Møteinnkalling. AU 57/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. AU 57/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad:Telefonmøte Dato: Tidspunkt:10.00 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 57/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 AU 58/13 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen 2003/2670 AU 59/13 Orienteringssaker 2003/2670 AU 60/13 AU 61/13 AU 62/13 AU 63/13 Søknad om dispensasjon til bygging av permanente bruer ved Sandvatn og Mangærne i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr 12/1, Sirdal kommune Søknad om dispensasjon til utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand kommune Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport i samband med Kjeragboogie, Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Søknad om dispensasjon til bygging av permanent nru over Storånå i Lusaheia landskapsvernområder, gnr/bne 121/3, Hjelmeland kommune 2013/ / / /5097 AU 64/13 Eventuelt 2003/2670

2 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 60/ Søknad om dispensasjon til bygging av permanente bruer ved Sandvatn og Øyarvassbekken (Mangærne) i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr 12/1, Sirdal kommune Forvalters innstilling I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 1 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde og 48 i Naturmangfaldlova, får Stavanger turistforening, løyve til å bygge permanente bruer ved Sandvatn og Øyarvassbekken (Mangærne) i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr 12/1 i Sirdal kommune. Løyve blir gjeve med desse vilkåra: Brua må ikkje bli for framtredande og dominerande i det opne landskapet Brua må skilja seg minst mogleg frå naturomgjevnadane med omsyn til størrelse, utforming og overflatebehandling. Byggjearbeida må skje så skånsamt som råd i høve til naturomgjevnadane. Alt byggjemateriale må fjernast med ein gong byggjearbeidet er ferdig Motorferdsle i samband med transport og oppsetting av brua blir handsama i ein eigen søknad Ein må ha naudsynt løyve frå grunneigar og Sirdal kommune Saksopplysninger Bakgrunn for søknaden Viser til søknad frå Stavanger turistforening datert Stavanger turistforening (STF) søker om å få erstatte eksisterande hengebru ved utløpet av Sandvatn med ei permanent bru. Brua er lokalisert i Frafjordheiane landskapsvernområde på eigedommen Valevatn, gnr/bnr, 12/1, i Sirdal kommune. Bygginga av brua er planlagt gjennomført i løpet av sommaren 2014.

3 Brua ved Sandvatn ligg på turistløypa mellom Sandvatn og Langavatn / Kjerag. Det søkast om å få bygge ei bru i stålkonstruksjon med eit spenn på 14 m som er forankra i fast fjell på begge sider. Søkar opplyser at eksisterande bru skal fjernast. Søkar har og lagt ved skrifteleg løyve frå grunneigar. STF søker og om å få erstatte eksisterande hengebru over Øyarvassbekken (Mangærne) med ei permanent bru. Brua er lokalisert i Frafjordheiane landskapsvernområde på eigedommen Valevatn, gnr/bnr, 12/1, i Sirdal kommune. Bygginga av brua er planlagt gjennomført i løpet av sommaren Brua ved Øyarvassbekken ligg på turistløypa mellom Hunnedalen og Sandvatn. Det søkast om å få bygge ei bru i stålkonstruksjon med eit spenn på 10 m som er forankra i fast fjell på begge sider. Søkar opplyser at eksisterande bru skal fjernast. Søkar har og lagt ved skrifteleg løyve frå grunneigar. STF opplysar at dei planlegg å bygge permanente bruer ved dei mest utsette elvekryssingane. Fleire periodar dei siste åra med ekstreme nedbørsmengder og stor vassføring har skapt fleire farlege situasjonar for brukarane av turistløypane. Dei grunngjev og satsinga på permanente bruer med HMS problemstillingar for mannskapa som skal legge ut og ta inn dei eksisterande bruene i starten og slutten av sesongen. Verneområdestyre har tidlegare gjeve dispensasjon til bygging fleire slike permanente bruer. Det dreier seg mellom anna om Leitesånå i Frafjordheiane landskapsvernområde (AU-sak 28/2013). Kart for omsøkt bru ved Sandvatn Kart for omsøkt bru ved Mangærne

4 Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend mars Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Frafjordheiane landskapsvernområde og dei tilgrensande naturreservata Ørestø og Migaren vart oppretta ved Kronprinsregenten sin resolusjon Direktoratet for naturforvaltning vedtok ei mindre endring i verneforskrifta Føremålet med opprettinga av Frafjordheiane landskapsvernområde er etter 2 mellom anna:: - å ta vare på eit representativt, særprega og vakkert landskap, med bratte fjord- og dalsider via lågheiar opp til glattskurt høgfjell. - å ta vare på vatn og vassdrag, viktige leveområde for eit særmerkt plante-og dyreliv, geologiske landskapsformer, samt beite- og stølslandskap med automatisk freda og nyare tids kulturminne. Vidare heter det at Allmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. Byggetiltak i verneområdet blir regulert av verneforskrifta si 3, punkt 1.1 Her heiter det at det må ikkje gjerast inngrep som vesentleg kan endra eller verka inn på landskapet sin art eller karakter. Vidare heitar det at med dei unntak som følgjer av forskrifta pkt. 1.2 og 1.3, er det forbod mot inngrep som: oppføring og ombygging av bygningar, anlegg og faste innretningar, framføring av røyr, luft- og jordleidningar, bygging av vegar og rasteplassar, oppsetting av autovern, drenering og anna form for tørrlegging, graving og påfylling av masse, bakkeplanering, sprenging og boring, bryting av steinar, mineral og fossil, fjerning av større steinar og blokker, bergverksdrift, vassdragsregulering, gjødsling, sprøyting med kjemiske middel, nydyrking, planting, såing, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stiar, løyper o.l. Kulturminne skal ikkje skadast eller øydeleggjast. Opplistinga er ikkje uttømmande. I verneføreskrifta sitt punkt 1.3 blir det rekna opp ein del byggetiltak som forvaltningsstyresmakta etter søknad kan gje løyve til. Under bokstav c, finn ein tiltaket bygging av bruer og klopper. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under 3, punkt 1.3, bokstav c, og krev derfor dispensasjon verneføreskrifta for å kunne gjennomførast. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Frafjordheiane landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita

5 må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Den omsøkte brua over Sandvatn ligg i eit ope fjellandskap om lag 910 moh, med lynghei og mykje bart fjell. Landskapet er og prega av dei store vasspeglane til Store og Litla Sandvatn. Den omsøkte brua over Øyarvassbekken ligg i eit relativt ope fjellandskap om lag 860 moh. Det veks ein del spreidde klynger med fjellbjørk. Feltskiktet er på dei tørre stadane prega av gras- og lyngartar, mens mosar og starr dominerar der det er våtare. Denne delen av Frafjordheiane blir i liten grad brukt av villreinen og denne låge bruken har vore mønsteret ei tid. Dette blir og stadfesta av resultata frå NINA sitt GPSmerkeprosjekt (NINA rapport 694/2011). Her er det dokumentert at ingen av dei ni simlene som har nytta sørområdet har vore i nærleiken av Sandvatnet den tida dei hadde sendar. I Norsk Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010) er det er registrert eit villreintrekk rett ved det omsøkte brupunktet ved Sandvatn. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Så langt forvaltningsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjonen om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikkje informasjon om utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 eller andre verdifulle naturtypar. Det er ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle område. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka si innverknad på verneverdiar og verneføremål, må derfor vurderast som godt. 9 om Føre var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. Det omsøkte byggeprosjekta medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet ( 9). Rettnok er bruene ein permanente konstruksjonar, men dei er relativt små og erstattar konstruksjonar som er der frå før. Bruene kan og fjernast på eit seinare tidspunkt dersom dei skulle vise seg å få stor negativ innverknad på naturmangfaldet. Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11). Utover eksisterande hengebru, turistløypa mellom Sandvatn og Langavatn og sjølve turisthytta Sandvatn, er det ikkje fysiske installasjonar i området rundt Sandvatn. Ved Mangærne er det ikkje andre installasjonar enn den eksisterande hengebrua og turistløypa. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil dei omsøkte tiltaka berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). Det kan stillast spørsmål ved om ei permanent bru er den beste løysinga samanlikna med ei hengebru med ei ramme av stålvaier, kor gangplankane takast ned etter kvar fottursesong. Stavanger turistforeining held for tida på med å erstatte fleire slike hengebruer med permanente bruer. Argumenta for dette er at dei permanente bruene er meir solide i høve til belastninga frå is og snø, og at permanente bruer reduserer behovet for ferdsle i samband vedlikehald, og med inntaking og utlegging av gangplankane. Etter ei samla vurdering har forvaltningsmyndigheita kome fram til at ei permanent bru er ei like god løysing for naturmangfaldet som ei hengebru i desse konkrete høva ( 12).

6 Skadeverknadane ved å få ein permanent konstruksjon og auka motorferdsle i samband med bygginga, blir balansert av fordelane med at motorferdsla i samband med den årlege utlegging og inntaking av gangplankane fell bort. For villreinen vil den permanente brua truleg ikkje bli oppfatta på annan måte enn den eksisterande hengebrua når den står oppe i barmarkssesongen. Om vinteren vil ei permanent bru være meir synleg dei periodane den ikkje er dekka av snø. Ettersom det ikkje har vore villrein i område dei siste åra vil forstyrringane i samband med byggearbeide sommaren 2014 ikkje ha negativ innverknad. Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Frafjordheiane landskapsvernområde og kjem ikkje i konflikt med verneføremålet.

7 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 61/ Søknad om dispensasjon til utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand kommune Forvalters innstilling I medhald av 3, punkt 1.3, bokstav c og d i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, får Stavanger turistforening løyve til å gjennomføre naudsynte sikrings- og tilretteleggingstiltak på turstien mellom Øydegardsstøl og Kjerag. Stavanger turistforening får og løyve til å hente ut stein til byggearbeida frå to lokalitetar etter 48 i Naturmangfaldlova. Løyve blir gjeve med desse vilkåra: Byggjearbeida må skje så skånsamt som råd i høve til naturomgjevnadane. Byggearbeida må gjennomførast slik at dei i minst mogleg grad er til hinder for dei besøkande på Kjerag. Bruer og rekkverk må skilja seg minst mogleg frå naturomgjevnadane med omsyn til utforming og overflatebehandling. Alt byggjemateriale må fjernast med ein gong byggjearbeidet er ferdig og stadane kor det er teke ut stein må tilbake førast til naturleg utsjånad så langt det let seg gjere. Ein må ha naudsynt løyve frå grunneigar og Forsand kommune. Løyve til motorferdsla blir handsama som ein eigen dispensasjonssøknad. Saksopplysninger Bakgrunn for søknaden Viser til søknad frå Stavanger turistforening datert , og prosjektbeskriving datert Stavanger turistforening (STF) søker om å få gjennomføre sikrings og tilretteleggingstiltak på turstien mellom Øydegardsstøl og Kjerag. Stavanger turistforening søkar og løyve til å hente ut stein til byggearbeida frå to lokalitetar, samt naudsynt helikopter transport for å gjennomføre tiltaka. Stavanger turistforening søkar i tillegg om ein tur med tre snøskutarar for å spreie ut svart kalk på

8 stadane kor det skal takast ut stein for å sikre raskare snøsmelting. Alle tiltaka er lokalisert i Frafjordheiane landskapsvernområde på gnr/bnr, 22/2, i Forsand kommune. Alle tiltaka er planlagt gjennomført i løpet av våren og sommaren Stien mellom Øydegardsstøl og Kjerag er om lag 5 km, og 4.5 km ligg inne i Frafjordheiane landskapsvern område. Kjerag er eit svært populært turmål for både norske og utanlandske turistar, og ein reknar med at så mange som nytta stien i Basert på utviklinga på Preikestolen reknar ein og med at trafikken vil auke ytterlegare i åra framover. Mykje av stien går på bart fjell og tålar såleis mykje slitasje, men på stader med lausmassar er det store erosjonsskadar i terrenget. Her er det planlagt steintrapper og steinsettingar som samlar ferdsla på ein sti. Den nye stien er planlagt med ein bredd opptil cm. Steinen til byggearbeida vil bli henta frå tre steinurer i nærleiken av stien, og to av desse ligg inne i verneområde. Flyttinga av steinen vil skje med helikopter. På nokre punkt er stien såpass bratt at det er vanskeleg å ta seg fram utan og bruke hendene. Her vil eksisterande rekkverk bli oppgradert og delvis erstatta av nye om mindre rekkverk. Det vil og bli naudsynt å erstatte eksisterande bruer og klopper. Den store ferdsla med til dels svært urøynde fotturistar, gjer at merkinga til Kjerag må være betre enn på andre turiststiar. I dag kan det være eit problem å finne rett sti i tett tåke. Oppe på Kjeragplatået vil det derfor bli bygd ein del større siktevardar, og merkinga mellom desse vil bli meir tydeleg. Merkinga av stien vil og halde fram heilt bort til Kjeragbolten. Dei mange vardane som er bygd av turistane vil bli fjerna slik at det blir enklare å finne den riktige stien. Steinarbeida vil i hovudsak bli gjennomført ved å engasjere Geir Vetti som har gjennomført tilsvarande arbeider på stien til Preikestolen og en rekke andre stiar i fjellet, ved bruk av sherpaer frå Nepal. Oppgraderinga av stien til Kjerag har eit samla budsjett på 2.2 millionar kroner. Kartfesting og bilete av dei ulike tiltaka er vist i vedlegga til saksframlegget. Bak i saksframlegget ligg og sjølve søknaden frå STF. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend mars Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Frafjordheiane landskapsvernområde og dei tilgrensande naturreservata Ørestø og Migaren vart oppretta ved Kronprinsregenten sin resolusjon Direktoratet for naturforvaltning vedtok ei mindre endring i verneforskrifta Føremålet med opprettinga av Frafjordheiane landskapsvernområde er etter 2 mellom anna:: - å ta vare på eit representativt, særprega og vakkert landskap, med bratte fjord- og dalsider via lågheiar opp til glattskurt høgfjell. - å ta vare på vatn og vassdrag, viktige leveområde for eit særmerkt plante-og dyreliv, geologiske landskapsformer, samt beite- og stølslandskap med automatisk freda og nyare tids kulturminne. Vidare heter det at Allmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging.

9 Tekniske i verneområdet blir regulert av verneforskrifta si 3, punkt 1.1 Her heiter det at det må ikkje gjerast inngrep som vesentleg kan endra eller verka inn på landskapet sin art eller karakter. Vidare heitar det at med dei unntak som følgjer av forskrifta pkt. 1.2 og 1.3, er det forbod mot inngrep som: oppføring og ombygging av bygningar, anlegg og faste innretningar, framføring av røyr, luft- og jordleidningar, bygging av vegar og rasteplassar, oppsetting av autovern, drenering og anna form for tørrlegging, graving og påfylling av masse, bakkeplanering, sprenging og boring, bryting av steinar, mineral og fossil, fjerning av større steinar og blokker, bergverksdrift, vassdragsregulering, gjødsling, sprøyting med kjemiske middel, nydyrking, planting, såing, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stiar, løyper o.l. Kulturminne skal ikkje skadast eller øydeleggjast. Opplistinga er ikkje uttømmande. I verneføreskrifta sitt punkt 1.3 blir det rekna opp ein del byggetiltak som forvaltningsstyresmakta etter søknad kan gje løyve til. Under bokstav d, finn ein tiltaket Opparbeiding, merking og sikring av nye turstiar og løyper. og under bokstav c, finn ein tiltaket Bygging av bruer og klopper. Etter forvaltningsstyresmakte si vurdering kjem dei omsøkte sikrings- og tilretteleggingstiltaka inn under 3, punkt 1.3, bokstav c og d, og krev derfor dispensasjon verneføreskrifta for å kunne gjennomførast. Samstundes vil uttaket av stein ikkje kunne seiast å komme inn under dei nemnde punkta i verneføreskrifta. Etter som eit slik tiltak er forbode etter verneføreskrifta sin 3, punkt 1.1, krev dette tiltaket dispensasjon etter naturmangfaldlova sin 48 for å kunne gjennomførast. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Frafjordheiane landskapsvernområde. I 48 i Naturmangfaldslova heiter det at Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Rundskrivet Forvaltning av verneforskrifter (Direktoratet for naturforvaltning nov. 2001, revidert 2009) gir i kapittel. 6 føringer for dispensasjonsbehandling etter 48. I følge rundskrivet må følgende to vilkår begge være oppfylt for å kunne gi dispensasjon: - Tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. - Tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. Det følger av samme retningslinjer at forvaltningsmyndigheten særlig bør vurdere presedensvirkninger av en dispensasjon. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet vurdere søknadane etter desse paragrafane, og desse vurderingane skal gå fram av vedtaket. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Kjeragplatået ligg 1000m rett over Lysefjorden, og utgjør eitt til dels flatt landskap dominert av fjell i dagen og elles skrinn vegetasjon. Stien frå Øydegardstøl kjem inn i verneområde om lag 800 moh og kryssar to djupe tverrdalar på veg inn til Kjerag. I disse dalane er det meir lausmassar og eit meir samanhengande vegetasjonsdekke. Denne delen av Frafjordheiane blir i liten grad brukt av villreinen og denne låge bruken har vore mønsteret ei tid. Dette blir og stadfesta av resultata frå NINA sitt GPSmerkeprosjekt (NINA rapport 694/2011). Her er det dokumentert at ingen av dei ni simlene som har nytta sørområdet har vore i nærleiken av området der arrangementet skal gjennomførast den tida dei hadde sendar. I Norsk Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei -

10 Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010) er det ikkje registrert villreintrekk i dette området. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Så langt forvaltingsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjonen om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikkje informasjon om utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 eller andre verdifulle naturtypar. Det har ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle område. Kunnskap om kulturminne i området baserar seg på Riksantikvaren sin kulturminnebase ( Det er ikkje registrert kulturminne i nærleiken av det omsøkte tiltaket. Kjeragplatået blir besøkt av om lag fotturistar kvar sesong. Trafikken er størst i juli og august og større i helgane enn på kvardagar. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka sin innverknad på verneverdiar og verneføremål, må derfor vurderast som tilstrekkeleg til at forvaltingsstyresmakta kan fatte vedtak i saka. 9 om Føre var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. 10 tek føre seg den samla belastninga av økosystemet i området. Det er ingen større tekniske installasjonar på Kjeragplatået utover ei mindre kvilehytte og eksisterande stiar. På veg inn til Kjerag er det ikkje andre inngrep enn stien og tidlegare sikrings- og tilretteleggingstiltak på denne. Forvaltningsstyresmakta vurderar dei omsøkte sikrings- og tilretteleggingstiltaka som heilt naudsynte med omsyn til den svært omfattande bruken av område. Slitasje- og erosjonsskadane er stadvis omfattande med dagens sti, og tryggleiken til fotturistane er problematisk i dårleg vær. Etter forvaltningsstyresmakta si vurdering vil dei omsøkte tiltaka redusere slitasjen på terrenget nær stien og betre tryggleiken for dei besøkande på Kjerag. Tiltaka vil heller ikkje berøre truga artar eller naturtyper. Det er fare for at besøkande på Kjerag kan få redusert si naturoppleving i samband med byggearbeida. 12 omhandlar miljøforsvarleg teknikkar, driftsmetodar og lokalisering. Forvaltningsstyresmakta vurderer dei planlagde tiltaka som ei god løysing på dei eksisterande problema. Forvaltningsstyresmakta vurderar og utak av lokal stein som krev lite transport som ei betre løysing enn å transportere stein inn i verneområde. 11 legg til grunn at eventuelle kostnader ved miljøforringing skal bærast av tiltakshavar. Tiltakshavar er fullt og heilt ansvarleg for ei miljømessig god løysing. Konklusjon Dei omsøkte tiltaka vil berre i liten grad ein negativ innverknad på verneverdiane i Frafjordheiane landskapsvernområde og vil i liten grad komme i konflikt med verneføremålet. Dei omsøkte tiltaka vil til ein viss grad fremme verneføremålet og verneverdiane ved å redusere skadar på vegetasjon og landskap, og ved å betre tryggleiken til dei besøkande på Kjerag.

11

12

13 Søknad frå STF: SVR Stavanger Postboks Valle Søknad om tillatelse for å utbedre av sti Øygardsstøl Kjerag- Langavatnog helikoptertransportsamt ein skutertransport inne i SVR område for 2014 Den største utbedringen er stien frå p-plass Øygardsstøl og opp til Kjerag. Det er planer om å legge ned betydelige ressurser for å utbedre stien i 2014 Se for øvrig Vedlegg: Plan oppgradering sti Kjerag Kjerag sti med beskrivelse på kart Kjerag sti oppgradering og Finansieringsplan Det er behov for helikoptertransport for å frakte stein til sti frå nærliggende områder.(se vedlegg siste side på Kjeragsti del 1-4 med Beskrivelse) Startsted vil være Stølsdalen (lyse si anleggshytte) Det søkes herved om tillatelse til det antall turer som trengs for å fullføre prosjektet Dette planlegges å utføres over 3 uker så snart snøen er smeltet i samarbeid med Geirr Vettir som har ansvaret for Sherpaene frå Nepal. Sherpaene skal gjøre steinarbeidet på stien og plukke ut steinene før transport med helikopter Det søkes også om tillatelse til på ta ut stein i nærheten av stien (se plan) til bruk på stien. Det søkes også om 1 stk skutertur for 3snøskutere (Inge Marton Øvstebø, Per Henriksen og Erik Gram Kverneland) for å legge sort kalk over der som det er tiltenkt å hente ut stein. Hele prosjektet er avhengig av at snøen er smeltet der steinen er planlagt å hente.det var snø rester i område i oktober 2013!

14 Turen planlegges i forbindelse med driftstur til Langavatn før 30. april med start fråhunnedalen P-Plass Håper SVR kan behandle søknaden før 1. desember da fristen for å søke spillemidler er via DNT 1. desember for prosjekter 2014 Det er også sendt tilsvarende søknad til Forsand kommune Det er også sent brev til grunneier om tillatelse Med vennlig hilsen Per Henriksen Driftsansvarlig

15 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 62/ Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport i samband med Kjerag-boogie, Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Forvalters innstilling I medhald av 48 i Naturmangfaldslova får Stavanger B.A.S.E. Klubb løyve til å bruke helikopter til transport av folk og utstyr i samband med arrangementet Kjeragboogie. Løyvet gjeld for ein firedagars periode i andre halvdel juni for tidsrommet Det blir ikkje sett ei øvre grense for talet på transportar, men dette kan bli aktuelt om ferdsla blir langt større enn det den er i dag. Transportane skal gå føre seg mellom dei tre landingspunkta Lysebotn, Kjerag og Geitaneset og følgje flygeruter som er teikna inn på kartet som følgjer saksutgreiinga. Nøyaktig dato for arrangementet må meldast inn til forvaltningsstyresmakta så snart den ligg føre. Løyvehavar må levere rapportskjema over kor mange transportar som er gjennomførde til forvaltningssekretariatet innan 1 desember kvart år. Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysninger Bakgrunn for søknaden Viser til søknad datert , e-post datert og beskriving av prosjektet datert Stavanger B.A.S.E. Klubb (SBK) søkjer om løyve til helikoptertransport i Frafjordheiane landskapsvernområde i Forsand kommune. Søknaden gjeld transport av folk og utstyr i samband med

16 BASE hopp arrangementet Kjeragboogie. Søknaden gjeld for tidsrommet , og i er arrangementet planlagt juni. Transportane vil gå føre seg mellom dei tre landingspunktane Lyseboten, Kjerag og Geitaneset, kor dei to siste ligg inne i Frafjordheiane landskapsvernområde. Landingspunkta og flygeruta mellom dei er teikna inn på eit kart som følgjar søknaden. Med bakgrunn i usikkerhet knytt til værtilhøva og talet på deltakarar søker ikkje Stavanger B.A.S.E. Klubb om eit fast tal transportar, men ber om å få gjennomføra så mange transportar som er naudsynt for arrangementet. Med grunnlag i erfaringar frå tidlegare år vil talet på transportar truleg ligge ein stad mellom 60 og 250. For arrangementet i 2012 rapporterte søkar om 159 gjennomførte turar, mens talet for 2013 var 230 turar. I følgje søkaren vart dette arrangementet gjennomført første gang i Vanlegvis er 20 til 25 land, med opp til 170 hopparar representert. Noko som gjer det til det største arrangementet i verden av sitt slag. SBK seier at dei har gjennomført denne Kjeragboogien i fleire år med stor suksess, og at den har vore med med på å sette Kjerag/Lysefjorden på verdskartet både blant hopparar og andre turistar. All hopping vil i følgje søkaren gå føre seg i kontrollerte former, styrt av SBK. Flyge mønster Rød strek er for helikopter i stigning Grønn strek er for helikopter på vei ned. Rød prikk er landingspunkt for helikopter. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend mars 2007.

17 Naturmangfaldlova. I denne saka har Verneområdestyret for Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane forvaltningsmynde for Frafjordheiane landskapsvernområde. Heimelsgrunnlag Frafjordheiane landskapsvernområde og dei tilgrensande naturreservata Ørestø og Migaren vart oppretta ved Kronprinsregenten sin resolusjon Direktoratet for naturforvaltning vedtok ei mindre endring i verneforskrifta Føremålet med opprettinga av Frafjordheiane landskapsvernområde er etter 2 mellom anna:: - å ta vare på eit representativt, særprega og vakkert landskap, med bratte fjord- og dalsider via lågheiar opp til glattskurt høgfjell. - å ta vare på vatn og vassdrag, viktige leveområde for eit særmerkt plante-og dyreliv, geologiske landskapsformer, samt beite- og stølslandskap med automatisk freda og nyare tids kulturminne. Vidare heter det at Allmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta 3, punkt 5.1. Her heter det at motorferdsel er forbode på land og i vatn, og vidare at Flyging lågare enn 300 m over bakken, og landing og start med motordrivne luftfarty er forbode. Henting og bringing av passasjerar og gods, der luftfartyet ikkje er nær bakken, er og forbode. I 3, punkt 5.2 er det nemnt einskilte unnatak frå forbodet og i 3, punkt 5.3 er det lista opp fleire tiltak som forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til etter søknad. Etter forvaltningsmyndigheita si vurdering kjem dei omsøkte helikoptertransportane ikkje inn under nokre av dei tiltaka som er nemnt i 3, punkt 5.2 og 5.3 i verneføreskrifta for Frafjordheiane landskapsvernområde. Dispensasjonssøknaden må derfor handsamast etter 48 Naturmangfaldslova som har avløyst dei generelle dispensasjonsreglane i 4 i verneføreskrifta. I 48 i Naturmangfaldslova heiter det at Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Rundskrivet Forvaltning av verneforskrifter (Direktoratet for naturforvaltning nov. 2001, revidert 2009) gir i kapittel. 6 føringer for dispensasjonsbehandling etter 48. I følge rundskrivet må følgende to vilkår begge være oppfylt for å kunne gi dispensasjon: - Tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. - Tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. Det følger av samme retningslinjer at forvaltningsmyndigheten særlig bør vurdere presedensvirkninger av en dispensasjon. Helikoptertransportar til Kjerag blir også særskilt omtala i Forvaltningsplan for Frafjordheiane landskapsvernområde i kapittel 6.5 under overskrifta Reiseliv, marknadsføring, basehopping på side Her er det med heimel i 4 i verneføreskrifta utarbeida nærare retningsliner og vilkår for handsaming av dispensasjonssøknadar i samband med helikoptertransport til mellom anna B.A.S.E. hopping. Formålet med retningslinene er mellom anna å gje ein mest mogleg avklara forvaltningspraksis, avgrense negative effektar på verneverdiar og opplevingskvalitetar og å lette oppsynsoppgåvene. I Forvaltningsplanen heitar det vidare:

18 Forvaltningstyresmakta har derfor opna for dispensasjonar (etter søknad) til flyging i eit tidsvindu, med heimel i 4 og på følgjande vilkår: - Tidsvinduet vil vere strengt handheva og avgrensa til fire samanhengande dagar i året i andre halvdel av juni. Tidsvindu skal definerast med datoar i kvar einskild dispensasjon, utan høve til forlenging grunna dårleg ver eller liknande. - Antall dispensasjonar er avgrensa til maks. 3 pr. år, alle innanfor same tidsvinduperiode. - I vurderinga av søknaden skal det vera avgjerande om marknadsføringsverdien for verneområdet og kommunen/regionen er svært stor, og at helikopterflyging er absolutt naudsynt for å gjennomføre tiltaket. - Flyging og landing skal skje kortaste veg frå fjorden og inn til stupkanten ved Kjeragplatå, evt. Geitaneset, med retur same veg. Sjølv om 4 i Verneføreskrifta for Frafjordheiane landskapsvernområde ikkje lenger er gjeldande, finn forvaltningsmyndigheita det likevel naturleg å ta dei overståande retningslinene i Forvaltningsplanen med i sakshandsaminga etter 48 i Naturmangfaldslova. Vurdering Tidlegare forvaltningspraksis: Forsand kommune har dei siste åra gjeve løyve til det omsøkte tiltaket med heimel i Lov om motorferdsle og Naturmangfaldslova, samt på bakgrunn av retningslinene i Forvaltningsplanen. Verneområdestyret har og gjeve løyve til arrangementet i 2012 og 2013 med heimel i verneføreskrifta, naturmangfaldlova og forvaltningsplanen. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Denne delen av Frafjordheiane blir i liten grad brukt av villreinen og denne låge bruken har vore mønsteret ei tid. Dette blir og stadfesta av resultata frå NINA sitt GPS-merkeprosjekt (NINA rapport 694/2011). Her er det dokumentert at ingen av dei ni simlene som har nytta sørområdet har vore i nærleiken av Kjerag den tida dei hadde sendar. I Norsk Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei -Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010) er det ikkje registrert villreintrekk i dette området. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Miljødirektoratet sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Her er det registrert ein hekkelokalitet for Tårnfalk i den bratte fjellveggen om lag 600m frå det omsøkte landingspunktet på Geitaneset og om lag 300m frå det omsøkte landingspunktet på toppen av Kjerag. Tårnfalk er i oppført som livskraftig i den nasjonale rødlista, men arten er svært sårbar for forstyrringar i nærleiken av reirplassen. Dette gjelder særlig for perioden for egglegging og ruging frå slutten av mai og ut juni. Så langt forvaltningsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjonen om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikkje informasjon om utvaltenaturtypar, trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 eller andre verdifulle naturtypar. Det er ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle område som kan ta skade av den omsøkte motorferdsla. Det er svært mykje ferdsle i dette området i samband med fotturisme, men normalt vil det ligge såpass mykje snø i området at ferdsla i juni er avgrensa. Om fotturistar oppheld seg på Kjerag desse dagane vil dei kunne få ei redusert naturoppleving.

19 Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka si innverknad på verneverdiar og verneføremål, må derfor vurderast som godt. 9 om Føre var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. 10 tek føre seg den samla belastninga av økosystemet i området. Kjeragplatået ligg 1000m rett over Lysefjorden, og utgjør eitt til dels flatt landskap dominert av fjell i dagen og elles skrinn vegetasjon. Det er om lag besøkande til Kjerag, men 20 juni er i forkant av hovudsesongen. Det omsøkte tiltaket vil gå føre seg relativt nær dei registrerte hekkelokalitetane for tårnfalk, men på eit tidspunkt som gjer at det er liten fare for redusert hekkesuksess. I og med at det ikkje er registrert andre sårbare artar og naturtypar i på staden, vil desse helikopterturar, etter forvaltningssekretariatet si vurdering, berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område. 12 omhandlar miljøforsvarleg teknikkar, driftsmetodar og lokalisering. I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet. Transportbehovet er stort og bruk av helikopter er naudsynt for å gjennomføre arrangementet. 11 legg til grunn at eventuelle kostnader ved miljøforringing skal bærast av tiltakshavar. Tiltakshavar er fullt og heilt ansvarleg for ei miljømessig god løysing. Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ein negativ innverknad på verneverdiane i Frafjordheiane landskapsvernområde og vil i liten grad komme i konflikt med verneføremålet. Fotturistar i området desse dagane vil kunne få ei redusert naturoppleving, men det omsøkte tiltaket er samstundes også viktig for marknadsføringa av reiselivet i regionen. Ettersom både transportbehovet og transporttidspunktet er det same år etter år, er det hensiktsmessig å gje eit helikopterløyve som gjeld for fire år.

20 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 63/ Søknad om dispensasjon til bygging av permanent bru over Storånå i Lusaheia landskapsvernområder, gnr/bnr 121/3, Hjelmeland kommune Forvalters innstilling I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 1 i Forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde og 48 i Naturmangfaldlova, får Stavanger turistforening, løyve til å bygge ei permanent bru over Storånå i Lusaheia landskapsvernområde i Hjelmeland kommune. Løyve blir gjeve med desse vilkåra: Brua må ikkje bli for framtredande og dominerande i det opne landskapet Brua må skilja seg minst mogleg frå naturomgjevnadane med omsyn til størrelse, utforming og overflatebehandling. Byggjearbeida må skje så skånsamt som råd i høve til naturomgjevnadane. Alt byggjemateriale må fjernast med ein gong byggjearbeidet er ferdig Motorferdsle i samband med transport og oppsetting av brua blir handsama i ein eigen søknad Ein må ha naudsynt løyve frå grunneigar og Hjelmeland kommune Saksopplysninger Bakgrunn for søknaden Viser til søknad frå Stavanger turistforening datert Stavanger turistforening søker om å få erstatte eksisterande hengebru over Storånå nær Nilsebu med ei permanent bru. Brua er lokalisert på eigedommen til Nilsebu sameige gnr/bnr, 121/3, i Lusaheia landskapsvernområde i Hjelmeland kommune. Bygginga av brua er planlagt gjennomført i løpet av sommaren 2013.

21 Brua over Storånå ligg på turistløypa mellom Nilsebu og Grasdalen og Stakken. Det søkast om å få bygge ei bru i stålkonstruksjon med eit spenn på 2 x 14m og brukar og rekkverk på begge sider. Søkar opplyser at eksisterande bru skal fjernast. Med søknaden ligg det og ved ei uttale frå grunneigar, kor STF får løyve til å sette opp brua. Grunneigar opplysar og at dei vil delta i den nøyaktige plasseringa og utforminga av brua. I samband med ein liknande sak i 2013 opplysar Hjelmeland kommune at dei ikkje har merknader til at bruene blir bygd, på vilkår av det blir gjeve dispensasjon av verneområdestyret og at grunneigar gjev samtykke. STF opplysar at dei planlegg å bygge permanente bruer ved dei mest utsette elvekryssingane. Fleire periodar dei siste åra med ekstreme nedbørsmengder og stor vassføring har skapt fleire farlege situasjonar for brukarane av turistløypane. Dei grunngjev og satsinga på permanente bruer med HMS problemstillingar for mannskapa som skal legge ut og ta inn dei eksisterande bruene i starten og slutten av sesongen. Verneområdestyre har tidlegare gjeve dispensasjon til bygging av fleire slike permanente bruer. Mellom anna over Knutsåna og Kvitlå i Lusaheia landskapsvernområde (AU-sak 29/2013). Kart for omsøkt bru over Storånå Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Lusaheia, godkjend 1992/93. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Lusaheia vart verna ved kgl. Res. Av 19 april 1991.

22 Føremålet med vernet er etter kapittel III i verneføreskriftene å ta vare på eit særmerkt og vakkert landskap som gjev eit godt tverrsnitt av Ryfylkenaturen frå fjord til høgfjell, og som inneheld sjeldsynte og sårbare naturelement. Byggetiltak i verneområdet blir regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 1. Her heiter det at det ikkje må gjerast inngrep som vesentlig kan endra eller innverke på landskapets karakter, og oppføring av anlegg og andre innretningar eller bygningar er særskilt nemnt. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under kapittel IV, punkt 1, og krev derfor dispensasjon etter 48 i naturmangfaldlova for å kunne gjennomførast. I 48 i Naturmangfaldslova heiter det at Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Rundskrivet Forvaltning av verneforskrifter (Direktoratet for naturforvaltning nov. 2001, revidert 2009) gir i kapittel 6 føringer for dispensasjonsbehandling etter 48. I følge rundskrivet må følgende to vilkår begge være oppfylt for å kunne gi dispensasjon: - Tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. - Tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. Det følger av samme retningslinjer at forvaltningsmyndigheten særlig bør vurdere presedens virkninger av en dispensasjon. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Lusaheia landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Den omsøkte brua over Storånå ligg i eit ope fjellandskap om lag 735 moh med ein del skog og krattvegetasjon beståande av fjellbjørk, vier og einer. Feltskiktet er prega av gras- og lyngartar og ein del bart fjell. Denne delen av Lusaheia blir i liten grad brukt av villreinen og denne låge bruken har vore mønsteret ei tid. Dette blir og stadfesta av resultata frå NINA sitt GPSmerkeprosjekt (NINA rapport 694/2011). Her er det dokumentert at ingen av dei åtte simlene som har nytta nordområdet har vore i nærleiken av Nilsebu den tida dei hadde sendar. I Norsk Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei -Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010) er det ikkje registrert villreintrekk i dette området. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Så langt forvaltningsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjonen om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikkje informasjon

23 om utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 eller andre verdifulle naturtypar. Det er ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle område. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka si innverknad på verneverdiar og verneføremål, må derfor vurderast som godt. 9 om Føre var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. Det omsøkte byggeprosjekta medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet ( 9). Rettnok er brua ein permanent konstruksjon, men dei er små og ligg relativt skjult i landskapet. Bruene kan og fjernast på eit seinare tidspunkt dersom den skulle vise seg å få stor negativ innverknad på naturmangfaldet. Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11). Utover eksisterande hengebru og turistløypa mellom Nilsebu og Grasdalen og Stakken, er det ikkje fysiske installasjonar ikring Storånå, men Nilsebuvatnet er regulert ( moh). I tilegg kjem turisthutta Nilsebu som ligg om lag 500m frå den omsøkte bruplassen. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil dei omsøkte tiltaka berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). Det kan stillast spørsmål ved om ei permanent bru er den beste løysinga samanlikna med ei hengebru med ei ramme av stålvaier, kor gangplankane takast ned etter kvar fottursesong. Stavanger turistforeining held for tida på med å erstatte fleire slike hengebruer med permanente bruer. Argumenta for dette er at dei permanente bruene er meir solide i høve til belastninga frå is og snø, og at permanente bruer reduserer behovet for ferdsle i samband vedlikehald, og med inntaking og utlegging av gangplankane. Etter ei samla vurdering har forvaltningsmyndigheita kome fram til at ei permanent bru er ei like god løysing for naturmangfaldet som ei hengebru i desse konkrete høva ( 12). Skadeverknadane ved å få ein permanent konstruksjon og auka motorferdsle i samband med bygginga, blir balansert av fordelane med at motorferdsla i samband med den årlege utlegging og inntaking av gangplankane fell bort. Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Lusaheia landskapsvernområde og kjem ikkje i konflikt med verneføremålet.

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2013/5090-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:12.02.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 18.02.2014

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: 10.6.2016 Tidspunkt: 08:00-08:30 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 13/16 ST 14/16 ST 15/16 ST 16/16 Innhald Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD HÆFA A/S v/ Linn Kirkenær Nedre Banegate 12 4014 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD 24.07.2017 DELEGASJONSSAK RO 25/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE Eivind Haaland Eikeskogvegen 141 4335 DIRDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9306 / AOD 28.09.2017 Delegasjonssak RO 42/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO Outdoorlife Norway AS/ Johannes C. Apon Ormøyveien 44 B 4085 HUNDVÅG Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO 09.10.2017 Delegert vedtak VA 48/17 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERING

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

Delegert vedtak 95/18

Delegert vedtak 95/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 95/18 Forsand kommune Fossanvegen 380 4110 FORSAND Arkivsaksnr: 2018/10415-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 02.11.2018

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/469-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 22.09.2014 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. AU 57/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/168-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 www.svr.no Statnett Nydalen alle 33 0484 OSLO Saksbehandler Alf Odden Vår

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Føringene gjelder midlertidige installasjoner, samt bruk av helikopter og droner ved Kjerag og lyder:

Føringene gjelder midlertidige installasjoner, samt bruk av helikopter og droner ved Kjerag og lyder: Saksutredning: SVAR PÅ HØRING AV FØRINGER FOR MOTORFERDSEL OG EKSTREMSPORTAKTIVITETER VED KJERAG Behandlinger: Fylkesutvalget Vedlegg: Høring av forslag til føringar for motorferdsel og ekstremsportaktivitetar

Detaljer

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2017/12020-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 21.12.2017 Skadefellingslaget i Nord Rogaland v/ Arve Aarhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Etter avtale med styreleiar følgjer ei hastesak for e-postbehandling

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/1061-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 21.06.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling:

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling: Storfjordens venner V Asgeir Kvernberg SAKSBEHANDLAR: INGVILD HANSEN NYSTAD ARKIVKODE: 2019/1285-432.2 DATO: 06.08.2019 Dispensasjon for helikoptertransport, Storfjordens Venner. Løyve til eitt ekstra

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 10/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om riving av Gjerdvassbu

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Ring 05119 og tast 97643672 når du blir bedt om det. Eventuelt forfall må meldes snarest til

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Partsbrev - Folgefonna Nasjonalpark - Kvinnherad - Organisert ferdsel - Ski & sail Rosendal

Partsbrev - Folgefonna Nasjonalpark - Kvinnherad - Organisert ferdsel - Ski & sail Rosendal Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL BRUK AV HELIKOPTER TIL FRAKT AV

REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL BRUK AV HELIKOPTER TIL FRAKT AV Ålesund-Sunnmøre Turistforening Postb.:250 6001 ÅLESUND Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2015/3356-432.3 DATO: 16.06.2015 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL -

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer