avskrivninger konto , ,27 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler , , KLP-pensjonsm , , STP-pensjonsm. lærere , ,00 LN120 Pensjonsmidler , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Videre utlån Husbankmidler , ,34 LN130 Utlån , , Biblioteksentralen (2 andeler) 600,00 600, Orkla Borregaard A/S 257 Aksjer , , Kongsberg industri (6 akjser) , , Numedal Produksjon , , Fl. Elverk a/s 1 aksje S Moen 5 352, , Fl. Elverk a/s 5200 aksjer , , Moen Næringspark - aksjer , , Kongsberg Turistservice - Aksjer , , Kommunekraft A/S 1 aksje 2 511, , Lyngdalelvens fiskeforening 310,00 310, Flesb. Samf.hus 3000 andeler , , Solvoll Samf.hus 86 andeler , , Blefjell 2010 AS 0, , Numedalsnett AS 919,20 919, Buskerud Kommunerevisjon IKS , , Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 LN140 Aksjer og andeler , , Innest. skogavg. jfr , , Mva-komp Ny , , Diverse kortisktige fordringer , , Lampeland Utvikling DA /justering) , , Buskerud Fylkeskommune spillemidler ref 2010/ , , Forskudd lønn 0, , Debitorer egenbet./avgifter (Agresso) , , Vekslepenger 3 000, , Kontantkort ,50 0, Hjelpekonto 343, , Inntektsutjevning , , Bank - interimskto v/årsskifte , ,62 Side 12

13 Art Art (T) Regnskap 2014 Regnskap Refusjon folketrygden , , NAV Feriepenger , ,00 LN150 Kortsiktige fordringer , , Kasse , , ( )- Driftskonto , , ( ) OCR , , ( ) - Husbankmidler , , ( )- Trivselkonto 410,25 398, ( ) OCR EIK , , ( ) - Servicekonto , , ( ) Flesbergh. minnefond , , ( )- Fond S. Moen Skog , , ( ) - Fiskefond , , Sparebank 1, , , Skattetrekkonto , ,00 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Arb.g.avg. KLP-ansatte , , Arb.g.avg. STP-lærere , , KLP-premieavik , , STP-premieavvik-lærere , ,00 LN200 Premieavvik , , Driftsf. fullelektronisk arkiv , , Dispf. innkjøp lesebrett, oppgradering videoløsnin ,00 0, Planarbeid ,00 0, Skilting av kulturminner , , Dispf. samarbeid helse , , Boligbygging ungdom , , Rehablitering Stevningsmogen , ,00 LN210 Disposisjonsfond , , Flesbergheimens minnefond , , Moen skog (Fl.heimen) , , Reguleringsfond -837,79-837, Næringsfond ,61-1, Fiskefond , , Viltfond , , Konsesjonskraftfond , , St.tils. tusenårssted , , St.tilsk. kompetanse utvikling, prosj , , St.tilsk. kompetansem. barnehage , , St.tilsk. den kulturelle skolesekken , , Voksenopplæring fremmedspråkelige , , SKUP 2011 (605) , , Vurdering av læring (583) 0, , Ungdomsskole satsning ,00 0, Gaver til FrivilligSentralen , , St.tils. Folkehelse BTI ,00 0, Rekruttering førskolelærere , , Tospråklig underv. barnehage , , Bemanning Flyktninger (195) , , SFO Foreldrebet. mat , , Barheh. Foreldrebet. mat , , St.tilsk. interkom. sosial/barnev 0, , Kvalifiseringsprogram , , St.tilsk. psykiatrimidler(oppvekst) , , Lindrene behandling , , Depositum komm. boliger , , Helsest. gav v/sanitetsforen , , Gaver buss Flesbergtunet , , Gave ansatte sykehjem ,00 0,00 Side 13

14 Art Art (T) Regnskap 2014 Regnskap Minnegaver , , Gave Lampeland barnehage ,00 0, Gave Juvenes Flesbergtunet ,19 0, Gave Juvenes Hjemmesykepleien ,29 0, Avsatt til tap på etabl.lån , , Boligtilskudd til tilpasning , , Boligtilskudd til etablering , , Vedlikeh.fond skogsti Dåset , , Selvkostfond avløp ,00 0, Selvkostfond slam , , Innestående skogavgift , ,00 LN220 Bundne driftsfond , , Kapitalfond , ,40 LN230 Ubundne investeringsfond , , Ekstraordinære avdrag Startlån 0, , Tilskudd energieffektivisering Enova , ,00 LN240 Bundne investeringsfond , , Regnskam. mindre forbr ,13 0,00 LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk ,13 0, Regnskapsmessig merforbruk , ,36 LN260 Regnskapsmessig merforbruk , , Endringer regnskapsprinsipp (drift) , ,00 LN270 Likviditetsreserve , , Kapitalkonto Anleggsmidler , , Kapitalkonto , ,77 LN280 Kapitalkonto , , KLP-forplikt.-arb.g.avg , , STP-forplikt,arb.g.avg.-lærere , , KLP-pensjonsforpl , , STP-pensjonsforpl.-lærere , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , Gjensidige NOR , , Gjensidige NOR , , Kommunekreditt , , Lån til skoleutbygging i K.banken , , Lån til Flesbergtunet i K.banken/ , , Lån til rehab.skoleb K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ fast rente , , Lån til inv. Kom.kreditt/ , , Lån til inv. KLP nr fast rente , , Lån til inv.kbn nr , , Lån til inv. KLP nr (2010) , , Lån til inv. KBN nr (2011) , , Lån til inv. KBN nr (2012) , , Lån til inv. KLP nr (2013) , , Lån til inv. KLP nr (2014) ,00 0, HB videre utlån , , Startlån /3/1 0, , Startlån , , Startlån , , Startlån /1/ , , HB Tr. boliger Lp , ,00 LN320 Andre lån , , Skattetrekk , , Påleggstrekk ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , Arbeidgiveravg. Sverige 0, ,50 Side 14

15 Art Art (T) Regnskap 2014 Regnskap Skattefogden mva , , Leverandørgjeld , , Opptjente feriepenger i ferieåret 0, , Feriepenger utbetalt i ferieåret ,58 0, Arb.giv.fp opptjent i ferieåret 0, , Arb.giv.fp utbetalt i ferieåret ,17 0, Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Påløpte utgifter , , Lampeland Utvikling DA (justering) , , Påløpte skyssutgifter , , Interimskonto lønn 0, , Trekkeiere 1 mnd 700, , Ungdomsklubben (art 11292) , , Dagavdelingen (art 11293) , , Trafikalt grunnkurs (prosj. 592) , , Elevbedrifter , , Elevrådet Lampeland skole , , Barnehage Lampeland foreldregruppe (11295) , , Rammetilsk/inntektsutjamning 0, , Beregna ikke forfalte renter , ,57 LN340 Annen kortsiktig gjeld , , Arb.g.avg. KLP- premieavvik , , Arb.g.avg SPK - premieavvik , , KLP-premieavvik , , STP-premieavvik-lærere , ,00 LN350 Premieavvik , , Ubr.startlån , , Ubr- startlån , , Ubr- startlån , , Ubr. lån KLP , ,45 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost renovasjon , , Negativ selvkost vann , , Negativ selvkost avløp 0, , Negativ selvkost Byggesak , , Negativ selvkost Plansaker , , Negativ selvkost Feier , , Negativ selvkost Kart og Oppmåling , ,00 LN370 Andre memoriakonti , , Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost , ,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene , ,45 0,00 0,00 Side 15

16 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 17 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 18 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 19 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 19 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 19 NOTE NR. 4 PENSJON 20 NOTE NR. 5 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 21 NOTE NR. 6 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 21 NOTE NR. 7 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 21 NOTE NR. 8 AVSETNINGER OG BRUK AV FOND 22 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 22 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 22 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 22 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 22 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 23 NOTE NR. 9 KAPITALKONTO 23 NOTE NR. 10 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 24 NOTE NR. 11 SPESIFISERING OVER VESENTLIGE POSTER 25 NOTE NR. 12 ANLEGGSMIDLER 25 NOTE NR. 13 GJELDSFORPLIKTELSER FORDELING MELLOM LÅNGIVERE 26 NOTE NR. 14 AVDRAG PÅ GJELD 26 NOTE NR. 15 REGNSKAPSMESSIG MER- OG MINDREFORBRUK I DRIFT 26 NOTE NR. 16 REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERINGER 27 NOTE NR. 17 SELVKOST 28 NOTE NR. 18 ÅRSVERK 30 NOTE NR. 19 GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER 30 NOTE NR. 20 REVISJONSHONORARER 30 Side 16

17 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Side 17

18 Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Helse- og omsorgsetaten Teknikk, plan og ressurs Interkommunale tjenester: Barnevern Vertskap: Nore og Uvdal Flyktningetjenest en og NAV Vertskap: Rollag Legevakt Vertskap: Kongsberg Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: Økonomifunksjonen, herunder regnskap, lønn, innfordring og budsjettarbeide. Skatteoppkreverfunksjonen Legevaktordning Legetjenesten Jordmortjenesten Feiertjeneste Tilsynstjeneste Side 18

19 NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2014 Regnskap 2013 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670; 700:780;800:895) , ,04 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:895) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,72 Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler S , ,76 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,37 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,06 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,69 Sum anvendelse av midler , ,12 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,36 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,36 Endring i arbeidskapital V , ,72 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2014 Regnskap 2013 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,11 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,07 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,60 Endring omløpsmidler , ,58 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,30 Premieavvik , ,16 Endring arbeidskapital , ,72 Kommunens arbeidskapital er økt med 14,1 millioner kroner i Det vil si at vi har anskaffet mer midler enn anvendt. Dette skyldes bl.a. inntektsføring av midler fra Blefjell 2010 på ca 13 millioner kroner. Side 19

20 NOTE nr. 4 Pensjon Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres (amortiseres) i driftsregnskapet med tilbakeføring gjennom de neste 15 år. For premieavvik fra 2011 er amortiseringstiden 10 år og fra år. Bestemmelsen innebærer også at beregnet pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. i hele Pensjonsordning KLP SPK Sum Arb.g.avg PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl.adm) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf.aktuar) = Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht. regnskap Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik =Pensjonskostnader i driften AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året *Korrigert tidligere feilført amortisering Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler jfr regnskap Herav oppført under kortsiktig gjeld jfr regnskap i hele Pensj. midler Pensj. forpl Pensj. midler Pensj. forpl Pensj. midler Pensj. forpl Netto forpliktelse MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) eks avg Iht til regnskap Netto forpl.inkl avgift Forutsetninger for beregninger 2014 KLP SPK Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,97 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % 4,65 % Regnskapet for 2013 er totalt belastet med 15 millioner kroner i pensjonskostnader og 1,6 millioner kroner i arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene. Kommunens premieavvik (gjeld) er pr på 10,3 millioner kroner. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av dette beløpet med 1,1 millioner kroner. Netto pensjonsforpliktelser inkl. avgift utgjør 55,7 millioner kroner og viser estimert pensjonsforpliktelser som ikke er innbetalt eller regnskapsført. Side 20

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer