Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012"

Transkript

1 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen NESTUN Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Rapportnummer: I.FMHO Til stede ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Alireza Soltani Fra eiendomsbesitter: Geir Evanger Fra Arbeidstilsynet: Pål Erdal Fra BKK Elsikkerhet AS: Helge Antoniazzi Fra Fylkesmannen i Hordaland: Nina Vadøy og Britt Solheim Resultat fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler avvik fra inspeksjonen. Dersom vi ikke får melding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten endelig. Fylkesmannen i Hordaland fant tre avvik innen følgende tema under inspeksjonen: håndtering av farlig avfall internkontroll for ytre miljø kjemikaliehåndtering Avvikene er nærmere omtalt fra side fem og utover i rapporten. Anto Bil må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. mars 2013 på at avvikene er rettet. Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere omtalt på side to. Sissel Storebø e. f. senioringeniør Britt Solheim senioringeniør Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi til: Bergen kommune Arbeidstilsynet v/ Pål Erdal og BKK Elsikkerhet AS v/ Helge Antoniazzi Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 1. Informasjon om virksomheten Namn: Anto Bil Anleggsnr: Besøksadresse: Helldalshaugen 22, 5222 NESTUN Postadresse: Postboks 3665, 5142 Fyllingsdalen E-post: Telefon: , mobil Kommune: Bergen Organisasjonsnr.: Bransjenr. (NACE-kode): Eier (org.nr): Kontrollklasse: 4 2. Bakgrunnen for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven med forskrifter blir overholdt. Inspeksjonen ble gjennomført 24. oktober 2012 som en del av en nasjonal tilsynsaksjon i små verksteder og i bilpleiebransjen. Inspeksjonen inngår også i tilsynsetatenes felles risikoaksjon i Følgende hovedtema ble kontrollert: håndtering av farlig avfall internkontroll for farlig avfall håndtering av kjemikalier og substitusjon risikovurdering og avviksbehandling 3. Oppfølging etter kontrollen Virksomheten plikter å rette opp avvikene som er omtalt i denne rapporten. Farlig avfall som bilbatteri lagret utendørs, bilvrak og oljeforurenset sand og grus må fjernes så snart som mulig. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Anto Bil sende en skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon som viser hvordan avvikene er rettet innen 1. mars 2013, gjerne med bildedokumentasjon. Varsel om tvangsmulkt Dersom vi ikke får tilbakemelding med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 1. mars 2013, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensingsloven 73. Tvangsmulkten må betales dersom Fylkesmannen ikke har fått skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen fristen. En eventuell tvangsmulkt vil være på kroner. Virksomheten kan kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarar må sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven 16. 2

3 4. Vedtak om kontrollgebyr Fylkesmannen varslet 19. oktober 2012 i e-post at virksomheten ville få et gebyr på kroner for inspeksjonen, jf. forureiningsforskrifta 39-7, gebyrsats 3. Vi har valgt å fastsette gebyrsats 4, tilsvarende kroner. Faktura blir ettersendt fra Klima- og forurensingsdirektoratet. Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har fått denne rapporten. Klagen må inneholde den eller de endringene dere ønsker. Den bør være grunngitt og skal sendes til Fylkesmannen. 5. Offentliggjøring Denne rapporten vil være tilgjengelig for allmenheten via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på jf. offentlighetsloven. 6. Dokumentunderlag Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsdatablad i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Informasjon om regelverket finner du på og 7. Definisjoner Avvik: brudd på krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel brudd på krav i forurensingsloven, produktkontrolloven og forskrifter som er hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse eller dispensasjoner). Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke er omfattet av definisjonen for avvik. Farlig avfall og kjemikalier Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi heller farlig avfall i kloakken, kan det gjøre at kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag. 3

4 Farlig avfall Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall ( 11-5), krav om tillatelse ( 11-6 og 11-7), leveringsplikt ( 11-8), deklarering ( 11-12) og tilsyn ( 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende. Deklarasjonsskjema som virksomheten må fylle ut ved levering av farlig avfall, får du på de fleste avfallsmottak eller ved henvendelse til NORSAS, eller på telefon Kjemikalier Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Reguleringer fins blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonylog oktylfenol og deres etoksilater. Substitusjon av farlige kjemikalier Substitusjonsplikten er et verktøy i arbeidet med å redusere risiko fra helse- og miljøfarlige stoffer. Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsprinsippet innebærer at den som har med farlige kjemikalier å gjøre skal vurdere om virksomheten når sitt mål like godt med et mindre farlig kjemikalium, uten bruk av kjemikalier eller med en annen metode. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker kjemikalier fra 1. januar 2000, er pålagt å vurdere substitusjon av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Leverandører er pliktige til å gi opplysninger om produktet som kan ha betydning for helse- og miljøspørsmål til deg som yrkesmessig bruker. Slik informasjon kan blant annet finnes i sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon. 8. Informasjon gitt til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Veiviser til regelverk for virksomheter: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Diverse infoskriv om avfall, farlig avfall, substitusjonsplikt og gebyr 4

5 8. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1: Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Grunnlag for avviket: a) Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall i avfallsforskriften/ kan ikke dokumentere at de overholder leveringsplikten, jf b) Virksomheten har ikke fylt ut deklarasjonsskjema for farlig avfall, jf. avfallsforskriften c) Virksomheten leverer ikke farlig avfall til innsamler/ godkjent mottaker, jf. avfallsforskriften 11-8 d) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering og/eller merking av lagret farlig avfall, jf. avfallsforskriften 11-5 e) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall, jf. avfallsforskriften 11-5 Kommentarer: Virksomheten opplyste at de nettopp har inngått avtale med Ragn-Sells om henting av farlig avfall. Virksomheten skal få levert egen kontainer for farlig avfall med mulighet for oppsamling av søl. Gjenpart av deklarasjonsskjema som dokumentasjon for levering av farlig avfall kunne ikke framvises ved tilsynet. Farlig avfall skal lagres slik at søl og/eller lekkasje bli samlet opp. Beholderne skal være merket med innholdet. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall eller annet farlig avfall. Lagringsplassen for farlig avfall skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Ved tilsynet var en trepalle med bilbatterier lagret utendørs på grusdekke. Batteriene var ikke sikret mot vær og vind og var også tilgjengelig for uvedkommende, se bilde. Det ble opplyst at spraybokser leveres som restavfall. Virksomheten hadde lagret flere oljefat, med påskrift bensin og diesel, i tillegg til mindre metallkanner, utendørs utenfor tett dekke. Ved tilsynet var disse fatene tomme. Det var tydelige spor etter oljesøl på bakken, og det ble opplyst at denne oljeforurensningen var av eldre dato. Farlig avfall skal leveres minst en gang i året når mengden overskrider 1 kilo. Farlig avfall er blant annet spillolje, bilbatteri, produktrester/ kjemikalier, rester av tynner, vann- og slam fra anlegg for vask av verktøy, rester av sparkel og spraybokser. Virksomheten skal betale for håndteringen og avfallet skal deklareres. Dokumentasjonen på at avfallet er levert og deklarert skal oppbevares i 5 år. 5

6 Tilbakemelding til Fylkesmannen: Anto Bil skal oversende en beskrivelse over hvilke tiltak virksomheten har iverksatt for å sikre riktig oppbevaring og levering av farlig avfall innen fristen til godkjent mottak. Send gjerne med bilder. Virksomheten skal også oversende kopi av deklarasjonsskjema for levert farlig avfall for følgende: oljeforurenset grus bilbatterier Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll for ytre miljø Avvik fra: Internkontrollforskriften 4 og 5, andre ledd punkt 6, 7 og 8 Grunnlag for avviket: a) Virksomheten har ikke kartlagt og vurdert risiko, jf. 5 andre ledd punkt 6 b) Virksomheten har ikke på bakgrunn av risikovurdering utarbeidet tiltaks-/handlingsplaner jf. 5 andre ledd punkt 7 c) Virksomheten har ikke etablert et avvikshåndteringssystem for å avdekke og rette opp og forebygge, jf. 5 andre ledd punkt 7 d) Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall, jf. 5 andre ledd punkt 7, 4 e) Virksomheten har ikke rutiner for gjennomgang av internkontrollen, jf. internkontrollforskriften 5 andre ledd punkt 8 Kommentarer: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter, jf. internkontrollforskriften 4. Virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens aktiviteter og risikoforhold. Risiko for forurensning knyttet til lagring av farlig avfall og håndtering av kjemikalier og farlig avfall og risiko for forurensning av for eksempel vassdrag (elv), er viktige faktorer som må være med i risikovurderingen. Når virksomheten lagrer bilbatterier og oljefat utenom tett dekke, uten oppsamlingsmuligheter og like i nærheten av elven, er dette tema som må være med i risikovurderingen. Se bilde. Verkstedet er utstyrt med rister i gulvet og eventuelle utslipp fra søl, spyling og vasking ledes via røropplegg under gulvet, rett i elven som går forbi og under bygningen. Dette er også tema som må være med i en risikovurdering. 6

7 I ein risikovurdering er det viktig å få med: tidligere hendelser mulige/sannsynlige hendelser hendelser som mest sannsynlig ikke vil inntreffe, men hvor konsekvensen er stor om det skjer Det må settes akseptkriterier for ytre miljø. Akseptkriterier er et mål for hva en virksomhet aksepterer av risiko. Det kan være en fordel å gjennomføre denne vurderingen før selve risikoanalysen. Risiko er definert ved konsekvens ganger sannsynlighet. Dette viser hvor ofte en uønsket hendelse kan skje, og hvilke følger hendelsen vil utgjøre. En risikovurdering får en ved å sammenstille resultater fra risikoanalysen og akseptkriteriene. Virksomheten mangler skriftlige rutiner. Skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall skal sikre at alt farlig avfall håndteres i tråd med gjeldende regelverk og bør derfor omfatte en oversikt over alt farlig avfall som oppstår i bedriften. Rutinene bør også inneholde opplysninger om hvor og hvordan farlig avfall skal lagres, merkes, leveres og deklareres og hvem som er ansvarlig for dette, inkludert hvor vi finner referansene til dette i regelverket. Virksomheten må også foreta en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer slik den skal og er oppdatert. Rutinene for dette skal være skriftlig. Skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen: o kartlegging og vurdering av risiko for ytre miljø o tiltaks-/handlingsplaner utarbeidet på bakgrunn av risikovurderingen o skriftlig avviksbehandlingssystem for ytre miljø o skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall o skriftlig rutine for avviksbehandling o skriftlig rutine for hvordan internkontrollen skal holdes oppdatert Avvik 3: Virksomheten har mangler ved kjemikaliehåndteringen Avvik fra: Produktkontrolloven 3a Substitusjonsplikt Internkontrollforskriften 5, andre ledd punkt 7. Grunnlaget for avviket: a)virksomheten har ikke en dokumentert oversikt over de farlige kjemikaliene den bruker. b) Virksomheten mangler skriftlig dokumentasjon på at det er gjort en systematisk vurdering av substitusjon av kjemikalier. 7

8 Kommentarer: Virksomheten mangler en liste over alle kjemikaliene/produktene som brukes. Sikkerhetsdatablader er en viktig kilde til informasjon om de farlige egenskapene til kjemikaliene og produktene som virksomheten bruker. Disse bør brukes aktivt i arbeidet med substitusjon. Det var ikke dokumentert skriftlig at virksomheten har vurdert substitusjon. Alle virksomheter som bruker helse- og miljøskadelige kjemikalier har plikt til å vurdere substitusjon. Databladene inneholder opplysninger som vil være til hjelp for å kartlegge hvilke kjemikalier virksomheten bruker. Substitusjon trinn for trinn: 1. skaff informasjon om det eksisterende produktet 2. gjør en prioritering 3. finn ut om det finnes alternativer 4. hva er risiko ved alternativene? 5. sammenlign risiko 6. substituere? 7. substitusjon er en kontinuerlig prosess Skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen: o liste over alle kjemikalier og produkter som er i bruk o fremskaffe oppdaterte sikkerhetsdatablad for alle produktene som brukes o dokumentasjon på at det er gjort en systematisk vurdering av substitusjon av kjemikalier 7. Andre forhold Firmaet har vært i drift i 4 år og driver med salg av brukte biler og utfører litt reparasjonsarbeid. For å kunne drive som et fullverdig bilverksted, har bedriften søkt Statens vegvesen om å bli godkjent. Verkstedet er ikke godkjent ennå, blant annet fordi ingen av de ansatte er godkjent som mekanikere. Ved tilsynet var det usikkerhet om oljeutskiller var etablert på eiendommen. Verken eier av eiendommen eller virksomhetens leder kunne svare på om det var etablert oljeutskiller. Fordi verkstedet ikke er godkjent av Statens vegvesen i dag, blir heller ikke olje og oljerester spylt ned i ristene som er montert i golvet i verkstedet. Det ble fortalt at det under golvet i verkstedet, under ristene er montert rør/kanaler. Alt vann som renner ned i ristene blir ført til et felles utløpsrør og renner ut i elven som renner forbi og under huset. Når det gjelder bruk og drift av oljeutskiller er det Bergen kommune Vann- og avløpsetaten som er myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 15. Fylkesmannen har kontaktet kommunen og fått opplyst at det ikke er registrert oljeutskiller på eiendommen. 8

9 8. Bilder Bilder tatt utenfor verkstedet. 9

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer