Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede"

Transkript

1 visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne næringshage. Spirenytt Utgave 1, nov Dagleg leiar i Finnøy Næringshage er stolt over å presentera Spirenytt. Her kjem næringslivet til å informere folk i Finnøy kommune. Side 2 39 ungdommar og 14 bedrifter i Finnøy er med på praksis-ordninga Læring i Næring. Elisabeth Nordbø i Finnøy Næringshage er særs nøgd med både næringsliv og elevar. Side 5 Det årlige avløysarkurset for 10. klassingane vert nå arrangert. Dette er tida for å lære opp din eigen avløysar, er oppfordringa frå Arne Madland i Finnøy og Rennesøy Landbrukstenestar. Side 8 Heidi Skifjell oppmodar andre og til å ta spenstige hopp inn i framtida. Dette må likevel gjerast med så god førebuing og organisering som råd er. Det er det me i Finnøy Næringshage har kompetanse til å hjelpe dykk med. Side 11

2 Dagleg leiar har ordet Finnøy Næringshage vil gje ut eit informasjonsskriv til alle husstandar med aktuell informasjon og tilbod på næringslivsida i Finnøy. Me har kalla skrivet for Spirenytt, nettopp for å synleggjera noko av det som spirer og gror i vår kommune, og for å samla nokre av tilboda ulike verksemder ønskjer å informera om. Ein kan i eit slikt skriv sjølvsagt ikkje visa fram alt som skjer. Ulike verksemder får tilbod om å informera gjennom Spirenytt, og kven som gjer det vil variera frå gong til gong. Frå oppstarten av Finnøy Næringshage for litt over eit år sidan og fram til no har det vore, og er mykje aktivitet på gong. Dette gjeld aktivitet og fornying i eksisterande verksemder i kommunen, samt heilt nye idear for ulike verksemder. Til å vera ein så liten kommune er det mykje som spirer og veks. Det er me stolte av, alle me som jobbar kvar dag for å utvikla næringslivet i vår kommune. I Finnøy Næringshage er det samla ulike verksemder knytta til blågrøne næringar (landbruk, havbruk og reiseliv). Saman med Finnøy kommune, Rogaland Fylkeskommune, staten og lokale samarbeidspartnarar jobbar me for å styrka eksisterande næringsliv samt utvikla nye verksemder. Det er ikkje berre bedrifter lokalisert i næringshagen som er knytta til Finnøy Næringshage. Nei. Finnøy Næringshage er for alle næringar i heile kommunen. Me skal vera eit kraft- og kompetansesenter innan blågrøne næringar, noko vi er i ferd med å etablera via fleire satsingar. Har du ein idé du vil drøfta, -går du med ein etablerar i magen, -kanskje du vil styrka di eiga verkesmd eller du berre er nysgjerrig? Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Meir informasjon om vårt tenestetilbod finn du på Eller du kan ringa Me er her for alle bransjar!! Med helsing Heidi Skifjell Dagleg leiar i Finnøy Næringshage Den lille raude med fleire bruksområde Den lille raude? Me snakkar sjølvsagt om tomatene våre som vi er så stolte av. I oktober synte vi dei fram på Norge Rundt. No jobbast det både med å vidareutvikle våre eigne tomatprodusentar samt foredla sorteringstomata. Heidi Skifjell Finnøy er den største tomatprodusenten i landet med sine 44% av produksjonen i landet. Vi har gjennom dei siste 80 åra utvikla ei næring det står stor respekt av. Fleire dyktige personar har gjort sitt til at vi i dag dyrkar kjærlighetsfrukta i stort monn. Denne hausten arrangerar eit toårig veksthusprosjekt med deltakarar både frå Finnøy og Rennesøy eit heilt nytt lite studie som har fått namnet gartnerakademiet. På Norconserv i Stavanger blir det for tida testa ut ein tomatsaus. Ein går profesjonelle prosessar for å få lage eit kvalitativt godt produkt. I tomatsesongen vert det kasta omkring 100 tonn med tomatar i Finnøy og Rennesøy då dei ikkje har den rette fasongen eller følgjar kvalitetskrava for sal. Dette måtte vi sjølvsagt gjera noko med i tomatkommunane våre. Dei unge har også engasjert seg i å nytte tomatane til nye produkt. På tomatfestivalen dette året vann Ruth Halleland Mikalsen (9 år) juicekåringa. Eit av krava i konkurransen var blant anna å nytte tomata i juiceproduksjonen. Vi i næringshagen hadde gleda av å få smake på juicen på ein av våre samlingar i slutten av oktober. På Norge Rundt såg vi også andre produksjonar synt fram, så som tomatsyltetøyet til Marit og Marian på Vignes, tomatisen til Sofie Bjerga og andre foredla tomatprodukt. Turid Nordbø frå Finnøy skriv for tida på ein heilt ny bok. Kva skal den handla om mon tru? Tomatar frå Finnøy sjølvsagt. Boka skal blant anna ta for seg tomathistoria, syne 80 ulike oppskrifter med tomat som ingrediens, flotte bilete, helsegevinsten ved å eta tomatar og mykje meir. Visste du at: I Finnøy vert 44% av alle tomatene i Noreg produsert. I Finnøy bur det om lag høner. Me er Norges nest største eggkommune. Me har ei eiga næringsforeining, med 78 medlemsverksemder knytta til denne organisasjonen. Sjå: Falkeid Shipping AS fekk næringsprisen i Spirenytt side 2

3 Coop Marked Finnøy (18) Bestill Julekoldtbord hos Coop Finnøy Pr. pers 210,-/260,- Min. 10 pers. Bestill porsjoner med Med priser fra 26,- til 45,50 pr. pers. Alltid gode tilbud Riskrem, risgrøt og rømmegrøt til juleavslutning i forening, off. etater, styremøter ol. Bestill på: Spirenytt side 3

4 OKTOBER 31 KVEN BLIR FINNFAST-BARNET Feståret 2009 VAMP-konsert 2009 OKTOBER 31 DESEMBER? APRIL 1 AUGUST 31 Sundag 7. desember kl i Finnøy Fleirbrukshall DESEMBER 7 Billettar kan kjøpast hjå Finnøy Blomster, Kaihuset eller IT-Finnøy. Dei kan også bestillast på eller tlf Prisar: Enkeltbillett Familiebillett kr. 325,- inkl. serviceavgift kr. 900,- (kun kjernefamilie) 2008 OKTOBER 31 Sponsorar: IT-Finnøy as Judaberg, 4160 Finnøy IT-Finnøy as Arrangør: Finnøy kommune/finnøy Næringsforening Spirenytt side 4

5 Finnøy med i Læring i Næring For at ungdom skal få kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, har Finnøy Næringshage i samarbeid med Finnøy Kommune og Næringslivet i Finnøy gitt motiverte og engasjerte ungdommar i 9. klasse høve til å få praksisplass i bedrifter. Elisabeth Hauge Nordbø Me veit at mange ungdommar i dag ikkje veit kva jobbar som fins i nærmiljøet eller generelt, ja, mange ungdommar veit kanskje ikkje eingong kva foreldra jobbar med. Då vert det vanskeleg å velja ein utdanning som skal føre til ein jobb ein kan trivast i. I skulen har dei tatt tak i dette, slik at det har blitt oppretta eit fag som heiter Utdanningsval, som skal hjelpe elevane til å få oversikt over kva utdanning dei har høve til å ta, prøve seg i vidaregåande skule på dei linene som dei trur passar for dei og får prøve seg i ei bedrift som har denne utdanninga som utgangspungt. Arbeidskraft for framtida Finnøy Næringshage, kommunen og bedriftene i kommunen vår ønskjer at ungdommane etter endt utdanning skal sjå mulighetene for jobb i kommunen vår, i eksisterande bedrifter eller kanskje starte eigne bedrifter her i Mjølkeprosjektet kommunen. For starting av eigne bedrifter har næringshagen arrangert Etablerarverkstad for 9. klassingane. Læring i Næring har som mål at ungdommane i Finnøy skal vite kva muligheter dei har til å få jobb i Finnøy etter endt utdanning Eit anna mål er at ungdommane skal få prøve å jobbe i ei bedrift som dei har interesse for, slik at dei kan få røynsle med denne jobben. Jobbsøkingsprosess Me vil at dei allereie i 9. klasse skal kjenne til prosessen som ein må gjennom for å få seg ein jobb: I staden for jobbannonser inviterer vi bedrifter i Finnøy til å komme på skulen å presentere seg sjølv, sei litt om kva ungdommane kan få jobbe med i deira bedrift og kva form for utdanning ungdommane kan ta for seinare å få jobb der. Det er som regel fleire utdanningsgreiner som er representerte i ei bedrit. Neste steg er at elevane går på bedritsbesøk for å sjå korleis det er i bedriften og få enda meir informasjon. Etter bedriftsbesøka, skal elevane sende inn søknadar til ei eller fleire bedrifter der dei kan tenkje seg å jobbe. Ut frå søknadane tek bedriftene kontakt med dei ungdommane dei ynkjer å tilsette og intervjuar dei Finn bedrifa ein ungdom som er engasjert og motivert for det bedrifta held på med, skriv dei kontrakt med han/ho. Ungdommane skal bruke fritida si på dette, skuleferiar, helger eller ettermiddagar. I utgangspunktet er det snakk om til saman 37 timar i løpet av skuleåret, men dette er berre eit minstekrav. Dei involverte partane kan bli einige om meir enn dette. Oppfølging To gonger i løpet av året vil ein representant frå Finnøy Næringshage gå på besøk til bedriftene å få ei tilbakemelding om korleis samarbedet går. I slutten av året har me ei evaluering, slik at ungdommen, bedrifta og me kan retta på ting som ikkje fungerar bra, og behalde dei tinga som fungerar. Me har fått gode tilbakemeldingar på dette opplegget både frå elevar og bedrifter. I år er prosessen kommen så langt at me har hatt presentajon på skulen 39 ungdommar har vore på eit eller fleire bedriftsbesøk. Då er det intervju og tilsetting som står att. Håper på fleire Er det bedrifter som no les dette og tenkjer at dette er ikkje me blitt inviterte til, dette skulle me likt å vera med på,- ta kontakt med Elisabeth Hauge Nordbø i Finnøy Næringshage, slik at me kan få dykk med til neste år Med meir mjølk i tankane Målsettinga med prosjektet er å skapa og sikra ein framtidstretta mjølke- og storfe-kjøtproduksjon i Finnøy og Rennesøy kommune. eit godt sosialt liv og ei akseptabel timelønn. Vera kunnskapsformidlar omkring sam- hovudmålet. Gjennom dette samarbeidet mellom sentrale organisasjonar i kommunane er det også eit delmål at når 3-års perioden er over, har vi skapt eit tettare samarbeid mellom bonden sine rådgjevarar innafor meieri, slakteri, forsøksringane, FMLA, Innovasjon Norge, rekneskaps- og landbrukskontora våre. drifter, samarbeidsløysingar, organisasjonsformer og bygningsinvesteringar samt Bjørn Steinar Nesheim byggja eit kompetansenettverk rundt bonden som utbyggjar og som samdriftsbonde i 3-års perioden, som skal vera operativt også etter prosjektperioden. Delmål Stimulere og motivere til genera-sjon- Fornying av bygningane og driftsappara- sskifte. Bjørn Steinar Nesheim er prosjekt-leiar. tet til mjølkebruka. Han kjem gjerne heim til deg for ein Finna og hjelpa fram gode utbygging- Prosjektet skal gjennomførast på ein dynamisk uforpliktande samtale. Heilt gratis! sprosjekt i kommunane. og fleksibel måte. Slik at når føresetnadar og Stimulera til framtidsretta arbeids- rammer endrar seg innafor landbruket i denne Mjølkeprosjektet, Finnøy Næringshage, former i mjølkeproduksjonen som gjev 3-års perioden skal prosjektet heile tida arbeida 4160 Finnøy. Tlf: bonden høve til ei normal arbeidstid, med dei viktigaste avgrensingane for å nå E-post: Spirenytt side 5

6 ER DU FØREBUDD? Har du budsjettet klart for 2009? Treng du hjelp? Finnøy Økonomi har kompetanse på dette og lagar gjerne ein avtale med deg. Tolli H. A. Frestad Årsskiftet? Ja, det er like om hjørnet nærmar seg allereie slutten, og da er det tid for å begynne å førebu seg for Korleis førebu seg for 2009? Budsjettering er eit viktig styringsverktøy i denne samanhengen. Dette får deg til å gå i detalj på korleis du forventar utviklinga for ditt føretak i Korleis budsjettere? Når ein budsjetterer er det viktig å ta omsyn til alle faktorar for den kommande driftaog flette dette vidare over i rekneskapet. Rekneskap og drift går hand i hand. Eit godt budsjett hjelper deg til å halde betre kontroll over kostnader og inntekter samtidig som det motiverer deg til auka produktivitet. Korleis få hjelp? Ta kontakt med oss på Finnøy Økonomi AS, så avtaler vi ei tid for å hjelpe deg. REKNESKAP - RÅDGJEVING - ØKONOMISTYRING Medlem NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening REKNESKAP Tlf: RÅDGJEVING fax: - 51 ØKONOMISTYRING Medlem NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Etablerarverkstaden Tlf: fax: Etablerarverkstad er ein verkstad for dei unge med idear og oppfinningar. Heidi Skifjell Finnøy Nærinshage startar no saman med Finnøy kommune eit heilt nytt tilbod til ungdom. Etablerarverkstaden er tenkt å vere eit fritidstilbod for ungdom mellom år i bedriftsetablering i ungdomsbedrift på fritid (kan vere ein forlenging av elevbedrifter på skulen), ein arena for nye idear, ulike prosjekt og tiltak sett i gong av ungdom i denne alderen. Felles for aktivitetane i verkstaden er at dei skal vera kreative, skapande, samarbeidande og at ungdom som kjem saman kan vere bidragsytarar i lokalsamfunnet. Døme på aktivitetar er: Ungdomsbedrifter Konserter tilrettelagt av ungdom Aktivitetstilbod tilrettelagt av og for ungdom Visste du at: Me produserer storfekjøtt, mjølk, kylling, svin, lam, frukt og grønsaker m.m. Ryfylke Livsgnist si Vandring i bedehusland hadde i 2007 over 2700 besøkande. Me var i oktober på Norge Rundt og synte oss stolte fram med tomater, syltetøy, is og andre foredla tomatprodukt. Eit replika av Sluppen Resturation, eit av dei fremste symbola for den norske utvadringa til Amerika på 1800 og talet, vert bygd av båtbyggar Jørn Flesjå på Judaberg. Musikk, bilete og media Ungdomskafé Musikalar Idéverkstad Jobbsentral Oppfinnar-idear og utvikling av desse Etablerarmesse/utsal Interesserte kan ta kontakt med Finnøy Næringshage. ExcelkurspåITloftetpåBjørkhaug torsdag4.desemberkl.19:00 21:15. Del1:Lagetabeller Innføringpåtabelloppsett Del2:Redigereogformatereregneark RedigermenyenFormatmenyen Del3:Brukavformler BrukavformleriExcelReglerforbrukavformler Feilmeldingeriformler Del4:Diverse UtskriftsformatTopptekstogbunntekst ForhåndsvisningAvsluttendekommentar Påmeldingtil: ElisabethHaugeNordbø,FinnøyNæringshage, innan ring eller DetvertsettoppPowerPointkursetterjulmed vektpådetålagemalar.meldgjernediinteresse. Mekjemutmednærareinformasjonrettovernyttår. Følgmedpånettsidavår:www.synlegogstolt.no Spirenytt side 6

7 UFORGLEMMELIGE OPPLEVELSER Bratte stup og dype daler. Store inntrykk og nye tanker. Våre båtturer gir deg opplevelser du aldri vil glemme. Vil du være med? De norske fjordene er kåret til verdens beste reisemål i kategorien naturopplevelser. Lysefjorden og Preikestolen er kanskje den mektigste opplevelsen av dem alle. Vi har faste avganger hele året. Inntil 3 avganger i høysesongen. På firmatur med oss står opplevelsene i kø. Vi har lang erfaring og mange gode samarbeidspartnere. Sammen vet vi hva som skal til for at dere skal få en uforglemmelig tur. TLF Spirenytt side 7

8 INFO Finnøy og Rennesøy Landbrukstenester Arne Madland Til avløysaren Lønn: * Frist for innlevering av timar 1. arbeidsdag i mnd. På konto seinast den 12. i mnd. * Timelister må vera underskrivne av både avløysar og brukar. Før du skal levera inn får du underskrifta av den du jobbar for. Bonden får den raude kopien, sjølv tar du den gule, Avløysarlaget vil ha den kvite delen. Då er det lettare dersom noko er uklart seinare. Avløysarlaget arkiverer alle timelister. Skriv på timelønn/helgelønn og summer timane. * Ved lønn 1. gong skattekort og kontonummer Avløysarkurs Treng du avløysar? Kvart år på hausten har me kurs for 10 klasse i Finnøy og Rennesøy. Dersom du treng avløysar i helger eller feriar så ta kontakt. Etter avløysarkurset tilbyr med praksisplass ut skuleåret. Treng du avløysar kan du rekrutere ein etter kurset. Rekrutering av avløysarar er langsiktig arbeid, nytta anledninga. Utanlandske arbeidarar Må ha: * Opphald/Arbeidsløyve - skattekort kontonr - arbeidskontrakt(det er nå krav om arbeidskontrakt på eige språk, Avl. laget har det). Dersom du er usikker på dette, ta kontakt! * Timelistene skal vera underskrivne av arbeidar og brukar. * Skriv på lønn og evt overtidstimar. Summer timane. NB!! * Me har hatt kontroll ifrå Arbeidstilsynet. Arbeidskontrakt og overtid var emne. Meir enn 9 t. dag eller 40 t. veke må betalast med 40% overtid. NB!! Alle lister med overtid blir automatisk utbetalt med overtid! Norsk-kurs Dersom du har utanlandske arbeidarar, meld dei på kurs. Spreieareal Har du ledig spreieareal? Ta kontakt, dersom du vil ha fjørfegjødsel. Du må ha ledig spreieareal for å få fjørfegjødsel. Me hjelper med å finne kva spreieareal du har ledig. Ta kontakt på tlf el Ryfylkespelet - ryfylksk lagbygging Bli med på spanande tomatjakt mellom fjordar og fjell - med verdas største Ryfylkekart som spelebrett! Kontakt Leif Arild Steen Mobil: E-post: Spirenytt side 8

9 Før juls kupp! Før 1.645,- NÅ KUN KR. 795,- Før 1.645,- NÅ KUN KR. 795,- Varige verdier DIN LOKALE GULLSMED Måndag - laurdag Kveldane dersom me er heime Tlf FOLKE HELLE 4160 FINNØY Sølvsmeden på Finnøy Spirenytt side 9

10 Spirenytt side 10

11 Frisk satsing! Starte bedrift, eller styrke av eksisterande bedrift? Sett saman din eigen etablerarmeny med hjelp frå Finnøy Næringshage. Heidi Skifjell I Finnøy Næringshage er bedrifter med høg kompetanse samla under same tak. Vi har også nettverk til kompetansemiljø utanfor næringshagen. Dette er bedrifter og kompetansemiljø som kan hjelpa deg som går med en etablareridé og som gjerne vil drøfta denne før du går vidare med planlegging av di eiga bedrift. Du får også hjelp i den vidare prosessen. Det kan også vera eksisterande bedrifter som ønskjer å vidareutvikle seg innan teneste og/ eller produkt. Gratis hjelp i etablerarfasen Finnøy kommune kjøper tenester av Finnøy Næringshage. Du som ny etablerar kan få opptil 2 timar etablereropplæring, betalt av kommunen som ein start på prosessen. Etter dette vert det fakturert som rådgjevarrettleiing. Styrke ei eksisterande bedrift eller starte eit nytt føretak? Her er nokre av dei som ønskjer å bruke kompetansen sin på å hjelpe deg med det. Sett saman di eiga etablerarpakke og vel blant følgjande meny: Generell informasjon om å starte ei bedrift Forretningsplanarbeid, frå utvikling av forretningsidé til oppstart av teneste/ produkt Val av selskapsform Leiing og organisasjon Strategi, styrearbeid og leiing av små og mellomstore bedrifter Produkt og tenesteutvikling Marknad, marknadsføring og sal Merkevarebygging Økonomi og finansiering Kapitalbehov og investeringar Hjelp til søknader om økonomisk støtte, etablering av bedrift etc. Coaching, individuelt eller gruppe Work-shop innan idé, eller vidareutvikling av teneste/produkt Mentorordning Styrearbeid Tomata som sunnhetsbombe Om lag 100 deltakere møtte fram til fagseminar TOMAT som ble arrangert i forbindelse med tomatfestivalen august. Fagseminaret hadde dette året sett fokus på sunnhet, helse, reinhet og smak. Finnøy Næringshage arrangerte seminaret, i nært samarbeid prosjektet Styrking av veksthusnæringa. Ernæringsprofessor Wenche Frølich var ein av forelesarane og kunne konstantere etter årelang forskning og tilhøyrande forskningsresultat tomata si forebyggjande helseeffekt. Det viktige stoffet lycopene som tomater er så rik på, reduserar risikoen for prostatakreft og andre bakterielle infeksjonar. Gartnarakademiet Prosjektet Styrking av veksthusnæringa starter denne hausten. Gartnerakademiet er ei kursrekke som vil gå over 5 kveldar. Kurset omhandlar tomatprodusenten som bedriftsleiar og tek føre seg fleire aktuelle tema som kan vere med å styrke produksjon og verksemd. Kursinformasjon for hausten Finnøy Næringshage har saman med gode samarbeidspartnarar sett saman eit allsidig kursprogram for hausten. Søk midler frå FoU-fondet Finnøy Næringshage er sekretær for styret i Finnøy Næringsforening som disponerer eit FoU (forsknings- og utviklingsmidler), eit fond for deg som vil utvikle prosjekt, tiltak eller næringsutvikling knytta til forskning og utvikling. Behov for ein kontordag i Finnøy Næringshage? Finnøy Næringshage har utvida leigearealet sitt og kan tilby bedrifter med blågrøn profil (landbruk, veksthus, havbruk, kultur, reiseliv) kontorleige ein dag i veka. Ta kontakt med dagleg leiar for nærare informasjon. Spirenytt side 11

12 Harde pakker til jul? Wii og Nintendo DS ELEKTRONISKE SPILL TA VARE PÅ MINNENE Foto- og videokamera Litt av hvert! Åpningstider: Mandag - fredag Kontaktinfo: Tlf e-post: IT-Finnøy as Judaberg, 4160 Finnøy Spirenytt side 12 Layout og produksjon av Spirenytt: IT-Finnøy as

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer