KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities"

Transkript

1 KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering? Hvorfor gevinstrealisering? Hvem er opptatt av gevinstrealisering? Gevinstrealisering i ulike faser Fase 1. Konsept 1.1 Målsetting 1.2 Hovedaktiviteter Fase 2. Planlegge 2.1 Målsetting 2.2 Hovedaktiviteter Fase 3. Gjennomføre 3.1 Målsetting 3.2 Hovedaktiviteter Fase 4. Overlevere 4.1 Målsetting 4.2 Hovedaktiviteter Fase 5. Realisere 5.1 Målsetting 5.2 Hovedaktiviteter 6. Vedlegg 6.1 Begrepsforklaring 6.2 Bidragsytere Gevinstkokebok KommIt

3 Hilsen fra leder av KommIT IKT systemer har bidratt til økt effektivitet i kommunene i over 20 år. Vi har fått bedre kommunikasjonskanaler og muligheter for samhandling, som har gitt betydelige gevinster innen både tjenestekvalitet og effektivisering. Gevinstkokeboken med tilhørende Excel verktøy baserer seg på forskning og utprøvning innen kommunal sektor, er være et støtteverktøy for bedre dokumentasjon av gevinster ved innføring av nye IKT systemer. Ved å sette større fokus på realisering av gevinster ved bruk av IKT systemer, vil vi bidra til å gi både kommuner og leverandører et felles språk som beskriver effektene av IKT investeringer. Viktigheten av å følge opp med organisatoriske tilpasninger til nye arbeidsprosesser understøttes med en systematisk tilnærming til forankring og endringsledelse. Kokeboken kan brukes på både store og små endringer i digitaliseringen av kommunale tjenester. Vi ønsker dere lykke til i arbeidet! Kirsti Kierulf Utarbeidet av KommIT i samarbeid med kommunene Bærum, Bergen, Lyngdal og Aust-Agder fylkeskommune samt Universitetet i Agder Gevinstkokebok KommIt 3

4 INNLEDNING Denne kokeboken en utarbeidet av KommIT for norske kommuner, og er ment som en enkel støtte og inspirasjon i arbeidet med å høste gevinster som følge av IKT-prosjekter. Kokeboken beskriver anbefalte aktiviteter knyttet til gevinstrealisering, og er ikke en fullstendig prosjektmetodikk. Kokeboken kan ses i sammenheng med Prosjektveiviserens prosjektmetodikk. Kokeboken kan gjerne benyttes under alle former for gevinstrealisering, også i prosjekter som ikke har noe med IKT å gjøre. KommIT mottar gjerne tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av kokeboken. Hva er gevinst? Gevinster er ifølge DFØ nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte. Gevinster kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter. GEVINSTTYPE Direkte budsjettmessige gevinster FORKLARINGER / EKSEMPLER Reduserte driftskostnader, f.eks. rimeligere avtale med en IKT-driftsleverandør. Reduserte utgifter, f.eks. til porto og papir som følge av elektronisk utsendelse av dokumenter. Redusert bruk av innleide/vikarer. Indirekte budsjettmessige gevinster Effektivisering som følge av endrede arbeidsprosesser eller potensielle stillingsreduksjoner (ikke hele stillinger), som følge av elektronisk dialog med tjenestemottakere. Typisk er at kommunen mottar færre henvendelser som krever behandling av ekspedisjon, postmottaket m.fl. Denne type gevinster kan kostnadsberegnes, men er vanligvis vanskeligere å ta ut i budsjettene fordi disse ikke har direkte utgiftsposter i regnskapet. Kvalitative gevinster Kvalitative gevinster kan være utfordrende å sette et tall på, men er likevel viktige å dokumentere. Eksempler: - Økt brukertilfredshet, mer tilgjengelige tjenester, økt omdømme, økt evne til omstilling o.l - Miljøbesparelser, f.eks. videokonferanseløsninger (redusert transport/klimaskader) 4 Gevinstkokebok KommIt

5 Hva er gevinstrealisering? Gevinstrealisering er aktiviteter som skal lede til at de ønskede og planlagte gevinstene blir realisert. Eksempel på aktiviteter som leder til gevinster er: Aktiviteter knyttet til gjennomføring av tiltak som skal skape gevinstene EKSEMPEL: Fin Kommune skal innføre nytt elektronisk skjema for byggesak. Det elektroniske skjemaet skal gi gevinster i form av enklere løsning for innbyggerne og spart tid i saksbehandlingsprosessen. Det må gjennomføres et tiltak for å endre saksbehandlingsprosessen Aktiviteter knyttet til forankring, kommunikasjon, og opplæring som skal gjøre berørte parter i kommunen i stand til å realisere gevinstene. EKSEMPEL: Enhetsleder for Plan&Bygg i Fin kommune har forankret behovet for nytt elektronisk skjema med byggesaksbehandlerne blant annet ved å involvere dem i kartlegging av byggesaksprosessen. Byggesaksbehandlerne i Fin Kommune får tilbud om opplæring siden saksbehandlingsprosessen blir endret som følge av nytt elektronisk skjema. Hvorfor gevinstrealisering? I følge Riksrevisjonen (2005) er ikke offentlig sektor god nok til å påvise om gevinster er realisert i forbindelse med IKT-investeringer. Regjeringens digitaliseringsrundskriv peker blant annet på at utvikling av IKT-tjenester skal ses i sammenheng med arbeidsprosesser og organisering, og at planlegging og gevinstrealisering må vektlegges. Gevinstrealisering fremmer effektiv ressursbruk. Prosjekter som gir gevinster kan føre til at spart tid eller penger kan utnyttes andre steder i kommunen til glede for innbyggerne. Gevinstrealisering gir også økt fokus på kvalitative gevinster som kommer kommunen og innbyggerne til gode. Ofte skaper lovpålegg behov for IKT-prosjekter. Uansett er det nyttig for kommunen å påse at lovpålagte investeringer høster de planlagte gevinstene. Kokeboken gir en enkel veiledning til hvordan kommunen kan sørge for at gevinster defineres, planlegges, at det settes tydelige mål, og at det utpekes ansvarlige i linjen for å ivareta gevinstrealiseringen. Kokeboken påpeker også viktigheten av at det bør planlegges hvordan gevinster skal tas ut, og hvor gevinster blir synliggjort etter at de er tatt ut. Gevinstkokebok KommIt 5

6 Hvem er opptatt av gevinstrealisering? I en kommune er det ulike interessenter med ulike behov knyttet til gevinstrealisering: POLITIKERE ADMINISTRATIV LEDELSE OG ENHETSLEDERE IKT-AVDELING MELLOM-LEDERE/ AVDELINGSLEDERE INNBYGGERNE LEVERANDØRER Forstå og beslutte Styre effektivt Samarbeide Fokusere på fag Få best mulig tjenestetilbud Ønsker at kommunen lykkes Ønsker å forstå potensielle gevinster for å kunne N ting Ønsker at beslutningsunderlag forklares pedagogisk Ønsker også å se synlige resultater innenfor valgperioden Ønsker å ha kontroll på IKT-prosjektene på et overordnet nivå Ønsker å kunne påse at tydelige mål settes i forkant av IKT-prosjekter med forretningsrienterte IT-folk Ønsker å ha mulighet til enkelt å følge opp gevinster på tvers av fagenheter i etterkant av prosjektet Ønsker mer involvert fagside og at ansatte forlater gamle rutiner og tar ny teknologi i bruk raskest mulig Ønsker at rådmann er involvert aktivt i gevinstoppfølging Ønsker konsekvenskultur Ønsker å bruke tiden sin på en fornuftig måte Ønsker å fokusere på sitt faglige ansvar Ønsker å bedre tjenestetilbud Ønsker at skattepengene forvaltes på en nyttig måte Ønsker å spille kommunen god, og at kommunen lykkes med sine IKT-investeringer, slik at det blir et godt show-case som fører til mersalg Ønsker å jobbe for en profesjonell organisasjon og bestiller av IKT-tjenester 6 Gevinstkokebok KommIt

7 Gevinstrealisering i ulike faser Kokeboken beskriver gevinstrealisering i ulike faser. Fasene er hentet fra Difis Prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell for gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Den helhetlige Prosjektveiviseren finner du her: Tabellen under viser en oppsummering av mål, aktiviteter, leveranser, ansvarlige og utførende for hver fase kokeboken beskriver. 1. KONSEPT 2. PLANLEGGE 3. GJENNOMFØRE 4. OVERLEVERE 5. REALISERE Mål for fasen Kartlegge potensielle gevinster, hvem som berøres og vurdere gevinster mot kostnader Planlegge gevinstrealisering: knytte gevinster til konkrete tiltak, måleindikatorer og ansvarlige Sørge for at gevinstrealiserings-tiltak gjennomføres som planlagt Sikre smidig overgang til linjen, slik at linjen er forberedt på å realisere gevinster Følge opp gevinster jevnlig og iverksette korrigerende tiltak ved avvik Aktiviteter Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser Analysere endringer i prosesser og definere gevinster Planlegge gevinstrealisering Planlegge hvordan gevinster skal følges opp Følge opp tiltak og gevinster, etablere måleindikatorer og håndtere avvik Oppdatere gevinst-realiseringsplan Rapportere prosjektresultater og overlevere gevinstrealisering til linjen Etablere tydelige roller og ansvar Følge opp gevinster i drift og håndtere avvik Kartlegge hvem som berøres av prosjektet og definere strategi for å ivareta deres behov Vurdere gevinster mot kostnader Maler/ leveranser Prosessanalyse Endringsanalyse Interessent-analyse Gevinst-realiseringsplan Oppfølgingsplan Statusrapport Oppdatert gevinst-realiseringsplan Overleverings-rapport for prosjektet med fokus på gevinstrealisering Resultat-oppfølging for gevinstrealisering i drift Gevinstanalyse Ansvarlige - eksempler Tjenesteeier Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Tjenesteeier Tjenesteeier Utførende - eksempler Fagpersoner Enhetsleder Prosjektleder Tjenesteeier Prosjektleder Tjenesteier Prosjektleder Tjenesteeier Tjenesteeier Enhetsleder IKT-avdeling Enhetsleder Gevinstansvarlig Fasilitator Controller Rådmann Økonomiansvarlig Controller Kommunikasjonsansvarlig Økonomiansvarlig Controller Kommunikasjons-ansvarlig Gevinstkokebok KommIt 7

8 1. KONSEPT // 2. PLANLEGGE // 3. GJENNOMFØRE // 4. OVERLEVERE // 5. REALISERE FASE 1 KONSEPT Identifisere og vurdere gevinster 1.1 Målsetting Formålet med denne fasen er å analysere potensielle gevinster knyttet til IKT-prosjektet. Hvilke positive endringer forventer kommunen å få til? Hvilke prosesser endres? Hvem berøres av endringen? Er disse endringene betydelige nok til å forsvare at prosjektet skal iverksettes? 1.2 Hovedaktiviteter I denne fasen skal det identifiseres potensielle gevinster. Deretter skal gevinstene vurderes mot kostnadene prosjektet/investeringen krever. Dersom prosjektet skal iverksettes på bakgrunn av et lovpålegg, er det likevel fornuftig å gjennomføre konseptfasen for å få fokus på gevinstrealisering. SJEKKELISTE Har du fylt ut prosjektkortet? Har du kartlagt hvilke interessenter som berøres av prosjektet? Medfører IKT-prosjektet en endring i arbeidsprosesser? Har du utført prosessanalyse? Har linjen blitt engasjert i prosessanalysen og i identifiseringen av mulige gevinster? Har du utført endringsanalyse? Har du husket å inkludere direkte, indirekte og kvalitative gevinster? Har du vurdert gevinstene opp mot kostnader i gevinstanalysen? Er de identifiserte gevinstene forankret med linjen? GODE RÅD Om det er mange forskjellige prosesser som blir berørt av IKT-investeringen, ta kun de viktigste med i prosessanalysen. Det er unødvendig å kartlegge prosessen nøyaktig som den er; en skisse er bra nok - målet må være å fange opp hvor endringer skjer, ikke gjengi alle detaljer. Diskusjoner i prosess- og endringsanalysen må være basert på åpenhet, kreativitet og respekt for forslag som kommer frem, slik at alle føler seg trygge til å bidra. 8 Gevinstkokebok KommIt

9 1.2.1 Kartlegge dagens og fremtidige arbeidsprosesser PROSESSANALYSE Kan utføres av: Fagpersoner, Enhetsleder, IKT-avdeling, Fasilitator Når konseptfasen starter, begynner du med å fylle inn prosjektkortet (se mal i excel). Prosjektkortet skal gi en enkel oversikt over de viktigste opplysningene vedrørende idéen/prosjektet. Du oppgir navn på et potensielt prosjekt, idébeskrivelse og hvorvidt endringen er lovpålagt. Når prosjektet er godtatt, kan du fylle ut resterende informasjon tidsramme, budsjett og roller, samt tilføye ekstra opplysninger om prosjektets hensikt (alt dette kan godt kopieres fra prosjektmandatet). EKSEMPEL: Gjennom Gevinstkokeboken skal vi gå gjennom et eksempelprosjekt Innføring av Agresso-system. Under følger et utfylt prosjektkort for dette eksemplet: Etter at prosjektkortet er utfylt, kan du starte med prosessanalysen. Prosessanalysen hjelper kommunen til å forstå hvordan dagens arbeidsprosesser blir endret av IKT-prosjektet. Dersom prosjektet ikke medfører noen som helst endring i arbeidsprosesser, men fører til noen direkte innsparinger, kan du hoppe direkte til gevinstanalysen. Prosessanalysen bør gjennomføres i en gevinstworkshop med 2-6 fagpersoner (inkludert dem som faktisk jobber med prosessen), IKT-spesialister, enhetsleder og en nøytral fasilitator. Fasilitators rolle er å tilrettelegge for gode diskusjoner og idémyldring, samt dokumentere resultater. Fasilitator bør også være flink til å stille spørsmål. Fasilitator behøver ikke å være en ekspert på selve prosessen(e). Prosessanalysen gjennomføres på følgende måte: Gevinstkokebok KommIt 9

10 STEG 1 Identifiser prosesser som blir berørt av IKT-investeringen. EKSEMPEL: Innføring av Agresso kan medføre endringer i tilknytning til prosess for sykemelding. Naturligvis vil innføring av et nytt system for økonomi, HR og lønn medføre endringer i flere prosesser, men vi fokuserer på sykemelding som ett eksempel. STEG 2 Identifiser hvilke interessenter som berøres av endringen og hvilke interne interessenter som kan intervjues / inviteres til en workshop / holdes informert / involveres senere (se mal i excel). Denne analysen gjennomføres typisk av fasilitatoren. EKSEMPEL: Bruk av Agresso for sykemelding skal først og fremst berøre enhetsledere, ansatte, tillitsvalgte, personalkonsulent og organisasjonssjef. Det er bestemt at ansatte med relevant fagekspertise skal delta i workshopen, mens enhetsleder og personalkonsulent skal intervjues for å fange opp innspill. STEG 3 Skisser prosessene slik de gjennomføres i dag. Dette gjøres under en gevinstworkshop, gjerne ved hjelp av gule lapper eller tavlen. I etterkant av gevinstworkshopen dokumenterer fasilitatoren dagens prosess i en mal i excel (se arkfanen KONSEPT Prosessanalyse (1)) eller i et prosesskartleggingsverktøy (du kan laste ned gratis fra f.eks. Bizagi.com). 10 Gevinstkokebok KommIt

11 EKSEMPEL: Dagens prosess for sykemelding. 1. Skriv inn prosessnavn 2. Oppgi hvem som deltar i prosessen 3. Oppgi alle steg i prosessen Merk at arkfanene i excel-verktøyet er integrert og kopierer dataen som blir oppgitt på påfølgende ark. I dette eksempelet kopierte verktøyet automatisk prosjektnavnet inn på toppen av arket. STEG 4 Skisser fremtidige arbeidsprosesser med fokus på hvordan de skal utføres når IKT-systemet er implementert. Som beskrevet under forrige steg utføres dette under gevinstworkshop og dokumenteres av fasilitatoren. Prosjektet har kanskje i samråd med systemleverandøren, foretatt en kartlegging av dette allerede eller systemleverandøren har kanskje en standardprosess tilgjengelig. Det er uansett viktig at din kommune tar stilling til hvordan prosessen blir seende ut praktisk sett for dere. EKSEMPEL: Prosess for sykemelding etter at Agresso er implementert Gevinstkokebok KommIt 11

12 1.2.2 Analysere endringer i prosesser og definere gevinster ENDRINGSANALYSE Kan utføres av: Fagpersoner, Enhetsleder, IKT-avdeling, Fasilitator Nå har du kartlagt fremtidig prosess. Neste steg er å identifisere hvilke gevinster denne endringen kan medføre. Gjennomgå endringsområder med fokus på berørte interessenter; Hvilke endringer kan skape positive effekter for ansatte, brukere og samfunnet generelt? Hvilke endringer kan hjelpe kommunen til å realisere sine strategiske mål? Denne analysen gjennomføres under gevinstworkshopen og oppsummeres i malen fra excel-verktøyet (se under). EKSEMPEL: Prosess for sykemelding etter at Agresso er implementert Legg inn alle prosesser som vil bli endret. Oppgi endringer i prosessen som kan skape positivt effekt. Bruk en rad per endring. Vurder hvilke gevinster som endringen kan skape. Tenk ikke hva som skal gjøres annerledes, men på hvilken måte endringen er positiv. Sett inn hver gevinst på en separat rad. Oppgi strategiske mål som gevinsten kan bidra til. Om du ikke har definert strategiske mål for kommunen, kan du hoppe over dette punktet. Beskriv hva som skal til for at gevinsten blir realisert. Trenger brukere opplæring? Må det etableres en ny stilling? Må det utarbeides brukerveiledning? osv Kartlegge hvem som berøres av prosjektet og definere strategi for å ivareta deres behov INTERESSEANALYSE Kan utføres av: Enhetsleder, Kommunikasjonsansvarlig, HR Gevinstrealisering handler i stor grad om å skape forankring hos de menneskene som skal gjøre ting på en ny måte. For å oppnå fokus på dette helt i starten av prosjektet er det viktig å gjennomføre en enkel interessentanalyse (se mal i excel). Fomålet med gevinstanalysen er å forstå behovene til de ulike interessentene godt og planlegge hvordan disse behovene skal møtes. Merk at interessentanalysen ikke er ment som en gruppeøvelse, men skal gjennomføres av utpekte personer (f.eks. enhetsleder, HR, kommunikasjonsansvarlig). 12 Gevinstkokebok KommIt

13 STEG 1. Identifiser interessenter som berøres av endringen. I excel blir disse kopiert automatisk fra interessentlisten, men det er sannsynlig at du ønsker å gjøre noen justeringer. STEG 2. Beskriv hvordan interessenten berøres av endringen. STEG 3. Vurder hver interessents innflytelse i prosjektet. I hvilken grad kan de påvirke gevinstrealiseringen? Sett inn «1» for lav grad, «2» for betydelig grad og «3» for høy grad. Verktøyet vil automatisk formattere ditt valg til en «stjerne» (tom stjerne for «1», halvfull stjerne for «2» og fylt stjerne for «3»). STEG 4 Vurder hver interessents holdning til prosjektet og potensielle gevinster. Er de interessert i få realisert gevinster? Sett inn «1». Er det noe grunn til at de kan motstå realisering av gevinster? Sett inn «-1». Er de nøytrale ift prosjektet? Sett inn «0». Verktøyet skal automatisk formattere ditt valg til en «pil» (grønn pil som peker opp for «1», rød pil som peker ned for «-1» og gul linje for «0»). STEG 5 Basert på denne analysen kan du definere tiltak per interessent. Tenk på hvordan du kan engasjere hver interessent og få dem til å støtte endringen. Forankring, kommunikasjon og opplæring er viktige stikkord her. Bør det arrangeres et møte for å forklare prosjektets hensikt? Hvem trenger opplæring? Bør fagforeningen følges opp? Er det spesielle personer som kunne fungert som gode ambassadører for endringen? EKSEMPEL: Interessentanalyse for prosjektet «Innføring av Agresso» Gevinstkokebok KommIt 13

14 1.2.4 Vurdere gevinster mot kostnader GEVINSTANALYSE Kan utføres av: Enhetsleder, Økonomiansvarlig, Controller Siste steg i konseptfasen er å gjennomføre gevinstanalysen for å vurdere om IKT-prosjektet bør iverksettes, gitt forventede gevinster og kostnader. Det vurderes om investeringen er lovpålagt og om den er verdiskapende for kommunen og samfunnet generelt. Resultatene leveres til kommuneledelsen som tar endelig beslutning om prosjektet skal gjennomføres. Gevinstanalysen utføres i malen fra excel-verktøyet. STEG 1 Gjennomgå alle gevinster og definer om de er direkte (gir rent økonomisk effekt, f.eks. reduksjon i kostnader på X kroner), indirekte (frigjør tid for ansatte) eller kvalitative (bidrar f.eks. til økt tjenestekvalitet eller annen samfunnsøkonomisk nytte). Verktøyet skal da «skygge» de feltene som du ikke skal fylle ut automatisk. STEG 2 Kvantifiser gevinstene: for direkte gevinster, oppgi forventede kostnadsbesparelser for hver av de neste fire årene; for indirekte gevinster, oppgi forventet frigjort tid for hver av de neste fire årene; for kvalitative gevinster, oppgi hvor betydelig gevinsten er på en skala fra 1 (veldig lav betydning) til 5 (veldig høy betydning). STEG 3 Oppgi kostnader for IKT-prosjektet investering, samt driftskostnader for hver av de neste fire årene. Oppgi også generell beskrivelse av hvilke kostnader prosjektet innebærer og den aktuelle internrenten kommunen benytter. EKSEMPEL: Interessentanalyse for prosjektet «Innføring av Agresso» 14 Gevinstkokebok KommIt

15 STEG 4 Analyser de oppsummerte resultatene excel-verktøyet produserer og legg inn din vurdering av gevinst-potensialet (se mal i excel). Dersom endringen er lovpålagt, må den uansett gjennomføres, men det er likevel bra å holde fokus på positive effekter og kostnader. Dersom investeringen ikke er lovpålagt, tas avgjørelsen basert på analyse av netto økonomisk effekt/nåverdi og forventede indirekte og kvalitative gevinster. Husk at dersom økonomisk effekt/nåverdi er negativ, kan det fortsatt være hensiktsmessig å innføre prosjektet om det frigjør tid for ansatte til å jobbe med andre oppgaver eller dersom investeringen genererer betydelige kvalitative gevinster til gode for kommunens innbyggere. Oppsummer resultater av gevinstanalysen Svaret kopieres automatisk fra prosjektkortet Kopieres automatisk. Sjekk at dette er riktig Gevinstkokebok KommIt 15

16 1. KONSEPT // 2. PLANLEGGE // 3. GJENNOMFØRE // 4. OVERLEVERE // 5. REALISERE FASE 2 PLANLEGGE Planlegge gevinstrealisering 2.1 Målsetting Formålet med denne fasen er å knytte gevinster til konkrete mål, måleindikatorer og tiltak, samt tildele ansvar for å realisere gevinstene i linjen. Planleggingsfasen starter etter at prosjektet har blitt godtatt på bakgrunn av gevinstanalysen. 2.2 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne fasen er å planlegge hvordan gevinstene skal realiseres. Hvilke tiltak kreves for å få endringen til å skje? Hvordan skal kommunen følge opp gevinster? Hvem skal ha ansvar for at gevinstene realiseres? SJEKKELISTE Er det definert en gevinstrealiseringsplan? Er hver gevinst knyttet til et konkret tiltak som igjen fører til aktiviteter for å nå målene? Inkluderer gevinstrealiserings-planen tiltak knyttet til endringsledelse? Er måleindikatorene konkrete og målbare? Er det definert hvordan måleindikatorer skal måles? Er det blitt definert dagens verdi og ønsket verdi per måleindikator? Har gevinstansvarlig forstått sin rolle i gevinstrealiseringen? Har gevinstrealiseringsplanen blitt signert? GODE RÅD Gevinstrealiseringsplanen bør utarbeides i tett dialog med linjen, slik at tiltak, ansvar og frister blir godt forankret. Det er viktig i størst mulig grad å bygge på tilgjengelig eksisterende data og rapporteringssystemer når du velger måleindikatorer. Velg SMARTE måleindikatorer (spesifikke, målbare, akseptert av alle, realiserbare og tidsbestemte). Endringsledelse er viktig. Det bør defineres konkrete tiltak knyttet til forankring, kommunikasjon og opplæring. Husk at gevinstrealisering er en iterativ prosess. Gevinst-realiseringsplan og oppfølgings-plan bør være levende dokumenter som oppdateres når du får bedre innsikt i gevinstene. 16 Gevinstkokebok KommIt

17 2.2.1 Planlegge gevinstrealisering GEVINSTREALISERINGSPLAN Kan utføres av: Prosjektleder, Tjenesteeier, Enhetslede STEG 1. Definer konkrete tiltak som kreves for å realisere hver gevinst i malen i excel-verktøyet. Husk å inkludere tiltak knyttet til endringsledelse f.eks. informasjonsmøter, kurs og utarbeidelse av brukerveiledning. Ta gjerne utgangspunkt i interessentanalysen som ble gjennomført i konseptfasen Hvilken strategi som har blitt definert per interessent? Hva kreves for å realisere denne strategien? For hvert tiltak, oppgi frist for iverksettelse. Liste over gevinster kopieres automatisk fra gevinstanalysen. STEG 2. Velg en konkret måleindikator for hver gevinst. Hvordan kan kommunen vite at gevinsten blir realisert? F.eks. for gevinsten «Økt brukertilfredshet», kan måleindikatoren være brukertilfredshetsgrad fra en brukerundersøkelse. Det er viktig at du gjør en innsats for å identifisere en måleindikator, da dette er en viktig forutsetning for at gevinster følges opp effektivt og tiltak kan iverksettes ved manglende måloppnåelse. Du trenger ikke å velge måleindikator som måler gevinsten nøyaktig. Det er nok med en indikator som kan peke på at gevinstrealiseringen går i riktig retning. Prøv også å unngå ekstraarbeid for kommunen ved å velge måleindikatorer som allerede benyttes og kanskje eksisterer i andre rapporter og eksisterende systemer. STEG 3. Identifiser hvordan gevinsten kan «omsettes». Dersom ansatte frigjør tid, hva skal de bruke den frigjorte tiden på? Dersom kommunen sparer penger, hvilke konti fremgår dette på? Hvordan skal sparte penger benyttes? STEG 4. Definer når gevinsten mest sannsynlig blir realisert. Her kan du skrive eksempelvis kvartal og år gevinsten vil bli synlig. STEG 5. Utpek gevinstansvarlig i linjen for hver gevinst. Ansvaret for hver gevinst må være tydelig for alle og godt forankret. Gevinstkokebok KommIt 17

18 STEG 6. Godkjenn gevinstrealiseringsplanen. Rådmann/kommunaldirektør og prosjekteier signerer gevinstrealiserings-plan og tar ansvar for å holde prosjektteamet og linjen (også gevinstansvarlige) engasjert i gevinstrealiseringen. EKSEMPEL: Utdrag av gevinstrealiseringsplan for prosjektet «Innføring av Agresso» Planlegge hvordan gevinster skal følges opp OPPFØLGINGSPLAN Kan utføres av: Enhetsleder, Controller, Økonomiansvarlig Gevinster blir ikke realisert dersom de ikke følges opp jevnlig. Første steg i etablering av en oppfølgingsrutine er å definere dagens og ønsket verdi per måleindikator, samt å velge målemetode. Dette gjøres i excel-malen under arkfanen PLANLEGGE Oppfølgingsplan. I malen kopieres gevinster og måleindikatorer automatisk fra gevinstrealiseringsplanen. EKSEMPEL: Oppfølgingsplan for prosjektet «Innføring av Agresso» I hvilke enheter skal måleindikator måles? Hva er verdien for måleindikatoren i dag? Hvilken verdi skal den ha etter at du har realisert gevinsten? Hvilken målemetode skal du benytte? Skal dataen hentes fra regnskaps- eller fagsystemer? Bør det utnevnes ansvarlige for rapporteringen? 18 Gevinstkokebok KommIt

19 1. KONSEPT // 2. PLANLEGGE // 3. GJENNOMFØRE // 4. OVERLEVERE // 5. REALISERE FASE 3 GJENNOMFØRE Styre gevinstrealisering under prosjekt 3.1 Målsetting Formålet med denne fasen er å etablere et godt grunnlag for gevinst-realiseringen. I de fleste tilfeller betyr gjennomføring at man iverksetter et prosjekt. Prosjektet skal sørge for at tiltaksplanen knyttet til gevinstrealisering gjennomføres, at risikoreduserende initiativer iverksettes og at linjen får eierskap til gevinstene. 3.2 Hovedaktiviteter En viktig aktivitet i denne fasen er å følge opp tiltakene knyttet til gevinst-realisering og rapportere status på dem. Prosjektleder kan godt benytte statusrapporter for hvert tiltak. Statusrapporten som er foreslått i denne kokeboken er på et aggregert nivå, myntet på ledelsen (Eksakt hvem, avhenger av kommunens styresett og størrelse). Jevnlig oppfølging av gevinstrealisering sikrer at korrigerende tiltak iverksettes ved avvik, og at alle forutsetninger for gevinstrealisering er til stede. Prosjektet bør påse at de planlagte måleindikatorene implementeres. Gevinstrealiseringsplan skal også oppdateres underveis. SJEKKELISTE Gjennomføres det regelmessige statusmøter hvor gevinst er et tema? Deltar representanter fra linjen i prosjektets statusmøter? Følger ledelsen med på status fra prosjektet? Er det tilstrekkelig fokus på forankring i linjen og blant brukere? Har endringsledelsestiltak blitt inkludert i tiltaksplanen? Jobber linjen med å etablere måleindikatorer? Blir avvik i.f.t. gevinstrealiseringen håndtert? Holdes gevinstrealiseringsplan og oppfølgingsplan oppdatert? Hold teksten i statusrapporten så kort og konsis som mulig. Vær ærlig med status. Er virkelig alt grønt? GODE RÅD Det er viktig at prosjektet etablerer måleindikatorene som skal følge opp gevinstene. Ikke forvent at måle-indikatorene begynner å bevege seg i riktig retning med en gang. Endringer som følge av IKT-implementeringer tar tid, og det viktigste er å få kontroll på status og få gode rutiner på å følge opp gevinstrealiseringen i linjen. Håndter alle avvik som oppstår. Ikke tenk at problemene skal løse seg selv eller forsvinne. Gevinstkokebok KommIt 19

20 3.2.1 Følge opp tiltak og gevinster, etablere måleindikatorer og håndtere avvik STATUSRAPPORT Kan utføres av: Prosjektleder Statusrapport bør leveres til kommunens ledelse. Rapportering gjennomføres på følgende måte: STEG 1 Prosjektleder forbereder statusrapport i tett dialog med gevinstansvarlige/øvrig prosjektteam. Statusrapporten for gevinst kan gjerne være den førende prosjektstatusrapporten. Statusrapport kan forberedes hver uke for prosjekter som varer under 3 måneder, annenhver uke for prosjekter som varer 3-6 måneder og hver måned for prosjekter som varer lengre enn 6 måneder. Følgende elementer skal fylles ut i statusrapporten: Oppgi og beskriv overordnet status Grønt prosjektet går som planlagt Gult der det er noen forsinkelser/problemer, men ingen av dem er kritiske for videre fremdrift Rødt kritiske problemer og store forsinkelser som skaper høy risiko for at prosjektmålene ikke blir oppnådd (pilen flyttes manuelt i excel). Bruk tekstfeltet for å oppgi tilleggsopplysninger om overordnet status EKSEMPEL: Overordnet status i prosjektet «Innføring av Agresso» Oppgi og forklar status på endringsledelse Vurder til hvilken grad prosjektet jobber med forankring i linjen, kommunikasjon om prosjektet og opplæring av brukere. (flytt pilene manuelt i excel). Bruk tekstfeltet for å forklare endringsledelsesstatus i mer detalj. EKSEMPEL: Status endringsledelse i prosjektet «Innføring av Agresso» 20 Gevinstkokebok KommIt

21 Oppgi status per tiltak Sett inn alle tiltak med ansvarlig og frist (kopier tiltak fra gevinstrealiseringsplan). For hvert tiltak, spesifiser frist og om det er «Ferdig», «Under arbeid», «Forsinket» eller «Ikke startet». Verktøyet skal automatisk formatere cellen med grønn, gul, rød eller hvit farge. EKSEMPEL: Status iverksettelse av tiltak i prosjektet «Innføring av Agresso» Oppgi status om opprettelse av indikatorer Verktøyet kopierer inn måleindikatorer fra gevinstrealiseringsplanen automatisk. Oppgi status; «ferdig», «under arbeid», «forsinket» eller «ikke startet». Verktøyet skal automatisk formatere cellen med grønn, gul, rød eller hvit farge. Det må settes hvem som er ansvarlig for å sette opp/implementere måleindikator og innenfor hvilken frist. EKSEMPEL: Status utarbeidelse av måleindikatorer for gevinster i prosjektet «Innføring av Agresso» Gevinstkokebok KommIt 21

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer