DIGITALSTRATEGIEN «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»"

Transkript

1 DIGITALSTRATEGIEN «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no

2 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2

3 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet mål og strategier... 7 Ordliste... 9 Del 1: Strategi Arkitektur Virksomhetsarkitektur Forretningsarkitektur Informasjons- og systemarkitektur Teknologiarkitektur Sikkerhetsarkitektur Tverrgående satsingsområder Digital dialog Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Sektorielle satsingsområder Helse og Velferd Oppvekst Plan, bygg og geodata Del 2: Handlingsplan Fra ord til handling Arkitektur Virksomhetsarkitektur Forretningsarkitektur Informasjons- og systemarkitektur Teknologiarkitektur Sikkerhetsarkitektur

4 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tverrgående satsingsområder Digital dialog Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Sektorielle satsingsområder Helse og omsorg Oppvekst Plan, bygg og geodata

5 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Forord «Vi har skapt nettet, og nå skaper nettet oss.» 1 Arbeidet med digitalstrategien har vært en spennende prosess med mange nyttige og gode møter. Mange mennesker er blitt involvert i prosessen og det er et mål at denne strategien skal være et levende dokument som rulleres hvert 4. år og at handlingsplanen «Fra ord til handling» skal revideres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. Kommunen har mottatt innspill fra KommIT som er KS sitt program for samordning av IKT innenfor kommunene. Det ble leid inn ekstern bistand fra EVRY til Kickoff sammen med tillitsvalgte og administrative ledere. Elevrådet ved Lyngdal ungdomsskole har kommet med sine betraktninger. Råd for funksjonshemmede ble invitert til å komme med innspill både til strategien generelt, men spesielt med fokus på universell utforming. De ulike sektorene har fått kommet med sine innspill gjennom møter og dialog. Utvikling av direkte politikerløsninger er drøftet med prosjektgruppen for politikerportalen (emøte). Teknologi er viktig for oss alle og mennesket er teknologiens viktigste medspiller. Det er menneskene som gjør teknologien brukbar, som gjør den egnet til å bidra til kommunens måloppnåelse. Teknologien er mer enn et hjelpemiddel. Den kan i samspill med oss mennesker bidra til en forskjell, bidra til at tjenestetilbudet blir enda bedre og enda mer effektivt enn hva vi kan oppnå uten teknologi. I sammen skaper vi fremtiden og den ønsker vi skal være til beste for både innbyggere, ansatte og næringsliv i vår kommune. Vi spiller på lag med hverandre, med både mennesker og «maskiner», kommuner på tvers og med statlig sektor, næringsliv og ikke minst med borgerne. Strategien er en temaplan som bygger på nasjonale føringer og lovkrav, henger sammen med kommuneplanen og skal knyttes sammen med hver enkel årsplan til kommunens enheter. Tusen takk for innsatsen som hver og en har lagt ned i dette arbeidet! Det har vært en glede å lede prosessen. Juli 2014 Anne Mette Havaas IKT-konsulent 1 Finn Skårderud, hentet fra «Siterte sitater» 5

6 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innledning «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.» 2 Digitale tjenester både internt og ekstern, er sentralt innenfor alle enheter i en kommune. Begreper innenfor dette området kan fort føre til fremmedgjøring fordi det finnes utallige ord og uttrykk som ikke er enkle å forstå. Slike begreper skal forklares og det er lagt vekt på at man bruker et språk som er entydig og enklest mulig. Ord man ikke kan unngå er forklart i egen ordliste. Teknologi har ingen verdi i seg selv, sier vi ofte. Det er helt riktig. Teknologi er et hjelpemiddel, men det er samtidig viktig å se teknologien i samspill med oss mennesker. I sammen med teknologien skal vi skape gode tjenester. I sammen med den digitale teknologien samhandler vi annerledes enn hvordan vi samhandler med manuell teknologi (som papir). Derfor fokuserer vi mye på endringsarbeid, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, endringsledelse og kobling til kommunens styringssystem. Menneskene er kommunens viktigste ressurs og teknologien kan aldri fungere uten samspill med menneskene. Derfor har Lyngdal kommune ingen IKT-prosjekter. Vi har prosjekter hvor teknologi inngår som et ledd i en utviklings- og endringsprosess = organisasjonsutvikling. Mye av dagens teknologi er en overføring av manuell teknologi til digital teknologi. Det er behov for å se utviklingen med et kritisk blikk på hvordan vi har benyttet digitale løsninger frem til i dag. Gevinstrealisering bør ha et fokus på alle endringer, på alle mulige endringer, også der vi har relativt ny teknologi i bruk. Det er ikke sikkert at vår bruk er hensiktsmessig. Kanskje er systemet for vanskelig for våre ansatte, eller det ikke støtter opp om arbeidsprosessen slik det var tiltenkt. Økonomiske gevinster kan også ligge i selve teknologibruken og i anskaffelsen av ny teknologi. Vi jakter på enkle, gode og smidige løsninger som bl.a. kan gi våre kunder samme mulighet som de har i nettbanken, være sin egen servicekonsulent. Vi jakter på tidstyver slik at vi kan produsere tjenester til våre innbyggere og vårt næringsliv enda mer effektivt enn i dag. Det digitale førstevalget skal ikke fremstå som en visjon av ord, men et klart og tydelig mål med konkrete og håndfaste tiltak. Lyngdal sin visjon om digital samhandling må sees i lys av regjeringens ambisjon om å: Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, kutte unødvendig byråkrati og kompleksitet. Forbedre handler om kvalitet. Det å løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at offentlige tjenester blir bedre. Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss 3. 2 KS, Digitaliseringsstrategi 3 Statssekretær Paul Chaffeys foredrag, Regjeringens moderniseringsagenda. Fornye, forenkle, forbedre 6

7 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Verdiforankring Digitalstrategien er forankret i kommunens slagord: VI VIL VI VÅGER! Kommunen skal være fremover lent, innovativ og utviklingsorientert. Vi skal våge å prøve ut ny teknologi, men vi skal også våge å si fra når teknologien ikke fremmer arbeidsoppgavene og tjenesteproduksjonen. Vi skal våge å si fra når statlige initiativer ikke henger godt nok sammen med kommunal forvaltning. Vi vil samarbeide med innbyggere, næringsliv, med kommuner, statlige etater og andre. Digitalstrategien er tuftet på våre kjerneverdier: UTVIKLING SAMARBEID KVALITET Strategien utarbeides i en periode hvor kommunesammenslåing drøftes lokalt og nasjonalt. Det utredningsarbeidet vil ikke påvirke denne strategiplanen direkte, men teknologiske valg skal være så fleksible og skalerbare at de kan støtte opp om de beslutninger som tas, også på det området. Overordnet mål og strategier Det fremgår av kommuneplanen 4 at det overordnede målet innenfor digitalisering er: VI VIL Sikre et digitalt førstevalg og at teknologi benyttes på en forsvarlig måte som øker effektiviteten og kvaliteten på tjenestene SLIK GJØR VI DET Kommunen har gode og effektive digitale verktøy til saksbehandling og oppfølging av interne prosesser. Kommunen har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk. Kommunen sikrer nødvendig digital kompetanse til sine ansatte. Kommunen sørger for sikker lagring som tilfredsstiller krav til personvern og arkivering. Denne temaplanen vil være en konkretisering av denne hovedmålsettingen, med delmål og konkrete tiltak. Vi følger anbefalingene fra KS og KommIT med å konkretisere strategiske mål i en 4-års plan og 4 Kommuneplanen, samfunnsdel s. 11 7

8 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune konkretisere tiltakene i en handlingsplan som rullerer årlig som en del av budsjettarbeidet. Samtidig skal 4-års planen henge sammen med økonomiplanen. Del 1 vil være den 4-årige strategidelen. Del 2 er handlingsplanen og da for Vi har valgt å kalle handlingsplanen «Fra ord til handling!» 8

9 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Ordliste Arkitektur Balansert målstyring Effektmål egevinst eid ERP system Fagsystem Feide Follow me Gevinst Gevinstrealisering ID-porten IKT IPLOS KommIT Måleindikatorer Rammeverket vi bygger på, eller prosessen frem til ferdig byggverk. En metode for virksomhetsstyring der man vektlegger ulike områder, ikke bare økonomi. Mål som peker mot virksomhetsmålene og er direkte knyttet opp til tjenesteproduksjonen. En metode som er utviklet til arbeid med gevinstrealisering. Metoden som benyttes i Lyngdal kommune går under navnet «Lyngdalsmodellen» da den er utviklet av kommunen i samarbeid med Universitetet i Agder. Felles betegnelse på de påloggingsmetodene som er tillatt innenfor ID-porten. Det finnes ulike nivåer der MinID er på nivå 3 mens Buypass ID, Commfides og BankID er nivå 4 som er enda sikrere enn nivå 3. Datasystem for økonomi, lønn og personal Datasystem innenfor et fagområdet eks. barnevern En standard påloggingsmetode som sikrer at man bytter passord et sted og at personinformasjon blir oppdatert i et system. En metode for å skrive ut det du trenger, hvor som helst i kommunen med bruk av kode eller kodekort. Utskrift vil da ikke kommer på avveie. Et positivt resultat av en endring som fører til måloppnåelse. Gjennomføring av de tiltak som skal til for å sikre at man oppnår et positivt resultat av endringen og at det fører til måloppnåelse. Nasjonal standard for pålogging Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nasjonalt dokumentasjonssystem og rapporteringssystem innenfor kommunal helse og omsorgstjeneste. Program for IKT samordning i kommunesektoren. Hva man velger å måle. Henger sammen med de målene man har satt seg. 9

10 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Noark 5 Prosjektportefølje Resultatmål Sak/arkivsystem Semantikk Nasjonal arkivstandard. En samling av iverksatte prosjekter Mål basert på selve gjennomføringen av prosjektet. Et hovedsystem for administrativ saksbehandling, politisk behandling og arkivering. Felles begreps- og informasjonsmodeller. 10

11 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Del 1: Strategi Denne delen er kommunens 4-årige temaplan i digitalstrategien. Den er gjeldende fra september 2014 til september

12 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Arkitektur Rammeverket må henge sammen skal teknologi benyttes på en fornuftig måte. Offentlig sektor har hatt flere utredninger på dette området og staten har pålagt sine etater om å følge noen arkitekturprinsipper som er relativt like de arkitekturprinsippene som nå anbefales for kommuner. 5 Kommunal selvråderett er viktig, men har ført til at kommunene ikke har vært så samkjørte som ønskelig innenfor IKT. Her har vi nå fått nødvendig støtte fra KommIT og KS og det er også flere lovendringer som inkluderer kommunene i å følge samme krav som staten, bl.a. forskrift om universell utforming. KommIT har over tid arbeidet med felles kommunal IKT-arkitektur. I juni 2014 publiserte de «Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur». Underveis i dette arbeidet har Lyngdal fått ta del i diverse notater som har ført frem til dette dokumentet. I et av notatene har KommIT definert ulike arkitekturområder. Vi har valgt å dele kapittelet inn i disse områdene for å understreke at IKT-arkitekturen henger sammen med øvrige arkitekturområder. De strategiske mål, ambisjoner, behov og arkitekturprinsipper som fremkommer av KommIT sitt endelige produkt skal gjennomsyre hele digitalstrategien. 5 KommIT, juni 2014 Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur 12

13 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Virksomhetsarkitektur Kommunen har siden 2008 vært organisert med en flat struktur. Det siste året er det også arbeidet med å sikre at koordinering både nedover i organisasjonen og på tvers av organisasjonen blir forankret organisatorisk. Rådmannen har presisert følgende i forhold til administrativ organisering: Rådmannen er den nærmeste overordnede til samtlige ledere. Innenfor sin enhet har lederne fullt ansvar og myndighet innen økonomi, personal og faglig kvalitet slik det fremgår av individuell lederavtale og delegasjonsreglement. Nærmere definering av resultatkrav innen områdene økonomi, medarbeidere, brukere og resultatkvalitet fremgår av årskontrakt. Årskontrakten utarbeides i forbindelse med rådmannens årlige mål- og medarbeidersamtale med enhetslederne. Rådmannen og rådmannens ledergruppe utgjør kommunens overordnede strategiske ledelse. De har også overordnet ansvar for å ivareta forholdet til politisk ledelse i kommunen, samt statlige og regionale myndigheter. I tillegg til å ivareta overordnet og helhetlig styring, er ledergruppens viktigste oppgave å støtte og veilede enhetslederne i deres arbeid. På grunn av det store kontrollspennet er den daglige oppfølging av enhetslederne fordelt mellom medlemmene i rådmannens ledergruppe. Koordinering av fag og koordinering av IKT må henge sammen. Det samme gjelder koordinering av IKT og telefoni og koordinering av IKT og elektronikk (bl.a. internkabling). Støttetjenestene må være 13

14 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune samkjørte for at man skal sikre at sentrale systemer som sak/arkivsystem og ERP løsning er oppdaterte og utnyttet i kommunen. Disse systemene er kjernesystemer som inneholder mange grunndata som gjenbrukes i andre systemer eller som er integrert med andre fagsystemer. Videre henger økonomi, ansvar for personal og IKT sammen, ikke minst for å gi støtte til forretningsarkitekturen. Dagens organisering er noe fragmentert ved at ansvar for telefoni og internkabling ikke er organisert inn under IKT. Det er heller ikke noe i kommunens avtale med driftsleverandør omkring disse forholdene. Kommunen skal fortsette med outsourcing av IKT driften og gjennom anbudskonkurranse skal man inngå ny avtale med en leverandør. Et premiss for ny avtale er at driftsleverandøren skal utføre prosjektering knyttet til kabling og skal drifte kommunal telefoniløsning i samarbeid med en evt. tredjepart. Koordinering av IKT internt vil også innbefatte telefoni og kabling og den organisatoriske strukturen med avklarte ansvarsområder, vil sikre dette uten tilføring av nye ressurser. Det vil være behov for klare rutiner og telefonisystemet vil budsjettmessig ligge under IKT fra Mål: Det finnes rutiner som sikrer nødvendig koordinering Alle prosjektledere i kommunen involverer IKT tidlig i prosessen Alle byggeprosjekter involverer IKT tidlig i prosjektet Enhetslederne har et bestiller punkt for IKT tjenester inkludert telefoni og internkabling Intern IKT henger godt sammen med IKT drift og det er klare rutiner på hvem som utfører hva. Gjelder også drift av IKT i skolen og diverse alarmer og utstyr i helse og omsorg. 14

15 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Forretningsarkitektur Strategien er forankret i kommuneplanen som er vår overordnede strategi og den skal også henge sammen med hver enkelt årsplan ute i enhetene. Samtidig skal strategien sikre at kommunen følger statlige krav og føringer, og at vi strekker oss mot de mål som er satt i digitaliseringsstrategien til KS. Strategien til KS gjelder frem til Vi er midt i denne strategiperioden og flere av målkravene til KS er allerede oppnådd i vår kommune. Kommunen skal arbeide mot å nå ambisjonsnivået for digitalisering i kommunesektoren satt av KommIT. 6 Mål som fremgår i digitalstrategien bygger opp under målene som er fremhevet i kommuneplanen. Kommunen har over tid benyttet en metode for gevinstrealisering, egevinst. Denne metodikken er nå videreført i et prosjekt med navn «God kommunal styring». Dette prosjektet har hatt fokus på måleindikatorer generelt for kommunen og spesielt innenfor fagområdene. Det pågår nå et arbeid med å få innført nye rutiner som sikrer at kommunen justerer sin virksomhetsstyring slik at den blir enda mer helhetlig enn tidligere. En viktig faktor her var å få på plass en samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanen er i sin helhet ute på høring i skrivende stund. Et elektronisk styringssystem er under implementering og kommunen har nå tatt arbeidet med gevinstrealisering et hakk videre ved at det kjøres sammen med bruk av balansert målstyring. Kommunens helhetlige styringssystem er basert på følgende temaområder: Økonomi, medarbeidere, resultatkvalitet, brukere/innbyggere og samfunnsutvikling. Alle endringer skal ses i lys av gevinstrealisering. Her får kommunen nå bistand fra KommIT gjennom «Gevinstkokeboka» 7. Prosjektet «God kommunal styring» skal sikre at lederne får nødvendig opplæring i metodikken, og da med «Lyngdalmodellen» som kobler sammen bruk av balansert målstyring og gevinstrealisering. Prosjekter skal kobles med linjen slik at den enkelte leder kan ta ansvar for å omgjøre potensielle gevinster til reelle gevinster når prosjektet er gjennomført og effektene kan «innhentes». Samtidig skal systemet sikre en god prosjektportefølje med klare resultatmål innenfor prosjektene. Her vil analyse av arbeidsprosesser være sentralt, man må spørre seg «Hva skal vi slutte med?» og endringene vil kunne kreve avklaringer innenfor personalområdet siden medarbeiderne er vår største ressurs. Metodikken skal derfor forankres godt i organisasjonsavdelingen som skal ta hovedansvaret for fasilitering og opplæring innenfor metodikken, i samarbeid med IKT. Endringer må også kommuniseres ut. Det er to sentrale enheter som alltid skal bli vurdert for involvering i endringsarbeidet da de har ansvar som går på tvers av fagenhetene. Det er fellestjenesten og servicekontor. Man må sjekke ut om endringene påvirker krav til arkiv. Da skal fellestjenesten involveres. Dersom endringene påvirker publikum, skal servicekontoret ha beskjed. Kommuneplanen visualiserer kommunens helhetlige system for virksomhetsstyring på følgende måte: 6 KommIT, juni KS,

16 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Mål: Alle ledere i kommunen har gjennomført opplæring i bruk av styringssystem og metode for gevinstrealisering. Ansatte i organisasjonsavdelingen er opplært i metode for gevinstrealisering og bidrar med veiledning til tjenesteenhetene. Enkel gevinstrealiseringsanalyse blir gjennomført ved alle endringer 16

17 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Informasjons- og systemarkitektur Kommunen skal til enhver tid tilstrebe å følge nasjonale standarder og kommunale standarder innenfor IKT. I tillegg skal kommunen være en pådriver i dette arbeidet med å komme med innspill til KommIT. Det er ofte i det praktiske liv at man ser hvordan teoretiske rammebetingelser fungerer eller ikke fungerer. Kommunen har som mål å utnytte nasjonale og kommunale felleskomponenter. Innenfor enkelte områder som f.eks. det sentrale folkeregister, er det både økonomiske og tekniske utfordringer for å sikre en bedre bruk enn hva vi har i dag. I alle nyanskaffelser skal kommunen sørge for at det blir stilt krav til at systemet følger både lovkrav og sentrale føringer rundt rammebetingelser og standarder. Kommunen har innført Feide i hele organisasjonen. Dette er et eksempel på hvordan kommunen jobber med bruk av nasjonale standarder. Denne metoden innebærer at man sørger for at de ansatte og elevene kan forholde seg til samme brukernavn og passord i alle de systemene de bruker og man sikrer at tilgangen fjernes automatisk når ansatte og elever slutter. Mål: Alle eksterne tjenester til innbygger og næringsliv som krever autentisering skal bruke IDporten. Kommunen skal utnytte alle tjenester i Altinn Digital postforsendelse via SvarUT skal gjelde alle deler av kommunal forvaltning. Det innebærer at fagsystemene må kobles sammen med denne løsningen. Kommunen skal ta i bruk SvarInn så snart løsningen er på plass. Nasjonale og kommunale felleskomponenter skal benyttes når det er mulig. Standardiserte løsninger skal velges fremfor proprietære løsninger. 17

18 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Teknologiarkitektur Kommunen eier fiberen selv og har kun et par leide samband. Infrastrukturen skal til enhver tid bygge opp under krav til felles systemer og fagsystemer. Krav til lagring og sikkerhet øker. Ansatte og innbyggere har høye krav til hastighet på linje og til serverkapasitet. Samtidig skal kommunens infrastruktur ikke bygges ut mer enn nødvendig. Man skal til enhver tid vurdere å bruke skytjenester fremfor intern installasjon. Bruk av virtuelle servere skal videreføres i samme grad som nå. Organisatorisk vil det alltid være nødvendig å ta med innspill i prosjekter knyttet til infrastruktur. Det betyr at IKT drift alltid skal involveres tidlig i både byggeprosjekter og i prosjekter hvor man skal bruke teknologi. Kommunen skal ha en grønn profil på sin teknologiarkitektur. Miljøhensyn er særdeles viktig innenfor dette området da det er lite hensiktsmessig å fjerne papir dersom man ikke kjøper hardware som har noe levetid. Hardware skal benyttes på en smart måte som sikrer at man forlenger levetiden om det er mulig. Det er ikke teknologiarkitekturen som skal styre fagutviklingen i kommunen, men tjenesteproduksjonen som skal styre utviklingen av teknologiarkitekturen. For å få det til trenger vi gode samhandlingsarenaer og prosjektene må ta høyde for den kostnaden som kreves for å bygge og vedlikeholde en solid infrastruktur. Digitale tjenester skapes sammen med brukere, ansatte i kommuner og andre interessenter. Standardisering innenfor maskinvare og multimaskiner skal vektlegges slik at det blir mindre tidkrevende å drifte og sikrere å skrive ut. Utskrift må reduseres og utskrift må beskyttes slik at ikke papir kommer på avveie. Mål: Infrastrukturen skal være skalerbar og robust Skytjenester skal tas i bruk når det er økonomisk gunstig og ikke går utover krav til respons, nedetid og integrasjoner. Dagens «interne sky» skal utnyttes og vi skal ha færrest mulig fysiske servere. Trådløst nett skal tilbys ved alle kommunale lokasjoner. Kommunen skal ha en standardisert maskinpark Follow me er innført. 18

19 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Sikkerhetsarkitektur Kommunen har en sikkerhetsansvarlig som ikke er organisert under IKT. Det anses som en fordel. Samtidig er det tillagt et ansvar til IKT drift knyttet til teknisk sikkerhet, både med å sikre tekniske krav, komme med innspill til kommunen og med nødvendig backup rutiner. Dette skal videreføres i ny avtale. Det fremgår av sikkerhetshåndboka hvem som har delegert ansvar for informasjonssikkerheten i vår kommune og den enkelte ansatte signerer avtale omkring dette på lik linje med taushetserklæring. Kommunen har et ansvar for å gi de ansatte nødvendig opplæring innenfor dette området. KommIT sin elæringsarena vil bidra til dette. Mål: Kommunen følger til enhver tid krav om informasjonssikkerhet. Det gjennomføres årlig sjekk av kommunens nettverk for å sikre at brannmurer og koblinger mellom interne og eksterne tjenester er riktig satt opp. Krav til kryptering overholdes. Det er til enhver tid oversikt over hvem som har tilgang og til hva, innenfor kommunens nettverk. Norm for informasjonssikkerhet følges og opplæring av normen inngår som en del av kompetansehevingsprogrammet innenfor omsorgstjenesten. Feide opplæring i skolen har fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Alle ansatte har undertegnet sikkerhetserklæring. 19

20 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tverrgående satsingsområder Digital dialog Vi skal være på nett med innbyggerne og med næringsliv og våre tjenester skal henge sammen. Kommunens hjemmeside er sentralt i dette arbeidet, men også fokus på bruk av sosiale medier og utnyttelse av alle de informasjonskanalene som vi har. Innenfor oppvekst er det blant annet blitt en stor suksess med bruk av mobilskole som sikrer at elever og foresatte kan kommunisere med barnehage og skole via sms, og uten at det krever at ansatte bruker egne mobilabonnementer. Vi skal velge de kommunikasjonskanalene som er mest fornuftig innenfor målgruppen. Så langt som mulig skal våre kunder kunne finne frem til våre tjenester selv og være sitt eget servicekontor om de ønsker. Kommunen kan lære av næringslivet og bankene har gjort stor suksess med sin nettbankløsning. Vi skal også kunne frigjøre ressurser og tilby kundene tjenester 24:7 med å bruke «nettbankstrategien». Vår hjemmeside skal ha et språk som er forståelig for hvem som helst. Typiske forvaltingsuttrykk, «kommunespråk» og faguttrykk skal enten lukes bort eller forklares. Det skal lages gode hjelpetekster når det er nødvendig. Kommunen skal fortsette med å bruke sosiale medier som informasjonskanal. Det skal også vurderes om noen av kommunens hjemmesider (eks. skolene) skal tas bort fordi de ikke har ønsket effekt. Vi skal våge å slutte med det som ikke virker. Alle tjenester på nett skal tilfredsstille krav til universell utforming. Noen ganger vil ikke det være tilstrekkelig. I samarbeid med råd for funksjonshemmede skal kommunen finne gode løsninger som sikrer at alle får delta på våre arenaer uavhengig av funksjonsnivå. Kommunen skal ha tjenester som henger sammen og som automatiseres der hvor automatikk tjener formålet og er innenfor en sikkerhetsmargin som er akseptabel. Interne samhandlingsarenaer skal være effektive og brukervennlige slik at våre medarbeidere kan fokusere på sine kjerneoppgaver, eks. undervisning og pleie. Politikerløsningen skal fremme arbeidsoppgavene som våre frivillige politikere gjennomfører ukentlig. Dialog med publikum skal også her vektlegges. Lyngdal har vært involvert i prosjekter sammen med Universitetet i Agder innenfor edemokrati. Dette begrepet er noe fremmedgjørende og edialog er mer forståelig. Administrasjonen skal sikre at henvendelser til kommunen kommer frem til politikerne når henvendelsen er av slik karakter at det er dit den skal. Kommunens kommunikasjonskanaler skal henge 20

21 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger godt sammen slik at kunden ikke må lete etter hvor informasjonen skal sendes, men at den kommer frem dit den skal gjennom våre løsninger. Mål: Kommunen har nettbaserte tjenester som tilfredsstiller krav til universell utforming Kommunen tilbyr sikker pålogging med bruk av ID porten for innbyggerne til egne opplysninger Kommunen har automatiserte prosesser der tjenesteområdene henger sammen Kommunen bruker sosiale medier for å fremme dialog, økt informasjonsspredning, krisekommunikasjon og for å styrke lokaldemokratiet De digitale kanelene har et gjennomtenkt språkbruk. Digitale tjenester presenteres på det medium (eksempelvis smarttelefon, PC, nettbrett) og kanal som innbyggere og næringsliv velger. Innbygger og næringsliv slipper å registrere opplysninger som kommunen kjenner fra før. Intern dialog og informasjon presenteres i systemer som henger sammen og som er enkle å håndtere for den enkelte medarbeider. Det legges til rette for at innbyggere kan følge med og komme med innspill til politiske prosesser gjennom ulike kanaler. 21

22 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Kompetanse Kommuneplanen viser til effektiviseringsutfordringene som kommunen har i og med inntektsgrunnlaget er lavere enn de fleste andre kommuner i Norge. I tillegg har kommunen hatt en rekke store investeringer de senere år. Budsjettet er derfor stramt og effektiviseringskravet høyt. Det betyr at vi må ta noen smarte valg. Menneskene er den største ressursen til en kommune. Det betyr at skal vi få mer igjen for hver krone ved bruk av teknologi, så må vi ha ansatte som får tilført nødvendig kompetanse og tid til å bruke de løsningene som kommunen har og som kommunen skal kjøpe i fremtiden. Skal vi oppnå «nettbank-effekt» må vi sikre oss at våre innbyggere og næringsliv kan bruke de elektroniske tjenestene vi tilbyr, uten at de trenger for mye bistand fra ansatte. Strategi og bestillerkompetansen vår må styrkes. Dagens ansvarsforhold gjør at vi er sårbare på dette området siden intern IKT er en liten enhet på 1,5 årsverk. Kommunen er med i innkjøpssamarbeidet, OFA, men må sørge for å ha egne ressurser til dette arbeidet. Tidligere delte kommunen ressurser med DDV (det digitale vestre agder). Koordineringsansvaret internt ligger hos leder for plan- og økonomiavdelingen. Det anses som mulig å gjennomføre oppgavene innenfor de ressursene kommunen har til rådighet, men at oppgavene må fordeles på flere enheter. Kompetanse må tilføres til ledere og ansatte. Rådmannens ledergruppe vil være sentralt i dette arbeidet da medlemmene her har koordineringsansvar innenfor sektorene. Det skal tilrettelegges for mer bruk av elæring og KommIT sitt arbeid innenfor dette område skal benyttes. Kommunen har også god erfaring med kollegaveiledning og denne praksisen skal også videreføres. Kompetanseplan er en vesentlig del av rullerende handlingsplan «Fra ord til handling» og det skal tas høyde for kostnader til dette i budsjettarbeidet. I den grad det er mulig skal opplæringen gjennomføres som et ledd av ordinær drift, eks. på samme måte som sykepleieprosedyrer blir vist i stell. Innenfor oppvekst vil det være behov for egne kartleggingsverktøy på kompetanse. For kommunen generelt bør kartlegging av digital kompetanse inkludert lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet, inngå som et ledd i kartlegging av kompetansebehovet samlet sett. 22

23 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Mål: Kommunen har kompetanse til å iverksette endringsprosesser og involvere de rette aktørene, basert på tjenesteområdets behov. Kommunen har kompetanse til å utnytte anskaffelsesprosessen som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon. Kommunen har ansatte og politikere som har tilstrekkelig kompetanse til å bruke aktuelle IKT-løsninger. Kommunen har ansatte som kan gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i bruk av de digitale løsningene. Kommunen har kompetanse om lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet blant sine ansatte. 23

24 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Arkiv og dokumenthåndtering Lyngdal var den første kommunen i Norge som fikk fullelektronisk arkiv, men det er fortsatt faglige arkiv som er på papir. Her finnes det nå løsninger som tilfredsstiller krav til elektronisk arkiv. Det vurderes som mest fornuftig å få på plass en løsning som sikrer at alle fagsystemer er koblet til dagens arkivkjerne, men her kreves det samarbeid mellom flere leverandører og integrasjonsstandarden er fortsatt ikke helt klar. Det pågår et arbeid i regi av KS som mest sannsynlig vil løse dagens utfordringer her. Mens man venter bør dagens papirarkiv bli elektronisk og de løsningene som er tilgjengelig skal benyttes. Kommunen har i strategiperioden ikke et modenhetsnivå som tilsier at fokus på åpne data kan tilbys slik retningslinjene tilsier. Tilgjengeliggjøring og videre bruk av offentlige data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til og gjøre nytte av informasjon forvaltningen har. Her vil kommunen ikke kunne tilby data på et slikt format som retningslinjene krever. Dette er noe som kommunen må tilstrebe for neste strategiperiode. Det vil bli økt fokus på innsynsrett i perioden. I dag tilbys innsyn ved bestilling. I strategiperioden skal kommune etablere løsning for fulltekstdokument på nett og partsinnsyn skal også få en bedre elektronisk løsning. Fokus på innsyn via kart skal videreføres, inkludert planinnsyn. 24

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer