Bruk av transportmodeller for beregning av klimagassutslipp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av transportmodeller for beregning av klimagassutslipp"

Transkript

1 Bruk av transportmodeller for beregning av klimagassutslipp TEMPO-konferanse om Klimavennlig bytransport, 28. februar Anne Madslien og Chi Kwan Kwong, TØI

2 Disposisjon Hva er transportmodeller og hvorfor bruke dem? Det norske modellsystemet Eksempler på beregninger Litt om regionale forskjeller av tiltak Tiltak og tiltakspakker, case Bergen trafikale effekter og endring i CO2-utslipp Side 2 Transportøkonomisk institutt

3 Overordnet målsetting: Å redusere utslippene fra transport Kan oppnås ved: Lavere etterspørsel etter transport (redusert transportomfang) Overgang til mindre utslippsintensive transportformer Bruk av kjøretøy med lavere utslipp pr utkjørte enhet (mer energieffektive, alternative drivstoff etc) Metode: Analyse av reiseatferd Videreutvikling og bruk av modeller som kan beregne effekten av ulike tiltak: - transportomfang (hvor og hvor ofte) - transportmiddelbruk => utslipp I TEMPOs task 2 beregnes klimaeffekten av ulike tiltak og virkemidler som er tilgjengelig for beslutningstakerne Side 3

4 Persontransportmodeller Beskriver sammenhengene mellom faktorer som påvirker reiseatferd Gir oss mulighet til å studere effekten av endringer i en eller flere av disse faktorene F eks hva kan forventes å skje ved: En gitt endring i drivstoffprisen Ny infrastruktur (veger, jerbaneprosjekter ++) Endret bompengeinnkreving (innkrevingspunkter/takststruktur/tidsdifferensiering) Nye kollektivruter (i hhv rushtid og lavtrafikk) Endret pris for et eller flere kollektive transportmidler (enkeltbillett, periodekort) Endret parkeringstilbud (tilgjengelighet, pris) Endringer i demografi (bosettingsmønster, aldersgrupper etc) Kombinasjoner av de ulike tiltakene Resultater: Nettverksplott (lenkebelastning), endringsplott Antall reiser, trafikk- og transportarbeid (for ulike geografiske inndelinger) Input til samfunnsøkonomiske analyser (konsumentoverskudd, inntekter/kostnader kollektivselskapene, bompengeinntekter ++) Beregnet trafikk- og transportarbeid gir grunnlag for utslipps- og klimaberegninger Side 4 Transportøkonomisk institutt

5 Eksempel på trafikkendringer som følge av et utvalg infrastrukturprosjekter: Side 5 Transportøkonomisk institutt

6 Det norske modellsystemet Nasjonal persontransportmodell (NTM5), for reiser over 10 mil 1428 soner Regionale persontransportmodeller (RTM), for reiser under 10 mil) 5 modeller, til sammen nærmere soner (grunnkretser) NTM5 og RTM dekker til sammen alle reiser innenlands Delmodeller basert på RTM, for mindre områder. Gir kortere beregningstid som er viktig i byområder hvor det kan være behov for å se på flere tidsperioder og kjøre flere iterasjoner pga køproblematikk Side 6 Transportøkonomisk institutt

7 Det norske modellsystemet, forts. Estimert på datagrunnlaget i RVU (nasjonal og tilleggsutvalg) Dekker alle reiser i Norge, splittet på reisehensikt, geografi (fra- og tilsone) på grunnkretsnivå og transportmiddel Transportetatenes verktøy. Brukes til prognoser, i transportetatenes prosjektanalyser og til samfunnsøkonomiske beregninger Viktig input i transportprognoser: Befolkningsfremskrivninger (se under) og forventet økonomisk utvikling for husholdningene Befolkningsutvikling: Prognose: Side 7 Transportøkonomisk institutt

8 Transportnettverket i RTM, eksempel Østlandet: Detaljert veg- og jernbanenett Rutetilbud kollektivtransport Demografi (befolkning i grunnkretser, fordelt på kjønn og aldersintervaller) Arbeidsplasser innen ulike næringsgrupper i grunnkretsene Skoler/skoleplasser Andre attraksjonsvariable (butikker, hoteller, hytter osv) Parkeringsinformasjon for hver sone (pris kort- og langtidsparkering, andel som betaler ++) Side 8 Transportøkonomisk institutt

9 Eksempel på modellberegnet effekt av en tiltakspakke : -økt drivstoffpris og bompenger, redusert kollektivtakst CO2-utslipp pr transportform beregnes basert på trafikk-/transportarbeid og utslippsfaktor pr km Side 9 Transportøkonomisk institutt

10 Trenger man detaljerte atferdsmodeller? Hva med enkle elastisitetsberegninger for å vurdere effekten av et tiltak? Nyttig i mange sammenhenger MEN, får ikke fram viktige geografiske forskjeller Responsen på et tiltak eller en pakke av tiltak er avhengig av mange faktorer som kan variere fra sted til sted

11 Hva påvirker hvilken effekt man får av tiltak og virkemidler i en region? Befolkningssammensetningen i sonene i regionen (alder, kjønn, husholdningstyper osv) Bilhold i regionen soner (varierer med befolkningssammensetning, kollektivtilbud osv) Transporttilbudet før tiltaket (infrastruktur, kollektivtilbud, bompenger osv) Utformingen av tiltaket Reisehensikter i regionen (ulik effekt på arbeidsreiser og helgeturer til hytten) Hvor mange påvirkes av tiltaket? Hvem påvirkes? Hvilken forbedring/forverring utgjør tiltaket? Eks: effekten av endret drivstoffpris vil variere med hvor gode alternativer det finnes til å kjøre bil (kollektivdekning, pris kollektiv), distansefordeling blant eksisterende bilkjørere (aktuelt med overgang til gang/sykkel?), aldersfordeling osv.

12 Hvor skjer fremtidig befolkningsvekst? By Transportmiddel Transp.arbeid Oslo Bil -6% Buss -1% Båt 1% Trikk/bane -3% Alternativ beregning for Osloområdet: Hele befolkningsveksten i skjer i grunnkretser med jernbanestasjon i stedet for å følge dagens befolkningsmønster. Sammenligning med grunnprognosen. Tog 21% SUM -3% Ski Bil -5% Buss -8% Tog 14% SUM -2% Bærum Bil -5% Buss 0% Trikk/bane -9% Tog 16% SUM -3% Side 12 Transportøkonomisk institutt

13 Ulike tiltak analysert tidligere (NB! Med gammel modellversjon tatt med for å illustrere effekter) Navn 20 % økt drivstoffpris Dobbel drivstoffpris Halv kollpris Dobbel bomsats Klimakur kombi Dyr parkering NTP Kombi Tiltak 20 prosent økning i drivstoffpris for privatbil. Doblet drivstoffpris for privatbil. Halvert kollektivtakst (gjelder ikke fly). Dobbel takst i bomringene i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. I tillegg gjenåpnes bomringen i Trondheim med dobbel takst. Doblet drivstoffpris for privatbil, halvert takst kollektiv (ikke fly) og dobbel takst i bomringene. Atskillig dyrere å parkere. I Framtidens byer er området som har parkeringskostnad utvidet og kostnaden er tredoblet. I tillegg er det innført en parkeringskostnad på 40 kr for alle arbeidsreiser. Drivstoffprisen økes med 25 %. Parkeringskostnadene litt lavere enn i parkeringsalternativet. Halvert kollektivtakst og doble bomringsatser. Parkeringskostnadene vil veie tungt i dette alternativet, spesielt på korte turer.

14 Størst effekt av tiltak i byene Forskjell mellom byer og hele landet, illustrert ved beregnet endring i antall turer med bil og kollektiv ved ulike tiltak: Forskjellen mellom by og spredtbygd strøk enda større enn vist i figuren, siden byene er inkludert i søylene for landet

15 Ulike resultater av tiltak også byene imellom Sammenligning mellom Oslo/Bærum og resten av Framtidens byer :

16 Ulik effekt fra by til by Beregnet endring i antall bilturer pr by (innen og til/fra byen) av en samlet tiltakspakke ( NTP Kombi ):

17 Ulik effekt fra by til by Beregnet endring i antall kollektivturer pr by (innen og til/fra byen) av en samlet tiltakspakke ( NTP Kombi ):

18 Ulike effekter innen og til/fra byene Økt drivstoffpris gir ikke nødvendigvis en nedgang i biltrafikken overalt. Finner svært ulik effekt på turer innen byene og til/fra byene. Årsak: økt drivstoffpris gir liten kostnadsøkning på korte turer, endret destinasjonsvalg fra lange til korte turer mv NB! Merk forskjellig skala på de to figurene!

19 Case: byområdet Bergen

20 DOM Bergen en delområdemodell av RTM systemet Side 20 Transportøkonomisk institutt

21 Ny generasjon bymodeller Opprinnelige RTM reestimert 4 tidsperioder (fordelt på rush- og ikke rush perioder) Etterspørselsberegningene tar bedre hensyn til køproblemer enn tidligere Parkering inkludert på en mer direkte måte Forbedrete attraksjonsvariable (arbeidsplasser og annet som styrer destinasjonsvalget)

22 Tiltakene som er testet Scen.nr Scen.navn Forklaring Basis 2010 Basis 2010 Basis scenario 2010 etablert i forbindelse med prosjektet KS1 Bergensprogrammet. Etterspørselsmodellen Tramod-by D1 Økt drivstoffskostnad +25 % Drivstoffskostnaden økt med 25 % for hele modellområdet Drivstoffskostnaden utgjør 46 % av totale distanseavhengige kostnader for en biltur. Gir en økning i den totale distanseavhengige kostnad på 12 % D2 Økt drivstoffskostnad +50 % Drivstoffskostnaden økt med 50 % for hele modellområdet Gir en økning i den totale distanseavhengige kostnad på 24 % P1 P2 Økt parkeringskostnad for arbeidsreiser Økt parkeringskostnad for både arbeids- og fritidsreiser Alle grunnkretsene i Bergen kommune får økt arbeidsparkeringskostnaden med +50 kr Alle må betale for arbeidsparkering selv Som scen. P1 Korttidsparkeringskostnad settes til min. 15 kr/t Soner med eksisterende takster som er over 15 kr/t får en økning på 50% K1 2 x frekvens Dobbel frekvens på alle kollektivruter som er innenfor eller krysser grensen til Bergen kommune, unntatt langdistanseruter K2 Takst 25 % Kollektivtakst redusert med 25 % for hele modellområdet B1 2 x bomtakst Dobbel bomtakst hele døgnet på eksisterende bomsnitt i Bergen kommune Bominnkrevningen på Osterøybrua er uendret B2 3 x bomtakst rush 3 x bomtakst i morgen- og ettermiddagsrushet på eksisterende bomsnitt i Bergen kommune, dagens takst resten av døgnet Bominnkrevningen på Osterøybrua er uendret Kombi1 Økt drivstoffskostnad +50 %, Økt parkeringskostnad for arbeidsreiser, Takst 25 % Sammensatt av D2, P1 og K2 22

23 En typisk biltur i by Hva består kjørekostnadene av? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel av kjørekostnadene for en typisk biltur avhengig av distanse ved parkeringskostnad = 0 3 km, park kost=0 5 km, park kost=50 10 km,park kost=0 20 km,park kost=0 Bompenger Øvrige distanseavh. kostnader Drivstoffskostnad 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel av kjørekostnadene for en typisk biltur avhengig av distanse ved parkeringskostnad = 50 3 km,park kost=50 5 km,park kost=0 10 km,park kost=50 20 km,park kost=50 Parkering Bompenger Øvrige distanseavh. kostnader Drivstoffskostnad Side 23 Transportøkonomisk institutt

24 Endring i antall turer pr døgn (1) 30% Prosentvis endring for antall bilfører- og kollektivturer pr døgn 25% 20% 15% 10% 5% 0% Drivstoff +25% Drivstoff +50% Økt park kost arbeid Økt park kost arbeid + fritid Frekvens2x Kollektivtakst -25% Bom2x Bom3x_mrg_etm Drivstoff50_Takst25_Arb park -5% -10% -15% Diff_BF% Diff_koll% Side 24 Transportøkonomisk institutt

25 Endring i antall turer pr døgn (2) 8% Prosentvis endring for antall bilpass-, gang- og sykkelturer pr døgn 6% 4% 2% 0% -2% Drivstoff +25% Drivstoff +50% Økt park kost arbeid Økt park kost arbeid + fritid Frekvens2x Kollektivtakst -25% Bom2x Bom3x_mrg_etm Drivstoff50_Takst25_Arb park -4% -6% Diff_bilpass% Diff_gang% Diff_sykkel% Side 25 Transportøkonomisk institutt

26 Endring i antall turer pr døgn (3) 3% Prosentvis endring for totalt antall turer pr døgn 2% 1% 0% -1% Drivstoff +25% Drivstoff +50% Økt park kost arbeid Økt park kost arbeid + fritid Frekvens2x Kollektivtakst -25% Bom2x Bom3x_mrg_etm Drivstoff50_Takst25_Arb park -2% -3% Diff_tot% Side 26 Transportøkonomisk institutt

27 Endring i trafikk- og transportarbeid 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% Prosentvis endring i trafikkarbeid for bil pr døgn Drivstoff +25% Drivstoff +50% Økt arbeidsparkering Økt park kost for arb og fritid 2xfrekvens kollektiv Kollektivtakst -25% 2 x Bomtakst 3 x bomtakst i rush Driv50+Takst-25+økt arb park Kun Bergen kommune Hele modellområdet Prosentvis endring i transportarbeid for kollektiv pr døgn 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Drivstoff +25% Drivstoff +50% Økt arbeidsparkering Økt park kost arb og fritid 2xfrekvens kollektiv Kollektivtakst -25% 2 x Bomtakst 3 x bomtakst i rush Driv+50+Takst-25+Økt arb park 0% Kun Bergen kommune Hele modellområdet

28 Hvordan påvirker tiltakene klimautslippene? (1) 30 Endring i CO2 utslipp (1000 tonn/år) i Bergen kommune Drivstoff25 Drivstoff50 Park kost arb Park kost arb+fritid 2xfrekvens Kolltakst25 Bom2x Bom3x rush Kombi1 Endring i Bergen kommune, i 1000 tonn CO2 pr år Side 28 Transportøkonomisk institutt

29 Hvordan påvirker tiltakene klimautslippene? (2) 8% Prosentvis endring i CO2 utslipp i forhold til basis 2010 i Bergen kommune 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Drivstoff25 Drivstoff50 Park kost arb Park kost arb+fritid 2xfrekvens Kolltakst25 Bom2x Bom3x rush Kombi1 Prosentvis endring i Bergen kommune Side 29 Transportøkonomisk institutt

30 Hvordan virker tiltakene innad i Bergen? Side 30 Transportøkonomisk institutt

31 Scenario D1: Drivstoffkostnader +25 % % vis reduksjon i kjøretøykilometer er større enn % vis reduksjon i antall bilførerturer Reduksjon i antall bilturer er størst på relasjoner til/fra ekstern Bergen, altså de lange bilturene Minst overføring fra bil til kollektiv på de interne bilturene i bydelene, altså de korte bilturene Størst økning i kollektivreiser til/fra sentrum Side 31 Transportøkonomisk institutt

32 Scenario D2: Drivstoffkostnader +50 % Med +50 % økning i drivstoffkostnader fås grovt sett dobbelt effekt i forhold til scenariet med +25 % drivstoffkostnader Tilsvarende endring i reisemønsteret som i scenariet med +25 % drivstoffkostnader, men forsterket effekt Side 32 Transportøkonomisk institutt

33 Scenario P1: Økte parkeringskostnader for arbeidsreiser Parkeringskostnad for arbeidsreiser styres av to variabler i etterspørselsmodellen: 1. Gjennomsnittlig arbeidsparkeringskost pr grunnkrets (kr. pr døgn) 2. Andelen som må betale for arbeidsplassparkering selv I basis 2010: gjennomsnittlig arb park kost (gateparkering + p-hus) innhentet i 2009 Gjennomsnitt kr/døgn i sentrum Ca halvparten må betale selv I scenp1: 1. Alle grunnkretser i Bergen kommune får økt arbeidspark kost med + 50 kr. 2. Alle må betale for arbeidsparkeringen selv Side 33 Transportøkonomisk institutt

34 Scenario P1: Økte parkeringskostnader for arbeidsreiser Reduksjonen i antall bilturer er størst for relasjoner til/fra sentrum og Årstad Kollektivreiser øker også mest for de samme relasjonene Sentrum og Årstad er områder med høyeste parkeringskostnad, samt best kollektivdekning Størst %-vis nedgang for interne bilturer i bydelene ( %) Gang- og sykkelturer øker mest på bydelsinterne relasjoner, samt mellom Årstad og sentrum Side 34 Transportøkonomisk institutt

35 Scenario P2: Økte parkeringskostnader for arbeid- og fritidsreiser Side 35 Som scen P1 men her er lagt inn økt kostnad for korttidsparkering i tillegg Parkeringskostnad for fritidsreiser styres av én variabel i etterspørselsmodellen: Gjennomsnittlig korttidsparkeringskost pr grunnkrets (kr. pr time) Kostnadsøkning berører kun fritidsreiser (ikke hente/levere) I basis 2010: gjennomsnittlig korttidspark kost (gateparkering + p-hus) innhentet i 2009 Gjennomsnitt 8-26 kr/time i sentrum I scen. P2: 1. Kostnad for korttidsparkering settes til min. 15 kr/t i hele kommunen 2. Park kost >15 kr/t økes med 50 % Transportøkonomisk institutt

36 Scenario P2: Økte parkeringskostnader for arbeid- og fritidsreiser Samme mønster som P1, kraftigere effekt Stor nedgang i antall bilturer internt i bydelene, altså korte bilturer Betydelig reduksjon i antall bilturer til/fra sentrum, Årstad og Åsane, om lag -10 % Økning i antall kollektivturer er desidert størst på relasjoner til/fra sentrum, om lag +15 % Gang- og sykkelturer øker mest på bydelsinterne relasjoner, samt mellom Årstad og sentrum Side 36 Transportøkonomisk institutt

37 Scenario K1: 2 x frekvens på kollektivtransport i Bergen kommune Om lag 130 kollektivruter har fått økt frekvens Reduksjonen i antall bilturer er spredt over hele kommunen, men nedgangen i antall bilturer er størst til/fra Fana, Laksevåg og Åsane Antall kollektivreiser øker mest til/fra sentrum, dernest Årstad, men den %-vis økningen er størst for relasjoner til/fra Arna, Laksevåg, Fyllingsdalen og Ytrebygda Kollektivtilbudet for de ytre bydelene har relativt sett fått en kraftigere forbedring sammenlignet med de sentrale bydelene Overføring av gang- og sykkelturer til kollektivturer Side 37 Transportøkonomisk institutt

38 Scenario K2: Kollektivtakst -25 % Nedgangen i antall bilturer er størst på relasjoner til/fra Fana, Årstad, Åsane, samt internt i bydelene Økningen i antall kollektivturer er desidert størst til/fra sentrum, dernest til/fra Årstad, knappe 14 %. % vis økning i antall kollektivturer mellom Sentrum-eksternt peker seg ut Overføring av turer fra gang- og sykkel til kollektivtransport Side 38 Transportøkonomisk institutt

39 Scenario B1: 2 x bomtakst hele døgnet Størst nedgang i antall bilturer på de relasjoner som må krysse bomringen Berører turer mellom sentrum og resten av byen Omfordeling av bilturer til/fra Åsane % vis stor nedgang i antall bilturer til andre bydeler, med unntak av Arna, hvor det er en liten økning i antall bilturer Økning av bydelsinterne bilturer i samtlige bydeler Økning i kollektivturer er jevnt fordelt over hele kommunen, men størst til/fra sentrum Små endringer i gang- og sykkelturer Side 39 Transportøkonomisk institutt

40 Scenario B2: 3 x bomtakst i rushperiodene Endringer i antall bilturer følger det samme mønster som 2 x Bomtakst scenariet Omfordeling av turer til/fra Åsane En liten økning i bydelsinterne turer Små økninger i kollektivturer på samtlige relasjoner, men størst til/fra sentrum Små endringer i gang- og sykkelturer Med differensiert bomtakst oppnår man større nedgang i antall bilturer (opp mot %) på enkelte relasjoner i rushperiodene enn 2 x Bomtakst Samlet gir 2 x Bomtakst over hele døgnet større effekt enn 3 x Bomtakst i rushperiodene, både i antall turer og transportarbeid Side 40 Transportøkonomisk institutt

41 Scenario Kombi1:Drivstoff+50 %, Kollektivtakst-25%, Økt arbeidspark kost Oppnår størst reduksjon i transportarbeid for bil, knappe 10 % i Bergen Antall bilturer reduseres med om lag % fra samtlige bydeler, størst nedgang til/fra sentrum og Årstad, dernest Åsane og Fana % vis størst nedgang på bydelsinterne bilturer Betydelig økning i antall kollektivturer mellom alle bydelene, størst til/fra sentrum og sentrum, dernest til /fra Åsane og Fana Overføring fra gang til kollektiv på bydelsinterne turer Noe overføring fra bil til sykkel på korte relasjoner Side 41 Transportøkonomisk institutt

42 Oppsummering Størst effekt av tiltak i byene Byene er ulike, kan ikke uten videre overføre resultater fra en by til andre byer Ulike typer tiltak gir ulike effekter på transportmønsteret Parkeringsrestriksjoner mest effektivt på de korte turene Økte drivstoffkostnader mest effektivt på de lange turene Har effekt for den totale mobiliteten i området Forbedret kollektivtilbud innebærer ikke bare en reduksjon i biltrafikk. En del økte kollektivturer kommer fra tidligere gang- og sykkelturer Å doble frekvensen på kollektivtilbudet kan medføre økte klimagassutslipp Å kombinere flere tiltak gir størst effekt

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Anne Madslien Christian Steinsland TØI rapport 1123/2011. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Anne Madslien Christian Steinsland TØI rapport 1123/2011. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Anne Madslien Christian Steinsland TØI rapport 1123/2011 Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer TØI rapport 1123/2011 Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for

Detaljer

Virkninger på transportomfang og klimagassutslipp av ulike tiltak og virkemidler - transportmodellberegninger

Virkninger på transportomfang og klimagassutslipp av ulike tiltak og virkemidler - transportmodellberegninger Sammendrag: Virkninger på transportomfang og klimagassutslipp av ulike tiltak og virkemidler - transportmodellberegninger TØI rapport 1427/2015 Forfattere: Anne Madslien, Chi Kwan Kwong Oslo 2015 52 sider

Detaljer

Om parkering i RTM DOM Nord Jæren

Om parkering i RTM DOM Nord Jæren Om parkering i RTM DOM Nord Jæren Innhold 1 Generelt om parkering i RTM... 2 2 Bruk av parkering i RTM Nord Jæren... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Parkeringssjablonger... 3 3 Resultater... 5 3.1 Overordnet

Detaljer

Grunnprognoser for persontransport

Grunnprognoser for persontransport Sammendrag: TØI-rapport 1122/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland og Tariq Maqsood Oslo 2011, 30 sider Grunnprognoser for persontransport 2010-2060 I forbindelse med transportetatene og

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Effekter av dyrere bilbruk

Effekter av dyrere bilbruk Arbeidsdokument av 20. desember 2006 O-1926 Småprosjekter Siv ing Anne Madslien Siv ing Christian Steinsland ØL/1929/006 Effekter av dyrere bilbruk Beregninger med NTM5b og RTM Innhold 1 Innledning...

Detaljer

NTP-Transportanalyser

NTP-Transportanalyser NTP-Transportanalyser Klimaregnskap for transport på områdenivå muligheter i RTM 16.04.12 Futurebuilt-Husbanken-Oslo Oskar Kleven Nasjonal transportplan 2014 2023 Innhold Modellsystem Benyttet i tidligere

Detaljer

Nasjonal persontransportmodell i Cube Voyager

Nasjonal persontransportmodell i Cube Voyager TØI-rapport 1049/2009 Forfatter(e): Christian Steinsland og Anne Madslien Oslo 2009, 35 sider Sammendrag: Nasjonal persontransportmodell i Cube Voyager Implementeringen av nasjonal persontransportmodell

Detaljer

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål?

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Arvid Strand Transportøkonomisk institutt Kilder for all trafikkvekst som følge av befolkningsveksten

Detaljer

Nasjonale persontransportmodeller med fokus på by

Nasjonale persontransportmodeller med fokus på by Nasjonale persontransportmodeller med fokus på by Odd I Larsen 16.04.2012 1 Reiser over 100 km én vei NTM-lange reiser Ved analyser i byområder: - Reiser til/fra og gjennom byområdet - Kan for praktiske

Detaljer

Klimakur 2020. Forskningskonferansen Teknologidagene, Trondheim, 11.-14.oktober 2010. Oskar A. Kleven

Klimakur 2020. Forskningskonferansen Teknologidagene, Trondheim, 11.-14.oktober 2010. Oskar A. Kleven Klimakur 2020 Forskningskonferansen Teknologidagene, Trondheim, 11.-14.oktober 2010 Oskar A. Kleven Disposisjon - Beregningsverktøy og forutsetninger - Tiltak som er beregnet -Resultater - Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 3 Trafikkberegninger

Vedlegg 3 Trafikkberegninger Vedlegg 3 Trafikkberegninger 1 BEREGNET TRAFIKKGRUNNLAG Det er gjennomført trafikkberegninger i Regional transportmodell (RTM) av de ulike bomkonseptvariantene ved hjelp av delområdemodellen for Buskerudbyen

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Framtidens byer. Hvorfor transportmodeller? Porsgrunn, 27. og 28. august 2012 Oskar Kleven. Nasjonal transportplan 2014-2023

Framtidens byer. Hvorfor transportmodeller? Porsgrunn, 27. og 28. august 2012 Oskar Kleven. Nasjonal transportplan 2014-2023 Framtidens byer Hvorfor transportmodeller? Porsgrunn, 27. og 28. august 2012 Oskar Kleven Hva er en transportmodell? Beregner et sannsynlig transportmønster basert på: Hvor folk bor Hvor arbeidsplassene

Detaljer

Anne Madslien Christian Steinsland Tariq Maqsood TØI rapport 1122/2011. Grunnprognoser for persontransport

Anne Madslien Christian Steinsland Tariq Maqsood TØI rapport 1122/2011. Grunnprognoser for persontransport Anne Madslien Christian Steinsland Tariq Maqsood TØI rapport 1122/2011 Grunnprognoser for persontransport 2010-2060 l TØI rapport 1122/2011 Grunnprognoser for persontransport 2010-2060 Anne Madslien Christian

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Framskrivinger for persontransport i Norge

Framskrivinger for persontransport i Norge TØI rapport 1554/2017 Anne Madslien Chi Kwan Kwong Christian Steinsland Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050 TØI-rapport 1554/2017 Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050

Detaljer

Skaper regionforstørring mer transportarbeid? Hvilke resultater gir dagens planlegging? Katrine N Kjørstad Kristiansand

Skaper regionforstørring mer transportarbeid? Hvilke resultater gir dagens planlegging? Katrine N Kjørstad Kristiansand Skaper regionforstørring mer transportarbeid? Hvilke resultater gir dagens planlegging? Katrine N Kjørstad Kristiansand 17.6.2014 Innhold Utviklingen i reiseaktivitet og transportmiddelbruk Dagens planer:

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad - PTA 534 % - Bil har stått for 78% av veksten Mangedobling

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport

Konkurranseflater i persontransport Anne Madslien Christian Steinsland Tariq Maqsood TØI rapport 1124/2011 Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger TØI rapport 1124/2011 Konkurranseflater i persontransport Oppsummering

Detaljer

Transportmodeller et viktig verktøy i byutredningene. Oskar Kleven, Vegdirektoratet Skien

Transportmodeller et viktig verktøy i byutredningene. Oskar Kleven, Vegdirektoratet Skien Transportmodeller et viktig verktøy i byutredningene Oskar Kleven, Vegdirektoratet Skien 29.11.17 Verktøybruk-Transportmodeller Regional modelldelområdemodell, reiser

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

Byreiser sett med fugleperspektiv

Byreiser sett med fugleperspektiv Byreiser sett med fugleperspektiv Statens vegvesen Fagkonferanse om transport i by Mandag 19. september 2005 Øystein Engebretsen, TØI Eller en romlig analyse av reisevaner i by basert på bruk av 1. Reisevaneundersøkelser

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren - transportmodellberegninger

Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren - transportmodellberegninger TØI rapport 1427/2015 Anne Madslien Chi Kwan Kwong Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren - transportmodellberegninger TØI rapport 1427/2015 Klimagasseffekt ved ulike tiltak

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

Teknologidagene Trondheim, 5-8.oktober 2009. Mere miljø- og klimavennlig transport Effekter av ulike tiltak

Teknologidagene Trondheim, 5-8.oktober 2009. Mere miljø- og klimavennlig transport Effekter av ulike tiltak Teknologidagene Trondheim, 5-8.oktober 2009 Mere miljø- og klimavennlig transport Effekter av ulike tiltak Oskar Kleven Nasjonal transportplan 2014 2023 Disposisjon Klimakur Beregningsverktøy Forutsetninger

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Tromsø 20.november 2014 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad Kort om presentasjonen God kunnskap om sammenhengen

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Trafikkdager Ålborg Universitet august 2007

Trafikkdager Ålborg Universitet august 2007 Trafikkdager Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Bruk av nytt personmodellsystem i Norge til å etablere trafikkog transportprognoser og til ulike analyser i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

Numerica PROSJEKTLEDER. Helge Gidske Naper OPPRETTET AV

Numerica PROSJEKTLEDER. Helge Gidske Naper OPPRETTET AV Numerica KUNDE / PROSJEKT Ruter AS KVU kollektivtransport Nedre Romerike PROSJEKTNUMMER 22987001 PROSJEKTLEDER Helge Gidske Naper OPPRETTET AV Tom Normann Hamre DATO REV. DATO 09.05.2017 Metode implementering

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kilde :Østmoe m fl 1984 Trafikantenes nytte av et bedre tilbud Dimensjoneringskostnadene

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

To-dagers kurs i kollektivtransport januar 2015

To-dagers kurs i kollektivtransport januar 2015 To-dagers kurs i kollektivtransport 20.- 21. januar 2015 Transportmodeller og samfunnsøkonomi Bergen 21.01.15 Oskar Kleven NTP-Transportanalyser Innhold i presentasjonen Transportmodeller i Nasjonal transportplan

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Bedre kollektivtransport Hva bør det satses på?

Bedre kollektivtransport Hva bør det satses på? Bedre kollektivtransport Hva bør det satses på? Analyser av knutepunktsutvikling i Moss og effektiv virkemiddelbruk i Stockholm. Tormod Wergeland Haug, Urbanet Analyse? Teknologidagene 25.10.2017 Innhold

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Kan bedre framkommelighet for kollektivtrafikken gi bedre plass i vegnettet? 24 / 09 / 2012 Tormod Wergeland Haug

Kan bedre framkommelighet for kollektivtrafikken gi bedre plass i vegnettet? 24 / 09 / 2012 Tormod Wergeland Haug Kan bedre framkommelighet for kollektivtrafikken gi bedre plass i vegnettet? 24 / 09 / 2012 Tormod Wergeland Haug Fremtidige utfordringer 2010-2030 Hvor mye vekst må kollektivtrafikken ta? Eksempler fra

Detaljer

Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning juni Trafikknotat. Delrapport Trafikkregistreringer analyse.

Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning juni Trafikknotat. Delrapport Trafikkregistreringer analyse. Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning juni 2015 Trafikknotat Delrapport Trafikkregistreringer analyse Google Earth 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over ulike trafikkberegningsresultater

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Trafikdage Ålborg Universitet 27.-28. august 2007

Trafikdage Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Trafikdage Ålborg Universitet 27.-28. august 2007 Modeller for korte og lange reiser i sammen brukergrensesnitt Utfordringer tilknyttet koding og presentasjon av resultater Oskar Kleven (oskar.kleven@vegvesen.no)

Detaljer

Sammendrag:Utvikling av den nasjonale persontransportmodellen i fase 5 Del B: Estimering av modeller

Sammendrag:Utvikling av den nasjonale persontransportmodellen i fase 5 Del B: Estimering av modeller TØI rapport 606/2002 Forfattere: Tom N Hamre, Jens Rekdal og Odd I Larsen Oslo 2002, 96 sider Sammendrag:Utvikling av den nasjonale persontransportmodellen i fase 5 Del B: Estimering av modeller Utviklingen

Detaljer

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 Sammendrag: Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 TØI rapport 1389/2015 Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Oslo 2015 48 sider Med en ny inndeling i avstandsintervaller

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Oslo 3.desember 2014 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad Kort om presentasjonen God kunnskap om sammenhengen mellom

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Trafikdage Ålborg Universitet august 2008

Trafikdage Ålborg Universitet august 2008 Trafikdage Ålborg Universitet 25. - 26. august 2008 Bruk av transportmodeller i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 Oskar Kleven (oskar.kleven@vegvesen.no) Disposisjon Nasjonal transportplan

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019. Christian Steinsland Anne Madslien TØI rapport 924/2007

Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019. Christian Steinsland Anne Madslien TØI rapport 924/2007 Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019 Christian Steinsland Anne Madslien TØI rapport 924/2007 TØI rapport 924/2007 Følsomhetsberegninger for persontransport

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt, rh@toi.no Seminar 8. oktober 2015 Kulturgeografi,

Detaljer

Transportstandard for kollektivtrafikk. SINTEF og Urbanet Analyse

Transportstandard for kollektivtrafikk. SINTEF og Urbanet Analyse Transportstandard for kollektivtrafikk SINTEF og Urbanet Analyse Transportstandard for kollektivtransport Problemstillinger og formål Hovedfunn Videre arbeid Formål Avdekke og detaljere kvaliteter ved

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

Gods- og persontransportprognoser 1996-2006

Gods- og persontransportprognoser 1996-2006 Anne Madslien Inger Beate Hovi TØI rapport 922/2007 Gods- og persontransportprognoser 1996-2006 Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling TØI rapport 922/2007 Gods- og

Detaljer

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Noen hovedutfordringer Globaliseringen og det internasjonale perspektivet (store aktører styrer

Detaljer

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Nettverkssamling Oslo 1. desember 2014 Bård Norheim Bymiljøavtaler Bakgrunn Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kort om prosjektet Prosjektet Oppdrag fra MD/KMD Samarbeidsprosjekt Asplan (kartlegger

Detaljer

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk Sammendrag: Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk TØI rapport 1505/2016 Forfattere: Petter Christiansen, Frants Gundersen og Fredrik Alexander Gregersen Oslo 2016 55 sider Siden 2009

Detaljer

Oppdrag. Data. Telefon: Rapporten kan lastes ned fra

Oppdrag. Data. Telefon: Rapporten kan lastes ned fra Sammendrag Videreutvikling av markedspotensialmodell for Oslo and Akershus (MPM23 V2.0) TØI rapport 1596/2017 Forfattere: Stefan Flügel og Guri Natalie Jordbakke Oslo 2017 37 sider På oppdrag fra Ruter

Detaljer

Prosjekteksempel: KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Bakgrunn Utfordringer Erfaringer

Prosjekteksempel: KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Bakgrunn Utfordringer Erfaringer 12. april 2012, "Transportanalyser" Prosjekteksempel: KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen Bakgrunn Utfordringer Erfaringer Pål Stabell, senioringeniør, divisjon Miljø og samfunn, past@cowi.no

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Analyse av seks virksomheter i tre soner Tom Erik Julsrud tej@toi.no Hvordan kan en redusere veksten i arbeidsrelaterte bilreiser i Oslo og Akershus? Bakgrunn Veksten i jobbreise

Detaljer

Jernbanen i Østlandsområdet en studie av framtidig byutvikling og transportsystem

Jernbanen i Østlandsområdet en studie av framtidig byutvikling og transportsystem Sammendrag: Jernbanen i Østlandsområdet en studie av framtidig byutvikling og transportsystem TØI rapport 1242/212 Forfattere: Arvid Strand mfl Oslo 212 94 sider Samspillet mellom bosetting, arbeidsplasslokalisering

Detaljer

Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer

Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer TØI rapport 508/2001 Forfattere: Erik Carlquist og Nils Fearnley Oslo 2001, 84 sider Sammendrag: Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer Bakgrunn og problemstilling

Detaljer

STF50 A07036 Åpen RAPPORT. Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging

STF50 A07036 Åpen RAPPORT. Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging STF50 A07036 Åpen RAPPORT Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Desember 2007 IV V SAMMENDRAG Denne rapporten presenterer

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Presentasjon av hovedresultater November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Disposisjon

Detaljer

Kvantifisering i transportmodeller - KIT

Kvantifisering i transportmodeller - KIT Kvantifisering i transportmodeller - KIT Samordnet FoU-innsats i KMD (planavd.), KS og Vegdirektoratet. MÅL: Data- og metodegrunnlag for mer presis behandling av reiser til fots, på sykkel og kollektivt

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon RVU2009 dybdeanalyser Dokumentets dato: 13.04.11 Saksnummer: 2011058750 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 B.1. Kravspesifikasjon... 2 B.1. 1. Beskrivelse

Detaljer

Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO 2. Anne Madslien Harald Minken Anita Vingan TØI rapport 1056/2010

Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO 2. Anne Madslien Harald Minken Anita Vingan TØI rapport 1056/2010 Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO 2 Anne Madslien Harald Minken Anita Vingan TØI rapport 1056/2010 TØI rapport 1056/2010 Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Klima som utfordring for transport i byområder i

Klima som utfordring for transport i byområder i Klima som utfordring for transport i byområder i Norge med fokus på mellomstore byregioner Arvid Strand Transportøkonomisk institutt 13.06.2007 Side 1 Utslipp i Norge i dag (2005) Klimagassutslipp i norske

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad UTVIKLINGEN I REISEAKTIVITET OG TRANSPORTMIDDELBRUK -

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS ATP-modellen Øyvind Dalen Asplan Viak AS Om ATP-modellen Både en metode og et analyseverktøy: o En metode for å vise sammenhengen mellom arealbruk, transportbehov og transporttilbud o Et verktøy for: -

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10

Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10 Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10 Riksvegkonferansen, Arendal 7.april 2011 Redigert versjon Utelatt: Foreløpige resultater for Region sør Utelatt: Eksempler på integrasjon med

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Transportmodell NyAnalyse

Transportmodell NyAnalyse Transportmodell NyAnalyse Modellen, bruksområder og eksempler fra Kristiansand kommune Kommunenes og utbyggeres valg av boligutbygging de neste årene er avgjørende for å nå Bymiljøavtalens målsettinger

Detaljer

4 Drift og vedlikehold 4

4 Drift og vedlikehold 4 NOTAT Jernbaneverket Klimakur 2020 IC-Tiltak 1: Dobling av jernbanens kapasitet for persontransport i intercityområdet med dagens virkemidler overfor veitrafikk; moderat parkeringsprising og bompenger

Detaljer

Bakgrunn. Data. Sammendrag Modellering av reisehensikts- og døgnfordelinger for togreiser

Bakgrunn. Data. Sammendrag Modellering av reisehensikts- og døgnfordelinger for togreiser Sammendrag Modellering av reisehensikts- og døgnfordelinger for togreiser TØI rapport 1558/2017 Forfattere: Stefan Flügel, Rikke Ingebrigtsen, Nina Hulleberg Oslo 2017 81 sider Hvorfor personer reiser

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Tore Langmyhr, Trondheim kommune Transportplanen 08.02.07 Byutvikling med fortetting og riktig lokalisering av virksomheter Prioritering av kollektivtransport og sykkel

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer