AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole"

Transkript

1

2 AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse: Ny videregående skole på Gran på ca kvm. Kontraktssum: Ca 350 mill. kroner Konstruksjon: Pelefundamentering, prefabrikerte søyler og bjelker, hulldekker i etasjeskillere og tak. Innvendig plassbygde vegger i stål og gips med stort innslag av spilekledning og bjerkefiner, samt innvendige systemvegger i glass som sørger for gjennomlysning i hele byggets bredde. «Vi har dyktige folk i alle ledd. Dette gjør at vi for det første vinner de største jobbene, for det andre klarer å levere dem, og for det tredje klarer å tjene penger på dem.» Administrerende direktør Øystein Nordal 2 AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

3

4 AS MILJØBYGG AS Miljøbygg AS Miljøbygg ble kjøpt opp av BackeGruppen i 1990 og er med over 100 ansatte i dag Opplands ledende entreprenørbedrift. Posisjonen som fylkets ledende entre prenør bedrift gjør administrerende dir ektør Øystein Nordal stolt. Æren gir han til de ansatte. Vi har dyktige folk i alle ledd. Det gjør at vi for det første vinner de største jobbene, for det andre klarer å levere dem og for det tredje klarer å tjene penger på dem, sier han. AS Miljøbygg har stor egenproduksjon med egne ansatte håndverkere. Selskapet utfører alle betongarbeider og tømrerarbeider selv, og har en høyt kvalifisert stab av fagfolk. De fleste oppdragene får selskapet fra det offentlige. Offentlige bygg står for langt over halvparten av omsetningen. Å vinne disse oppdragene handler først og fremst om pris, noe som har lært oss å snu hver stein, og hele tiden være et hestehode foran konkurrentene, forteller Nordal. Nordal ser det som en stor styrke å være en del av BackeGruppen. Vår tilhørighet til BackeGruppen gir tilgang på ytterligere kapasitet og kompetanse. Gjennom samarbeid med våre søsterselskaper kan AS Miljøbygg påta seg de største og mest krevende byggeoppgavene, avslutter han. Det tok bare noen få uker før telefonen ringte; AS Miljøbygg trengte folk. Embergsrud begynte dagen etter. - Jeg liker meg veldig godt, miljøet er veldig bra. Vi fleiper mye, alle sammen, ikke bare vi gutta, men sjefene også. I tillegg er det fokuset på sikkerheten. Det er viktig å kjenne at man er ivaretatt, det føler jeg her, sier Embergsrud. Jobben som bas deler han med en kollega, sammen har de ansvaret for 17 mann. Jobben min er å følge med på at alle har noe å gjøre, at vi har det vi trenger av materialer og festemidler, slik at vi ikke går tomme. Det er viktig å unngå at noen blir stående å glane, sier han. Embergsrud har vært med på Gausdal videregående skole og flerbrukshus fra prosjektets første dag. Støpingen av en enorm brannvegg ble en utfordring selv for den erfarne betong-basen. Veggen målte 13 meter i høyden og hele 48 meter i bredden, på denne veggen alene brukte vi 30 lass betong. Dette skaper jo et voldsomt trykk i forskalingen og vi måtte være trygge på at den holdt. Sammen med leverandøren av forskalingssystemet fant vi ut hvor raskt vi kunne fylle forskalingen og med trykkmålere på forskalingsstagene kunne vi følge med på hvordan det gikk. Det var noen spennende timer før vi så at beregningene våre var riktige, men i dag står veggen der, sier en fornøyd Embergsrud. «Vår tilhørighet til Backe- Gruppen gir tilgang på ytterligere kapasitet og kompetanse. Gjennom samarbeid med våre søsterselskaper kan AS Miljøbygg påta seg de største og mest krevende byggeoppgavene.» Administrerende direktør Øystein Nordal 4 AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

5

6 OM BACKEGRUPPEN Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Kundene bekrefter at vi er til å stole på. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre tre virksomhetsområder: entreprenørvirksomhet, prosjekt utvikling og eiendom. BackeGruppens entreprenør virksomhet ble i 2010 samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 11 entreprenørselskaper, et murmesterfirma og et maskinutleie selskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i vår virksomhet. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt operert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet BackeGruppen virksomheten til sør-vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. I 2010 kjøpte konsernet Backer Entreprenør i Bergen og 50 prosent av Aasen Bygg i Trondheim. Den resterende eierandelen i Aasen Bygg ble ervervet i januar Vi har valgt en forretningsmodell der datter selskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som innkjøp, miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt AS driver som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsern sjef i BackeGruppen. Kurt Opseth er administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding AS, mens Backe Prosjekt AS og Backe Eiendom AS ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. 6 AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

7 «Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i vår virksomhet»

8 AS MILJØBYGG - ÅRSBERETNING 2011 Årsberetning Virksomheten AS Miljøbygg har som mål å være den ledende entreprenøren i sitt markeds område. Selskapet er organisert for å drive en allsidig entreprenørvirksomhet og å dekke fagområdene nybygg, rehabilitering samt mindre anlegg. Primærmarkedet for selskapets virksomhet er Oppland fylke. AS Miljøbygg har hovedkontor på Gjøvik, og er representert med regionskontorer på Lillehammer og Hadeland. Det har pågått flere store prosjekter i Her kan nevnes Hadeland videregående skole på Gran, Kallerud handelspark på Gjøvik, Lillehammer skysstasjon og Gausdal videregående skole. Disse prosjektene ferdigstilles i I tillegg skal leilighetsprosjektet Anders Sandvigsgate på Lillehammer og nylig påbegynte Nammo bygning 127 på Raufoss ferdigstilles i Lillehammer helsehus er også nylig påbegynt og skal ferdigstilles i AS Miljøbygg har i 2011 hatt ca 65 prosent av omsetningen fra kontrakter vunnet i anbudsmarkedet. Dette viser at selskapet driver kostnadseffektivt. Nesten 70 prosent av omsetningen kommer fra prosjekter der kontraktssummen er større enn 25 millioner kroner. Samtlige aksjer i AS Miljøbygg eies av Backe Entreprenør Holding AS. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2011 ble totalt 295,2 millioner kroner, mot 249,6 millioner kroner i Resultat før skatt ble 21,1 millioner kroner (7,1%) mot 12,1 millioner kroner (4,8%) i Totalt sett er styret meget fornøyd med resultatet. Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning i 2011, men det pågår et betydelig forbedrings- og utviklingsarbeid i det daglige arbeidet. Kostnader knyttet til dette dekkes løpende over daglig drift. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften er på 35,1 millioner kroner. Det er i 2011 investert 1,2 millioner kroner i drifts- og anleggsmidler. Samlede avskrivninger utgjorde 0,5 millioner kroner. Alle investeringer er finansiert med egne midler. Selskapets bokførte egenkapital etter disposisjoner er 36,5 millioner kroner. Dette utgjør 27 prosent av totalkapitalen etter utbetaling av avgitt konsernbidrag for Likviditeten i AS Miljøbygg har vært god gjennom året, og ved årets slutt var likvide midler 87,8 millioner kroner. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer, og selskapet har i liten grad måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti fra private kunder iht. Norsk Standard. Selskapet har lite rentebærende gjeld, og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av morselskapet Backe Entreprenør Holding AS Arbeidsmiljø AS Miljøbygg hadde ved årets slutt 93 ansatte, ingen permittert og to sykmeldte. Selskapet hadde ved årsskiftet 71 fagarbeidere. Av disse var åtte lærlinger. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt, og vernearbeidet gjennomføres etter gjeldene lover og forskrifter. Sykefraværet blant de ansatte var på 4,94 prosent i Dette er en nedgang på 3,88 prosent fra En utvikling styret ser seg meget godt fornøyd med. Reduksjonen kan mye forklares med mindre langtidssykmeldte, men også et bevisst arbeide med oppfølging av sykmeldte. Det er registrert en fraværskade i 2011, med en dags fravær. H-verdien for året er 7, som er opp fra 0 i AS Miljøbygg har avtale om Inkluderende Arbeidsliv og høy fokus på SHAarbeid. 8 AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

9 Ved årsskiftet var det ansatt to kvinner i AS Miljøbygg, noe som utgjør en kvinneandel på 2,2 prosent. Det er ingen kvinnelige representanter i selskapets styre. Lønnsmessig er kvinner og menn, ved ellers like forhold, likestilt. Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Dette gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. AS Miljøbygg bidrar til økt interesse for byggfaget gjennom aktivt samarbeide med lokale utdannings-institusjoner. I samarbeide med BackeGruppens selskaper og bransjen forøvrig arbeides det målrettet for å heve bransjens anseelse som bidrag til rekruttering av så vel fagarbeidere som funksjonærer. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet kan representere en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen arbeider AS Miljøbygg kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Styret er ikke kjent med at bedriften har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad. Videre drift og fremtidig utvikling AS Miljøbyggs soliditet, kompetanse og markedsposisjon gir et godt grunnlag for den videre virksomhet, som også er en forutsetning for det avlagte årsoppgjøret. Hunndalen, 20. februar 2012 Kurt Opseth Per Sønsteby Jan Erik Haug Styrets leder Henry Hoel Lars Johannessen Øystein Nordal Adm. dir.

10 AS MILJØBYGG RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Note Driftsinntekter 1 og Driftskostnader: Materialer og underentreprenører Lønn etc. 3, 4 og Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader: Andre renteinntekter Inntekt på investering i foretak i samme konsern Andre finansinntekter 8 0 Andre rentekostnader 0 6 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer og overføringer: Avgitt konsernbidrag Til annen egenkapital Sum AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

11 AS MILJØBYGG BALANSE PER Eiendeler Note Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Maskiner, inventar etc Sum varige driftsmidler Investeringer i andre selskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: Tomter under utvikling Sum egenregiprosjekter Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse og bank 9 og Sum likvide midler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Konsernbidrag Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Hunndalen, 20. februar 2012 Kurt Opseth Per Sønsteby Jan Erik Haug Styrets leder Henry Hoel Lars Johannessen Øystein Nordal Adm. dir.

12 AS MILJØBYGG KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse Operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter 0 0 Ordinære avskrivninger (Gevinst)/tap ved salg anleggsmidler (170) (116) (Økning)/reduksjon i kundefordringer (21 640) Økning/(reduksjon) i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter (5 807) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (1 200) (661) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (924) (516) Finansielle aktiviteter: Tilbakebetaling av egenkapital 0 0 Utbetaling av konsernbidrag (15 931) (20 712) Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter (15 931) (20 712) Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

13 AS MILJØBYGG PRINSIPPNOTE Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Felleskontrollerte selskaper Felleskontrollerte selskaper er selskaper som Miljøbygg eier sammen med andre i et likeverdig fellesskap. Felles kontroll mellom eierselskapene er regulert i avtale mellom partene. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet og i arbeidsfellesskap er tatt inn i regnskapet etter bruttometoden. Andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. Prinsipper for inntektsføring Miljøbyggs virksomhet består i utførelse av entreprenør oppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer hovedsakelig månedlig og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avtaler om betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt løpende. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre-fem år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Konsernbidrag Avgitt konsernbidrag regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon uten resultateffekt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned-skrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Byggherrefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i AS Miljøbygg. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtale festet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er beregnet og ført opp i balansen. Den nye LO/NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

14 AS MILJØBYGG NOTER NOTE 1 Virksomhetsområder Per virksomhetsområde: Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon NOTE 2 Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Driftsinntekter entreprenørproduksjon Salgsgevinster aktiva Annet Sum NOTE 3 Lønn og honorarer m.m. Lønn og honorarer m.m.: Godtgjørelser: Daglig leder Hele styret Daglig leder Hele styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetstillelser: Ansatte Ansatte Samlet lån Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,75% 2,5% Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Det er kostnadsført honorar til revisor på kr uten mva i Hele beløpet gjelder honorar for lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. NOTE 4 Lønnskostnader og ansatte Lønnskostnader og ansatte: Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk ansatte: Funksjonærer Fagarbeidere Totalt AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

15 NOTE 5 Nærstående parter Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående partene er selskaper som inngår i BackeGruppen. NOTE 6 Varige driftsmidler Maskiner, inventar etc. Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang -840 Kostpris Akk.ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger -517 Akk. ordinære avskrivninger solgte 734 Akk. ordinære avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Det er i 2011 kostnadsført kr i leie av maskiner og utstyr. kroner gj.leieperiode Totale husleiekostnader NOTE 7 Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 0 Avsatt Avsatt Tap på fordringer 0 0 NOTE 8 Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt: Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel Utsatt skatt / utsatt skattefordel Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt - -

16 AS MILJØBYGG NOTER NOTE 8 (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente og andre forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat Skattekostnad: Årets betalbare skatt Endring utsatt skattefordel Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kroner Prosent Skatt bergnet som gj.snittlig nom. skattesats på res.f.skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller ,5 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,5 % NOTE 9 Bundne bankinnskudd Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen øvrige bundne bankinnskudd foreligger NOTE 10 Konsernkonto BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB. Miljøbyggs bankinskudd på kr 87,8 mill. inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men AS Miljøbygg har en tilsvarende fordring på AS Backe. NOTE 11 Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Netto utført ikke fakturert/-forskuddsfakturert Byggherrefordringer NOTE 12 Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Konsernbidrag Egenkapital Selskapets selskapskapital består av 2500 aksjer a kr ,-. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS 16 AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

17 NOTE 13 Fordringer Andre langsiktige fordringer: Lån til ansatte Sum NOTE 14 Gjeld Annen kortsiktig gjeld: Gjeld til ansatte Skyldige feriepenger Garantiavsetninger Annen kortsiktig gjeld Sum NOTE 15 Leverandørgjeld Leverandører Leverandører samme konsern Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld NOTE 16 Garantiansvar Garantier: Garantiansvar byggherregarantier* * Byggherregarantiene er stilt av eksterne finansinstitusjoner overfor tredjepart. Som sikkerhet for overnevnte garantiansvar, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe I tillegg til ovenstående garantiansvar har Opplandbygg ANS som AS Miljøbygg eier 50% av stilt garantier til byggherre og underentreprenører med kr ,-. Det er stilt solidarisk selvskyldnergaranti fra AS Miljøbygg tilsvarende garantibeløpet. NOTE 17 Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse: Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende NOTE 18 Aksjer i andre selskaper Selskapenes aksje-/selskapskapital Antall aksjer Eierandel Pålydende tilsammen Verdi i balansen Mjøsen Murmesterforretning AS % BAS Maskinutleie AS 3 3 Sum investeringer i andre selskaper

18 AS MILJØBYGG NOTER NOTE 19 Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4% innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Gevinsten ved avviklingen av ordningen ble inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling avpremier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. NOTE 20 Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2012, som ville hatt vesentlig betydning for 2011-regnskapet. 18 AS Miljøbygg BackeGruppen 2011

19

20

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer