KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities"

Transkript

1 KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering? Hvorfor gevinstrealisering? Hvem er opptatt av gevinstrealisering? Gevinstrealisering i ulike faser Fase 1. Konsept 1.1 Målsetting 1.2 Hovedaktiviteter Fase 2. Planlegge 2.1 Målsetting 2.2 Hovedaktiviteter Fase 3. Gjennomføre 3.1 Målsetting 3.2 Hovedaktiviteter Fase 4. Overlevere 4.1 Målsetting 4.2 Hovedaktiviteter Fase 5. Realisere 5.1 Målsetting 5.2 Hovedaktiviteter 6. Vedlegg 6.1 Begrepsforklaring 6.2 Bidragsytere Gevinstkokebok KommIt

3 Hilsen fra leder av KommIT IKT systemer har bidratt til økt effektivitet i kommunene i over 20 år. Vi har fått bedre kommunikasjonskanaler og muligheter for samhandling, som har gitt betydelige gevinster innen både tjenestekvalitet og effektivisering. Gevinstkokeboken med tilhørende Excel verktøy baserer seg på forskning og utprøvning innen kommunal sektor, er være et støtteverktøy for bedre dokumentasjon av gevinster ved innføring av nye IKT systemer. Ved å sette større fokus på realisering av gevinster ved bruk av IKT systemer, vil vi bidra til å gi både kommuner og leverandører et felles språk som beskriver effektene av IKT investeringer. Viktigheten av å følge opp med organisatoriske tilpasninger til nye arbeidsprosesser understøttes med en systematisk tilnærming til forankring og endringsledelse. Kokeboken kan brukes på både store og små endringer i digitaliseringen av kommunale tjenester. Vi ønsker dere lykke til i arbeidet! Kirsti Kierulf Utarbeidet av KommIT i samarbeid med kommunene Bærum, Bergen, Lyngdal og Aust-Agder fylkeskommune samt Universitetet i Agder Gevinstkokebok KommIt 3

4 INNLEDNING Denne kokeboken en utarbeidet av KommIT for norske kommuner, og er ment som en enkel støtte og inspirasjon i arbeidet med å høste gevinster som følge av IKT-prosjekter. Kokeboken beskriver anbefalte aktiviteter knyttet til gevinstrealisering, og er ikke en fullstendig prosjektmetodikk. Kokeboken kan ses i sammenheng med Prosjektveiviserens prosjektmetodikk. Kokeboken kan gjerne benyttes under alle former for gevinstrealisering, også i prosjekter som ikke har noe med IKT å gjøre. KommIT mottar gjerne tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av kokeboken. Hva er gevinst? Gevinster er ifølge DFØ nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte. Gevinster kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter. GEVINSTTYPE Direkte budsjettmessige gevinster FORKLARINGER / EKSEMPLER Reduserte driftskostnader, f.eks. rimeligere avtale med en IKT-driftsleverandør. Reduserte utgifter, f.eks. til porto og papir som følge av elektronisk utsendelse av dokumenter. Redusert bruk av innleide/vikarer. Indirekte budsjettmessige gevinster Effektivisering som følge av endrede arbeidsprosesser eller potensielle stillingsreduksjoner (ikke hele stillinger), som følge av elektronisk dialog med tjenestemottakere. Typisk er at kommunen mottar færre henvendelser som krever behandling av ekspedisjon, postmottaket m.fl. Denne type gevinster kan kostnadsberegnes, men er vanligvis vanskeligere å ta ut i budsjettene fordi disse ikke har direkte utgiftsposter i regnskapet. Kvalitative gevinster Kvalitative gevinster kan være utfordrende å sette et tall på, men er likevel viktige å dokumentere. Eksempler: - Økt brukertilfredshet, mer tilgjengelige tjenester, økt omdømme, økt evne til omstilling o.l - Miljøbesparelser, f.eks. videokonferanseløsninger (redusert transport/klimaskader) 4 Gevinstkokebok KommIt

5 Hva er gevinstrealisering? Gevinstrealisering er aktiviteter som skal lede til at de ønskede og planlagte gevinstene blir realisert. Eksempel på aktiviteter som leder til gevinster er: Aktiviteter knyttet til gjennomføring av tiltak som skal skape gevinstene EKSEMPEL: Fin Kommune skal innføre nytt elektronisk skjema for byggesak. Det elektroniske skjemaet skal gi gevinster i form av enklere løsning for innbyggerne og spart tid i saksbehandlingsprosessen. Det må gjennomføres et tiltak for å endre saksbehandlingsprosessen Aktiviteter knyttet til forankring, kommunikasjon, og opplæring som skal gjøre berørte parter i kommunen i stand til å realisere gevinstene. EKSEMPEL: Enhetsleder for Plan&Bygg i Fin kommune har forankret behovet for nytt elektronisk skjema med byggesaksbehandlerne blant annet ved å involvere dem i kartlegging av byggesaksprosessen. Byggesaksbehandlerne i Fin Kommune får tilbud om opplæring siden saksbehandlingsprosessen blir endret som følge av nytt elektronisk skjema. Hvorfor gevinstrealisering? I følge Riksrevisjonen (2005) er ikke offentlig sektor god nok til å påvise om gevinster er realisert i forbindelse med IKT-investeringer. Regjeringens digitaliseringsrundskriv peker blant annet på at utvikling av IKT-tjenester skal ses i sammenheng med arbeidsprosesser og organisering, og at planlegging og gevinstrealisering må vektlegges. Gevinstrealisering fremmer effektiv ressursbruk. Prosjekter som gir gevinster kan føre til at spart tid eller penger kan utnyttes andre steder i kommunen til glede for innbyggerne. Gevinstrealisering gir også økt fokus på kvalitative gevinster som kommer kommunen og innbyggerne til gode. Ofte skaper lovpålegg behov for IKT-prosjekter. Uansett er det nyttig for kommunen å påse at lovpålagte investeringer høster de planlagte gevinstene. Kokeboken gir en enkel veiledning til hvordan kommunen kan sørge for at gevinster defineres, planlegges, at det settes tydelige mål, og at det utpekes ansvarlige i linjen for å ivareta gevinstrealiseringen. Kokeboken påpeker også viktigheten av at det bør planlegges hvordan gevinster skal tas ut, og hvor gevinster blir synliggjort etter at de er tatt ut. Gevinstkokebok KommIt 5

6 Hvem er opptatt av gevinstrealisering? I en kommune er det ulike interessenter med ulike behov knyttet til gevinstrealisering: POLITIKERE ADMINISTRATIV LEDELSE OG ENHETSLEDERE IKT-AVDELING MELLOM-LEDERE/ AVDELINGSLEDERE INNBYGGERNE LEVERANDØRER Forstå og beslutte Styre effektivt Samarbeide Fokusere på fag Få best mulig tjenestetilbud Ønsker at kommunen lykkes Ønsker å forstå potensielle gevinster for å kunne N ting Ønsker at beslutningsunderlag forklares pedagogisk Ønsker også å se synlige resultater innenfor valgperioden Ønsker å ha kontroll på IKT-prosjektene på et overordnet nivå Ønsker å kunne påse at tydelige mål settes i forkant av IKT-prosjekter med forretningsrienterte IT-folk Ønsker å ha mulighet til enkelt å følge opp gevinster på tvers av fagenheter i etterkant av prosjektet Ønsker mer involvert fagside og at ansatte forlater gamle rutiner og tar ny teknologi i bruk raskest mulig Ønsker at rådmann er involvert aktivt i gevinstoppfølging Ønsker konsekvenskultur Ønsker å bruke tiden sin på en fornuftig måte Ønsker å fokusere på sitt faglige ansvar Ønsker å bedre tjenestetilbud Ønsker at skattepengene forvaltes på en nyttig måte Ønsker å spille kommunen god, og at kommunen lykkes med sine IKT-investeringer, slik at det blir et godt show-case som fører til mersalg Ønsker å jobbe for en profesjonell organisasjon og bestiller av IKT-tjenester 6 Gevinstkokebok KommIt

7 Gevinstrealisering i ulike faser Kokeboken beskriver gevinstrealisering i ulike faser. Fasene er hentet fra Difis Prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell for gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Den helhetlige Prosjektveiviseren finner du her: Tabellen under viser en oppsummering av mål, aktiviteter, leveranser, ansvarlige og utførende for hver fase kokeboken beskriver. 1. KONSEPT 2. PLANLEGGE 3. GJENNOMFØRE 4. OVERLEVERE 5. REALISERE Mål for fasen Kartlegge potensielle gevinster, hvem som berøres og vurdere gevinster mot kostnader Planlegge gevinstrealisering: knytte gevinster til konkrete tiltak, måleindikatorer og ansvarlige Sørge for at gevinstrealiserings-tiltak gjennomføres som planlagt Sikre smidig overgang til linjen, slik at linjen er forberedt på å realisere gevinster Følge opp gevinster jevnlig og iverksette korrigerende tiltak ved avvik Aktiviteter Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser Analysere endringer i prosesser og definere gevinster Planlegge gevinstrealisering Planlegge hvordan gevinster skal følges opp Følge opp tiltak og gevinster, etablere måleindikatorer og håndtere avvik Oppdatere gevinst-realiseringsplan Rapportere prosjektresultater og overlevere gevinstrealisering til linjen Etablere tydelige roller og ansvar Følge opp gevinster i drift og håndtere avvik Kartlegge hvem som berøres av prosjektet og definere strategi for å ivareta deres behov Vurdere gevinster mot kostnader Maler/ leveranser Prosessanalyse Endringsanalyse Interessent-analyse Gevinst-realiseringsplan Oppfølgingsplan Statusrapport Oppdatert gevinst-realiseringsplan Overleverings-rapport for prosjektet med fokus på gevinstrealisering Resultat-oppfølging for gevinstrealisering i drift Gevinstanalyse Ansvarlige - eksempler Tjenesteeier Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Tjenesteeier Tjenesteeier Utførende - eksempler Fagpersoner Enhetsleder Prosjektleder Tjenesteeier Prosjektleder Tjenesteier Prosjektleder Tjenesteeier Tjenesteeier Enhetsleder IKT-avdeling Enhetsleder Gevinstansvarlig Fasilitator Controller Rådmann Økonomiansvarlig Controller Kommunikasjonsansvarlig Økonomiansvarlig Controller Kommunikasjons-ansvarlig Gevinstkokebok KommIt 7

8 1. KONSEPT // 2. PLANLEGGE // 3. GJENNOMFØRE // 4. OVERLEVERE // 5. REALISERE FASE 1 KONSEPT Identifisere og vurdere gevinster 1.1 Målsetting Formålet med denne fasen er å analysere potensielle gevinster knyttet til IKT-prosjektet. Hvilke positive endringer forventer kommunen å få til? Hvilke prosesser endres? Hvem berøres av endringen? Er disse endringene betydelige nok til å forsvare at prosjektet skal iverksettes? 1.2 Hovedaktiviteter I denne fasen skal det identifiseres potensielle gevinster. Deretter skal gevinstene vurderes mot kostnadene prosjektet/investeringen krever. Dersom prosjektet skal iverksettes på bakgrunn av et lovpålegg, er det likevel fornuftig å gjennomføre konseptfasen for å få fokus på gevinstrealisering. SJEKKELISTE Har du fylt ut prosjektkortet? Har du kartlagt hvilke interessenter som berøres av prosjektet? Medfører IKT-prosjektet en endring i arbeidsprosesser? Har du utført prosessanalyse? Har linjen blitt engasjert i prosessanalysen og i identifiseringen av mulige gevinster? Har du utført endringsanalyse? Har du husket å inkludere direkte, indirekte og kvalitative gevinster? Har du vurdert gevinstene opp mot kostnader i gevinstanalysen? Er de identifiserte gevinstene forankret med linjen? GODE RÅD Om det er mange forskjellige prosesser som blir berørt av IKT-investeringen, ta kun de viktigste med i prosessanalysen. Det er unødvendig å kartlegge prosessen nøyaktig som den er; en skisse er bra nok - målet må være å fange opp hvor endringer skjer, ikke gjengi alle detaljer. Diskusjoner i prosess- og endringsanalysen må være basert på åpenhet, kreativitet og respekt for forslag som kommer frem, slik at alle føler seg trygge til å bidra. 8 Gevinstkokebok KommIt

9 1.2.1 Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser PROSESSANALYSE Kan utføres av: Fagpersoner, Enhetsleder, IKT-avdeling, Fasilitator Når konseptfasen starter, begynner du med å fylle inn prosjektkortet (se mal i excel). Prosjektkortet skal gi en enkel oversikt over de viktigste opplysningene vedrørende idéen/prosjektet. Du oppgir navn på et potensielt prosjekt, idébeskrivelse og hvorvidt endringen er lovpålagt. Når prosjektet er godtatt, kan du fylle ut resterende informasjon tidsramme, budsjett og roller, samt tilføye ekstra opplysninger om prosjektets hensikt (alt dette kan godt kopieres fra prosjektmandatet). EKSEMPEL: Gjennom Gevinstkokeboken skal vi gå gjennom et eksempelprosjekt Innføring av Agresso-system. Under følger et utfylt prosjektkort for dette eksemplet: Etter at prosjektkortet er utfylt, kan du starte med prosessanalysen. Prosessanalysen hjelper kommunen til å forstå hvordan dagens arbeidsprosesser blir endret av IKT-prosjektet. Dersom prosjektet ikke medfører noen som helst endring i arbeidsprosesser, men fører til noen direkte innsparinger, kan du hoppe direkte til gevinstanalysen. Prosessanalysen bør gjennomføres i en gevinstworkshop med 2-6 fagpersoner (inkludert dem som faktisk jobber med prosessen), IKT-spesialister, enhetsleder og en nøytral fasilitator. Fasilitators rolle er å tilrettelegge for gode diskusjoner og idémyldring, samt dokumentere resultater. Fasilitator bør også være flink til å stille spørsmål. Fasilitator behøver ikke å være en ekspert på selve prosessen(e). Prosessanalysen gjennomføres på følgende måte: Gevinstkokebok KommIt 9

10 STEG 1 Identifiser prosesser som blir berørt av IKT-investeringen. EKSEMPEL: Innføring av Agresso kan medføre endringer i tilknytning til prosess for sykemelding. Naturligvis vil innføring av et nytt system for økonomi, HR og lønn medføre endringer i flere prosesser, men vi fokuserer på sykemelding som ett eksempel. STEG 2 Identifiser hvilke interessenter som berøres av endringen og hvilke interne interessenter som kan intervjues / inviteres til en workshop / holdes informert / involveres senere (se mal i excel). Denne analysen gjennomføres typisk av fasilitatoren. EKSEMPEL: Bruk av Agresso for sykemelding skal først og fremst berøre enhetsledere, ansatte, tillitsvalgte, personalkonsulent og organisasjonssjef. Det er bestemt at ansatte med relevant fagekspertise skal delta i workshopen, mens enhetsleder og personalkonsulent skal intervjues for å fange opp innspill. STEG 3 Skisser prosessene slik de gjennomføres i dag. Dette gjøres under en gevinstworkshop, gjerne ved hjelp av gule lapper eller tavlen. I etterkant av gevinstworkshopen dokumenterer fasilitatoren dagens prosess i en mal i excel (se arkfanen KONSEPT Prosessanalyse (1)) eller i et prosesskartleggingsverktøy (du kan laste ned gratis fra f.eks. Bizagi.com). 10 Gevinstkokebok KommIt

11 EKSEMPEL: Dagens prosess for sykemelding. 1. Skriv inn prosessnavn 2. Oppgi hvem som deltar i prosessen 3. Oppgi alle steg i prosessen Merk at arkfanene i excel-verktøyet er integrert og kopierer dataen som blir oppgitt på påfølgende ark. I dette eksempelet kopierte verktøyet automatisk prosjektnavnet inn på toppen av arket. STEG 4 Skisser fremtidige arbeidsprosesser med fokus på hvordan de skal utføres når IKT-systemet er implementert. Som beskrevet under forrige steg utføres dette under gevinstworkshop og dokumenteres av fasilitatoren. Prosjektet har kanskje i samråd med systemleverandøren, foretatt en kartlegging av dette allerede eller systemleverandøren har kanskje en standardprosess tilgjengelig. Det er uansett viktig at din kommune tar stilling til hvordan prosessen blir seende ut praktisk sett for dere. EKSEMPEL: Prosess for sykemelding etter at Agresso er implementert Gevinstkokebok KommIt 11

12 1.2.2 Analysere endringer i prosesser og definere gevinster ENDRINGSANALYSE Kan utføres av: Fagpersoner, Enhetsleder, IKT-avdeling, Fasilitator Nå har du kartlagt fremtidig prosess. Neste steg er å identifisere hvilke gevinster denne endringen kan medføre. Gjennomgå endringsområder med fokus på berørte interessenter; Hvilke endringer kan skape positive effekter for ansatte, brukere og samfunnet generelt? Hvilke endringer kan hjelpe kommunen til å realisere sine strategiske mål? Denne analysen gjennomføres under gevinstworkshopen og oppsummeres i malen fra excel-verktøyet (se under). EKSEMPEL: Prosess for sykemelding etter at Agresso er implementert Legg inn alle prosesser som vil bli endret. Oppgi endringer i prosessen som kan skape positivt effekt. Bruk en rad per endring. Vurder hvilke gevinster som endringen kan skape. Tenk ikke hva som skal gjøres annerledes, men på hvilken måte endringen er positiv. Sett inn hver gevinst på en separat rad. Oppgi strategiske mål som gevinsten kan bidra til. Om du ikke har definert strategiske mål for kommunen, kan du hoppe over dette punktet. Beskriv hva som skal til for at gevinsten blir realisert. Trenger brukere opplæring? Må det etableres en ny stilling? Må det utarbeides brukerveiledning? osv Kartlegge hvem som berøres av prosjektet og definere strategi for å ivareta deres behov INTERESSEANALYSE Kan utføres av: Enhetsleder, Kommunikasjonsansvarlig, HR Gevinstrealisering handler i stor grad om å skape forankring hos de menneskene som skal gjøre ting på en ny måte. For å oppnå fokus på dette helt i starten av prosjektet er det viktig å gjennomføre en enkel interessentanalyse (se mal i excel). Fomålet med gevinstanalysen er å forstå behovene til de ulike interessentene godt og planlegge hvordan disse behovene skal møtes. Merk at interessentanalysen ikke er ment som en gruppeøvelse, men skal gjennomføres av utpekte personer (f.eks. enhetsleder, HR, kommunikasjonsansvarlig). 12 Gevinstkokebok KommIt

13 STEG 1. Identifiser interessenter som berøres av endringen. I excel blir disse kopiert automatisk fra interessentlisten, men det er sannsynlig at du ønsker å gjøre noen justeringer. STEG 2. Beskriv hvordan interessenten berøres av endringen. STEG 3. Vurder hver interessents innflytelse i prosjektet. I hvilken grad kan de påvirke gevinstrealiseringen? Sett inn «1» for lav grad, «2» for betydelig grad og «3» for høy grad. Verktøyet vil automatisk formattere ditt valg til en «stjerne» (tom stjerne for «1», halvfull stjerne for «2» og fylt stjerne for «3»). STEG 4 Vurder hver interessents holdning til prosjektet og potensielle gevinster. Er de interessert i få realisert gevinster? Sett inn «1». Er det noe grunn til at de kan motstå realisering av gevinster? Sett inn «-1». Er de nøytrale ift prosjektet? Sett inn «0». Verktøyet skal automatisk formattere ditt valg til en «pil» (grønn pil som peker opp for «1», rød pil som peker ned for «-1» og gul linje for «0»). STEG 5 Basert på denne analysen kan du definere tiltak per interessent. Tenk på hvordan du kan engasjere hver interessent og få dem til å støtte endringen. Forankring, kommunikasjon og opplæring er viktige stikkord her. Bør det arrangeres et møte for å forklare prosjektets hensikt? Hvem trenger opplæring? Bør fagforeningen følges opp? Er det spesielle personer som kunne fungert som gode ambassadører for endringen? EKSEMPEL: Interessentanalyse for prosjektet «Innføring av Agresso» Gevinstkokebok KommIt 13

14 1.2.4 Vurdere gevinster mot kostnader GEVINSTANALYSE Kan utføres av: Enhetsleder, Økonomiansvarlig, Controller Siste steg i konseptfasen er å gjennomføre gevinstanalysen for å vurdere om IKT-prosjektet bør iverksettes, gitt forventede gevinster og kostnader. Det vurderes om investeringen er lovpålagt og om den er verdiskapende for kommunen og samfunnet generelt. Resultatene leveres til kommuneledelsen som tar endelig beslutning om prosjektet skal gjennomføres. Gevinstanalysen utføres i malen fra excel-verktøyet. STEG 1 Gjennomgå alle gevinster og definer om de er direkte (gir rent økonomisk effekt, f.eks. reduksjon i kostnader på X kroner), indirekte (frigjør tid for ansatte) eller kvalitative (bidrar f.eks. til økt tjenestekvalitet eller annen samfunnsøkonomisk nytte). Verktøyet skal da «skygge» de feltene som du ikke skal fylle ut automatisk. STEG 2 Kvantifiser gevinstene: for direkte gevinster, oppgi forventede kostnadsbesparelser for hver av de neste fire årene; for indirekte gevinster, oppgi forventet frigjort tid for hver av de neste fire årene; for kvalitative gevinster, oppgi hvor betydelig gevinsten er på en skala fra 1 (veldig lav betydning) til 5 (veldig høy betydning). STEG 3 Oppgi kostnader for IKT-prosjektet investering, samt driftskostnader for hver av de neste fire årene. Oppgi også generell beskrivelse av hvilke kostnader prosjektet innebærer og den aktuelle internrenten kommunen benytter. EKSEMPEL: Interessentanalyse for prosjektet «Innføring av Agresso» 14 Gevinstkokebok KommIt

15 STEG 4 Analyser de oppsummerte resultatene excel-verktøyet produserer og legg inn din vurdering av gevinst-potensialet (se mal i excel). Dersom endringen er lovpålagt, må den uansett gjennomføres, men det er likevel bra å holde fokus på positive effekter og kostnader. Dersom investeringen ikke er lovpålagt, tas avgjørelsen basert på analyse av netto økonomisk effekt/nåverdi og forventede indirekte og kvalitative gevinster. Husk at dersom økonomisk effekt/nåverdi er negativ, kan det fortsatt være hensiktsmessig å innføre prosjektet om det frigjør tid for ansatte til å jobbe med andre oppgaver eller dersom investeringen genererer betydelige kvalitative gevinster til gode for kommunens innbyggere. Oppsummer resultater av gevinstanalysen Svaret kopieres automatisk fra prosjektkortet Kopieres automatisk. Sjekk at dette er riktig Gevinstkokebok KommIt 15

16 1. KONSEPT // 2. PLANLEGGE // 3. GJENNOMFØRE // 4. OVERLEVERE // 5. REALISERE FASE 2 PLANLEGGE Planlegge gevinstrealisering 2.1 Målsetting Formålet med denne fasen er å knytte gevinster til konkrete mål, måleindikatorer og tiltak, samt tildele ansvar for å realisere gevinstene i linjen. Planleggingsfasen starter etter at prosjektet har blitt godtatt på bakgrunn av gevinstanalysen. 2.2 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne fasen er å planlegge hvordan gevinstene skal realiseres. Hvilke tiltak kreves for å få endringen til å skje? Hvordan skal kommunen følge opp gevinster? Hvem skal ha ansvar for at gevinstene realiseres? SJEKKELISTE Er det definert en gevinstrealiseringsplan? Er hver gevinst knyttet til et konkret tiltak som igjen fører til aktiviteter for å nå målene? Inkluderer gevinstrealiserings-planen tiltak knyttet til endringsledelse? Er måleindikatorene konkrete og målbare? Er det definert hvordan måleindikatorer skal måles? Er det blitt definert dagens verdi og ønsket verdi per måleindikator? Har gevinstansvarlig forstått sin rolle i gevinstrealiseringen? Har gevinstrealiseringsplanen blitt signert? GODE RÅD Gevinstrealiseringsplanen bør utarbeides i tett dialog med linjen, slik at tiltak, ansvar og frister blir godt forankret. Det er viktig i størst mulig grad å bygge på tilgjengelig eksisterende data og rapporteringssystemer når du velger måleindikatorer. Velg SMARTE måleindikatorer (spesifikke, målbare, akseptert av alle, realiserbare og tidsbestemte). Endringsledelse er viktig. Det bør defineres konkrete tiltak knyttet til forankring, kommunikasjon og opplæring. Husk at gevinstrealisering er en iterativ prosess. Gevinst-realiseringsplan og oppfølgings-plan bør være levende dokumenter som oppdateres når du får bedre innsikt i gevinstene. 16 Gevinstkokebok KommIt

17 2.2.1 Planlegge gevinstrealisering GEVINSTREALISERINGSPLAN Kan utføres av: Prosjektleder, Tjenesteeier, Enhetslede STEG 1. Definer konkrete tiltak som kreves for å realisere hver gevinst i malen i excel-verktøyet. Husk å inkludere tiltak knyttet til endringsledelse f.eks. informasjonsmøter, kurs og utarbeidelse av brukerveiledning. Ta gjerne utgangspunkt i interessentanalysen som ble gjennomført i konseptfasen Hvilken strategi som har blitt definert per interessent? Hva kreves for å realisere denne strategien? For hvert tiltak, oppgi frist for iverksettelse. Liste over gevinster kopieres automatisk fra gevinstanalysen. STEG 2. Velg en konkret måleindikator for hver gevinst. Hvordan kan kommunen vite at gevinsten blir realisert? F.eks. for gevinsten «Økt brukertilfredshet», kan måleindikatoren være brukertilfredshetsgrad fra en brukerundersøkelse. Det er viktig at du gjør en innsats for å identifisere en måleindikator, da dette er en viktig forutsetning for at gevinster følges opp effektivt og tiltak kan iverksettes ved manglende måloppnåelse. Du trenger ikke å velge måleindikator som måler gevinsten nøyaktig. Det er nok med en indikator som kan peke på at gevinstrealiseringen går i riktig retning. Prøv også å unngå ekstraarbeid for kommunen ved å velge måleindikatorer som allerede benyttes og kanskje eksisterer i andre rapporter og eksisterende systemer. STEG 3. Identifiser hvordan gevinsten kan «omsettes». Dersom ansatte frigjør tid, hva skal de bruke den frigjorte tiden på? Dersom kommunen sparer penger, hvilke konti fremgår dette på? Hvordan skal sparte penger benyttes? STEG 4. Definer når gevinsten mest sannsynlig blir realisert. Her kan du skrive eksempelvis kvartal og år gevinsten vil bli synlig. STEG 5. Utpek gevinstansvarlig i linjen for hver gevinst. Ansvaret for hver gevinst må være tydelig for alle og godt forankret. Gevinstkokebok KommIt 17

18 STEG 6. Godkjenn gevinstrealiseringsplanen. Rådmann/kommunaldirektør og prosjekteier signerer gevinstrealiserings-plan og tar ansvar for å holde prosjektteamet og linjen (også gevinstansvarlige) engasjert i gevinstrealiseringen. EKSEMPEL: Utdrag av gevinstrealiseringsplan for prosjektet «Innføring av Agresso» Planlegge hvordan gevinster skal følges opp OPPFØLGINGSPLAN Kan utføres av: Enhetsleder, Controller, Økonomiansvarlig Gevinster blir ikke realisert dersom de ikke følges opp jevnlig. Første steg i etablering av en oppfølgingsrutine er å definere dagens og ønsket verdi per måleindikator, samt å velge målemetode. Dette gjøres i excel-malen under arkfanen PLANLEGGE Oppfølgingsplan. I malen kopieres gevinster og måleindikatorer automatisk fra gevinstrealiseringsplanen. EKSEMPEL: Oppfølgingsplan for prosjektet «Innføring av Agresso» I hvilke enheter skal måleindikator måles? Hva er verdien for måleindikatoren i dag? Hvilken verdi skal den ha etter at du har realisert gevinsten? Hvilken målemetode skal du benytte? Skal dataen hentes fra regnskaps- eller fagsystemer? Bør det utnevnes ansvarlige for rapporteringen? 18 Gevinstkokebok KommIt

19 1. KONSEPT // 2. PLANLEGGE // 3. GJENNOMFØRE // 4. OVERLEVERE // 5. REALISERE FASE 3 GJENNOMFØRE Styre gevinstrealisering under prosjekt 3.1 Målsetting Formålet med denne fasen er å etablere et godt grunnlag for gevinst-realiseringen. I de fleste tilfeller betyr gjennomføring at man iverksetter et prosjekt. Prosjektet skal sørge for at tiltaksplanen knyttet til gevinstrealisering gjennomføres, at risikoreduserende initiativer iverksettes og at linjen får eierskap til gevinstene. 3.2 Hovedaktiviteter En viktig aktivitet i denne fasen er å følge opp tiltakene knyttet til gevinst-realisering og rapportere status på dem. Prosjektleder kan godt benytte statusrapporter for hvert tiltak. Statusrapporten som er foreslått i denne kokeboken er på et aggregert nivå, myntet på ledelsen (Eksakt hvem, avhenger av kommunens styresett og størrelse). Jevnlig oppfølging av gevinstrealisering sikrer at korrigerende tiltak iverksettes ved avvik, og at alle forutsetninger for gevinstrealisering er til stede. Prosjektet bør påse at de planlagte måleindikatorene implementeres. Gevinstrealiseringsplan skal også oppdateres underveis. SJEKKELISTE Gjennomføres det regelmessige statusmøter hvor gevinst er et tema? Deltar representanter fra linjen i prosjektets statusmøter? Følger ledelsen med på status fra prosjektet? Er det tilstrekkelig fokus på forankring i linjen og blant brukere? Har endringsledelsestiltak blitt inkludert i tiltaksplanen? Jobber linjen med å etablere måleindikatorer? Blir avvik i.f.t. gevinstrealiseringen håndtert? Holdes gevinstrealiseringsplan og oppfølgingsplan oppdatert? Hold teksten i statusrapporten så kort og konsis som mulig. Vær ærlig med status. Er virkelig alt grønt? GODE RÅD Det er viktig at prosjektet etablerer måleindikatorene som skal følge opp gevinstene. Ikke forvent at måle-indikatorene begynner å bevege seg i riktig retning med en gang. Endringer som følge av IKT-implementeringer tar tid, og det viktigste er å få kontroll på status og få gode rutiner på å følge opp gevinstrealiseringen i linjen. Håndter alle avvik som oppstår. Ikke tenk at problemene skal løse seg selv eller forsvinne. Gevinstkokebok KommIt 19

20 3.2.1 Følge opp tiltak og gevinster, etablere måleindikatorer og håndtere avvik STATUSRAPPORT Kan utføres av: Prosjektleder Statusrapport bør leveres til kommunens ledelse. Rapportering gjennomføres på følgende måte: STEG 1 Prosjektleder forbereder statusrapport i tett dialog med gevinstansvarlige/øvrig prosjektteam. Statusrapporten for gevinst kan gjerne være den førende prosjektstatusrapporten. Statusrapport kan forberedes hver uke for prosjekter som varer under 3 måneder, annenhver uke for prosjekter som varer 3-6 måneder og hver måned for prosjekter som varer lengre enn 6 måneder. Følgende elementer skal fylles ut i statusrapporten: Oppgi og beskriv overordnet status Grønt prosjektet går som planlagt Gult der det er noen forsinkelser/problemer, men ingen av dem er kritiske for videre fremdrift Rødt kritiske problemer og store forsinkelser som skaper høy risiko for at prosjektmålene ikke blir oppnådd (pilen flyttes manuelt i excel). Bruk tekstfeltet for å oppgi tilleggsopplysninger om overordnet status EKSEMPEL: Overordnet status i prosjektet «Innføring av Agresso» Oppgi og forklar status på endringsledelse Vurder til hvilken grad prosjektet jobber med forankring i linjen, kommunikasjon om prosjektet og opplæring av brukere. (flytt pilene manuelt i excel). Bruk tekstfeltet for å forklare endringsledelsesstatus i mer detalj. EKSEMPEL: Status endringsledelse i prosjektet «Innføring av Agresso» 20 Gevinstkokebok KommIt

21 Oppgi status per tiltak Sett inn alle tiltak med ansvarlig og frist (kopier tiltak fra gevinstrealiseringsplan). For hvert tiltak, spesifiser frist og om det er «Ferdig», «Under arbeid», «Forsinket» eller «Ikke startet». Verktøyet skal automatisk formatere cellen med grønn, gul, rød eller hvit farge. EKSEMPEL: Status iverksettelse av tiltak i prosjektet «Innføring av Agresso» Oppgi status om opprettelse av indikatorer Verktøyet kopierer inn måleindikatorer fra gevinstrealiseringsplanen automatisk. Oppgi status; «ferdig», «under arbeid», «forsinket» eller «ikke startet». Verktøyet skal automatisk formatere cellen med grønn, gul, rød eller hvit farge. Det må settes hvem som er ansvarlig for å sette opp/implementere måleindikator og innenfor hvilken frist. EKSEMPEL: Status utarbeidelse av måleindikatorer for gevinster i prosjektet «Innføring av Agresso» Gevinstkokebok KommIt 21

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

KommITs gevinstrealiserings/planleggings-kurs

KommITs gevinstrealiserings/planleggings-kurs KommITs gevinstrealiserings/planleggings-kurs 12. november 2014 Tilpasset av Sør-Trøndelag fylkeskommune etrøndelag høsten 2014. etrøndelag sin innfallsvinkel til gevinstrealisering Utvikling av digitale

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Arbeidsprosessanalyse

Arbeidsprosessanalyse Håndbok Arbeidsprosessanalyse Denne håndboken er utarbeidet av PwC for Fosen Regionråd og de kommuner som inngår i dette samarbeidsorganet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE

GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE Grete Kvernland-Berg PA Consulting Group PA Knowledge Limited 1 Digitalisering er det viktigste virkemidlet for effektivisering 30,0 25,0 26,1 25,3

Detaljer

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune KS-samling 14. september 2017 Digitalisering og effektivisering KONGSVINGER KOMMUNE Hvordan jobber med digitalisering? STYRINGSMODELL KONGSVINGER KOMMUNE 1. Strategiske Mål Målene uttrykker hva som skal

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE

GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE GEVINSTREALISERING I PRAKSIS - ENDRINGSVILJE OG EVNE Grete Kvernland-Berg PA Consulting Group 1 Mer å gjøre 2 Brukere som s/ller krav 3 Poli/kerne vil ha resultater kjapt Det går for langsomt: Halvparten

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester.

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. Om Ikomm AS Lokalisert på Lillehammer og nå Hamar! 60 ansatte 12.000 brukere på

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Hva er gevinstrealisering?

Hva er gevinstrealisering? Hva er gevinstrealisering? Utfordringer og muligheter André Alves, leder for KS gevinstekspertnettverk Østre Toten kommune Geir Graff, Dreng Asker kommune Agenda Gevinster og gevinstrealisering hva og

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Når

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Gevinstrealisering som innovasjonsdriver i kommunen. HiMolde Februar 2016

Gevinstrealisering som innovasjonsdriver i kommunen. HiMolde Februar 2016 Gevinstrealisering som innovasjonsdriver i kommunen HiMolde Februar 2016 Agenda KS sin Gevinstkokebok Praktisk eksempel med et ØTK prosjekt Innovasjon i ØTK KS sin Gevinstkokebok (GKB) Finnes her: http://ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/kommit/gevinstrealisering/

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Evalueringsmodeller og gevinstrealisering ved innkjøp og implementering av velferdsteknologi

Evalueringsmodeller og gevinstrealisering ved innkjøp og implementering av velferdsteknologi Evalueringsmodeller og gevinstrealisering ved innkjøp og implementering av velferdsteknologi Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg 18. Mars 2015 Heidi Bull-Berg, Forskningsleder SINTEF

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

KURS I GEVINSTREALISERING

KURS I GEVINSTREALISERING KURS I GEVINSTREALISERING Liza Nienova Maren Riis 3. mai 2016 PA Knowledge Limited 2014 1 Plan for dagen 9:00 Introduksjon 9:30 Gevinstrealisering hva og hvorfor 11:30 Lunsj 12:15 Aktiviteter i gevinstrealiseringsprosessen

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 9. november 2017

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 9. november 2017 Prosessveiledning Nasjonalt Program for Velferdsteknologi 9. november 2017 1 Hva er gevinstrealisering Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster. Gevinst er verdier,

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Gevinstrealisering. Det store heltidsvalget. Anne K Grimsrud, Geir Johan Hansen. Nettverkssamling 3, nærvær Nord-Vest P1 Mosjøen,

Gevinstrealisering. Det store heltidsvalget. Anne K Grimsrud, Geir Johan Hansen. Nettverkssamling 3, nærvær Nord-Vest P1 Mosjøen, Gevinstrealisering Det store heltidsvalget Anne K Grimsrud, Geir Johan Hansen Nettverkssamling 3, nærvær Nord-Vest P1 Mosjøen, 23.-24. april 2013 Kjersti Goa Lødemel Hva er gevinstrealisering, og hvorfor

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet?

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet? Notat 11.08.2016 KFH Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet? Notatet er basert på Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Ellen Strålberg, Difi Seminar 20. august Hovedstadsområdets nettverk for ITledelse og styring (HIT) Offentlige prosjekter som lykkes! Kandidater til årets

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Prosjektbegrunnelse for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Beslutning:

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Karl Georg Øhrn (e.f.) avdelingsdirektør Trond Risa seniorrådgiver

Karl Georg Øhrn (e.f.) avdelingsdirektør Trond Risa seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5029-20.2.2017 Rundskriv H-3/17 Fellesføring om effektivisering Vedlagt ligger rundskriv H-3/2017, som orienterer om og utdyper fellesføringen om effektivisering

Detaljer

Gevinstrealisering. Hva er det? Passer det for offentlige (helse)virksomheter?

Gevinstrealisering. Hva er det? Passer det for offentlige (helse)virksomheter? Gevinstrealisering Hva er det? Passer det for offentlige (helse)virksomheter? Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Hva er det egentlig vi ønsker?

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Gevinstrealiseringskurs

Gevinstrealiseringskurs Gevinstrealiseringskurs «Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane» 2 4. A u g u s t 2 0 1 6 G r e t e K v e r n l a n d - B e r g L i z a N i e n o v a Plan for dagen 9.00 15.00 Introduksjon Gevinstrealisering

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Skatteetaten gjennomfører et LEAN-inspirert program med fokus på Prosess Ledelse Kultur Forbedring av arbeidsprosesser Smarte

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Sverre Berg, seniorrådgiver DFØ 16.12.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Hvorfor samfunnsøkonomiske analyser? Samfunnets ressurser er knappe Hver off.

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer