DIGITALSTRATEGIEN «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»"

Transkript

1 DIGITALSTRATEGIEN «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no

2 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2

3 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet mål og strategier... 7 Ordliste... 9 Del 1: Strategi Arkitektur Virksomhetsarkitektur Forretningsarkitektur Informasjons- og systemarkitektur Teknologiarkitektur Sikkerhetsarkitektur Tverrgående satsingsområder Digital dialog Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Sektorielle satsingsområder Helse og Velferd Oppvekst Plan, bygg og geodata Del 2: Handlingsplan Fra ord til handling Arkitektur Virksomhetsarkitektur Forretningsarkitektur Informasjons- og systemarkitektur Teknologiarkitektur Sikkerhetsarkitektur

4 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tverrgående satsingsområder Digital dialog Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Sektorielle satsingsområder Helse og omsorg Oppvekst Plan, bygg og geodata

5 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Forord «Vi har skapt nettet, og nå skaper nettet oss.» 1 Arbeidet med digitalstrategien har vært en spennende prosess med mange nyttige og gode møter. Mange mennesker er blitt involvert i prosessen og det er et mål at denne strategien skal være et levende dokument som rulleres hvert 4. år og at handlingsplanen «Fra ord til handling» skal revideres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. Kommunen har mottatt innspill fra KommIT som er KS sitt program for samordning av IKT innenfor kommunene. Det ble leid inn ekstern bistand fra EVRY til Kickoff sammen med tillitsvalgte og administrative ledere. Elevrådet ved Lyngdal ungdomsskole har kommet med sine betraktninger. Råd for funksjonshemmede ble invitert til å komme med innspill både til strategien generelt, men spesielt med fokus på universell utforming. De ulike sektorene har fått kommet med sine innspill gjennom møter og dialog. Utvikling av direkte politikerløsninger er drøftet med prosjektgruppen for politikerportalen (emøte). Teknologi er viktig for oss alle og mennesket er teknologiens viktigste medspiller. Det er menneskene som gjør teknologien brukbar, som gjør den egnet til å bidra til kommunens måloppnåelse. Teknologien er mer enn et hjelpemiddel. Den kan i samspill med oss mennesker bidra til en forskjell, bidra til at tjenestetilbudet blir enda bedre og enda mer effektivt enn hva vi kan oppnå uten teknologi. I sammen skaper vi fremtiden og den ønsker vi skal være til beste for både innbyggere, ansatte og næringsliv i vår kommune. Vi spiller på lag med hverandre, med både mennesker og «maskiner», kommuner på tvers og med statlig sektor, næringsliv og ikke minst med borgerne. Strategien er en temaplan som bygger på nasjonale føringer og lovkrav, henger sammen med kommuneplanen og skal knyttes sammen med hver enkel årsplan til kommunens enheter. Tusen takk for innsatsen som hver og en har lagt ned i dette arbeidet! Det har vært en glede å lede prosessen. Juli 2014 Anne Mette Havaas IKT-konsulent 1 Finn Skårderud, hentet fra «Siterte sitater» 5

6 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innledning «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.» 2 Digitale tjenester både internt og ekstern, er sentralt innenfor alle enheter i en kommune. Begreper innenfor dette området kan fort føre til fremmedgjøring fordi det finnes utallige ord og uttrykk som ikke er enkle å forstå. Slike begreper skal forklares og det er lagt vekt på at man bruker et språk som er entydig og enklest mulig. Ord man ikke kan unngå er forklart i egen ordliste. Teknologi har ingen verdi i seg selv, sier vi ofte. Det er helt riktig. Teknologi er et hjelpemiddel, men det er samtidig viktig å se teknologien i samspill med oss mennesker. I sammen med teknologien skal vi skape gode tjenester. I sammen med den digitale teknologien samhandler vi annerledes enn hvordan vi samhandler med manuell teknologi (som papir). Derfor fokuserer vi mye på endringsarbeid, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, endringsledelse og kobling til kommunens styringssystem. Menneskene er kommunens viktigste ressurs og teknologien kan aldri fungere uten samspill med menneskene. Derfor har Lyngdal kommune ingen IKT-prosjekter. Vi har prosjekter hvor teknologi inngår som et ledd i en utviklings- og endringsprosess = organisasjonsutvikling. Mye av dagens teknologi er en overføring av manuell teknologi til digital teknologi. Det er behov for å se utviklingen med et kritisk blikk på hvordan vi har benyttet digitale løsninger frem til i dag. Gevinstrealisering bør ha et fokus på alle endringer, på alle mulige endringer, også der vi har relativt ny teknologi i bruk. Det er ikke sikkert at vår bruk er hensiktsmessig. Kanskje er systemet for vanskelig for våre ansatte, eller det ikke støtter opp om arbeidsprosessen slik det var tiltenkt. Økonomiske gevinster kan også ligge i selve teknologibruken og i anskaffelsen av ny teknologi. Vi jakter på enkle, gode og smidige løsninger som bl.a. kan gi våre kunder samme mulighet som de har i nettbanken, være sin egen servicekonsulent. Vi jakter på tidstyver slik at vi kan produsere tjenester til våre innbyggere og vårt næringsliv enda mer effektivt enn i dag. Det digitale førstevalget skal ikke fremstå som en visjon av ord, men et klart og tydelig mål med konkrete og håndfaste tiltak. Lyngdal sin visjon om digital samhandling må sees i lys av regjeringens ambisjon om å: Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, kutte unødvendig byråkrati og kompleksitet. Forbedre handler om kvalitet. Det å løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre. Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss 3. 2 KS, Digitaliseringsstrategi 3 Statssekretær Paul Chaffeys foredrag, Regjeringens moderniseringsagenda. Fornye, forenkle, forbedre 6

7 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Verdiforankring Digitalstrategien er forankret i kommunens slagord: VI VIL VI VÅGER! Kommunen skal være fremover lent, innovativ og utviklingsorientert. Vi skal våge å prøve ut ny teknologi, men vi skal også våge å si fra når teknologien ikke fremmer arbeidsoppgavene og tjenesteproduksjonen. Vi skal våge å si fra når statlige initiativer ikke henger godt nok sammen med kommunal forvaltning. Vi vil samarbeide med innbyggere, næringsliv, med kommuner, statlige etater og andre. Digitalstrategien er tuftet på våre kjerneverdier: UTVIKLING SAMARBEID KVALITET Strategien utarbeides i en periode hvor kommunesammenslåing drøftes lokalt og nasjonalt. Det utredningsarbeidet vil ikke påvirke denne strategiplanen direkte, men teknologiske valg skal være så fleksible og skalerbare at de kan støtte opp om de beslutninger som tas, også på det området. Overordnet mål og strategier Det fremgår av kommuneplanen 4 at det overordnede målet innenfor digitalisering er: VI VIL Sikre et digitalt førstevalg og at teknologi benyttes på en forsvarlig måte som øker effektiviteten og kvaliteten på tjenestene SLIK GJØR VI DET Kommunen har gode og effektive digitale verktøy til saksbehandling og oppfølging av interne prosesser. Kommunen har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk. Kommunen sikrer nødvendig digital kompetanse til sine ansatte. Kommunen sørger for sikker lagring som tilfredsstiller krav til personvern og arkivering. Denne temaplanen vil være en konkretisering av denne hovedmålsettingen, med delmål og konkrete tiltak. Vi følger anbefalingene fra KS og KommIT med å konkretisere strategiske mål i en 4-års plan og 4 Kommuneplanen, samfunnsdel s. 11 7

8 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune konkretisere tiltakene i en handlingsplan som rullerer årlig som en del av budsjettarbeidet. Samtidig skal 4-års planen henge sammen med økonomiplanen. Del 1 vil være den 4-årige strategidelen. Del 2 er handlingsplanen og da for Vi har valgt å kalle handlingsplanen «Fra ord til handling!» 8

9 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Ordliste Arkitektur Balansert målstyring Effektmål egevinst eid ERP system Fagsystem Feide Follow me Gevinst Gevinstrealisering ID-porten IKT IPLOS KommIT Måleindikatorer Rammeverket vi bygger på, eller prosessen frem til ferdig byggverk. En metode for virksomhetsstyring der man vektlegger ulike områder, ikke bare økonomi. Mål som peker mot virksomhetsmålene og er direkte knyttet opp til tjenesteproduksjonen. En metode som er utviklet til arbeid med gevinstrealisering. Metoden som benyttes i Lyngdal kommune går under navnet «Lyngdalsmodellen» da den er utviklet av kommunen i samarbeid med Universitetet i Agder. Felles betegnelse på de påloggingsmetodene som er tillatt innenfor ID-porten. Det finnes ulike nivåer der MinID er på nivå 3 mens Buypass ID, Commfides og BankID er nivå 4 som er enda sikrere enn nivå 3. Datasystem for økonomi, lønn og personal Datasystem innenfor et fagområdet eks. barnevern En standard påloggingsmetode som sikrer at man bytter passord et sted og at personinformasjon blir oppdatert i et system. En metode for å skrive ut det du trenger, hvor som helst i kommunen med bruk av kode eller kodekort. Utskrift vil da ikke kommer på avveie. Et positivt resultat av en endring som fører til måloppnåelse. Gjennomføring av de tiltak som skal til for å sikre at man oppnår et positivt resultat av endringen og at det fører til måloppnåelse. Nasjonal standard for pålogging Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nasjonalt dokumentasjonssystem og rapporteringssystem innenfor kommunal helse og omsorgstjeneste. Program for IKT samordning i kommunesektoren. Hva man velger å måle. Henger sammen med de målene man har satt seg. 9

10 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Noark 5 Prosjektportefølje Resultatmål Sak/arkivsystem Semantikk Nasjonal arkivstandard. En samling av iverksatte prosjekter Mål basert på selve gjennomføringen av prosjektet. Et hovedsystem for administrativ saksbehandling, politisk behandling og arkivering. Felles begreps- og informasjonsmodeller. 10

11 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Del 1: Strategi Denne delen er kommunens 4-årige temaplan i digitalstrategien. Den er gjeldende fra september 2014 til september

12 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Arkitektur Rammeverket må henge sammen skal teknologi benyttes på en fornuftig måte. Offentlig sektor har hatt flere utredninger på dette området og staten har pålagt sine etater om å følge noen arkitekturprinsipper som er relativt like de arkitekturprinsippene som nå anbefales for kommuner. 5 Kommunal selvråderett er viktig, men har ført til at kommunene ikke har vært så samkjørte som ønskelig innenfor IKT. Her har vi nå fått nødvendig støtte fra KommIT og KS og det er også flere lovendringer som inkluderer kommunene i å følge samme krav som staten, bl.a. forskrift om universell utforming. KommIT har over tid arbeidet med felles kommunal IKT-arkitektur. I juni 2014 publiserte de «Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur». Underveis i dette arbeidet har Lyngdal fått ta del i diverse notater som har ført frem til dette dokumentet. I et av notatene har KommIT definert ulike arkitekturområder. Vi har valgt å dele kapittelet inn i disse områdene for å understreke at IKT-arkitekturen henger sammen med øvrige arkitekturområder. De strategiske mål, ambisjoner, behov og arkitekturprinsipper som fremkommer av KommIT sitt endelige produkt skal gjennomsyre hele digitalstrategien. 5 KommIT, juni 2014 Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur 12

13 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Virksomhetsarkitektur Kommunen har siden 2008 vært organisert med en flat struktur. Det siste året er det også arbeidet med å sikre at koordinering både nedover i organisasjonen og på tvers av organisasjonen blir forankret organisatorisk. Rådmannen har presisert følgende i forhold til administrativ organisering: Rådmannen er den nærmeste overordnede til samtlige ledere. Innenfor sin enhet har lederne fullt ansvar og myndighet innen økonomi, personal og faglig kvalitet slik det fremgår av individuell lederavtale og delegasjonsreglement. Nærmere definering av resultatkrav innen områdene økonomi, medarbeidere, brukere og resultatkvalitet fremgår av årskontrakt. Årskontrakten utarbeides i forbindelse med rådmannens årlige mål- og medarbeidersamtale med enhetslederne. Rådmannen og rådmannens ledergruppe utgjør kommunens overordnede strategiske ledelse. De har også overordnet ansvar for å ivareta forholdet til politisk ledelse i kommunen, samt statlige og regionale myndigheter. I tillegg til å ivareta overordnet og helhetlig styring, er ledergruppens viktigste oppgave å støtte og veilede enhetslederne i deres arbeid. På grunn av det store kontrollspennet er den daglige oppfølging av enhetslederne fordelt mellom medlemmene i rådmannens ledergruppe. Koordinering av fag og koordinering av IKT må henge sammen. Det samme gjelder koordinering av IKT og telefoni og koordinering av IKT og elektronikk (bl.a. internkabling). Støttetjenestene må være 13

14 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune samkjørte for at man skal sikre at sentrale systemer som sak/arkivsystem og ERP løsning er oppdaterte og utnyttet i kommunen. Disse systemene er kjernesystemer som inneholder mange grunndata som gjenbrukes i andre systemer eller som er integrert med andre fagsystemer. Videre henger økonomi, ansvar for personal og IKT sammen, ikke minst for å gi støtte til forretningsarkitekturen. Dagens organisering er noe fragmentert ved at ansvar for telefoni og internkabling ikke er organisert inn under IKT. Det er heller ikke noe i kommunens avtale med driftsleverandør omkring disse forholdene. Kommunen skal fortsette med outsourcing av IKT driften og gjennom anbudskonkurranse skal man inngå ny avtale med en leverandør. Et premiss for ny avtale er at driftsleverandøren skal utføre prosjektering knyttet til kabling og skal drifte kommunal telefoniløsning i samarbeid med en evt. tredjepart. Koordinering av IKT internt vil også innbefatte telefoni og kabling og den organisatoriske strukturen med avklarte ansvarsområder, vil sikre dette uten tilføring av nye ressurser. Det vil være behov for klare rutiner og telefonisystemet vil budsjettmessig ligge under IKT fra Mål: Det finnes rutiner som sikrer nødvendig koordinering Alle prosjektledere i kommunen involverer IKT tidlig i prosessen Alle byggeprosjekter involverer IKT tidlig i prosjektet Enhetslederne har et bestiller punkt for IKT tjenester inkludert telefoni og internkabling Intern IKT henger godt sammen med IKT drift og det er klare rutiner på hvem som utfører hva. Gjelder også drift av IKT i skolen og diverse alarmer og utstyr i helse og omsorg. 14

15 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Forretningsarkitektur Strategien er forankret i kommuneplanen som er vår overordnede strategi og den skal også henge sammen med hver enkelt årsplan ute i enhetene. Samtidig skal strategien sikre at kommunen følger statlige krav og føringer, og at vi strekker oss mot de mål som er satt i digitaliseringsstrategien til KS. Strategien til KS gjelder frem til Vi er midt i denne strategiperioden og flere av målkravene til KS er allerede oppnådd i vår kommune. Kommunen skal arbeide mot å nå ambisjonsnivået for digitalisering i kommunesektoren satt av KommIT. 6 Mål som fremgår i digitalstrategien bygger opp under målene som er fremhevet i kommuneplanen. Kommunen har over tid benyttet en metode for gevinstrealisering, egevinst. Denne metodikken er nå videreført i et prosjekt med navn «God kommunal styring». Dette prosjektet har hatt fokus på måleindikatorer generelt for kommunen og spesielt innenfor fagområdene. Det pågår nå et arbeid med å få innført nye rutiner som sikrer at kommunen justerer sin virksomhetsstyring slik at den blir enda mer helhetlig enn tidligere. En viktig faktor her var å få på plass en samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanen er i sin helhet ute på høring i skrivende stund. Et elektronisk styringssystem er under implementering og kommunen har nå tatt arbeidet med gevinstrealisering et hakk videre ved at det kjøres sammen med bruk av balansert målstyring. Kommunens helhetlige styringssystem er basert på følgende temaområder: Økonomi, medarbeidere, resultatkvalitet, brukere/innbyggere og samfunnsutvikling. Alle endringer skal ses i lys av gevinstrealisering. Her får kommunen nå bistand fra KommIT gjennom «Gevinstkokeboka» 7. Prosjektet «God kommunal styring» skal sikre at lederne får nødvendig opplæring i metodikken, og da med «Lyngdalmodellen» som kobler sammen bruk av balansert målstyring og gevinstrealisering. Prosjekter skal kobles med linjen slik at den enkelte leder kan ta ansvar for å omgjøre potensielle gevinster til reelle gevinster når prosjektet er gjennomført og effektene kan «innhentes». Samtidig skal systemet sikre en god prosjektportefølje med klare resultatmål innenfor prosjektene. Her vil analyse av arbeidsprosesser være sentralt, man må spørre seg «Hva skal vi slutte med?» og endringene vil kunne kreve avklaringer innenfor personalområdet siden medarbeiderne er vår største ressurs. Metodikken skal derfor forankres godt i organisasjonsavdelingen som skal ta hovedansvaret for fasilitering og opplæring innenfor metodikken, i samarbeid med IKT. Endringer må også kommuniseres ut. Det er to sentrale enheter som alltid skal bli vurdert for involvering i endringsarbeidet da de har ansvar som går på tvers av fagenhetene. Det er fellestjenesten og servicekontor. Man må sjekke ut om endringene påvirker krav til arkiv. Da skal fellestjenesten involveres. Dersom endringene påvirker publikum, skal servicekontoret ha beskjed. Kommuneplanen visualiserer kommunens helhetlige system for virksomhetsstyring på følgende måte: 6 KommIT, juni KS,

16 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Mål: Alle ledere i kommunen har gjennomført opplæring i bruk av styringssystem og metode for gevinstrealisering. Ansatte i organisasjonsavdelingen er opplært i metode for gevinstrealisering og bidrar med veiledning til tjenesteenhetene. Enkel gevinstrealiseringsanalyse blir gjennomført ved alle endringer 16

17 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Informasjons- og systemarkitektur Kommunen skal til enhver tid tilstrebe å følge nasjonale standarder og kommunale standarder innenfor IKT. I tillegg skal kommunen være en pådriver i dette arbeidet med å komme med innspill til KommIT. Det er ofte i det praktiske liv at man ser hvordan teoretiske rammebetingelser fungerer eller ikke fungerer. Kommunen har som mål å utnytte nasjonale og kommunale felleskomponenter. Innenfor enkelte områder som f.eks. det sentrale folkeregister, er det både økonomiske og tekniske utfordringer for å sikre en bedre bruk enn hva vi har i dag. I alle nyanskaffelser skal kommunen sørge for at det blir stilt krav til at systemet følger både lovkrav og sentrale føringer rundt rammebetingelser og standarder. Kommunen har innført Feide i hele organisasjonen. Dette er et eksempel på hvordan kommunen jobber med bruk av nasjonale standarder. Denne metoden innebærer at man sørger for at de ansatte og elevene kan forholde seg til samme brukernavn og passord i alle de systemene de bruker og man sikrer at tilgangen fjernes automatisk når ansatte og elever slutter. Mål: Alle eksterne tjenester til innbygger og næringsliv som krever autentisering skal bruke IDporten. Kommunen skal utnytte alle tjenester i Altinn Digital postforsendelse via SvarUT skal gjelde alle deler av kommunal forvaltning. Det innebærer at fagsystemene må kobles sammen med denne løsningen. Kommunen skal ta i bruk SvarInn så snart løsningen er på plass. Nasjonale og kommunale felleskomponenter skal benyttes når det er mulig. Standardiserte løsninger skal velges fremfor proprietære løsninger. 17

18 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Teknologiarkitektur Kommunen eier fiberen selv og har kun et par leide samband. Infrastrukturen skal til enhver tid bygge opp under krav til felles systemer og fagsystemer. Krav til lagring og sikkerhet øker. Ansatte og innbyggere har høye krav til hastighet på linje og til serverkapasitet. Samtidig skal kommunens infrastruktur ikke bygges ut mer enn nødvendig. Man skal til enhver tid vurdere å bruke skytjenester fremfor intern installasjon. Bruk av virtuelle servere skal videreføres i samme grad som nå. Organisatorisk vil det alltid være nødvendig å ta med innspill i prosjekter knyttet til infrastruktur. Det betyr at IKT drift alltid skal involveres tidlig i både byggeprosjekter og i prosjekter hvor man skal bruke teknologi. Kommunen skal ha en grønn profil på sin teknologiarkitektur. Miljøhensyn er særdeles viktig innenfor dette området da det er lite hensiktsmessig å fjerne papir dersom man ikke kjøper hardware som har noe levetid. Hardware skal benyttes på en smart måte som sikrer at man forlenger levetiden om det er mulig. Det er ikke teknologiarkitekturen som skal styre fagutviklingen i kommunen, men tjenesteproduksjonen som skal styre utviklingen av teknologiarkitekturen. For å få det til trenger vi gode samhandlingsarenaer og prosjektene må ta høyde for den kostnaden som kreves for å bygge og vedlikeholde en solid infrastruktur. Digitale tjenester skapes sammen med brukere, ansatte i kommuner og andre interessenter. Standardisering innenfor maskinvare og multimaskiner skal vektlegges slik at det blir mindre tidkrevende å drifte og sikrere å skrive ut. Utskrift må reduseres og utskrift må beskyttes slik at ikke papir kommer på avveie. Mål: Infrastrukturen skal være skalerbar og robust Skytjenester skal tas i bruk når det er økonomisk gunstig og ikke går utover krav til respons, nedetid og integrasjoner. Dagens «interne sky» skal utnyttes og vi skal ha færrest mulig fysiske servere. Trådløst nett skal tilbys ved alle kommunale lokasjoner. Kommunen skal ha en standardisert maskinpark Follow me er innført. 18

19 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Sikkerhetsarkitektur Kommunen har en sikkerhetsansvarlig som ikke er organisert under IKT. Det anses som en fordel. Samtidig er det tillagt et ansvar til IKT drift knyttet til teknisk sikkerhet, både med å sikre tekniske krav, komme med innspill til kommunen og med nødvendig backup rutiner. Dette skal videreføres i ny avtale. Det fremgår av sikkerhetshåndboka hvem som har delegert ansvar for informasjonssikkerheten i vår kommune og den enkelte ansatte signerer avtale omkring dette på lik linje med taushetserklæring. Kommunen har et ansvar for å gi de ansatte nødvendig opplæring innenfor dette området. KommIT sin elæringsarena vil bidra til dette. Mål: Kommunen følger til enhver tid krav om informasjonssikkerhet. Det gjennomføres årlig sjekk av kommunens nettverk for å sikre at brannmurer og koblinger mellom interne og eksterne tjenester er riktig satt opp. Krav til kryptering overholdes. Det er til enhver tid oversikt over hvem som har tilgang og til hva, innenfor kommunens nettverk. Norm for informasjonssikkerhet følges og opplæring av normen inngår som en del av kompetansehevingsprogrammet innenfor omsorgstjenesten. Feide opplæring i skolen har fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Alle ansatte har undertegnet sikkerhetserklæring. 19

20 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tverrgående satsingsområder Digital dialog Vi skal være på nett med innbyggerne og med næringsliv og våre tjenester skal henge sammen. Kommunens hjemmeside er sentralt i dette arbeidet, men også fokus på bruk av sosiale medier og utnyttelse av alle de informasjonskanalene som vi har. Innenfor oppvekst er det blant annet blitt en stor suksess med bruk av mobilskole som sikrer at elever og foresatte kan kommunisere med barnehage og skole via sms, og uten at det krever at ansatte bruker egne mobilabonnementer. Vi skal velge de kommunikasjonskanalene som er mest fornuftig innenfor målgruppen. Så langt som mulig skal våre kunder kunne finne frem til våre tjenester selv og være sitt eget servicekontor om de ønsker. Kommunen kan lære av næringslivet og bankene har gjort stor suksess med sin nettbankløsning. Vi skal også kunne frigjøre ressurser og tilby kundene tjenester 24:7 med å bruke «nettbankstrategien». Vår hjemmeside skal ha et språk som er forståelig for hvem som helst. Typiske forvaltingsuttrykk, «kommunespråk» og faguttrykk skal enten lukes bort eller forklares. Det skal lages gode hjelpetekster når det er nødvendig. Kommunen skal fortsette med å bruke sosiale medier som informasjonskanal. Det skal også vurderes om noen av kommunens hjemmesider (eks. skolene) skal tas bort fordi de ikke har ønsket effekt. Vi skal våge å slutte med det som ikke virker. Alle tjenester på nett skal tilfredsstille krav til universell utforming. Noen ganger vil ikke det være tilstrekkelig. I samarbeid med råd for funksjonshemmede skal kommunen finne gode løsninger som sikrer at alle får delta på våre arenaer uavhengig av funksjonsnivå. Kommunen skal ha tjenester som henger sammen og som automatiseres der hvor automatikk tjener formålet og er innenfor en sikkerhetsmargin som er akseptabel. Interne samhandlingsarenaer skal være effektive og brukervennlige slik at våre medarbeidere kan fokusere på sine kjerneoppgaver, eks. undervisning og pleie. Politikerløsningen skal fremme arbeidsoppgavene som våre frivillige politikere gjennomfører ukentlig. Dialog med publikum skal også her vektlegges. Lyngdal har vært involvert i prosjekter sammen med Universitetet i Agder innenfor edemokrati. Dette begrepet er noe fremmedgjørende og edialog er mer forståelig. Administrasjonen skal sikre at henvendelser til kommunen kommer frem til politikerne når henvendelsen er av slik karakter at det er dit den skal. Kommunens kommunikasjonskanaler skal henge 20

21 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger godt sammen slik at kunden ikke må lete etter hvor informasjonen skal sendes, men at den kommer frem dit den skal gjennom våre løsninger. Mål: Kommunen har nettbaserte tjenester som tilfredsstiller krav til universell utforming Kommunen tilbyr sikker pålogging med bruk av ID porten for innbyggerne til egne opplysninger Kommunen har automatiserte prosesser der tjenesteområdene henger sammen Kommunen bruker sosiale medier for å fremme dialog, økt informasjonsspredning, krisekommunikasjon og for å styrke lokaldemokratiet De digitale kanelene har et gjennomtenkt språkbruk. Digitale tjenester presenteres på det medium (eksempelvis smarttelefon, PC, nettbrett) og kanal som innbyggere og næringsliv velger. Innbygger og næringsliv slipper å registrere opplysninger som kommunen kjenner fra før. Intern dialog og informasjon presenteres i systemer som henger sammen og som er enkle å håndtere for den enkelte medarbeider. Det legges til rette for at innbyggere kan følge med og komme med innspill til politiske prosesser gjennom ulike kanaler. 21

22 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Kompetanse Kommuneplanen viser til effektiviseringsutfordringene som kommunen har i og med inntektsgrunnlaget er lavere enn de fleste andre kommuner i Norge. I tillegg har kommunen hatt en rekke store investeringer de senere år. Budsjettet er derfor stramt og effektiviseringskravet høyt. Det betyr at vi må ta noen smarte valg. Menneskene er den største ressursen til en kommune. Det betyr at skal vi få mer igjen for hver krone ved bruk av teknologi, så må vi ha ansatte som får tilført nødvendig kompetanse og tid til å bruke de løsningene som kommunen har og som kommunen skal kjøpe i fremtiden. Skal vi oppnå «nettbank-effekt» må vi sikre oss at våre innbyggere og næringsliv kan bruke de elektroniske tjenestene vi tilbyr, uten at de trenger for mye bistand fra ansatte. Strategi og bestillerkompetansen vår må styrkes. Dagens ansvarsforhold gjør at vi er sårbare på dette området siden intern IKT er en liten enhet på 1,5 årsverk. Kommunen er med i innkjøpssamarbeidet, OFA, men må sørge for å ha egne ressurser til dette arbeidet. Tidligere delte kommunen ressurser med DDV (det digitale vestre agder). Koordineringsansvaret internt ligger hos leder for plan- og økonomiavdelingen. Det anses som mulig å gjennomføre oppgavene innenfor de ressursene kommunen har til rådighet, men at oppgavene må fordeles på flere enheter. Kompetanse må tilføres til ledere og ansatte. Rådmannens ledergruppe vil være sentralt i dette arbeidet da medlemmene her har koordineringsansvar innenfor sektorene. Det skal tilrettelegges for mer bruk av elæring og KommIT sitt arbeid innenfor dette område skal benyttes. Kommunen har også god erfaring med kollegaveiledning og denne praksisen skal også videreføres. Kompetanseplan er en vesentlig del av rullerende handlingsplan «Fra ord til handling» og det skal tas høyde for kostnader til dette i budsjettarbeidet. I den grad det er mulig skal opplæringen gjennomføres som et ledd av ordinær drift, eks. på samme måte som sykepleieprosedyrer blir vist i stell. Innenfor oppvekst vil det være behov for egne kartleggingsverktøy på kompetanse. For kommunen generelt bør kartlegging av digital kompetanse inkludert lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet, inngå som et ledd i kartlegging av kompetansebehovet samlet sett. 22

23 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Mål: Kommunen har kompetanse til å iverksette endringsprosesser og involvere de rette aktørene, basert på tjenesteområdets behov. Kommunen har kompetanse til å utnytte anskaffelsesprosessen som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon. Kommunen har ansatte og politikere som har tilstrekkelig kompetanse til å bruke aktuelle IKT-løsninger. Kommunen har ansatte som kan gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i bruk av de digitale løsningene. Kommunen har kompetanse om lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet blant sine ansatte. 23

24 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Arkiv og dokumenthåndtering Lyngdal var den første kommunen i Norge som fikk fullelektronisk arkiv, men det er fortsatt faglige arkiv som er på papir. Her finnes det nå løsninger som tilfredsstiller krav til elektronisk arkiv. Det vurderes som mest fornuftig å få på plass en løsning som sikrer at alle fagsystemer er koblet til dagens arkivkjerne, men her kreves det samarbeid mellom flere leverandører og integrasjonsstandarden er fortsatt ikke helt klar. Det pågår et arbeid i regi av KS som mest sannsynlig vil løse dagens utfordringer her. Mens man venter bør dagens papirarkiv bli elektronisk og de løsningene som er tilgjengelig skal benyttes. Kommunen har i strategiperioden ikke et modenhetsnivå som tilsier at fokus på åpne data kan tilbys slik retningslinjene tilsier. Tilgjengeliggjøring og videre bruk av offentlige data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til og gjøre nytte av informasjon forvaltningen har. Her vil kommunen ikke kunne tilby data på et slikt format som retningslinjene krever. Dette er noe som kommunen må tilstrebe for neste strategiperiode. Det vil bli økt fokus på innsynsrett i perioden. I dag tilbys innsyn ved bestilling. I strategiperioden skal kommune etablere løsning for fulltekstdokument på nett og partsinnsyn skal også få en bedre elektronisk løsning. Fokus på innsyn via kart skal videreføres, inkludert planinnsyn. 24

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonal kooordinator (MUNT) KS visjon En selvstendig

Detaljer

Tiltaksplan 2016 2018

Tiltaksplan 2016 2018 Regional digitaliseringsstrategi 2015-2018 Tiltaksplan 2016 2018 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en ny felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. Strategien

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering

Tiltaksplan digitalisering Tiltaksplan 07 08 Regional Digitaliseringsstrategi side av Regional digitaliseringsstrategi 0-08 Tiltaksplan digitalisering 07 08 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 0 en felles strategi for

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per 01.04.2010 ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Utkast til politisk behandling pr Digitaliseringsstrategi

Utkast til politisk behandling pr Digitaliseringsstrategi pr 27.03.17 Digitaliseringsstrategi 2017-2023 INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 3. Forankring... 6 3. Satsningsområder... 7 3.1. Digital dialog... 7 3.2 Strategisk ledelse og IKT... 8 3.3.

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kragerø kommune. Digitaliseringsstrategi

Kragerø kommune. Digitaliseringsstrategi Kragerø kommune Digitaliseringsstrategi 2016-2019 1 Digitalisering i Kragerø kommune 1 Innledning En IKT-strategi er et instrument for Kragerø kommunes ledelse for å styre virksomhetens bruk av informasjons-

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Vil kommunereformen medføre utilsiktet arkivtap? 2 KS interessepolitiske posisjoner for arkiv og dokumentbehandling KS mener

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning

Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Modernisering av offentlig sektor En enklere hverdag for innbygger og næringsliv. Og effektiv forvaltning Sandefjord den 14. oktober 2014 Michael Pande-Rolfsen Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle Gunn Sværen, rådgiver Hvem er jeg? Gunn Sværen Rådgiver, Digitalisering og IT Utvikling 10 år i Bærum kommune 15 år innen informasjonsforvaltning i oljebransjen

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT

KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren. Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT KommIT og digitaliseringsstrategi for kommunesektoren Byggesaksdagene 3.- 5. april 2013 Michael Pande- Rolfsen Rådgiver KommIT Digitalisering krever en samordning mellom kommunene mellom kommunal og statlig

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune

Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Hva trenger kommunesektoren? Evy-Anni Evensen Rådmann Lyngdal kommune Elektroniske tjenester i offentlig sektor Samhandling, samordning og samarbeid. Oslo 1. juni 2010 Lyngdal kommune ca. 7800 innbyggere

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon KPR plan, bygg og geodata 11.09.2015 ebygg-prosjektet Foto: Carl-Erik Eriksson Organisering av ebyggprosjektet Styringsgruppe Digitalt førstevalg Programleder Digitalt førstevalg Prosjektet

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Hva er synkron overføring? «forenkle og effektivisere prosessene rundt arkivdanning i kommunal sektor»

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet 2017 2020 1 Innledning Som samfunn står vi overfor en rekke utfordringer som krever nye svar. Vi bare aner konturene

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Robotisering i offentlig sektor

Robotisering i offentlig sektor Robotisering i offentlig sektor 10:10-10:40 KS og robotfunksjonalitet inn i FIKS-plattformen 30. august 2017 Astrid Øksenvåg Tema Kommunesektoren og FIKS-plattformen Robot og sensorteknologi Utfordringer

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer