Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg."

Transkript

1 REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. Sak 1 GODKJENNING AV INNKALLING TIL LANDSMØTET Innkallingen ble godkjent uten merknader. Sak 2 VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT Til ordstyrer ble valgt Tom Jarane, Bekkalokket Fotoklubb, og til referenter Linda Grønseth, Kristansund Kamera Klubb og Per Harald Strøm, Oslo Kamera Klubb. Som stemmetellere ble valgt Liv Anette Trædal og Olaf Inge Alfheim. Sak 3 PRESENTASJON AV DELEGATENE Hovedstyret og resten av delegatene presenterte seg kort selv og hvilken klubb de representerte. Det var 13 klubber til stede. Nr Navn Klubb (verv) / NSFF verv 1 Tom Jarane Bekkalokket Fotoklubb (leder) 2 Halvor Larsen Bekkalokket Fotoklubb (kasserer) / Kasserer NSFF 3 Roald Synnevåg Bekkalokket Fotoklubb / Leder NSFF 4 Jan Standal Bekkalokket Fotoklubb / Nestleder NSFF 5 Unni Brekke Bekkalokket Fotoklubb / Konkurranseutvalget NSFF 6 Tove Følid Bergen Kameraklubb (styremedlem) 7 Olaf Inge Alfheim Bodø Fotoklubb (leder) 8 Boye Eilertsen Bodø Fotoklubb (styret) 9 Steinar Haugland Fokus Fotoklubb (leder) 10 Margrete Slettan Kristiansund Kameraklubb (kasserer) 11 Tor-Henrik Furumyr Kristiansund Kameraklubb (sekretær) 12 Linda Grønseth Kristiansund Kameraklubb (nestleder) 13 Kolbjørn Renaas Lier Fotoklubb (styre) 14 Steinar E. Jostedt Mandal Fotoklubb (fungerende leder) 15 Liv Anette Trædal Mandal Fotoklubb (styret) / Styremedlem HS NSFF 16 Yngve Hansen Notodden Fotoklubb (leder) 17 Per Harald Strøm Oslo Kamera Klubb (leder) / Sekretær NSFF 18 Wenche Aune Trondhjems Kameraklubb (styret) 19 Irina Johansson Trondhjems Kameraklubb (styret) 20 Øyvind Brodersen Tønsberg Kamera Klubb (leder) 21 Erik Tandberg Tønsberg Kamera Klubb (styret) 22 Harm Kroon Vågå Kameraklubb 23 Leonard Løvoll Ålesund Kameraklubb (kasserer) Referat Landsmøteforhandlinger 2009 Side 1 av 6

2 Sak 4 GODKJENNING AV FULLMAKTER Følgende klubber er representert ved leder eller med godkjent fullmakt: Klubb Tall Godkjent fullmakt 1 Bekkalokket Fotoklubb 40 2 Bergen Kameraklubb 15 OK 3 Bodø Fotoklubb 30 4 Fokus Fotoklubb 15 5 Kristiansund Kamera Klubb 30 OK 6 Lier Fotoklubb 15 OK 7 Mandal Fotoklubb 30 8 Notodden Fotoklubb 20 9 Oslo Kamera Klubb Trondhjems Kameraklubb Tønsberg Kamera Klubb Vågå Fotoklubb 15 OK 13 Ålesund Kameraklubb 20 OK SUM 405 Det var 405 stemmer totalt. Dermed krevdes det minst 203 stemmer for simpelt flertall og minst 270 stemmer for kvalifisert flertall (2/3) ved vedtaksendringer. Sak 5 HOVEDSTYRETS BERETNING Leder av NSFF, Roald Synnevåg, gikk gjennom beretningen. Følgende korreksjoner ble foretatt. Generelt Kristiansund Kamera Klubb skrives i tre ord. Til punkt Tillitsvalgte 2008 Riktig navn på revisorer er Runar Trygve Vænås og Kolbjørn Renaas Til punkt Arctic paper Norge For årbok 2007 fikk disse 250 eksemplarer til egen markedsføring. Til punkt Kursvirksomhet i regi av Folkekulturforbundet Følgende klubber i tillegg til Oslo Kamera Klubb har hatt kurs i 2008: Femunden Billedgruppe: 1 kurs Fokus Fotoklubb: 1 kurs Mandal Fotoklubb: 1 kurs Toten Fotoklubb: 2 kurs Tønsberg Kamera Klubb: 7 kurs Vågå Kameraklubb: 1 kurs Til sammen 419 studietimer i 2008 Til punkt Representasjon Riktig navn skal være Per Bøe. Til punkt Økonomi og nøkkeltall Referat Landsmøteforhandlinger 2009 Side 2 av 6

3 Dette punktet blir utfyllende i og med gjennomgang på Landsmøte Til punkt Konkurranseutvalgets beretning Tønsberg Kamera Klubb skrives med tre ord. Til punkt Søknader om økonomisk støtte til prosjekter Skrivefeil i første avsnitt. Hovedstyrets beretning ble enstemmig godkjent. Sak 6 REGNSKAP Kasserer Halvor Larsen, Bekkalokket FK, redgjorde. Regnskapet fra 2007 var revidert av Runar Trygve Venæs, Salangen FK, og av Kolbjørn Renaas, Lier FK. Alle kommentarer fra revisor er tatt med. Saldo og varebeholdning ble forandret etter kommentar fra revisor. Dette skyldes verdi på programvare fra Adobe. NSFF er som en frivillig organisasjon ikke pliktig til å ta med varelager som en del av eiendeler (aktiva). Egenkapital har gått noe ned, men det er økonomisk kontroll. Som ideell organisasjon skal ikke varelager tas med, ikke med i sum eiendeler. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Honnør til regnskapsfører og revisor for god jobb. Endelig regnskap ligger til nedlastning på nsff.no. Sak 7 INNKOMNE FORSLAG Forslag 1: Vedtektsendring 3 Medlemsskap Forslaget ble justert for å bli mer generelt, for også å omfatte organisasjoner som ikke har film/video som annen aktivitet. Ordlyd i avsnitt to ble justert til øvrige, ikke-fotografiske aktiviteter. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag 2: Vedtektsendring 4 Klubbrapport til 4 Klubbrapport og medlemsregister Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble kommentert at den nye løsningen hvor klubber selv rapporterer inn er enkel å benytte. Under dette punktet ble det også spurt om når i året kasserer følger opp medlemstallet. Dette skjer 1. april (hovedforfall), samt ved høstkonkurranse (medio oktober) og ved nyttår (årbok). I år ble det sendt ut årbøker samlet til klubber som ikke har oppdatert medlemsliste. Denne praksisen opphører neste år. Referat Landsmøteforhandlinger 2009 Side 3 av 6

4 Sak 8 BUDSJETT Budsjettet ble gjennomgått. For konkurranseutvalget: På grunn av ønske om kostnadsbesparelser blir det foretatt større innkjøp av plaketter fra leverandør i Kina, som vil vare i flere år. Ca 80% besparelse. Det var noen diskusjoner om hvordan dette skal regnskapsføres. Kasserer må ta hensyn til å synliggjøre at dette er premier som skal vare i flere år. Under dette punktet ble det også kommentert fra kasserer at regnskap 2008 ble ført i Excel, men at han har vært på kurs i Datax og at regnskap 2009 blir ført i dette systemet. Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. Sak 9 VALG Valgkomiteens leder, Øyvind Brodersen, Tønsberg KK, fortalte at det også denne gangen hadde vært forholdsvis enkelt å fylle verv. Liv Anette Trædal og Halvor Larsen tar gjenvalg. Det er også foretatt en liten endring, ved at Per Harald Strøm går over som nestleder i ett år. Det ble en diskusjon i forhold til Are Olaussen, som ikke har betalt kontingent, og som per definisjon ikke kan stille som styremedlem. Det ble stilt forslag om Tor-Henrik Furmyr, Kristiansund Kamera Klubb, som går inn for ett år. Endelig innstilling til Hovedstyre: Sekretær Linda Grønseth Kristiansund Kamera Klubb 2 år ( ) Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket Fotoklubb 2 år ( ) Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal Fotoklubb 2 år ( ) Styremedlem Tor Henrik Furmyr Kristiansund Kamera Klubb 1 år ( ) Nytt hovedstyre ble valgt inn med akklamasjon. Endelig innstilling til Konkurranseutvalg: Bodø Fotoklubb har sagt seg villig til å ta dette utvalget de kommende to år: Leder Andreas Skjervold Bodø FK Medlem Boye Eilertsen Bodø FK Medlem Hans Birkelund Bodø FK Medlem Olav Inge Alfheim Bodø FK Medlem Torill Landquist Bodø FK Medlem Camilla Elstad Karlsen Bodø FK Medlem Kate Marita Pettersen Bodø FK Medlem Ole Marius Tørresplass Bodø FK Nytt konkurransevalg ble valgt inn med akklamasjon. FIAP Liasion Einar Aune velges for to år Referat Landsmøteforhandlinger 2009 Side 4 av 6

5 Revisorer Runar Trygve Venes trekker seg, Jan Standal velges for to år Fiap Liasion og ny revisor ble valgt inn med akklamasjon. Sak 10 Informasjon om Preus Fotomuseum Denne saken utgår. Sak 11 Hovedstyrets planer for 2009/2010 Roald orienterte om Hovedstyrets planer for 2009/2010. I kommende periode vil hovedstyret arbeide videre med følgende saker: 1. Ungdomsutvalg Det er viktig for rekruttering, og er en sentral målgruppe. Enkelte klubber har opprettet egne ungdomsgrupper. Det er opprettet kontakt med 26 folkehøyskoler. Det er derfor et ønske om å opprette et ungdomsutvalg igjen, dette blir en oppgave for Linda Grønseth i hovedstyret. Det er også et stort behov i forhold til skoler og yngre fotografer. Det kan være enklere å få midler ved å ha aktiviteter for ungdommer. Tendensen som Kristiansund ser er at de under 13 og over 16 er primær målgruppe. Kan muligens arrangere en konkurranse. For årboka kan det ses på hvordan vi kan oppmuntre og synliggjøre til deltagelse fra ungdommer, uten å gå på akkord med kvaliteten. Det var 7 ungdomsfotografer som deltok i årets Landskonkurranse, mot to forrige år. 2. Internasjonalt utvalg Det har tidligere vært noe slik, hvor det var en abonnementsordning hvor man fikk utsendt invitasjoner på papir. Målet bør være å arrangere en internasjonal konkurranse i nær fremtid, siste konkurranse var fra Oslo Kamera Klubb i Det avtroppende konkurranseutvalget ønsker å være drivkraft for et slikt utvalg. Målet er å få godkjent en søknad til FIAP. 3. Hvordan ivareta og beholde nye medlemsklubber Vi har fått 700 nye medlemmer som har betalt redusert kontingent. Det er viktig å ta vare på disse. Det er en idé å utnevne NSFF ambassadører som kan bistå med oppfølging av klubber regionalt. Roald sitter med en liste på 17 stk som han skal ta kontakt med i forhold til dette. Kan vi etablere en fadderordning hvor etablerte og regionalt større klubber hjelper nye og mindre klubber? 4. Bistand til vekst Det kan legges inn noe i idébanken som sier noe om hvilken organisering man må ha for å dekke inn ambisjonsnivå i forhold til medlemsnivå og aktivitetsnivå. 5. Billedkritikk NSFF fikk for to år siden en henvendelse fra Fotografi.no rundt opprettelsen av et nytt blinkskudd, men dette har rent ut i sanden. Kan dette opprettes av NSFF? I så fall må det være enkelt å delta og å betale. Konstruktiv kritikk mot en avgift, for å unngå foto.no -effekten. 6. Lagring av bilder NSFF har fått tilbud fra aktører som ønsker å selge løsninger. Det ligger allerede inne i flickr.com som er knyttet til NSFF sine sider. Referat Landsmøteforhandlinger 2009 Side 5 av 6

6 7. Nettside for klubber Det skal det også videreutvikles egne løsninger for. Dette bør være en enkel løsning hvor det kanskje også gis mulighet for opplasting av bilder. 8. Kunnskapsbank Denne skal videreutvikles, slik at den skal kunne benyttes av klubbene i egne program. 9. Utstillinger For utstilling i Fotografiens hus må vi være i forkant, vi må søke over ett år frem i tid. For årets Årbokutstilling er det målet at de henger hele sommeren i Vågå. Her skal det også trolig dannes et Krogvold -senter, hvor NSFF er forespurt om å delta. 10. Risør fotofestival NSFF kan undersøke hva vi kan få inn på denne festivalen. Det antas at årbokbildene ikke er oppbrukt, men kan mulig henge her, for eksempel de bildene som henger i Tønsberg under landsmøtet. 11. Neste års landsmøte Bodø har sagt seg villig til å gjennomføre dette, og er i gang med planlegging. Det er viktig å sette av datoene tidlig. Norgestreff for fotoklubber foreslått som navn. Det var en udelt positiv mottagelse til forslaget om å legge landsmøtet så langt Nord. Sak 12 Drøfting økning av kontingent til kr 150,- Kontingenten har stått uendret siden En tanke er å øke kontingenten, og gjøre deltagelse i landskonkurransen gratis. Kan utvides til et åpent mesterskap, hvor ikke-medlemmer betaler noe for deltagelse. Medfører en inntektsøkning på (fratrukket konkurranseutvalgets utgifter) Dette vil bli lagt frem for Landsmøtet 2010, og vil ha effekt fra Tønsberg, 23. mai 2009 Linda Grønseth (sign) Kristiansund Kameraklubb Referent Per Harald Strøm (sign) Oslo Kamera Klubb Referent Referat Landsmøteforhandlinger 2009 Side 6 av 6

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 0. Orientering om prosedyrer a. Generalforsamling er H.M. Aarhønens høyeste organ b. Alle har muligheten til å være med på å forme foreningen vår c.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer