ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL. Utarbeidet for Hardangervidda vilireinutval av Svein Erik Lund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL. Utarbeidet for Hardangervidda vilireinutval av Svein Erik Lund"

Transkript

1 områdebruk HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 211 Fellingsresultat Kvoter ogfordeling avfelte dyr Kommunevisfellingfordeltpå dato Radiomerkede simler ifakta Overføring av kort Innlevering / uçfylling av kontrolikort Felling av bukk i brunst Jakt ihordaland ]] Kalve- og strukturtellinger Kommunevisfellingsprosent Kvoter ogfelling ] Utarbeidet for Hardangervidda vilireinutval av Svein Erik Lund

2 Analyse avfelling og kontrolikort 211 LING ERV Kommune Kalv Kalv 1 /z i 1/2 Bukk Simle TOTALT Totalt/kalv /s&ulfritt dyr/ hann bunn bukk simle Vinje 946/285/518/ Nore og Uvdal 92/269/497/ Ullensvang 646/194/355/ Eidfjord 745/224/41/ Tinn /392hb Ulvik 187/56/13/ Odda 593/178/326/ Ho! 24/72/133/ Aurland /4/9/ Rollag 13/4/7/2 Totalt /275/75 Hardangervidda villreinutval

3 211 Analyse avfelling og kontrolikort 211 LrJ!l!OTER OG FO Tabell 1: Prosentvis fordeling avfelte dyr årene 2 21 Type dyr Kalv 21,3,5 22, 19,9 2,9,4 13,6 22,6 22,6 Ungdyr 18,7 19,5,5 17,8 12,7,4 13,3,9 16,3 Simle 38, 39,3 36,5 37,5 29,2 28,6 22,8 35,6 35,4 Bukk 22, 25,7 26, 24,8 37,3 4,6 5,3 25,9 25,7 Kvote % fridyrkort % 2% 25% 25% 35% 35% 4% 3% 25% Fordelingen av felte dyr (tab. i og fig. 1) holdt seg relativt stabil i perioden Dette på tross av forskjeller i kvotestørrelse, korttyper, jaktforløp og kalvetilvekst. I ble det en vesentlig forandring i fordelingen av de forskjellige kategoriene dyr. Andel bukk i uttaket fikk en kraftig økning, mens andel simler og kalv ble redusert sammenliknet med tidligere år. Denne endringen var ventet som følge av økt andel fridyrkort i kvoten (4% i 25, 35% i 26 og 27), samt at det f.o.m. 25 ble innført egne kalvekort slik at antall simlekort ble kraftig redusert. For eksempel ble det både i 22 og 25 utstedt 2.5 kontrolikort. Den reelle kvoten var imidlertid vesentlig forskjellig da det i 22 var kalvekort inkludert i alle simlekortene, mens det var egne kalvekort i 25. I 25 var det 875 s/u-kort (35%), mens det i 22 var hele 1.75 s/u-kort (7%) og tilsvarende antall kalvelapper på disse kortene. I perioden 28 er andel frie dyr i kvoten bevisst redusert for å dreie avskyting fra bukk og over til simler/ungdyr. Dette for å nå målet om 4% simle i bestanden etter jakt. > G).4-5 Kalv Ar Simle I I Bukk g 4, c G) o e - co o, o a o o o o o o e e e - ) ) - - C1 C l C l C1 C4 C%l Cl CN C4 Figur 1: Prosentvis fordeling avfelte dyr årene Hardangervidda villreinutval

4 - _\ Analyse avfelling og kontrollkort 211 Avskyting av bukk Andel fridyrkort i kvoten var i perioden på %, med unntak i 1997 hvor andelen var nede på 1%. Årene 2, 21 og 22 ble andel fridyrkort i kvoten økt til hhv. 2%, 25% og 3%. Avskytingen disse årene viser at fordelingen av felte dyr har vært stabil, på tross av relativt store variasjoner i total kvote, andel simlekort og kalvekort. Det synes å være en klar sammenheng mellom andel fridyrkort i kvoten og fordeling av felte dyr. Fordeling av felte dyr kan i stor grad styres gjennom andel fridyrkort i tildelingen. Med % fridyrkort i kvoten har andel voksen bukk blant felte dyr ligget stabilt rundt 2%. Økningen av andel fridyrkort i perioden 25 7 førte til en økning i bukkeandelen blant felte dyr, med tilsvarende reduksjon i simleandelen. I 25 og 26 / 27 ga en kvotetildeling på h.h.v. 4% og 35% fridyrkort h.h.v. 5% og 41% / 37% voksen bukk i uttaket. En reduksjon av andel frie dyr i kvoten årene ga et redusert uttak av voksen bukk blant felte dyr, noe som var forventet og et bevisst valg for å redusere simleandelen i bestanden etter jakt. En økning av fridyrandelen synes å gi en sikker respons gjennom økt andel voksne bukker blant felte dyr. Hvor stor økning varierer imidlertid. Dette er trolig avhengig av hvordan avskytingen fordeles over vilireinområdet. Det synes å være en tendens til at desto dårligere jakta er i en kommune, desto større overvekt av voksen bukk blant felte dyr, selv om dette ikke alltid er tilfelle. Kommuner med relativt dårlig jakt og høy andel felte bukk drar normalt opp snittet for vidda totalt. Ved en gitt andel fridyrkort i kvoten synes andelen voksne bukk blant felte dyr å øke ved dårlig jakt og minke ved god jakt. Dette skyldes trolig at jegerne prioriterer å felle bukk før andre dyr når muligheten byr seg. Bukk Kalv 22% 21% Ungdyr j 19% Figur 2: Fordeling av felte dyr høsten 211. Hardangervidda villreinutval

5 211 Analyse avfelling og kontrolikort 211 Strukturutvikling Som en del av strategien med å redusere stammen og begrense tilveksten ble avskytingen i perioden dreid mot simler og det var en overvekt av hunndyr blant felte dyr. Dette endret seg i perioden 2-22 hvor kjønnsfordelingen i uttaket var 5 : 5 (tab. 2, fig. 4). I 25 ble det gjort et valg ved kvotefastsettingen om å øke avskytingen av bukk i forhold til simler. Dette resulterte i hele 65% haundyr i uttaket. For å redusere uttaket av hanndyr ble andel bukk i kvoten redusert noe i 26 og 27. Disse to årene ble det felt h.h.v. 6% og 59% hanndyr (fig. 3). I årene ble det for fhrste gang siden 1978 felt flere voksne hukker enn simler. Den økte avskytingen av hanndyr i forhold til hunndyr var forventet å gi noe utslag i stammens struktur. Strukturtellingene viser også en reduksjon i andel voksen bukk og en økning i andel simler. At det store uttaket av hanndyr og voksne bukker ikke har gitt større utslag i strukturen enn det tellingene viser skyldes nok det forhold at bestandsveksten demper virkningene og at det trolig er noe flere hannkalver enn hunnkalver ved jaktstart (fig. 5). økningen av andel hannkalv i uttaket i årene med lav kvote kan skyldes økt jegerseleksjon. Ved kvotefastsettingen årene 28 var det et mål om å fa et jevnere kjønnsuttak og ikke ytterligere redusere bukkeandelen. Andel frie dyr i kvoten ble redusert og avskytingen viser at jevnere kjønnsfordeling ble oppnådd. Under strukturtellingen i 211 ble det funnet 21% voksen bukk 3,5 år og eldre og 42% simle. Gjennom redusert uttak av hanndyr / økt uttak av hodyr de fire siste årene har en klart å opprettholde en god bukkeandel og redusere andel simler i bestanden etter jakt. Hann 49 % Figur 3: Kjønnsfordelingfelte dyr 211. Tabell 2: Kjønnsfordeling hos felte dyr i perioden Hanndyr j Hunndyr rji r Andel han nkalv av felte kalv A aaaoeooeooooaooooeooooo CIC 1C4 45 oooocoe - aoaoooeeeooeo Figur 4: Kjønnsfordelingfelte dyr. Figur 5: Kjonnsfordeling blantfelte kalver. Hardangervidda villreinulval

6 Analyse avfelling og kontrolikort 211 KOMMUNEVIS FELLING FORDELT PÅ DATO w LI ,I 4.I.I 4 G) G) G) G) G) G) G) G) G) G) G) G) G) G) U c1 c.,l C 1 C%1 C1 C) CI C1 C l CN Felling fordelt på den enkelte dag, samlet for hele vilfreinområdet. I starten av jakta var hovedtyngden av dyra i Tinn, samt sør i Nore og Uvdal. Dyra trakk langt sør i Tinn og brukte lang tid på å trekke nord-vestover igjen. Først etter 1. september hadde hovedtyngden beveget seg vestover inn i Vinje på Nordsiden av Kvenna. Mye dyr dro videre sørover i Vinje på sørsiden av Kvenna. Kun en liten andel dyr kom så langt vest at de kom innenfor grensa til Hordaland. Hardangervidda viireinutval

7 r) Ni () (.) Cii (fl (li Cii.. ) ). w 2.aug 22.aug 24.aug 26.aug 28.aug 3.aug 1.sept 3.sept 5.sept 7.sept 9.sept 11.sept 13.sept.sept 17.sept 19.sept 21.sept 23.sept 25.sept 27.sept 29.sept () 1 a. ) t 3 r cz c3 (Il Cii Cii ) (fl Cii 2.aug.. 23.aug 26.aug 29.aug 1.sept 2.aug 23.aug 26.aug 29.aug 1.sept 4.sept 7.sept 1O.sept 13.sept 16.sept Ni 2.aug 23.aug 26.aug 29.aug 1.sept 4.sept 7.sept 1O.sept 13.sept _ 16.sept 19.sept 22.sept 25.sept 28.sept ) ) Ni 1%) ) ) 2O.., 23.aug 26.aug 29.aug 1.sept 4.sept 7.sept 1O.sept 13.sept 16.sept I 9.sept 22.sept 25.sept 28.sept Ni. ) ) Ni Ni 2.aug L.. I 23.aug 26.aug 29.aug 1.sept 4.sept 7.sept 1O.sept 13.sept I 6.sept 19.sept 22.sept 25.sept 28.sept ) ) Ni

8 4nalvse av feiin2 o kontrollkort ULVIK o o o. o. o. D W W G) G) G) G) ) ) ) ) ) ) G) G) ) CO CO CO CO CO CO Il) In i in in in in in vi in vi in in in in d e ià cd d e-i en Lfl r-. oi i-i en Lfl r% a -4 en u r a e. ei e.i r.i en i-i -I -I e-.l e.1 e.i r4 e.i.1 Vilirein fra Nordfjella vilireinområde har regelmessig begynt å bruke området sør for Bergensbanen, som forvaltningsmessig er en del av Hardangervidda vilireinområde. I høst besluttet Ulvilc fjelistyre å tillate jakt med 51 fellingstillatelser sør for Bergensbanen (Osafjellet). På disse kortene ble det felt 23 dyr (2 voksne hukker, 2 stk. 1,5-årige bukker, 2 bukkekalver, 13 voksne simler, 1 stk. 1,5-årig simle og 3 simlekalver). Disse felte dyra er trolig alle villrein tillhørende i Nordfjella vilireinområde. Også i Aurland kommune ble det felt fire eller fem dyr. Dette var trolig rein fra Nordfjella. d.-kee -.- Radiomerkede dyrfra NordJjellapå Hardangervidda i perioden 2/8 3/9 2]]. Hardangervidda viireinutval

9 Analyse avfelling og kontrolikort 211 IÅIÖ7 ERKEDE 9MLER-Iij Ljs. Perioden august A W Perioden september Perioden 1-1. september Hardangervidda vilireinutval

10 21 Analyse av fellin2 oii kontrollkort 211 f*verføring Det er ikice alle jegere som påfører fellingssted på kontrolllcortets bakside, så det ikke mulig eksakt å fastslå hvor mange dyr som er felt ved overføring til annet vald. Det er imidlertid mulig å anslå minimums- og maksimumsandel av dyr som er felt ved overføring til annet vald. (tab. 3). Tabell 3: Kommunevis oversikt over overføring høsten 211. Fremstilt som %-andel kort som var felt etter overføring av alle innleverte kort og %-andel av kort felt etter overføring av kort hvor fellingssted var angitt. Tilsvarende maks / min, i perioden 1999 i parentes. Andel kort m/ overf. av kort Kommune Andel kort m/ overf. av alle kort med påført fellingssted Nore og Uvdal 22% (2-58) 86% (37-89) Tinn 4%(4-28) 13% (18) Vinje 1% (1-14) 2% (12-25) Odda 1%(8-29) 23%(18 78) Ullensvang 18%(6-25) 35%(12-56) Eidfjord 3%(6-24) 64%(-78) Ulvik 23 dyr felt i Ulvik 22 dyr felt i annen kommune Helevidda 19%(13-29) 44%(23-57) Min, andel dyr felt på annet vald Maks. andel dyr felt på annet vald Av 612 kort med påført fellingssted var 271 dyr felt etter overføring til annet vald. Av disse var 196 dyr felt etter overføring til vald i annen kommune. Dette betyr at minst 2% av alle felte dyr er felt på et annet vald etter overføring. I tillegg er det en del kort uten påført fellingssted som en med stor sannsynlighet kan anta er benyttet og felt på annet vald. Andel dyr felt etter overføring til annet vald utgjør derfor en noe større andel. Det har imidlertid vært størst felling i Vinje og Tinn som i mindre grad flytter egne kort internt i kommunen, så andel felte dyr etter overføring er nok nærmere 2% enn 44% (jf tabell 3). I Nore og Uvdal kan en ut fra kjennskap til kortflyt / merking av kort med stor sikkerhet fastslå at 73 av 29 dyr er felt etter overføring til annet vald, dvs. 35%. 12 dyr er felt i annen kommune. Av de 72 dyra som ble felt på kort fra vald i Hol kommune vet en med sikkerhet at 66 dyr er felt i annen kommune. Av disse er 26 felt i Vinje, 16 felt i Nore og Uvdal og 24 felt i Tinn. I tillegg er fire kort med påført overføring til et vald i Vinje påført fellingssted HA3O (Halne sameige i Hol). En har ikke lykkes med å sjekke om påført fellingssted er rett, men trolig er påført fellingssted feil siden korta er overført til Vinje og dyra er felt første uka avjakta. Av de 45 dyra som ble felt på kort fra vald i Ulvik kommune er 23 dyr felt i Ulvilc. Dette er trolig vilirein fra Nordfjella villreinområde. 3 dyr er felt i Vinje, 2 i Nore og Uvdal, 12 i Ullensvang og 1 i Eidfjord. 4 kort mangler både overføring og fellingssted så hvor disse har vært benyttes vites ikke, men de er ikice av de korta Ulvilc fjellstyre har angitt brukt i Ulvilc. Av de 8 dyra som ble felt på kort fra Aurland er 3 dyr felt i Vinje og 4 felt i Aurland. Ett kort mangler både underskrift for overføring og fellingssted, så dette kan også være felt i Aurland. Flere vald i Vinje er meget flinice til å slippe inn jegere med kort fra andre vald, også fra andre kommuner. Et ikke ubetydelig antall dyr er felt på disse valdene. Navn nevnes ikice, dette for å unngå ytterligere press fra jegere som ønsker seg inn på disse områdene! Hardangervidda vilireinutval

11 Analyse avfelling og kontrolikort 211 JLEvEJNG/ UTFYLLING AV KoNTRoLLKor:: For at vilfreinutvalet skal ha mulighet til å itmhente mye av de opplysningene som fremkommer av denne rapporten er det helt avgjørende at alle kontrolllcort som det er felt dyr på blir levert inn. Stort sett blir innleveringen god, men det varierer hvor godt/riktig utfilt kontrolllcortene er. Utfyllingen begynner å bli jevnt over god, men noen vald går igjen hvert år med samme feil / mangler. Tabell 4: Kommunevis oversikt over andel av brukte kontrolikort som er levert inn. Andel av brukte kontrollkort innlevert Kommune Nore og Uvdal 98 % 98 % 97 % 96 % 91 % 92 % 95 % Tinn 99% 94% 93% 99% 96% 1% 97% Vinje 99% 92% 97% 99% 98% 1% 96% Odda 95% 1% 1% 99% 96% 98% 1% Ullensvang 1 % 96 % 97 % 99 % 97 % 99 % 99 % Eidfjord 98 % 1 % 92 % 94 % 98 % 1 % 93 % Ulvik 98 % Ho! 97% Hele vidda 99 % 97% 96 % 97 % 96 % 98 % 97 % Når det gjelder utfylling av kontrolikortets bakside (fellingssted osv.) har dette lenge holdt seg rundt 5%. Tabell 5 viser andel kort i den enkelte kommune som er påført valdnummer for hvor dyret er felt. Siden Tinn er ett vald brukes her påført jaktfelt ved felling innen kommunen. Tabell 5: Kommunevis oversikt over hvor stor andel av kontrolikorta hvorfellingssted (vald nr.) var påført kontrollkortets bakside. Andel av innleverte kort hvor fe!lingssted (vald nr.) er påført Kommune Nore og Uvdal Tinn Vinje Odda Ullensvang Eidfj ord % 7% 64% 52% 65 % 53 % 86% 28% 24% 27% 29% 28% 3% 3% 51 % 56% 59% 5% 42% 57% 61 % 41% 41% 39% 41% 62% 56% 51% 51% 46% 52% 35% 44% 53% 65% 47% 36% 39% 33% 47% 48% 6% U!vik 86 % Ho! 86% He!evidda 48% 5% 49% 42% 48% 5% 58% Kort som det er felt dyr på er brukt og skulle således vært korrekt utfylt. Generelt er det ifi kort som mangler underskrift fra rettighetshaver, mens noe flere kort mangler underskrift fra jeger (jf tabell 6). Når kort skal overføres fra det vald kortet er tildelt og til et annet vald, skal det foreligge skriftlig tillatelse. Det skal være skriftlig tillatelse fra både avgivende og mottakende vald. På kortet er det egne rubrikker som kan benyttes til dette. I tabell 6 er det angitt hvor mange kort fra den enkelte kommune som mangler utførselstillatelse og/eller innførselstillatelse. Dette ut fra de kort der en vet at dyret er felt på annet vald enn det vald kortet opprinnelig er utstedt på. Det er imidlertid viktig å huske at slike tillatelser kan foreligge på eget ark. så selv om dette ikke er påført kortet så kan det formelle være i orden. Hardangervidda villreinutval

12 Analyse avfelling og kontrollkort 211 Tabell 6: Kommunevis oversikt over hvor mange kort som mangler underskrflfra grunneier eller jeger, samt mangler påført tillatelse til utførselfra valdet og/eller innførsel til nytt vald. Antall kort som mangler: Grunneiers Jegers sign. Utforsels- Innforsels Kommune sign. 1 tifiatelse 2) tifiatelse 2) Nore og Uvdal 3 ll 25 Tinn ll 17 Vinje Odda 1 6 i Ullensvang 6 6 Eidfjord 5 3 Ulvik 22 3 Aurland Hol 6 9 Rollag O/iiO 52 57av271 61av271 1) Antall av alle innleverte kort. 2) Antall av de kort der en vet at dyret erfeitpå annet vald enn det valdet kortet er utstedt på. 3) Alle 11 kortfra Tinn som mangler grunneiers sign er påført HA-Tinn eller interntjaktfeltnr. 4) I hovedsak kortfra HA56 som er overført til HA55 gjennom egen samjaktsavtale. 69 kort mangler dato for felling. På oppsummeringsmøtet i 26 etterlyste flere vald et eget område på kontrollkortet for påføring av returadresse slik at jegerne lettere kunne returnere kortet til riktig vald. Dette ble ordnet f.o.m. 27, men er fortsatt lite benyttet. FELLING AV BUKK I BRUNST I etterkant avjakta i 28 var det avisoppsiag og innslag på radio om jegere som i slutten av jakta felte voksne bukker i brunst. Vilireinutvalet har derfor de tre siste årene oppfordret jegeme til ikke å felle voksen bukk etter 2. september. I disse tre årene har det blitt felt ble det felt hhv., 9 og 8 stk. voksne bukker etter denne datoen var 8 av 116 dyrfelt etter2. september voksen bukk. Om disse var i brunst vites ikke. Felling av voksen bukk i brunst synes ikke å være noe problem.. Hardangervidda villreinutval

13 Analyse av feiin2 o kontrollkort 211 JAKTIHORDALÅND Jakta i Hordaland har i etterkant av bestandsreduksjonen med påflgende fredning i vært usikker. Selv om det enkelte år har vært felt en god del dyr og fellingsprosenten ikke har vært dårligere enn andre områder av vidda så oppleves jakta som dårlig. Dette skyldes nok i stor grad at det har vært relativt få dyr inne på et begrenset område i en kort periode. Et relativt godt fellingsresultat skyldes mer at jegerne er effektive til å utnytte de få mulighetene som kommer, en det er et uttrykk for gode jaktmuligheter på denne delen av vilireinområdet. Jakta foregår i hovedsak langs fylkesgrensa mellom Hellevatnet i sør til Nordmannslågen i nord. I perioden fir 23 var det mer dyr i en lengre periode av jakta og slik en mye bedre situasjon for jegeme. Figurene nedenfor viser posisjonen til radiomerkede simler ijakta årene I vedlegg i er det gitt en oversikt over hvilke dager det har vært jaktet i de tre kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord i perioden , ingen jakt Hardangervidda viireinutval

14 Analyse avfelling og kontrolikort 211 A L N. 7) Reinens områdebruk i jaktperioden har iklce vært vesentlig forskjellig i de to årene med fredning (23-24) sameliknet med årene etter. Siden det nok er mange faktorer som påvirker vilireinens arealbruk under jakta så er det vanskelig å konkludere med hva som det enkelte år påvirker områdebruken mest av vindretning, værforhold, bestandsstørrelse, jegerkonsentrasjoner osv. Det er uansett viktig at forholdene rundt jakta i Hordaland drøftes og at en vurderer om noe kan gjøres for å bedre situasjonen. I en slik debatt er det viktig å drøfte eventuelle årsaker før eventuelle tiltak iverksettes. Eventuelle positive og negative sider ved ulike tiltak må veies opp mot hverandre. Hardangervidda villreinutval

15 - 2aug 21.aug 22aug 23aug 24.aug 25.aug 26.aug 27.aug 28aug 29.aug 3.aug 31.aug 1sep 2sep 3sep 4sep 5sep 6sep 7sep 8sep 9.sep 1sep 1 1sep 12sep 13.sep 14.sep.sep 16.sep 17.sep 18.sep 19.sep 2.sep 21 sep 22sep 23.sep 24.sep 25.sep 26sep 27.sep 28.sep 29.sep 3sep (5 - (. t_. CD. CD Co Co - Co. CO (71. 2aug 21aug 22.aug 23.aug 24.aug 25aug 26.aug 27.aug 28.aug 29.aug 3aug 31aug 1 sep 2sep 3.sep 4.sep 5sep 6sep 7sep 8sep 9.sep 1sep 11.sep 12sep 13.sep 14sep sep 16sep 17sep 18sep 19sep 2sep 21sep 22.sep 23.sep 24.sep 25.sep 26.sep 27.sep 28.sep 29.sep 3sep Is) Is.) Is) Is.) Is.) Is) Is) --o CO CD -4 ) C 7 ) D D CD CD CD CD 7 ) C) 7 ) 7 ) Is) - - CO CO o o CO CO 7.) - CO I I CO CO 1 II CO CO DC. 2aug 21aug 22aug 23aug 24aug 25aug 26aug 27aug 28aug 29.aug 3aug 31.aug 1.sep 2.sep 3.sep 4sep 5sep 6sep 7sep 8sep 9.sep 1sep 1 1sep 12sep 13sep 14sep sep 16sep 17sep 18sep 19sep 2sep 21.sep 22.sep 23.sep 24sep 25sep 26.sep 27.sep 28sep 29.sep 3sep ( 3 C..)C.) 1-C) ) (31 Is.) - Is.) C) CD ( 3-4 CO ) (.)

16 L KVOTER OG FELLING i r! I ÅÏL Totalt Kalv Simle Fritt dyr Totalt Kalv = : r Fredet * * * * ** L 55 L J i [ :: J T F i p [ i * Dette året var det ikke egne kalvekort, men en kalv var inkludert i voksendyrkorta. ** Dette året var det ikke egne kalvekort, men en kalv var inkludert i simle-/ungdyrkorta. - Tot Simle j [_ E4166.: iT 243 j T I 43 j_ J 212_J j I L : j j 36 L , Bukk Totalt I Hann Hunn Tot I 1, Tot I 1,5 2,5+ 25Ô, 441 j J 66 I H I 689 J I I I i { i F I j I 81 I I =

17 %av KOMMUNEVIS FELLINGSPROSENT IMUNE kvote * 99* * 1* 2* Vinje O I NoreogUvdal Eidfjord Tmn I I I I3 431 Ullensvang Odda I Ulvik Hol Aurland, Rollag, Totalt * Disse årene var det ikke egne kalvekort, men en kalv var inkludert i voksendyrkorta. Feiingsprosent er utregnetfra totalt ani felte dyr og antall tildelte kort

18 oi Ar Dato Ant flokker Tot ant dyr r jul 22.jul.jul 3.jul 28.jul LE 18.jul 17.jul : 7 8 _LJ KALVE- OG STRUKTURTELL1NGER su K B isji uuij 49,6 44,6 51, 59, , , ,9 53, jul ,1 26 I 8.jul 18.jul jul T_i 28 4.jul jun 25.jul 16.jul ,9._j.; *k :- : , -, , ,5 45,1 46,4 41,2 39,4 47, II Ar I 999-2ÖÖ 2-21 Dato okt Kalv Simle B B 2.5 5,1 B 3.5+ N L 13,9 18, okt 16,8.-*4Z9 8,6 8,5 22, okt 1ä,2 4,1 11,3 21, okt , 3565 P.g.a. dårlig vær var det ikke mulig å gjennomføre sfrukturtellinj okt P.g.a. dårhg vær var det ikke mulig jpiføre strukturtelling i høst 7-14.okt 23-2ÖÖ4E 14.okt okt okt 2QL Il. okt 21, okt , , ,4 2, ,8 7,4 6, ,5 7,5 6,6 23, ,6 7,5 9,3 18,6 L Rga. dmivær var det ikke mu ig å gjennomføre strukturte!iing ihøst sep sép sep ,5 21,

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 9 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 8 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort...... s.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 27 Fellingsresultat... s. 2 Kvoter og fordeling av felte dyr... s. 3 Kommunevis felling fordelt på dato... s. 6 Overføring av kort......

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2012 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2013 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Overføring

Detaljer

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT

FELLING Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT KORTANALYSE 2016 FELLING 2016 Kommune Kvote Kalv hunn Kalv hann 1 ½ simle 1 ½ bukk Simle Bukk TOTALT Vinje 1505 78 78 42 81 275 127 681 Nore og Uvdal 1438 20 24 7 19 121 23 214 Ullensvang 1027 15 18 8

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2017 Felling Hardangervidda 2017 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2014 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Utvidet

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2016 Felling Hardangervidda 2016 Kvoter og fordeling av felte dyr Kalv inkludert i SU-kortet Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 12. april 2016 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg live.gladheim@nlr.no Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2016 Villreinutvalet

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 5. april 2017 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2017 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2013 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater i henhold til liste Vår ref: 2518 Vår dato: 26.04.2018 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Vår ref: 09/17 Vår dato: 20.04.2017 Deres ref: Deres dato: 05.04.2017 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2017 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL FREDNINGSSONER HARDANGERVIDDA 2013-2017 Utarbeidet for av Svein Erik Lund FREDNINGSSONER 2013 2017 Reinens ofte svært begrensede arealbruk i jakta har i mange år vært en utfordring.

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 9. april 2015 Villreinnenmda for Hardangerviddaområdet 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2015 Villreinutvalet sender denne anbefalingen

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2011 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2010 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 17. april 2018 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 Rødberg Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2018 Villreinutvalet sender denne

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Rødberg, 10. april 2019 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 16 3630 Rødberg ANBEFALING VILLREINKVOTE HARDANGERVIDDA 2019 Villreinutvalet sender med dette sin anbefaling

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Høring på forslag til villreinkvote for Hardangervidda høsten 2019 Villreinutvalet sender med dette på høring forslag til kvote for Hardangervidda høsten 2019. Høringsuttalelser

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2015 Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk i jakta Fredningssoner

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019

Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 Til: Adressater iht. liste Vår dato: 23.04.2019 Vår referanse: 12/19 Deres referanse: Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 skal vedta årlig kvote for Hardangervidda villreinområde. Hardangervidda

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 14 / 2017 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 14 / 2017 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9 14 / 2017 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2017 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Massefangstanlegg på

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE Foto: Svein Ekre BESTANDSPLAN 2019 2023 OG AVSKYTINGSPLAN 2019 FORORD Dette er den sjuende bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2018 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Østkjølen og Mathisen Atna AS (Vassbulia). Simle felt i Steinbudalen 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 08 / 2017 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Nils

Detaljer

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Smøla Kommune Bygg og forvaltning Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Skrevet av Andreas G. Leistad Januar 2012 Presentasjon av innsamlet data fra hjortejakta frem til 2011 vist i tabellform.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen.

Detaljer

Skrantesjuke - behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Skrantesjuke - behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: 2018/57418 Dato: 6.7.2018 Org.nr: 985 399 077 Skrantesjuke - behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda Vi viser til

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag

Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag Bestandsplan for Våmur-Roan Villreinområde 2010-2014 Oppdragsgiver: Våmur-Roan villreinlag 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE Denne bestandsplanen er en videreføring av tidligere bestandsplan

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 Foto: Svein Ekre Godkjent av villreinnemnda 16.04.15 FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde.

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 07 / 2016 Utvalg: Viltnemda Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.2016 Tidspunkt: 18:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Klagebehandling - Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019

Klagebehandling - Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 Til: Adressater iht. liste NB endring her Vår dato: Vår referanse: 12/19 Deres referanse: Klagebehandling - Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 vedtok kvote for Hardangervidda villreinområde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Innkalling til møte i Odda fjellstyre

Innkalling til møte i Odda fjellstyre Medlemmer i Odda fjellstyre 2.5.2019 Innkalling til møte i Odda fjellstyre Tidspunkt: torsdag 9. mai 2019 kl. 1800 Stad: Joker Skarsmo Gje beskjed til sekretær Steinar Lund (482 70 778) om du ikkje kan

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Dato... 07.06.2018 Vår Ref... ES-5908/18 Arkiv... K46 Saksnr... 18/743 Deres Ref... SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2010 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde Hol Per Aksel

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Foto: Svein Ekre Jerstad Viltforvaltning AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus,

Detaljer

Hardangervidda villreinområde

Hardangervidda villreinområde Rapport 24-2005 Hardangervidda villreinområde Oppsynsrapport for villreinjakta 2005 Foto: Knut Nylend SNO, Direktoratet for naturforvaltning 2 Innhald 1 OPPSYNSORGANISERING... 4 1.1 FELLES OPPSYNSSENTRAL

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent Bestandsplan for hjortevilt i Iveland 219-221-godkjent Iveland viltlag Innhold Bestandsplanområdet Iveland viltlag... 2 Elg... 2 Bestandstall elg i Iveland... 2 Fellingstall for Iveland... 2 Kjønns- og

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Foto: Svein Ekre AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål og virkemidler.

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016

HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016 HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016 Vedtatt i sak 01/2013 04.02.2013 FORORD Forvaltning av Hardangervidda villreinområde krever felles vedtatte mål og rammer for forvaltningen. Villreinutvalet

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort og rådyr i Averøy kommune 2018 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 23.01.2019

Detaljer