DIGITALSTRATEGIEN «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»"

Transkript

1 DIGITALSTRATEGIEN «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no

2 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2

3 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet mål og strategier... 7 Ordliste... 9 Del 1: Strategi Arkitektur Virksomhetsarkitektur Forretningsarkitektur Informasjons- og systemarkitektur Teknologiarkitektur Sikkerhetsarkitektur Tverrgående satsingsområder Digital dialog Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Sektorielle satsingsområder Helse og Velferd Oppvekst Plan, bygg og geodata Del 2: Handlingsplan Fra ord til handling Arkitektur Virksomhetsarkitektur Forretningsarkitektur Informasjons- og systemarkitektur Teknologiarkitektur Sikkerhetsarkitektur

4 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tverrgående satsingsområder Digital dialog Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Sektorielle satsingsområder Helse og omsorg Oppvekst Plan, bygg og geodata

5 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Forord «Vi har skapt nettet, og nå skaper nettet oss.» 1 Arbeidet med digitalstrategien har vært en spennende prosess med mange nyttige og gode møter. Mange mennesker er blitt involvert i prosessen og det er et mål at denne strategien skal være et levende dokument som rulleres hvert 4. år og at handlingsplanen «Fra ord til handling» skal revideres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. Kommunen har mottatt innspill fra KommIT som er KS sitt program for samordning av IKT innenfor kommunene. Det ble leid inn ekstern bistand fra EVRY til Kickoff sammen med tillitsvalgte og administrative ledere. Elevrådet ved Lyngdal ungdomsskole har kommet med sine betraktninger. Råd for funksjonshemmede ble invitert til å komme med innspill både til strategien generelt, men spesielt med fokus på universell utforming. De ulike sektorene har fått kommet med sine innspill gjennom møter og dialog. Utvikling av direkte politikerløsninger er drøftet med prosjektgruppen for politikerportalen (emøte). Teknologi er viktig for oss alle og mennesket er teknologiens viktigste medspiller. Det er menneskene som gjør teknologien brukbar, som gjør den egnet til å bidra til kommunens måloppnåelse. Teknologien er mer enn et hjelpemiddel. Den kan i samspill med oss mennesker bidra til en forskjell, bidra til at tjenestetilbudet blir enda bedre og enda mer effektivt enn hva vi kan oppnå uten teknologi. I sammen skaper vi fremtiden og den ønsker vi skal være til beste for både innbyggere, ansatte og næringsliv i vår kommune. Vi spiller på lag med hverandre, med både mennesker og «maskiner», kommuner på tvers og med statlig sektor, næringsliv og ikke minst med borgerne. Strategien er en temaplan som bygger på nasjonale føringer og lovkrav, henger sammen med kommuneplanen og skal knyttes sammen med hver enkel årsplan til kommunens enheter. Tusen takk for innsatsen som hver og en har lagt ned i dette arbeidet! Det har vært en glede å lede prosessen. Juli 2014 Anne Mette Havaas IKT-konsulent 1 Finn Skårderud, hentet fra «Siterte sitater» 5

6 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innledning «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.» 2 Digitale tjenester både internt og ekstern, er sentralt innenfor alle enheter i en kommune. Begreper innenfor dette området kan fort føre til fremmedgjøring fordi det finnes utallige ord og uttrykk som ikke er enkle å forstå. Slike begreper skal forklares og det er lagt vekt på at man bruker et språk som er entydig og enklest mulig. Ord man ikke kan unngå er forklart i egen ordliste. Teknologi har ingen verdi i seg selv, sier vi ofte. Det er helt riktig. Teknologi er et hjelpemiddel, men det er samtidig viktig å se teknologien i samspill med oss mennesker. I sammen med teknologien skal vi skape gode tjenester. I sammen med den digitale teknologien samhandler vi annerledes enn hvordan vi samhandler med manuell teknologi (som papir). Derfor fokuserer vi mye på endringsarbeid, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, endringsledelse og kobling til kommunens styringssystem. Menneskene er kommunens viktigste ressurs og teknologien kan aldri fungere uten samspill med menneskene. Derfor har Lyngdal kommune ingen IKT-prosjekter. Vi har prosjekter hvor teknologi inngår som et ledd i en utviklings- og endringsprosess = organisasjonsutvikling. Mye av dagens teknologi er en overføring av manuell teknologi til digital teknologi. Det er behov for å se utviklingen med et kritisk blikk på hvordan vi har benyttet digitale løsninger frem til i dag. Gevinstrealisering bør ha et fokus på alle endringer, på alle mulige endringer, også der vi har relativt ny teknologi i bruk. Det er ikke sikkert at vår bruk er hensiktsmessig. Kanskje er systemet for vanskelig for våre ansatte, eller det ikke støtter opp om arbeidsprosessen slik det var tiltenkt. Økonomiske gevinster kan også ligge i selve teknologibruken og i anskaffelsen av ny teknologi. Vi jakter på enkle, gode og smidige løsninger som bl.a. kan gi våre kunder samme mulighet som de har i nettbanken, være sin egen servicekonsulent. Vi jakter på tidstyver slik at vi kan produsere tjenester til våre innbyggere og vårt næringsliv enda mer effektivt enn i dag. Det digitale førstevalget skal ikke fremstå som en visjon av ord, men et klart og tydelig mål med konkrete og håndfaste tiltak. Lyngdal sin visjon om digital samhandling må sees i lys av regjeringens ambisjon om å: Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, kutte unødvendig byråkrati og kompleksitet. Forbedre handler om kvalitet. Det å løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre. Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss 3. 2 KS, Digitaliseringsstrategi 3 Statssekretær Paul Chaffeys foredrag, Regjeringens moderniseringsagenda. Fornye, forenkle, forbedre 6

7 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Verdiforankring Digitalstrategien er forankret i kommunens slagord: VI VIL VI VÅGER! Kommunen skal være fremover lent, innovativ og utviklingsorientert. Vi skal våge å prøve ut ny teknologi, men vi skal også våge å si fra når teknologien ikke fremmer arbeidsoppgavene og tjenesteproduksjonen. Vi skal våge å si fra når statlige initiativer ikke henger godt nok sammen med kommunal forvaltning. Vi vil samarbeide med innbyggere, næringsliv, med kommuner, statlige etater og andre. Digitalstrategien er tuftet på våre kjerneverdier: UTVIKLING SAMARBEID KVALITET Strategien utarbeides i en periode hvor kommunesammenslåing drøftes lokalt og nasjonalt. Det utredningsarbeidet vil ikke påvirke denne strategiplanen direkte, men teknologiske valg skal være så fleksible og skalerbare at de kan støtte opp om de beslutninger som tas, også på det området. Overordnet mål og strategier Det fremgår av kommuneplanen 4 at det overordnede målet innenfor digitalisering er: VI VIL Sikre et digitalt førstevalg og at teknologi benyttes på en forsvarlig måte som øker effektiviteten og kvaliteten på tjenestene SLIK GJØR VI DET Kommunen har gode og effektive digitale verktøy til saksbehandling og oppfølging av interne prosesser. Kommunen har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk. Kommunen sikrer nødvendig digital kompetanse til sine ansatte. Kommunen sørger for sikker lagring som tilfredsstiller krav til personvern og arkivering. Denne temaplanen vil være en konkretisering av denne hovedmålsettingen, med delmål og konkrete tiltak. Vi følger anbefalingene fra KS og KommIT med å konkretisere strategiske mål i en 4-års plan og 4 Kommuneplanen, samfunnsdel s. 11 7

8 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune konkretisere tiltakene i en handlingsplan som rullerer årlig som en del av budsjettarbeidet. Samtidig skal 4-års planen henge sammen med økonomiplanen. Del 1 vil være den 4-årige strategidelen. Del 2 er handlingsplanen og da for Vi har valgt å kalle handlingsplanen «Fra ord til handling!» 8

9 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Ordliste Arkitektur Balansert målstyring Effektmål egevinst eid ERP system Fagsystem Feide Follow me Gevinst Gevinstrealisering ID-porten IKT IPLOS KommIT Måleindikatorer Rammeverket vi bygger på, eller prosessen frem til ferdig byggverk. En metode for virksomhetsstyring der man vektlegger ulike områder, ikke bare økonomi. Mål som peker mot virksomhetsmålene og er direkte knyttet opp til tjenesteproduksjonen. En metode som er utviklet til arbeid med gevinstrealisering. Metoden som benyttes i Lyngdal kommune går under navnet «Lyngdalsmodellen» da den er utviklet av kommunen i samarbeid med Universitetet i Agder. Felles betegnelse på de påloggingsmetodene som er tillatt innenfor ID-porten. Det finnes ulike nivåer der MinID er på nivå 3 mens Buypass ID, Commfides og BankID er nivå 4 som er enda sikrere enn nivå 3. Datasystem for økonomi, lønn og personal Datasystem innenfor et fagområdet eks. barnevern En standard påloggingsmetode som sikrer at man bytter passord et sted og at personinformasjon blir oppdatert i et system. En metode for å skrive ut det du trenger, hvor som helst i kommunen med bruk av kode eller kodekort. Utskrift vil da ikke kommer på avveie. Et positivt resultat av en endring som fører til måloppnåelse. Gjennomføring av de tiltak som skal til for å sikre at man oppnår et positivt resultat av endringen og at det fører til måloppnåelse. Nasjonal standard for pålogging Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nasjonalt dokumentasjonssystem og rapporteringssystem innenfor kommunal helse og omsorgstjeneste. Program for IKT samordning i kommunesektoren. Hva man velger å måle. Henger sammen med de målene man har satt seg. 9

10 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Noark 5 Prosjektportefølje Resultatmål Sak/arkivsystem Semantikk Nasjonal arkivstandard. En samling av iverksatte prosjekter Mål basert på selve gjennomføringen av prosjektet. Et hovedsystem for administrativ saksbehandling, politisk behandling og arkivering. Felles begreps- og informasjonsmodeller. 10

11 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Del 1: Strategi Denne delen er kommunens 4-årige temaplan i digitalstrategien. Den er gjeldende fra september 2014 til september

12 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Arkitektur Rammeverket må henge sammen skal teknologi benyttes på en fornuftig måte. Offentlig sektor har hatt flere utredninger på dette området og staten har pålagt sine etater om å følge noen arkitekturprinsipper som er relativt like de arkitekturprinsippene som nå anbefales for kommuner. 5 Kommunal selvråderett er viktig, men har ført til at kommunene ikke har vært så samkjørte som ønskelig innenfor IKT. Her har vi nå fått nødvendig støtte fra KommIT og KS og det er også flere lovendringer som inkluderer kommunene i å følge samme krav som staten, bl.a. forskrift om universell utforming. KommIT har over tid arbeidet med felles kommunal IKT-arkitektur. I juni 2014 publiserte de «Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur». Underveis i dette arbeidet har Lyngdal fått ta del i diverse notater som har ført frem til dette dokumentet. I et av notatene har KommIT definert ulike arkitekturområder. Vi har valgt å dele kapittelet inn i disse områdene for å understreke at IKT-arkitekturen henger sammen med øvrige arkitekturområder. De strategiske mål, ambisjoner, behov og arkitekturprinsipper som fremkommer av KommIT sitt endelige produkt skal gjennomsyre hele digitalstrategien. 5 KommIT, juni 2014 Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur 12

13 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Virksomhetsarkitektur Kommunen har siden 2008 vært organisert med en flat struktur. Det siste året er det også arbeidet med å sikre at koordinering både nedover i organisasjonen og på tvers av organisasjonen blir forankret organisatorisk. Rådmannen har presisert følgende i forhold til administrativ organisering: Rådmannen er den nærmeste overordnede til samtlige ledere. Innenfor sin enhet har lederne fullt ansvar og myndighet innen økonomi, personal og faglig kvalitet slik det fremgår av individuell lederavtale og delegasjonsreglement. Nærmere definering av resultatkrav innen områdene økonomi, medarbeidere, brukere og resultatkvalitet fremgår av årskontrakt. Årskontrakten utarbeides i forbindelse med rådmannens årlige mål- og medarbeidersamtale med enhetslederne. Rådmannen og rådmannens ledergruppe utgjør kommunens overordnede strategiske ledelse. De har også overordnet ansvar for å ivareta forholdet til politisk ledelse i kommunen, samt statlige og regionale myndigheter. I tillegg til å ivareta overordnet og helhetlig styring, er ledergruppens viktigste oppgave å støtte og veilede enhetslederne i deres arbeid. På grunn av det store kontrollspennet er den daglige oppfølging av enhetslederne fordelt mellom medlemmene i rådmannens ledergruppe. Koordinering av fag og koordinering av IKT må henge sammen. Det samme gjelder koordinering av IKT og telefoni og koordinering av IKT og elektronikk (bl.a. internkabling). Støttetjenestene må være 13

14 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune samkjørte for at man skal sikre at sentrale systemer som sak/arkivsystem og ERP løsning er oppdaterte og utnyttet i kommunen. Disse systemene er kjernesystemer som inneholder mange grunndata som gjenbrukes i andre systemer eller som er integrert med andre fagsystemer. Videre henger økonomi, ansvar for personal og IKT sammen, ikke minst for å gi støtte til forretningsarkitekturen. Dagens organisering er noe fragmentert ved at ansvar for telefoni og internkabling ikke er organisert inn under IKT. Det er heller ikke noe i kommunens avtale med driftsleverandør omkring disse forholdene. Kommunen skal fortsette med outsourcing av IKT driften og gjennom anbudskonkurranse skal man inngå ny avtale med en leverandør. Et premiss for ny avtale er at driftsleverandøren skal utføre prosjektering knyttet til kabling og skal drifte kommunal telefoniløsning i samarbeid med en evt. tredjepart. Koordinering av IKT internt vil også innbefatte telefoni og kabling og den organisatoriske strukturen med avklarte ansvarsområder, vil sikre dette uten tilføring av nye ressurser. Det vil være behov for klare rutiner og telefonisystemet vil budsjettmessig ligge under IKT fra Mål: Det finnes rutiner som sikrer nødvendig koordinering Alle prosjektledere i kommunen involverer IKT tidlig i prosessen Alle byggeprosjekter involverer IKT tidlig i prosjektet Enhetslederne har et bestiller punkt for IKT tjenester inkludert telefoni og internkabling Intern IKT henger godt sammen med IKT drift og det er klare rutiner på hvem som utfører hva. Gjelder også drift av IKT i skolen og diverse alarmer og utstyr i helse og omsorg. 14

15 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Forretningsarkitektur Strategien er forankret i kommuneplanen som er vår overordnede strategi og den skal også henge sammen med hver enkelt årsplan ute i enhetene. Samtidig skal strategien sikre at kommunen følger statlige krav og føringer, og at vi strekker oss mot de mål som er satt i digitaliseringsstrategien til KS. Strategien til KS gjelder frem til Vi er midt i denne strategiperioden og flere av målkravene til KS er allerede oppnådd i vår kommune. Kommunen skal arbeide mot å nå ambisjonsnivået for digitalisering i kommunesektoren satt av KommIT. 6 Mål som fremgår i digitalstrategien bygger opp under målene som er fremhevet i kommuneplanen. Kommunen har over tid benyttet en metode for gevinstrealisering, egevinst. Denne metodikken er nå videreført i et prosjekt med navn «God kommunal styring». Dette prosjektet har hatt fokus på måleindikatorer generelt for kommunen og spesielt innenfor fagområdene. Det pågår nå et arbeid med å få innført nye rutiner som sikrer at kommunen justerer sin virksomhetsstyring slik at den blir enda mer helhetlig enn tidligere. En viktig faktor her var å få på plass en samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanen er i sin helhet ute på høring i skrivende stund. Et elektronisk styringssystem er under implementering og kommunen har nå tatt arbeidet med gevinstrealisering et hakk videre ved at det kjøres sammen med bruk av balansert målstyring. Kommunens helhetlige styringssystem er basert på følgende temaområder: Økonomi, medarbeidere, resultatkvalitet, brukere/innbyggere og samfunnsutvikling. Alle endringer skal ses i lys av gevinstrealisering. Her får kommunen nå bistand fra KommIT gjennom «Gevinstkokeboka» 7. Prosjektet «God kommunal styring» skal sikre at lederne får nødvendig opplæring i metodikken, og da med «Lyngdalmodellen» som kobler sammen bruk av balansert målstyring og gevinstrealisering. Prosjekter skal kobles med linjen slik at den enkelte leder kan ta ansvar for å omgjøre potensielle gevinster til reelle gevinster når prosjektet er gjennomført og effektene kan «innhentes». Samtidig skal systemet sikre en god prosjektportefølje med klare resultatmål innenfor prosjektene. Her vil analyse av arbeidsprosesser være sentralt, man må spørre seg «Hva skal vi slutte med?» og endringene vil kunne kreve avklaringer innenfor personalområdet siden medarbeiderne er vår største ressurs. Metodikken skal derfor forankres godt i organisasjonsavdelingen som skal ta hovedansvaret for fasilitering og opplæring innenfor metodikken, i samarbeid med IKT. Endringer må også kommuniseres ut. Det er to sentrale enheter som alltid skal bli vurdert for involvering i endringsarbeidet da de har ansvar som går på tvers av fagenhetene. Det er fellestjenesten og servicekontor. Man må sjekke ut om endringene påvirker krav til arkiv. Da skal fellestjenesten involveres. Dersom endringene påvirker publikum, skal servicekontoret ha beskjed. Kommuneplanen visualiserer kommunens helhetlige system for virksomhetsstyring på følgende måte: 6 KommIT, juni KS,

16 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Mål: Alle ledere i kommunen har gjennomført opplæring i bruk av styringssystem og metode for gevinstrealisering. Ansatte i organisasjonsavdelingen er opplært i metode for gevinstrealisering og bidrar med veiledning til tjenesteenhetene. Enkel gevinstrealiseringsanalyse blir gjennomført ved alle endringer 16

17 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Informasjons- og systemarkitektur Kommunen skal til enhver tid tilstrebe å følge nasjonale standarder og kommunale standarder innenfor IKT. I tillegg skal kommunen være en pådriver i dette arbeidet med å komme med innspill til KommIT. Det er ofte i det praktiske liv at man ser hvordan teoretiske rammebetingelser fungerer eller ikke fungerer. Kommunen har som mål å utnytte nasjonale og kommunale felleskomponenter. Innenfor enkelte områder som f.eks. det sentrale folkeregister, er det både økonomiske og tekniske utfordringer for å sikre en bedre bruk enn hva vi har i dag. I alle nyanskaffelser skal kommunen sørge for at det blir stilt krav til at systemet følger både lovkrav og sentrale føringer rundt rammebetingelser og standarder. Kommunen har innført Feide i hele organisasjonen. Dette er et eksempel på hvordan kommunen jobber med bruk av nasjonale standarder. Denne metoden innebærer at man sørger for at de ansatte og elevene kan forholde seg til samme brukernavn og passord i alle de systemene de bruker og man sikrer at tilgangen fjernes automatisk når ansatte og elever slutter. Mål: Alle eksterne tjenester til innbygger og næringsliv som krever autentisering skal bruke IDporten. Kommunen skal utnytte alle tjenester i Altinn Digital postforsendelse via SvarUT skal gjelde alle deler av kommunal forvaltning. Det innebærer at fagsystemene må kobles sammen med denne løsningen. Kommunen skal ta i bruk SvarInn så snart løsningen er på plass. Nasjonale og kommunale felleskomponenter skal benyttes når det er mulig. Standardiserte løsninger skal velges fremfor proprietære løsninger. 17

18 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Teknologiarkitektur Kommunen eier fiberen selv og har kun et par leide samband. Infrastrukturen skal til enhver tid bygge opp under krav til felles systemer og fagsystemer. Krav til lagring og sikkerhet øker. Ansatte og innbyggere har høye krav til hastighet på linje og til serverkapasitet. Samtidig skal kommunens infrastruktur ikke bygges ut mer enn nødvendig. Man skal til enhver tid vurdere å bruke skytjenester fremfor intern installasjon. Bruk av virtuelle servere skal videreføres i samme grad som nå. Organisatorisk vil det alltid være nødvendig å ta med innspill i prosjekter knyttet til infrastruktur. Det betyr at IKT drift alltid skal involveres tidlig i både byggeprosjekter og i prosjekter hvor man skal bruke teknologi. Kommunen skal ha en grønn profil på sin teknologiarkitektur. Miljøhensyn er særdeles viktig innenfor dette området da det er lite hensiktsmessig å fjerne papir dersom man ikke kjøper hardware som har noe levetid. Hardware skal benyttes på en smart måte som sikrer at man forlenger levetiden om det er mulig. Det er ikke teknologiarkitekturen som skal styre fagutviklingen i kommunen, men tjenesteproduksjonen som skal styre utviklingen av teknologiarkitekturen. For å få det til trenger vi gode samhandlingsarenaer og prosjektene må ta høyde for den kostnaden som kreves for å bygge og vedlikeholde en solid infrastruktur. Digitale tjenester skapes sammen med brukere, ansatte i kommuner og andre interessenter. Standardisering innenfor maskinvare og multimaskiner skal vektlegges slik at det blir mindre tidkrevende å drifte og sikrere å skrive ut. Utskrift må reduseres og utskrift må beskyttes slik at ikke papir kommer på avveie. Mål: Infrastrukturen skal være skalerbar og robust Skytjenester skal tas i bruk når det er økonomisk gunstig og ikke går utover krav til respons, nedetid og integrasjoner. Dagens «interne sky» skal utnyttes og vi skal ha færrest mulig fysiske servere. Trådløst nett skal tilbys ved alle kommunale lokasjoner. Kommunen skal ha en standardisert maskinpark Follow me er innført. 18

19 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Sikkerhetsarkitektur Kommunen har en sikkerhetsansvarlig som ikke er organisert under IKT. Det anses som en fordel. Samtidig er det tillagt et ansvar til IKT drift knyttet til teknisk sikkerhet, både med å sikre tekniske krav, komme med innspill til kommunen og med nødvendig backup rutiner. Dette skal videreføres i ny avtale. Det fremgår av sikkerhetshåndboka hvem som har delegert ansvar for informasjonssikkerheten i vår kommune og den enkelte ansatte signerer avtale omkring dette på lik linje med taushetserklæring. Kommunen har et ansvar for å gi de ansatte nødvendig opplæring innenfor dette området. KommIT sin elæringsarena vil bidra til dette. Mål: Kommunen følger til enhver tid krav om informasjonssikkerhet. Det gjennomføres årlig sjekk av kommunens nettverk for å sikre at brannmurer og koblinger mellom interne og eksterne tjenester er riktig satt opp. Krav til kryptering overholdes. Det er til enhver tid oversikt over hvem som har tilgang og til hva, innenfor kommunens nettverk. Norm for informasjonssikkerhet følges og opplæring av normen inngår som en del av kompetansehevingsprogrammet innenfor omsorgstjenesten. Feide opplæring i skolen har fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Alle ansatte har undertegnet sikkerhetserklæring. 19

20 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tverrgående satsingsområder Digital dialog Vi skal være på nett med innbyggerne og med næringsliv og våre tjenester skal henge sammen. Kommunens hjemmeside er sentralt i dette arbeidet, men også fokus på bruk av sosiale medier og utnyttelse av alle de informasjonskanalene som vi har. Innenfor oppvekst er det blant annet blitt en stor suksess med bruk av mobilskole som sikrer at elever og foresatte kan kommunisere med barnehage og skole via sms, og uten at det krever at ansatte bruker egne mobilabonnementer. Vi skal velge de kommunikasjonskanalene som er mest fornuftig innenfor målgruppen. Så langt som mulig skal våre kunder kunne finne frem til våre tjenester selv og være sitt eget servicekontor om de ønsker. Kommunen kan lære av næringslivet og bankene har gjort stor suksess med sin nettbankløsning. Vi skal også kunne frigjøre ressurser og tilby kundene tjenester 24:7 med å bruke «nettbankstrategien». Vår hjemmeside skal ha et språk som er forståelig for hvem som helst. Typiske forvaltingsuttrykk, «kommunespråk» og faguttrykk skal enten lukes bort eller forklares. Det skal lages gode hjelpetekster når det er nødvendig. Kommunen skal fortsette med å bruke sosiale medier som informasjonskanal. Det skal også vurderes om noen av kommunens hjemmesider (eks. skolene) skal tas bort fordi de ikke har ønsket effekt. Vi skal våge å slutte med det som ikke virker. Alle tjenester på nett skal tilfredsstille krav til universell utforming. Noen ganger vil ikke det være tilstrekkelig. I samarbeid med råd for funksjonshemmede skal kommunen finne gode løsninger som sikrer at alle får delta på våre arenaer uavhengig av funksjonsnivå. Kommunen skal ha tjenester som henger sammen og som automatiseres der hvor automatikk tjener formålet og er innenfor en sikkerhetsmargin som er akseptabel. Interne samhandlingsarenaer skal være effektive og brukervennlige slik at våre medarbeidere kan fokusere på sine kjerneoppgaver, eks. undervisning og pleie. Politikerløsningen skal fremme arbeidsoppgavene som våre frivillige politikere gjennomfører ukentlig. Dialog med publikum skal også her vektlegges. Lyngdal har vært involvert i prosjekter sammen med Universitetet i Agder innenfor edemokrati. Dette begrepet er noe fremmedgjørende og edialog er mer forståelig. Administrasjonen skal sikre at henvendelser til kommunen kommer frem til politikerne når henvendelsen er av slik karakter at det er dit den skal. Kommunens kommunikasjonskanaler skal henge 20

21 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger godt sammen slik at kunden ikke må lete etter hvor informasjonen skal sendes, men at den kommer frem dit den skal gjennom våre løsninger. Mål: Kommunen har nettbaserte tjenester som tilfredsstiller krav til universell utforming Kommunen tilbyr sikker pålogging med bruk av ID porten for innbyggerne til egne opplysninger Kommunen har automatiserte prosesser der tjenesteområdene henger sammen Kommunen bruker sosiale medier for å fremme dialog, økt informasjonsspredning, krisekommunikasjon og for å styrke lokaldemokratiet De digitale kanelene har et gjennomtenkt språkbruk. Digitale tjenester presenteres på det medium (eksempelvis smarttelefon, PC, nettbrett) og kanal som innbyggere og næringsliv velger. Innbygger og næringsliv slipper å registrere opplysninger som kommunen kjenner fra før. Intern dialog og informasjon presenteres i systemer som henger sammen og som er enkle å håndtere for den enkelte medarbeider. Det legges til rette for at innbyggere kan følge med og komme med innspill til politiske prosesser gjennom ulike kanaler. 21

22 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Kompetanse Kommuneplanen viser til effektiviseringsutfordringene som kommunen har i og med inntektsgrunnlaget er lavere enn de fleste andre kommuner i Norge. I tillegg har kommunen hatt en rekke store investeringer de senere år. Budsjettet er derfor stramt og effektiviseringskravet høyt. Det betyr at vi må ta noen smarte valg. Menneskene er den største ressursen til en kommune. Det betyr at skal vi få mer igjen for hver krone ved bruk av teknologi, så må vi ha ansatte som får tilført nødvendig kompetanse og tid til å bruke de løsningene som kommunen har og som kommunen skal kjøpe i fremtiden. Skal vi oppnå «nettbank-effekt» må vi sikre oss at våre innbyggere og næringsliv kan bruke de elektroniske tjenestene vi tilbyr, uten at de trenger for mye bistand fra ansatte. Strategi og bestillerkompetansen vår må styrkes. Dagens ansvarsforhold gjør at vi er sårbare på dette området siden intern IKT er en liten enhet på 1,5 årsverk. Kommunen er med i innkjøpssamarbeidet, OFA, men må sørge for å ha egne ressurser til dette arbeidet. Tidligere delte kommunen ressurser med DDV (det digitale vestre agder). Koordineringsansvaret internt ligger hos leder for plan- og økonomiavdelingen. Det anses som mulig å gjennomføre oppgavene innenfor de ressursene kommunen har til rådighet, men at oppgavene må fordeles på flere enheter. Kompetanse må tilføres til ledere og ansatte. Rådmannens ledergruppe vil være sentralt i dette arbeidet da medlemmene her har koordineringsansvar innenfor sektorene. Det skal tilrettelegges for mer bruk av elæring og KommIT sitt arbeid innenfor dette område skal benyttes. Kommunen har også god erfaring med kollegaveiledning og denne praksisen skal også videreføres. Kompetanseplan er en vesentlig del av rullerende handlingsplan «Fra ord til handling» og det skal tas høyde for kostnader til dette i budsjettarbeidet. I den grad det er mulig skal opplæringen gjennomføres som et ledd av ordinær drift, eks. på samme måte som sykepleieprosedyrer blir vist i stell. Innenfor oppvekst vil det være behov for egne kartleggingsverktøy på kompetanse. For kommunen generelt bør kartlegging av digital kompetanse inkludert lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet, inngå som et ledd i kartlegging av kompetansebehovet samlet sett. 22

23 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Mål: Kommunen har kompetanse til å iverksette endringsprosesser og involvere de rette aktørene, basert på tjenesteområdets behov. Kommunen har kompetanse til å utnytte anskaffelsesprosessen som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon. Kommunen har ansatte og politikere som har tilstrekkelig kompetanse til å bruke aktuelle IKT-løsninger. Kommunen har ansatte som kan gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i bruk av de digitale løsningene. Kommunen har kompetanse om lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet blant sine ansatte. 23

24 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Arkiv og dokumenthåndtering Lyngdal var den første kommunen i Norge som fikk fullelektronisk arkiv, men det er fortsatt faglige arkiv som er på papir. Her finnes det nå løsninger som tilfredsstiller krav til elektronisk arkiv. Det vurderes som mest fornuftig å få på plass en løsning som sikrer at alle fagsystemer er koblet til dagens arkivkjerne, men her kreves det samarbeid mellom flere leverandører og integrasjonsstandarden er fortsatt ikke helt klar. Det pågår et arbeid i regi av KS som mest sannsynlig vil løse dagens utfordringer her. Mens man venter bør dagens papirarkiv bli elektronisk og de løsningene som er tilgjengelig skal benyttes. Kommunen har i strategiperioden ikke et modenhetsnivå som tilsier at fokus på åpne data kan tilbys slik retningslinjene tilsier. Tilgjengeliggjøring og videre bruk av offentlige data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til og gjøre nytte av informasjon forvaltningen har. Her vil kommunen ikke kunne tilby data på et slikt format som retningslinjene krever. Dette er noe som kommunen må tilstrebe for neste strategiperiode. Det vil bli økt fokus på innsynsrett i perioden. I dag tilbys innsyn ved bestilling. I strategiperioden skal kommune etablere løsning for fulltekstdokument på nett og partsinnsyn skal også få en bedre elektronisk løsning. Fokus på innsyn via kart skal videreføres, inkludert planinnsyn. 24

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonal kooordinator (MUNT) KS visjon En selvstendig

Detaljer

Tiltaksplan 2016 2018

Tiltaksplan 2016 2018 Regional digitaliseringsstrategi 2015-2018 Tiltaksplan 2016 2018 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en ny felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. Strategien

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering

Tiltaksplan digitalisering Tiltaksplan 07 08 Regional Digitaliseringsstrategi side av Regional digitaliseringsstrategi 0-08 Tiltaksplan digitalisering 07 08 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 0 en felles strategi for

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per 01.04.2010 ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Vil kommunereformen medføre utilsiktet arkivtap? 2 KS interessepolitiske posisjoner for arkiv og dokumentbehandling KS mener

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Sandefjord den 14. oktober 2014 Michael Pande-Rolfsen Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

- Styring av IKT i kommunene - Betraktninger om styringsmessige implikasjoner av EIEJ

- Styring av IKT i kommunene - Betraktninger om styringsmessige implikasjoner av EIEJ Er samstyring svaret? - Styring av IKT i kommunene - Betraktninger om styringsmessige implikasjoner av EIEJ Tone Marie Nybø Solheim, kons Områdedirektør forskning, innovasjon og digitalisering Innbyggerforventninger.l

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY

Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY Det er vanskelig å spå om fremtiden 2 men automatisering og forenkling er kommet for å bli KUNSTIG INTELLIGENS ROBOTTEKNOLOGI SMART CITIES 3 Gevinstrealisering

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017

Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017 Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017 Utarbeidet og vedtatt av styret 9.12.2013 1 Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS. Visjon: Eierkommunene samarbeider om elektroniske

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Læring i en digital tid og hva så?

Læring i en digital tid og hva så? Læring i en digital tid og hva så? Utviklingsarbeid i IKT Orkidé oppvekst 17.09.15 KR.SUND Foto: Håkon Nygård IKT Orkide Oppvekst - 13 kommuner (10 kommuner på Nordmøre og 3 i Romsdal) som samarbeider

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Innledning Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR KOMMUNENE I ROR-IKT Aukra kommune Midsund kommune Molde kommune Rauma kommune Vestnes kommune

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR KOMMUNENE I ROR-IKT Aukra kommune Midsund kommune Molde kommune Rauma kommune Vestnes kommune DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR KOMMUNENE I ROR-IKT 2015-2018 Aukra kommune Midsund kommune Molde kommune Rauma kommune Vestnes kommune INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Status for Digitalisering... 3 3 ROR-IKT...

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap Strategi for Vigo interkommunalt selskap 2017-2025 INNLEDNING Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune, (heretter kalt fylkeskommunene). Selskapet ble formelt opprettet

Detaljer

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Hvor går kommunene? Evy-Anni Evensen, leder KS fagråd for IKT i helse/omsorg

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer