LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

2 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet forretningsområdene. Vi tilbyr i dag alle typer skadeforsikringer til bonden, privatpersoner og utvalgte bedrifter. Landbruksforsikring hadde ved årsskiftet et premievolum på NOK 425 mill. Det vil si en økning på NOK 50 mill. siden Vi forventer at veksten fortsetter også i årene fremover. Vi har i dag 35 dyktige medarbeidere, og holder til i hyggelige kontorlokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo. Landbruksforsikring eies av selskapene i Landbrukssamvirket. Foto: Jo Stenersen HISTORIE 2001: Etablert som et gruppecaptive innen personforsikring for bedriftene i Landbrukssamvirket 2002: I alt 98% av landbrukssamvirket ble kunder, og virksomheten sparte betydelige beløp på personforsikringene 2005: Startet med skadeforsikring for landbrukssamvirke samt næringslivsforsikring for andre markeder 2009: Lanserte forsikringer til privatmarkedet 2010: Lanserte forsikringsprodukter til bonden 2012: Ansatte ny adm. direktør og strategien spisses mot vekst i landbruksmarkedet 2013: Utvidet kontorlokaler Styrket organisasjonen med flere medarbeidere Lanserte nye internettsider Oppgradering av forsikringssystemet Ny organisasjonsmodell hvor det er ansatt ledere i 4 enheter Salg/Marked, Fag/Produkt, Skade/Oppgjør og Økonomi/Finans. I 2013 HAR LANDBRUKSFORSIKRING VOKST MED 13% OG LØNNSOMHETEN ER VESENTLIG FORBEDRET Landbruksforsikring har de to siste årene tredoblet antall landbruks- og privatkunder, og forsikrer nå over gårdsbruk. NØKKELTALL Forfalte bruttopremier 425,0 374,9 Resultat før skatt 20,6-0,8 Teknisk resultat før sikkerhetsavsetninger 9,8-17,3 Combined ratio 101,8% 115,9% Kapitaldekning 14,4% 15,8% Tall i mill. Porteføljen har vokst fra 375 MNOK i til 425 MNOK Combined ratio er forbedret fra 115,9% til 101, 8% Resultat før sikkerhetsavsetning og skatt er forbedret fra 8,7 MNOK til 32,3 MNOK Antall forsikrede kunder økte med 10% Egen skadeavdeling fra Landbruksforsikring 12. utgivelse

3 PORTEFØLJENS SAMMENSETNING Bonde/privat, ting Bedrift, ting 24% % 2012 Bonde/privat, ting Bedrft, ting 16% Person/Ansvar 51% Bonde/privat, ting Bedrft, ting Person/Ansvar Person/Ansvar 30% 33% AKTIVITET KUNDESENTER Telefoni Januar Februar Mars Besvart e-post & chat April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsberetning

4 MARKEDSANDEL 0,8 0,7 Total skadeforsikring Landbruk Næringsliv 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, EIERE Landkreditt SA 46,36% Nortura SA 21,60% Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig 12,33% TINE SA 7,16% Felleskjøpet Agri SA 6,94% Norges Pelsdyralslag 3,15% Honningcentralen SA 1,23% Gartnerhallen SA 1,23% ORGANISASJON ADM. DIR Håvard. J. Djupedal RM/COMPLIANCE Lars Aga Reisæter ADMINISTRASJON SALG & MARKED Petter Justnes FAG & PRODUKT Ingunn Skaalen ØKONOMI & FINANS Reidar Lægreid SKADEOPPGJØR Hilde Husby 4 Landbruksforsikring 12. utgivelse

5 Foto: Jo Stenersen Årsberetning

6 6 Landbruksforsikring 12. utgivelse Foto: Jo Stenersen

7 AVDELINGER SALG OG MARKED Landbruksforsikring har en multikanalstrategi, dvs. at kunden selv velger hvordan han skal bli betjent av oss. Kundene kan velge om hun ønsker å kjøpe og administrere sine forsikringer selv via vår hjemmeside eller å kontakte en av våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere på kundesenteret som hjelper til med å løse den enkeltes forsikringsbehov. Vårt salgsapparat er spisset i forhold til risiko, kompleksitet og kundens behov. Kundesenteret håndterer privat og mindre landbruk, mens landbruksrådgiverne fokuserer på større og mer komplekse gårdsbruk. Næringslivsavdelingen er ansvarlig for kontakten mot næringslivskundene og forsikringsmeglerne. I tillegg har vi et landsdekkende agentnettverk for å sikre lokal tilstedeværelse for de kundene som ønsker en kontaktperson lokalt. RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE Landbruksforsikring har fokusert på å få en mest mulig praktisk og selskapstilpasset implementering av kravene i Solvens II regelverket. Finanstilsynet ser det som helt sentralt at forsikringsselskaper har en intern uavhengig kontrollfunksjon. Risikostyring og Compliance har en visjon om at Landbruksforsikring skal ha en Risikostyring og Compliancefunksjon i samsvar med beste praksis for sammenlignbare selskaper. Samtidig er det et klart mål at funksjonene skal bidra overfor den daglige forretningsdrift. Dette skal skje uten at funksjonens uavhengighet kommer i fare, i første rekke gjennom innspill til linjeledere og direkte til leder og styret. Oppbyggingen av en sterk Risikostyringsfunksjon kan sees som et ledd i Landbruksforsikrings strategi om å insource viktige kjernefunksjoner. De mest sentrale oppgavene i 2014 blir oppfølging av data og rapporteringsmuligheter, ORSA og forberedelser til Solvens II regelverket, i tillegg til å bidra i det videre arbeid med å forbedre prosesser og rapportering. ØKONOMI OG FINANS Økonomi og finansenheten har som formål å sikre at kundenes og selskapets økonomiske forpliktelser blir godt ivaretatt. Vi sørger for god planlegging og oppfølging i forhold til selskapets ressurser. Selskapets ressurser består i hovedsak av kapital, ansatte, rutiner og systemer. Vi har høy kompetanse innen økonomistyring, kapitalforvaltning og regnskap. Det stilles store krav til oss og våre leveranser er preget av nøyaktighet og punktlighet. For at vi skal levere gode resultater kreves det utstrakt kunnskap om virksomheten, regler og forskrifter for bransjen og alle former for forsikringstekniske transaksjoner som har innvirkning på resultat og balanse. FAG OG PRODUKT Avdelingen har ansvaret for produktlønnsomhet og utvikling av tariffer og vilkår. I tillegg består avdelingen av spesialister innenfor de enkelte fagfelt som utøver risikovurdering og prising av spesielle risikoer. Avdelingen har dessuten ansvaret for utvikling og vedlikehold av forsikringssystemet hvor alle kunder og transaksjoner blir håndtert. Avdelingen har blitt vesentlig styrket i 2013 for å kunne håndtere det økede forsikringsvolumet som selskapet har mottatt de siste årene. SKADE Etter at Landbruksforsikring helt siden oppstart i 2002 har samarbeidet med et eksternt skadeoppgjørsfirma, ble det i 2013 besluttet at selskapet i fremtiden selv skal gjøre opp skader for kundene. Leder for ny skadeavdeling ble ansatt i juli 2013, og før jul ble ytterligere 5 personer ansatt. Oppstart for intern skadebehandling er 1. april I første omgang vil det være skader på ting og motor som behandles av Landbruksforsikring, mens ansvars- og personskader fortsatt behandles av Crawford & Company. Formålet med å starte opp egen skadeavdeling er å styrke kundebehandlingen for egne kunder, samt å utnytte synergieffekter mellom avdelingene i Landbruksforsikring. Årsberetning

8 MEDARBEIDERE ADMINISTRASJON Håvard J. Djupedal Administrerende direktør Linda Arstad Spesialrådgiver Lars Aga Reiseter Solvens II Risk Manager Compliance Officer Finn Egil Kverme Solvens II Prosjektleder ØKONOMI OG FINANS Reidar Lægreid Leder Økonomi og Finans Live Falck-Ytter Jacobsen Regnskaps- og Økonomikonsulent Kjell Arne Hansen IKT- og Administrasjonskonsulent Hildegunn Kjellevold Regnskaps- og Økonomikonsulent SALG OG MARKED Petter Justnes Leder Salg og Marked Odd Sindre Svendsen Teamleder Kundesenter Susanne Lehmann Halvorsen Forsikringsrådgiver Karin Haare Johansen Forsikringsrådgiver Ida Katt Lindholm Forsikringsmedarbeider Maria Rise Forsikringsrådgiver Beate Bakken Forsikringsrådgiver Caroline Lye Forsikringsrådgiver 8 Landbruksforsikring 12. utgivelse

9 Lars Gunnar Aasheim Forsikringsrådgiver Jo Stenersen Landbruksrådgiver Kristoffer Fodnes Landbruksrådgiver Brit Sissel Klungtveit Porteføljeforvaler Person Ståle Blegen Porteføljeforvaler Person Arne Christian Walstad Key Account Manager Lene Bjartland Strømmen Porteføljeforvalter Heidi Solstad Porteføljeforvalter - Backoffice FAG OG PRODUKT Ingunn Skaalen Leder Fag og Produkt Linda Stubsjøen Ansvarlig Landbruk Rune Teyler Eriksen Senior Underwriter/ Reasurranseansvarlig Jan Erik Størvold Underwriter/Næringsliv Henrik Thesen Underwriter motor/ Produktsjef SKADEOPPGJØR Hilde Marit Husby Skadesjef Jørn Egil Flø Senior Skadebehandler Lena Sletteng, Skadebehandler Rune Andre Hansson Skadebehandler Årsberetning

10 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder 11 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 17 Balanse 19 Oppstilling over endringer i egenkapital 22 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til årsregnskapet Revisor beretning 44 Kontrollkomiteens erklæring Landbruksforsikring 12. utgivelse

11 LEDER DA LANDBRUKSFORSIKRING BLE ETABLERT I 2001 VAR DET TRE FORMÅL SOM BLE NEVNT I PROSPEKTET: Forsikre virksomhetene i landbrukssamvirket Forsikre primærnæring Forsikre ansatte i landbrukssamvirket Vi begynte med personforsikringene for virksomhetene i landbrukssamvirket. Allerede i 2002 kunne man konstatere at landbrukssamvirket som helhet sparte betydelige beløp ved å plassere disse forsikringene i Landbruksforsikring, og det er gledelig å konstatere at vi fortsatt er det foretrukne selskap for virksomhetene i landbrukssamvirket for personforsikringer. I 2004 kunne selskapet tilby øvrige næringslivsforsikringer til samvirkeforetakene, men det virkelige store spranget for å utvikle selskapet til å bli et moderne forsikringsselskap skjedde i 2009 da tiden var moden for også å tilby forsikring til bonden og øvrige privatkunder. Vi hadde lenge hatt henvendelser fra bønder som ønsket et korrektiv til de øvrige selskapene, og i løpet av de to siste årene har antall forsikrede bruk i Landbruksforsikring blitt tredoblet. I skrivende stund har Landbruksforsikring over 1500 bruk forsikret, og veksten er fortsatt stor. Historisk har denne delen av forsikringsmarkedet vært dominert av ett selskap, de er blitt børsnotert, og den lokale innflytelsen betydelig redusert. Dette har nok vært en medvirkende årsak til at mange bønder har sett etter alternativer. Og hva er da mer naturlig enn å benytte seg av Landbruksforsikring som de selv eier, gjennom sitt eierskap i samvirkeforetakene. Landbruksforsikring har derved en unik posisjon i det norske forsikringsmarkedet. Et marked som i en årrekke har vært preget av noen få store forsikringsselskaper, men hvor det i de seneste årene har det blitt etablert en rekke nye selskaper til glede for bønder, forbrukere og næringsliv. Bønder er krevende kunder som er vant med en tett oppfølging, og med en betydelig økning av antall henvendelser har det vært helt nødvendig å styrke organisasjonen. I løpet av det siste året har vi derfor øket bemanningen, særlig innen fag og produkt, og vi har arbeidet med å forenkle arbeidsprosesser for å bli mer effektive. Vi har arbeidet tett med styret i strategiarbeidet, og med våre mange dyktige medarbeidere er vi nå godt rustet for videre vekst. Håvard Jens Djupedal Administrerende direktør Årsberetning

12 12 Landbruksforsikring 12. utgivelse

13 ÅRSBERETNING 2013 BAKGRUNN Landbruksforsikring AS ble stiftet 17. august 2001 og fikk konsesjon 13. desember samme år. Selskapets formål er å drive forsikringsvirksomhet innen skadeforsikring i alle skadebransjer inkludert ettårig kollektiv gruppelivsforsikring, både på direkte og indirekte basis. Virksomheten drives i Oslo. Landbruksforsikring AS retter primært sin virksomhet mot aktører innen norsk landbruk. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Ved utgangen av 2013 hadde selskapet forsikringsavtaler innen person-, ting- og privatforsikring. Personforsikring omfatter yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, uførekapital, kollektiv ulykkesforsikring og reiseforsikring. Hovedtyngden av personforsikringene var i landbrukssamvirkets bedrifter og organisasjoner der ca ansatte var forsikret i selskapet. Selskapet har i overkant av kunder, fordelt på ca privat- og landbrukskunder og ca næringslivskunder. Privat- og landbrukskundene betjenes av eget salgsapparat, agenturer og gjennom selskapets nettside. Næringslivskundene betjenes av selskapets næringslivsteam som også står for kontakten mot meglerapparatet. Salg via internett er en viktig distribusjonskanal for selskapet, og selskapet har i 2013 lansert nye internettsider. Hjemmesiden er blant de beste nettbutikkene for forsikring i markedet, og gjør kjøp av forsikring over internett til en enkel og oversiktlig oppgave for kundene. I tillegg får alle kunder en fullstendig oversikt over egne produkter og kan selv administrere sine forsikringer via internett. Det var i underkant av besøk på hjemmesiden i 2013, og salget via internett vokste med ca. 150%. Hjemmesiden gir også økt kjennskap til vår merkevare og er et positivt samtaleemne i møtet med bonden. Satsingen mot landbrukskunder har så langt vært vellykket. I løpet av 2013 økte antall forsikrede bruk fra 900 til og selskapets markedsandel økte fra 0,4% til 0,7%. Landbruksforsikring har også hatt en betydelig vekst i brutto forfalt premie i privat- og næringslivssegmentet i Brutto forfalt premie ved utgangen av året var 425,0 millioner kroner (374,9 millioner kroner) med opptjent premieinntekter for egen regning på 154,3 millioner kroner (169,4 millioner kroner). Selskapet har utbetalt skader (brutto) for 232,9 millioner kroner (235,2 millioner kroner). Samlede erstatningskostnader for egen regning var 127,0 millioner kroner (165,6 millioner kroner). Selskapets brutto skadeprosent er 78,1% (94,7%) og den er 82,4% (97,7%) for egen regning. Kostnadsprosenten inklusiv renter på ansvarlig lån er 16,9% (11,9%). Det forsikringstekniske resultatet har vist en klar forbedring fra Selskapet har en målsetting om at dette skal forbedres ytterligere i de kommende år, slik at forsikringsdriften fremover skal gi et forsvarlig overskudd. Landbruksforsikring inngikk i 2010 en treårig avtale med agenturet SAGA Forsikring AS, som ble forlenget for å gjelde også i Den omfattet alle produktgrupper, og det ble etablert egne reassuranseavtaler for dette samarbeidet. Landbruksforsikring ønsket ikke å forlenge avtalen ytterligere, og avtalen opphørte ved utgangen av året. KAPITALFORVALTNING Landbruksforsikring AS har plassert sine investerte midler i obligasjoner, bankinnskudd og verdipapirfond. Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvaltningen som tar hensyn til den finansielle risikoen selskapets kapitalforvaltning er utsatt for, samt de lover og regler myndighetene har satt for forsikringsselskapers virksomhet. Risikoprofilen for markeds-, kreditt-, og likviditetsrisiko skal være lav til moderat. Risikoprofilen styres gjennom valg av instrumenter som er tilgjengelig for forvaltningsporteføljen, plasseringsbegrensninger og risikorammer. Markedsrisikoen styres for renteporteføljen gjennom durasjon. For aksjer styres markedsrisikoen gjennom størrelsen som settes på maksimal ramme for risikoklassen og fordelingen mellom norske og internasjonale aksjefond. Markedsrisikoen vurderes i forhold til bufferkapitalen ved gjennomføring av månedlige stresstester. Kredittrisikoen styres gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser og ved å etablere plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor. Likviditetsrisikoen styres gjennom andel av statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett. Minimumsplassering for denne type papirer er 10%, faktisk plassering ved slutten av året var 12,1%. Forvaltningskapitalen er plassert innenfor myndighetenes regelverk, og selskapet oppfyller kravene til kapitaldekning. Aksjeporteføljen utgjorde 13,7% av totalporteføljen og 70% av aksjeporteføljen bestod av internasjonale aksjer. Renteporteføljen utgjorde 86,3% av den totale porteføljen. Rentedurasjon var ved slutten av året 0,85. Total avkastning ble i ,3 millioner kroner (24,1 millioner kroner). Avkastningen var på 6,56% (5,19%), benchmark 4,66%. Forvaltningen av selskapets midler skjer innenfor risikorammer som tar hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. Årsberetning

14 RISIKOPROFIL Det er selskapets målsetting at det skal drives i samsvar med de prinsipper som er lagt til grunn for dets konsesjon og søknaden til denne. Selskapet har rutiner, rapport- og kontrollsystemer som sikrer selskapet tilfredsstillende kontroll over mulige risiki. Det er adm. dir. som har ansvaret for kontrollen. Det foretas en gang i året en gjennomgang av vesentlige risiki i selskapet og de interne kontrolltiltak som sikrer mot disse. Adm. dir. rapporterer om konklusjonene av risikovurderingen til styret. Risikoen for selskapet begrenses gjennom fastsatte maksimalerstatninger pr. skade. Virkemidler for begrensning av risiko oppnås gjennom reassuranse. Benyttede reassurandører har god kredittrating. Begrensningen av maksimalerstatningene som er omtalt ovenfor, sammen med styring av likviditeten og det øvrige kontrollopplegget, tilsier at det ikke anses å foreligge risiko for at selskapet ikke skal kunne dekke sine forpliktelser fremover. Styret har etablert prinsipper og system for internkontroll i selskapet. ORGANISASJON I tillegg til administrerende direktør består ledergruppen av 5 personer. Ved utgangen av året var antall ansatte i selskapet 28 personer. Selskapet begynte sommeren 2013 arbeidet med å etablere egen skadeavdeling. Leder for skadeoppgjør ble ansatt, og ved utgangen av året hadde 5 personer akseptert jobb som skadebehandlere. Skadeavdelingen skal være i full virksomhet 1. april Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til styre og kontrollkomité er gitt i note i årsregnskapet. LIKESTILLING Det var femten kvinner og tretten menn ansatt i selskapet ved utgangen av året. I styret er det syv menn og en kvinne. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak. MILJØ Selskapet er en servicebedrift og driver ikke produksjon eller annen virksomhet som kan virke forurensende. ARBEIDSMILJØ I 2013 var det et sykefravær på 3,8%. Langtidsfraværet utgjør 1,8%. Det har ikke vært skader eller ulykker i selskapet i løpet av RESULTAT OG ØKONOMISK STILLING Selskapets regnskap er satt opp i henhold til Forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 16. desember Selskapets forvaltningskapital var i ,0 millioner kroner (898,7 millioner kroner), mens de forsikringstekniske avsetningene for egen regning ble 609,2 millioner kroner (538,6 millioner kroner). Styret foreslår at det settes av til sikkerhetsavsetninger. Styret foreslår at resultatet for perioden, kroner ( kroner) etter skatt, tillegges annen opptjent egenkapital. Avvikene i kontantstrøm fra operasjonell drift i forhold til forsikringsteknisk resultat skyldes primært periodiseringen av erstatningskostnadene hvor utbetalinger kommer i senere perioder. Selskapet har god likviditet. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av selskapets drift og soliditet. Soliditeten og selskapets sikkerhetsavsetninger er betryggende. Det er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret er tilfreds med økningen i premieinntekter og den positive utviklingen av forsikringsteknisk resultat. SOLVENS II Solvens II er et nytt prinsipp- og risikobasert solvensregime som skal gjelde for forsikringsselskaper i EU/EØS området. Kapitalkravet skal stå i forhold til den underliggende risikoen i selskapet. Siktemålet er å gi forsikringstakerne bedre beskyttelse og å skape stabile og like konkurransevilkår innen EU/EØS. Implementeringen av Solvens II regime har vært utsatt flere ganger. Det forventes at 1. januar 2016 blir tidspunkt for full iverksettelse. Deler av regelverket vil gjelde allerede fra 2014, dette inkluderer selskapets egenvurdering av risiko og kapital (ORSA). Landbruksforsikring etablerte i 2012 en prosjektgruppe med oppgave å forberede tilpasningen til og implementering av Solvens II. Styret har vært involvert i og jevnlig informert om forberedelsesarbeidet. Selskapets risikoappetitt vedtas av styret. Selskapet gjennomførte også en egenvurdering av risiko og kapital i 2013 i tråd med føringene i Solvens II regleverket. I denne inngikk beregninger av selskapets kapitalbehov i tråd med standardmodellen i Solvens II. I tillegg ble det gjort vurderinger for alle vesentlige risikoområder i selskapet, og vurdert tilleggsbehov for kapital under pilar Landbruksforsikring 12. utgivelse

15 Solvens II har fokus på styringssystem i forsikringsselskapene. Landbruksforsikring er kommet langt i å tilpasse seg kravene også på dette området. Organisasjonen er styrket med en uavhengig risikostyrings- og compliancefunksjon, og styrende dokumenter er langt på vei satt opp i tråd med kravene i Solvens II. FREMTIDIG UTVIKLING De viktigste satsningsområdene i 2014 er å fortsette den lønnsomme veksten innenfor landbruks- og næringslivssegmentet samt beholde kundene innen Landbrukssamvirke. Salg via internett vil ha høy prioritet når det gjelder privat- og landbruksprodukter. Landbruksforsikring har i 2013 styrket bemanningen innen flere sentrale områder. I tillegg nærmer arbeidet med å innkontraktere skadeavdelingen seg slutten. Skadebehandling er en av de viktigste kjernefunksjonene i et forsikringsselskap. Egen skadebehandling vil medføre bedre kontroll på skadefunksjonen, og det vil være en viktig bidragsyter til økt kompetanse. Egen skadebehandling vil på sikt dessuten bidra til reduserte kostnader. Innkontraktering av regnskapsfunksjonen, samt deler av IT drift vil skje i løpet av Styret forventer en positiv resultatutvikling. TAKK Styret retter en hjertelig takk til alle kunder, ansatte i selskapet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og øvrige samarbeidspartnere for innsats og engasjement i Oslo, I styret for Landbruksforsikring AS Ole Laurits Lønnum Ingar Paulsberg Kai Linnes Inge Fjalestad Styrets leder Nestleder Jørn Spakrud Hallgeir Olsen Lena Bjartland Strømman Jon Martin Østby Håvard Jens Djupedal Adm.dir. Årsberetning

16 16 L Landbruksforsikring 12. utgivelse

17 RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Note PREMIEINNTEKTER 3 Forfalte bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter ERSTATNINGSKOSTNADER Betalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i erstatningsavsetning: Brutto Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15 Salgskostnader Forsikringsrel. adm.kostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstavtaler Sum forsikringsrelaterte kostnader for egen regning ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER ENDRING I SIKKERHETSAVSETNING MV. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP Årsberetning

18 Resultatregnskap fortsetter IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Note NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER 14 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTALRESULTAT Landbruksforsikring 12. utgivelse

19 BALANSE EIENDELER Note IMMATERIELLE EIENDELER Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER 14 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum investeringer Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 4 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Mellommenn Andre fordringer Sum fordringer ANDRE EIENDELER Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Årsberetning

20 Balanse fortsetter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note INNSKUTT EGENKAPITAL 13 Selskapskapital Aksjekapital ( aksjer a NOK 1.000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 5 Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL MV. 13 Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvalig lånekapital mv FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning m.v Avsetning for ikke avløpt risiko Sum forsikringsforpliktelser brutto Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og lignende Sum avsetninger for forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Landbruksforsikring 12. utgivelse

21 Balanse fortsetter Oslo, I styret for Landbruksforsikring AS Ole Laurits Lønnum Ingar Paulsberg Kai Linnes Inge Fjalestad Styrets leder Nestleder Jørn Spakrud Hallgeir Olsen Lena Bjartland Strømman Jon Martin Østby Håvard Jens Djupedal Adm.dir. Foto: Jo Stenersen Årsberetning

22 OPPSTILLING OVER ENDRING I EGENKAPITAL Aksjekapital er NOK som består av aksjer à NOK ENDRING I EGENKAPITALEN PR Aksjekapital Overkursfond Avsetning til naturskadefond Avsetning til garantiordning Annen opptjent egenkapital Egenkapital Årets resultat Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Periodens resultat Korrigering feil tidligere år* Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Sum Resultat pr. aksje er NOK 565,54. *Forklaring korrigering av feil tidligere år: Selskapet har avtale med forsikringsagenter om provisjonsbetaling ved salg av forsikringskontrakter. Disse utbetales på det tidspunkt forsikringskontrakten er inngått, og kostnaden periodiseres over kontraktens løpetid. Siden 2010 er dette håndtert via selskapets forsikringssystem. På grunn av en feil har forsikringssystemet behandlet agentprovisjonen feil. Korreksjonen gjelder for regnskapsårene Korrigeringer for tidligere regnskapsår er ført mot annen opptjent egenkapital. 22 Landbruksforsikring 12. utgivelse

23 KONTANTSTRØMOPPSTILLING LIKVIDITET FRA FORSIKRINGSDRIFT Innbetalte premier etc Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalte administrasjonskostnader Investert i inventar/ imm. eiendeler Betalt utbytte - - Betalt skatt - - Netto kontantstrøm fra forsikringsdrift LIKVIDITET FRA INVESTERINGER Innbetalinger finans Investert utlån og fordringer Investert aksjer/aksjefond netto Investert verdipapirfond/innskudd netto Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm i perioden Bankbeholdning ved perioden begynnelse Bankbeholdning ved periodens slutt Årsberetning

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6

Innhold. Om Oslo Forsikring AS 3. Nøkkeltall / Key Figures 4. Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5. Tjenester og produkter 6 Årsrapport 2013 Innhold Om Oslo Forsikring AS 3 Nøkkeltall / Key Figures 4 Visjon, Forretningsidé, Verdier, Mål og Strategier 5 Tjenester og produkter 6 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 15 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer