Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen"

Transkript

1 Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1

2 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD Hjemmel, varighet og virkeområde Ansettelse og oppsigelse av arbeidstakere Arbeidstid (HTA kap 1, 4) Supplerende regler for overtid Lønn ved særskilte forhold (Hovedtariffavtalen kap 1, 8) Lønn under militærtjeneste Reisegodtgjørelse ved arbeidsreiser dekning av merutgifter ved varierende fremmøtested Sykkelgodtgjørelse... 7 Kap 2 ARBEIDSTØY Verneutstyr Eget arbeidstøy/ekstra stor slitasje... 8 ORDNINGER FOR PERSONALET I BARNEHAGENE... 9 Avlønning av førskolelærere som går i assistentstillinger i barnehager... 9 Transport av barn i ansattes bil... 9 VEDLEGG Vedlegg 1: Resultat fra drøftingsmøte (sak 12) Vedlegg 2: Transport av barn med ansattes bil

3 Innledning Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for våre tillitsvalgte ved de kommunale barnehagene i Bergen kommune. Heftet kan lastes ned fra vår nettside, der heftet til enhver tid vil være oppdatert. Heftet omhandler generelle særavtaler i kommunen, samt ordninger i kommunen. Særavtaler inngås etter forhandlinger mellom partene med hjemmel i hovedavtalens bestemmelser i del A 4-5. Dersom partene ikke kommer til enighet, går slike forhandlinger til lokal nemnd ( 6-2). Arbeidsgiver kan altså ikke bruke sin styringsrett etter at forhandlingene er sluttførte. Særavtaler må skriftlig sies opp. En av partene kan da kreve reforhandling av avtalen. Ordninger kommer til ved at arbeidsgiver tar en avgjørelse etter at drøftinger etter hovedavtalens del B har funnet sted. Her har arbeidsgiver styringsrett. Ordninger kan altså endres etter at nye drøftinger har funnet sted. Vi gjør også oppmerksom på vårt Hefte om lønn i barnehagene, Bergen kommune. Heftene må følge tillitsvervet. Hvis det velges ny tillitsvalgt, må den avtroppende sørge for å gjøre den nye oppmerksom på heftene. Heftene finner du på vår nettside her Bergen august Med hilsen for Utdanningsforbundet Bergen Bjarne M. Olsvold leder Gunnar Hagen seniorkonsulent 3

4 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER Kap 1 GENERELLE FORHOLD 1.0 Hjemmel, varighet og virkeområde Lokal særavtale er hjemlet i Hovedavtalen del A 4 5, og kommer i tillegg til Hovedtariffavtalen (HTA). Særavtalen gjelder fra Sies avtalen ikke opp skriftlig med minst 3 måneders varsel, gjelder den videre i 1 år ad gangen med samme oppsigelsesfrist. 1.1 Ansettelse og oppsigelse av arbeidstakere Reguleres av Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen, Bergen kommunes personal- og arbeidsreglement og lokale tilpasninger til Hovedavtalen. 1.2 Arbeidstid (HTA kap 1, 4) Dagarbeidere For dagarbeidere er arbeidstiden netto 37,5 t/uke (brutto 40 t/uke). Begrepet dagarbeider omfatter ikke arbeidstakere på skift, turnus eller kontorpersonale. Arbeidstidstiden er fra kl til kl hele året. Fri hver lørdag. Annen arbeidstid kan fastsettes, jf HTA kap Jf ellers pkt i denne avtale Turnusarbeid Det vises til egne retningslinjer for turnusplaner Undervisningspersonalet For undervisningspersonalet gjelder egen arbeidstidsavtale Kontoradministrasjon For arbeidstakere i kontoradministrasjonen skal den alminnelige arbeidstid være: I tidsrommet 1. april september fra til I tidsrommet 1. okt mars fra til I arbeidstiden er inkludert 20 min. spisepause Særskilt om spisetid For arbeidstakere som ikke har spisetid innregulert i arbeidstiden, gjelder AML 10-9: --- Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves --- 4

5 Utdanningsforbundet Bergen har i flere omganger prøvd å få en egen avtale med kommunen om at spisetiden i barnehagene blir innregulert i arbeidstiden. Kommunen har ikke villet inngå en slik avtale. Vi tvistet derfor saken inn i lokal nemnd våren 2009, men vant ikke fram. Likevel gjelder bestemmelsen i AML Hvis våre medlemmer i barnehagen ikke fritt kan forlate barnehagen under spisepausen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Arbeidsgiver kan imidlertid forskyve pausetiden, når forholdene gjør det nødvendig Særskilt arbeidstidsinndeling Når arbeidets art tilsier det, kan særskilt arbeidsinndeling/arbeidsplaner innenfor HTA kap fastsettes, etter drøftinger sentralt i Bergen kommune Fleksibel arbeidstid Det vises til egen avtale om fleksibel arbeidstid i Bergen kommune, jf vedlegg. For arbeidstakere som ikke omfattes av fleksitidsordningen kan det lokalt (i Byrådsavdelinger/Bystyrets organer/foretak) inngås avtale om tilpassede ordninger. I barnehagene og SFO gjelder særavtalen om arbeidstid, SFS Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap 6, og overtidsarbeidet varer mer enn 2 timer, og ordren om arbeid er utgått så sent at arbeidstakeren ikke får anledning til å forsyne seg med mat hjemmefra, skal han/hun hvis bedriften ikke skaffer mat, ha sine utlegg til mat erstattet med inntil kr 120 etter fremlagt kvittering. Punktet kan komme til anvendelse f eks ved pålagt overtidsarbeid på mer enn 2 timer etter arbeidstid en dag og med varsel samme dag (f eks et uforutsett møte). 1.4 Lønn ved særskilte forhold (Hovedtariffavtalen kap 1, 8) Sykdom Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold utbetales under sykdom full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg som ville bli utbetalt om vedkommende var i arbeid, hele den tid arbeidstakeren har rett til sykelønn etter Folketrygden. Dersom lov om folketrygd endres kan det taes opp nye drøftinger Behandlingsutgifter Arbeidstakere som pådrar seg skade under arbeid får sine lege-, behandlings- og medisinutgifter dekket av kommunen. Behandlingsformen må være godkjent av Folketrygden. Ved skade som godkjennes som yrkesskade av Folketrygden kan kommunen forskuttere slike utgifter. Refusjonsbeløp fra Folketrygden eller forsikringsselskap tilfaller kommunen. 5

6 Ved skade (som ikke dekkes av annen ordning) dekker kommunen utgifter inntil kr pr år, totalt maks kr for hvert skadetilfelle. Det er en forutsetning at skaden meldes på kommunens skademeldingsskjema, og at det foreligger legevurdering om at skaden er pådratt under arbeid. Ordningen gjelder også på direkte reise mellom hjem og arbeidssted Omplassering Ved omplassering av arbeidstaker som følge av sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakernes forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende årslønn som en personlig ordning. Med nåværende årslønn menes lønnsplassering før lønnsrettigheten opphører eller lønnsplassering ved maxdato. Ved omplassering til høyere lønnet stilling skal lønn fastsettes på nytt. Er arbeidstakeren over 50 år og har minst 10 års sammenhengende tjeneste i kommunen, beholder vedkommende full ordinær lønn og faste årlige tillegg. Jf HTAs fellesbestemmelser Siste setning ovenfor utvider rettigheten til ansatte i Bergen kommune i forhold til ordlyden i HTA Egenmeldinger Dersom IA - avtalen faller bort, kan arbeidstakere i Bergen kommune bruke inntil 6 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode. 1.5 Lønn under militærtjeneste Arbeidstaker med minst 4 ukers tjeneste i kommunen tilstås lønn som bestemt, overensstemmende med HTA, under repetisjonsøvelser o.l. Det som utbetales av de militære myndigheter beholdes uavkortet for de 2 første uker. Jf HTAs fellesbestemmelser Reisegodtgjørelse ved arbeidsreiser dekning av merutgifter ved varierende fremmøtested Enhver arbeidstaker i kommunens tjeneste plikter selv å sørge for transport til og fra arbeidsstedet eller fremmøtestedet, og skal som hovedregel dekke reiseutgiftene selv. Reisetiden skal ligge utenfor ordinær arbeidstid når ikke annet er bestemt For arbeidstakere med varierende fremmøtested dekker Bergen kommune utgiftene til offentlig transportmiddel utover minstetakst fra bopel til fremmøtestedet og eventuell retur. Med "arbeidstakere med varierende fremmøtested" menes her arbeidstakere som på grunn av arbeidsoppgaver må bytte arbeidssted. Andre ordninger kan fastsettes For bruk av eget kjøretøy direkte mellom bolig og oppdragssted (ikke fast arbeidssted) tilståes km-godtgjørelse for strekningen som er lenger enn mellom bolig og fast oppmøtested og eventuell retur. 6

7 Bruk av egen bil skal være godkjent av arbeidsgiver. Annen ordning for dekning av merutgifter kan fastsettes lokalt Ordningen med bruk av egen bil skal begrenses til færrest mulig biler på samme arbeidssted (kollegakjøring) Bosatte utenfor Bergen regnes som å bo på kommunegrensen (evt. fergested i kommunen) Kommunen kan velge selv å transportere arbeidstakere fra egnet fremmøtested, bussholdeplass e.l. til arbeidsstedet når dette kan være hensiktsmessig. Slik reise skal også foregå utenfor arbeidstiden. Punktene gjelder for ansatte som må skifte arbeidssted for en periode, og angår sjelden noen av våre medlemmer. 1.7 Sykkelgodtgjørelse Arbeidstakere som etter avtale med arbeidsgiver i vesentlig grad (minimum 6 mnd) benytter egen sykkel i arbeid, tilstås en årlig godtgjørelse. For mer enn 50 % stilling kr pr år. For 50 % eller mindre kr pr år. Utbetales månedlig. Merk at det stilles to krav: Sykkelen må brukes i forbindelse med utførelsen av arbeidet, og den må brukes i minimum 6 måneder. Av våre medlemsgrupper kan dette være aktuelt f eks for spesialpedagoger i barnehagene. Kap 2 ARBEIDSTØY 2.0 Det avtales eventuell ordning med arbeidstøy i hver byrådsavdeling/bystyrets organer/foretak. Det vises til Sentral Generell Særavtale 1002 Arbeidstøy. Arbeidstøy utleveres eller refunderes ved kvittering eller godtgjøres ved et fast beløp pr mnd. Følgende retningslinjer gjelder: 2.1 Når det tilstås arbeidstøy gjøres dette gjennomgående gjeldende forutsatt at forholdene ellers er like. Ved lokal uenighet i byrådsavdelingene/bystyrets organer/foretak, kan saken drøftes sentralt i Bergen kommune Arbeidstakere som i vesentlige deler av sin arbeidsdag må oppholde seg ute, får eller får til disposisjon varmedresser, regntøy og gummistøvler etter behov Midlertidig ansatte får arbeidstøy til utlån. Etter 6 måneders virke gjelder samme arbeidstøyordning som for fast ansatte. 7

8 2.1.3 Med sammenhengende fravær på over 3 måneder forrykkes den ordinære tildeling av arbeidstøy med et tilsvarende tidsrom Arbeidstøy som lånes ut, skal rengjøres av arbeidsgiver mellom hvert utlån dersom dette hensiktsmessig kan gjøres I de tilfeller hvor kommunen holder fri vask, kan kommunen forlange at det blir benyttet arbeidstøy av bestemte stofftyper som egner seg for de aktuelle vaskemetoder. Sentral særavtale SGS 1002 om arbeidstøy lyder: Arbeidstøy: Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet avgjøres av partene lokalt gjennom særavtale. Ved uenighet om behovet gjelder Hovedavtalen del A, 4-5, jfr I de tilfeller det er behov for arbeidstøy, jf. ovenfor, men partene er enige om at det er mest hensiktsmessig at arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for de faktiske utgiftene. Det er avklart med Bergen kommune at fellesbestemmelsene i punktene skal praktiseres i SFO og barnehagene. Se også punkt 2.4 nedenfor. 2.3 Verneutstyr Arbeidsgiver plikter å stille verneutstyr til disposisjon, jf AML 3-2. Hva som kommer inn under begrepet verneutstyr avgjøres etter behandling i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg/ arbeidsmiljøgruppe. 2.4 Eget arbeidstøy/ekstra stor slitasje Hovedregel for arbeidstøy fremgår av pkt 2.0. Arbeidsgiver lokalt kan vurdere å utbetale et fast beløp på kr 160 pr mnd til arbeidstakere som har behov for arbeidstøy. Tilsvarende kan vurderes utbetalt ved ekstra stor slitasje på privat tøy. Ved lokal uenighet i byrådsavdelingene/bystyrets organer/foretak kan saken drøftes sentralt i Bergen kommune. Punkt 2.4 skal praktiseres i SFO og barnehagene. 8

9 ORDNINGER FOR PERSONALET I BARNEHAGENE Avlønning av førskolelærere som går i assistentstillinger i barnehager Disse gis fagarbeideravlønning. Se sak 12 i vedlegg 1. Dette er et drøftingsresultat med Bergen kommune. (Referat fra drøftingsmøte ). Transport av barn i ansattes bil Når en arbeidstaker i en barnehage bruker sin egen bil ved et godkjent transportoppdrag, vil barnet hvis skaden ikke dekkes av arbeidstakerens bilforsikring være forsikret etter kommunens ulykkesforsikring. Se vedlegg 2. 9

10 VEDLEGG Vedlegg 1: Resultat fra drøftingsmøte (sak 12) 10

11 Vedlegg 2: Transport av barn med ansattes bil 11

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer