Høydepunkter Markedssyn januar Fondsfokuslisten Internasjonale aksjeindekser Råvaremarkedet Verdensøkonomien...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter... 3. Markedssyn januar... 4. Fondsfokuslisten... 5. Internasjonale aksjeindekser... 6. Råvaremarkedet... 7. Verdensøkonomien..."

Transkript

1 Utarbeidet av Obligo Investment Management Januar 2015

2 Innhold Høydepunkter... 3 Markedssyn januar... 4 Fondsfokuslisten... 5 Internasjonale aksjeindekser... 6 Råvaremarkedet... 7 Verdensøkonomien... 8 USA... 9 Europa Norge Sverige Japan Fremvoksende økonomier Russland JPMorgan US Technology Fund JPMorgan Global Healthcare Fund DISCLAIMER. Denne rapporten er ikke en investeringsanbefaling etter verdipapirhandellovens regler. Enhver investor som vurderer å investere i de verdipapirfondene som beskrives i denne rapporten må gjøre seg grundig kjent med alle relevante risikofaktorer, som er nærmere beskrevet i det enkelte verdipapirfonds prospekt og nøkkelinformasjon (KIID-dokument). Denne rapporten er basert på kilder som Obligo Investment Management (Obligo), del av Agasti Holding ASA, vurderer som pålitelig, men Obligo kan ikke garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer Obligos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Obligo forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Obligo påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Investor er kjent med at det foreligger en risiko for tap ved enhver investering i finansielle instrumenter, og Obligo garanterer ikke for noe bestemt resultat. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Verdien på fond som investerer i internasjonale markeder kan stige eller falle med valutasvingninger. Ansatte i Obligo og resten av Agasti-konsernet kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne rapporten ble ferdigstilt A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 2

3 Høydepunkter Tilbakeblikk på finansåret ble det sjette året på rad med oppgang for de fleste aksjemarkeder. MSCI World var opp med 7,7 prosent i lokal valuta og 27 prosent i norske kroner. Oljeprisen har falt kraftig den siste tiden og handles nå til rundt 49 dollar fatet. Mye tyder på at vi nærmer oss en bunn, men som alltid er det vanskelig å vite når og til hvilket nivå oljeprisen bunner ut på. IMF tror den globale veksten blir på 3,8 prosent i Dette er noe høyere enn i fjor. Det er spesielt USA som vil bidra til den økte veksten. Det er også ventet noe høyere vekst i fremvoksende økonomier, selv om den avtagende veksttakten i Kina vil fortsette. USAs økonomi er i ferd med å friskmeldes. Landets BNP steg med hele 5 prosent annualisert i tredje kvartal. En god sysselsettingsvekst samt en lavere oljepris vil være positivt for økonomien fremover. Den europeiske økonomien skuffet i fjor, spesielt kjernelandene. De siste inflasjonstallene viste en negativ prisutvikling for første gang siden finanskrisen. Sentralbanksjef Mario Draghi vurderer nå å innføre kvantitative lettelser for å stimulere økonomien. Den lave oljeprisen er dårlig nytt for norsk økonomi. SSB forventer at veksten i fastlandsøkonomien vil bli på beskjedne èn prosent i Lyspunktet er den svake kronekursen som vil bedre eksportbedriftenes lønnsomhet. Utviklingen i svensk økonomi er todelt. Høyere realinntekt har økt kjøpelysten til svenske konsumenter. Industrien sliter derimot med lav etterspørsel fra resten av Europa. Japans statsminister, Shinzo Abe, lanserte i desember en ny tiltakspakke på 3500 mrd. yen. Denne pakken, kombinert med en utsettelse av salgsskatten, vil trolig stimulere det private forbruket. Flere av de fremvoksende økonomiene har hatt en svak økonomisk utvikling de siste årene, spesielt råvareeksporterende land som Brasil og Russland. Den økonomiske utviklingen til verdens to mest folkerike land, India og Kina, ser imidlertid bedre ut. Mistilliten til russisk økonomi og politikk gjør at investorer ikke lenger tør å investere i landet. Dette har ført til at rubelen har falt med 43,5 prosent mot dollaren det siste året mens Moskvabørsen er ned med nesten 34 prosent i norske kroner. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 3

4 Markedssyn Markedssyn januar Markedssynet oppsummerer vårt generelle syn på ulike aktivaklasser og regioners potensial fremover. Mindre attraktivt Mer attraktivt Endring Aksjer Renter USA Europa + Japan + Kina Fremvoksende markeder Norge Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Emerging Markets Debt Oversikten viser en forenklet oppsummering av vårt langsiktige syn på aktivaklasser og enkelte markeder vil trolig bli et utfordrende år for investorer. Statsobligasjonsrentene har falt til historisk lave nivåer og sentralbankenes styringsrenter er i mange land lavere enn prisstigningen. Jakten etter avkastning vil antagelig gjøre at investorer vil fortsette å flytte midler ut av rentemarkedet og inn i aksjer også i år. Dette vil kunne gi en moderat børsoppgang i Innenfor aksjer foretrekker vi det europeiske og japanske fremfor det amerikanske markedet. Amerikanske aksjer er relativt dyrt priset og pengepolitikken er nå mer i favør av Europa og Japan, hvor det trolig kommer ytterligere kvantitative lettelser i løpet av året. Aksjemarkedene i fremvoksende økonomier vil antakelig fortsette å gjøre det relativt svakt i forhold til de velutviklede markedene. Det er likevel farlig å generalisere et slikt mangfold av land og det vil fortsatt være attraktive investeringsmuligheter innenfor regionen. Vi foretrekker Asia fremfor Latin-Amerika og er positive til kinesiske aksjer. Innenfor rentesegmentet er vi mest positive til og tror spesielt amerikanske høyrenteobligasjoner vil gjøre det best som følge av solid amerikanske vekst og relativ lav konkursrisiko. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 4

5 Fondsfokuslisten Fondsfokuslisten Vi er en frittstående distributør av verdipapirfond og mange ulike forvaltere er derfor representert i vårt utvalg. Vi velger fondene som presterer godt over tid i sine respektive markeder. Hvert fond som tas inn på fondsfokuslisten har vært gjenstand for en omfattende analyse. Sentralt i dette arbeidet er en modell vi kaller TRIP CHECK. Dette er en forkortelse for Team, Risiko, Investeringsstrategi og Prestasjon. Alle fire punktene skal være sjekket av før fondet havner i fondsutvalget. Arbeidet stopper ikke der etter at et fond er valgt ut følges fondsforvaltningen nøye. Obligos fondsanalytikere gjør løpende vurderinger og oppfølging når forvaltere slutter eller om det skjer endringer i fondets investeringsfilosofi og prosess. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 5

6 Internasjonale aksjeindekser Børsåret Internasjonal aksjeindekser Kursutvikling i lokal valuta jan USA Europa feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Japan Norge Sverige India Emerging Markets Russland 80 Kilde: Reuters EcoWin, Obligo 2014 ble det sjette året på rad med oppgang for de fleste aksjemarkeder. MSCI World var opp med 7,7 prosent i lokal valuta og 27 prosent i norske kroner. Den indiske børsen klarte seg best med en oppgang på 32 prosent. I den andre enden av avkastningsskalaen finner vi Moskva-børsen og rubelen. Rubelen svekket seg med hele 43,5 prosent mot dollaren i fjor mens den russiske RTS-indeksen falt med 8,6 prosent i lokal valuta og hele 33,7 prosent i norske kroner. Av de velutviklede markedene var det den amerikanske børsen som gjorde det best. S&P 500-indeksen steg med solide 11,4 prosent i dollar og 38 prosent i norske kroner. Til sammenligning steg Euro Stoxx 50- indeksen med beskjedne 1,2 prosent i euro. Hovedindeksen på Oslo Børs har blitt tynget av det kraftige oljeprisfallet og sammen med en svakere krone har det ført til at nesten hele meravkastningen frem til oktober ble radert ut i løpet av kort tid. Indeksen var likevel opp med 5 prosent i fjor. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 6

7 Råvaremarkedet Panikk i oljemarkedet Nordsjøolje, dollar per fat Den siste tiden har oljeprisen nesten daglig nådd nye bunner og nordsjøoljen handles nå på rundt 49 dollar fatet. Målt i kroner er oljeprisen litt mindre dramatisk på grunn av kronesvekkelsen. Det kraftige oljeprisfallet siden i sommer skyldes ikke kollaps i etterspørselen, men sterkere tilbudsside fra både amerikansk skiferolje og Opecs oljeproduksjon. Historisk har Saudi-Arabia vært verdens svingprodusent og tilpasset sin oljeeksport for å stabilisere oljeprisen. På Opec-møtet i november ble det besluttet å holde produksjonen uendret, i stor grad som et resultat av Saudi-Arabias ønske. Det er flere økonomiske hensyn bak beslutningen, men frykten for å miste markedsandeler samt ønske om å teste ut smertegrensen for skiferoljeprodusentene blir trukket frem som de viktigste. Oljeanalytikere har de siste månedene nedjustert sine oljeprisanslag og konsensus er at prisene vil forbli lave frem til sommeren, for deretter å stige gradvis. Mye tyder på at oljeprisen nå nærmer seg en bunn, men som alltid er det vanskelig å vite når og til hvilket nivå oljeprisen bunner ut på. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 7

8 Verdensøkonomien Ulik veksttakt og pengepolitikk IMF - Vekstprognoser BNP-vekst anslag anslag Global 5,4 % 4,1 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,8 % Modne markeder 3,1 % 1,7 % 1,2 % 1,4 % 1,8 % 2,3 % USA 2,5 % 1,6 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 3,1 % Eurosonen 2,0 % 1,6 % -0,7% -0,4% 0,8 % 1,3 % Japan 4,7 % -0,5% 1,5 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % Fremvoksende markeder 7,5 % 6,2 % 5,1 % 4,7 % 4,4 % 5,0 % Kina 10,4 % 9,3 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % Kilde: IMF, oktober 2014 Fjoråret var preget av skuffende veksttall, spesielt fra Europa. Det internasjonale pengefondet (IMF) har i løpet av året nedjustert sitt anslag for den globale veksten for 2014 fra 3,6 til 3,3 prosent. Dette er på samme nivå som i IMF tror på en noe høyere global vekst i Oppgangen i USA vil fortsette og forbli motoren i verdensøkonomien. Den økonomiske veksten i Europa og Japan vil trolig styrke seg som følge av lavere oljepris og en mer ekspansiv pengepolitikk. Det er også ventet noe høyere vekst i fremvoksende økonomier, selv om den avtagende veksttakten i Kina vil fortsette. Til tross for en bedring i verdensøkonomien, vil forskjellen i veksttakten mellom USA og øvrige industrialiserte land fortsette. Dette vil påvirke landenes pengepolitikk. Antakelig vil den amerikanske sentralbanken iverksette sin første rentehevning før sommeren. Sentralbankene i Europa og Japan vil imidlertid fortsette å kjøre nullrentepolitikk og trykke penger for å motvirke lav inflasjon og svak vekst. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 8

9 USA Motoren i verdensøkonomien 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0 USA - BNP-vekst ,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0 Q/Q anualisert Årlig BNP-vekst Kilde: Reuters EcoWin, Obligo Etter fem år med svak amerikansk vekst er økonomien i ferd med å friskmeldes. BNP steg med hele 5 prosent annualisert i tredje kvartal. Ikke siden 2003 har tempoet vært høyere. Det er forbrukerne, som står for 70 prosent av økonomien, som bidrar til den solide oppgangen. For amerikanerne flest er det kraftige fallet i oljeprisen positivt. De ligger på verdenstoppen i bensinforbruk og i flere delstater selges bensinen nå for under 2 dollar per gallon, knapt 3,6 kr per liter. Den sterke veksten gjør at stadig flere amerikanere kommer i arbeid. Det ble skapt 3 millioner nye jobber i fjor og arbeidsledigheten falt med ett prosentpoeng til 5,6 prosent. Til tross for sterke sysselsettingstall var lønnsveksten negativ i desember. Det amerikanske aksjemarkedet er relativt dyrt priset i forhold til andre markeder og en sterkere dollar vil redusere inntjeningen til eksportbedriftene. Dessuten vil en eventuell renteøkning trolig prege sentimentet blant investorene. Vi tror derfor på en moderat oppgang for amerikanske aksjer i år. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 9

10 Europa Draghi klar med seddelpressen Prosentvis endring, yoy Den europeiske veksten skuffet i fjor. Det er særlig kjernelandene i eurosonen som sliter. Spesielt lar veksten vente på seg i Frankrike og Italia, samtidig som tysk økonomi viser stadig svakhetstegn. De siste inflasjonstallene for desember viste en negativ prisutvikling for første gang siden finanskrisen. Det er særlig lavere energipriser som trekker ned. Den faktiske prisutviklingen er langt fra den europeiske sentralbankens inflasjonsmål og sentralbanken risikerer å miste all troverdighet om de ikke foretar seg noe raskt. Sentralbanksjef Mario Draghi vurderer nå å innføre kvantitative lettelser. Dette innebærer at sentralbanken trykker penger og kjøper statsobligasjoner i eurosonen. Selv om veksten fortsatt vil være relativ svak i Europa den nærmeste tiden, er vi positive til det europeiske aksjemarkedet som følge av en svak euro og forventninger om en mer ekspansiv pengepolitikk. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 0

11 Norge Krone- og oljesjokk USD/Brent USD/NOK Det kraftige oljeprisfallet påvirker norsk økonomi negativt. I følge SSB vil veksten i fastlandsøkonomien i år bli på beskjedne én prosent i år. Dette vil være den laveste veksttakten siden finanskriseåret SSB tror at veksten skal ta seg noe opp i Den lave oljeprisen vil føre til et fall i oljeinvesteringene, svakere forbruksvekst og økt arbeidsledighet. Derimot vil den svake kronekursen gjøre importerte varer dyrere, og følgelig bedre konkurransesituasjonen i den delen av næringslivet som konkurrerer med import. Svak kronekurs vil også bedre konkurranseevnen til eksportnæringen ut over dem som er knyttet opp mot oljen. Selv om vi står foran tøffere tider er norsk økonomi godt rustet til å takle omstillingen. Det finnes handlingsrom både innen finans- og pengepolitikken. Slik situasjonen ser ut nå er det mer sannsynlig at vi får rentekutt enn renteøkning. Vi opprettholder vårt syn om å være forsiktig med å ha en for stor eksponering mot norske aksjer. Den lave oljeprisen vil fortsatt være en negativ driver for den norske børsen fremover. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 1

12 Sverige Riksbanken klar med nye tiltak Prosentvis endring Utviklingen i svensk økonomi er todelt. Høyere realinntekt, hovedsakelig pga. de lave rentene, har ført til økt kjøpelyst blant konsumentene. Dette er positivt for økonomien siden husholdningssektoren står for hele 45 prosent av Sveriges BNP. Den viktige industrisektoren vil fortsatt være svak som følge av lav etterspørsel fra resten av Europa. Selv om mange svenske selskaper sliter med lav etterspørsel fra utlandet er den svake kronen, oljeprisfallet og de lave rentene positivt for eksportbedriftenes lønnsomhet. I løpet av det siste året har kronen svekket seg med 6,5 prosent mot euroen og 21 prosent mot dollaren. Styringsrenten i Sverige er på rekordlave null prosent. Dette skyldes hovedsakelig den svake prisveksten, som i desember falt med 0,3 prosent, godt under inflasjonsmålet på 2 prosent. Sentralbanksjef Stefan Ingves har gjort det klart at om den lave inflasjonen vedvarer så står Riksbanken klar med mer dramatiske virkemidler. Dette vil kunne slå positivt ut på svenske aksjer. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 2

13 Japan Abe vil gjenreise Japan Forventningene var skyhøye da Shinzo Abe vant valget i slutten av Gjennom sin aggressive stimulansepolitikk skulle han få slutt på 15 år med vedvarende prisfall. Aksjeindeksen Nikkei 225 har steget med rundt 70 prosent siden Abe overtok som statsminister. I april vedtok regjeringen å øke salgsskatten fra 5 til 8 prosent. Dette førte til høyere priser på alt fra dagligvarer til personbiler og gjort at forbrukerne har strammet kraftig inn. Privat konsum har stupt og Japan er nå inne i en resesjon. Som en konsekvens av de svake veksttallene presenterte Abe en ny tiltakspakke på 3500 mrd. yen i slutten av desember. Denne pakken, kombinert med en utsettelse av en ytterligere økning i salgsskatten, vil trolig stimulere det private forbruket. Nye stimulansetiltak fra sentralbanken, en svakere valutakurs samt beslutningen om å øke aksjeandelen i det statlige pensjonsfondet gjør at vi er positive til japanske aksjer på kort sikt. Derimot er den japanske økonomien på lang sikt avhengig av at strukturelle reformer gjennomføres. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 3

14 Fremvoksende økonomier Svak utvikling i fjor Kursutvikling i lokal valuta Flere av de fremvoksende landene har hatt en svak økonomisk utvikling de siste årene. Spesielt råvareeksporterende land som Brasil og Russland. Dette gjenspeiles i aksjeutviklingen for disse landene. Indias økonomi er i bedring og den årlige veksttakten var i 3. kvartal 2014 på 5,7 prosent. Mumbaibørsen steg med 32,3 prosent i fjor. Kinas BNP-vekst blir trolig noe lavere fremover enn hva den har vært de siste årene. Det ser likevel ut til at landet unngår en hard landing. Den kinesiske sentralbanken kuttet nylig nøkkelrenten og trolig vil det bli flere rentekutt dersom veksten avtar ytterligere. Selv om de fremvoksende økonomiene fremstår som relativt billig priset i forhold til de velutviklede økonomiene, synes vi det er for tidlig å øke eksponeringen. Mange av landene har nytt godt av rekordlave renter, men har dessverre ikke brukt muligheten til å gjennomføre nødvendige reformer. Vi foretrekker Asia fremfor Latin-Amerika og er fortsatt positiv til kinesiske aksjer. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 4

15 Russland Rentehopp USD/RUB RTSI$-Indeks (i USD) Russland dominerte nyhetsbilde i fjor. Først gjennom annekteringen av Krim, deretter sanksjoner fra Vesten og nå rubelkrisen. Dette har sendt russisk økonomi ut i fritt fall og landet er på vei inn i en resesjon. Mistilliten til russisk økonomi og politikk gjør at investorer ikke lenger tør å investere i landet. Kapitalflukten i fjor slo alle tidligere rekorder med solid margin. Rubelen er ned med 43,5 prosent mot dollaren det siste året. Den russiske sentralbanken har desperat gjort tiltak for å forsvare rubelen. I desember ble nøkkelrenten satt opp fra 10,5 til 17 prosent etter at sentralbanken hadde brukt betydelige midler på støttekjøp av rubelen. Skyhøye renter og begrenset adgang til finansiering i Vesten er i ferd med å kvele russisk næringsliv. Dette kan føre til en konkursbølge. Russiske aksjer handles på svært lave nivåer og det kan derfor være fristende å øke eksponeringen. Vår vurdering er imidlertid at man bør være forsiktig. Det er fortsatt mye usikkerhet og vi kan ikke se bort i fra at det kan falle videre. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 5

16 JPMorgan US Technology Fund Teknologi en attraktiv sektor Fondets navn JPM US Technology Fund Startår 1997 Forvalter Greg Luttrell, Greg Tuorto Valutaklasse USD Forvaltningsvolum 470 mill dollar (per 31/12-14) Årlig forvaltningsavgift 1,50 % Risikonivå (skala 1-7) 6 - Høy risiko Teknologiselskapene ble hardt rammet av finanskrisen da mange bedrifter måtte kutte betydelig i sine investeringer. Dette har nå snudd og bedriftene investerer igjen i ny teknologi for å øke produktiviteten og konkurranseevnen. Flere av de store teknologiselskapene sitter på mye kontanter og følgelig har utbyttekapasiteten økt. Vi er derfor positiv til sektoren og synes spesielt de amerikanske selskapene fremstår som attraktive. Vårt fondsvalg innen teknologisektoren er JPMorgan US Technology Fund. Fondet tar sikte på å skape langsiktig avkastning ved å investere primært i amerikanske selskaper innen teknologi, media og telekommunikasjon. Forvalterne har et fleksibelt mandat hvor de investerer i det de mener er de mest attraktive selskapene, uavhengig av segment og selskapsstørrelse. Porteføljen består av aksjer. Teknologiselskaper kan være et spennende krydder i en portefølje. Investeringer i denne sektoren er imidlertid forbundet med en høyere risiko enn eksponering mot det globale aksjemarkedet. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 6

17 JPMorgan Global Healthcare Fund Helse en defensiv sektor Den globale helsesektoren nyter godt av den aldrende befolkningen samt økt etterspørsel fra fremvoksende økonomier. Slik utsikten er for verdensøkonomien tror vi investeringer i defensive sektorer, og da spesielt helse, kan være attraktivt som en del av en portefølje. Fondets navn JPM Global Healthcare Fund Startår 2009 Forvalter Marden, Cohen, Pajwani Valutaklasse USD Forvaltningsvolum mill dollar (per 31/12-14) Årlig forvaltningsavgift 1,50 % Risikonivå (skala 1-7) 6 - Høy risiko Helseaksjer har steget mer enn det globale aksjemarkedet de siste årene, hovedsakelig som følge av kraftig prisoppgang på selskaper innenfor bioteknologi. Fremover antar vi attraktive farmasiselskaper vil kunne bidra til god avkastning for investorer. JPMorgan Global Healthcare Fund består av en portefølje med de mest attraktive idéene til forvalterne. Porteføljen har mellom selskaper. Forvalterne har et fleksibelt mandat og søker å generere langsiktig avkastning ved å diversifisere porteføljen på tvers av segmentene legemidler, bioteknologi, medisinsk utstyr og helsetjenester. Fondet er bottom-up analysedrevet med fokus på langsiktig verdivurdering av hvert selskap. Det er et meget erfarent team som forvalter fondet som er spesialister og analytikere innenfor sektoren. A G A S T I M A R K E D S S Y N J A N U A R S I D E 1 7

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2015

Makrokommentar. Oktober 2015 Makrokommentar Oktober 2015 Aksjer opp i oktober Oktober har lenge hatt et dårlig rykte i finansmarkedene, og flere av de store aksjekrakkene har funnet sted i nettopp denne måneden. I år, derimot, har

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS

Global Skipsholding 1 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Nøkkeltall 3 Hovedpunkter 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2015

Makrokommentar. Desember 2015 Makrokommentar Desember 2015 Svak avslutning på aksjeåret Markedsvolatiliteten var tidvis høy i desember, som illustrert her ved den amerikanske VIXindeksen. Nervøsitet i forkant av renteøkning i USA,

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 01.08.2014 1 Fra vondt til verre i Finland 2 So far, so good (I) 3 Source: Reuters EcoWin Något mer tråkigt 9,5 9,0 8,5 80 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Arbeidsledighet 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer