Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartportal videreutvikling felles anbefaling"

Transkript

1 Versjon Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen BR-portalen HFK-portalen BK-portalen Regionrådet Nordhordland IKS - Regionrådet Bergensregionen

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Formål og mandat for arbeidet Organisering av arbeidet og fremdrift Rammebetingelser Nasjonalt og lokalt regelverk Politiske og administrative vedtak Avtaler IKT-politikk og dokumenter en må forholde seg til Faglig kompetanse Teknologiske rammebetingelser Dagens situasjon Organisering Konsekvenser ved dagens organisering Dagens teknologiske løsning Konsekvenser ved dagens teknologiske løsning Dagens løsninger sett i forhold til brukernes behov Kostnader ved dagens løsning Krav og forventninger til fremtidig løsning Brukernes krav Funksjonelle krav Ytelse og systemkrav Hva gjør andre og deres planer Hordaland fylkeskommune Bergen kommune Kort omtale av noen andre interkommunale kartportaler Vurdering av alternative modeller/løsninger Fortsette som i dag (nullalternativ) Alternative modeller Felles anbefalinger Fase I -sammenslåing av kartportalene NH og BR - og uttesting Fase II Oppfølging av anbefalinger i fase I- mulig anskaffelsesprosess Kritiske suksessfaktorer og arbeidet videre Kritiske suksessfaktorer Arbeidet videre Vedlegg Kort omtale av noen interkommunale kartportaler (vedlegg 1) Ordliste og uttrykk som er benyttet (vedlegg 2) Forslag til samarbeidsavtale Felles kartløysing på internett (vedlegg 3)

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Kartportalen til kommunene i Nordhordlandsregionen (NH) ble etablert i november Tilsvarende portal ble etablert for kommunene i Bergensregionen (BR) i januar NHportalen var da mal både i innhold og avtaleverk. Bergen kommune er den største kommunen i Bergensregionen, men er ikke med i den felles kartportalen. Hordaland Fylkeskommune (HFK) benytter den samme plattform og løsningen som RB og NH, og forestår drift av portalløsningene for NH og BR. Dagens løsning er basert på ArcIMS (standard programvare fra ESRI) med en norskprodusert programvare på toppen (Geodata webklient GDWK). Plattformen for dagens portalløsning skal fases ut. Hovedleverandøren (ESRI) vil fremover satse på ny plattform ArcGIS server med en ny kartportalløsning (GeoCortex) fra det kanadiske firmaet Latitude Geographics. Geodata AS har valgt å satse på denne portalløsningen i stedet for selv å utvikle en kartportalløsning som i dag. Geodata AS vil lage de tilpasningene som er ønskelig i forhold til norske forhold. Som følge av at løsningen fases ut og ikke vil bli videreutviklet, er det nødvendig å forta en evaluering og avklare veien videre for kartportalene i regionen. Målgruppen for rapporten er administrative beslutningstakere og politikere i Regionrådene og HFK. 1.2 Formål og mandat for arbeidet På årsmøtet 13. januar 2008 ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal: Kort evaluere dagens situasjon Komme med grunngitte anbefalinger til vegen videre for regionene sine kartportaler Administrative og økonomiske konsekvenser av anbefalingene skal framgå av utgreiingsrapporten. 1.3 Organisering av arbeidet og fremdrift Arbeidsgruppen består av: Janicke Runshaug Foss, Bergensregionen, leder Torbjørn E. Bøe (HFK) Arne Klingsheim (RB-portalen) Tommy Veland (NH-portalen). Bergen kommune deltar i arbeidet med Endre Leivestad, som er fagekspert på saksområdet. Sekretær for kartportalene, Torbjørn Trageton, har bidratt i arbeidet. Gruppen skal levere sin rapport innen 15. mars 2009 til Erik Seter, Bergensregionen. 1.4 Avgrensninger prosessen videre Tidsrammen for arbeidet er knapp, og arbeidsgruppens oppgave er å komme med en anbefaling 3

4 mht. det videre arbeid. Arbeid videre vil skje i linjen eller ved at det etableres et nytt prosjekt. 2. Rammebetingelser Både nasjonalt, regionalt og lokalt er det et uttrykt mål at ressursen geodata skal gjøres lett tilgjengelig for publikum, offentlige instanser, nærings- og kulturliv. 2.1 Nasjonalt og lokalt regelverk I St.meld. nr. 30 ( ) «Norge digitalt» et felles fundament for verdiskaping er det trukket opp nasjonale retningslinjer for den overordnede geodatapolitikken i Norge. Viktige rammebetingelser i den vedtatte meldingen er følgende: Det skal etableres en avtalebasert formidlingsorganisasjon for avtalepartene sine geodata kalt Norge digitalt. Avtalepartene skal gi hverandre og publikum vederlagsfri bruksrett til hverandres data for egne formål. For utnytting av dataene kommersielt, kan kreves vederlag som fastsettes av dataeier etter nasjonale retningslinjer. For utfyllende informasjon se 2.3 Ny lov om geodata. I november 2008 sendte Miljødepartementet på høring utkast til ny lov om en infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) basert på Inspiredirektivet (EU-direktiv). Trolig blir den nye loven iverksatt Lovforslaget er en formalisering og styrking av det som er etablert gjennom Norge digitalt. 2.2 Politiske og administrative vedtak I NH har kommunene vedtatt egne og regionalt samordnede kommunedelplaner for geodata (gjeldende plan ). I denne er det formulert program bl.a. for utviklingen av den regionale kartportalen. Et sentralt punkt her er målet om at portalen i slutten av programperioden skal være daglig oppdatert med de data kommunen forvalter. I Bergensregionen har ingen av kommunene utarbeidet tilsvarende geodataplaner Men en del av kommunene har administrativt vedtatte program for kartportalsatsingen. I Bergen kommune inngår disse programmene kommunen sitt målstyringsprogram. 2.3 Avtaler Alle kommunene i fylket og HFK har inngått avtale om medlemskap i Norge digitalt. Avtalene revideres årlig. De er verktøy for realisering av Norge digitalt og inneholder bestemmelser som sikrer dette, om partenes retter og plikter. Se: avtale. For de to regionale kartportalene er det inngått likelydende samarbeidsavtaler om de deltakende parters plikter og retter. Dette er kommunene i de to regionene med unntak av Bergen kommune (BK), Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune og Statens kartverk, Bergen. portalepartene dekker selv kostnadene med sin deltaking. (RB-portalen kobles til BK sin portal ved klikk på BK sin logo på startsiden.) Det er inngått to likelydende avtaler mellom portaleierne og HFK om teknisk drift av portalene. 4

5 I Bergen kommune har etat for plan og geodata det faglige og administrative ansvaret for kommunens kartportal. Det er inngått egen avtale med IKT-drift i kommunen om dataforvalting og teknisk drift av portalen. 5

6 2.4 IKT-politikk og dokumenter en må forholde seg til For de offentlige instansenes og kommunenes IKT-politikk er rammene fastlagt i følgende rammedokumenter: St. meld.nr. 17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle, enorge 2009, ekommune 2009 og ekommune 2012-lokal digital agenda, Felles IKT-strategi for samarbeidskommunane i Nordhordlandsnettet (2004, moden for revisjon) og ekommunestrategi 2012 for Bergensregionen. Følgende rammebetingelser finnes i alle nevnte referansedokumenter: En skal tilstrebe felles systemløsninger og system. Obligatoriske og åpne standarder skal brukes. 2.5 Faglig kompetanse To typer faglig kompetanse må være tilstede og ha tilfredsstillende kapasitet: Forvaltningskompetanse for geodata og kompetente driftsmiljø både faglig og teknisk for nettportalen(e). 2.6 Teknologiske rammebetingelser Det finnes tjenlige løsninger basert på ulik grunnteknologi. Portalene til BK, Fylkesmannen, HFK, RB og NH er basert på samme grunnteknologi (ESRI). Samme grunnteknologi er også i bruk i en del fagsystemer hos HFK og Bergen kommune, bl.a. i arealplanarbeid og analyser og hos BKK og Telenor både internt og i deres kartportaler. Å skifte grunnteknologi vil medføre kostnader til innkjøp av ny teknologi/programvare, store kostnader til omstillinger og oppbygging av ny kompetanse. Der partene har samme system og en av partene drifter dette, er det nok med en lisensavtale. 6

7 3. Dagens situasjon Utvikling og drift av regionportalene skjer pr. i dag i to parallelle og like organisasjoner basert på samarbeidsavtaler mellom partene i samarbeidet. Ved etablering av portalen til BR ble det vurdert om det skulle skje som en utvidelse av NH-portalen eller som en egen portal. Det siste ble da valgt. 3.1 Organisering Administrativ organisering for regionrådene Felles sekretariat for portalene Fra og med 2006 har de to regionrådene hatt felles sekretær for de to portalene. Daglig leder for Bergensregionen administrerer sekretariatet og fører regnskapet for dette. Rådsgruppe/styre Rådsgruppen (BR) og styret (NH) har det overordnede faglige ansvaret for videreutvikling og faglig drift av kartportalene, og består av en representant fra hver kommune i regionrådene (eks. Bergen kommune) og representanter for Fylkesmannen i Hordaland, HFK og Statens kartverk, Bergen. Styret i NH har også det administrative ansvaret for Nordhordlandsportalen da det foreligger et politisk vedtatt program for portalen. Rådsgruppen og styret velger leder blant sine medlemmer. Rådsgruppen og styret rapporterer til sine regionråd. Gruppene skal ha minst 2 møter i året (desember/januar og juni) der gruppene bl.a. drøfter og vedtar plan for tiltak som er ønskelig å få utført kommende halvår. Rådsgruppen/styret kan ha ytterligere møter dersom det er tjenelig eller nødvendig. Årsmøtene for 2008 ble holdt som fellesmøte. Arbeidsutvalg På årsmøtet velger Rådsgruppen og styret et arbeidsutvalg hver på tre medlemmer med ett års funksjonstid fra kommende årsskifte. Arbeidsutvalget og sekretær er regionrådenes daglige faglige handlingsorgan som skal sikre en god faglig forvaltning, drift og utvikling av kartportalene. Arbeidsutvalgene forbereder saker for rådsgruppen/styret og gjennomfører vedtak som er lagt til utvalgene. Utvalgenes møter er til vanlig fellesmøter, men i noen tilfeller holdes egne møter når det finnes tjenlig. HFKs partsrepresentant deltar i møtene. Melding av endringsdata I regionene er det pt. ca. 30 personer i hver region som er autorisert til å melde endringsdata (oppdatering, retting og supplering) til det spesifiserte informasjonsinnholdet i portalene. Dertil utfører 8 personer ved Statens kartverk og 4 personer ved HFK tilsvarende oppdateringsarbeider. Arbeidet utgjør en liten del av vedkommendes arbeidsområde. Administrativ organisering - Hordaland fylkeskommune Kartportalene til HFK, NH og BR driftes i dag av GIS-koordinator i HFK. GIS-koordinator er ansatt i arbeidslaget for analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD). AUD er underlagt fylkesrådmannen, men rapporterer faglig til Strategi og næringsavdelingen. Når det gjelder innkjøp av programvare og avsetting av driftsmidler til programvare, må dette 7

8 godkjennes av IT-seksjonen. IT-seksjonen har et overordnet ansvar for og kontroll over innkjøp av all programvare som benyttes i HFK. GIS-koordinator gjør den faglige vurdering av programvareinnkjøp til GIS, og gir dermed sin innstilling til IT-seksjonen. Ved godkjenning fra IT vil det normalt sett være GIS-koordinator som tar seg av bestilling og kontakt med leverandør. Administrativ organisering - Bergen kommune I Bergen kommune er det etat for plan og geodata som står for tilrettelegging av kommunens geodata for karttjenesten. I denne etaten er det ca.25 ansatte som jobber med ajourføring av plandata, FKB-data og matrikkel, samt tilrettelegging av kart- og plandata for de ulike GIStjenestene. Selve driften av karttjenesten ivaretas i praksis av 2 ansatte i etat for plan og geodata, mens drift av servere og datatransport fra kommunens administrative nett til kartservere ivartas av kommunens IKT-driftsavdeling. Teknisk drift og utvikling av portalene HFK forestår teknisk drift av portalene til HFK, RB og NH. I den perioden portalene har fungert, har Geodata AS utført noen mindre utviklingsoppdrag som gjelder portalene, for regionportalene etter felles anbefaling fra arbeidsutvalgene. Ved slikt felleskjøp har en oppnådd lik utvikling av portalene og rimeligere pris. I Bergen kommune har geodataseksjonen i Plan- og miljøetaten ansvaret for den faglige drift og utvikling av portalen. Det er inngått en avtale mellom Plan- og miljøetaten og IKT-drift om teknisk drift av portalen. IKT-drift vil mest sannsynlig konkurranseutsettes og bli et kommunalt eid aksjeselskap i løpet av Konsekvenser ved dagens organisering Hovedargumentet for to portaler var i 2005/06 at en utvidelse av NH portalen så tidlig i oppbyggingsfasen ville føre til en for stor organisasjon. To mindre organisasjoner ville medføre bedre deltakelse fra partene i den videre utviklingen av portalene og en utvikling som var bedre tilpasset de regionale forholdene i de to regionene. Fordeler: styrking av regiontilhørighet og de regioninterne faglige nettverk styrket samhandling mellom region og fylkeskommune på saksområdet styrket samhandling mellom regionene og involverte fagmiljø i regionene erfaring og ideer fra en region kommer raskt til nytte i naboregionen samarbeid om felles oppgaveløsninger gir bedre resultat til mindre kostnader Ulemper regionportalene er i utgangspunktet svært like, men har litt forskjellig struktur på interessepunktdata og søk. Det finnes også noen få ulikheter i målstokkterskler, filnavn og oppsett, noe som virker negativt i forhold til effektiv drift oppdatering av tre tilnærmet like portaler krever mer ressurser enn oppdatering av en lik fellesportal. Forekommende ulikheter medfører ekstra ressursbehov den tekniske driften ville blitt forenklet med en stor portal i stedet for å ha 3 mindre og datateknisk like enheter å drifte Bergen kommune står utenfor portalsamarbeidet. Det medfører for publikum og næringsliv at de må forholde seg til to ulike systemer (forskjellene er relativt små). For 8

9 den faglige utvikling av alle portalene, er nåværende organisering ikke optimal. Fylkeskommunen og omlandskommunene, vil i mindre grad kunne dra nytte av Bergen kommune sitt tunge fagmiljø på sektoren når kommunen står utenfor det forpliktende portalsamarbeidet mellom disse. I tillegg får ikke BK så lett de innspill fra regionene og fylket som trengs for BK sin funksjon som regionsenter. (eks. utvikling av temakart næringsareal) 3.3 Dagens teknologiske løsning Hordaland fylkeskommune og regionene Disse løsningene er basert på ArcIMS ( standard programvare ) med en norskprodusert programvare på toppen (Geodata webklient GDWK ). GDWK er laget som en kopi til slik at det fremstår som fire forskjellige løsninger: HFK sin internettløsning, HFK sin intranettløsning, Bergensregionen og Nordhordlandsregionen sine løsninger. Alle bruker samme standardprogramvare og samme server. Denne serveren har to prosessorer og 8gb internminne. Dette har til nå gitt en tilfredsstillende responstid, men i perioder på døgnet med veldig stor trafikk, er kapasiteten helt utnyttet. Endringer i løsningen må programmeres. Kartoppsett etc. programmeres i xml, funksjoner og grensesnitt i Visual Basic og html. Dette krever i mange tilfeller innleid konsulent. Standardprogramvaren er i ferd med å fases ut den erstattes av nyere teknologi. Dette betyr at leverandøren allerede på kort sikt har sluttet å utvikle denne, og på lang sikt vil det være begrenset tilgang på support på denne programvaren. GDWK som brukes sammen med standardprogramvaren, vil ikke bli utviklet videre. Etter hvert vil supporten også her falle bort. Løsningene slik de ligger i dag, vil kunne brukes i overskuelig framtid. Utfordringen blir at det ikke kommer til nye funksjoner etc. utover dagens. Det finnes imidlertid andre firma som vil kunne tilby utvikling og brukerstøtte også i fremtiden. Oppsummert : - Løsningene vil kunne leve videre i overskuelig fremtid - Utvikling og support på GDWK stopper opp - Utvikling og support på GDWK vil kunne videreføres via andre leverandører Bergen kommune sin løsning Bergen kommune sin løsning er basert på samme standard programvare, ArcIMS fra ESRI. I stedet for å bygge på GDWK fra Geodata AS, valgte kommunen etter en tilbudsrunde å utvikle et grensesnitt med funksjonalitet tilrettelagt av Powell ASA. I ettertid har Vann og avløpsetaten i Oslo kommune tatt i bruk den samme løsningen som Bergen kommune. Løsningen er basert på javaskript og xml-dokumenter. Den er konfigurerbar, slik at det er kommunen selv som setter opp kartinnhold, samt definerer kartografi og hyperlenker mellom kart og andre nettsteder osv. ESRI-formatet shape blir benyttet som datakilde for de ulike vektordatasettene. 9

10 3.4 Konsekvenser ved dagens teknologiske løsning Fordeler og ulemper ved dagens løsning er punktvis listet nedenfor. Fordeler ved dagens løsning er kjent i mange ulike brukergrupper, og er mye brukt er kjent med tanke på bruk og programvaremessige utfordringer krever lite kapasitet av maskinvaren i forhold til fremstilling av kartbilder med løsning basert på kartoppsett i ArcMap programvare xml konfigurert kartoppsett genererer kartbilder effektivt og leverer kartbilder som er håndterlig ved liten båndbredde og maskinkapasitet det finnes ferdig xml konfigurasjon for det meste. Denne kan brukes etter å ha gjort lokale tilpasninger. Dette gir en effektiv tilgang til nye spørringer og kartoppsett kartene har i dag høy oppetid og er stabile felles drift av flere kartportaler gir stordriftsfordeler driften krever også spesiell kompetanse som HFK har hatt i sin organisasjon. I tillegg er ressursene som går med til drift under kontroll ved dagens løsning. Ulemper ved dagens løsning redigering av xml-kode til konfigurasjon er sårbart mht. kompetanse og kvalitet (ikke autogenerert til xml) krever ganske mye tilpasningsarbeid av kartdata som følge av tre ulike løsninger oppdatering av data er ikke automatisert bortsett fra WMS-datakilder leser bare vektordata i form ikke automatisert av shape-filer som er ESRI sitt filformat(hva menes?) løsningene inneholder mye funksjonalitet, men brukere sliter med å ta den i bruk inneholder lite funksjonalitet/verktøy i forhold til det nyere løsninger kan tilby 3.5 Dagens løsninger sett i forhold til brukernes behov Innledningsvis ble følgende definert som primærbrukere: publikum, offentlige instanser, næringsog kulturliv. Løsningen blir også benyttet internt i saksbehandling mv. Dagens løsninger har et noe dårligere funksjonalitetsnivå sett i forhold til nyere løsninger innen Web-GIS. Grensesnittet, altså hvordan kartet fremtrer for brukeren, er noe tungvindt og lite intuitiv. Spesielt dårlig er innholdsfortegnelsen som lett blir rotete, lang og ustrukturert. Dagens løsninger dekker en rekke funksjoner. Disse er beskrevet i kap. 4. Løsningen har imidlertid en del mangler og dekker ikke brukernes behov på bl.a. følgende områder: utskriftløsningen er ikke god nok hjelpefunksjoner/brukerrettleiing er lite tilgjengelige - mouseover ville lettet det infoknappen kunne ha vært gjort lettere å oppdage, denne funksjonen er viktig for å øke bruken til kartet som en portal til opplysninger knyttet til objektene i kartet Funksjoner og løsninger i forhold til HFK sine behov For HFK spesielt ser vi en del mangler i forhold til brukerne sine krav. Dette gjelder for både saksbehandlere, men også det HFK tilbyr til publikum via sin nettportal. 10

11 For HFK er det gjort spesielle tilpasninger i dagens kartportal. Ruteberegning er en spesielt utviklet funksjon som kun finnes i HFK sin egen kartklient Kart-i-vest. Ruteberegning er primært rettet mot skoleskyss og rettigheten til gratis transport, til og fra skole, dersom visse avstandskrav oppfylles. Ruteberegningen er i dag ikke tilfredsstillende og blir gjort på datasett som er vanskelig å vedlikeholde. Et web-gis til bruk for saksbehandling må ha store mengder informasjon tilgjengelig, og brukeren må ha mulighet for å velge ut informasjon. I HFK sin løsning finnes valget info-oppsett. Her kan spørringer mot kartlag skrus av og på. Dette gjør det mulig for saksbehandleren å variere informasjonsnivået. Det er ønskelig at denne funksjonaliteten videreføres og at brukeren også selv kan definere selve spørringen. HFK har ansvaret for registrering av kulturminner i fylket. Våre arkeologer kan ikke legge egne data inn i kartløsningen. Dette er en begrensende faktor for arbeidet. Generering av kartbilder går noe sent. Funksjoner og løsninger i forhold til Bergen kommunes behov Den løsning Bergen kommune har utviklet er ikke ulik regionportalene og HFKs løsning. De viktigste teknologiske forskjellene ligger i bruk av Arc Map Server, konfigurerbarhet og oppslagsfunksjonalitet. I tillegg har bergenskart.no tettere integrasjon mot infoland-tjenestene, mot WebSAK, mot kommuneportalen og mot planregister. De største forskjellene ligger imidlertid på den organisatoriske siden. Bergen kommune har i bergenskart.no en løsning der kommunen håndterer hele driften i egenregi, fra datavedlikehold til applikasjonsdrift. Dette gir kommunen stor fleksibilitet når det gjelder valg av ajourføringshyppighet, kartinnhold og stor grad av leveransesikkerhet (oppetid). Servere er tilpasset etterspørselen av tjenesten, noe som gir kort responstid. Bergen kommune har mange interne brukere og mange profesjonelle brukere av tjenesten. Disse stiller større krav til ajourføringsgrad, oppetid og responstid enn publikum ellers. Også utskriftsfunksjonaliteten er viktig, denne fungerer tilfredsstillende i dag og er konfigurerbar med tanke å oppløsning. 3.6 Kostnader ved dagens løsning - regionportalene Generelt gjelder at partene dekker kostnadene med de arbeidene de utfører. Portalarbeidene inngår i de oppgavene som er tillagt stillingene de innehar. Vel 70 personer ajourfører datagrunnlaget for portalene. Det føres ikke noe regnskap over hvor stor/ liten del portalarbeidet utgjør, men utvalget antar at det kan ligge i størrelsesorden samlet for de to portalene på ca. ett årsverk. Også de oppgavene som arbeidsutvalgene, råds-/styringsgruppene utfører for fellesskapet (utvikling av portalene og informasjonsarbeid), dekkes av vedkommendes arbeidsgiver. Det føres heller ikke regnskap for dette. Dette antas å utgjøre 4-5 månedsverk. Sekretariatskostnader RB har på vegne av de to regionene årlig søkt Fylkesmannen i Hordaland om tilskudd fra skjønnsmidlene til å dekke kontantutlegg til fagsekretærhjelp, betalt utviklingsarbeid på portalene 11

12 og utgifter i forbindelse med møter i rådsgruppe/styre og arbeidsgruppene. Tilskuddet har vært mindre enn behov og søknad. RB har så langt dekket differansen. Kostnadene de to siste årene var for 2007 ca. kr (tilskudd kr ) og for 2008 ca. kr (tilskudd kr ). Kostnader til teknisk drift Begge portaleierne betaler et årlig vederlag til HFK på kr til andel av IKT-kostnader. I NH blir den summen fordelt på kommunene og Fylkesmannen i Hordaland i samsvar med egen avtale. For BR dekker BR kostnadene. Kostnader ved dagens løsning Hordaland fylkeskommune HFK stod for innkjøp av programvarene ArcIMS og GDWK. I tillegg kommer den årlige vedlikeholdsavgiften for begge programmer. Tabell nr og tabelltekst må inn: *Oversikt over kostnader som HFK betaler/har betalt ved dagens løsning. Ved posten vedlikehold/support er avgifter for 2009 brukt. ArcIMS GDWK Total Vedlikehold/support* , , ,00 Arbeidstimer og konsulenttimer er holdt utenfor. Bergen kommune Løsningen har kostet kommunen vel 1 mill. i utviklingskostnader over 5 år. Etat for plan- og geodata bruker ca.2 månedsverk rettet spesielt mot kartløsningen, grovt prissatt til kr pr. år. IKT-drift internfakturerer i tillegg ca. kr til andel av IKT-kostnader. Konsulenttjenester fra leverandøren Powel ASA betales på timebasis, det foreligger ingen vedlikeholdsavtale. 12

13 4. Krav og forventninger til fremtidig løsning 4.1 Brukernes krav Behov og krav fra publikum og ulike eksterne brukergrupper. (samme til alle portalene, vi snakkes om utformingen) Området rundt eks. NH kommunene er tomt, og publikum forventer at det er kart rundt, og ved klikking i kartet skal en komme til nabokommunene. Dette er et utslag av dagens geografiske inndeling Funksjonstaster og ikon bør være likt det publikum er vant med fra andre kjente løsning på nettet En ny løsning må åpne for å legge til data, ikke som i dag der det bare er mulig å ta vekk data Muligheter for publikum å registrere endringsinformasjon (kartobjekt og egenskaper) og legge inn supplerende informasjon Geodatatjenestene skal være enhetlige og lett tilgjengelig uavhengig av kommunegrensene Behov for integrasjon sett fra kommunenes ståsted Integrasjon mot Infoland, Byggsøk, saksinnsyn og planregister må løses Automatisering av overføring av kartdata fra felles kartservere, vil kunne få fram kvaliteten på kartdata (Arbeid på gang) Bruk av WEB kart som innsynsverktøy i kommunene er begrenset. Dette kan løses ved overgang til en ny løsning. Hovedsaken er differensiering av brukere og tilgang til matrikkeldata, særlig hjemmelsinformasjon Web kartet er et bedre egnet verktøy for saksbehandlere når de skal finne fram gjeldende reguleringsplaner i kommunen enn de innsynsløsningene som er i bruk, dette gjelder NHkartet mot BraPlan. Krav/behov saksbehandlere i HFK Dagens nettkartløsning tilfredsstiller ikke de behov som ligger hos saksbehandlere i Hordaland fylkeskommune. Dette avdekkes i intern spørreundersøkelse og stadige tilbakemeldinger til GISkoordinator. Rundt 30 prosent av HFK-administrasjonen sine ansatte bruker GIS i dag. En stor andel av disse bruker i all hovedsak webkart for å løse sine GIS-relaterte arbeidsoppgaver. Bedre funksjonalitet i webkartene vil gi lette GIS-brukere muligheten for å løse sine arbeidsoppgaver mer effektivt, men uten å gå til innkjøp av unødvendig mange lisenser for skrivebordsapplikasjoner, der funksjonalitetsnivået blir unødvendig høyt i forhold til behov. 13

14 Under listes de viktigste behovene for et web-gis hos HFK: raskere kartbildegenerering enn i dag velfungerende ruteberegning innlasting av egne data mer intuitiv brukergrensesnitt bedre utskrifter og letter tilpassede utskriftsmaler integrasjon mot ulike saksinnsyn og planregister 4.2 Funksjonelle krav En oppgradert eller ny løsning må støtte de funksjoner vi har i dagens klient, for eksempel predefinerte spørringer som plansøk, stedsnavnssøk, eiendomssøk, adressesøk, norsk brukergrensesnitt, hjelpemenyer på norsk, åpningstekst til løsningen og om forbehold om bare til privat bruk, ikke rettgyldig. Tabellen nedenfor viser funksjonalitet vi har i dagens løsning, og en vurdering av hvorvidt vi må ha denne med inn i en ny løsning. Videre er det gitt svar fra Geodata AS om funksjonaliteten kan implementeres i Geocortex Essentials (GCE). Det er viktig å gjøre det klart at tabellen ikke gir et godt inntrykk av hva som kommer av ny funksjonalitet i GCE sett i forhold til dagens løsning. Under listes derfor det viktigste av funksjonalitet i GCE: kontekstbasert menyorganisering. Det vil si inndeling i hovedgrupper som f.eks verktøy og utskrift og underliggende valgmuligheter utvalg via opptegning av punkt, linje, flate, oval, rektangel og sirkel lage buffer på utvalgte data tegne og legge inn tekst samt lage buffer på tegnede objekter lagre prosjektfil/url. Kan dermed begynne ny økt på samme utsnitt og distribuere en sesjon og tilhørende resultater laste opp shapefil eksport til pdf og utskrift med spesialtilpassede maler laget i ArcMap gjøre romlige utvalg ut fra buffer datalinking mot stort antall datakilder som databaser, webtjenester, GeoRSS-feeds og filbaserte kilder datauttrekk: eget API medfølger for å kunne konfigurere opp bestillinger for uttrekk og klipping av data fra ArcGIS server administrering gjennom xml eller grafisk grensesnitt gjenbruk av konfigurasjon fra andre portaler. Det er dermed enkelt å videreføre det som er felles for to tjenester fra den ene til den andre uten å konfigurere opp for begge. 14

15 Funksjon Må Bør Løses i GDWK Håndtering av logoer Parameterstyrt oppstart på Gnr/Bnr, Planer / webgab ν Ja Ja Løses i GCE Kommentar ν Ja Tvilsomt Ikke klarlagt Mouse-over ν Ja Nei Verktøykasse ν Ja Ja Melding til administrator ν Ja Nei Send kartutsnitt på epost ν Ja Nei Tilpasset hjelpemeny ν Ja Nei Karttemaliste av/på ν Ja Ja Tegnforklaring ν Ja Ja Usikker på om denne er bedre Utskriftsmeny ν Ja Ja bedre WYSIWYG Malbaserte utskrifter til ν Ja Ja pdf og papir Egendefinerte utskrifter til ν Nei Ja pdf og papir Pdf-utskrift med valgbar ν Ja i Nei oppløsning bergenskart Tegnefunksjoner ν Ja Ja Søk på adresse, eiendom, ν Ja Ja pluss interessepunkt og egendefinert stedsnavn Ikke besvart Koordinatsøk ν Ja Ja Informasjonsoppsett ν Ja Ja Ruteberegner ν Ja Uklart Evt som egen Parameterstyrt oppstart ν Ja Ikke besvart toveis mot braplan Karttypefunksjonalitet ν Ja Ja Pålogging og ν Nei Ja brukerdifferensiering Infoland ν Ja i Nei vektordatabestilling Bergenskart Infoland pdf-bestilling ν Ja i Nei Bergenskart Konfigurerbar URLkobling basert på Bergenskart ν Ja i Uklart egenskapskolonne modul Kommer muligens Uavklart Et gitt geografisk område ν Ja Uklart Avansert i 15

16 legges til som favoritt Et gitt geografisk område fremheves Panorering av utskriftsområde og tilpasning av kartutsnitt med sentrering Vis egenskaper for objekter i aktive kartlag med rektangel, polygon, linje og punkt ν Ja i Uklart bergenskart ν Ja Ja ν Ja Ja Bergenskart Avansert i Bergenskart Produktbestilling fra Infoland Geolokkobling mellom kart og sakssystem Excel/shapefiler kan importeres/eksporteres ν Tilrettelagt Nei Infolandfunksjonalitet planlegges ν Nei Nei Må utredes nærmere ν Delvis Ja Må utredes Lagring av kart som bilde ν Ja Ja Pictometry/skråfoto ν Nei Ja Ja Legge til geonorgetjenester ν Nei Nei Må utredes Editering av kartobjekter ν Nei Ja Avhengig av versjon Innlasting av GPS data ν Nei Nei Utskrift av situasjonskart ν Ja Ja Fleksibilitet i forhold til grensesnitt ( plassering av bokser etc. ) ν Delvis Uklart Kommentar til tabellen Det går frem av tabellen at en rekke spørsmål fortsatt er uavklart. Dette skyldes manglende svar fra Geodata på de aktuelle punktene innen tidsfrist for rapporten. Tabellen tar utgangspunkt i funksjonalitet vi har i GDWK. Dette utelukker ikke at Geocortex har eller vil få funksjonalitet som ikke nevnes her. Det er verdt å merke seg en del utvalgte punkter. Mousoverfunksjonalitet støttes ikke. Det blir altså ikke mulig å få popup-informasjon i kartet ved å bevege musepekeren over objekter. Geolok kobling er ikke avklart. Dette er en viktig for integrasjon med ulike sakssystemer. Innlasting av GPS data er et behov hos enkelte saksbehandlere. Det er ikke avklart hvorvidt dette lar seg laste inn direkte i kartløsningen. En mulighet er å gjøre gps-data om til shapeformat og deretter laste inn. Et springende punkt er lisensiering. Vi må kunne forsette å drifte kartene ut fra en lisens. Svaret 16

17 Geodata gir på dette er som følger: Løsningen kan driftes på samme måte som i dag så lenge løsningen ikke benyttes til kommersiell virksomhet, dvs. at en av partene er datavert og drifter plattformen for de andre partene og krever betaling for den tjenesten (ASP-modell). Hvis en såkalt ASP-modell brukes, så vil lisensprisen være noe høyere (ca. 2X). Så lenge dette er et samarbeid der alle bidrar til drifting av løsning holder det med en lisens. Dette er tidligere utredet, også i forhold til Microsoft IIES: Driften er i dag et samarbeid der kommunene og statens kartverk bidrar med tilrettelegging av data før de sendes til HFK for utlegging Hver region betaler årlig til IT-seksjonen (IT-drift) ved HFK for vedlikehold, oppgradering og kjøp av server. Ut fra dette kan driften forsette som i dag. 4.3 Ytelse og systemkrav Nye systemer har ofte høyere systemkrav enn eldre system. En mulig merkostnad ved innføring av Geocortex kan være krav til ny server. Serveren er maskinvaren som programvarene kjøres fra og som muliggjør kommunikasjon mot internett. Trafikkmengden på den nåværende server er så stor at en uansett bør vurdere en oppgradering. Ny server vil anslagsvis komme på kr Ut fra de minimumskrav Geodata AS og Latitude Geographics har gitt, vil det være nødvendig med kjøp av ny server. HFK har i dag en HP ProLiant DL380 G3 server. For å tilfredsstille systemkravene ArcGIS Server og Geocortex krever, vil innkjøp av eksempelvis HP ProLiant DL380 G5 server være nødvendig. 4.4 Lisensvariant for våre behov Geodata/Esri leverer ArcGIS Server til alle med ArcIMS lisens. ArcGIS server (som vi dermed allerede har lisens på) har lisensinndeling etter bruksmengde og funksjonalitet. Workgroup eller Entreprise er inndelingene etter bruksmengde. Videre er det en inndeling etter funksjonalitet med følgende tre nivåer; Basic, Standard og Advanced. Advanced gir mest funksjonalitet. Funksjonalitetsnivået i ArcGIS Server vil være begrensningen for funksjonalitet i kartløsingene som publiseres gjennom Geocortex. HFK har i dag ArcGIS server Entreprise Standard. Begrensningen er altså funksjonalitetsnivået Standard. Advanced vil gi mulighet for å implementere editeringsfunksjonalitet i Geocortex. En ekstrakostnad må påregnes ved oppgradering til funksjonalitetsnivå Advanced. En oppgradering er estimert til kr Årlig vedlikehold vil øke fra kr til ca. kr HFK betaler i dag redusert årsavgift for ArcGIS Server på grunn av overføring av vedlikeholdssum for ArcIMS ved skifte til ArcGIS Server. Uten denne avtalen ville årlig vedlikeholdsavgift vært Overgang til standard vedlikeholdsavgift vil skje ved endring av serverkonfigurasjon til 4 kjerner, eller ved endring av lisenstype. Dette forklarer at oppgradering til Advanced vil gi en økning i årlig vedlikeholdsavgift med kr Når det gjelder vedlikeholdsavgift for GDWK pålydende kr , så faller denne bort dersom en velger å legge Geocortex på toppen. Til gjengjeld vil Geocortex ha en årlig vedlikeholdsavgift pålydende kr Innkjøpspris for Geocortex uten rabatt vil være kr

18 5. Hva gjør andre og deres planer Det finnes mange interkommunale kartportaler og en god del rene kommuneportaler basert på system fra flere ulike systemleverandører. Mange av portalene blir driftet av systemleverandøren, mens andre blir driftet av portaleiere eller en av eierne (der portalen er etablert gjennom avtaler mellom partene). 5.1 Hordaland fylkeskommune Det er for HFK en planlagt oppgave å oppgradere/fornye programvare for webkart. For øvrig jobbes det med å utarbeide en generell plan for GIS i HFK. Oppgaver i forbindelse med regionreformen vil legge føringer på denne. Fra og med vil HFK få overført en rekke oppgaver fra statlige etater som Fylkesmannen i Hordaland, Fiskeridirektoratet og Statens vegvesen. Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser dette vil ha for bruk og behov for GIS, men behovet for GIS vil uansett bli større. En rekke forvaltningsoppgaver innen områdene vei, friluftsliv, viltforvaltning, vannregionmyndighet, klima og akvakultur innebærer håndtering av geodata og bruk av disse i nye planleggingsoppgaver. I lys av dette og generell tilpasning til teknologisk utvikling, vil det være nødvendig med fokus på dataflyt og databehandlingsmetoder, utvidelse av skrivebordsapplikasjoner i tillegg til web-gis. Med dette for øye vil full utnyttelse av ArcGIS Server være en god vei å gå for HFK. Arc GIS Server Enterprise vil her være et egnet verktøy for kobling mot databaser (eks. Oracle) da denne programvaren inneholder ArcSDE (Arc Spatial Database Engine) for håndtering av geografiske data i databaser. Ut fra dette, og HFK sin øvrige basering på ESRI produkter, vil det for HFK være ugunstig å basere et web-gis på annen grunnteknologi. Et nytt Web-GIS bør derfor basere seg på ESRI (ArcGIS Server) teknologi. Organisering rundt web-gis Videre samarbeid med Nordhordland og Bergensregionen rundt kartportalene er ønsket av HFK. HFK ser på samdrift av kartportalene som god ressursbruk. Samarbeidet gir også positive faglige gevinster og er et eksempel på godt regionalt samarbeid. Hordaland fylkeskommune ønsker å ta ansvar i det regionale utviklingsarbeidet på dette området og vil derfor påta seg den daglige driften av kartportalene også i fremtiden. Driften er i dag vederlagsfri og inngår i et samarbeid der kommunene selv må tilrettelegge data for innlegging i kartportalene. Selve innleggingen av data og mindre vedlikehold gjøres av fylkeskommunen. Kommunene bidrar økonomisk til vedlikehold av serveren programvarene kjøres fra. Disse midlene går til IT-avdelingen i fylkeskommunen. HFK ser på denne arbeidsdelingen som formålstjenlig også i framtida, men ønsker å videreutvikle samarbeidet og utrede mulighetene for sammenslåing av kartportalene. 5.2 Bergen kommune Etter overgangen til SOSI 4.0 og matrikkel, er Bergen kommune klare til å ta i bruk en geodatabaseløsning. Kommunen har kjøpt QMS-teknologien fra Norkart AS. Neste generasjons innsynsløsning vil tilrettelegges slik at geodatabase erstatter dagens filbaserte datasett. Kommunen vil også vurdere ny plattform dersom dette er en forutsetning for å kunne benytte 18

19 QMS som datakilde. Funksjonelle krav vil da være viktig, med vekt på konfigurerbarhet og brukerfunksjonalitet. 5.3 Kort omtale av noen andre interkommunale kartportaler De interkommunale kartportalene er enten rene kommunale portaler eller portaler der også andre parter er med gjennom egne samarbeidsavtaler. Felles for alle disse portalene er at de har ferskere og mer korrekte informasjoner enn det en finner i de kommersielt baserte kartportalene som gule sider mv. Dertil inneholder de interkommunale portalene en god del informasjon som ikke finnes i de kommersielle kanalene. I vedlegg 2 er det gitt en kort omtale av følgende interkommunale kartportaler: Fonnakart (18 kommuner), 12k-samarbeidet i Vestfold, Østfoldsamarbeidet og Hedemarkenkart. 19

20 6. Vurdering av alternative modeller/løsninger Plattformen for dagens løsning fases ut. Arbeidsgruppen har vurdert hvilke konsekvenser det vil få og mulige fremtidige løsninger for de fire portalene. Det gjelder både administrative, organisatoriske og teknologiske muligheter. NH-portalen BR-portalen HFK-portalen BK-portalen 6.1 Fortsette som i dag (nullalternativ) Dette innebærer at en ikke foretar seg noe, og at også nåværende administrative og organisatoriske forhold opprettholdes. Utvalget frarår dette. Det er lite fremtidsrettet, og andre løsninger kan med relativt beskjedne ressurser gi stor gevinst både på kort og lengre sikt. 6.2 Alternative modeller Den påfølgende matrise/oversikt er ikke fullstendig, og flere modeller og kombinasjoner er mulig. Utvalget har valgt å se på de løsningene som ansees som mest relevante og delt dem inn i to hovedkategorier: 1. Organisatorisk og administrativ sammenslåing av kartportalene 2. System og teknologi 20

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012?

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :konkurranse :nytt fra ARCen Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Dette årets brukerkonferanse

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer