Bæringen. Bærum mot kommunen skal ivareta de myke verdiene i årene som kommer. Planen er til høring, og frem til 8. mai kan du gi dine innspill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Bærum mot 2030. kommunen skal ivareta de myke verdiene i årene som kommer. Planen er til høring, og frem til 8. mai kan du gi dine innspill."

Transkript

1 Bæringen TORSdag 21. mars 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 3 Årgang 2 Bærum mot 2030 Grinilund kirke i ny drakt Slik skal nye Grinilund kirke bli. Side 4 Bygg byen i EGO Det er bare å ta frem klossene og lage Sandvika i EGO til byens jubileumsdager i juni. Side 17 FREMTIDENS BÆRUM: Barn og unges oppvekstvilkår er, sammen med folkehelse og utvikling i kommunen, viktige punkter i kommuneplanens samfunnsdel. FOTO: NIS ERIK KJEMANN n Kommuneplanens samfunnsdel gir retningen for hvordan kommunen skal ivareta de myke verdiene i årene som kommer. Planen er til høring, og frem til 8. mai kan du gi dine innspill. Side 6 og 7. EU-dans i Kulturhuset Med danseprosjektet Fragile smelter flere verdener sammen. Side 18 og 19

2 2 politikk og samfunn Minsteareal for elg og rådyr SANDVIKA: Bærum kommune ved Natur og idrett sender, etter godkjennelse fra Bærum viltnemnd, forslag til endring av minsteareal for elg og rådyr ut på høring. Forslaget Natur og idrett sender på høring setter et minstearealet for elg på 2000da i hele kommunen. For rådyr foreslås minsteareal på 300da, med unntak av Ostøya hvor minstearealet foreslås til 10da. Samtidig med forslag til nytt minsteareal for elg og rådyr, har Natur og idrett vurdert grunnlaget for åpning av jakt på hjort i Bærum kommune. Natur og idrett mener at bestanden av hjort i kommunen er for lav til at det kan åpnes for jakt. Eventuelle merknader til forslaget sendes per post til Bærum kommune, 1304 SANDVIKA eller e-post til no innen 24.mars For ytterligere spørsmål kontakt Bjørn Erik Pedersen på tlf eller på e-post. Høringsutkastet ligger ute på kommunens internett, og ble lagt ut til offentlig høring 1. mars. UT PÅ HØRING: Forslaget Natur og idrett sender på høring setter et minstearealet for elg på 2000da i hele kommunen. Mens det for rådyr foreslås minsteareal på 300da, med unntak av Ostøya hvor minstearealet foreslås til 10da. Foto: Morten merkesdal BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 IT-strategi i 2013 SANDVIKA: Formannskapet tok i møte 13. mars grunnlagsdokumentet for kommunens nye IT-strategi til orientering, og kom med innspill på ytterligere temaer som må inn i strategien. Det overordnede målet er å benytte IT til å muliggjøre bedre innbyggertjenester og sikre at Bærum kommune blir en av Norges beste kommuner i strategisk utnyttelse av IT. Selve strategien vil foreligge i løpet av 2013 og ha en horisont fra For å markere stemmerettsjubileet har Bærum kommune valgt å sette fokus på et knippe fremragende kvinner med tilknytning til Bærum, som hver for seg på ulikt vis har gått foran og banet vei. Dette er kvinner som har engasjert seg i ulike saker, fremstått som pionerer på sitt felt og som har bidratt til at det er lettere for andre kvinner å bruke stemmen og egen kraft. Kristin Skogen und Kristin Skogen und er født og oppvokst på Østerås. Hun er administrerende direktør i NHO og har vært en profilert næringslivsleder etter at hun som 32-åring overtok ledelsen av internettportalen Scandinavia Online (SO) kun fire måneder etter at hun ble ansatt som salgsdirektør samme sted. Hun ble av Kapital kåret til Norges mektigste kvinne i 2011og Kapitals jury skriver følgende: «Antagelig er det ingen kvinnelig næringslivsleder noen sinne som har hatt en så sterk posisjon i Norge som den Kristin Skogen und for tiden har. Nettverket hennes, både i næringslivet og politikken, er naturlig, omfattende og særdeles verdifullt.» Hun har markert seg som svært engasjert i utdanning og kompetanse og for å få flere kvinner med i et mannsdominert næringsliv. Skogen und har en bachelor fra University of Oregon i USA og tok en MBA ved den franske prestisjeskolen INSEAD. Etter opphold hos Eksportrådet i Madrid, samt dagligvarekonsernet Unilever og Coca-Cola, kom hun til SO i Hos SO skapte hun seg et navn innen mediebransjen, og hun ble hentet derfra i 2004 til stillingen Si fra om støy Bæringen Utgiver: Bærum kommune Kommunikasjonsenheten 1304 Sandvika som kommersiell direktør i Aftenposten. Påfølgende år ble Skogen und hentet til Telenor, som konserndirektør og leder for digitale tjenester. I 2008 ble hun valgt som visepresident i NHO, før hun i 20 tok over presidentvervet etter Paul- Christian Rieber. Da det ble kjent at John G. Bernander sa opp sin stilling som administrerende direktør i NHO i juni 2012 var det Skogen und som ledet ansettelseskomiteen. Hun trakk seg fra denne da det ble klart at hun selv var en sterk kandidat. Hun ble innstilt og takket ja til stillingen som administerende direktør i NHO i september Hun er gift og har fire barn, to kull med tvillinger som nå er 11 og 13 år gamle. SANDVIKA: Det har blitt foretatt en kartlegging av støysituasjonen utendørs i Bærum, målingene omfattet de største støykildene. Kartleggingen av utendørs støy skal følges opp med en handlingsplan. Ansvaret for å utarbeide handlingsplan med tiltak mot støy, ligger hos de som er årsak til støyen. Bærum kommune skal lage en handlingsplan for kommunale veier, samt samordne planene for alle de største støykildeeierne. Dette gjelder kommunale veier, skinnegående transport, fylkes-, riksog europaveier. Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk ble orientert om dette arbeidet 6. desember i fjor. Dersom du er plaget av altfor høye verdier av innendørsstøy som du mener overskrider forurensningsforskriftens grensen på 42 db (gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet) og som ikke er behandlet fra før, vennligst send en til prosjektleder for Handlingsplanen mot støy innen 19. april Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør isa Bang Redaktør Synne Storvik Rimelige utleieboliger på Forn for folk flest: Kommunen starter nå arbeidet med retningslinjer for, og planleggingen av, sosial boligprofil i form av rimelige utleieboliger på Fornebu. I første omgang er målgruppen unge i etableringsfasen. siri anne bjørnbakken Tlf: SANDVIKA: Formannskapet vedtok 6. mars å starte gjennomføringen av sosial boligprofil på Fornebu. Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, arvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Antall boliger og investeringstakt tilpasses tilgjengelige fondsmidler, forventede husleieinntekter og en maksimal opplåning tilsvarende 20 prosent av boligens markedsverdi på kjøpstidspunktet. Kriterier Husleienivået fastsettes til 2 prosent av personens/husholdningens brutto inntekt, men ikke lavere enn en definert minimumsleie. Minimumsleien for den enkelte bolig skal gi kostnadsdekning, både til drift, vedlikehold og langsiktig oppgradering, samt Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer ONSDAG 3. april renter knyttet til cirka 20 prosent lånefinansiering. I november 2012 bestemte formannskapet at målgruppene skulle være mangelpersonell innen offentlig og privat service, unge i etableringsfasen, studenter og personer med årsinntekt mellom og kroner. av inntekt og formue Ordningen som nå skal gjennomføres gis et generelt kriterium om lav inntekt og formue. Den skal på sikt omfatte de fire vedtatte målgruppene, men tas først i bruk overfor unge i AGER RETNINGSINJER: Det skal tilrettelegges for rimelige utleieboliger på Fornebu for unge i etableringsfasen. Utleieboligene skal følge en sosial boligprofil. IUSTRASJONSFOTO: SYNNE STORVIK Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 18. april, 13. mai og 13. juni

3 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Stasjoner stenges i anleggsperiode HØVIK: I forbindelse med at Høvik stasjon bygges om, blir stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm stengt fra 7. april 2013 til 13. desember Samtlige tog må i denne perioden bruke Bærumstunnelen. NSBs kunder fra disse stasjonene henvises til Ruters ordinære busstilbud i Bærum. Jernbaneverket skal bygge en ny, moderne stasjon og nye snuspor på Høvik. Uten stengning av strekningen ville ombyggingen av Høvik stasjon blitt mye mer komplisert og tidkrevende. Nå blir anleggsgjennomføringen rask og effektiv, med redusert belastning for nærmiljøet. Når de tre stasjonene åpner igjen i desember 2014, vil det være dobbelt så mange togavganger per time fra Høvik og de andre lokalstasjonene mellom ysaker og Asker. Adkomstvei Avløs driftsbase fra Nesveien SANDVIKA: Formannskapet behandlet 6. mars ny adkomst til Avløs driftsbase, der en ny regulering viser en atkomstvei fra Nesveien, mellom Øverlandselva og Avløs driftsbase. Rådmannen anser tiltaket som viktig for trafikksikkerheten i boligområdet på Avløs både i anleggsperioden og ved normal drift på basen. Ved full drift på basen vil denne nye atkomsten være egnet for tunge kjøretøy med verksted- og fyringsleveranser samt renovasjonsbiler som dermed ikke vil benytte Balders vei. Tiltaket innebærer at tiltakshaver må erverve boligeiendommen i Nesveien 12 (gnr,/bnr. 3/) for å etablere atkomsten. Naboeiendommene i Nesveien 14 (3/4) og Nesveien (3/6) vil oppleve en forsterket grad av nærføring til samferdselsanlegg enn i dag. Rådmannen opplyste at det er oppnådd enighet om kjøp av eiendommene Nesveien 12 og 14. Ideen om en slik ny adkomst var opprinnelig et oversendelsesforslag fra Rødt i forrige periode. Planen skal behandles endelig av kommunestyret. politikk og samfunn 3 Forhåndsstem på videregående SANDVIKA: Valgstyret i Bærum kommune besluttet 13. mars at det skal tilrettelegges for en prøveordning ved de videregående skolene ved Stortings- og sametingsutvalget i Forhåndsstemmegivningen ved de videregående skolene skal gjennomføres i perioden 26. august til 4. september og kommer i tillegg til ordningen med skolevalg, inkludert valgdebatter og/eller valgtorg. Asker kommune skal også gjennomføre forhåndsstemmegivning ved de videregående skolene. Ordningen skal evauleres etter valget i ebu etableringsfasen. Det var Miljøverndepartementet som vedtok i år 2000 en økt utnyttelsesgrad for Fornebu, med vilkår om at en viss andel av boligmassen skulle være rimelige boliger. Utbyggingsavtaler som kommunen har inngått med grunneiere gjør en såkalt sosial boligprofil med rimelige utleieboliger på Fornebu mulig Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide detaljerte retningslinjer for ordningen. Ny meldingstjeneste for kommunale veilys SANDVIKA: Asker og Bærum kommuner har nå gått sammen om en felles meldingstjeneste for vei- og gatebelysning på de kommunale anleggene i begge kommuner. Meldingstjenesten er nettbasert, og du finner den på www. baerum.kommune.no/veilys. Feil på veilysanleggene langs riks-, fylkes- og europaveier i Bærum kommune meldes fortsatt inn på Statens vegvesen sin feilmeldingstjeneste. Energi- og klimaplan SANDVIKA: Utkast til energi- og klimaplan for Bærum kommune ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 8. mars til 19. april Det vil bli avholdt informasjonsmøte i formannskapssalen i Bærum rådhus torsdag 4. april kl. 19. Første spadetak for Fornebuporten FORNEBU: Ordfører isbeth Hammer satte 4. mars det første spadetaket som betyr 3000 arbeidsplasser og mange boliger på Fornebu i 2016 i det som skal bli Fornebuporten. Aker Solutions og Statoil har allerede etablert seg på Fornebu, mens bedrifter som Veritas, PGS, undin og Technip, er lokalisert ikke langt unna. Vi ønsker etableringene velkommen. Vår visjon er at mennesker skal kunne bo, arbeide og rekreere på Fornebu, og Fornebuporten passer inn i den visjonen, sa hun. Ordføreren fremhevet også utbyggingens grønne profil. Hospice Stabekk fyller ti år Fredag 1. mars feiret Hospice Stabekk sine første år. Det skjedde med et heldags seminar med ordfører, musikk og foredragsholdere. Det er mye glede her, selv om rammen er sorg, sier tjenesteleder ved Hospice Stabekk, Sonja Wiencke Welde. VIGDIS BJØRKØY Tlf: STABEKK: Politikerne var forutseende og vedtok å bygge et hospice allerede i 1999, forteller Sonja Wiencke Welde. Vi var pionerer i Norge da, og det er fremdeles ikke mange kommuner som har hospice. Hospice er et hjem for kronisk syke Svinger kosten Aldeles strålende! Fantastisk! Et eventyr! Godordene renner ut av tjenesteleder Siri Engh på Dønski bo- og behandlingssenter. Hewlett-Packard(HP) har inntatt senteret med over 0 mann. Huset er fullt av folk som maler tak og vegger! INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: DØNSKI: Dette handler i stor grad om å bygge lagånd og stolthet blant våre ansatte, sier juridisk direktør og ansvarlig for samfunnsengasjement i HP, Jarle Roar Sæbø. Vi gjør noe sammen, har det moro, og samtidig er det noe som er til glede og nytte for andre. 28. februar overtok HP Dønski boog behandlingssenter med kost og maling. God lagånd Hver ansatt har fire timer i måneden til disposisjon for å drive veldedig arbeid etter eget ønske. Dette er helt i tråd med våre tre viktigste mål i bedriften; vi skal skape Norges beste arbeidsplass, vi skal være den mest synlige aktøren og vi skal ha imponerende vekst. Vi tror vår lagånden er viktig eller døende pasienter. Det første hospice ble åpnet i Storbritannia i 1967 der tanken var å gi omsorg til hele familien både den syke og de pårørende. Hospice er ikke bare for pasienter, det er like viktig å ta vare på pårørende og venner, understreker Wiencke Welde. Det jobber sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere og lege ved hospicet. Vi har også en ambulant tjeneste til sykehjemmene i Bærum kommune. Den ambulante tjenesten skal bidra til trygghet og velvære. Det gis tilbud om veiledning, undervisning, kartlegging og oppfølging. Hun får ofte spørsmål om det ikke er lett å bli utbrent i en jobbe som dette, men utbrent blir man når man ikke får gjort jobben sin godt nok, understreker hun. Dette føler ikke vi, sier Welde. Vi får mange positive tilbakemeldinger, både fra pasienter og pårørende. Vi er rett og slett stolte og glad i jobben vår. GI-BORT-DAGEN: To HP-direktører, Verner Hølleland og Jarle Roar Sæbø, svingte kost og rulle for tjenesteleder Siri Engh på Dønski bo- og behandlingssenter. FOTO: INGVID AMBE ERIKSEN for å nå disse målene, sier direktør for pc- og printdivisjonen, Verner Hølleland. Dette er veldig moro å være med på, og vi får bidra til noe positivt, sier Madhia fra HP. Hun får støtte av sin kollega David, som synes det er veldig hyggelig å samarbeide med Dønski bo- og behandlingssenter. Varige relasjoner Nå blir det lyst og trivelig for beboerne og de ansatte. Det var på høy tid, her har det ikke vært malt siden i 1990, smiler tjenesteleder på Dønski bo- og behandlingssenter, Siri Engh. Hun håper denne gi-bort-dagen er starten på et varig samarbeid med Fornebu-bedriften, og sier med et glimt i øyet at hun har mange gode ideer til ting pc-kyndige HP-ansatte kan hjelpe dem med. Vi utfordrer andre bedrifter i Bærum til å gjøre noe tilsvarende, sier Sæbø med et smil. Han sender gjerne stafettpinnen videre. Politiske møter Kommunestyret: april Formannskapet:.... og 17. april Sektorutvalg bistand og omsorg:...9. april Sektorutvalg barn og unge: april Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk:...4. og 11. april Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke: april Sektorutvalg eiendom og administrasjon:...9. april Planutvalget: og 2. april Eierutvalget: april Eldrerådet:...4. april Funksjonshemmedes råd:...8. april Klagenevnden: og 22. april Kontrollutvalget:...1. april Utvalg for samarbeid:...8. april Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18. Formannskapet starter kl 19. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

4 4 nyheter og reportasjer Godt resultat for Bærum i 2012 Kommunen har et regnskapsmessig overskudd på 62 millioner kroner. Får penger fra Aksjon skoleveg 2013 SANDVIKA: Bærum kommune har fått tildelt midler til trafikksikkerhetstiltak gjennom ordningen, «Aksjon skoleveg», som er et spleiselag mellom kommunene og fylkeskommunen. Tildelingene for 2013 er som følger: Utvidelse av fortau, Høvikveien, på 1 million kroner. Tiltak gangfelt Gamle Drammensvei, ysaker skole, kroner. Kommunen har også fått tilleggsbevilgninger til fartshumper på Helsetveien på kroner, fartshumper på Velliveien på kroner og støtte til fartshump på Eilinsvei på kroner. BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Gravearbeider på nett SANDVIKA: Vei og trafikk i Bærum kommune har en ny oversikt over alle gravesøknader i kommunen. Oversikten som nå er samlet på internett inneholder både liste over alle søknader og kartverk med graveområdet avmerket. Oversikten finner du her: siri anne bjørnbakken Tlf: SANDVIKA: Høy avkastning på kommunenes forvaltningsfond er en av hovedårsakene til det gode resultatet. Avkastningen ble på 166 mill, og utgjør hele 9 prosent. Skatteinngangen er noe høyere enn forventet. Mindreforbruket i sektorene er 1,3 prosent av disponibel ramme for 2012, tilsammen 74 mill i ubundne midler. Mindreforbruket er 30 prosent lavere enn overskuddet året før 2012 har vært et godt regnskapsår for Bærum kommune, og er viktig i en situasjon med økende pensjonskostnader og investeringsbehov som følge av befolkningsveksten. Resultatet forhindrer likevel ikke at kommunen blir nødt til å gjennomføre planlagte rammekutt i 2014, sier daværende konstituert rådmann Hans Kristian ingsom. Driftsregnskapet Bærum kommunes driftsregnskap for 2012 viser et regnskapsmessig overskudd på 62 millioner kroner etter avsetninger. Netto driftsresultat (brutto driftsresultat minus finansutgifter/inntekter) ble på 16,2 mill som er 202,8 mill bedre enn budsjettert. Dette kan hovedsakelig forklares med de frie inntektene, sektorresultatet og avkastningen fra forvaltningsfondet. Resultatgraden (netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene) er 6, prosent. Avkastning av kommunens forvaltningsfond Netto avkastning av kommunens forvaltningsfond ble 166 mill (8,9 prosent) som er 69 mill høyere enn budsjettert. Aksjedelen av fondet har hatt en avkastning på 17,6 prosent og obligasjonene,2 prosent. Forvaltningsfondet utgjør etter dette 2034 mill ved inngangen til Skatteinngang Frie inntekter (skatter og rammetilskudd) ble 6,7 mill høyere enn budsjettert. Økningen i skattene fra 2011 var på nominelt 4,1 prosent, mens landsgjennomsnittet var på 6,8 prosent. Den faktiske skatteinngangen for Bærum kommune per innbygger ble 1 prosent sammenlignet med landsgjennomsnittet, som er noe lavere enn året før. Bærum har overført 940 mill til landets øvrige kommuner gjennom inntektssystemet. Mindreforbruk Når det gjelder disponible midler har sektorene et samlet mindreforbruk på 129, mill hvorav,3 mill er øremerkede midler som blir overført til De ubundne midlene utgjør 74,1 mill. Bruken av disse midlene vil bli vurdert i tertialrapport De ubundne midlene utgjør 1,3 prosent av sektorenes netto disponible ramme for Ingen sektorer har merforbruk. ånegjelden utgjør samlet 6, mrd hvorav 3,8 mrd til ikke-rentable investeringer. Dette tilsvarer henholdsvis kr og kr pr innbygger. ån til ikke-rentable investeringer utgjør 47 prosent av driftsinntektene. Investeringene Til investeringer i 2012 var det brutto disponibelt kr 1,7 mrd, herav 1,1 mrd i budsjett og 0,6 mrd i overførte midler. Av dette er 1,1 mrd (6 prosent) brukt. SIK BIR KIRKEN: Illustrasjonsbildet viser hvordan nye Grinilunden kirke blir. Grinilund kirke blir «ny» FORNYING: Grinilund kirke skal få en overhaling og fremstå i ny drakt. Før sommeren begynner rive- og byggearbeidene. VIGDIS BJØRKØY Tlf: GRINI: Råteskadene i kirkens takkonstruksjon er så omfattende at det ikke er noe å reparere på, sier prosjektansvarlig Kurt Tryaire Haugen. En del av kirkebygget fra 199 skal rives og bygges opp igjen. Større kapasitet Det er Bærum kommune som har ansvaret for fornyelsen av Grinilund kirke. Den nye kirken blir en ganske annerledes og moderne kirke, som oppfyller kirkelovens regler. Den nye kirkesalen blir større, med kapasitet til 20 sitteplasser. Den gamle delen blir ikke restaurert på nåværende tidspunkt. Vernet tomt Eiendom begynte å jobbe med prosjektet høsten 2011, og nå håper vi å gå i gang med rive- og byggearbeidet før sommeren, Munch med barneblikk Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når barn fra Glassverket barnehage tolker Munch. SYNNE STORVIK Tlf: HØVIK: Dette er Skrik, sier Tobias og maler lange, fargerike strøk på lerret. Han og resten av avdelingen Fjellhøy befinner seg på Atelieret på Høvik. Her er små franske alpeluer, malepensler og farger i alle regnbuens farger. På bordene står små brosjyrer med bilde fra Munchs samling. Det males. Noen ler. Det søles. Alt gjøres med et barneblikk på Munch. Barna har også vært på Munch-museet og sett på malerens originale verk. Alt gjøres i den norske billedmalerens jubileumsår. Vi synes det er hyggelig å gjøre noe positivt i nabolaget, og inviterte barnehagen hit. Alt skal ende med en salgsutstilling, der inntektene går til et veldedig formål, trolig ScanAid, som bekjemper fattigdom i Gambia, sier kunstner Guri Mjellem. sier Tryaire Haugen. Deler av tomten er vernet, og vi har stor respekt for at vi arbeider med et vigslet bygg. Kirketomten ble i sin tid gitt til kommunen, kun til bruk for kirkelig formål. Det kan ikke bygges noe annet på tomten. Vi gjør så mye vi kan ut av den rammen vi har, sier Tryaire Haugen. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med kontraktsum på 13, millioner kroner netto. Hun sier at naboene også er hjertelig velkomne til å hilse på de 12 kunstnerne som holder til Glassverkveien 34, når skiltet er satt ut nede i veien. FARGERIKT: I Munchs ånd bruker barna sterke farger. Her maler Tobias, Tinius, Kristian, Philip, Alma og Ella sine versjoner av kunstnerens malerier. FOTO: SYNNE STORVIK

5 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 nyheter og reportasjer Over halvparten i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram Tall fra IMDi viser at antallet flyktninger som har kommet i arbeid eller utdanning i 2012 er 7 prosent, mot 68 prosent året før. Bente skåret Tlf: SANDVIKA: andsgjennomsnittet er på 47 prosent. Det er tre hovedårsaker til nedgangen: antallet personer med store helseproblemer som påvirker mestring i hverdagen har økt med 0 prosent, Bærum mottar langt flere overføringsflyktninger som er helt uten norsk språk ved oppstart i introduksjonsprogrammet og det er langt flere analfabeter/personer med lite skolebakgrunn, sier Arne Magnussen, tjenesteleder ved Flyktningkontoret. Høy kvinneandel Det er gledelig at kvinneandelen er så høy som 8 prosent, det er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 36 prosent og i flere andre kommuner i Akershus. Økende arbeidsinnvandring fra EU-landene bidrar til et strammere arbeidsmarked for flyktninger og innvandrere, særlig innenfor ufaglærte yrker, sier Arne Magnussen. Det er positivt at over halvparten av flyktninger er i utdanning, dette sikrer bedre tilknytning til arbeidsmarkedet på lang sikt. Statistisk Sentralsbyrås siste måling, ett år etter endt introduksjonsprogram, viser gode resultater. Ved siste måling var 9 av tidligere introduksjonsdeltakere i arbeid eller utdanning. igger fortsatt godt an Fortsatt ligger Bærum kommune godt an sammenliknet med andre store bosettingskommuner vi sammenlikner oss med. Bærum kommune har over tid hatt en stabil høy måloppnåelse når det gjelder flyktninger som kommer i arbeid og/eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Vi regner med at årets nedgang skyldes variasjon innenfor flyktninggruppen sier Arne Magnussen. Vi er i gang med å analysere nedgangen nærmere og vil, i samarbeid med Voksenopplæringen og NAV, iverksette relevante tiltak for å bidra til fortsatt gode måltall, sier Arne Magnussen. Veien til et lykkelig liv ny start i norge: Veien frem til fast jobb og norsk statsborgerskap kom ikke av seg selv. Men for tsjetsjenske Rayshat Dzhankhotova startet alt med introduksjonsprogrammet. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: NAV Forvaltning Akershus 02 avdeling Bærum i Sandvika er arbeidsstedet. Innendørs smitter det gode smilet til Rayshat Dzhankhotova like mye som vårsolen utenfor. Førstekonsulenten har nå vært fast ansatt i avdelingen siden Hun klatret raskt opp fra arkivjobben til saksbe handlernivå ettersom kvalifikasjonene hennes tilsa en høyere stillingstittel. Fast jobb i NAV Jeg har ikke angret et sekund på at jeg ansatte Rayshat i fast stilling, sier avdelingsleder Helge Edna til Bæringen. Han var også den arbeidsgiveren som satset på henne, og ga henne arbeidspraksis gjennom introduksjonsprogrammet i 2006 i det som den gang var NAV Bærum trygdekontor. To år etter møttes deres veier igjen. Helge var den første som gav meg en arbeidspraksis i Norge, og også den som gav meg fast jobb. Han torde å satse på meg, selv om jeg ikke hadde perfekt norsk, sier Rayshat. Avdelingslederen angrer ikke. Rayshat er faglig dyktig og ikke redd for å ta i et tak. Hun er stolt av jobben sin og opptatt av å holde seg oppdatert, sier Edna. ys fremtid Introduksjonsprogrammet har gitt Rayshat Dzhankhotova en ny start, selv om det begynner å bli en stund siden hun gjennomførte det. I 2007 var hun ferdig. Norskog samfunnskursene ga henne de verktøyene som er nødvendige da hun skulle orientere seg i det norske samfunnet og ta del i det med de plikter og rettigheter som følger med. Da hun kom GODE KOEGAER: Avdelingsleder Helge Edna NAV Forvaltning Akershus 02 avdeling Bærum i Sandvika var den første som ga tsjetsjenske Rayshat Dzhankhotova praksisplass og fast jobb i Norge. Jeg har ikke angret et sekund, sier han. FOTO: SYNNE STORVIK til Norge i 2002 kunne hun verken engelsk eller norsk. Dzhankhotova syntes hun fikk god oppfølging fra Flyktningkontoret og spesielt Gunn-Heidi Talberg på slutten av introduksjonsprogrammet, som har backet henne opp. Jeg må takke henne for alt hun har gjort for meg, sier Rayshat. Mannen har også fast jobb i Norge. Barna går på Evje skole. I 2011 ble hele familien norske statsborgere. Målet mitt fremover er å ta norsk på høyere nivå og ta en mastergrad på BI. Før det må jeg ta norsk på høyeste nivå, men det skal jeg klare, sier Rayshat.

6 6 TEMA: nyheter og reportasjer Mitt og ditt - vårt Bærum BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Plan for bær SAMFUNNET PÅ HØRING: Rett før påske sendes kommuneplanens samfunnsdel på høring. Frem til 8. mai kan du si din mening om hvordan du vil at kommunen skal ivareta de myke verdiene i Bærum i årene vi har foran oss. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: Utviklingskommunen IUSTRASJONSFOTO: ESPEN IAND/ MIIMETERPRESS Utviklingskommunen Det er viktig å løse morgendagens oppgaver med morgendagens tjenester og verktøy. Vi må tenke nytt, og vi må tørre å slutte med noe som fungerer i dag for å bruke det som fungerer enda bedre i fremtiden. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Christian Skattum, leder for Utviklingsenheten i Bærum kommune sier dette kan gjøre at våre innbyggere får et annet eller annerledes tjenestetilbud enn de er vant til, men understreker at målet hele tiden er å gjøre kommunen og tjenestene bedre. Vi skal prioritere utvikling og innovasjon. Det er et mål for Bærum å gå i bresjen for kommune-norge når det gjelder innovasjon. Vi skal løfte frem store, langsiktige utviklingsprosjekter som drar oss fremover. Og vi skal skape rom internt i kommunen for å tørre å tenke nytt og prøve ut nye løsninger. Vi har et godt eksempel på Hundsund skole, som er landets første teknologiskole, sier Skattum. Innbyggermedvirkning Bærum kommune har i mange år spurt innbyggerne om kvaliteten på tjenestene de mottar. Christian Skattum mener det er på tide også å ta innbyggerne og næringslivet med på råd når vi skal forme de kommunale tjenestene. Våre innbyggere generelt, og de som mottar tjenester spesielt, har kompetanse og erfaringer vi kan trekke veksler på for å yte enda bedre service. Da blir det en vinnvinn-situasjon, mener sjefen for utvikling. Et godt eksempel i så måte er Isi avfallsanlegg. Der er åpningstidene utvidet for å imøtekomme innbyggernes behov. Gir frivilligheten innpass Skattum legger til at det også ligger i planen å inkludere frivillig innsats i større grad. Vi skal gjøre små, kontrollerte forsøk der frivillige organisasjoner får anledning til å utføre hele eller deler av de kommunale oppgavene. Et eksempel kan være å bruke frivillige idrettslag til vakthold for å utvide åpningstidene i kommunale idrettshaller. SANDVIKA: I år gjør Bærum kommune et stort stykke arbeid når hele kommuneplanen fornyes. Den nye planen skal være klar i mars 2014, og staker ut kursen helt frem til Men allerede i juni i år skal samfunnsdelen som handler om de myke verdiene i bærumssamfunnet få sitt endelige politiske vedtak. Satser på fire hovedområder - Politikerne og administrasjonen har plukket ut fire hovedsatsingsområder. Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde, det gjenspeiles også hos oss. Videre skal vi se fremover og hele tiden være på jakt etter nye, gode måter å løse våre kommunale oppgaver på. Derfor er utvikling og innovasjon ett av hovedpunktene. Vi viderefører vårt tidligere arbeid for barn og unge, og vi må selvsagt legge til rette for en god og kontrollert utbygging der vi tar hensyn til både behovet for boliger og ønsket om å bevare gode nærmiljøer og grøntområder, sier kommuneplansjef Dag Olsen. Vekst og behov Bærum vokser, og med innbyggere er Bærum landets femte største kommune. De siste 17 årene har vi blitt flere bæringer. Prognosene viser at vi kan få ytterligere medborgere innen Barn og unges oppvekstvilkår I Bærum har vi gode oppvekstvilkår for de fleste barn og unge, sier spesialrådgiver i Utviklingsenheten Helge Jørgensen og folkehelsekoordinator Merete arsen Husby i Bærum kommune. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Det er også noen som faller utenfor og sliter med problemer av ulik art. Dette kan skyldes sviktende familieøkonomi, omsorgssvikt, redusert helse og kulturelle forskjeller. Vi vet at det er ulikheter i levekår i kommunen, men vi trenger bedre dokumentasjon på om helsetilstanden varierer systematisk mellom personer med høy og lav sosioøkonomisk status i ulike geografiske områder i kommunen, sier Jørgensen og Husby. God oppvekst for alle Parallelt med at kommuneplanens samfunnsdel frem mot år 2030 viderefører temaet Barn og unges oppvekstvilkår fra forrige planperiode, fortsetter Bærum kommune det forebyggende arbeidet gjennom prosjektet Sammen for barn og unge. I kommuneplanens samfunnsdel har vi som langsiktig mål å sikre alle barn en god oppvekst. Det er et ambisiøst mål, og gir oss absolutt noe å strekke oss etter sammen, sier Jørgensen og Husby. Trygghet og tilhørighet Den langsiktige kommuneplanen sier at Bærum kommune skal nå dette målet ved å: n satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre n handle raskt når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon, og sørge for rask hjelp til å mestre egne liv n sikre at alle barn og unge får et godt tilrettelagt opplæringstilbud I løpet av 2014 skal vi legge frem en egen tiltaksplan som følger opp både det samfunnsdelen vektlegger og prosjektet Sammen for barn og unge, sier Helge Jørgensen. GOD BARN- og UNGDOM: Bærum kommune skal sikre AE barn en god oppvekst, og trygge voksenpersoner er en viktig faktor. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN Økningen stiller krav til oss som kommune og som samfunn. Vi må legge til rette for boliger, barnehager og skoler, fritids- og friluftstilbud, næringsvirksomhet og arbeidsplasser og god omsorg ved behov. Men vi skal også sørge for at alle innbyggerne får de tekniske tjenestene de har behov for, som rent vann og sikkert avløp, trygge veier og gode offentlige transportløsninger, renovasjon og så lite støy og forurensning som mulig. Helseperspektivet må vi ivareta på alle områder, sier Olsen. Kommuneplanen, som er delt inn i

7 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 nyheter og reportasjer 7 umssamfunnet Hvor vil vi bygge og bo? Bærum kommune vokser i innbyggertall. Det blir trangere om plassen og vi trenger flere boliger, arbeidsplasser, skoler og barnehager. Vi trenger sykehjem og omsorgsboliger, veier og trikkeskinner. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Bærum skal være både urbant og grønt, sier seniorarkitekt Terje Hansen i avdeling Områdeutvikling i Bærum kommune. Vi skal hindre at verdifulle verdier går tapt. Men samtidig kan veksten gi oss muligheter for nye kvaliteter og verdier som kan øke livskvaliteten for innbyggerne, mener Hansen. Muligheter på høring Arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel viser vekstutfordringene i Bærum. Høringsdokumentet skisserer tre ulike modeller for hvordan kommunens arealer kan disponeres. Modellene viser mulighetene for å tilrettelegge for den forventede. Ny utbygging vil føre med seg behov for ny sosial infrastruktur, som barnehager, skoler, omsorgstilbud og så videre. Hvor utbyggingen bør skje og hvor kraftig den skal være blir en avveining mellom vekst og vern, sier Terje Hansen. samfunnsdelen og arealdelen, viser oss veien inn i vår nye tid. Folkehelse og gode levekår Den gjennomsnittlige bæring har god helse, sunne levevaner og gode levekår. Men vi vet at levekårene i enkelte geografiske områder og grupper i befolkningen ligger under gjennomsnittet, sier folkehelsekoordinator i Bærum kommune, Merete arsen Husby. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: - Folkehelsen i Bærum er god. Det er imidlertid en utfordring for kommunen å utjevne forskjellene, men vi mangler kunnskap om ulikheter i helsetilstanden mellom ulike områder i kommunen, sier arsen Husby. Sammen om helsen Den nye folkehelseloven, som kom sammen med Samhandlingsreformen, pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstanden og faktorene som påvirker innbyggernes helse, bruke oversikten i VEIEN VIDERE: Kommuneplanen ser langt frem og legger rammene for Bærum kommunes utvikling frem mot IUSTRASJONSFOTO: INGVID AMBE ERIKSEN planleggingsarbeidet og å sette i gang tiltak for å løse lokale utfordringer. Å forebygge fremfor bare å reparere står øverst på listen over mål for Samhandlingsreformen. Målet er at folkehelse skal ha en sentral plass i alle tjenester. Faktisk er så godt som alle ansatte i Bærum kommune involvert i tjenester og aktiviteter som påvirker folkehelsen. Helsen vår påvirkes av alle tjenester fra helsestasjon, barnehage og skole til rent drikkevann, sunne bygg, veisikkerhet og godt renhold. Noe å leve i, for og av Bærum kommunes helsemelding fra 2009 legger grunnlaget for kommunens helsepolitikk. Den understreker at å ha noe å leve av, leve i og leve for er grunnleggende forutsetninger for både fysisk og psykisk helse, sier folkehelsekoordinatoren. Sammen med forslaget til strategier, legger kommunen frem et utfordringsdokument som viser de viktigste utfordringene i bærumssamfunnet. Samfunnsplanen peker på at kommunen skal legge til rette for gode levekår for alle ved å: - legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig for ungdom og seniorer - inkludere og stimulere til deltakelse for å begrense psykiske helseplager - medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte innbyggere - redusere støyplager - dokumentere positiv utvikling på fire utvalgte folkehelsefaktorer hvert femte år GODE HESEVIKÅR: Folkehelsearbeidet begynner med de yngste. Gode muligheter for fysisk utfoldelse og gode opplevelser i naturen er godt for både den mentale og fysiske helsen. IUSTASJONSFOTO: INGVID AMBE ERIKSEN Retning for kommuneplanens arealdel Den arealstrategien som velges i behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel, vil gi rammene for å komme med forslag til endret arealbruk og til utarbeidelse av den nye arealdelen i kommuneplanen. Forslagsperioden blir sommeren og høsten fakta Kommuneplanens samfunnsdel, høringsdokumentet og utfordringsdokumentet, finner du på kommunens nettside: Høringsperiode for kommuneplanens samfunnsdel er fra 18. mars til 8. mai. Åpne informasjonsmøter Vil du være med og diskutere kommuneplanens samfunnsdel? Her blir det åpne informasjonsmøter : Tirsdag 9. april kl. 1900: Bekkestua bibliotek Tirsdag 22. april kl. 1900: Rykkinn grendehus Det vil i tillegg arrangeres to-tre kro- og temamøter på ulike steder i Bærum. Følg med på kommunens nettsider og Facebook: for tid, sted og tema. Høringsuttalelser kan du sende på e-post: baerum.kommune.no, eller bruke skjemaet på kommunens nettside:

8 8 nyheter og reportasjer Aktiv trivsel på Mariehaven INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: DØNSKI: Beboere på bo- og behandlingssenter sitter ikke nødvendigvis stille. På Mariehaven var det full fart i slutten av februar og begynnelsen av mars. Beboerne boltret seg med musikk og kunst de malte og tegnet, sang og spilte. Etter få dager var et husband stablet på beina. Øverste etasje, der dagslyset strømmer inn gjennom store vinduer, ble for anledningen omgjort til atelier. Og da var det duket for både konsert og utstilling. Barnehagebesøk med pølsegrilling, sang, kinobesøk og popcorn ga livgivende møter mellom ung og gammel, det samme gjorde et samarbeid med Rud videregående skole der elevene bød på deilig avkobling med hudpleie, konsert og quiz. FOTO: TRINE IPPESTAD Sjekk røykvarsleren på hytta Skal du på hytta i påsken? Husk å ta en sikkerhetssjekk. EIRA KAMHAUG BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 SANDVIKA: Her er noen tips for sikkerhetssjekk, når du kommer på hytta i påskeferien. Kontrollér at røykvarslerne virker Kontrollér om de kan høres fra alle soverom med lukkede dører Kontrollér at slokkeutstyr er i orden og plassert lett tilgjengelig Sørg for frie rømningsveier Bruk aldri lysestaker av brennbart materiale eller i kombinasjon med brennbart materiale og forlat aldri levende lys Vær tilstede når du lager mat på komfyren Kontrollér koblinger og slanger i forbindelse med bruk av propan Hold det ryddig rundt ildsted og sotluke og hold brennbart materiale på avstand Vær generelt kritisk til bruk av elektriske apparater når du sover eller ikke er tilstede Kravene til brannsikkerhet er akkurat de samme på hytta som i boligen. Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. I tillegg gjelder de samme rådene for bruk av elektriske apparater og ildsteder. Vårslapp pensjonist? Haslum seniorsenter starter en treningsgruppe torsdag 4. april. Her er det plass for kvinner og menn som ønsker å bedre balanse, og få bedre styrke i sentrale muskelgrupper. CONNIE URSIN HASUM: Vi er heldige og har Eli ongva fra mmm-helse, (mat-mosjon-mangfold) til å lede gruppen, sier Ellen Drage, aktivitør på Haslum. Eli ongva har bred erfaring med aldersgruppen etter å ha inspirert og instruert grupper på flere av seniorsentrene over lengre tid. Man er aldri for gammel til å starte opp, er mottoet. Gjør godt Trimtilbudet er både for dem som allerede er fysisk aktive og dem som føler de har vært i vinterdvale en stund, sier Ellen Drage De fleste vet at fysisk aktivitet egentlig er god og gjør godt. Vi vet det er bra for oss Vi vet til og med at bare litt er bedre enn ingenting. ikevel er det mange som sliter med å komme i gang. Snart lokker naturen med solrike dager, bar bakke og fuglesang, så nå gjelder det å bygge opp formen til å møte sommerens gleder med god fysisk form! Det er kanskje den billigste og beste medisin for å litt mer energi og økt livslyst og glede, spør Drage. Håper mange kommer Balansen er spesielt viktig ettersom en blir eldre, men mange trenger å trene den ganske tidlig. Er balansen god er det lettere å ta seg inn og unngå å falle. og med bedre styrke er det lettere å komme seg opp om en likevel skulle være uheldig. Uansett motiv håper Haslum seniorsenter mange vil ha glede av tilbudet. Sted: Haslum seniorsenter, Nesveien Start: Torsdag 4. april kl..1 Ta kontakt med senteret for mer informasjon og påmelding senest 2. april. Tlf VÅRSAPP PEN- SJONIST? Denne våren kan du bruke til å komme i form, slik som Trudy Gran. FOTO: CONNIE URSIN VEIEDER: Asha Strømfors (foran) og Tone Reiertsen er frivillige veivisere når du står fast i byråkratiet, skal søke jobb og skole eller når du trenger hjelp til å forstå informasjon FOTO: INGVID AMBE ERIKSEN En hjelp i jungelen FRI HJEP: Vi hjelper deg hvis du står fast med søknader eller brev, eller når du strever med å finne frem til rette kontor eller hjelpeinstans. Frihjelpen er en mellomstasjon mellom deg og offentlige kontorer. Eller hvis du trenger hjelp til å søke jobb og utdanning. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Tone Reiertsen og Asha Strømfors er teamet på Frivilligsentralens nye tilbud Frihjelpen. Det kan være krevende å forholde seg til en verden full av tilbud, rutiner og regler. Og det kan være vanskelig å forstå en del av den informasjonen du får fra ulike instanser. Særlig hvis du ikke er helt stødig i det norske språket. To glade hjelpere Jeg har lang erfaring med å hjelpe innvandrere og flyktninger i ulike situasjoner. Jeg kan mye om det norske samfunnet, og jeg kan mye om hva du finner hvor i Bærum, forteller Asha. Hun er opprinnelig fra Tanzania, men kom til Norge da hun var 12 år. Tone er født og oppvokst i Bærum og har et langt yrkesliv bak seg i Budstikka. Hun kjenner kommunen. Hun er skrivekyndig. Og hun liker å lete seg frem til det man trenger på nettet. Der de ulike instansene forventer at du skal ordne opp selv kan vi bistå med en håndsrekning. Det er nemlig ikke alltid så enkelt å ordne alt selv, særlig hvis man ikke er komfortabel med pc og internett, eller synes det er vanskelig å forstå informasjonen eller skjemaer som skal fylles ut. Det kan også være en bøyg å lage en CV eller skrive en jobbsøknad om man ikke har gjort det før. Vi kan hjelpe, sier Tone. Bruker hverdagskunnskapen Vi er medmennesker, sosiale og liker å hjelpe. Vi liker å være til nytte, sier Tone med et smil. Men hun understreker at Frihjelpen er en hjelp til selvhjelp. Asha og Tone kan ikke løse saken din. Vi hjelper deg til å finne veien videre i ulike systemer slik at det er enklere å ordne saker selv neste gang. Vi er løsningsorienterte og ingen klagesentral. Vår generelle kunnskap om livet, hverdagen og hvordan man finner frem, vil vi gjerne bruke til å hjelpe de som ikke har slike ressurser i sitt nettverk, avslutter Asha. frihjelpen Et tilbud hos Frivilligsentralen i Kommunegården i Sandvika Kontaktes ved personlig oppmøte (ingen timebestilling), på e-post eller på telefon/ sms. Åpningstid og telefontid: Tirsdag kl. 12 til 14 ved Asha Strømfors Fredag kl. 11 til 13 ved Tone Reiertsen Telefon/SMS: e-post:

9 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 nyheter og reportasjer 9 Ønsker å redusere reinnleggelser I tospann For å få ned antall pasienter som blir innlagt på nytt, kort tid etter utskrivning, er det startet opp et pilotprosjekt i Bærum. med Europa marius morstøl jenssen Tlf: BÆRUM: Pilotprosjektet har som mål er å redusere antall reinnleggelser for pasienter med hjertesvikt med minst 20 prosent, sammenlignet med Som ledd i evalueringen blir det gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hvilke tiltak pasientene selv vurderte som viktigst for å unngå en reinnleggelse. Praksiskonsulentordningen ved Bærum sykehus vil ha hovedansvar for gjennomføring, og kommunehelsetjenesten, fastlegene og sykehjemslegene vil ha en sentral rolle. Helse Sør-Øst RHF vil bidra med støtte i form av midler og kompetanse. Sykepleier ise Mildrid Harbu ved Bærum sykehus skal ha det daglige oppfølgingsansvaret med prosjektet. Reinnleggelse er her definert som en ny, ikke planlagt innleggelse som øyeblikkelig hjelp i løpet av 30 dager etter siste utskrivelse. Sentrale aktører i prosjektet fra venstre: Erik Shetelig leder av PKO ved Bærum sykehus, klinikkdirektør Jardar Hals ved Bærum sykehus, Bærums ordfører isbeth Hammer Krog, Knut Even indsjørn samhandlingsdirektør HSØ og leder av styringsgruppa Morten Engzelius. FOTO: MARIUS MORSTØ JENSSEN n urer du på om isen er sikker? Informasjon om isforholdene fås på telefon SER MOT EUROPA: EØS er kanskje den viktigste internasjonale avtalen for norske kommuner, og vi har mye å både lære og tilføre på flere felt, sier Bærums rådmann, Erik Kjeldstadli. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: I Bærum jobber vi internasjonalt, og kommunens nye rådmann oppfordrer ledere i kommunen til å delta i flere europeiske samarbeidsprosjekter. Flere tjenestesteder har tatt steget inn i europeiske samarbeidsprosjekter. Flere skoler deltar i et program som heter Comenius, Voksenopplæringen har vært med i EU-Sokrates-prosjekter og Ungdomstjenesten samarbeider om utveksling av ungdom som ønsker å jobbe frivillig i Europa. Bærum kulturhus samarbeider på tvers av landegrenser om dans og danseoppsetninger for blinde og synshemmede, og Geodata utveksler erfaringer med kartavdelingen i Krakow. Jeg oppfordrer flere tjenesteledere til å lete etter og søke om midler til gode prosjekter som vi kan lære av for å tenke nytt og utvikle oss i Bærum, sier rådmann Erik Kjeldstadli. Det finnes programmer for svært mange fagfelt, fra helse via skole, voldsbekjempelse, internettsikkerhet og kultur til sysselsetting og rene forskningsprosjekter. Bærum kommune har politikere som ønsker å hente inspirasjon og gode ideer, og som svært gjerne ser at kommunen ser utover egne og landets grenser, avslutter rådmannen. Europeisk ungdomsbesøk i Bærum Østerås skole er med i «Youth Rights and European Citizenship», som er et Commeniusprosjekt der ungdommer fra flere nasjoner samarbeider. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Andre deltagende land er Portugal, Østerrike, Tyskland, atvia og Danmark. Prosjektet er delt i tre faser. Den første fasen som foregår på Østerås, fokuserer på rettigheter, plikter og innflytelse i elevenes skoler. Hvert land presenterer sitt skolesystem og i løpet av de fire dagene vi er sammen, skal elevene diskutere seg frem til sin ideelle, europeiske skole. SER MOT EUROPA: Bærum kommunes rådmann Erik Kjeldstadli mener kommunen har mye å lære av Europa. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN I forbindelse med den første fasen var ungdommer fra de seks landene 4. mars på omvisning i Bærum rådhus. Ordfører isbeth Hammer Krog ønsket dem velkommen og fortalte dem om Bærum, og om hvordan lokaldemokratiet fungerte her. Europeisk lokaldemokrati I fase to, som skal være i atvia i uke 41, går man inn på ungdommenes roller i familien og lokalsamfunnet. De skal også komme frem til et europeisk modellsamfunn i løpet av samlingen. Europeisk parlament I siste fase, som er lagt til München i uke , Skal elevene gå i dybden på hvordan demokratiet og dets institusjoner fungerer på et lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Det vil bli dannet et «Europeisk parlament» der man etter beste evne forhandler om innsendte «lovforslag». es mer om EU-prosjektet «Fragile» på Kultursidene, sidene 18 og 19. ØNSKET VEKOMMEN: Ordfører isbeth Hammer Krog tok de europeiske ungdommene vel imot i rådhuset sammen med elevene fra Østerås skole. FOTO: MARIUS MORSTØ JENSSEN På lag i år Suksessen og grunnlaget som ble dannet i Prosjektet hjemmerehabilitering har vist seg å være «liv laga», sier avdelingsleder for Rehabilitering, Ingrid Holden. Rehabiliteringsteamene i Bærum Kommune fyller ti år. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: RUD: Vi startet opp med et treårig utviklingsprosjekt i år 2000 for å prøve ut effekten av å øke innsatsen på rehabilitering i hjemmet. De gode resultatene gjorde at vi opprettet tre tverrfaglige team med sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter, forklarer Holden, og sier at Bærum sannsynligvis er den kommunen med lengst erfaring med hjemmerehabilitering. De tre rehabiliteringsteamene, øst, vest og syd, sørger for både rehabilitering og opptrening. Målgruppen er personer over 18 år som opplever plutselig eller gradvis nedsatt funksjonsevne, og som har mulighet for økning i funksjonsnivå ved hjelp av tett oppfølging fra teamet i en kortere periode. Det er en fordel at treningen foregår i pasientens hjem. Det er disse omgivelsene personen skal leve og funger i etter rehabiliteringen, avslutter Ingrid Holden. HJEMMEREHABIITERING I TI ÅR: Marianne Mølleberg (team vest), Torill Hatle (team syd), Alf Inge Solbakken (team vest) og kakeskjærer Trude Sem Fossen (team syd) feiret ti års effektiv hjemmerehabilitering med kake. FOTO: INGVID AMBE ERIKSEN

10 nyheter og reportasjer BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Alle vil til Europas beste gjenvinningsstasjon Store og små avfallsselskap fra hele Norge samt Skandinavia strømmer til Isi for å lære om det som sies å være Europas mest moderne gjenvinningsstasjon. SYNNE STORVIK Tlf: Restavfall: Alle abonnenter vil få hentet restavfall en gang per uke. Papir/pappp/drikkekartong og plastemballasje: Se hentetabellen på side 12. Åpningstider på ISI gjenvinningsstasjon i påsken: Mandag 2. mars: kl Tirsdag 26. mars: kl :00 Onsdag 27. mars: kl Skjærtorsdag (28. mars) til og med 2. påskedag stengt. SANDVIKA: Pågangen har vært stor før, under og etter at Isi åpnet 28. september Prosjektleder Svein Inge Brudvik har holdt over 20 foredrag om gjenvinningsstasjonen til kollegaer i Norge, men også for kollegaer Skandinavia. Stadig tikker forespørslene inn om. Sist ut var Avfall Sverige kommer med en reportasje fra Isi til deres medlemsblad, som kommer ut 7. april. Brudvik er glad for at kommunen kan vise frem et topp moderne anlegg, og at mange har lyst å lære av Isi. Elevene er på nett Det er artig å kunne ta imot og fortelle kollegaer både fra og utenfor Skandinavia om Isi. Mange er imponert over anlegget og ser på muligheten for å kunne lage noe tilsvarende, gjerne også i mindre format, sier Brudvik. Et av Bærums mest besøkte Isi avfallsanlegg med over besøkende pr år er et av Bærum kommunes mest besøkte anlegg. Prosjektet har hatt et sterkt fokus på publikum men samtidig er det godt sikret med hensyn til arbeidsmiljø for ansatte. Det mest i øyne fallende er taket over publikumsarealene, den gjennomførte fargekoden, ensrettet kjøring uten rygging samt alle fleksible digitale tavler for sortering. Ny gjenvinningsstasjon har en også en sterk miljøprofil, og har også et tipp topp moderne nytt bygg for mottak og håndtering av farlig avfall. Miljøvennlig Anlegget samler og utnytter metangass fra fyllinga som brennes og brukes som energi i anlegget. Det gir god driftsøkonomi samtidig som det sikrer at minst mulig metangass slippes i atmosfæren. Ny gjenvinningsstasjon er opparbeidet på et areal tilsvarende 14 dekar. Selve publikumsområdet er på 000 kvm og driftsområdet er på 4000 kvm. I tillegg er det et helt nytt mottak for farlig avfall på 600 kvm. Isi avfallsanlegg omfatter også et anlegg for daglig omlasting av husholdningsavfall ett av de mest moderne i landet. Det arbeides nå med et nytt moderne vektbygg med nytt veie og betalingssystem for publikum og bedriftskunder, og som skal bidra til enda raskere trafikkavvikling inn og ut av Isi avfalsanlegg. Renovasjon i påsken I forbindelse med helligdagene i påsken, vil hentedagene bli noe forskjøvet. FRIMINETT : Tuva, ine og Kristine bruker gjerne telefonen, nettbrett eller pc i friminuttene. De sjekker Facebook eller oppdaterer seg faglig. Med nettilgang kan de også gjøre lekser på pc-en. FOTO: ARS-GUSTAV ROSENBAD ÅPENT SKOENETT: I løpet av vinteren og våren vil alle elevene på ungdomsskolene ha tilgang til internett på sitt private utstyr. Flere skoler har allerede fått den åpne nettløsningen BK Hotspot. INGVID AMBE ERIKSEN Tlf: BESET: Det er positivt at elevene kan bruke nettet fritt, sier Even Nedberg, inspektør og IT-ansvarlig på Belset skole. Inspektøren understreker at dette ikke betyr at skolen forutsetter at elevene har eget datautstyr. Fortsatt er det skolens pc er som brukes i undervisningen. - Vi kan uansett ikke legge opp til mer nettundervisning enn skolens utstyr tillater. Men når noen av elevene har egen pc, kan flere være på nett når de for eksempel jobber i grupper. Responsen fra elevene er veldig god. Det åpne nettet betyr at alle kan være på nett, ikke bare de som har tilgang via mobilnett. - Mange av elevene synes det er flott at de kan ha notater i alle fag lagret på pc-en. Da slipper de å ha flere notatbøker. Fristelser i timene Åpent nett betyr at elevene kan koble seg på nettet fra mobiltelefoner, nettbrett eller pc-er. De kan sjekke e-post og Facebook mens de er på skolen. De kan spille spill eller sosialisere seg i ulike nettfora. I hovedsak skjer dette i friminuttene og fritimene. - Utfordringene i klaserommet kan nok bli noe større enn før, og vi har lagt inn noen tydelige begrensninger. Elevene får ikke være på nett i timene dersom dette ikke er en del av undervisningen. Upassende sider, som porno, pengespill og nettsteder med rasistisk innhold, er blokkert fra kommunens side, forklarer Nedberg, som mener klasseledelse og lærerens opplegg i timene er avgjørende for å holde på elevenes oppmerksomhet. - Det kan nok være fristende å sjekke Facebook i timene, og det har vi jo allerede sett fordi en del elever har hatt mobilnett på telefonene. Men det er en hjelp for meg som lærer når elevene kan søke opp informasjon som er nyttig i undervisningen. Da får vi svarene umiddelbart, sier Even Nedberg som underviser i naturfag. Privat utstyr intet krav Utstyrspress er en av faktorene som både kommunens ledelse og skolene tar på alvor. Foreløpig har ikke skolene merket et økt press. Vi har imidlertid øyne og ører åpne, og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra foreldre hvis ungdommene hevder at de må ha utstyr for å være på nett på skolen. Tilgang til nettet betyr også at elevene kan trekke seg tilbake bak skjermen i friminuttene. Dette mener Even Nedberg har både positive og negative sider. - Vi kan oppleve mindre sosialisering og mindre fysisk aktivitet i friminuttene. Samtidig blir det kanskje mindre påtakelig å være den som ikke er så sosial. Dette er jo helt nytt for oss, så det er vanskelig å se noen trender. Men vi følger med, og vi vurderer å lage noen nettfrie soner. Og vi arrangerer uteaktiviteter i friminuttene for å trekke ungdommene ut i frisk luft. Følger med Elever som bryter reglene kan risikere å miste retten til å ta med seg pc eller nettbrett hjemmefra. Og skolen har også rutiner for å slå ned på nettmobbing. - Grove overtramp på nettet kan og bør politianmeldes. Ved en anmeldelse kan vi spore hvem meldingene kommer fra. BK Hotspot: - Alle skoler skal ha HotSpot-nett innen utgangen av skoleåret Bruk av mobile enheter gir fleksibilitet og flere muligheter for bedre læring. Elevene kan blant annet bruke gps/navigasjon og kart, kamera og tekstskapning på nye måter. - HotSpot bidrar til bedre forståelse for og støtter opp om elevenes digitale tankesett - I dagens vrimmel av informasjon blir rollen som pedagog og veileder enda viktigere. Den digitale verden må inn i klasserommet på en gjennomtenkt måte. HotSpot-nettet er viktig for å sørge for at den digitale læringsarenaen alltid er tilgjengelig.

11 BÆRINGEN torsdag 21. mars UNGDOms- TJENESTEN I BÆRUM et spenn av aktiviteter for barn og unge. Bidra til et godt oppvekstmiljø - alder -18 (2) år. Noen aktiviteter inkluderer nærmiljøet og andre aldersgrupper. Ungdomstjenesten i Bærum kommune tlf administrasjon: / ARENA BEKKESTUA - multianlegg for sport og kultur. Arena Bekkestua Gml. Ringeriksvei, tlf Skate, BMX, Inline ute og inne Gratis jenteskate - m/ instruktør Cirka Sirkus - Capoeira Data/internett Arena Pizza - Scene Utstyrsbutikk Påske: Åpent 2., 26., og 27., mars. Stengt: 24., 28., 29., 30. mars og 1. april Hvis det er mildvær og fritt for snø, går det kanskje an å skate litt ute i parken. BÆRUMUNGDOMMENS MOTORSENTER - for ungdom opp til 2 år. Bærumungdommens Motorsenter øxaveien 2, Rud, tlf Verksted - Mekke sykkel, bil, moped m/veiledning Kafe - Biljard, PS3 TV/DVD -gratis bruk Trial - Downhill Skiutflukter Sikkerhetsjekk Påske: Stengt fra 23. mars til og med 1. april. MARIE P - varierte aktiviteter hele året. Marie Plahte Dønskiveien 0, Gjettum tlf / / / Internett Kafè eksehjelp Playstation Film - Musikk Jentegrupper Jentetrening - Asiatisk dans Arrangementer Turer Alternativ julefeiring Ferietilbud Sommerjobbprosjekt - Utstyrsboden. Påske: Varierte tilbud. Ta kontakt for program. HESET FRITIDSSENTER - variert aktiviteter Helset Fritidssenter Skollerudveien, Bærums Verk, tlf Jentegruppe Guttegruppe - DJ kurs Gitarkurs - Playstation på storskjerm Brettspill - ekser - Hobbyaktiviteter Bandøving m/instruktør Diskotek - AN-parties - Utleie. Påske: Mandag 2. mars kveld for 8ende klasser. Alkoholfri bar/klubb med DJ. Tirsdagen 26. mars åpent for ungdom som vanlig fra kl Fra onsdag 27. mars til og med 1. april er det stengt. RYKKINN FRITIDSSENTER - varierte aktiviteter Gro rykkinn fritidshus Tyttebærstien 30, tlf ekser Mat ek - Rulleskøyter Hobbyaktiviteter Bandøvingsrom - Diskotek Ferietilbud Jentekveld Guttegruppe Arrangementer Utleie Utendørs aktivitetspark - Ballbinge, Basketball, Skate, Ake. Påske: Åpent fredag 22., stengt resten av påsken. TANKEN AKTIVITETSHUS - musikk, foto/film tilbud, studio og scene Tanken aktivitetshus Eivind yches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøving Konserter - Scene Musikkstudio Flash film/foto studio Påske: Bandøving ØSTERÅS FRITIDSSENTER - varierte aktiviteter Frank østeråsklubben Eiksveien 4, tlf / Kult treffsted Band Spill Matlaging - Film Bandøving Utleie Påske: Stengt. IVE: Bandet Solvind (tidligere Burning ighthouse) imponerte publikum stort med sin opptreden på årets Brock-festival. FOTO: ANNE K. ODEHt Det beste fra Bærum på CD På CD: På CD-en Brock 2013, som, ble sluppet 14. mars kan du høre 13 spor med artister som tidligere har opptrådt på Brock og som publikum definitivt kommer til å høre mer fra. Nina c. haugen Tlf: SANDVIKA: Bærums- Rock har vært arrangert av Fart, snø, luft og spenning Ukene før vinterferien må ha vært morsomme for mange elever på Belset ungdomsskole. Disse ukene var det aktiviteter som hopp og slalåm på stumpeski. ARS-GUSTAV ROSENBAD BESET: Ukene før vinterferien var det aktiviteter på stumpeski i midttimene på Belset skole. Ungdommene var ute og hadde det gøy med de andre, og heiet på sine klasselag som gjorde det de kunne for å vinne. Ungdomstjenesten i flere tiår. Det er en musikkfestival som arrangeres en gang i året, hvor unge musikere får sjansen til å opptre på en profesjonell scene med publikum. Flere kjente artister har hatt sin debutopptreden på Brock. Brock har blitt arrangert på Musikkflekken og på Tanken aktivitetshus. Sjangrene på CD-en, som nå er gitt ut, er varierte. Her er det elektronika, folkrock, house, indiepop, country og tradisjonelle rockelåter Disse to ukene ble avsluttet på onsdagen med stumpestafett for. trinn og finale i stumpeskistafett mellom vinnerne på de tre trinnene. Dette er noe som ikke har krevd veldig mye arbeid. Jeg har brukt noen timer på å bygge og prøve hopp, samt å kjøre opp løyper og spa litt platåer. Utenom det skjer alt stort sett i midttimene. Elevene får kommet seg ut i frisk luft i stedet for å sitte inne, og får vært litt i aktivitet. Samtidig er det bare positivt for både klassemiljø og miljøet på tvers av trinnene, sier skoleassistent på Belset skole, Emil Gjestrum. Artistene «Brock 2013» har låter av Eye Emma Jedi som har hatt flere P3-hits, spilt på landets største festivaler, og snart utgir ut sin debutplate, While You Slept som har turnert landet flere ganger og nylig slapp sin debutskive, Rudbandet Kid Astray, CMD (Carl ouis & Martin Danielle), som nå er på USAturne samt Bendik Brænne, Kasket Club, Solvind (tidligere Burning ighthouse), Colours of Technology, The Undetected, You and Me Alfred, Barney Rouble, Beard Valley og Synne Eileen & The Sunbeams alle lovende og talentfulle artister. CD-en «Brock 2013» får du gratis hos Platekompaniet og musikkbutikker rundt om i Bærum. PÅ STUMPENE ØS: Elevene fikk mye frisk luft og snøføyke da de lekte på tvers av trinnene under Stumpeskiuka på Belset skole. Fra venstre: Kristine og ine (. trinn), Morten (8. trinn), Tuva (. trinn) i snøføyka, Herman (8. trinn) og Vetle (9. trinn). FOTO: ARS-GUSTAV ROSENBAD

12 omviveien 1 Storøya Grendesenter 41/840 P1 Blokk B1-1.1 daa P2 6C Blokk B1-2 U4 4.3 daa 1. daa P3 0.6 daa U3 Blokk B daa 41/92 41/92/*/14 41/92 12A U6 Blokk 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 0.6 daa P4 1.8 daa A B D F E C /93 14F 14E 14C 14D U1 41/92/*/16 U18 14A 14B.2 daa 8 41/92/*/1 Småhus 0. daa 2 U2 B daa 1.7 daa P12 41/92/*/27 P Blokk 18A 18B 18C B-1 U ok 18D 3.4 daa 18E 18F 41/92/*/ daa 16E 16F 3 P13 16C 16D 16A 41/92/*/21 16B 41/92 36 Blokk P11 Småhus Blokk B /92/*/22 1 B-2 B2-3 U7 3.8 daa 38.8 daa Blokk 3.3 daa 2.3 daa Blokk 22F 22C 22D 48 22E 2.0 daa 34 22A 0.8 daa 41/92/*/39 22B U17 7A U daa U11 41/847 7B 1.3 daa 41/92/*/33 41/92/*/40 0. daa 32C 7C 40 P F 32B 20E 20C 20D Blokk P Småhus 32A 30A 41/92/*/34 20B 20A B2-4 30B U8 B daa 42A 2.6 daa 4.0 daa 44 U daa 0 42B 60B 42C Blokk U1 0.8 daa 1.7 daa P7 2A Småhus 60A U9 B2-4.2 daa 2B 1.7 daa 8 Blokk 4A P8 3.6 daa 4B 6C Blokk 6B P6 1.9 daa 6A U daa U13 Småhus 1. daa B4-2 Blokk U 4.4 daa 0.8 daa 0.8 daa Småhus B daa c+22. c+22.9 omviveien c+22. c+23.0 c+23.7 c+21.4 c+23. c+21.1 c et. c+22.7 c+22.7 c+23.2 c+22.9 c+20.6 c et. c+23.7 c B c+23.3 c+23.2 c+23.9 c A 18A c B c et. omviveien 18C c+23.0 c B c A c+23.9 c+23. c+24.2 c et. 14B 12A 14A c B Bjørnenga 12C c+21.1 c B c A 8A 1 c+24.7 c et. 2B c B 6A c A c et. 4B c+23.7 c /177 c et. 41/177 4 x 0 c+23.8 c+21.1 c et. 1 Bjørnenga 300 c+2.7 c+23.4 c+22.9 c+22.9 c+22.1 c et. 4 x 0 c+24.2 c+21.6 c et. 41/92/*/2 41/92/*/1 41/92/*/2 41/92/*/3 41/92/*/4 41/92/*/3 41/92/*/4 41/92/*/ 41/92/*/7 41/92/*/6 41/92/*/ 41/92/*/6 41/92/*/7 41/92/*/8 41/92/*/9 41/92/*/ 41/92/*/11 41/92/*/12 41/92/*/8 41/92/*/9 41/92/*/ 41/92/*/11 41/92/*/13 41/92/*/12 41/92/*/13 Forneburingen 41/194 41/ /873/*/ 41/873/ 12 Velkommen til annonsesidene Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet i den grad det er plass. Det vil si at arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 00 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 18. april med annonsefrist onsdag 3. april. Annonseansvarlig: Vigdis Bjørkøy BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 OFFENTIG ETTERSYN Utkast til energi- og klimaplan for Bærum kommune legges ut til offentlig ettersyn i perioden 8. mars til 19. april Saksbehandler: Berit Viig, tlf Det vil bli avholdt informasjonsmøte i formannskapssalen i Bærum rådhus torsdag 4. april kl. 19. Utkast til energi- og klimaplan ble behandlet i sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk i møte 14. februar Planen legges ut på kommunens internettsider sammen med forslag fra sektorutvalgets medlemmer, kommune.no/kunngjoringer. Merknader påføres planens navn og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: innen I henhold til plan- og bygningsloven 12- legges følgende planer ut til offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 30. april 2013: PlanID Fornebu område 4.2, Rolfsbukta felt 1, detaljregulering. Saksbehandler: Stian Kvil, tlf Storøya omviveien Forneburingen Forneburingen Storøya Grendesenter Koksabukta PlanID Fornebu område 6.0, detaljregulering. Saksbehandler: Karen Gunleiksrud, tlf Planene legges ut på kommunens internettsider Merknader påføres planens navn og planid, og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: innen I henhold til plan- og bygningsloven 12- legges reguleringsplan for Griniveien med gang- og sykkelvei fra Eiksveien til Oslo grense, planid ut til offentlig ettersyn i perioden. mars til 26. april Saksbehandler: Kari Sagbakken, tlf Det vil bli avholdt informasjonsmøte i gymsalen på Eiksmarka skole tirsdag 19. mars kl 1900 kl 20. Planen legges ut på kommunens internettsider Merknader påføres planens navn og planid , og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: innen VARSE OM PANOPPSTART OMRÅ- DEREGUERING GAME DRAM- MENSVEI FRA HØVIKVEIEN TI GAME RINGERIKSVEI, PANID I medhold av plan- og bygningslovens 12-8 varsles oppstart av områderegulering for Gamle Drammensvei med omgivelser, fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en helhetlig plan for veistrekningen. I tillegg til selve veien vil verneverdig bebyggelse og viktig vegetasjon bli vurdert regulert til hensynssone / bevaring av kulturmiljø og naturmiljø. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 22. april 2013 sendes til Bærum kommune, Regulering, 1304 Sandvika, e-post: Merknader påføres arkivsak ID / Saksbehandler: Tone Groseth tlf VEDTATT KOMMUNEDEPAN Kommunestyret har i møte vedtatt kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum, arkivsakid 08/ Vedtaket kan ikke påklages, jfr. pbl VEDTATT DETAJREGUERING Planutvalget har i møte vedtatt følgende planer: PlanID Berghoffveien 48, gnr. 67 bnr. 6. PlanID Dønskiveien 39-47, gnr. 80 bnr. 23. Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og bygningslovens 1-2 og 1-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker etter kunngjøringen. Klagen sendes via Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: OPPSTART AV PANARBEID PlanID Offentlig detaljregulering Brynsveien Hauger, ny busslomme mot vest. I medhold av plan og bygningsloven(pbl) 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for del av Brynsveien ved Hauger, oppgradert busslomme mot vest. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens busslomme. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Anleggsarbeidene forutsettes utført som del av oppgraderingsarbeidene for Kolsåsbanen. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen rettes til: Bærum kommune, Områdeutvikling, e-post: kommune.no. Merknader påføres arkivsakid Saksbehandler: Kari Sagbakken e-post: Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Norsk gjenvinning. Sett sekkene godt sy nlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Norsk gjenvinning på / E-post: Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 13 DATO omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda... 2.mar omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum... 2.mar omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset mar omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås mar UKE 14 DATO omr.7 økeberg-bl.holm...02.apr omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika...03.apr omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-ysaker...04.apr omr. Høvik Verk...0.apr UKE 1 DATO omr.11 Stabekk-Jar...08.apr omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum...09.apr omr.13 Hosle-Nadderud...apr omr.14 Grav-Øvrevoll...11.apr omr.1 Fornebu-Snarøya...12.apr UKE 16 DATO omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda...1.apr omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset...16.apr omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås...17.apr omr.4 økenhavna-bærums Verk...18.apr omr. ommedalen-gullhaug...19.apr VEDTATT REGUERINGSPAN Kommunestyret har i møte vedtatt følgende plan: PlanID Reguleringsplan for Njords vei 16, del av gnr bnr 1. Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og bygningslovens 1-2 og 1-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker etter kunngjøringen. Klagen sendes via Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post:

13 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 annonser 13 Kommuneplanen : Høring av Samfunnsdelen med arealstrategier Høringsdokumentet omfatter temaene: Utviklingskommunen Folkehelse Barn og unges oppvekstvilkår I tillegg er forslag til arealstrategier inkludert i samfunnsdelen Høringsdokumentene er utlagt til gjennomsyn i kommunens bibliotek. Høringsperiode: 18.mars 8. mai 2013 Grunnet stram framdrift vil det ikke bli innvilget forlengelse på høringsperioden. Det vil bli avholdt informasjonsmøte om kommuneplanarbeidet: Tirsdag 9. april kl på Rykkinn grendehus ( KI-senteret ), Munins vei 1, Rykkinn. Mandag 22. april kl i Bekkestua bibliotek Alt om kommuneplanen finner du på kommunens nettsider: Innspill kan sendes: og merkes Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier , ArkivsakID: 12/2316 Eller i vanlig post til: Bærum kommune, Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier , ArkivsakID: 12/ Sandvika Kontaktperson i kommunen er: Kommuneplansjef Dag Olsen, tel For samfunnsdelen spesialrådgiver Rune Snildal, tel For arealstrategier seniorarkitekt Terje Hansen, tel «Grønn» Frivillighet på ønnås bo- og rehabliteringssenter,hosle Vi ønsker oss flere frivillige til å holde «Sansehagen» vår i orden til våren og sommeren. Ta kontakt med Hagelaget vårt ved Rolf øvstad eller aktivitørene til en uformell prat. Kontakt oss på telefon: , og spør etter aktivitørene. Er vi ikke tilgjengelig så legg igjen telefonnummeret ditt, så ringer vi deg tilbake. Pårørendeskolen dag vår 2013 kurs for pårørende til personer med demens starter 8.april i Kommunegården Målet med pårørendeskolen er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens. Målgruppe: Familie og venner til en person med demens. Undervisningen foregår i kombinasjon med samtalegrupper. Dagkurset består av 4 samlinger av 4 timer pr gang fra kl på mandager. De ulike temaene er: demenssykdommene sykdomslære kommunikasjon med en person med demens adferdsmessige forandringer ved en demenssykdom hvordan jobbe med minner pårørendes opplevelse og egenomsorg sorg og tap lovverket rettigheter/plikter arv/testament informasjon om tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner Datoene for kurset på Kommunegården er: 8. april, 1. april, 29. april og 27. mai Pårørendeskolen i Bærum kommune er et tilbud til Bærum kommune s innbyggere. Innbyggere i nabokommuner kan også melde seg på. Kursavgift: kr. 00 pr deltager. Dersom kursavgiften er et hinder for å delta kan den fravikes etter avtale. Info og påmelding til kurs våren 2013: Torhild Bjørge tlf / mobtlf , e-postadr: Tenk nytt kjøp brukt BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetansesenter har en mengde spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og et bedre miljø. har I tillegg en er mengde du med på å spennende skape arena full ting av mening til for mennesker som trenger arbeidstrening. BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetanse senter Tenk nytt kjøp brukt hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. TVogstereoanlegg Ved å kjøpe fra oss, El.artiklerogkjøkkenutstyr bidrar du også til Sportsutstyr,sykler, gjenbruk og et vinterutstyr,skio.a. bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena Butikkenfylesheletidenmed: Antikviteterogmalerier Flo te,gam leog nyem øbler Bøker,plater,video etc Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl. 17, full av mening for mennesker som trenger fredag:kl. 14,oglørdag:kl BRUKTBUTIKKEN hos Mølla arbeidstrening. Kompetansesenter har en mengde Merinformasjonpå oe la.no,tlf spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre Butikken steder. Ved fylles å kjøpe fra oss, bidrar TV du også og stereoanlegg til gjenbruk og et bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena full av mening hele tiden med: for mennesker som trenger arbeidstrening. Antikviteter og malerier Flotte, gamle og nye møbler Butikkenfylesheletidenmed: TVogstereoanlegg Antikviteterogmalerier El.artiklerogkjøkkenutstyr Flo Bøker, te,gam leog plater, nyem øbler video etc Sportsutstyr,sykler, Bøker,plater,video Velkom m etc en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga vinterutstyr,skio.a. (Bæ rum ) Vi tilbyr også makulering av sakspapirer og dokumenter kontakt oss for tilbud. Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. har reparasjon / service på sykler kom innom en prat hos oss. Åpningstider for butikken: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl. 17, Fredag kl - 14 og lørdag kl - 1 fredag:kl. 14,oglørdag:kl Mer informasjon finner du på Merinformasjonpå oe la.no,tlf tlf Velkom m en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga (Bæ rum ) Home-Start Familiekontakten Bærum Nytt kurs starter etter påske! El.artikler og kjøkkenutstyr Sportsutstyr, sykler, golfutstyr, rulleskøyter o.a. Har du foreldreerfaring og/eller erfaring fra arbeid med barn? Har du i tillegg tid til overs og har glede av å være sammen med barn? Da kan kanskje dette være noe for deg? Vi starter opp nytt kurs for frivillige tirsdag 9.april. Kurset er gratis og vil gå på Marie Plathe familie-og aktivitetssenter i Dønskiveien 0, åtte tirsdager fra kl For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med koordinator: Anne Katrine Johannessen Tlf: Gerd Malum Kim Tlf: Home-Start Familiekontakten er et tilbud til småbarnsfamilier som av ulike grunner har behov for ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter i familiens hjem 2-4 timer en gang i uken, i opptil et halvt år. Home-Start Familiekontakten er en del av en internasjonal organisasjon som startet i England i 1973, og som har spredd seg til 22 land. I Norge startet det i 199 og vi har i dag 33 avdelinger. Se ellers ETABERERTJENESTEN I ASKER OG BÆRUM AKTIVITETSPROGRAM VÅREN 2013 Grunnkurs i etablering 2. april, 30. mai Begge dagene kl i Kommunegården i Sandvika Temakurs i etablering 30. mai: Omdømmebygging Kl i Kommunegården i Sandvika Grűnderforum 17. april: Hvordan skape gode nettverk? kl på Scandic Hotel, Asker Individuell veiledning i Asker og Sandvika: Tirsdager og torsdager Timebestilling for individuell veiledning og næringsfaglig vurdering gjøres på: Tlf Etablerertelefonen Asker og Bærum eller e-post: Gratis kontor-/inkubatorplass (Asker) øpende opptak. Spørsmål rettes til ars O. Nordal på: Påmelding til kurs og Grûnderforum gjøres på: Innkallelse til årsmøte i Høvik Vel Styret i Høvik Vel innbyr til ordinært årsmøte på Ekeberg seniorsenter, Hans Øverlands vei 29 Torsdag 14. mars 2013 kl. 19:00 Pensjonist? Kom i bedre form Våren 2013! Treningstilbud hver torsdag Sted: Haslum seniorsenter, Nesveien Start: Torsdag 4. april kl..1 Trener: Eli ongva fra mmm-helse: Ta kontakt med senteret for påmelding senest 2. april. Tlf inviterer til temakurs i bruk av PC. Kursene er åpne for alle og er gratis, men medlemmer av Seniornett Bærum vil bli prioritert. Kursene er beregnet på seniorer som har noe kjennskap til bruk av PC. Vi forbeholder oss retten til å begrense deltagelsen. Påmelding skjer enten via til eller til vår kurstelefon: senest innen. april. Oppgi navn og telefonnummer og om du er medlem. Vil du bli medlem? Kontakt oss på telefon: eller Kursene holdes av Seniornett Bærum veiledere og foregår i: Sandvika bibliotek. Ta gjerne med egen PC, men ingen nødvendighet. Følgende temaer og datoer: EXCE for nybegynnere. Dette er bruk av regneark som kan benyttes til enkle, eller mer komplekse regnskap, budsjettering, lister av ymse slag etc. Kurset gir en 2 timers innføring i hvordan man kommer i gang. Datoer: kurs1: tirsdag 9. april kl. :00 12:00 og kurs2: tirsdag 16.april kl. :00 12:00 EXCE for videregående. Dato: kurs1: tirsdag 9. april kl. 13:00 1:00 og kurs2: tirsdag 16.april kl. 13:00 1:00 Innføring i Movie Maker. For den som liker å ta bilder og få noe mere ut av dem. Hvordan lage en film med bilder, musikk og tekster. Kurset gir en 2 timers innføring i hvordan komme i gang. Dato: kurs1: torsdag 11.april kl. :00 12:00 og kurs2: onsdag 17. april kl. 13:00 1:00 Sikkerhet på PC. Mange er i tvil om hvordan man kan beskytte sin PC. Dette minikurset gir en oversikt over hva man bør gjøre og hvordan man oppfører seg på sin PC. Kurset er en 2 timers behandling av temaet. Dato: kurs1: torsdag 11.april kl. 13:00 1:00 og kurs2: torsdag 18. april kl. 13:00 1:00 Bildebehandling med Windows ive Fotogallery. For den som liker å ta bilder og få noe mere ut av dem. Hvordan fikse opp bilder, fjerne røde øyne, redigere bildene etc. Kurset gir en 2 timers innføring. Dato: kurs1: onsdag.april kl. 13:00 1:00 og kurs2: mandag 1. april kl. 13:00 1:00 Bruk av digitalkamera. Kurset inneholder bl. annet, hvordan får vi bildene fra kameraet til PC-en og hvordan finner vi dem igjen? Kurset er en 2 timers behandling av temaet. Dato: kurs1: mandag 1. april kl. :00 12:00 og kurs2: torsdag 18. april kl. :00 12:00 Hold orden på PC-en. Kurset behandler bl. annet å lage mapper, flytting og kopiering av mapper og av alle typer filer (som kan være bilder, dokumenter, musikk, og video) ær bruken av programmet Windows utforsker. Kurset gir en 2 timers innføring. Dato: kurs1: onsdag. april kl. :00 12:00 og kurs2: fredag 12. april kl. :00 12:00 Introduksjon til bruk av ipad. Kurset behandler bl.annet: oppsett av WAN, fingerstyringen, bruk av appene, AppleStore, itunes, icloud. Kurset gir en 2 timers innføring. Dato: kurs1: mandag 8. april kl. 13:00 1:00, kurs2: onsdag 17. april kl. :00 12:00 og kurs3: fredag 19. april kl. :00 12:00

14 14 annonser Kontaktinformasjon Hovedsentralbordet: Kundesentre Veiledningstorget i Kommunegården: Tlf e-post: Bærum kommune, 1304 Sandvika Besøksadresse: Kommunegården, Byggesak: Kemneren: Overformynderiet: Folkehelsekontoret: Boligkontoret: Kommunens nødnumre Vann og avløp: Tlf / hele døgnet Brannvesenet: Nødtelefon 1, eventuelt Politiet: Nødtelefon 112, eventuelt Medisinsk nødtelefon: Nødtelefon 113 Viltnemnda: Tlf Barnevernvakten Asker og Bærum: Tlf Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonal) Tlf Kultur Bærum kulturhus: Bestille billetter: Administrasjonen: Kultur og samarbeid: / Tilskudd kulturformål: Helse og omsorg Når liv og helse står i fare Ring 113 Asker og Bærum krisesenter Et døgnbemannet tilbud for voldsutsatte kvinner, menn og barn. Tlf Hjelpemiddelsentralen Olav Ingstadsvei 2 på Rud Tlf VI DU STARTE MED BIER? Bærum Birøkterlag gjentar suksessen fra i fjor og holder nybegynnerkurs i birøkt. Kurset starter mandag 8. april kl på Blommenholm skole med teoriundervisning. Deltakere fra Asker, Oslo og andre kommuner er velkomne. Ta kontakt med Per Sigmund Bø på mobil: eller mail: Hjemmeboende eldre Ønsker du: middagsmat levert på døren? Kan du tenke deg å få levert ferdig middagsmat hjem til deg? Bærum kommunes eget kjøkken leverer tradisjonell middagsmat i porsjonspakninger ferdig til oppvarming, og et begrenset antall type dietter fra en variert meny. Ta kontakt for videre informasjon på telefon E-post adresse: Se også våre hjemmesider under: Bærum kommune pleien og omsorg kjøkkentjenesten Gratis kurs i hjemmekompostering for Bærum kommunes innbyggere Fra matavfall til kompost Kurset tar for seg hvordan mat- og hageavfall blir omdannet til næringsrik kompost, hvordan kompostbeholdere fungerer og hvordan du unngår insekter og lukt. Kurset går tre ganger i løpet av våren i samarbeid med Grønn Hverdag. Se datoer nedenfor. Kurssted Bærum kommune, Kommunegården, Arnold Haukelands plass, Sandvika Kursdager onsdag 20. mars mandag 29. april onsdag 8. mai - alle dager kl Med kontrakt om hjemmekompostering får du kroner 687,0 i reduksjon på renovasjonsgebyret og du kan hente gratis strø på Isi avfallsanlegg. Kompostering gir et fint jordforbedringsprodukt til hagen. Kurset er gratis. For bindende påmelding og informasjon, kontakt: Tone Bye Moen, Tlf , tone.bye. Se også Forurensning og renovasjon FYSISK FUNKSJONSHEMMET? Er du fysisk funksjonshemmet, har en kronisk sykdom, er ute av arbeidslivet, og er mellom år? Da kan FAS (Funksjonshemmedes aktivitets senter) være et tilbud til deg. FAS er et tilbud i regi av Opptrening og rehabilitering i Bærum kommune. FAS er et dagtilbud, og har åpent mandag onsdag kl Vi tilbyr diverse aktiviteter, egentrening med bla. spillteknologi, og en sosial arena hvor du kan møte andre i samme situasjon. Som bruker av senteret må du være selvhjulpen, eller ha med egen assistent. Tilbudet er kostnadsfritt, men man betaler kostpris på ting og mat man lager. Dersom du trenger transport til og fra hjemmet, kan vi være behjelpelige med det. Vi holder til i lyse, trivelige lokaler på Hamang Terrasse. Ta kontakt med Anne-Brit Olerud, for mer informasjon på tlf: Ressurssenter for psykisk helse avdeling Bjørnegård psykososiale senter Slependveien 1 Bjørnegård psykososiale senter er et kommunalt døgnåpent tilbud til befolkningen i Bærum kommune. Vi arbeider med forebyggende arbeid og rehabiliterende psykisk helsearbeid 24 timer i døgnet i 36 dager i året. Hjelpetelfon: Du kan få hjelp over telefon hele døgnet Du kan komme raskt til støttesamtale på huset Du kan få bo opphold over en kort periode Uten henvisning fra lege kan du ta kontakt ved ulike livskriser og akutte kriser ivskriser: Opplevd nedstemthet, angst, depresjoner Ulike opplevelse av tap Psykisk ustabilitet Rusutfordringer Akutte kriser: Bærum kommunes kriseteam Ulykke Trusselsituasjoner Overgrep Brå død Etter en akutt alvorlig hendelse tilbyr vi involverte, pårørende, vitner og hjelpere: Rådgivning og veiledning Samtaler og debrif Vi kan vurdere om du er i behov av flere samtaler eller trenger andre tilbud. Vi bidrar til å lose deg videre i hjelpe systemet. Tlf BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Asker og Bærum Krisesenter Er vold en del av ditt liv? Er det mye krangling hjemme? Blir du kontrollert, truet eller latterliggjort? Blir du utsatt for slag eller spark i hjemmet? Blir du tvunget til handlinger du ikke ønsker? ever dine barn med vold i hjemmet? Vi kan tilby deg samtaler og/eller et trygt botilbud i en akutt situasjon. På krisesenteret møter du fagpersoner som kan gi deg det tilbudet du trenger. Krisesenteret er et gratis tilbud og har en døgnåpen telefon: es mer om hva krisesenteret kan hjelpe deg med på hjemmesiden: Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: andsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (PP) Bærum lokallag samtalegruppen. VEKOMMEN TI INTERNASJONA MØDREGRUPPE PÅ MARIE PAHTE HESESTASJON, DØNSKIVEIEN 0 HVER FREDAG FRA K Her er mødre som er hjemme med små barn velkomne. Det vil være en helsesøster/sykepleier til stede hver gang. Tilbudet gjelder alle foreldre som er hjemme med barn. Dette er en fin anledning til å bli kjent med mødre fra andre land. Dette vil være et møtested for å snakke om vanlige gleder og bekymringer ved det å ha barn. Du kan ta opp ting du lurer på om barnet ditt. For eksempel mat, klær, søvn og utvikling. Vi serverer kaffe og te. Vi gleder oss til å møte deg og barnet ditt! Hilsen Marie Plahte, Bryn, Sandvika og Bærums Verk helsestasjon Ressurssenter for psykisk helse Avdeling Bjørnegård psykososiale senter Slependveien 1 Bjørnegård psykososiale senter er et kommunalt døgnåpent tilbud til befolkningen i Bærum kommune. Vi arbeider med forebyggende og rehabiliterende psykisk helsearbeid 24 timer i døgnet 36 dager i året. Hjelpetelefon: Binna Kafè er et sosialt treffsted som serverer god og rimelig mat til lunch og middag. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidsplasser i kaffen til mennesker med psykiske utfordringer under forutsetning at du har inntekt fra NAV siden arbeidet er ubetalt. Ved høytidsdager har vi ulike arrangementer samt tema kvelder. Åpningstider Binna Kafè: Tirsdag til fredag: til Helligdager7 høytidsdager fra til Mandag: stengt Tlf Binna kafè: Aktivitetsteamet Holder til på Bjørnegård psykososiale senter og på Huset på Stabekk Tilbyr ulike program med åpent hus og faste grupper. Gruppene har fokus på kultur, kreativitet og fysisk aktivitet. Huset på Stabekk har åpent kjøkken med servering. Tlf Tlf. Bjørnegård aktivitet:

15 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Vil du være med å utvikle fremtidens kommune? Vi ser etter dyktige ingeniører, arkitekter og arealplanleggere til vårt sterke fagmiljø i Plan- og bygningsenheten. annonser 1 Hos oss kan du jobbe med by- og tettstedsutvikling, samferdsel, arealplanlegging, delesaker, byggesaker og tilsyn i en av landets største kommuner. Det gir deg meget god erfaring og faglige utfordringer. Vi har fokus på miljø og innovasjon. Derfor samarbeider vi med FutureBuilt, Framtidens byer og har utviklet Smart City Bærum. Plan- og bygningsenheten har totalt 0 ansatte, men ønsker 7 nye medarbeidere. For mer informasjon, se eller kontakt: Bygningssjef Hanne Høybach, telefon Reguleringssjef Kjell Seberg, telefon eder områdeutvikling Gunvor Bjørnsen, telefon SORGGRUPPE Sorg oppleves ulikt. Vi er forskjellige og vi reagerer forskjellig. En sorggruppe gir deg mulighet til å dele tanker og problemer. Og i gruppen kan du oppleve forståelse og støtte. For mange som har mistet sin ektefelle eller samboer har det vært en god hjelp å snakke med andre som har opplevd det samme. Du bestemmer selv hva du vil bringe inn i samtalen. Gruppen møtes annenhver/ tredjehver uke, og møtene varer ca. 1½ time. Denne sorggruppen er for sørgende i alderen 0+. Gruppen møtes på Slependen og ledes av en diakon. For mer informasjon, ta kontakt med diakon May-Britt Bjering, tlf eller e-post: Tilbud til foreldre, barn og ungdom Bryr meg Alle kommunale tilbud og tjenester til barn, unge og deres foreldre finner du på Er du bekymret for deg selv, en venn eller et barn, lurer på noe eller trenger råd, ta kontakt på e-post: eller telefon: Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som får et akutt hjelpebehov når mor eller far eller søsken blir syke, og som har barn under 12 år. Tilbudet gis etter en henvisning fra lege, helsesøster eller andre instanser i kommunen og har en varighet på inntil 4 uker. Akutthjelp til barnefamilier tilbyr hjelp og avlastning i form av samvær, stell og pass av barn. Det er en behovsprøvd egenbetaling. Kontakt: Koordinator isbeth Ramdahl Akutthjelp til barnefamilier, Helsetjenester barn og unge, Bærum kommune. Telefon: eller / E-post: Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For mer info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post baerum.kommune.no eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn og unge i alderen 12 til 18 år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helger. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted å treffe andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/bup sendes Tildelingskontoret, 1304 Sandvika. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Stanga, telefon , e-post: eller Tildelingskontoret på telefon Støttekontakter søkes Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes å tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: Eldre Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post

16 16 Seniorsentrene i Bærum BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene, se ellers oppslag på det enkelte senter. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 21. mars kl. 12:00: Margareta Forrestad: Tilbud til synshemmede. Fredag 22. mars kl. 12:00: Germaine Hexeberg og Morten Fagerli på fløyte og piano: På reise med Edward Grieg. Påskeuken: Søndag 24. mars: Søndagskafé ved brukerne kl. 12:00 14:00. Mandag 2. og tirsdag 26. mars: Vanlig åpningstid Senteret er stengt fra onsdag 27. mars til og med mandag 1. april Tirsdag 2. april: Vanlig åpningstid. Onsdag 3. april kl. 09:0: Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 4. april kl. 12:00: Odd Georg Murud: Mitt Afrika mitt Danmark, Karen Blixen i liv og diktning. Fredag. april kl. 12:00: Ukeslutt ved brukerråde.t Mandag 8. april kl. 12:00: Kirkens time, Prest fra Haslum menighet. Onsdag. april kl. 12:00: Gladjazztimen ved Ivar Andresen. Torsdag 11. april kl. 12:00: Grete Bentseng: Opplev mindfullness Fredag 12. april kl. 11:30: Fredagsdans ved Genek og Januz. Torsdag 18. april kl. 12:00: Mette Viil Hansen: En reiseskildring fra Tadjikistan. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag - fredag kl Palmesøndag 24. mars: Søndagskafé kl Mandag 2. mars onsdag 27. mars : Vanlig åpningstid: kl Torsdag 28. mars 31. mars: Stengt. Søndagskafé 2. påskedag 1. april fra kl Onsdag. april kl : Per Egil Hegge kåserer: «Politiker og politikerforakt». Tirsdag 16. april kl : Kveldsåpent med servering fra kl Bindende påmelding med betaling innen tirsdag 9. april. HASUM Nesvn.. Tlf Mandag - torsdag kl Mandag 2. mars: Senteret er åpent med middagsservering. Tirsdag 26. mars: Senteret holder åpent med middagsservering. Torsdag 4. april kl. kl..1 Ny trimgruppe starter opp. Påmelding senest 2. april. kl. 1:00: Jazz på Haslum. Salg av mat og drikke. kl. 16:00 Oppsatt program utgår. Nadocci Trio med bl.a. Børge Tronerud. Fredag. april kl. :30: Sigurd Diserud, Om fattighuset på Dønski. Onsdag. april kl. 9:00: Frokost for frivillige hjelpere. kl. 12:1: Odd Murud: Munch Fondveggen i norsk malerkunst. Fredag 19. april kl. :30: Torgrim Sørnes: Henrettelser gjennom vår historie. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 21. mars kl : Kom og syng med oss. Søndag 24. mars kl : Søndagsåpen kafé. Mandag 2. mars kl : Film: Kon-Tiki. Tirsdag 26. mars kl : Film: Stikket. Mandag 1. april kl : NB! Søndagsåpen kafé. Onsdag 3. april kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning, påmelding. Søndag 7. april kl : Søndagsåpen kafé. Mandag 8. april kl : Torbjørn Færøvik: Veien til Samarkan Via Kasakstan, Kirgisistan og Turgisistan. Torsdag 11. april kl : Qui.z kl : Aprilmiddag, påmelding. Søndag 14. april kl : Søndagsåpen kafé med turmarsj. Mandag 1. april kl : Anne Sender: Midtøsten. Tirsdag 16. april kl : Mannekengoppvisning. KOSÅS Brynsv Tlf Mandag - torsdag kl Torsdag 21. mars kl : Påsken i ord og toner ved representant fra Helgerud menighet. kl : Påskemiddag. Mandag 2. mars kl : Påskefrokost. Påmeldingsfrist: 18. mars Onsdag 27. mars: Stengt. Torsdag 4. april kl..00: Tur. Akershus festning og Tjuvholmen (4 km). Vi spiser på kafé. Søndag 7. april kl : Søndagskafé. Torsdag 11. april kl. 1.30: Vinbodega. Påmelding innen 4. april. OMMEDAEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata. Tlf Mandag - torsdag kl / fredag v/brukerne Seniorsenteret holder stengt i påsken fra 22. mars tom 1. april. Fredag 22. mars kl : Åpen brukerkafé. Fredag 29. mars kl : Åpen brukerkafé. Torsdag 4. april kl : Jan Erik Aalbu: ivet som TV- sportsjournalist. Torsdag 11. april kl : Stine Woxmann: Hva er forskjellen på en antikvitet og gammelt skrot. Torsdag 18. april kl : Mannekengoppvisning, senterets mannekenger viser vårens og sommerens moter. RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 22. mars kl : Påskelunsj. Vi får besøk fra Bryn menighet. Påmelding innen 1. mars. Søndag 24. mars kl : Palmesøndag med søndagskafé. Mandag 2. mars: Åpent kl Tirsdag 26. mars: Åpent kl Onsdag 27. mars: Stengt Onsdag 3. april kl : Om rare forandringer og annet jeg ikke forstår lenger. Fred G. Bergersen kåserer og leser fra sin bok: Har noen sett PINkoden min?. Fredag. april kl : Informasjon fra brukerråd og administrasjon. Kort og godt. Onsdag. april kl : Marit Sørum: Machu Picchu, Peru og Titicacasjøen. Fredag 12. april kl : Germanie Hexeberg og Morten Fagerli: På reise med Edvard Grieg. Onsdag 17. april kl : Mannekengoppvisning. Senterets egne modeller viser vårens og sommerens mote. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Tirsdag og torsdag kl Tirsdag 9. april kl : Hilde B.Gudim: Inkontinens hos kvinner og menn, -samt viktigheten av riktig kosthold. Tirsdag 16. april kl : Mannekengoppvisning med våre egne mannekenger. Salg.Alle størrelser. SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 1 Torsdag 21. mars kl : unsjbord. Fra og med fredag 22. mars - til og med mandag 1.april: Påskestengt. Torsdag 4. april kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. kl : Mannekengoppvisning ved iv Olsens Eftf. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 1. mars kl : Mannekengoppvisning. iv Olsens Eft. og Fredriksens herreklær. Fredag 22. mars kl.11.30: Odd Grann: angs Karl Johan. Påske : Senteret stengt mars og 1.april. Tirsdag 2. april kl : Kirkeforum. Fredag. april kl : Gry Anita illejordet: Diabetes og kosthold. Tirsdag 9. april kl : Middag for alle over 8 år. Personlig invitasjon. Bindende påmelding innen 2.april. Fredag 12. april kl : Torill Bjørnseth Stenvik: andskapsloven fra Middelalderen. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 4. april kl : Frokost for senterets frivillige hjelpere. kl : Film. Søndag 7. april kl : Søndagskafé. Tirsdag 9. april kl : NB! Endring i programmet. Foredrag utgår. Nytt innslag: Danseoppvisning ved seniordanserne. Torsdag 11. april kl : Torsdagskafé. Samtale og diskusjon. Tirsdag 16. april kl : Mannekengoppvisning. Torsdag 18. april: Ut i det blå. Påmelding. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 21. mars kl. 14:00: Torsdagsfilm. Onsdag 27. mars: Stengt. Onsdag 3. april kl. 12:00: Ordfører isbeth Hammer Krog: Trimkampanje for positiv tenkning. ørdag 6. april kl. 1:00: ørdagstreff med ost og vin. Tirsdag 9. april kl. 09:00: Frokosttreff for frivillige hjelpere. kl. 11:00: Dugnad i hagen. Vafler og kaffe til deltakerne. Tirsdag 9. april kl. 13:1: Tur til Mathallen i Oslo: Vulkan. Onsdag. april kl. 12:00: Mannekengoppvisning. H.P.Kjærvik A/S. Påmelding innen 3. april. Onsdag 17. april kl. 12:00: Marit Sørum: Påskeprosesjoner i Antigua Guatemala. Torsdag 18. april: Frist for innlevering av grytekluter til utstillingen Grytekluten God for hånden. Utstillingen er onsdag 24. april kl..00.

17 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Kultur og fritid Send inn tips om kultur og fritid 21. mars til 18. april 17 Vet du om noe spennende vi kan skrive om? Send inn tips til eller ring Frist for neste utgivelse torsdag 18. april, er onsdag 3. april. Tlf Sandvika by i EGO Fotokonkurranse BÆRUM: Kommunen i samarbeid med Japan foto i Sandvika arrangerer en fotokonkurranse i forbindelse med Sandvikas byjubileum. Det skal konkurreres i to kategorier: 1) bilder fra før 2003 og 2) etter es mer på nettsiden til byjubileet. barnekultur Mitt! Ditt! Dele! SANDVIKA: Teater Vandrefot viser en klovneforestilling om læring, og om å dele og leke sammen. Fra 2 år Bekkestua bibliotek tor 4. april kl 11 Blått HER SKA BYEN IGGE: Barn, ungdom og voksne kan bygge byen Sandvika slik de vil i EGO. FOTO: EGO JUBIEUMSUTSTIING: Sandvika by feirer år 4. juni. I den forbindelse arrangeres en EGO-konkurranse. marius morstøl jenssen Tlf: BÆRUM: Skolene, SFO og barnehagene i Bærum utfordres til å tolke temaet Sandvika, i går, i dag og i morgen, sier prosjektleder Hege Sørensen. Deltakerne skal lage en EGO-modell som omhandler noe fra Sandvika slik det er nå, noe historisk, eller noe for fremtiden. ego-brikkene kan beholdes i etterkant. Påmeldingsfristen er 27. mars, og i uke 1 kommer cirka EGO-brikker til alle som har meldt seg på. Fristen for å levere bidrag er 29. mai, sier hun. Vinneren vil plukkes ut fra hvilken modell som får flest stemmer, har en kreativ løsning og at den omhandler Sandvika by. Utstilling Vinnermodellene og noen av bidragene til konkurransen blir stilt ut som en del av Sandvika byjubileums arrangement Build the Change, juni i Sandvika kino og Sandvika bibliotek. Disse lokalene vil fylles med EGO, slik at alle kan være med å bygge sitt Sandvika. Sandvika by år SANDVIKA: Jubileumsdager juni. Ønsker du å bidra med noe på jubileet? Kontakt: Hege Stangeland Sørensen: baerum.kommune.no, tlf SANDVIKA: Poetisk og lekende danseforestilling. 0 4 år. Bærum Kulturhus, foajéscenen, lør 13. april kl 14 og 1 Aristokattene Påskeverksted 1 SANDVIKA: Kom og mal på lerret med vårfarger. Ta gjerne med maleskjorte. Fra 3 år. Du kan kose deg med å lage dorullkyllinger, påskekort og kose deg med glitter og fjær. Sandvika bibliotek lør 23. mars kl 14 Påskeverksted 2 WØYEN: Bærum husflidforening hjelpe små og store å lage ting med rot i norsk tradisjon. Wøyen gård lør 23. mars kl 11 1 SANDVIKA: Sang, dans og festlige karakterer med Bærum Barneteater. Sandvika Teater 13. april. mai Peer! SANDVIKA: En kortversjon av Peer Gynt, gjendiktet av humoristen Knut Nærum. Med Sandvika barne- og ungdomsteater. ille Scene lør 13. april og søn 14. april kl 13, 1 og 17

18 18 Kultur og fritid gallerirunden «Esperanza SANDVIKA: Til 30. april: Tora Uhrn Bærum Kulturhus Ut av mørket EMMA HJORTH: Christian Voss viser bilder i kull og blekk inspirert av kontrastene mellom det mørke og det lyse, det onde og det gode og det stygge og det vakre. Søndagene frem til 6. april vil Voss være i galleriet og lage bilder. Emma kafé og galleri Gjør som du vil HØVIK: 21. mars 23. juni: Marie- ouise Ekman, oljemalerier Henie Onstad Kunstsenter Våren SANDVIKA: Til 26. mars: Ingebjørg Magelssen Sandvika bibliotek BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Naturlandskaper BÆRUMS VÆRK: Til 2. april: Yngve Reidar Vold, grafikk med mer april: Dang Van Ty Kunstværket Månedens kulturminne mars 2013 Havnefogdens kontor Havnefogdens kontor ligger på Kadettangens østside. Navnet er knyttet til bruken fra 1914 til slutten av 1980-årene, men har etterpå huset Homestart, Akutthjelpen, Storbandfestivalen, Frivillighetssentralen og siden 2007 Utekontakten. IV FRØYSAA MOE SANDVIKA: Det lille hvite trehuset med hage og syrinbusker ble oppført som administrasjonskontor i 188 av Christiania og Omegns Damskibsselskab. Selskapet oppførte samme år dampskipsbrygga som i 1982 ble erstattet av dagens kai Sandvika havneterminal. Selskapet leide grunnen av Erik Walle, som eide nesten hele Sandvika. Dampskipstrafikken ble innstilt i 1862 og da det kom til tvangsauksjon kjøpte Erik Walle både brygga og husene, og videresolgte husene. I 1866 gjenopptok det rekonstruerte Christiania Dampskibsselskap rutefarten. Forfriskende tur på fjorden Et kart over Oslofjorden fra 183 viser at Sandvika allerede da hadde dampskipsforbindelse med Oslo. Omkring århundreskiftet 1900 kjørte dampskipene Sartor og Sport henholdsvis indre og ytre rute mellom Kristiania og eangen. På denne tiden hadde Sartor regelmessige ruter mellom Kristiania og Sandvika. Budstikka anbefalte i 1901 en forfriskende tur med Sartor mellom øyene, fremfor å tilbakelegge reisen i kvalme jernbanekupeer. Bærum kommune kjøpte indre del av Kadettangen av Staten i 1912 etter å ha leid området fra I 1916 ble Sandvika havn godkjent. Et havnestyre ble opprettet og havnebetjent ansatt. Tidligere politibetjent ars Ødegaard ble ansatt som Sandvikas første havnefogd. Senere havnebetjenter har også bodd i huset. I 1966 fikk bygningen et tilbygg med inngang i gavlen mot sydvest. To verdener m KUTURE UTVEKSING: Den seendes og den synshemmedes ulike verdener møtes i dansen i Bærum Kulturhus. Forestillingen og prosjektet FRAGIE ledes av Kulturhuset og EU, med dansere fra Portugal og Estland. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Kunstnerisk leder for FRAGIE, Kjersti Kramm Engebrigtsen, debuterte selv som danser og koreograf med Høvik Ballett Kompani i Hun tok med tiden initiativ til et danseprosjekt for synshemmede. Jeg jobbet med synshemmede og blinde i skolen, og studerte spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, og kunne se store resultater for synshemmede da de fikk anledning til å jobbe med bevegelse. Det er vanskelig å forklare bevegelser på scenen, for en som ikke ser. Svaret blir da å ta en med opp på scenen, sier hun. Hun fikk etter hvert Bærum Kulturhus med på et samarbeid, som sammen med Kulturrådet og Blindeforbundet involverte seg. Plexus den estiske ledet av koreograf Ajjar Ausma, og Edge den portugisiske ledet av Ana Rita Barata og Pedro Nunes. Europeisk Marianne Bilger i Bærum Kulturhus er prosjektleder for FRAGIE. Interesserte synshemmede publikummere inviteres opp på scenen før forestillingen, for å bli kjent med scenerommet. I FRAGIE skal vi også synstolke forestillingen, som betyr at en tolk beskriver det som skjer på scenen simultant, denne beskrivelsen vil synshemmede publikummere også kunne høre i høretelefoner mens de sitter i salen, sier hun. Hun vil også fremheve at EUsamarbeidet er fruktbart: Det er veldig lærerikt å samarbeide med utenlandske organisasjoner og koreografer. Man bruker kroppene forskjellig, har ulike erfaringer og ulike estetiske utrykk, sier hun. FRAGIE-forestillingen har verdenspremiere i Teatro de Almada i isboa 29. og 30. mars, før det settes opp i Bærum 16. april, og avsluttes i KUMU Art Museum i Tallinn 19. og 20. april. UTEKONTAKTEN holder i dag til i Havenfogdens kontor. FOTO: IV FRØYSAA MOE EU ble kontaktet for finansiell og kulturell støtte. Søknaden ble innvilget. Bærum Kulturhus ble prosjektleder og med ble Vo Arte i Portugal, Tallinn Universitet i Estland og Salamanda Tandem i England. Tre nasjoner EU-prosjektet FRAGIE startet opp for to år siden, og involverer seende og synshemmede dansere, i kurs, workshops og forestillinger. De tre landene Norge, Estland og Portugal, har jobbet med hver sin koreografi og forestilling. De tre forestillingene skal vises som en helaften: Touched kalles den norske delen med ny musikk av Knut Olaf Sunde, DANSEUNDERVISNING: Studenter fra Norges Dansehøyskole i Oslo har kommet til Bærum Kulturhus for å oppleve og få undervisning under øvelsen til Fragile 1. mars. FOTO: JÖRG WIESNER diverse Bli med til New Zealand SANDVIKA: Biolog og ornitolog Audun Skrindo kåserer fra sin tre ukers studietur og viser bilder og film. Audun Skrindo er naturveileder ved illøyplassen naturhus. Sandvika bibliotek fre. april kl 12 Formødrenes stemmer SANDVIKA: Audgunn Oltedal, journalist og forfatter bosatt i Bærum, presenterer den nye boka «Formødrenes stemmer Kvinneliv rundt stemmeretten», som utgis i forbindelse med stemmerettsjubileet (0 år siden stemmerett for kvinner ble innført i Norge). Oltedal og Arnhild Skre har redigert boka, og de har også skrevet noe selv. Oltedal har vært redaktør i Ny tid, redaksjonsjef i NRK og har de siste årene undervist ved journalistutdanningen. Bekkestua bibliotek lør 13. april kl 12 Stabekk Filmklubb STABEKK: Ons 3. april: Sideways kl Søn 14. april: onely Woman kl...19 Ons 17. april: Støv på hjernen kl... 20

19 BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 Poetiske henvisninger SANDVIKA: Til 24. mars: Cathrine Knudsen: Poetiske henvisninger 6. april 28. april: Örjan Righard og Ingrid Forfang. I den lille salen: Charlotte Bergersen Bærum Kunstforening Objektets vårløsning SANDVIKA: Til 8. april: Sidsel Katharina Crosbys kvinner står i glassmontrene utenfor Kulturhuset. Kvinnene befinner seg i ulike prosesser rundt spørsmål om frihet, frigjøring, fremdrift mot ansvar, tradisjon og tro. Glassmontrene Bryllup SANDVIKA: Til 6. april: 14 kunstnere innen forskjellige fagfelt inviterer til utstilling om bryllup. Til 20. april: Siv Dahl, keramikk Bærum Kunsthåndverk Barneverksted og juniorlab HØVIK: Barneverksted 3 år: hver søn kl 11:30 12:30 Juniorlab 6 12 år: hver søn kl 13:00 14:30 Henie Onstad Kunstsenter øtes i dansen Fragile SANDVIKA: Synshemmede og seende dansere fra Portugal, Estland og Norge på samme scene i et EU-prosjekt ledet av Bærum Kulturhus. Bærum Kulturhus tirs 16. april kl 19:30 Seniortur SANDVIKA: Tlf Skranke i Kommunegården man fre kl mars: Stavern mars: Spidsbergseter april: Holland april: Praha og Karlsbad EU-prosjekt mai: Cinque Terres mai: Flåm og Hardange mai: Stockholm og Helsingfors Kjersti Kramm Engebrigtsen er kunstnerisk leder for FRAGIE FYTENDE BEVEGESE: Den blinde danseren Hege Finnset Eidseter (i rødt) beveger seg i takt med sine dansepartnere under denne kontakt-improvisasjonsøvelsen i Store Sal i Bærum Kulturhus 1. mars. Nina Biong med svarte øyelapper er fra Hosle og danset før i Bajazz. Hun bor nå i Paris. De andre på scenen er Geir Hytten, Katja Henriksen Schia og Alexander Aarøe. FOTO: JÖRG WIESNER Fragile er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen, men EU står ikke ansvarlig for det kunstneriske innholdet. Bærum Kulturhus er EUs prosjektleder, noe som passer godt inn i Kulturhusets rolle som Regionalt kompetansesenter for dans. Norsk Kulturråd, Norges Blindeforbund, Bergesens almennyttige stiftelse, Kulturkontakt Nord støtter prosjektet i Norge. Sammen med bidrag fra de estiske, portugisiske og engelske partnere, utgjør det halvparten av budsjettet på cirka 3,2 millioner kroner. EU betaler den andre halvparten. Bærum kommune oppfordrer alle tjenestesteder og andre i kommunen om å søke om EØS eller EUmidler jf. politisk sak i desember Kunst rett Vest Søknadsfrist for å bli med på Kunst rett vest er 1. april: mars til 18. april oppemarkedene er her det er vår! SESONG FOR OPPE- MARKEDER: Nå er det på tide med en skikkelig våropprydding. Ta en kikk på loftet og i kjelleren, i skuffer og skap. Er det noe du ikke trenger, som du like gjerne kan gi til et loppemarked? ommedalen skolekorps 6. og 7. april, lør kl. 16, søn kl. 1 - esterud skole oppelevering: på låven på By Gård i ommedalen hver onsdag hele året, kl Tlf: Vi tar ikke imot: Hvitevarer, pc er eldre enn 2 år, pc-skjermer og tykke tv er, leksikon, fagbøker, videofilmer, rette alpinski, folierte møbler, hjørnesofaer, kontormøbler og gamle madrasser Høvik, Blommenholm og økeberg Skolekorps 6. og 7. april, lø kl. 9 16, søn kl. 1 - Ramstad skole evre Skoles Musikkorps 13. og 14. april, lør kl. 16, søn kl evre Skole oppehenting: uke 12, 14 og 1 oppelevering: på evre skole fredag 12. april etter kl loppetelefon: etter kl Høvik Verk skolekorps 13. og 14. april, lør kl. 1, søn kl Høvik verk skole ørdag 13/4, kl. :00 1:00 og søndag 14/4 kl: 12:00 16:00 oppelevering: Høvik verk skole fredag 12/4 kl 18:30 22:00. oppehenting 21/3, 4/4, 11/4 og 12/4 etter avtale. e-post: Tlf: 91, , Hjemmeside: org/wordpress/wordpress/ Vi tar ikke imot hvitevarer og gamle TV er med billedrør. Vi tar imot møbler, men er restriktive med store sofaer og skap laget av fiberplater Jar Skoles Musikkorps 13. og 14. april, lør kl. 1 og søn kl Jar Skole oppehenting: hverdager (unntatt fre) fra april oppelevering: på Jar skole tor 11.april kl og fre 12.april kl oppetelefon: opp Stabekk skoles musikkorps/ Smågardistene 20. og 21. april, lør kl. 9 16, søn kl. 11 1, auksjon lørdag kl. 11. Stabekk skole oppehenting: april på kveldstid oppelevering: på Stabekk skole man tor april kl og fre 19. april kl oppetelefon: Vi tar ikke imot gamle TV er og PCskjermer, hvitevarer, folierte møbler eller hjørnesofaer. Andre sofaer tas imot i begrenset utstrekning. Møbler bør ikke demonteres mer enn høyst nødvendig Rykkinn og Gullhaug Skolekorps 20. og 21. april, lør kl. 16 og søn kl Rykkinn skole avd. Gommerud oppehenting: alle onsdager frem til 17. april kl oppelevering: på Rykkinn skole alle onsdager frem til 17. april kl oppetelefon: Vi tar dessverre ikke imot hvitevarer, gamle fjernsyn(dype), byggevarer, bildekk, store veggseksjoner, skap og bokhyller, store kontormøbler, kjøkkeninnredning, store hjørnesofaer, demonterte møbler uten monteringsanvisning. Haslum Skoles Jentekorps ør 27. april, kl. 9 1 ved Haslum Skole. Vi henter lopper 8., 9., 16., 23., 24. og 2. april oppelevering på Haslum skole 2. og 26. april kl oppetelefon , mandag torsdag april kl Vi tar ikke imot sanitærutstyr, tv, hvitevarer, madrasser og sofaer Skui Juniorkorps 27. april og 28. april. ør kl 16, søn kl 12 1 Skui Skole oppelevering: på Skui skole: Man fre april, kl oppetelefon: / , tor 18. tor 2. april kl Eiksmarka Skolekorps 27. og 28. april, ør kl. 16, søn kl Eiksmarka Skole oppelevering: man 22. tom tor 2. april, kl oppetelefon: Grav skolekorps 27. og 28. april, lør kl 9 1 og søn kl Grav skole oppehenting: kveldene 23., 24. og 2. april. oppelevering: på Grav skole, innkjøring fra Hosleveien, fre 26. april kl e-post: oppetelefon: , kl Vi tar ikke gamle tv er og pc-skjermer eller hvitevarer. Snarøya skoles musikkorps april, lør kl. 16, søn kl. 12 1, auksjon søndag kl Snarøya skole oppehenting torsdag 2. og fredag 26. april fra kl. 18. oppetelefon: Vi tar ikke imot hvitevarer, madrasser, dype TV-er Hosle Skolekorps 4.. mai, lør kl. 16. søn kl Hosle Skole oppelevering: Mottak på Hosle Skole torsdager fra 4. april kl oppehenting: Ring loppetelefonen (hverdager kl ) eller registrer på Vi tar ikke imot: Hvitevarer, sofaer, IKEA sponplatehyller, senger, madrasser og store bokleksikon. Bryn skoles musikkorps 4.. mai, lør kl. 16, søn kl Bryn skole oppehenting: ons. april, tor 18. april, ons 23. april og tir 30. april. oppelevering: på Bryn skole fre 3. mai etter kl. 18, oppetelefon: / / loppemarkedet vårt. Vi tar ikke hvitevarer, datamaskiner, tjukke TV er, byggevarer, dekk, ovner, IKEA-skap, veggseksjoner.

20 Kultur og fritid 21. mars til 18. april BÆRINGEN torsdag 21. mars 2013 konserter Pasjonsmusikk HØVIK: Bærum Bachkor og Norwegian Cornet and Sackbuts med Bach og Purcell Høvik kirke to 21. mars kl 19 En oppdagelsesreise i musikkens verden SANDVIKA: Musikkhøyskolestudenter Bærum Kulturhus, foajéscenen, tir 2. april kl 19 Kremerata Baltica SANDVIKA: Sandvika Master Series: Et verdensledende kammerorkester, opprettet av Gidon Keremer. edet av den russiske pianisten, dirigenten og komponisten Mikail Pletnev. Bærum Kulturhus fre. april kl 19:30 omma Bluesband SANDVIKA: Coverlåter Musikkflekken fre. april kl 21 Sandvika Rocker SANDVIKA: Fire lokale band Musikkflekken lør 6. april kl 21 Elektronika på påskeaften UNGE TAENTER: Kasket Club og Coucheron spiller elektronika på Musikkflekken. okale support-band opptrer også. Det er duket for en fin elekronika-aften, på påskeaften. Jazz i Kulturhuset marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Kasket Club fra Asker, som består av Tobias Gautier Teigen og Thomas Vesseltun, har blitt «Ukas Urørt» på P3, fått rosende omtale i Rolling Stone, samt fått merkelappen «Norges Kyle Eastwood SANDVIKA: Det blir klubbkonsert med jazzbassist Kyle Eastwood, sønn av skuespillerlegenden Clint, som kommer fra USA og besøker Sandvika med eget band. Bærum Kulturhus, foajéscenen, fre 19. april kl 20 nye elektronikaprinser» av Charlotte Thortsvedt i hissig.no. Påskeaften blir det slipp av deres nye EP, og musikken presenteres for aller første gang. Coucheron fra Nesøya, ble headhuntet til as Vegas for å remixe superstjernen Usher. Etter tilsvarende oppdrag for blant annet Passion Pit og CMD, er det ikke urimelig å omtale den 19 år Kasket Club er klare for Flekken gamle Asker-gutten som et av Norges aller største elektronika-håp. Coucheron er broren til Tobias i Kasket Club. Kasket Club og Coucheron SANDVIKA: okale elektronikaband Musikkflekken lør 30. mars kl 21. Påskeaften. Middelalderkonsert TANUM: Teatergruppa Compagniet med middelalder- og barokkmusikk ved Caroline Eidsten Dahl med flere, med tekster av Erik Bye. Tanum kirke søn 7. april kl 18 Quartetto Testoterone SANDVIKA: Fire unge herrer Kalkmølla Kulturstasjon tor 11. april kl 19:30 Pink Floyd Tribute SANDVIKA: Bærum Rocklab Musikkflekken fre 12. og lør 13. april kl 21 Janitsjar HØVIK: Solistkonsert med Høvik Janitsjarkorps Nadderud videregående skole søn 14. april kl 18 Nebraska SANDVIKA: Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez med band, fremfører en nynorsk gjentolkning av Bruce Springsteens Nebraska Musikkflekken tir 16. april kl 20 Evje skoles musikkorps SANDVIKA: Jubileumskonsert med Akershus eldste korps som fyller 0 år. Bærum Kulturhus to 18. april kl 18 Rypdal, Mikkelborg, Rypdal SANDVIKA: Jazzlegendene Palle Mikkelborg og Terje Rypdal, og Terjes sønn Marius Rypdal, er klare for konsert. Bærum Kulturhus lør 6. april kl 19:30 BIETTER OG MER INFORMASJON: TF: ÅPNINGSTIDER BIETTUKE: MAN -FRE 12-17, ØR 12-1

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Kommuneplanen 2013-2030. Samfunnsdelen med arealstrategi

Kommuneplanen 2013-2030. Samfunnsdelen med arealstrategi Kommuneplanen 2013-2030 Samfunnsdelen med arealstrategi Innhold Innledning INNLEDNING 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING 4 BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 5 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 8 UTVIKLINGSKOMMUNEN 9 AREALSTRATEGI

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Nr. 1 2012 Ting som skjer Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Onsdag 29. februar: Karneval! Torsdag

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Ingen Antall

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Møte i komité mennesker og livskvalitet 20. mai 2015 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Møte i komité mennesker og livskvalitet 20. mai 2015 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus «Samordning av dagtilbud» Prosessbistand fra RO Møte i komité mennesker og livskvalitet 20. mai 2015 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Samordning av dagtilbud status og innspill Presentere noe av arbeidet

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsearbeid i utvikling - hvor står vi, og hvor skal vi? Knut-Inge Klepp Folkehelsekonferansen 2014 Buskerud 11.3.2014 Disposisjon Hvor står vi? Utviklingen av folkehelsearbeidet Dagens folkehelseutfordringer

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hverdagsrehabilitering Råde kommune - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hva er hverdagsrehabilitering? Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer