Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede"

Transkript

1 visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne næringshage. Spirenytt Utgave 1, nov Dagleg leiar i Finnøy Næringshage er stolt over å presentera Spirenytt. Her kjem næringslivet til å informere folk i Finnøy kommune. Side 2 39 ungdommar og 14 bedrifter i Finnøy er med på praksis-ordninga Læring i Næring. Elisabeth Nordbø i Finnøy Næringshage er særs nøgd med både næringsliv og elevar. Side 5 Det årlige avløysarkurset for 10. klassingane vert nå arrangert. Dette er tida for å lære opp din eigen avløysar, er oppfordringa frå Arne Madland i Finnøy og Rennesøy Landbrukstenestar. Side 8 Heidi Skifjell oppmodar andre og til å ta spenstige hopp inn i framtida. Dette må likevel gjerast med så god førebuing og organisering som råd er. Det er det me i Finnøy Næringshage har kompetanse til å hjelpe dykk med. Side 11

2 Dagleg leiar har ordet Finnøy Næringshage vil gje ut eit informasjonsskriv til alle husstandar med aktuell informasjon og tilbod på næringslivsida i Finnøy. Me har kalla skrivet for Spirenytt, nettopp for å synleggjera noko av det som spirer og gror i vår kommune, og for å samla nokre av tilboda ulike verksemder ønskjer å informera om. Ein kan i eit slikt skriv sjølvsagt ikkje visa fram alt som skjer. Ulike verksemder får tilbod om å informera gjennom Spirenytt, og kven som gjer det vil variera frå gong til gong. Frå oppstarten av Finnøy Næringshage for litt over eit år sidan og fram til no har det vore, og er mykje aktivitet på gong. Dette gjeld aktivitet og fornying i eksisterande verksemder i kommunen, samt heilt nye idear for ulike verksemder. Til å vera ein så liten kommune er det mykje som spirer og veks. Det er me stolte av, alle me som jobbar kvar dag for å utvikla næringslivet i vår kommune. I Finnøy Næringshage er det samla ulike verksemder knytta til blågrøne næringar (landbruk, havbruk og reiseliv). Saman med Finnøy kommune, Rogaland Fylkeskommune, staten og lokale samarbeidspartnarar jobbar me for å styrka eksisterande næringsliv samt utvikla nye verksemder. Det er ikkje berre bedrifter lokalisert i næringshagen som er knytta til Finnøy Næringshage. Nei. Finnøy Næringshage er for alle næringar i heile kommunen. Me skal vera eit kraft- og kompetansesenter innan blågrøne næringar, noko vi er i ferd med å etablera via fleire satsingar. Har du ein idé du vil drøfta, -går du med ein etablerar i magen, -kanskje du vil styrka di eiga verkesmd eller du berre er nysgjerrig? Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Meir informasjon om vårt tenestetilbod finn du på Eller du kan ringa Me er her for alle bransjar!! Med helsing Heidi Skifjell Dagleg leiar i Finnøy Næringshage Den lille raude med fleire bruksområde Den lille raude? Me snakkar sjølvsagt om tomatene våre som vi er så stolte av. I oktober synte vi dei fram på Norge Rundt. No jobbast det både med å vidareutvikle våre eigne tomatprodusentar samt foredla sorteringstomata. Heidi Skifjell Finnøy er den største tomatprodusenten i landet med sine 44% av produksjonen i landet. Vi har gjennom dei siste 80 åra utvikla ei næring det står stor respekt av. Fleire dyktige personar har gjort sitt til at vi i dag dyrkar kjærlighetsfrukta i stort monn. Denne hausten arrangerar eit toårig veksthusprosjekt med deltakarar både frå Finnøy og Rennesøy eit heilt nytt lite studie som har fått namnet gartnerakademiet. På Norconserv i Stavanger blir det for tida testa ut ein tomatsaus. Ein går profesjonelle prosessar for å få lage eit kvalitativt godt produkt. I tomatsesongen vert det kasta omkring 100 tonn med tomatar i Finnøy og Rennesøy då dei ikkje har den rette fasongen eller følgjar kvalitetskrava for sal. Dette måtte vi sjølvsagt gjera noko med i tomatkommunane våre. Dei unge har også engasjert seg i å nytte tomatane til nye produkt. På tomatfestivalen dette året vann Ruth Halleland Mikalsen (9 år) juicekåringa. Eit av krava i konkurransen var blant anna å nytte tomata i juiceproduksjonen. Vi i næringshagen hadde gleda av å få smake på juicen på ein av våre samlingar i slutten av oktober. På Norge Rundt såg vi også andre produksjonar synt fram, så som tomatsyltetøyet til Marit og Marian på Vignes, tomatisen til Sofie Bjerga og andre foredla tomatprodukt. Turid Nordbø frå Finnøy skriv for tida på ein heilt ny bok. Kva skal den handla om mon tru? Tomatar frå Finnøy sjølvsagt. Boka skal blant anna ta for seg tomathistoria, syne 80 ulike oppskrifter med tomat som ingrediens, flotte bilete, helsegevinsten ved å eta tomatar og mykje meir. Visste du at: I Finnøy vert 44% av alle tomatene i Noreg produsert. I Finnøy bur det om lag høner. Me er Norges nest største eggkommune. Me har ei eiga næringsforeining, med 78 medlemsverksemder knytta til denne organisasjonen. Sjå: Falkeid Shipping AS fekk næringsprisen i Spirenytt side 2

3 Coop Marked Finnøy (18) Bestill Julekoldtbord hos Coop Finnøy Pr. pers 210,-/260,- Min. 10 pers. Bestill porsjoner med Med priser fra 26,- til 45,50 pr. pers. Alltid gode tilbud Riskrem, risgrøt og rømmegrøt til juleavslutning i forening, off. etater, styremøter ol. Bestill på: Spirenytt side 3

4 OKTOBER 31 KVEN BLIR FINNFAST-BARNET Feståret 2009 VAMP-konsert 2009 OKTOBER 31 DESEMBER? APRIL 1 AUGUST 31 Sundag 7. desember kl i Finnøy Fleirbrukshall DESEMBER 7 Billettar kan kjøpast hjå Finnøy Blomster, Kaihuset eller IT-Finnøy. Dei kan også bestillast på eller tlf Prisar: Enkeltbillett Familiebillett kr. 325,- inkl. serviceavgift kr. 900,- (kun kjernefamilie) 2008 OKTOBER 31 Sponsorar: IT-Finnøy as Judaberg, 4160 Finnøy IT-Finnøy as Arrangør: Finnøy kommune/finnøy Næringsforening Spirenytt side 4

5 Finnøy med i Læring i Næring For at ungdom skal få kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, har Finnøy Næringshage i samarbeid med Finnøy Kommune og Næringslivet i Finnøy gitt motiverte og engasjerte ungdommar i 9. klasse høve til å få praksisplass i bedrifter. Elisabeth Hauge Nordbø Me veit at mange ungdommar i dag ikkje veit kva jobbar som fins i nærmiljøet eller generelt, ja, mange ungdommar veit kanskje ikkje eingong kva foreldra jobbar med. Då vert det vanskeleg å velja ein utdanning som skal føre til ein jobb ein kan trivast i. I skulen har dei tatt tak i dette, slik at det har blitt oppretta eit fag som heiter Utdanningsval, som skal hjelpe elevane til å få oversikt over kva utdanning dei har høve til å ta, prøve seg i vidaregåande skule på dei linene som dei trur passar for dei og får prøve seg i ei bedrift som har denne utdanninga som utgangspungt. Arbeidskraft for framtida Finnøy Næringshage, kommunen og bedriftene i kommunen vår ønskjer at ungdommane etter endt utdanning skal sjå mulighetene for jobb i kommunen vår, i eksisterande bedrifter eller kanskje starte eigne bedrifter her i Mjølkeprosjektet kommunen. For starting av eigne bedrifter har næringshagen arrangert Etablerarverkstad for 9. klassingane. Læring i Næring har som mål at ungdommane i Finnøy skal vite kva muligheter dei har til å få jobb i Finnøy etter endt utdanning Eit anna mål er at ungdommane skal få prøve å jobbe i ei bedrift som dei har interesse for, slik at dei kan få røynsle med denne jobben. Jobbsøkingsprosess Me vil at dei allereie i 9. klasse skal kjenne til prosessen som ein må gjennom for å få seg ein jobb: I staden for jobbannonser inviterer vi bedrifter i Finnøy til å komme på skulen å presentere seg sjølv, sei litt om kva ungdommane kan få jobbe med i deira bedrift og kva form for utdanning ungdommane kan ta for seinare å få jobb der. Det er som regel fleire utdanningsgreiner som er representerte i ei bedrit. Neste steg er at elevane går på bedritsbesøk for å sjå korleis det er i bedriften og få enda meir informasjon. Etter bedriftsbesøka, skal elevane sende inn søknadar til ei eller fleire bedrifter der dei kan tenkje seg å jobbe. Ut frå søknadane tek bedriftene kontakt med dei ungdommane dei ynkjer å tilsette og intervjuar dei Finn bedrifa ein ungdom som er engasjert og motivert for det bedrifta held på med, skriv dei kontrakt med han/ho. Ungdommane skal bruke fritida si på dette, skuleferiar, helger eller ettermiddagar. I utgangspunktet er det snakk om til saman 37 timar i løpet av skuleåret, men dette er berre eit minstekrav. Dei involverte partane kan bli einige om meir enn dette. Oppfølging To gonger i løpet av året vil ein representant frå Finnøy Næringshage gå på besøk til bedriftene å få ei tilbakemelding om korleis samarbedet går. I slutten av året har me ei evaluering, slik at ungdommen, bedrifta og me kan retta på ting som ikkje fungerar bra, og behalde dei tinga som fungerar. Me har fått gode tilbakemeldingar på dette opplegget både frå elevar og bedrifter. I år er prosessen kommen så langt at me har hatt presentajon på skulen 39 ungdommar har vore på eit eller fleire bedriftsbesøk. Då er det intervju og tilsetting som står att. Håper på fleire Er det bedrifter som no les dette og tenkjer at dette er ikkje me blitt inviterte til, dette skulle me likt å vera med på,- ta kontakt med Elisabeth Hauge Nordbø i Finnøy Næringshage, slik at me kan få dykk med til neste år Med meir mjølk i tankane Målsettinga med prosjektet er å skapa og sikra ein framtidstretta mjølke- og storfe-kjøtproduksjon i Finnøy og Rennesøy kommune. eit godt sosialt liv og ei akseptabel timelønn. Vera kunnskapsformidlar omkring sam- hovudmålet. Gjennom dette samarbeidet mellom sentrale organisasjonar i kommunane er det også eit delmål at når 3-års perioden er over, har vi skapt eit tettare samarbeid mellom bonden sine rådgjevarar innafor meieri, slakteri, forsøksringane, FMLA, Innovasjon Norge, rekneskaps- og landbrukskontora våre. drifter, samarbeidsløysingar, organisasjonsformer og bygningsinvesteringar samt Bjørn Steinar Nesheim byggja eit kompetansenettverk rundt bonden som utbyggjar og som samdriftsbonde i 3-års perioden, som skal vera operativt også etter prosjektperioden. Delmål Stimulere og motivere til genera-sjon- Fornying av bygningane og driftsappara- sskifte. Bjørn Steinar Nesheim er prosjekt-leiar. tet til mjølkebruka. Han kjem gjerne heim til deg for ein Finna og hjelpa fram gode utbygging- Prosjektet skal gjennomførast på ein dynamisk uforpliktande samtale. Heilt gratis! sprosjekt i kommunane. og fleksibel måte. Slik at når føresetnadar og Stimulera til framtidsretta arbeids- rammer endrar seg innafor landbruket i denne Mjølkeprosjektet, Finnøy Næringshage, former i mjølkeproduksjonen som gjev 3-års perioden skal prosjektet heile tida arbeida 4160 Finnøy. Tlf: bonden høve til ei normal arbeidstid, med dei viktigaste avgrensingane for å nå E-post: Spirenytt side 5

6 ER DU FØREBUDD? Har du budsjettet klart for 2009? Treng du hjelp? Finnøy Økonomi har kompetanse på dette og lagar gjerne ein avtale med deg. Tolli H. A. Frestad Årsskiftet? Ja, det er like om hjørnet nærmar seg allereie slutten, og da er det tid for å begynne å førebu seg for Korleis førebu seg for 2009? Budsjettering er eit viktig styringsverktøy i denne samanhengen. Dette får deg til å gå i detalj på korleis du forventar utviklinga for ditt føretak i Korleis budsjettere? Når ein budsjetterer er det viktig å ta omsyn til alle faktorar for den kommande driftaog flette dette vidare over i rekneskapet. Rekneskap og drift går hand i hand. Eit godt budsjett hjelper deg til å halde betre kontroll over kostnader og inntekter samtidig som det motiverer deg til auka produktivitet. Korleis få hjelp? Ta kontakt med oss på Finnøy Økonomi AS, så avtaler vi ei tid for å hjelpe deg. REKNESKAP - RÅDGJEVING - ØKONOMISTYRING Medlem NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening REKNESKAP Tlf: RÅDGJEVING fax: - 51 ØKONOMISTYRING Medlem NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Etablerarverkstaden Tlf: fax: Etablerarverkstad er ein verkstad for dei unge med idear og oppfinningar. Heidi Skifjell Finnøy Nærinshage startar no saman med Finnøy kommune eit heilt nytt tilbod til ungdom. Etablerarverkstaden er tenkt å vere eit fritidstilbod for ungdom mellom år i bedriftsetablering i ungdomsbedrift på fritid (kan vere ein forlenging av elevbedrifter på skulen), ein arena for nye idear, ulike prosjekt og tiltak sett i gong av ungdom i denne alderen. Felles for aktivitetane i verkstaden er at dei skal vera kreative, skapande, samarbeidande og at ungdom som kjem saman kan vere bidragsytarar i lokalsamfunnet. Døme på aktivitetar er: Ungdomsbedrifter Konserter tilrettelagt av ungdom Aktivitetstilbod tilrettelagt av og for ungdom Visste du at: Me produserer storfekjøtt, mjølk, kylling, svin, lam, frukt og grønsaker m.m. Ryfylke Livsgnist si Vandring i bedehusland hadde i 2007 over 2700 besøkande. Me var i oktober på Norge Rundt og synte oss stolte fram med tomater, syltetøy, is og andre foredla tomatprodukt. Eit replika av Sluppen Resturation, eit av dei fremste symbola for den norske utvadringa til Amerika på 1800 og talet, vert bygd av båtbyggar Jørn Flesjå på Judaberg. Musikk, bilete og media Ungdomskafé Musikalar Idéverkstad Jobbsentral Oppfinnar-idear og utvikling av desse Etablerarmesse/utsal Interesserte kan ta kontakt med Finnøy Næringshage. ExcelkurspåITloftetpåBjørkhaug torsdag4.desemberkl.19:00 21:15. Del1:Lagetabeller Innføringpåtabelloppsett Del2:Redigereogformatereregneark RedigermenyenFormatmenyen Del3:Brukavformler BrukavformleriExcelReglerforbrukavformler Feilmeldingeriformler Del4:Diverse UtskriftsformatTopptekstogbunntekst ForhåndsvisningAvsluttendekommentar Påmeldingtil: ElisabethHaugeNordbø,FinnøyNæringshage, innan ring eller DetvertsettoppPowerPointkursetterjulmed vektpådetålagemalar.meldgjernediinteresse. Mekjemutmednærareinformasjonrettovernyttår. Følgmedpånettsidavår:www.synlegogstolt.no Spirenytt side 6

7 UFORGLEMMELIGE OPPLEVELSER Bratte stup og dype daler. Store inntrykk og nye tanker. Våre båtturer gir deg opplevelser du aldri vil glemme. Vil du være med? De norske fjordene er kåret til verdens beste reisemål i kategorien naturopplevelser. Lysefjorden og Preikestolen er kanskje den mektigste opplevelsen av dem alle. Vi har faste avganger hele året. Inntil 3 avganger i høysesongen. På firmatur med oss står opplevelsene i kø. Vi har lang erfaring og mange gode samarbeidspartnere. Sammen vet vi hva som skal til for at dere skal få en uforglemmelig tur. TLF Spirenytt side 7

8 INFO Finnøy og Rennesøy Landbrukstenester Arne Madland Til avløysaren Lønn: * Frist for innlevering av timar 1. arbeidsdag i mnd. På konto seinast den 12. i mnd. * Timelister må vera underskrivne av både avløysar og brukar. Før du skal levera inn får du underskrifta av den du jobbar for. Bonden får den raude kopien, sjølv tar du den gule, Avløysarlaget vil ha den kvite delen. Då er det lettare dersom noko er uklart seinare. Avløysarlaget arkiverer alle timelister. Skriv på timelønn/helgelønn og summer timane. * Ved lønn 1. gong skattekort og kontonummer Avløysarkurs Treng du avløysar? Kvart år på hausten har me kurs for 10 klasse i Finnøy og Rennesøy. Dersom du treng avløysar i helger eller feriar så ta kontakt. Etter avløysarkurset tilbyr med praksisplass ut skuleåret. Treng du avløysar kan du rekrutere ein etter kurset. Rekrutering av avløysarar er langsiktig arbeid, nytta anledninga. Utanlandske arbeidarar Må ha: * Opphald/Arbeidsløyve - skattekort kontonr - arbeidskontrakt(det er nå krav om arbeidskontrakt på eige språk, Avl. laget har det). Dersom du er usikker på dette, ta kontakt! * Timelistene skal vera underskrivne av arbeidar og brukar. * Skriv på lønn og evt overtidstimar. Summer timane. NB!! * Me har hatt kontroll ifrå Arbeidstilsynet. Arbeidskontrakt og overtid var emne. Meir enn 9 t. dag eller 40 t. veke må betalast med 40% overtid. NB!! Alle lister med overtid blir automatisk utbetalt med overtid! Norsk-kurs Dersom du har utanlandske arbeidarar, meld dei på kurs. Spreieareal Har du ledig spreieareal? Ta kontakt, dersom du vil ha fjørfegjødsel. Du må ha ledig spreieareal for å få fjørfegjødsel. Me hjelper med å finne kva spreieareal du har ledig. Ta kontakt på tlf el Ryfylkespelet - ryfylksk lagbygging Bli med på spanande tomatjakt mellom fjordar og fjell - med verdas største Ryfylkekart som spelebrett! Kontakt Leif Arild Steen Mobil: E-post: Spirenytt side 8

9 Før juls kupp! Før 1.645,- NÅ KUN KR. 795,- Før 1.645,- NÅ KUN KR. 795,- Varige verdier DIN LOKALE GULLSMED Måndag - laurdag Kveldane dersom me er heime Tlf FOLKE HELLE 4160 FINNØY Sølvsmeden på Finnøy Spirenytt side 9

10 Spirenytt side 10

11 Frisk satsing! Starte bedrift, eller styrke av eksisterande bedrift? Sett saman din eigen etablerarmeny med hjelp frå Finnøy Næringshage. Heidi Skifjell I Finnøy Næringshage er bedrifter med høg kompetanse samla under same tak. Vi har også nettverk til kompetansemiljø utanfor næringshagen. Dette er bedrifter og kompetansemiljø som kan hjelpa deg som går med en etablareridé og som gjerne vil drøfta denne før du går vidare med planlegging av di eiga bedrift. Du får også hjelp i den vidare prosessen. Det kan også vera eksisterande bedrifter som ønskjer å vidareutvikle seg innan teneste og/ eller produkt. Gratis hjelp i etablerarfasen Finnøy kommune kjøper tenester av Finnøy Næringshage. Du som ny etablerar kan få opptil 2 timar etablereropplæring, betalt av kommunen som ein start på prosessen. Etter dette vert det fakturert som rådgjevarrettleiing. Styrke ei eksisterande bedrift eller starte eit nytt føretak? Her er nokre av dei som ønskjer å bruke kompetansen sin på å hjelpe deg med det. Sett saman di eiga etablerarpakke og vel blant følgjande meny: Generell informasjon om å starte ei bedrift Forretningsplanarbeid, frå utvikling av forretningsidé til oppstart av teneste/ produkt Val av selskapsform Leiing og organisasjon Strategi, styrearbeid og leiing av små og mellomstore bedrifter Produkt og tenesteutvikling Marknad, marknadsføring og sal Merkevarebygging Økonomi og finansiering Kapitalbehov og investeringar Hjelp til søknader om økonomisk støtte, etablering av bedrift etc. Coaching, individuelt eller gruppe Work-shop innan idé, eller vidareutvikling av teneste/produkt Mentorordning Styrearbeid Tomata som sunnhetsbombe Om lag 100 deltakere møtte fram til fagseminar TOMAT som ble arrangert i forbindelse med tomatfestivalen august. Fagseminaret hadde dette året sett fokus på sunnhet, helse, reinhet og smak. Finnøy Næringshage arrangerte seminaret, i nært samarbeid prosjektet Styrking av veksthusnæringa. Ernæringsprofessor Wenche Frølich var ein av forelesarane og kunne konstantere etter årelang forskning og tilhøyrande forskningsresultat tomata si forebyggjande helseeffekt. Det viktige stoffet lycopene som tomater er så rik på, reduserar risikoen for prostatakreft og andre bakterielle infeksjonar. Gartnarakademiet Prosjektet Styrking av veksthusnæringa starter denne hausten. Gartnerakademiet er ei kursrekke som vil gå over 5 kveldar. Kurset omhandlar tomatprodusenten som bedriftsleiar og tek føre seg fleire aktuelle tema som kan vere med å styrke produksjon og verksemd. Kursinformasjon for hausten Finnøy Næringshage har saman med gode samarbeidspartnarar sett saman eit allsidig kursprogram for hausten. Søk midler frå FoU-fondet Finnøy Næringshage er sekretær for styret i Finnøy Næringsforening som disponerer eit FoU (forsknings- og utviklingsmidler), eit fond for deg som vil utvikle prosjekt, tiltak eller næringsutvikling knytta til forskning og utvikling. Behov for ein kontordag i Finnøy Næringshage? Finnøy Næringshage har utvida leigearealet sitt og kan tilby bedrifter med blågrøn profil (landbruk, veksthus, havbruk, kultur, reiseliv) kontorleige ein dag i veka. Ta kontakt med dagleg leiar for nærare informasjon. Spirenytt side 11

12 Harde pakker til jul? Wii og Nintendo DS ELEKTRONISKE SPILL TA VARE PÅ MINNENE Foto- og videokamera Litt av hvert! Åpningstider: Mandag - fredag Kontaktinfo: Tlf e-post: IT-Finnøy as Judaberg, 4160 Finnøy Spirenytt side 12 Layout og produksjon av Spirenytt: IT-Finnøy as

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring?

For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERaR For å vinne må modellen vere perfekt i morgen tidleg. Kven har tid til å styre med bank og forsikring? Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstenester på ein stad, og kvardagen blir

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthald

Fysisk aktivitet og kosthald Liabygda skule Liabygda skule er ein 3-delt barneskule i Stranda kommune. Skuleåret 2006/2007 er det 34 elevar ved skulen. Fysisk aktivitet og kosthald står sentralt i skuledagen på Liabygda skule. Vi

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer