Innhold. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok 2014 - Side 3"

Transkript

1 Innhold Innledning Fremskrittspartiet Fremskrittspartiets organisasjon Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS) FrP Akademiet Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) Samarbeidet mellom FrP og FpU Fylkeslag Årsmøtet Hvem kan møte? Valgkomiteens arbeid Nominasjonskomiteens arbeid Fylkesrådsmøte Fylkesstyret Leder Politisk nestleder Organisatorisk nestleder Studieleder Medlemsansvarlig Styremedlemmer Økonomiansvarlig Varamedlemmer Revisor Arbeidsutvalg (AU) Virksomhetsplan Fylkestingsgruppen Skille mellom tillitsvalgt og folkevalgt Samarbeid fylkestingsgruppen og fylkeslaget Lokallag Årsmøtet Valgkomiteens arbeid Nominasjonskomiteens arbeid Lokallagsstyret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Studieleder Medlemsansvarlig Styremedlemmer Varamedlemmer Revisor Kommunestyregruppen Skille mellom tillitsvalgt og folkevalgt Samarbeid kommunestyregruppen og lokallaget Opprettelse, sammenslåing og opphør av lokallag Opprettelse av lokallag Sammenslåing Opphør av eksisterende lokallag Spesielle bestemmelser for Oslo Medlemmer i utlandet Lag på Svalbard Foreninger i Spania Møter og aktiviteter Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 3

2 7.1 Ledelse av møter Formaliteter Flertallsformer Stemmelikhet Alternative forslag Diskuter politikk på alle møter Kurs Ideer til møteaktiviteter Diverse planer og strategier Møteplaner Virksomhetsplan eller aktivitetsplan Valgkampplan Utadvendte aktiviteter og media Stands Løpeseddelaksjon Postkasseaksjoner Dør til dør aksjoner Hjemmesider Sosiale medier Råd for bruk av sosiale medier Pressemeldinger Leserbrev Pressekonferanser Budsjett og økonomi Registrering i Enhetsregisteret Partifinansiering Arbeidet frem mot valget Reglement for nominasjonen Valgkampen Organisasjonskultur Hva kjennetegner en god organisasjon? Hva må tillitsmannen passe på? Løs problemene internt! Fremskrittspartiets vedtekter Fremskrittspartiets etiske og organisatoriske retningslinjer Fremskrittspartiets habilitetsregler Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 4

3 Innledning I takt med Fremskrittspartiets utvikling gjennom 40 år er det nødvendig med en sterk og kunnskapsrik organisasjon. Vi må ha en organisasjon som bygger på prinsippene om flertallsvedtak og en klar ansvarsfordeling mellom de forskjellige personer og nivåer i partiapparatet. Det må også være en organisasjon der medlemmene blir tatt med på beslutninger. Derfor er det viktig at tillits- og folkevalgte ikke glemmer hvorfor de er valgt, og hvem de er valgt av. Imidlertid er det svært viktig å huske at Fremskrittspartiet er EN organisasjon som skal være gjenkjennelig uansett på hvilket nivå vi er i organisasjonen og uansett hvor vi er. God organisasjonskultur kjennetegner et godt organisert parti. Dette betyr at man er solidarisk overfor flertallsvedtak og at man løser alle problemer i interne fora. Problemer løses ved at man diskuterer seg gjennom sakene og eventuelt voterer over disse. Ingen interne saker og debatter skal tas på sosiale medier eller i leserinnlegg i avisene. I dette heftet forsøker vi å ta opp de viktigste momenter tillitsvalgte må ha kjennskap til både på fylkesnivå og i lokallag. I tillegg tar vi opp hvordan lederen skal gå frem for å bli respektert av medarbeidere og politiske motstandere, samt en del praktiske opplysninger om møteledelse, voteringer osv. Fremskrittspartiets første tillitsmannshåndbok ble utgitt i 1993 og den er siden ajourført flere ganger. Denne utgaven er bearbeidet og oppdatert etter Landsmøtet i mai og en bred høring ute i organisasjonen høsten Tillitsmannshåndboken må ses i sammenheng med de til enhver tid gjeldende vedtekter. 1. Fremskrittspartiet. 1.1 Fremskrittspartiets organisasjon Hovedorganisasjonen (FrP) Fylkeslag (fylket FrP) Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 5

4 Lokallag (geografisk betegnelse FrP) Kretslag/bydelslag Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS) i de organisasjonsledd som har opprettet slik I tillegg har partiet tilknyttet følgende organisasjon som etter vedtak har rett til å benytte det beskyttede navnet Fremskrittspartiet, jf. Vedtektenes 9 B 1. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon består av følgende organer i rangert rekkefølge: 1. Landsmøtet (238 delegater i 2013). Møtes en gang årlig 2. Landsstyret (36 medlemmer). Møtes to ganger årlig 3. Sentralstyret (11 medlemmer). Daglige vedtaksorgan og kan oppnevne Arbeidsutvalg (AU) Sekretariatet, som ledes av Generalsekretæren, er det utøvende organ for beslutninger som er fattet i Hovedorganisasjonen. Som underavdelinger til Hovedorganisasjonen, er fylkeslag og lokallag med oppgave å stå for partiets organisering i fylker og kommuner, jf. vedtektenes 11 og 13. Ellers mer om partiets organisering i vedtektenes 6. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 6

5 1.2 Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS) Disse organisasjonsledd kan oppnevne Seniorstyrer som utgjør Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS). 1. Hovedorganisasjonen (Fremskrittspartiets Seniorstyre FpS) 2. Fylkeslag (fylkeslag FpS) 3. Lokallag (geografisk betegnelse FpS) Seniorstyrene har som formål å markedsføre Fremskrittspartiets vedtatte politikk overfor landets seniorer. Samt internt i Fremskrittspartiet å gi råd og innspill til politiske initiativ fra partiet, og Fremskrittspartiets folkevalgte grupper som på en god måte ivaretar interessene til landets seniorbefolkning. Dette gjøres på det organisasjonsnivå de er oppnevnt. De respektive organisasjonsledd kan vedta utdypende mandat. Seniorstyrene rapporterer til sine respektive organisasjonsledd. Valg av Seniorstyrer gjøres av Sentralstyret, fylkesstyrer eller lokallagsstyrer med leder og nestleder med så mange medlemmer som ønskelig. Fremskrittspartiets organisasjonsledd bestemmer selv virketiden for sine Seniorstyrer. Eventuelt kan organisasjonsleddene oppnevne en kontaktperson. Valgbar til Seniorstyrene er alle valgbare medlemmer av Fremskrittspartiet som blir 60 år eller eldre i kalenderåret. Seniorstyrets leder, eller dennes stedfortreder valgt av og blant Seniorstyrets medlemmer har møte, tale og forslagsrett i tillitsvalgte og folkevalgte organer på det nivå de er opprettet. Det er viktig å presisere at FpS ikke er bygd opp som FrP og FpU, men er å betrakte som et utvalg under de respektive organisasjonsledd og forholder seg til disse. 1.3 FrP Akademiet FrP Akademiet er en samlebetegnelse på kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Fremskrittspartiet. FrP Akademiet er ikke en egen organisasjon. Det administrative og kursutviklingsarbeidet som gjennomføres ledes av partikontoret. Alle kurs i regi av FrP er knyttet opp mot kompetansemodellen som ble innført i Kompetansemodellen skaper rammene for følgende områder: Kurs listen som inneholder kurs på flere nivåer Kursplan for lokallaget/fylkeslaget. Denne settes opp hvert år/hvert halvår og gir en plan på hvilke kurs lagene har prioritert gjennom kalenderåret Den individuelle kursplanen: Hvert enkelt medlem kan lage sin egen utviklingsplan på en oversiktlig liste Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 7

6 Til sammen vil disse tre oversiktene gi lokallaget/fylkeslaget eller det enkelte medlem de verktøy som trengs for å gjennomføre de kurs det er behov for. 2. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) FpU er FrPs ungdomsorganisasjon og har som formål å rekruttere og skolere personer til og i Fremskrittspartiets politikk og idégrunnlag fra 15 til fylte 30 år. Organisasjonen vedtar selv sine vedtekter og politikk innenfor de rammer som følger av vedtektenes 19. FrP har en egen kontingentsats for ungdomsmedlem. Et ungdomsmedlem har de samme rettigheter som andre medlemmer i FrP. Betalende medlemmer av FpU som har fylt 17 år har møte-, tale- og forslagsrett i Fremskrittspartiets organisasjonsmessige fora selv om de ikke er ungdomsmedlem i FrP. 2.1 Samarbeidet mellom FrP og FpU På lokallagets årsmøte har det lokale FpU-lagets formann eller dennes stedfortreder og en representant valgt av og blant FpU-styret, stemmerett. Dekker FpU-laget flere kommuner, må vedkommende representanter være bosatt i den kommune som lokallaget dekker. FpUs formann eller dennes stedfortreder (rangordning, deretter representant valgt av og blant FpUs lokallagsstyremedlemmer) er medlem av lokallagets styre. I de tilfeller der et FpU-lag dekker flere kommuner, kan FpU velge en representant som er bosatt i kommunen. FpU-representanten er fullverdig medlem av lokallagsstyret med tale-, forslags- og stemmerett uansett alder. På FpUs lokallagsårsmøte er én representant fra FrPs lokallagsstyre delegat med tale-, forslag- og stemmerett. Dersom det ikke finnes noe lokallag av FrP som dekker et tilsvarende geografisk område som lokallaget av FpU dekker, bortfaller denne delegaten. Dekker lokallaget i FpU flere kommuner og FrP har lokallag i alle disse kommunene skal FrPs representant være leder av styret i det lokallaget hvor lokallagsformannen i FpU er bosatt. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 8

7 I FpUs fylkes- og lokallag kan en representant valgt av og styret til FrP møte med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 3. Fylkeslag Et fylkeslag består av alle lokallagene i fylket, samt eventuelle direkte medlemmer fra kommuner i fylket der lokallag ikke er etablert. Fylkeslagets organer er 1. Årsmøtet 2. Fylkesstyret 3.1 Årsmøtet Årsmøtet er fylkesstyrets øverste organ og skal avholdes hvert år innen 15. februar. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte for angitt sak sammenkalles når fylkesstyret, Sentralstyret eller minst 1/3 av lokallagsstyrene som til sammen representerer 1/3 av stemmeberettigede medlemmer, krever det. Et nominasjonsmøte avholdes enten som egen post på det ordinære årsmøtet eller som ekstraordinært årsmøte. Dette bestemmes av fylkesstyret innen 1. september i år før valgår. Fylkesstyret skal i forkant av årsmøtet velge fullmaktskomité som skal godkjenne delegatenes fullmakter basert på bl.a. lokallagenes årsmøteprotokoller. Fylkesstyret skal komme med innstilling på årsmøtets funksjonærer (møtedirigent, tellekorps, møtereferenter og protokollunderskrivere) Hvem kan møte? Delegater til fylkesårsmøtene velges på lokallagenes årsmøter. Antall delegater og hvordan dette utregnes fremkommer av vedtektenes 11 D. I tillegg til lokallagenes delegater er også fylkesstyrets medlemmer, partiets fylkestingsmedlemmer og fylkesrådsmedlemmer, to medlemmer av FpUs fylkesstyre samt stortingsrepresentanter, sametingsmedlemmer og regjeringsmedlemmer fra fylket delegater. Observatører er leder eller stedfortreder i fylkeslagets seniorstyre og to observatører valgt av Sentralstyret. Fylkesstyret kan i tillegg tillate observatører med tale og forslagsrett fra lokallagene og FpU, samt invitere gjester med talerett. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 9

8 Årsmøtet avgjør om møtet skal være åpent for andre enn delegater og observatører. For eksempel medlemmer og presse. Mer om fylkesårsmøte kan leses i vedtektene 11D og E Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen bør følge arbeidet i fylkeslaget og lokallagene nøye slik at de kan danne seg et bilde av hvilke kandidater som kan være aktuelle til de vervene som skal velges på neste årsmøte. Samtlige medlemmer av valgkomiteen valgt av årsmøtet må akseptere disse retningslinjer for komiteens arbeid. 1. Valgkomiteens medlemmer avlegger taushetsløfte vedrørende komiteens arbeid inntil innstillingen foreligger 2. Valgkomiteen velger selv sin leder (hvis dette ikke er gjort av fylkesårsmøtet) evt. nestleder og sekretær. Sekretær kan eventuelt være en ansatt ved hovedorganisasjonen 3. Valgkomiteen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektenes 11 E 10 skal foretas på årsmøtet, også delegater, varadelegater og observatører til Landsmøtet. Det finnes et unntak grunnet habilitetsreglene (vedtektenes 28). Til ny valgkomité er det vanlig at det sittende styret innstiller kandidater 4. Valgkomiteen må forespørre det sittende fylkesstyre om de er interessert i gjenvalg eller ikke, slik at dette kan meddeles lokallagene sammen med henvendelse om forslag på kandidater 5. Valgkomiteen må forsikre seg om at de som innstilles, står for partiets program, kjenner til at virksomhetsplanen må følges og til gjeldende vedtekter 6. Valgkomiteen fremlegger sin innstilling til styret senest tre uker før årsmøtet skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige årsmøtepapirer 7. Valgkomiteen kan ikke foreslå medlemmer av komiteen som tillitsvalgt i styret så sant vedkommende ikke trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes. Ønsker ikke vedkommende å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal meddeles styret av valgkomiteens leder 8. Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid til å vurdere aktuelle kandidater til tillitsmannskorpset, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og eventuelt andre kilder. Alle kandidater må være forespurt 9. Valgkomiteen skal avvise betingelser som blir fremsatt for å stille til valg. Valgkomiteen skal i sin innstilling fremme individuelle kandidater 10. Valgkomiteen bør bestrebe seg på å levere en innstilling som Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 10

9 virker samlende på partiet og ivaretar de forskjellig hensyn som er normalt for sammensetningen av et tillitsmannskorps Nominasjonskomiteens arbeid Reglement for nominasjonskomiteens arbeid blir behandlet og vedtatt av Landsstyret i forkant av nominasjonen. 3.2 Fylkesrådsmøte Minst én gang pr. år skal fylkesstyret innkalle alle lokallag og kommunestyregrupper til fylkesrådsmøte. Lokallagene og kommunestyregruppene kan delta med en representant, med stemmerett hver. Primært bør dette være lokallagets leder og gruppeleder. Fylkeslagets leder og nestledere, fylkestingsgruppeleder, stortingsrepresentanter og sametingsrepresentanter kan ikke velges som delegat fra sitt lokallag. Fylkesstyret, fylkestingsgruppen, fylkets stortingsrepresentanter og sametingsrepresentanter fra fylket innkalles som observatører med taleog forslagsrett. Fylkesstyret kan også innkalle andre med tale- og forslagsrett. Det er fylkesstyret som forbereder saker til fylkesrådsmøtet. Beslutninger på møtet er rådgivende for fylkesstyret, fylkestingsgruppen, stortingsrepresentantene og sametingsrepresentantene. 3.3 Fylkesstyret Fylkesstyret skal lede det løpende arbeidet i fylkeslaget og holde lokallagene samt Sentralstyret orientert om fylkeslagets virksomhet. Fylkesstyret skal ha følgende sammensetning De årsmøtevalgte medlemmene av styret FpUs formann eller dennes stedfortreder i rangordning Gruppeleder i fylkestingsgruppen eller dennes stedfortreder i rangordning Inntil fire varamedlemmer Partiets stortingsrepresentanter fra fylket og sametingsrepresentanter bosatt i fylket har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme har leder, eller dennes stedfortreder i fylkeslagets seniorstyre om det er oppnevnt slikt. I tillegg kan fylkesstyret invitere andre observatører til sine møter. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, hvorav lederen eller en av nestlederne, møter. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 11

10 Fylkesstyrets oppgaver er nærmere beskrevet i vedtektenes 11 G. De neste avsnittene omfatter veiledende arbeidsoppgaver for de forskjellige verv i fylkesstyret, men her kan selvfølgelig fylkesstyret gjøre tilpasninger som er aktuelle for dem Leder Lederen er øverste myndighet i fylkeslaget og er ansvarlig for å påse at alle lovlige fattede vedtak på årsmøtet og styremøter følges opp. Det tilligger således lederen et overordnet ansvar for driften av fylkeslaget, uten at dette betyr at lederen skal gjøre alt selv. Delegering er viktig, og oppfølging av det enkelte styremedlem blir dermed en viktig oppgave for lederen. Leder, sammen med medlemsansvarlig, har tilgang til fylkeslagets medlemslister på web. Veiledende arbeidsoppgaver Fylkeslagets motivator Overordnet totalansvar for fylkeslagets aktivitet Ansvaret for at virksomhetsplanene blir fulgt opp Kontakte politisk nestleder, organisatorisk nestleder og studieleder jevnlig Kontakte alle lokallag jevnlig Besørge konstituering av fylkeslagets forskjellige utvalg Dersom leder ikke er medlem av kommunestyret er denne fylkesstyrets representant i fylkestingsgruppen Delegat til Landsmøtet og Landsstyret Politisk nestleder Politisk nestleder har, i samråd med lederen, ansvaret for det politiske arbeidet i fylket. Både når det gjelder fylkeslaget, lokallagene, fylkestingsgruppen og de forskjellige kommunestyregruppene. Veiledende arbeidsoppgaver Følge opp det politiske arbeidet i fylkesstyret i henhold til Virksomhetsplanen Påse at alle kommunestyregrupper lager politiske regnskap og alternative budsjetter Kontakte alle lokale gruppeledere jevnlig Holde løpende kontakt med fylkestingsgruppen Utarbeide tema til politisk debatt ved ordinære fylkesstyremøter Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 12

11 3.3.3 Organisatorisk nestleder Organisatorisk nestleder skal ha et ekstraordinært gjennomføringsansvar for organisatoriske saker og organisasjonsbyggingen. Dertil kommer spesielt oppfølging av de lokale partilag og motivasjonsarbeid for økt aktivitet i hele fylkets partiorganisasjon. Veiledende arbeidsoppgaver Ekstraordinært gjennomføringsansvar for organisatoriske saker og organisasjonsbyggingen i fylkeslaget i henhold til virksomhetsplanen Kontakte alle lokallagsledere minst en gang hver måned Følge opp lokallagenes aktivitetsplaner året igjennom Utarbeide organisatorisk medlemsskriv minst to ganger pr år Fylkeslagets «ekspert» på vedtekter Ansvarlig for at vedtekter og etiske og organisatoriske retningslinjer er kjent blant lokallag og medlemmer i fylket Studieleder Studieleders hovedoppgave er å sørge for gjennomføring av fylkeslagets studieplan. Med dette menes det at fylkesstudieleder har det overordnede ansvar, men ikke at vedkommende skal planlegge eller gjennomføre alle kurs alene. Veiledende arbeidsoppgaver Studieleder skal sikre at fylkeslagets studieplan gjennomføres Lage utkast til studieplan, som vedtas av fylkesstyret og skal være i samsvar med virksomhetsplanen Kontakte lokale studieledere minst annenhver måned Overordnet ansvar for å avholde årlig studielederkonferanse for lokallagene Ansvarlig for å registrere kurs i medlemsregisteret Medlemsansvarlig Fylkeslagets medlemsansvarlig skal følge opp de lokale medlemsansvarlige, slik at disse er kjent med sine oppgaver og utfører disse på en tilfredsstillende måte. Medlemsansvarlig, sammen med leder, har tilgang til fylkeslagets medlemslister på web. Veiledende arbeidsoppgaver Kontakte lokale medlemsansvarlige minst annenhver måned Besørge et mest mulig korrekt og oppdatert medlemsregister Dette gjelder også mobiltelefon og e-postadresser Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 13

12 Følge opp medlemmer av fylkeslaget som ikke er tilknyttet lokallag i fylket Medansvar for å avholde kurs for lokale medlemsansvarlige årlig Motivere og skolere lokale medlemsansvarlige slik at disse jobber effektivt og målrettet med sine medlemmer i lokallagene Utarbeide en strategi for å nå målet om medlemsutvikling. Følge opp medlemsaktiviteter ifølge virksomhetsplanen Ansvarlig for å registrere aktiviteter i medlemsregisteret Styremedlemmer Det bør tillegges det enkelte styremedlem et konkret navngitt ansvar som for eksempel standsansvarlig, materialforvalter etc. Dette vil, i tillegg til å gi flere personer i styret spesifikke arbeidsoppgaver, også være med på ansvarliggjøring av den enkelte og spore til innsats for partiet. Styret står imidlertid fritt til å endre slike ansvarsområder, slik at personlige interesser og anlegg kan legges til grunn for hvilke verv det enkelte styremedlem blir pålagt Økonomiansvarlig En av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer, utenom fylkesleder, skal velges til økonomiansvarlig. Denne er ansvarlig for å fremlegge regnskapsoversikt på hvert fylkesstyremøte og skal følge Fremskrittspartiets økonomireglement, jf. vedtektenes Varamedlemmer Varamedlemmene bør også gis spesifikke arbeidsoppgaver slik at de føler seg som en inkludert del av fylkesstyret og kan delta på lik linje med de andre når de møter ved forfall Revisor For fylkeslag skal det være statsautorisert eller registrert revisor. Føres regnskapet av autorisert regnskapsfører kan det velges en revisor som ikke er statsautorisert eller registrert. Revisors bemerkninger til regnskapet må forelegges styret før det oversendes lagets årsmøte. Revisjonsberetning fremlegges til behandling på fylkesårsmøtet hvert år Arbeidsutvalg (AU) Fylkesstyret kan velge å nedsette AU og vedta mandat for dette. Dersom dette gjøres skal det bestå av tre til fem medlemmer med ett til tre Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 14

13 varamedlemmer av og blant fylkesstyrets medlemmer. Protokoller fra AUs møter skal sendes samtlige fylkesstyremedlemmer. Basert på erfaringer kan et mandat til AU se slik ut 1. AU forbereder saker som skal ta opp under fylkesstyremøtet slik at fylkesstyret får bedre tid til drøfting og diskusjon av politiske og organisatoriske saker 2. AU kan gjøre vedtak i de saker som fylkesstyret spesifikt har delegert til utvalget 3. I tillegg bør utvalget behandle løpende saker som fremkommer av budsjett eller vedtak på årsmøtet eller i fylkesstyret 4. AU er ad hoc utvalg for utarbeidelse av saksdokumenter til fylkesårsmøtet slik som årsberetning, budsjett og virksomhetsplan 5. AU kan benytte e-post eller telefon når det er behov for hurtige avgjørelser, men dette må også protokolleres som et møte 6. Innkalling til AU-møter sendes medlemmer, AUs varamedlemmer, og hovedorganisasjonen 7. Protokoll fra AU-møter sendes ut senest tre dager etter avholdt møte til de samme som får innkalling 3.4 Virksomhetsplan For å sikre god organisasjonsutvikling, motivasjon og rolleavklaring mellom tillitsvalgte og ansatte, skal fylkesstyrets arbeid konsentreres og ta utgangspunkt i årsmøtevedtatt aktivitetsplan som skal gjenspeile fylkeslagets oppgaver. Virksomhetsplanen skal inneholde konkrete mål, aktiviteter og virkemidler. Dette er også en del av Fremskrittspartiets vedtekter jf. 11 E. Fylkeslagets virksomhet skal blant annet bygge på Fremskrittspartiets vedtekter og program, samt de føringer som til enhver tid vedtas av sentralstyret, landsstyret og landsmøtet. Innenfor disse rammene vedtar fylkesårsmøtet sin virksomhetsplan. Virksomhetsplanen er fylkesårsmøtets arbeidsplan for fylkesstyrets arbeid i perioden frem til neste årsmøte. Denne tas opp til behandling på hvert møte i fylkesstyret. Måloppnåelse i virksomhetsplanen skal synliggjøres i årsberetningen som fremlegges for fylkesårsmøtet. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 15

14 3.5 Fylkestingsgruppen Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe består av de valgte representanter og fylkeslagets representant. Partiets representanter i fylkeskommunale utvalg, styrer, råd mv. har rett til å møte i fylkestingsgruppen. Gruppestyret kan i enkelte tilfeller pålegge disse å møte. Hvem som ellers har møte-, tale- og forslagsrett til fylkestingsgruppens møter fremgår av vedtektenes 24. Det kan også være en fordel å invitere alle gruppelederne i kommunestyrene i fylket. Normalvedtekter for fylkestingsgruppen kan leses i vedtektenes 24. Gruppen kan vedta utfyllende reglement som må godkjennes av fylkesstyret Skille mellom tillitsvalgt og folkevalgt I en politisk organisasjon har man både tillitsvalgte og folkevalgte representanter som kan inndeles på følgende måte 1. Medlemmer av fylkesstyret er tillitsvalgte personer 2. Medlemmer og varamedlemmer av fylkestinget er folkevalgte representanter Samarbeid fylkestingsgruppen og fylkeslaget Fylkesstyret ved fylkesleder er ansvarlig for at fylkestingsgruppen innkalles til konstituerende møte. Fylkesstyret fungerer som valgkomité foran dette møtet og fremmer sin innstilling til gruppestyre og forhandlingsutvalg. Fylkesstyrets leder, eller nestleder etter rang, deretter medlem av valgt av og blant fylkesstyrets medlemmer som ikke er medlem av fylkestingsgruppen som folkevalgt har møte-, tale- og forslagsrett i fylkestingsgruppen og i gruppestyret. På samme måte har gruppeleder eller dennes stedfortreder i rangordning, deretter representant valgt av og blant gruppens medlemmer har det i fylkesstyret. Forslag fra fylkesorganisasjonen må følges opp av gruppen i fylkestinget forutsatt at de ikke bryter med plikter/oppgaver fylkestingsrepresentantene er pålagt iht. lov og reglement. Jf. vedtektens 25. Ved tvil om fortolkning av partiprogrammet kan 1/3 av medlemmene anke flertallsvedtaket inn for partiets fylkesstyre til avgjørelse. Dersom det kreves nyvalg av gruppestyret i perioden skal fylkesstyret informeres. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 16

15 4. Lokallag De medlemmer som bor i kommunen eller regionen danner lokallaget. Lokallaget kan bestå av medlemmer i flere kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn et lag. Det er fylkesstyret og Sentralstyret som godkjenner bruken av partiets navn ved stiftelsen av lokallag i Fremskrittspartiet. Se også pkt Lokallagets organer 1. Årsmøtet 2. Lokallagsstyret 3. Kretsstyrer/bydelslagsstyrer 4.1 Årsmøtet Årsmøtet er lokallagets øverste organ og skal avholdes i perioden 1. september til 15. november hvert år. Årsmøtet innkalles med minst to ukers frist. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når lokallagsstyret, fylkesstyret, Sentralstyret eller 1/3 av betalende medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er angitt i innkallingen. Når det er fremmet et vedtektsmessig korrekt krav om ekstraordinært årsmøte, skal styret innkalle til dette uten ugrunnet opphold. Innkallingsfrist er også her minst to uker. Med minst to ukers frist innkaller lokallagsstyret til nominasjonsmøte, som setter opp valglisten. Nominasjonsmøtet bør avholdes innen 15. februar i valgåret. Nominasjonsmøtet kan inngå som egen post på det ordinære årsmøtet eller som ekstraordinært årsmøte. Underskrevet protokoll vedlagt budsjett, regnskap og revisjonsberetning når dette er behandlet sendes fylkeslaget og rådgiver ved hovedorganisasjonen innen to uker etter årsmøtet. Mer om lokallagets årsmøte i vedtektenes Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen bør følge arbeidet i fylkeslaget og lokallagene nøye slik at de kan danne seg et bilde av hvilke kandidater som kan være aktuelle til de vervene som skal velges på neste årsmøte. Samtlige medlemmer av valgkomiteen valgt av årsmøtet må akseptere disse retningslinjer for komiteens arbeide. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 17

16 1. Valgkomiteens medlemmer avlegger taushetsløfte vedrørende komiteens arbeid inntil innstillingen foreligger 2. Valgkomiteen velger selv sin leder (hvis dette ikke er gjort av fylkesårsmøtet) evt. nestleder og sekretær. Sekretær kan eventuelt være en ansatt ved hovedorganisasjonen 3. Valgkomiteen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektenes 11 E 10 skal foretas på årsmøtet, også delegater, varadelegater og observatører til Landsmøtet. Det finnes et unntak grunnet habilitetsreglene (vedtektenes 28). Til ny valgkomité er det vanlig at det sittende styret innstiller kandidater 4. Valgkomiteen må forespørre det sittende fylkesstyre om de er interessert i gjenvalg eller ikke, slik at dette kan meddeles lokallagene sammen med henvendelse om forslag på kandidater 5. Valgkomiteen må forsikre seg om at de som innstilles, står for partiets program, kjenner til at virksomhetsplanen må følges og til gjeldende vedtekter 6. Valgkomiteen fremlegger sin innstilling til styret senest tre uker før årsmøtet skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige årsmøtepapirer 7. Valgkomiteen kan ikke foreslå medlemmer av komiteen som tillitsvalgt i styret så sant vedkommende ikke trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes. Ønsker ikke vedkommende å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal meddeles styret av valgkomiteens leder 8. Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid til å vurdere aktuelle kandidater til tillitsmannskorpset, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og eventuelt andre kilder. Alle kandidater må være forespurt 9. Valgkomiteen skal avvise betingelser som blir fremsatt for å stille til valg. Valgkomiteen skal i sin innstilling fremme individuelle kandidater 10. Valgkomiteen bør bestrebe seg på å levere en innstilling som virker samlende på partiet og ivaretar de forskjellig hensyn som er normalt for sammensetningen av et tillitsmannskorps Nominasjonskomiteens arbeid Reglement for nominasjonskomiteens arbeid blir behandlet og vedtatt av Landsstyret i forkant av nominasjonen. 4.2 Lokallagsstyret Styret blir valgt av årsmøtet og skal ta seg av det løpende arbeid i lokallaget. Lokallagstyrets arbeidsinstruks Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 18

17 For å få en organisasjon til å fungere, må man ha en klar arbeids- og ansvarsfordeling. Det er derfor viktig at alle i organisasjonen kjenner sine arbeidsoppgaver og fullmakter slik at en ungår usikkerhet i arbeidet. Erfaringsmessig er det en tendens til at lederen tar på seg for mange arbeidsoppgaver. Da er det viktig å huske på at lederen først og fremst skal være den som leder og delegerer oppgaver. I tillegg til de årsmøtevalgte styremedlemmene er en representant for kommunestyregruppen og FpUs formann, eller dennes stedfortreder fullverdige medlemmer av lokallagsstyret. Lokallagsstyret kan oppnevne Seniorstyre herunder sammensetning og mandat. Er dette oppnevnt har Seniorstyrets leder, eller dennes stedfortreder, møte, tale og forslagsrett i lokallagstyret. De kommende avsnitt er veiledende slik at styret har en viss frihet til å fordele gjøremål seg imellom Leder Lederen er den øverste leder og motivatoren i lokallaget. Vedkommende er ansvarlig for å påse at alle lovlige fattede vedtak på årsmøter og styremøter blir fulgt opp og utført på en forsvarlig måte. Lederen i lokallaget er ansvarlig overfor fylkesstyret, for aktiviteten i lokallaget og for oppfølging av vedtak fattet av høyere instanser i partiet. Lederen må også være en inspirator og motivator overfor styrets medlemmer og andre tillitsvalgte i lokallaget. En god lokallagsleder må ha evnen til å delegere oppgaver og sørge for at alle synes det er interessant å arbeide i og for Fremskrittspartiet. Lederen er partiets frontfigur og talsperson utad i presse og overfor andre medier på det organisatoriske plan. Lederen i lokallaget bør jevnlig følge opp styremedlemmene mellom møtene for å inspirere, men også for å følge opp de oppgavene disse arbeider med. Lederen har gjennom styret ansvaret for valgkampforberedelsene. Dersom styret utpeker en egen valgkampleder, må denne følges spesielt opp av lederen. I valgkampår, skal valgkampen være tema på hvert styremøte, slik at man er forberedt til denne på best mulig måte. Lederen har ansvaret for å lage saksliste til styremøtene, gjerne med hjelp fra sekretæren. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 19

18 Lederen i et lokallag er offisiell postadresse til lokallaget dersom det ikke spesielt er oppgitt annen adresse til laget. Lederen er ansvarlig for at tilsendt post til lokallaget blir lagt frem for styret. En leders oppgave er å nå et mål sammen med og ved hjelp av andre! Leder, sammen med medlemsansvarlig, har tilgang til lokallagets medlemslister på web Nestleder I lokallagene er det mest vanlig med en nestleder, men årsmøtet kan velge to nestledere. Ved valg av to nestledere velges disse separat som politisk nestleder og organisatorisk nestleder. Nestleder Nestleder bør være pådriver for det politiske arbeidet i laget i nært samarbeid med leder og kommunestyregruppe. Nestlederen bør være en initiativtager til politiske uttalelser og resolusjoner. I tillegg er nestlederen ansvarlig for organisasjonsutviklingen i laget med utarbeidelse av forslag til arbeids- og aktivitetsplaner. Nestlederen i laget har også som oppgave spesielt å gjøre seg godt kjent med partiprogrammet, vedtektene og etiske og organisatoriske retningslinjer, slik at han kan være en ressursperson i lokallaget på disse områder. Nestlederen bør utarbeide forslag til standsaksjoner og andre utadrettede aktiviteter som skal gjennomføres iht. egen aktivitetsplan for laget. Nestlederen skal også være støtteperson for studielederen i lokallaget. Politisk nestleder Vedkommende har, i samråd med lederen, ansvaret for det politiske arbeidet i lokallaget. Politisk nestleder skal ta seg av de politiske oppgavene som er nevnt under nestleder. Organisatorisk nestleder Organisatorisk nestleder er ansvarlig for de organisatoriske oppgavene i laget slik som det er nevnt under nestleder Kasserer Kasserer skal føre regnskap med alle inn- og utbetalinger iht. vedtatt budsjett og kontoplan. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 20

19 For at styret til enhver tid skal ha kjennskap til den økonomiske situasjonen i laget fremlegges fortløpende oversikter for økonomisk status på hvert styremøte. Kasserer må etterfølge de vedtak som fattes av styret mht. økonomisk disponering og sørge for at alle regninger betales til rett tid. Økonomisk styring er meget viktig. Dette innebærer også de nødvendige økonomiske rapporter til myndighetene. Viser for øvrig til vedtektenes 27 Økonomireglement for lag og folkevalgte grupper. I mindre lag er det vanlig at kommunestyregruppen og lokallaget har felles regnskap Sekretær Sekretæren samarbeider med lederen om å skrive og sende innkalling til møter osv. Sekretæren skal føre protokoll fra styremøter, medlemsmøter osv. Sekretæren bør også bistå leder med utsendelser til medlemmer og andre. Ved større oppgaver kan partikontoret være behjelpelig med kopiering og utsending Studieleder Studieleder er ansvarlig for kurs- og skoleringsaktiviteten i lokallaget. Gjennom organisering og avholdelse av kurs og skoleringstiltak i regi av lokallaget, vil lokallagsmedlemmene bli bedre rustet til å være folkevalgte og tillitsvalgte. Det er viktig at studieleder tidlig i styreåret setter opp forslag til en årsplan for lokallagets kurs- og skoleringsaktivitet. Denne planen bør inneholde mål for lokallagets kursaktivitet, hvilke kurs som skal avholdes, datoer for gjennomføring, samt være konkret på ansvarsfordeling. Vedkommende må derfor sette seg inn i hva som til enhver tid finnes av kurstilbud. Planen legges frem for lokallagsstyret for endelig godkjenning. - Studieleder har et spesielt ansvar for å legge til rette for skolering av nye medlemmer i lokallaget. Dette bør gjøres i samarbeid med medlemsansvarlig. Studieleder skal også legge til rette for at de av lokallagets medlemmer som er valgt inn i kommunestyret, råd og utvalg får en best mulig opplæring. Studielederen i lokallaget skal samarbeide med studieleder i fylket. Både fylkeslagene og partiet sentralt vil være behjelpelig med foredragsholdere til avholdelse av kurs og være Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 21

20 behjelpelige med kursmateriell. Studieleder er også ansvarlig for registrering av kurs i medlemsregisteret. Alle medlemmer i lokallaget skal minst en gang i året ha fått tilbud om kurs. Lokallagets kurs- og skoleringsaktivitet skal være en fast del av lokallagsstyrets årsmelding. FrP Akademiet publiserer hvert år en studiekatalog som gjøres tilgjengelig for alle studieledere i partiet. I denne katalogen finner man sentralt utarbeidete kurskonsept og mye annen nyttig informasjon. FrP Akademiet har også egen side på intranett, hvor man kan finne mye relevant stoff Medlemsansvarlig Medlemsansvarlig er den personen som skal ha hovedoppgaven med: - Å koordinere lokallagets medlemsaktiviteter og lage handlingsplan. - Ha kontakt med medlemmer. - Ha ansvar for at medlemspleie blir satt på dagsorden på styremøter og at dette blir gjennomført. - Vedlikehold av medlemmers opplysninger - Registrering av aktiviteter i medlemsregisteret. Det er spesielt viktig i å rette opp personer med «ukjent adresse». Personer med ukjent adresse er markert i medlemslisten med U. Dette er personer hvor medlemsregisteret har fått melding fra Posten om at adressaten har flyttet eller at adressen er ukjent. Så lenge medlemmer blir registrert med ukjent adresse, vil de ikke få tilsendt verken partiavisen Fremskritt eller kontingentkrav. Derved mister de også muligheten til å betale kontingent. Dersom man ikke får rettet opp medlemmer med ukjent adresse, vil disse etter en tid forsvinne som medlemmer i de årlige rydderutiner. E-post og SMS blir et stadig viktigere kommunikasjonsmiddel og det er derfor viktig å innhente og ajourføre dette fra medlemmene i medlemsregisteret. Uten medlemmer ingen organisasjon, derfor er medlemspleie veldig viktig. Vi må ha full fokus på at et medlem må føle seg velkommen og ønsket og få en følelse av tilhørighet. Det er derfor viktig at en planlegger og gjennomfører blant annet hyppige medlemsmøter, tilbyr skolering, sender nyhetsbrev og e-post/sms til både aktive og ikke aktive medlemmer. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 22

21 Medlemsansvarlig, sammen med leder, har tilgang til lokallagets medlemslister på web Styremedlemmer Selv om styremedlemmene velges uten spesifikke arbeidsoppgaver, må de aktiviseres. Lederen skal delegere ansvar og arbeidsoppgaver til styremedlemmene. Dette må skje etter at hver enkelt har klarlagt hva man har tid og interesse for. Ofte kan det være hensiktsmessig å oppnevne en arbeidsgruppe (komité) av styremedlemmer for å arbeide med en enkelt sak eller et tema. Gruppen kan for eksempel ha i oppdrag å fremme et forslag til vedtak for styret. Et styremedlem kan gjerne være leder i en slik gruppe dersom det ikke er aktuelt å bruke leder eller nestleder til dette. Styremedlemmene kan blant annet være - Presseansvarlig - Forvalte partiets utstyr og materiell - Webmaster/ansvarlig for sosiale medier - Standsansvarlig Styremedlemmenes engasjement vil avhenge av hver enkelt, men også av aktivitetsnivået i styret og av lederens vilje og evne til å delegere Varamedlemmer Varamedlemmer til styret bør trekkes med i arbeidet og skal innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett. De har ikke stemmerett hvis de ikke møter for faste medlemmer som har forfall. Det er viktig at varamedlemmer er orientert om arbeidet i styret og i laget generelt, slik at de kan steppe inn som faste medlemmer på kort varsel Revisor Årsmøtet i lokallaget velger revisor for revisjon av lagets regnskaper. Revisor må ikke ha bindinger til noen medlemmer av styret. Regnskapet legges frem for årsmøtet hvert år for godkjennelse. Revisor bør være en uavhengig person med faglige kvalifikasjoner som kan sørge for å gi en forsvarlig revisjon og avgi revisjonsberetning. Dette for at styret i ettertid ikke kan bli stilt ansvarlig for økonomiske forhold som revisor ikke har påpekt i sin beretning overfor årsmøtet. Revisor er også ansvarlig for å fylle ut revisors sjekkliste og være kjent med vedtektenes 27. Kopi av styreprotokollen skal også sendes til revisor. Revisor kan godt være en person fra et annet lokallag. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 23

22 4.3 Kommunestyregruppen Fremskrittspartiets kommunestyregruppe består av de valgte representanter og lokallagstyrets representant. Partiets representanter i kommunale utvalg, styrer, råd mv. har rett til å møte i kommunestyregruppen. Gruppestyret kan i enkelte tilfeller pålegge disse å møte. Folkevalgte varamedlemmer, lokallagets styremedlemmer, FpUs formann og nestformenn, og leder, eller dennes stedfortreder av lokallagets Seniorstyre (FpS), stortingsrepresentanter fra fylket og fylkestingsgruppens medlemmer, har møte, tale og forslagsrett til kommunestyregruppens møter. Normalvedtekter for kommunestyregruppen kan leses i vedtektenes 25. Gruppen kan vedta utfyllende reglement som må godkjennes av lokallagsstyret. I noen lag kan det være en fordel å avholde gruppemøte sammen med styremøte da det gjerne er de samme folkene som går igjen begge steder Skille mellom tillitsvalgt og folkevalgt I en politisk organisasjon har man både tillitsvalgte og folkevalgte representanter som kan inndeles på følgende måte 1. Medlemmer av et lokallagsstyre er tillitsvalgte personer. Disse velges på årsmøtet som er lokallagets øverste organ, av stemmeberettigede medlemmer 2. Det er kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Da velger innbyggerne representanter fra de ulike partier inn i hhv. kommunestyret og fylkestinget. Kommunestyremedlemmer og fylkestingsrepresentanter er folkevalgte representanter Samarbeid kommunestyregruppen og lokallaget Lokallagsstyret ved leder er ansvarlig for at kommunestyregruppen innkalles til konstituerende møte. Lokallagsstyret fungerer som valgkomité foran dette møtet og fremmer der sin innstilling på gruppestyre og forhandlingsutvalg. Lokallagsstyrets leder, eller nestleder etter rang, deretter medlem av valgt av og blant lokallagsstyrets medlemmer som ikke er medlem av kommunestyregruppen som folkevalgt har møte, tale, forslag og stemmerett i fylkestingsgruppen og i gruppestyret. På samme måte har gruppeleder eller dennes stedfortreder i rangordning, deretter representant valgt av og blant gruppens medlemmer har det i lokallagets styre. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 24

23 Likevel er det viktig at informasjonsflyten mellom lokallag og kommunestyregruppe er god. Gruppeleder og ordfører, hvis vi har FrP ordfører, bør prioritere å gi løpende og god informasjon til eget lokallag, i tillegg til det som rapporteres i årsberetningen på lokallagets årsmøte. Forslag/initiativ fra lokallaget må følges opp av gruppen i kommunestyret forutsatt at de ikke bryter med plikter/oppgaver kommunestyrerepresentantene er pålagt iht. lov og reglement. Utover dette er kommunestyregruppen suveren til å fatte avgjørelser innenfor rammen som er trukket opp av partiprogram og av lokallagsårsmøtet. Lokallagsstyret kan således ikke gå aktivt inn og overstyre kommunestyrets beslutninger. Ved tvil om fortolkning av partiprogrammet kan 1/3 av medlemmene anke flertallsvedtaket inn for partiets lokallagsstyre til avgjørelse. Dersom det kreves nyvalg av gruppestyret i perioden skal lokallagsstyret informeres. 4.4 Opprettelse, sammenslåing og opphør av lokallag Opprettelse av lokallag Ved oppretting av nye lokallag eller gjenoppretting av midlertidige nedlagte lokallag, kan Sentralstyret gi dispensasjon fra kravet om valgbarhet til tillitsverv i Fremskrittspartiet, vedtektene 4 siste avsnitt. Fylkesstyret og Sentralstyret skal godkjenne bruken av partiets navn ved stiftelse av lokallag i Fremskrittspartiet. Sentralstyret skal forvalte retten til bruk av partiets navn og grafiske profil, samt sørge for at denne er lovmessig beskyttet mot misbruk, vedtektenes 9 B 1. Fylkesstyret skal innstille til Sentralstyret om «godkjenning av bruk av partiets navn» ved stiftelse av nye lokallag i fylket, vedtektenes 11 G Sammenslåing Vedtektene åpner muligheten for sammenslåing av medlemmer i flere kommuner til et lokallag. Er det lokallag som har vanskeligheter med å få medlemmene til å delta i styrearbeidet, kan flere lag slå seg sammen. Det politiske arbeidet drives i Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 25

24 de respektive kommunestyregrupper, men det organisatoriske er samlet i et felles styre. Er det en kommune som ikke har lokallag bør fylkeslaget se på muligheten for at det opprettes et felles lag med nabokommunen hvor det er lag. Disse medlemmene vil få de samme rettighetene til verv i styret og som delegater til fylkesårsmøter som de i det eksisterende laget. Når det er opparbeidet nok medlemmer til å opprette et nytt lag i kommunen, kan laget deles igjen. En nabokommune med lokallag kan også, ovenfor fylkeslaget, ta initiativ til å få til dette. Det er viktig å være klar over at et regionslag som består av flere kommuner mister den offentlige stemmestøtten Opphør av eksisterende lokallag Blir et lokallag midlertidig oppløst eller nedlagt som følge av manglende aktivitet, eller at Sentralstyret vedtar å frata laget retten til å benytte det beskyttede navn «Fremskrittspartiet», skal lagets eiendeler forvaltes av fylkesstyret frem til nytt lokallag blir etablert, vedtektene Spesielle bestemmelser for Oslo Da Oslo er kommune og fylkeskommune på samme tid, er Oslo FrP både fylkes- og lokallag. Mer om dette kan leses i vedtektenes 16 A. 6. Medlemmer i utlandet Medlemmer i Fremskrittspartiet med permanent bostedsadresse i et annet land, registreres som medlem direkte under Hovedorganisasjonen. 6.1 Lag på Svalbard Fremskrittspartiet har med ulikt hel hatt et lokallag i Longyearbyen. For tiden er det ikke noe fungerende lag der. Lokallaget Longyear FrP følger vedtektenes 13 lokallag, foruten valg av delegater til fylkesårsmøtene og vedtektenes 14 når det gjelder nominasjon til Lokalstyret i Longyearbyen. 6.2 Foreninger i Spania I Spania er det tre foreninger: Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 26

25 - Foreningen Torrevieja FrP - Foreningen Alfaz del Pi FrP - Foreningen Malaga FrP Disse registrerer selv sine medlemmer og bestemmer sin egen kontingent. Medlemmer av foreningene i Spania kan også være medlem av lokallag i Norge om de ikke har fast adresse i utlandet. Mer om dette i vedtektenes 16 B. 7. Møter og aktiviteter Et møte kan være så mye. Årsmøte, styremøte, medlemsmøte, gruppemøter, kurs etc. Alle må planlegges og forberedes. Følgende må gjøres - Møtelokaler og eventuell overnatting må bestilles - Invitasjon/innkalling med dagsorden må lages og sendes ut En invitasjon/innkalling kan gjerne sendes digitalt (SMS, e-post, Facebook etc.), men det må være kvalitetssikret at alle som skal ha invitasjon/innkalling får denne - Protokoll fra møtet lages og sendes til de som skal ha denne 7.1 Ledelse av møter På møter er det lederen av det aktuelle organet som i hovedsak er ordstyrer. Ordstyrer skal følge den dagsorden som er vedtatt under behandling av dagsorden, holde orden på talerlisten og sørge for at man under debattene kommer frem til vedtak som alle kan godta. 7.2 Formaliteter Det er viktig å huske på at alle interne møter i partiet er taushetsbelagte. Det er kun de vedtakene som gjøres som er offentlige. Synspunkter som fremkommer i debattene skal ikke komme ut. Er det viktige saker som vedtas bør det også fattes et vedtak om hvem som skal uttale seg i sakens anledning. Er det noen som ønsker en protokolltilførsel skal denne leveres skriftlig til ordstyrer og gjengis i protokollen fra møtet. Når det gjelder saker som går til avstemning er det viktig at kun de med stemmerett avgir stemme. Prosedyrer for avstemning finnes i vedtektenes 17. Ingen kan stemme med fullmakt i Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 27

26 7.2.1 Flertallsformer Det er flere former for flertall som benyttes under avstemning. Som regel er det nok med simpelt flertall, men i vedtektene kan det fremkomme at annet flertall skal benyttes Simpelt flertall betyr at man har fått flere stemmer enn de andre forslagene, men ikke over halvparten av stemmene Absolutt flertall er mer enn 50 % av stemmene. Dette vil som regel være nok til å avgjøre en sak. I enkelte valg er dette vedtektsfestet Kvalifisert flertall betyr ikke alltid 2/3 flertall, men i enkelte avstemninger krever våre vedtekter dette Stemmelikhet Ved stemmelikhet har lederen, eller møtelederen, hvis leder har forfall, dobbeltstemme. I enkelte tilfeller som ved personvalg og nominasjon gjelder ikke denne. Da må det foretas ny votering og om nødvendig loddtrekning etter dette Alternative forslag Er det to forslag til vedtak i en sak kan disse settes opp mot hverandre og det som får flest stemmer er vedtatt. Er det flere forslag enn to, tas det som er mest ytterliggående først. Får dette flertall er det avgjort. Hvis ikke tas så de andre forslag opp i rekkefølge inntil det står igjen to forslag som kan settes opp mot hverandre. Ved personvalg er det ikke anledning til å sette for eksempel to lister opp mot hverandre. Da må det foretas vanlig valg iflg. vedtektenes 17 om personvalg. 7.3 Diskuter politikk på alle møter På alle møter som det er mulig er det viktig å diskutere politikk. På for eksempel styremøter som ofte er dominert av formaliteter og administrative saker er det viktig å sette minst et politisk tema på dagsorden. Enten kan det være styrets medlemmer som innleder til debatt eller det kan inviteres en innleder/foredragsholder. Avslutt gjerne debatten med å enes om en resolusjon eller flere som sendes ut etter møtet. 7.4 Kurs FrP Akademiet er en samlebetegnelse på kurs og kompetansehevingstiltak i regi av partiet. FrP Akademiet administreres og utvikles av partikontoret. Alle kurs er knyttet opp til kompetansemodellen som ble innført i 2011 og skaper rammer for følgende områder Fremskrittspartiets Tillitsmannshåndbok Side 28

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Fremskrittspartiets vedtekter 2013

Fremskrittspartiets vedtekter 2013 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon... 6 7 Landsmøtet... 6 8 Landsstyret... 8 9 Sentralstyret... 9 10 Generalsekretæren...

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

Fremskrittspartiets vedtekter 2012

Fremskrittspartiets vedtekter 2012 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG VALGBARHET... 2 4 URAVSTEMNING... 3 5 PARTIETS ORGANISASJON... 3 6 LANDSMØTET... 5 7 LANDSSTYRET... 6 8 SENTRALSTYRET... 7 9 ARBEIDSUTVALGET... 8 10

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016.

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter - kommuneforeninger Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger Vedtekter for Høyres kommuneforeninger.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her]

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her] [Skriv her] AUST-AGDER HØYRES LOVER Sist endret: 09.02.13 på Aust-Agder Høyres Fylkesårsmøte 1 Formål Aust-Agder Høyre, som er fylkesorganisasjon i Aust-Agder valgdistrikt, vil føre en konservativ fremskrittspolitikk,

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Til Fylkeslag, lokallag, regionkontorer og kontaktpersoner i FpS. Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Arendal 2013 Paragraf 1 Formål Fylkesorganisasjonens navn er...unge Høyre. Dens formål er å samle ungdom

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer