Digital Inklusjon i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital Inklusjon i Norge"

Transkript

1 Digital Inklusjon i Norge Av Kolbjörn Aarstein, VOFO Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Rapporten er tredelt 1. Stat, region, lover og offentlig finansiering 2. Det sivile samfunnet og næringslivet 3. Sluttkommentarer, funderinger og anbefalinger Del 1: Stat, region, lover og offentlig finansiering Politiske strategier: Vi har politisk nivå, statlig nivå, fylkesnivå (19 fylker). Følgende lover og forskrifter fra Kunnskapsdepartementet regulerer voksenopplæringen i Norge. LOV Voksenopplæringsloven LOV Privatskolelova LOV Opplæringslova FOR Forskrift om studieforbund og nettskoler FOR Forskrift om skoler etter voksenopplæringsloven Politisk nivå: For voksenopplæringen er det det politiske nivået som bevilger det statlige tilskuddet til voksenopplæringsforbundene. Tilskuddet fra statlig nivå til studieforbundene har de siste årene vært millioner kr. Årlig. De lager retningslinjer (lover og forskrifter) for hvordan det enkelte studietiltak skal være for å bli godkjent og hvordan det skal rapporteres på alle nivåer. Statlig nivå: Det statlige nivået betaler ut det statlige tilskuddet til det enkelte studieforbund etter aktivitet i studieforbundene. Statlig nivå fører fortløpende kontroll med alle studieforbund. Fylkesleddet: Politisk tilknytning til politisk nivå på fylkesplan varier noe fra utdanningsutvalg til kulturutvalg. Fylket bevilger penger til fylkesleddet i studieforbundene. Dette varier i fra fylke til fylke. Noen bevilger 0 og vi har fylker som bevilger over 2 millioner årlig. Dette fordeles ut til fylkesleddet i Studieforbundene. Dette tilskuddet fordels av VOFOs regionalkontorer i fylkene, fylket betaler ut til studieforbundenes fylkesavdelinger. Fylkesleddet bevilger også tilskudd til drift av VOFOs regionalkontor. Dette tilskuddet varier i samme grad som tilskuddene til studieforbundene. I møre og Romsdal får vi bevilget i underkant av kr. pr. år. Statlig nivå, forventninger og handlinger Utdrag fra Stortingsmelding Digital agenda for Norge 2 Digital deltakelse for alle Stadig mer av samfunnet baserer seg på at folk er på nett. Er du ikke på nett, vil du derfor i mangesammenhenger oppleve at du er utenfor samfunnet. De fleste nordmenn tar del i det digitale samfunnslivet og bruker internett jevnlig. Det er en fordel både for den enkelte og for samfunnet i sin helhet. Samtidig er det noen som av ulike årsaker 1

2 ikke er på nett. Regjeringen vil bidra til at alle som ønsker å bruke internett, har muligheten til det. Denne meldingen signaliserer derfor klare mål om digital deltakelse for alle. Bred digital deltakelse er ikke bare viktig for den enkelte. Det er også et viktig konkurransefortrinn for den enkelte. Når en stor andel er på nett, betyr det også at markedet for digitale tilbud kan vokse. Med andre ord vil det gjøre at Norge blir et attraktivt land for digitale varer og tjenester. I tillegg kan Norge være tidlig ute med å tilby digitale varer og tjenester som ville vært ulønnsomme å tilby i andre land med lavere digital deltakelse. En aktiv politikk for digital deltakelse er derfor et viktig virkemiddel for at IKT kan bidra til verdiskaping og vekst i samfunnet. Sammenlikner vi oss med andre land, har Norge høy digital deltakelse, og vi har gode forutsetninger for å utvikle dette fortrinnet videre. Regjeringens mål for digital deltakelse er: Alle som ønsker det, kan bruke digitale verktøy og tjenester. Det skal legges til rette for gode og relevante opplæringstilbud som er tilpasset aktuelle målgrupper. I løpet av fem år skal antallet som ikke er på nett være halvert fra til Utdanningssystemet skal gi den enkelte gode forutsetninger til å videreutvikle sin Digitale kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen. Ansatte skal kunne bruke digitale verktøy og utvikle digital kompetanse i arbeidslivet. Befolkningen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å bruke internett på en sikker og trygg måte. 2.1 Befolkningens bruk av IKT Sammen med Island har Norge den befolkningen i Europa som bruker internett oftest. Norge skårer også høyest (sammen med Island) når det gjelder andel av befolkningen med internett- og datakompetanse. Hele 86 prosent av den norske befolkningen bruker nettet hver dag. Over 90 prosent bruker internett minst én gang i uka. Til sammenligning bruker 68 prosent av EUs befolkning internett hver uke, men her er det selvsagt store variasjoner mellom de ulike landene. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 93 prosent av norske husholdninger tilgang3 til internett i hjemmet. I 2003 var tilsvarende tall 55 prosent. For EU samlet (27 land) har 73 prosent av husholdningene tilgang til internett i hjemmet (2011). Tilsvarende tall var 41 prosent i Norge er i Europa- og verdenstoppen i bruk av internett på en rekke ulike områder. For eksempel bruker 86 prosent nettbank, mot inntil 80 prosent i de andre nordiske landene og 37 prosent i EU totalt. Andre områder hvor nordmenn er aktive, er kjøp av varer eller tjenester over internett, kontakt med offentlige myndigheter og deltakelse i sosiale nettverk. E-post og informasjonssøk om varer og tjenester er det vi bruker mest. Ni av ti gjør dette. Nesten like mange leser nettaviser, og stadig flere bruker også nettet til å høre på radio eller se på TV. 63 prosent har brukt sosiale nettsamfunn. Her er det stor spredning blant aldersgruppene: Ni av ti personer under 35 år har brukt nettsamfunn, mens bare 20 prosent av de mellom 65 og 74 år har gjort det samme. Måten vi lever på endres. Unge mellom 16 og 24 år bruker 1 time og 20 minutter av fritiden daglig på dataspill og annen databruk, og en halv time på sosialt samvær med venner. Fra 1980 til 2010 har tiden unge bruker på sosialt samvær i løpet av en dag blitt redusert med én time. Det fysiske sosiale samværet blir altså delvis erstattet av sosialt samvær via mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner De som ikke er på nett Om lag nordmenn mellom 16 og 79 år er på internett. Det utgjør 93 prosent. Totalt er det omtrent personer mellom 16 og 79 år som ikke har brukt internett siste tre måneder. Regjeringen vil halvere dette antallet i løpet av de neste fem årene. Gjennom bevissthet om 2

3 befolkningens digitale kompetanse og god kunnskap om utviklingen, kan myndighetene føre en politikk som sikrer at alle som ønsker det, deltar på best mulig måte. Digital deltakelse måles på en lang rekke måter. Figur 2.4 viser hvor mange som har vært på internett i løpet av de siste tre månedene. Dette er et mål som det er enkelt å få nokså nøyaktige svar på i spørreundersøkelser. Samtidig viser figuren kun digital deltakelse på et lavt nivå. Den skiller heller ikke mellom de som bare har vært på internett noen få ganger og de som har vært på internett daglig i løpet av perioden. Statistikken viser at det er systematiske forskjeller mellom ulike grupper når det gjelder hvor stor andel som er på nett. Alder er den viktigste forklaringsfaktoren for digital deltakelse. For de mellom 16 og 54 år har omtrent alle, 99 prosent, brukt internett de siste tre månedene. For «60-åringene» (55 64 år) er andelen også veldig høy og ligger på 93 prosent. For «70-åringene» (65 74 år) har 69 prosent vært på nett. Det er altså et klart flertall av 70-åringene, men langt fra alle. Det er først i gruppen over 75 at det blir laver prosent 47 prosent som er på nett. I tillegg har vi gruppen eldre over 79 år, som ikke fanges opp av den offisielle statistikken. Her er også internettbrukerne i mindretall. Over tid vil de forskjellene vi ser i dag gradvis bli mindre. Dette er fordi det er sannsynlig at de som er blitt vant til å bruke internett tar med seg sine vaner når de blir eldre. Utdanningsnivå og nettbruk henger sammen. Av de med høyere utdanning har 99 prosent vært på nettet nylig. For de som kun har ungdomsskoleutdanning, er andelen noe lavere, 86 prosent. Nær sagt alle som er i arbeid eller studerer, har vært på internett de siste tre månedene. Andelen er henholdsvis 98 og 100 prosent. Pensjonister og trygdede bruker internett langt mindre hyppig. For de utenfor arbeidslivet i aldersgruppen under 55 år har 4,8 prosent ikke vært på nett de siste tre månedene. Til sammenlikning er andelen som ikke har vært på nett de siste tre månedene under 1 prosent for de som er i arbeid eller studier. Det er ikke markerte forskjeller på bruk av internett mellom kjønnene, men likevel en tendens til at det er lavere internettbruk for kvinner enn for menn i gruppene som er utenfor arbeidslivet. 98 prosent av husholdningene i Norge med bruttoinntekt over kroner har tilgang til internett. For husholdninger med bruttoinntekt under kroner er tallet 82 prosent. 100 prosent av husholdningene med barn har tilgang til internett, mens det samme gjelder ni av ti husholdninger uten barn. Finansiering I forbindelse med innføring av Digital agenda er det mulig å søke Fornyings og Administrasjonsdepartementet om midler til å gjennomføre studietiltak. I Møre og Romsdal har Studieforbundet AOF fått tildelt til kurs for personer som ikke er på nett. Folkeuniversitet sør-øst har mottatt for lignende kurs i sitt område. Vanlig studiefinansiering brukes også til studieaktivitet i Digital agenda. I tillegg har det statlige organet VOX midler til personer i arbeidslivet som har problemer med å lese og skrive. Dette er såkalte BKA tilskudd (Basiskompetanse i Arbeidslivet). Detter er samarbeidsprosjekt mellom en bedrift, ansatte og en studietilbyder. Kursene er på ca. 40 timer og innbefatter leseteknikker, bruk av aktuelle skriveprogrammer etc. Arbeidstakerne får som regel dette kurset som en del av arbeidstiden av bedriften, VOX betaler alt for selve kurset. Boks 2.3 Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet og skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og god kunnskap om voksnes læring. Vox utvikler metoder og kartleggingsverktøy som bygger på kompetansemålene for voksnes grunnleggende ferdigheter, og bidrar til å etablere etter- og videreutdanningstilbud for lærere og instruktører. Vox forvalter driftstilskudd til blant annet studieforbund og nettskoler (frittstående fjernundervisningsinstitusjoner). Vox forvalter også Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vox følger opp læreplanen og norskprøvene knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen har ansvar for å formidle forsknings- og praksisbasert kunnskap av høy kvalitet om IKT og læring. Senteret skal vurdere ny teknologi og digitale medier og analysere 3

4 deres pedagogiske potensial. Det skal formidle, veilede om og tilrettelegge kunnskap om bruk av IKT i utdanningen. Senteret skal fremme utvikling av IKT i utdanningen av lærere og barnehagelærere også i etter- og videreutdanningen. Til sammen har senteret over 70 nettbaserte veiledere, rapporter og faktaark for barnehagepersonell, lærere, skoleledere, skoleeiere og IT-personell. Viktige tjenester og prosjekter fra senteret er portalen utdanning.no, Feide (Felles Elektronisk IDEntitet), ovttas.no, dubestemmer.no og personvernskolen.no. Senteret har også som ansvar å følge opp St.meld. nr. 17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle på sitt område, og skal være en pådriver for e-forvaltning i utdanningssektoren Senter for IKT i utdanningen initierer også forskning og kartlegginger på området. Et eksempel på dette er rapporten Små barns digitale univers som kom ut i Her finner man at små barn i stor utstrekning benytter forskjellige digitale medier og at barnehagen derfor har en viktig rolle å spille for barna også på dette området. Senteret utvikler blant annet ulike ressurser som barnehagene kan dra nytte av. Kunnskapsdepartementet har dessuten fått utarbeidet Temahefte om IKT i barnehagen16 for å øke kunnskapen om bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet. Dette er en viktig ressurs for barnehagene og kartlegginger viser at barnehagene bruker digitale medier i ganske stor utstrekning allerede. Dette dreier seg oftest om digitale kameraer som benyttes til å dokumentere barnehagehverdagen i samspill med barna. Referansegruppe med arbeidsområder VOFO Møre og Romsdal: Regionkontor, under VOFO i Norge. Overbygning over Studieforbundene i Norge. Kolbjørn Aarstein, Regionkonsulent. Arbeidet med voksenopplæring på heltid fra i AOF. Regionkonsulent i snart 3 år. Nestor Seniorutvikling, Terning Dahl-Hansen. Tidligere Melsomvik Folkehøyskole. Unike kurstilbud innen et bredt spekter. Ligner modellen til folkehøyskolene. Etablert som en selveiende stiftelse i Har som oppdrag er å drive allmenndannende og samtidsorienterende opplysningsvirksomhet overfor voksne mennesker. Virksomheten er godkjent etter folkehøgskoleloven som tilskuddsmottaker. Virksomheten har ikke rett til å bruke folkehøgskolenavnet og blir kalt et folkehøgskolelignende tiltak. Er et unikt kurssted. Har ca kursdeltakere pr. år. Kursene varierer i lengde. Har mange datakurs, dreier mer fra PC til nettbrett. Senter for seniorpolitikk, Kari Sørgaard, Finansieres av arbeidsdepartementet, arbeider med seniorpolitikk på vegne av NHO og LO (Partene i arbeidslivet). Mange målgrupper, men mest fra 55+. Senter for seniorpolitikk (SSP) er det nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet. Seniorpolitikk er således en naturlig del av en virksomhets personalpolitikk. SSP koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorpolitiske spørsmål med myndigheter, partene i arbeidslivet, virksomheter og personalfaglige organisasjoner. I tillegg initierer og støtter senteret forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagområdet. Vårt samfunnsoppdrag: - synliggjøre seniorene som en viktig ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv - skape større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i arbeidslivet og hos den enkelte senior - bidra til at flere virksomheter integrerer seniorperspektivene i personalpolitikk og ledelse slik at norsk arbeidsliv kan nå målet om høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere jfr. IA-avtalens delmål 3 4

5 I dag er 30 ulike organisasjoner, inkludert aktørene i arbeidslivet, tilsluttet SSP. Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand. Bibliotekene arbeider mye med data, de gir opplæring og veiledning til publikum. Er med i statens prosjekt digital deltakelse. Staten bevilger penger til bibliotekene til forskjellige opplæringsprosjekt. Har mange forskjellige målgrupper for opplæringen. Asker Seniornett, Ken Ross. Sitter i styret i Asker Seniornett. Ansvar for kursing av de forskjellige målgruppene de har. Har mange datakurs som går fast hver uke til samme tid (2 timer), nytt tema hver uke. Har dropp inn kurs 1 dag i uken hvor personer med ulike utfordringer kan møte opp med sine problemer. Det går mer og mer over til I-Pad kurs. Bærum Frivillighetssentral, Christine Hylbak Vie. Bruker seniornett mye. Får mange henvendelser om kurs opplæring som de kanaliserer videre. De bearbeider holdninger, bruker sitt nettverk for å nå tak i personer med behov for opplæring. Seniornett Norge, Tore Langemyr Larsen. Arbeider mye med frivilligheten. Seniornett Norge har i dag ca. 210 opplæringssentre i Norge. Håper på en økning til ca. 300 i løpet av et par år. Mottoet alle på nett. Målgruppen er 55+ for det meste av aktiviteten. Ca personer har større eller mindre problemer med data i Norge. Ca av disse er over 55 år. Er med i det statlige prosjektet Digital Hverdag. Arbeider med problemstillingen «hvordan motivere» personer som har et behov for hjelp. Opplæring for voksne Etter opplæringsloven har voksne som trenger det, rett til grunnskoleopplæring. Det er kommunene som har ansvaret for å gi slik opplæring. Den voksne kan velge om han eller hun vil ta full grunnskoleopplæring med sikte på vitnemål eller kun opplæring i deler av fag. Vox nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk samarbeider med kommuner for å utvikle opplæringstilbud for voksne i grunnleggende ferdigheter. Kommunene kan blant annet få gratis veiledning om voksnes læring, opplæring i grunnleggende ferdigheter og forslag til egnede læringsarenaer, samt gratis kurs for lærere som underviser voksne. Vi har sett at det fortsatt er mange voksne som ikke er på nett ( i alderen år). Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika er overrepresentert i gruppen som ikke tar i bruk digitale tjenester. I denne gruppen har mange lav inntekt i husstanden, eller står helt utenfor arbeidslivet. Innvandrere er en mangfoldig gruppe som kan få tilbud om kompetanseheving gjennom ulike arenaer. Ordninger som offentlig utdanning eller kurs i regi av NAV eller arbeidsgivere er viktige også for innvandrere. En del nyankomne innvandrere har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, i henhold til introduksjonsloven. Den reviderte læreplanen i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som er tatt i bruk og gjort gjeldende fra høsten 2012, fastsetter mål for digital kompetanse. Planen sier blant annet at alle deltakere skal få praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy. Det kan bidra til å heve den digitale kompetansen i denne målgruppen. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ingen som er født i 1993 og senere har opplevd en verden uten internett. Denne generasjonen nordmenn er ikke bare født med ski på beina. De har i tillegg lesebrett mellom hendene. For dem er mobiltelefonen like naturlig som elektrisitet. Også for de voksne er digitale løsninger en naturlig del av hverdagen. To av tre mellom 65 og 74 år bruker internett nesten hver dag. Regjeringen former nå en effektiv og brukerrettet offentlig sektor både for unge og gamle. 5

6 Vi skal digitalisere offentlige tjenester. Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. I dag skjer mye av den skriftlige kommunikasjonen mellom folk og forvaltningen på papir. Om du ønsker digital kontakt, må du be om det. Dette skal vi snu på hodet. I fremtiden skal digital kommunikasjon være hovedregelen. Innsending av søknader, fakturering, timebestillinger, utsending av vedtak og ulike former for rapporteringer skal skje digitalt. Dette vil gjøre det mindre tidkrevende å forholde seg til det offentlige. I tillegg vil det gjøre offentlig sektor mer effektiv. Vi frigjør fellesskapets ressurser til omsorg og velferd. Du kan få innsyn i dine egne helseopplysninger og ligningsdata gjennom å logge deg inn med sikker elektronisk identifikasjon (eid). Folk og bedrifter skal få post fra forvaltningen i en sikker, digital postkasse, og få varsling på sms og e-post når de har mottatt digital post. Du kan fortsatt velge papirbaserte løsninger hvis du foretrekker det, men standardvalget skal være digitale løsninger. For bedrifter vil digitale tjenester fullt ut erstatte papir i kommunikasjonen med staten. Den norske modellen er tuftet på fellesskap. Grunnleggende velferdstjenester er tilgjengelige for alle, og er i hovedsak finansiert av fellesskapet. En god offentlig sektor er en bærebjelke i den norske modellen. Derfor skal vi ta vare på og styrke offentlig sektor. Velferdsstaten har blitt til steg for steg, med forbedringer, omstillinger og nyvinninger. Også der alt fungerer godt i dag, vet vi at morgendagens løsninger kan være smartere og mer effektive. Fremtidens digitale forvaltning vil gjøre hverdagen litt enklere for 1993-generasjonen, og for deg og meg. Oslo, april 2012 Jens Stoltenberg Rigmor Aasrud Digital kommunikasjon hovedregel - Viktig informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar En lovgivning som støtter digitalisering er et sentralt element i arbeidet for å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Det arbeides med tilsvarende regelendringer på øvrige forvaltningsområder. Den enkelte offentlige virksomhet må selv digitalisere sine arbeidsprosesser og sine tjenester. Regelendringene gjør digitaliseringen enklere. Tidligere måtte hver enkelt offentlig virksomhet innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon med hver enkelt mottaker. Det går vi nå bort fra. Konsekvenser for kommunikasjon med enheter registrert i Enhetsregisteret: Forvaltningen kan kommunisere digitalt med næringsdrivende, frivillige organisasjoner og øvrige enheter registrert i Enhetsregisteret uten å innhente samtykke. Varsling om at enkeltvedtak m.v er fattet og om hvor og hvordan mottaker kan skaffe seg kunnskap om innholdet, skal skje til en oppdatert elektronisk adresse som virksomheten har oppgitt. Konsekvenser for kommunikasjon med innbyggere: Digital kommunikasjon er hovedregelen også for kommunikasjon med innbygger, men innbygger har rett til å reservere seg mot å få vedtak og andre viktige brev digitalt. Det etableres et felles register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Fra forvaltningsorganet har koblet seg opp til dette registeret, kan det kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å innhente samtykke. Forvaltningen kan ta register over digital kontaktinformasjon og reservasjon i bruk fra juni Fra 1. februar 2016 er det obligatorisk for alle statlige virksomheter og kommuner å benytte dette registeret. 6

7 Formålet med regelendringene er en enklere hverdag der møtet med offentlig sektor er raskere og bedre, basert på helhetlige og brukervennlige tjenester. Digitalisering gir grunnlag for innsparinger og bedre ressursutnyttelse i offentlig sektor, slik at innsatsen kan prioriteres der den trengs mest. Del. 2 Det sivile samfunnet og næringslivet Det sivile samfunnet endrer seg fort, de digitale tjenestene endres og moderniseres i stort tempo. De fleste av oss bruker data, nettbrett, mobiltelefoner og annet utstyr som hjelpemidler i hverdagen. Den digitale «opplæringen» blir viktigere og viktigere. Banker, stat, kommuner, bedrifter vil kommunisere på data. Det er enklere og billigere for aktørene. Med direkte kontakt fra bedrifter og offentlige stiller vi oss åpen for e-post med direktereklame, sms, mms, e-faktura og lignende. For å kunne ta del i dette må vi få med «alle» som vil ta del i disse tjenestene. De unge i dag starter med data og mobiltelefon fra de starter i barnehagen. Dette tar de med seg til skole og høyere utdanning, det blir en del av hverdagen. Datakommunikasjon er ikke mer enn ca. 25 år gammelt, dette gjør at de som gikk ut av skole og utdanning først på 1990 hadde ikke samme muligheten til å lære seg data. Vi (samfunnet) må derfor inkludere de som ikke har hatt mulighetene til denne opplæringen tidligere. Her i Norge finnes det mange organisasjoner og bedrifter som kan levere en slik opplæring. Bibliotekene driver aktiv opplæring av eldre og andre med opplæringsbehov. Mål for opplæringen i biblioteket Hovedmålet for opplæringen i biblioteket er at deltakerne skal få en digital kompetanse som gjør dem i stand til i benytte seg av vanlige digitale verktøy og tjenester. Det innebærer at de når en kompetanse på minimum nivå 1 i (Kompetansemål for digital kompetanse), som er beskrevet i Voxs kompetansemål for digital kompetanse. Milet er hovedsakelig i tilby kurs i det den enkelte har behov for i lære, for eksempel bruk av e-post, e-handel og søking på Internett. I tillegg er det et mil at opplæringen skal legge et grunnlag for en videre læringsprosess. Målgruppe for opplæringen Alle som trenger i øke sin grunnleggende digitale kompetanse, er en målgruppe for biblioteket. Dette gjelder for eksempel foreldre som ikke har nok datakunnskap til ifølge opp barna sine i skolen, arbeidssøkende som trenger hjelp til i fylle ut elektronisk søknadsskjema, osv. To store brukergrupper for bibliotekene i dag er minoritetsspråklige og seniorer. Dette er målgrupper som kan ha behov for i forbedre ferdigheter i bruk av dataverktøy. Disse vil sannsynligvis ha stort utbytte av et slikt tilbud fra biblioteket. Det er for øvrig mange i Norge i dag som ikke har god nok digital kompetanse - alle disse er aktuelle brukergrupper for bibliotekene. Vi har også noen folkehøyskoler som driver aktivt mot voksne, blant annet Nestor (Tidligere Melsomvik Folkehøgskole) som har følgende tilbud: Datakurs for ferskinger er et kurs for deg som er i ferd med å skaffe deg PC eller som har det allerede, men trenger et kurs for å komme i gang. Dette kurset vil lære deg å bruke tastatur og mus, og ikke minst hvordan du skal bevege deg på datamaskinen, skrive, lagre og finne det du har lagret på datamaskinen. Kurset innbefatter også en kort innføring i Internett der vi ser på hvordan vi kan søke etter informasjon. Du vil lære: å navigere, bruke tastatur og mus, å skrive og redigere tekst, å lagre, søke og finne dokumenter, å lese og sende e-post, å gå til bestemte sider på Internett, å søke på Internett Smarttelefoner og nettbrett er blitt vanlige i bruk, men kjenner du egentlig til mulighetene du får? Vi tar teknologien på alvor og arrangerer kurs i Apples iphone og ipad, samt androide nettbrett/ telefoner. På kurset kan du lære hvordan du bruker "dingsene" og ikke minst hvordan du sikrer deg mot uventede store regninger etter besøk i utlandet. Vi fokuserer på både grunnleggende funksjonalitet til bruken av enkelte Ta med oppladet smarttelefon og/eller nettbrett til kurset, samt 7

8 brukernavn og passord til e-post og App Store/Google Play om du er registrert der. Husk også pin- koden og lader. Deltakerne blir inndelt i grupper etter om de har android eller ipad/iphone Kurset fokuserer på det som er felles for både smarttelefon og nettbrett, så som e-post, internett, apps m.m. Fordi androide produkter har forskjellige leverandører av produktene, er menyene ulike. Vær derfor oppmerksom på at instruktøren av og til må fokusere på noe som ikke er helt relevant for eget produkt. Studieforbund og voksne som ønsker kurs i digitale verktøy I forbindelse med innføring av Digital agenda er det mulig å søke Fornyings og Administrasjonsdepartementet om midler til å gjennomføre studietiltak. I Møre og Romsdal har Studieforbundet AOF fått tildelt til kurs for personer som ikke er på nett. Folkeuniversitet sør-øst har mottatt for lignende kurs i sitt område. AOFs kus Digital Agenda AOF Møre og Romsdal fikk tildelt midler av Fornyings- og Administrasjons Departementet (FAD) etter søknad for å kurse voksne som ikke er på nett i å ta i bruk nettet. Kurs ble satt opp over hele fylket. Hvert kurs var fordelt over tre dager og ble gjennomført med to veiledere. I prosessen så ble det besluttet å utvikle et nettbasert kurs som hver deltager ville få tilgang til i løpet av kurset og som de har anledning til å bruke i 12 måneder. Dette nettkurset inneholder beskrivelser av hvordan man tar i bruk og linker til en rekke applikasjoner og nettsider. Brukeren kan benytte dette etter endt kurs som et støtteverktøy for å øve seg på det å være på nett. Kurset startet med ABC.PC lær data på Bruk av tastatur og mus. (se neste side) Nettkurset innehold: informasjon om e-post, offentlige sider, sosiale medier, nettbank og nettbutikker. Årsaken til at man valgte å lage dette digitalt og ikke i form av trykt brukerdokumentasjon er at man ønsket at kursdeltagerne skulle bruke PC, nettbrett og smarttelefoner aktivt etter kurset og ikke lese i en brukermanual. Erfaring viser at kunnskapen man tilegner seg i løpet av et kurs har begrenset nytteverdi for kursdeltagerne dersom man ikke øver gjentatte ganger på det man har lært. Dette gjøres best ved at man gir kursdeltageren et digitalt verktøy som fungerer som både brukerveiledning og oppslagsverk. Folkeuniversitetets kurs Formål: Gi et tilbud om bedring av digitale ferdigheter til de av vire kursdeltakere som vi ikke når med våre betalingskurs (ref. de tre målgruppene under) økt mestring og trygghet i mote med digitale tjenester er et overordnet mål. Målgrupper: a) Asylsøkere / innvandrere med kort botid i Norge Styre egne finanser og tjenestebehov ved å kunne bruke nettbank og offentlige nettsider. Kontakt med familie og venner via sosiale medier. Økt kunnskap om det norske samfunnet og ledd i integreringsprosessen. Styrke tilhørigheten til og kunne orientere seg i arbeidsmarkedet. b) Pensjonister i alder 65+ Styre egne finanser og tjenestebehov ved 6 kunne bruke nettbank og offentlige nettsider. Kontakt med familie og venner via sosiale medier. c) Lavt utdannede som ønsker d ta fagbrev Styrke de grunnleggende digitale ferdigheter slik at de kan gjennomføre studiet og eksamen på en hensiktsmessig måte. Styrke den digitale kompetansen for å møte endringene i arbeidsmarkedet. Innhold: a) Kartlegging - skjema for egenvurdering av behov og kunnskaper b) Moduler (tilpasses det enkelte kurs) Timetall L2-24 per kurs i) Grunnleggende om utstyr (nettbrett, PC, telefon) og internett. Nettsikkerhet. ii) E-post - opprette konto, sende, motta, vedlegg 8

9 iii) Nettbank og Offentlige tjenester - kommunale og statlige tjenester, Nav, Altinn, lånekassen mm iv) Nyttige sider - Finn.no, reisebestilling, netthandel, Skype mm v) Jobbsøking p6 nett vi) For foreldre: Kommunikasjon med skolen via læringsportaler mm vii) Sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram) viii) For kursdeltakere: Hvordan hjelpemidler som lyd/bilde-undervisning, elektroniske læremidler og oppgaveløsning, læringsportaler, nettbasert eksamensoppmelding m.m. Gjennomføring /tidsplan All planlegging, markedsføring, kursadministrasjon, bruk av digitale plattformer mm utføres av ansatte i Folkeuniversitetet og kursene holdes i Folkeuniversitetets lokaler utstyrt med alt nødvendig teknisk utstyr. Fra november Påmelding/kartlegging/ registrering: Fortløpende Parallelle kurs på våre 9 kontorsteder i region Sør-Øst fra november 2013 og fortløpende ut kurstimer fordelt på 57 kurs med ca. 400 deltakere. ABC pc ABC pc er et nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Det er gratis tilgjengelig på Internett og som cd. Norsk versjon: Gå til abcpc.no Engelsk versjon finner du på: abcpc.no/english ABC pc gir en interaktiv grunnopplæring i bruk av pc og består av fire moduler: Mus og tastatur Å skrive på datamaskin E-post Internett ABC pc passer for voksne som har liten eller ingen erfaring med bruk av pc, og som ønsker å lære å bruke pc. Kurset er opprinnelig utviklet på lett norsk med tanke på minoritetspråklige på nivå A2 og oppover, og passer dermed bra for minoritetsspråklige med behov for å lære mer data. Hvordan kan veiledere og instruktører bruke ABC pc? Veiledere kan hjelpe kursdeltakeren i gang med ABC pc. Deretter er kurset selvinstruerende og begynner med enkel musebruk, som å flytte markøren og klikke. Hva kreves av maskin og programvare? Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere og tilgang til Internett kan kjøre kurset. Flash Player følger med alle nyere nettlesere. Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil programmet vise en beskjed om dette, og starte automatisk installering av ny versjon av Flash Player i bakgrunnen. Hvis maskinen ikke tillater automatisk installasjon, vil programmet gi informasjon om manuell installering. Denne installeringen må gjøres av en bruker med administratorrettigheter. Det er en fordel om brukermaskinen har lydkort og lyden skrudd på. Men ABC pc kan også kjøres i en ren tekstversjon, slik at kurset kan brukes på maskiner uten lyd, eller av hørselshemmede. ABC pc på ulike språk ABC pc er lett å oversette til andre språk. På abcpc.no ligger det nedlastbare kildefiler og oversettelsesmanual både på norsk og engelsk. 9

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd?

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? TELEINFO Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? Delrapport om Eldre og Bredbånd Prosjekt initiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Norsk Telecom AS August 2008 www.teleinfo.no Bidragsytere

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer