Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane"

Transkript

1 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004

2 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt om miljøvennlig transport som Naturvernforbundet har fått støtte fra Bergen kommune til å gjennomføre. Hovedformålet med prosjektet er å formidle forskning og kunnskap rundt miljø og samferdsel, og erfaringer og oversikt over denne problematikken i Bergen. Hovedbudskapet et at miljøbelastningene fra veitrafikken kun kan reduseres ved en helhetlig satsing på kollektivtrafikk og restriksjoner på privatbiltrafikk i byområdet. Vi takker Bergen kommune for støtten til denne rapporten. Takk til John Martin Jacobsen, Bente Fuglseth, Erlend Randeberg og Hilde Kalleklev for konstruktive innspill. Erik Natvig, februar 2004

3 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 3 av 36 Sammendrag 1. Innledning Bergensprogrammet er lansert som et trendbrudd innen transportpolitikken i Bergen. Men representerer de planlagte tiltakene et trendbrudd? Det vil bli vurdert i denne rapporten. Bergen har hatt en negativ utvikling med økende biltrafikkvekst og redusert antall som reiser med kollektivtrafikken. Hovedårsaken er synkende bevilgninger til kollektivtilbudet, som har gitt færre avganger og høyere takster. I 2015 vil veitrafikken, særlig mot sør, ifølge Bergen kommune bli så omfattende at veinettet blir sprengt. Noe må gjøres for å sikre framkommelighet men også for å redusere de miljøskadelige utslippene fra trafikken. 2. Harde fakta Forbruk av fossile brensler som bensin og diesel gir utslipp av klimagasser, og disse fører til klimaendringer som rammer fattige i verden. Veitrafikken står for en svært stor andel av klimagassutslippene i Norge og i Bergen, og de øker. Å redusere veitrafikken er avgjørende for å hindre farlige menneskeskapte klimaendringer. Veitrafikk gir også utslipp av partikler og gasser som gir lokal luftforurensning og er helseskadelig for byens innbyggere. Årlig er det opptil 140 mennesker som for forkortet sine liv på grunn av forurensningen. Mye transport og veitrafikk tar store arealer, og dette er et miljøproblem når arealbruken fører spredning av byområder for å få plass til alle som ønsker å bo der. Byspredning gir enda mer transport. I Bergen andelen som bor sentralt blitt redusert dramatisk til fordel for de som bor perifert, og transporten har økt dramatisk. 3. Mulige tiltak Veibygging har vært et lenge brukt tiltak for å fjerne køer og redusere miljøbelastninger, men har også ført til økt transport og svekket konkurransegrunnlag for kollektivtrafikken. Bedre veier gjør at folk reiser lenger, oftere og mindre kollektivt enn før. Bedre kollektivtrafikk er et alternativ som har mye større transportkapasitet, og som gir lavere utslipp en biltrafikk dersom nok mennesker benytter seg av tilbudet. Tiltak for bedre kollektivtilbud er flere avganger, pålitelige, tilpassede og enkle ruter, gode rabattordningen, enkle pris- og betalingssystemer, gode terminaler og holdeplasser, god ruteinformasjon og tilrettelegging og prioritering i trafikken. Lavere priser er et tiltak som har størst effekt når kollektivtilbudet alt er godt utbygget. I byer er skinnegående transport det mest arealeffektive, og også det som tiltrekker seg flest passasjerer. Tog og bybane kan spille viktige roller i framtidens transportsystem. Bybaner har den fordelen at man kan frakte langt flere passasjerer per avgang enn med buss, og at en "skinne-effekt" gjør at tilbudet tiltrekker flere reisende. En bybane medfører sterkere konsentrasjon av bosetting og næringsvirksomhet langs traséen, i motsetning til veier som oppfordrer til spredt lokalisering. God arealplanlegging er en nødvendighet for å redusere transportbehovet. Kommunens arealpolitikk må være offensiv og legge til rette for at folk bor tett og har funksjonene de trenger i hverdagen nært der de bor og jobber. Teknologiforbedringer i bil- og kollektivtransporten kan gi reduserte utslipp, men fjerner ikke problemer knyttet til areal- og energiforbruk. Ny drivstoffteknologi må komme i tillegg til, og ikke i steden for, satsing på transportminimering og kollektivtrafikk. Enhver bilreise starter og slutter på en parkeringsplass. Derfor er restriksjoner på parkeringsplasser i områder med godt kollektivtilbud et avgjørende virkemiddel for å få overgang fra privatbil til kollektivtransport. Transport uten motor er klart det mest miljøvennlige. Derfor vil en storsatsing på å legge til rette for gående og syklende være et viktig virkemiddel for å få ned utslipp. I tillegg er disse transportformene svært lite arealkrevende. Trafikantbetaling har vært brukt mye i Norge for å finansiere veiprosjekter, men aldri som trafikkregulerende virkemiddel. Nå er det også åpnet for å finansiere infrastruktur for kollektivtransport, og hvis ordningen utvides til veiprising kan det også finansiere drift av kollektivtilbudet. Veiprising innebærer en utvidet tidsdifferensiert trafikantbetaling der en må betale for å bruke ulike deler veinettet. 4. Snuoperasjon! Ny kunnskap om miljøulemper og effekten av ulike tiltak må føre til en snuoperasjon i hva slags politikk

4 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 4 av 36 som utøves i samferdselssektoren. Myndighetene må ta inn over seg at veibygging er en dårlig medisin mot transportproblemer. Et viktig prinsipp kan være arealbalanse eller "asfaltbalanse". 5. Nye tiltak og planer og vurdering av disse Strategi- og handlingsplanen for kollektivtrafikken i Bergensområdet skisserer hvordan et optimalt kollektivtilbud i byen ser ut, og hvor mye det koster. Finansieringen er foreløpig et åpent spørsmål. Bergensprogrammet har en fordeling hvor 45 prosent av inntektene skal gå til veibygging, mens resten skal brukes på miljøtiltak, kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak og gateopprustning. De to viktigste prosjektene er bybanen til Nesttun og Ringvei Vest. Bybanen til Nesttun er mye omdiskutert, men er altså vedtatt. Beregninger viser at denne vil koste omtrent like mye å drive som dagens bussystem på strekningen. For å bygge banen skal det brukes riksveimidler og bompenger som inngår i Bergensprogrammet. Bybanen har mye høyere transportkapasitet enn et tilsvarende bussystem, og skal gå på egen trase det aller meste av strekningen. Der den krysser bilvei vil den alltid automatisk få grønt lys. Hvis bybanen bygges ut til alle bydeler kan den bli stammen i kollektivsystemet i Bergen. Gjennomgående linjer fra bydel til bydel vil gi svært effektiv transport, også gjennom sentrumskjernen hvor busser i dag bruker svært langt tid på grunn av trange gater og mye trafikk. Ringvei Vest er en firefelts motorvei planlagt bygget mellom Vestre innfartsåre og Birkelandskrysset. Foreløpig er første etappe av veien finansiert i Bergensprogrammet. Miljøbevegelsen har vært svært kritisk til veien og hevdet den vil gi økt biltrafikkvekst og svekke konkurransegrunnlaget til kollektivtrafikken. SFT har i et brev til Miljøverndepartementet kommet med de samme påstandene. For å minske de negative konsekvensene denne veien medfører, bør to felt reserveres kollektivtrafikken. Veitunnel til Arna har vært et hett diskusjonstema i 20 år. Arnatunnelen vil svekke konkurransegrunnlaget for det miljøvennlig toget og føre til dramatisk vekst i veitrafikken. Miljøbevegelsen mener utslippene vil øke dramatisk selv om kjørelengden for hver enkelt reise forkortes. Jernbanetilbudet til Arna er svært godt brukt, men trenger forbedringer for å være konkurransedyktig i framtiden. Dobbeltspor er en nødvendighet for å få 15-minuttsavganger i rushtiden, mens andre muligheter for forbedring er nytt materiell, ny kollektivterminal i Arna og sammenknytting med bybanen. Planer om å bygge parkeringshus og øke antall parkeringsplasser i sentrum strider mot målene i Bergensprogrammet om dempet trafikkvekst, fordi lettere forhold for privatbilen i sentrum gir mer trafikk på bekostning av kollektivtransporten. Samferdselsdepartementet har i millioner kroner å dele ut til drift av kollektivtransport i byområder. Betingelsen for å få penger er at det legges restriksjoner på privatbilismen i byen. Denne ordningen er en erkjennelse av at en gulrot representert ved et bedre kollektivtilbud ikke er nok til å redusere miljøulempene knyttet til transport.

5 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 5 av 36 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 7 Bergensprogrammet - trendbrudd?... 7 Negativ utvikling i Bergen... 7 Nedgang i kollektivtrafikken... 7 Sprengt veinett i Økende bilhold gir mer trafikk Harde fakta Inn i drivhuset Veitrafikken - en klimasynder Store og økende utslipp Inn i tåkeheimen Arealproblemene Byspredning - på godt og vondt Mulige tiltak Veibygging - gammel medisin Kjøpesentre, arbeidsplasser og mer byspredning Reiser oftere med kort vei Kollektivtrafikk gir fordeler Flere avganger Pålitelige ruter Enkle ruter Lave priser Rabatter Enkelt prissystem Billettautomater sparer tid Ruter for ulike behov Bussholdeplasser og terminaler Bedre ruteinformasjon Tilrettelegging i trafikken På skinner i byen På skinner i byen Togtrafikk i by Hva er en bybane? Bybane har fordeler framfor buss Skinner danner miljøvennlige transportmønstre Arealplanlegging Hva er fortetting? Belønningsordninger for folk som reiser kollektivt Fornying av bilparken Fornying av kollektivtransporten Strengere parkeringspolitikk Effektive parkeringstiltak Høyere bensinpris Urettferdig skattlegging Transport til fots Sykkel - sunt og miljøvennlig Bompenger - til fordel eller ulempe for privatbilen? Veiprising Snuoperasjon! Arealbalanse... 28

6 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 6 av Nye tiltak og planer og vurdering av disse Strategi- og handlingsplan for kollektivtrafikken i Bergensområdet Bergensprogrammet Bybanen til Nesttun Finansieringen av bybanen Matebusser Hvorfor best med skinner? Ringvei Vest Arnatunnelen Bedre jernbane til Arna Parkeringshus og parkeringsplaner Referanseliste... 36

7 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 7 av Innledning Lave tilskudd til kollektivtrafikk og stor veibygging i Bergen har ført til at færre reiser kollektivt og flere reiser med egen bil. Dette fører til miljøskadelige utslipp og unødvendig stor arealbruk. Nå er det på tide å snu trenden! I denne rapporten ser vi nærmere på historien og utfordringene knyttet til transport i Bergen. Bergensprogrammet - trendbrudd? Bergensprogrammet er tittelen på en pakke med planer for investering i samferdselssektoren, og skal vare 20 år fram i tid fra Her bestemmes det hva bompenger og veipenger fra staten skal brukes til. Bergen bystyre har bestemt at pengene for perioden skal brukes til blant annet bybane, første etappe av Ringvei Vest, Skansentunnelen og en del tiltak for bedre kollektivtilbud. Bergensprogrammet ble lansert som et trendbrudd, fordi mye av pengene brukes på kollektivtrafikk i steden for veibygging. Om den virkelig er et trendbrudd vil bli diskutert i senere kapitler. Målene i Bergensprogrammet er ambisiøse, og krever en stor innsats for å oppnås. Det gir store utfordringer særlig for Bergen kommune. I denne rapporten vil vi forsøke å gi en oversikt over utfordringene, og foreslå en del tiltak som kan gjennomføres for å oppnå målene. Til slutt vil vi vurdere vedtatte og planlagte tiltak opp mot målene i Bergensprogrammet. Bergensprogrammet har disse ni målene: 1. Trafikkveksten skal dempes 2. Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 3. Større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken 4. De investeringer i infrastruktur som er gjort skal utnyttes bedre 5. Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres 6. Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress 7. Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelveinett 8. Det skal skje færre trafikkulykker 9. Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for tiltak Negativ utvikling i Bergen Trafikken i Bergen har de siste tiårene økt mer enn planleggerne forventet og mer enn i resten av landet. Fra 1991 til 2001 ble antallet kollektivreiser redusert med tolv prosent, samtidig som befolkningen økte med åtte prosent og veitrafikken med 34 prosent. Altså vokste trafikken fire ganger mer enn befolkningen. Nedgang i kollektivtrafikken Tilskuddene til kollektivselskapene, særlig de som trafikkerer i Bergen, har blitt jevnt redusert de siste tiårene, men ekstra mye fra Da åpnet Stortinget for anbud i kollektivtrafikken, og reduserte bevilgningene med så mye som de regnet med at det ville være naturlig å kunne Kilde: Bergen kommune spare inn ved konkurranseutsetting. I valgte man å ikke innføre anbud, men påla i steden busselskapene å bruke mindre penger gjennom effektiviseringsavtalene. Kuttene har ført til at busselskapene har begynt å drive mer effektivt, men også til redusert rutetilbud både når det gjelder frekvens og dekning. Kuttene har også sammen med utgiftsøkninger for busselskapene ført til kraftige økninger i billettprisene.

8 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 8 av Takstene Generell prisvekst Denne grafen viser hvordan takstene på kollektivtrafikken i Bergen har økt fra 1992 til 2003 (100 tilsvarer 1992-nivå). Veksten i bussprisene er på 70 prosent, mens prisene generelt steg med 31 prosent. Altså har bussprisene steget nesten to og en halv gang så mye som andre priser! Kilde: Bergen kommune 80 jan. 92 jan. 93 jan. 94 jan. 95 jan. 96 jan. 97 jan. 98 jan. 99 jan. 00 jan. 01 jan. 02 jan. 03 Transportmiddel alle reiser og arbeidsreiser totalt og innenfor bomringen, % 60 % 50 % Reiser i hele Bergensområdet Reiser over bompengeringen Gang/sykkel Privatbil Kollektivt 40 % 30 % 33 % 44 % 20 % 10 % 11 % 21 % 0 % Alle reiser Bergensområdet Alle arbeidsreiser Bergensområdet Alle reiser til sentrum Alle arbeidsreiser til sentrum Kilde: Bergen kommune, Reisevaneundersøkelsen 2000 Grafen viser at privatbilen dominerer transporten i Bergen kommune, og at den generelle kollektivandelen er svært lav. Imidlertid er det tydelig at kollektivtrafikken har en større sjanse til å kapre arbeidsreisende og særlig mot sentrum er kollektivtrafikken populær. Dette henger selvsagt sammen med at det sentrumsrettede kollektivtilbudet er bedre.

9 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 9 av 36 Sprengt veinett i 2015 Denne figuren fra Bergen kommune viser at deler av veinettet i Bergen kommer til å bli overbelastet i rush-tiden i 2015 hvis ikke det gjøres noe for å forhindre det. Problemene med framkommelighet vil bli størst i søndre bydel. Beregningene viser at trafikken vil vokse mellom 35 og 75 prosent fra 2000 fram til Økende bilhold gir mer trafikk Bilholdet i Bergen øker sterkt, og stadig flere har tilgang til bil. Følgende tabell kommer fra reisevaneundersøkelsen for Bergen for 2000 og viser utviklingen Endring Antall biler per 1000 personer % Antall biler (bare Bergen kommune) % Har ikke førerkort 21 % 14 % - 31 % Personer som alltid har tilgang til bil 49 % 59 % + 19 %

10 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 10 av Harde fakta - Litt om miljøproblemer knyttet til samferdsel Inn i drivhuset Biler bruker bensin eller diesel, og det er laget av olje. Bruk av olje, kull og gass gir utslipp av klimagassen CO 2 som hoper seg opp i atmosfæren og skaper global oppvarming. Konsekvensen kan ifølge FNs klimaforskere bli et varmere, våtere og villere klima. Samtidig kan havnivået stige som følge av nedsmelting av isen på Sørpolen, noe som truer enkelte lavtliggende land med oversvømmelse. Klimaendringene kan ifølge FNs klimaforskere true livsgrunnlaget til 200 millioner mennesker i fattige land. Verdens Helseorganisasjon har anslått at det hvert år er mennesker som dør av klimaendringer. Allerede i dag er det flere som flykter fra naturkatastrofer enn som flykter fra krig. I 1997 ble i-landene i verden enige om at klimagassutslippene skal reduseres med 5 prosent fra 1990 til Avtalen gjelder alle klimagasser, men CO2 er den viktigste. Avtalen kalles Kyoto-avtalen, og der klarte Norge slippe å redusere utslippene, men heller til å maksimalt øke dem med én prosent i perioden. Nå ligger vi an til å øke utslippene med 17 prosent i perioden (kilde: Finansdepartementet). Figuren demonstrerer drivhuseffekten. Stor konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren gir høyere temperatur og mer ustabilt vær.

11 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 11 av 36 Veitrafikken - en klimasynder Skal klimautfordringene løses, må det gjøres tiltak på lokalnivå. Det hjelper lite at regjeringen vedtar at utslippene skal reduseres om ikke kommuner og fylkeskommuner følger opp. Det er helt nødvendig å få en nedgang i bilbruken for at Bergen skal ta sitt ansvar for de globale miljøproblemene. Bergen kommune har vedtatt et mål om å redusere utslippene av klimagasser med 30 prosent fra 1991 til 2005, og å redusere utslippene av CO 2 med 20 prosent i samme periode. Store og økende utslipp Veitrafikken sto i 1999 for nesten 2/3 av CO 2 - utslippene og 45 prosent av de samlede klimagassutslippene i Bergen. CO2-utslippene fra veitrafikk har økt med 15 prosent i perioden De følgende figurene viser hvordan utslippene fordeler seg og har utviklet seg. CO2-ekvivalent betyr at andre klimagasser enn CO2 er tatt med, men regnet om i antall tonn CO2 etter den effekten de har på klimaet. (1 tonn metan gir 21 tonn CO2- ekvivalenter.) Figuren viser at veitrafikken står for en svært stor del av CO 2 -utslippene i Norge. Kilde: SSB og SFT CO2-utslipp i Bergen Kilde: SSB Mobil unntatt veg Annet Industri Boliger Tjenesteyting Vegtrafikk Klimagassutslipp i Bergen i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 801,3 773,3 793, Mål 2005 Slik ligger Bergen av i forhold til å nå sine utslippsmål. Det er en stor utfordring for Bergen kommune å nå dette, for effekten av andre tiltak vil fort bli oppspist dersom veitrafikken fortsetter å øke som den gjør i dag.

12 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 12 av 36 Inn i tåkeheimen Forbrenning av bensin og diesel gir utslipp av små partikler og nitrogenoksider (NO x ). Bilbruk er en av grunnene til at bergensluften ofte er forurenset. Det ser man særlig på solfylte dager, da enorme mengder små partikler fra forbrenning og veislitasje sprer sollyset og skaper inntrykket av et lokalt værfenomen. Men det vi opplever i Bergen er altså ikke en avart av tåke, men luftforurensning. Luftkvaliteten i Bergen er nok bedre enn på lang tid. Utfasing av oljefyring og gammel industri har bidratt til dette. Særlig det nye fjernvarmeanlegget gir sitt bidrag. Men likevel er luften i Bergen helseskadelig. Svevestøv, NOx-gass og andre gasser fra veitrafikken i luften gir økt sykelighet og dødelighet forårsaket av luftveissykdommer, og i tillegg økt mottakelighet for infeksjoner. SFT har beregnet at lokal luftforurensning årlig fører til 140 for tidlige dødsfall. Samtidig taper Bergenssamfunnet opptil 1,8 milliarder årlig på sykefravær som skyldes luftforurensning. Bergen på en dag med mye luftforurensning. Foto: Bergen kommune. "Helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning Luftforurensninger effekter og verdier" Dette er navnet på en rapport skrevet av Statens Forurensningstilsyn og Statistisk Sentralbyrå. Det er her man kan lese om effektene av luftforurensningen i de største byene i Norge. (SFT TA-1718/2000) Langs tett trafikerte veier i Bergen er det ubehagelig å oppholde seg. Veistøvet svir i øynene og NOx-gass river i halsen. Veiene støter fra seg folk, og gjør boligområder utrivelige. Dette gjør det mindre attraktivt å bo sentralt og fører til økt transportbehov når folk velger å bo spredt. Arealproblemene All transport tar plass. Veier, jernbanestasjoner, flyplasser, bussterminaler og parkeringsplasser er alle eksempler på dette. Når disse tar opp jordbruksarealer eller raserer verneverdige naturområder er det et miljøproblem. Men det er også et problem når slikt tar plass i byer. Dess mer areal vi bruker på å transportere oss, dess mindre plass er det igjen å bo og leve på. Og jo mer vi må spre byområdet for å få plass til boliger, jo mer plass må vi bruke på å transportere oss. Dette er en ond sirkel som gir byspredning. Spredt bosetting gjør det vanskelig å få unna transporten med kollektive reisemidler, og da blir biltrafikken stor. Bruk av stadig mer perifere områder til bebyggelse reduserer befolkningens tilgang til naturområder, og fører til at flere må reise lenger for å benytte seg av slike områder. Det gir og mer transportbehov. Befolkningen i Bergen sentrum (definert som hele sentrumshalvøyen og fra Statsporten til Håkonshallen samt et stykke opp i fjellsiden) er faktisk redusert fra i 1910 til i (Kilde: Michael Hageberg, NHH, og SSB.) Det viser at det er et stort potensiale for flere å bo i sentrumsnære områder, og dermed mindre transport. Samtidig som folk bor stadig mer spredt har arealbruken til transport gått opp kraftig (se faktaboks på neste side). Stor bosetting utenfor sentrum med pendling inn til sentrum har presset fram brede veier, og gitt mindre plass til boområder i sentrum. Boligareal per person har også økt, og disse faktorene har til sammen gjort at det blir mindre plass for folk å bo i sentrum. Da må stadig flere bosette seg spredt og bli avhengige av bil i hverdagen.

13 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 13 av 36 Byspredning - på godt og vondt Fram til 1960-tallet var det restriksjoner på hvem som kunne kjøpe privatbil. Men så ble det frisluppet. Samtidig fikk mange folk mye bedre økonomi. God økonomi og god tilgang på transport gjorde det mulig for flere å bo langt fra bysentrum og samtidig pendle. Slik har det blitt mulig å bo langt fra der en jobber. Når veldig mange har valgt å gjøre det, og kø- og trafikkbelastningen i boligområder har blitt stor, har det vært naturlig å lage raskere og bredere veier. Denne utviklingen har gjort det mulig for stadig flere å bo spredt og samtidig jobbe sentralt, og gitt store transport- og forurensningsproblemer. Figurene på denne siden viser hvordan byen har spredt seg og pendlingen har økt. Figuren viser hvordan pendlingsomlandet i Bergen har økt de siste 40 årene. Etterhvert som tiden har gått har transportmulighetene blitt bedre, og det har blitt praktisk mulig å bo lenger unna byen men samtidig pendle dit. Det er grunn til å tro at pendlingsomlandet har økt ytterligere fram til nå på grunn av bro til Nordhordland. Kilde: Strategi- og handlingsplan for kollektivtrafikken i Bergensområdet. fylkeskommune Befolkningen i Bergen sentrum har blitt redusert dramatisk de siste 100 årene. Dette viser at det rent fysisk er plass til at flere mennesker bor i sentrum enn det gjør i dag. Hvis flere folk skal bo i sentrum for å skape mindre transportbehov, er det selvfølgelig avhengig av at folk er villig til det, men også at det er attraktivt å bo sentralt. En utvikling med mer biltrafikk og forurensning i sentrum vil ikke bedre situasjonen. Samtidig er det viktig å finne den optimale blandingen av arbeidsplasser og boliger i sentrum slik at transportbehovet totalt sett blir minst mulig. Grafen viser hvordan befolkningen i det området som i dag er Bergen kommune har økt, samtidig som den viser hvordan befolkningen fordeler seg på ulike områder i byen. Kilde: Michael Hageberg, NHH Visste du: I tettbygde strøk i Bergen brukes det mer plass på vei enn på bygninger! Kilde: SSB og Rapport om bustadmarknaden, fylkeskommune 2002.

14 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 14 av Mulige tiltak Hvordan skal samfunnet løse kø-, forurensnings- og arealproblemer? Hva er galt med politikken som har blitt ført før, og hvorfor? Her er en drøfting av ulike løsninger. Veibygging - gammel medisin Medisinen for å ta unna trafikkvekst har tradisjonelt vært veibygging. Bredere veier og nye tunneler skulle gjøre det lettere å komme seg fram og samtidig spare boligområder for gjennomgangstrafikk. Virkeligheten er at de køene man skulle fjerne gjenoppstår etter år, samtidig som trafikken i boligstrøk ikke reduseres tilstrekkelig. Veibygging inn mot bysentre gjør det mer attraktivt å bosette seg langt unna byen og jobbe i sentrum, fordi det er raskt å komme seg fram. Da øker transportbehovet og biltrafikken, på bekostning av kollektivtrafikken. Ved veibygging øker som oftest fortrinnet til privatbilen relativt mer enn for kollektivtrafikken. Dette har Olav Fosli ved Transportøkonomisk institutt skrevet om i sin rapport Vegutbygging og kollektivtransport. En studie av virkninger av større veitiltak i Bergensregionen. Dette skriver han: "Selv om økt veistandard reduserer kollektivtrafikkens kostnader, er konkurranseevnen i forhold til bruk av privatbil ikke nødvendigvis bedret, da de også får redusert kjøretid." Økt trafikk inn i bysenteret krever parkeringsplasser, avlastingstunneler og større veiareal. Sentrumsnære boområder blir fjernet for å gi plass til dette og gir mindre boareal i sentrum. Da må flere folk flytte ut av byen. Det gir sterk vekst i transportbehovet og bilbruken. Da oppstår det køproblemer på veiene i sentrum, og de må utvides hvis man skal følge samme filosofi som før. Et eksempel på at dette har skjedd i Bergen er at 140 boenheter ble fjernet på Møhlenpris på 90-tallet for å bygge ny Puddefjordsbro i forbindelse med utbyggingen av Vestre Innfartsåre. Følgende figur viser hvordan andelen av tettstedsarealet i Bergensregionen som er dekket av vei har økt de siste 50 årene. Tallet for 2000 gjelder for et større tettstedsområde enn de tidligere tallene, men ifølge SSB er tallene sammenliknbare. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Andel av tettstedsarealet dekket av vei (Kilde: SSB og Rapport om bustadmarknaden. fylkeskommune 2002.) Veibygging ikke lurt Her er en rekke sitater fra forskere og rapporter som peker på at veibygging som oftest er en dårlig løsning for å løse trafikkproblemer. "Building more and more roads in cities and conurbations has enabled more people to travel by car, but has not reduced peak-period congestion to any noticeable extent." - OECD-rapport fra "Sammen med manglende tilrettelegging for kollektivtransporten, har det siste tiårets veibygging i våre byområder endret konkurranseforholdet mellom privatbil og kollektivtransport i favør av individuell transport. Det har blitt mer attraktivt å bruke egen bil, stikk i strid med uttalte og skrevne målformuleringer." Arvid Strand, NIBR, 1999 Transportforskar Anthony Down har lansert en teori som heter "Downs teori" eller "Downs lov". Den sier at utvidelse av overbelastede veier, dvs. økt kapasitet, ikke alltid fører til en bedre trafikksituasjon. Ny kapasitet blir nesten alltid spist opp etter relativ kort tid. En kan derfor ikke bygge seg ut av trafikkproblemer. I transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for står dette: "Bedre framkommelighet på veg har også endret konkurranseflaten til kollektivtrafikken, som ikke har hatt like store forbedringer i samme tidsperiode. På den måten har et kapasitetssterkt hovedvegnett sannsynligvis bidratt til sterkere vekst i biltrafikken enn den hadde vært uten slike investeringer. Hvor stor denne økningen har vært, er imidlertid vanskelig å tallfeste. Det er ofte verken miljømessig eller samfunnsøkonomisk riktig å bygge ut et hovedvegnett som fjerner bilkøene i rushtiden."

15 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 15 av 36 Eksempel: Busselskapene rapporterer nå at de ser kødannelser på for eksempel Nordre Innfartsåre, som for litt over 15 år siden ble bygget ut til firefelts motorvei. Veibyggingen har spredt byen og økt transportbehovet. Kjøpesentre, arbeidsplasser og mer byspredning Altfor raske veier gjør også at større butikker med godt utvalg, særlig bilbaserte kjøpesentre, gode kulturtilbud og lignende blir så tilgjengelige for mange, at nærbutikkene, postkontorene og kulturtilbudene der folk bor lett blir utkonkurrert. Da tvinges folk til å reise langt for å handle det de trenger eller oppleve det de ønsker. I tillegg til å øke transportbehovet er dette med på å flytte grensene for byen. Skillet mellom by og land viskes ut. Områder som tidligere var "på landet" blir til forstader til byen i stedet for, og folk som bor der finner seg jobb i byen, eller folk som har jobb i byen bosetter seg der. Bynære tettsteder brukes i mindre grad til å tilfredsstille alle behovene i hverdagen, noe som kan svekke grunnlaget for arbeidsplasser der. Et eksempel på dette kan være når kjøpesentre som ligger mellom byen og tettstedet overtar funksjonen som nærbutikken før har hatt. Denne utviklingen fører igjen til at folk stadig må reise lengre for å jobbe. Reiser oftere med kort vei Med kortere kjørevei fra A til B er det lettere å gjøre reisen oftere. Tar det en time å kjøre til et stort kjøpesenter er det kanskje noe man gjør en gang i Veibygging fører til onde sirkler: Sirkel 1: Ny vei og nye parkeringsplasser rundt et kjøpesenter fører til at nærbutikken legges ned. Folk kjører mer bil, og det oppstår køer. Det bygges en ny vei for å ta unna trafikken. Sirkel 2: Ny vei og tilgang på bil gjør at flere folk kan bosette seg lenger fra byen. Bosetningen blir mer spredt og vanskeligere å betjene med kollektivtrafikken.- Da trengs det ny vei for å ta unna køene. Veien gjør at trafikken øker mer og det byen spres stadig mer. måneden, og man samler opp ulike ærend til én tur. Det samme gjelder hvis man reiser kollektivt - terskelen for å foreta en enkelt reise blir mye høyere. Tar det ti minutter å kjøre med bil er det langt enklere å ta seg en kjapp tur dit hver gang behovet melder seg. Konklusjon: veibygging løser ingen trafikkproblemer. Veibygging er en del av en ond sirkel, og gir biltrafikk og utslipp.

16 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 16 av 36 Kollektivtrafikk gir fordeler Det at flere reiser kollektivt reduserer belastningen på veinettet, og gir mindre energiforbruk og utslipp, enn hvis hver person kjører seg selv og matpakken til jobb iført ett tonn stål. Å frakte folk kollektivt tar selvfølgelig mindre plass enn alene i hver bil. Det illustreres av disse bildene og denne figuren: Arealbruk og kapasitet for en del transportmidler. 45 mennesker i bil 45 mennesker i buss Kilde: Haatveit Her ser du hvordan utslippene er for en typisk bil- og bussreise: Bilers arealbehov Bildet med 45 mennesker i bil demonstrerer hvor stor plass biler tar når de står i ro. Når de er i bevegelse tar de langt mer plass. Et eksempel: Et tog med 600 passasjerer frakter like mange mennesker som ca. 500 biler (forutsatt 1,2 passasjerer per bil i rush). Dersom bilene kjører i 60 km/t med tre sekunders mellomrom vil hver bil beslaglegge mer enn 50 meters veilengde. Det betyr at 500 biler vil legge beslag på 25 km med vei. Ett eneste tog tar unna samme trafikken! Grafene viser utslipp fra ulike transportmidler per person fraktet en kilometer, ved gjennomsnittlig bruk på korte strekninger (reiser i by). Modellen forutsetter at det er 1,4 personer i hver bil og 16 personer i hver buss. Kilde: Bellona Et godt utbygget kollektivnett kan til en viss grad hindre byspredning. Nye forstader som skapes ved at folk får gode transportmuligheter må gis et godt kollektivtilbud, og ikke ny vei. Dette vil hindre en del byspredning, i alle fall hvis kollektivtrafikken får fortrinn foran privatbilene ved å ha eget felt slik at reisetiden blir kortere for de som reiser kollektivt.

17 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 17 av 36 Hva skal så til for å få flere til å reise kollektivt? Det må være enkelt å bruke kollektivtilbudet i hverdagen. Mange tiltak kan settes i gang for å få flere til å reise kollektivt, og her er en del forslag. Flere avganger Reisetid er avgjørende når folk velger om de skal reise kollektivt, og er satt sammen av mange faktorer: - hvor langt det er til nærmeste holdeplass - hvor lenge man må vente der - tiden selve reisen tar - hvor langt det er fra holdeplassen til dit du skal I en undersøkelse gjennomført for fylkeskommune i 1993 ble bilister i Bergensområdet spurt om hva som skulle til for at de skulle reise oftere med buss. Over 35 prosent mente at flere avganger var viktig. Stive avganger En busslinje med 30 minutters frekvens kan for eksempel se slik ut: eller slik ut Sistnevnte er enklere å huske og gjør at det er helt jevne mellomrom mellom hver gang det går en buss. Kilde: fylkeskommune Pålitelige ruter Folk må kunne stole på at kollektivtrafikken går når den skal gå. For å få dette til må ruteselskapene ta høyde for at busser tar lenger tid i rushtiden, og det må lages bussfelt slik at busser lettere kan komme fram til tross for mye annen trafikk og kø. Enkle ruter Rutene må være lagt opp på en måte som er lett å huske, både når det gjelder hvilke tidspunkt bussen går og hvilke ruter som går hvor. Det bør være stive avganger. Dersom flere busser kjører samme trase på deler av ruten bør de spres ut i tid slik at intervallet mellom hver buss som går dit er noen lunde jevnt. Dette er imidlertid langt viktigere der flest går på bussen enn der man går av. Derfor må busselskapene ta høyde for om det er morgen- eller ettermiddagsrushet rutene planlegges for. Lave priser Der kollektivtilbudet allerede er godt utbygd er lavere pris et av tiltakene som kan få flere til å reise kollektivt. I byene London, Freiburg og Basel ble biltrafikken redusert med mellom 5 og 15 prosent som følge av lavere takster. Imidlertid er det svært kostbart å redusere billettprisene. Derfor er dette et tiltak som først og fremst er fornuftig når kollektivtilbudet allerede er svært godt utbygd. Lav pris har størst effekt når kollektivtilbudet allerede er godt nok til å kunne konkurrere med privatbilen på reisetid og kvalitet.

18 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 18 av 36 Rabatter Rabatter er særlig viktig for grupper med lav inntekt. Barn, ungdommer og studenter bør ha månedskort som gjør det mulig å reise innenfor hele fylket uten begrensninger, slik at de venner seg til å bruke kollektivsystemet. Dette danner gode reisevaner som kan utsette eller forhindre framtidig bruk av bil. Enkelt prissystem Prissystemet må også være enkelt og forståelig. Sonesystemet i Bergen skaper forvirring og bør forenkles. I Oslo og Trondheim kan man reise hvor som helst innenfor kommunegrensen på en vanlig enkeltbillett, og det er mulig å gjøre returreise bare den er ferdig innen én time fra billetten løses. I Bergen må man løse billett for den nøyaktige strekningen man skal reise og kan ikke gjøre returreiser. Potensialet for forbedring er stort på dette området. Billettautomater sparer tid I dag bruker bussjåfører i Bergen mye tid på å selge billetter og kort til de reisende. Dette er tid som heller burde vært brukt til å kjøre bussen slik at folk kommer seg fram. For å få dette til bør det investeres i billettautomater på holdeplasser, i alle fall på store kollektivterminaler og i sentrum. Det må være mulig å kjøpe alle slags billetter på en slik automat, og hvis for eksempel sonesystemet forenkles blir slike automater også enklere. Ruter for ulike behov Reisende har ulike krav og forskjellige forventninger til rutetilbudet. Skoleungdommer, studenter og folk i arbeid er opptatt av at bussen går ofte. Avstanden til holdeplasser og knutepunkt er ikke så viktig som for pensjonister og eldre. Rutene kan deles opp i ekspressruter, som går ofte i sentrale områder, og lokale ruter som reduserer gangavstanden. I rushtiden kan det gå mange direktebusser, mens det ellers kan gå matebusser til stambusslinjer. Matebussene kan også fungere som lokalruter mellom lokale tilbud i bydelene. Samspillet mellom ulike typer ruter kan i sin helhet gi et tilfredsstillende kollektivtilbud som dekker behovene for de aller fleste. Bussholdeplasser og terminaler Rutene blir enkle og effektive og det blir enkelt med overgang dersom flest mulig av bussrutene møtes på samme sted. Ringveiruter kan korrespondere med ruter som går inn til sentrum. Ventetiden på holdeplasser og terminaler bør være så behagelig trivelig som mulig, ved at det finnes tak og benk. Holdeplassene bør brukes til å spre informasjon om busstilbudet. Bedre ruteinformasjon Når det er enkelt å finne ut hvor og når rutene går, er det enklere for folk å bruke buss til reiser en ikke gjør til hverdags. Ruteopplysning bør være på alle holdeplasser og bør handle om mer enn de bussene som går akkurat der. Ruteopplysning på telefon, SMS og internett er også viktig for å gi folk mulighet til å planlegge kollektivreisen på forhånd. Busstasjonen i Bergen er ikke akkurat det mest trivelige stedet en kan oppholde seg. Den kan ikke sies å trekke flere folk til å reise kollektivt. En ideell kollektivterminal/busstasjon bør være synlig i bybildet og ha et utseende innvendig og utvendig som synliggjør at kollektivtrafikken er et viktig elemement i byen. Tilrettelegging i trafikken I tillegg til flere avganger og et bedre og billigere tilbud, må det legges fysisk til rette for kollektivtrafikken på en bedre måte enn i dag. Egen trasé Hvis kollektivtrafikken har en trasé som er uavhengig av det øvrige veinettet, kommer passasjerene fort fram selv om det er stor trafikk. Er det køproblemer på en strekning bør ett kjørefelt reserveres for busser. Da vil det bli

19 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 19 av 36 lettere og raskere å kjøre buss, og vanskeligere å kjøre privatbil. I tillegg gir det kollektivtrafikken en høyere status og prioritet enn andre trafikanter, noe som i seg selv kan gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Alle innfartsårene til Bergen bør ha kollektivfelt. Egen trasé for kollektivtransporten er i tillegg mer trafikksikkert, blant annet fordi det i langt mindre grad er nødvendig å forholde seg privatbilister som ikke er profesjonelle sjåfører og fordi den øvrige trafikken slipper å ta hensyn til busser som stadig bremser og kjører inn i busslommer. Sambruksfelt Sambruksfelt er et kjørefelt der kollektivtrafikk og privatbiler med to eller flere passasjerer i får lov til å kjøre. Dette er et tiltak som gir bedre framkommelighet for de som reiser sammen enten det er i buss eller privatbil. Formålet er å stimulere til at flere reiser sammen. Dersom et felt som i dag brukes for bil gjøres om til et felt hvor bare kjøretøy med to eller flere passasjerer kan kjøre, gir dette bedre framkommelighet for flertallet av de reisende. Gevinsten kan selvfølgelig variere etter hvilken type vei det er, men i all hovedsak er erfaringene gode. Sambruksfelt kan innføres på alle firefelts veier, og i tillegg kan det innføres på tofelts veier der det finnes alternative kjøreruter for de som er alene i bilen. Dersom det først skal bygges nye firefelts veier bør disse utformes fysisk slik at sambruksfelt blir mulig. Hvis trafikken i et sambruksfelt blir så stor at kollektivtrafikken får dårlig framkommelighet bør det gjøres om til et rent kollektivfelt. Prioritering av kollektivtrafikken i lyskryss Reisetiden til buss og bane kan reduseres ved å stille inn lyskryss slik at de automatisk gir grønt lys til kollektivtrafikken. Dette kan gjøres ved satelittstyring eller ved at hver buss har en radiosender som sender et signal som prioriterer bussen i krysset. I Bergen er det noen få kryss som har aktiv signalprioritering. Andre steder er det slik at busser i bussfelt får grønt lys noen sekunder før den øvrige biltrafikken når en skal kjøre ut i et kryss. Utfordring til Bergen kommune: Ha kollektivfelt på alle innfartsårer, firefelts veier og andre veier der det er køproblemer. Ta i bruk sambruksfelt der det er hensiktsmessig, men ikke når det forverrer forholdene for kollektivtrafikken, for eksempel når en gjør et bussfelt om til sambruksfelt. Prioriter kollektivtrafikken høyt i budsjettene slik at tilbudet kan bli bedre.

20 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 20 av 36 På skinner i byen Togtrafikk i by Tog er en svært effektiv transportmetode, og har svært høy kapasitet i forhold til arealbruken. En dobbeltsporet jernbane har kapasitet til 20 tog i timen hver vei. Med doble togsett gir det en kapasitet på å frakte passasjerer i timen i rushtiden, mens en vanlig firefelts motorvei kun kan frakte mellom 6000 og 7000 mennesker på en time. (Kilde: Jernbaneverket.) En slik jernbane kan dermed frakte like mange passasjerer som to firefelts motorveier ved siden av hverandre, men helt uten utslipp. Tog oppnår i tillegg høye gjennomsnittshastigheter, og har svært høy komfort. Hva er en bybane? En bybane kan enkelt beskrives som en moderne trikkelinje som hovedsakelig går på egen trasé. Den er tilpasningsdyktig fordi den kan tilpasse seg krappe svinger og gå i redusert hastighet når den er i blandet trafikk. Dette er egenskaper som kommer godt med i sentrumsområder. På strekninger med egen trase kan hastigheten økes slik som for en t-bane. Derfor kan en si at bybanen har trikkens fleksibilitet og T-banens effektivitet. En bybanevogn er ca. 40 meter lang og tilsvarer 2-3 busser i lengde. Moderne bybanevogner har lavt gulv, kun cm over bakkenivå. Foto: Bybanekontoret Bybane har fordeler framfor buss En bybane kan frakte langt flere passasjerer per avgang enn en buss, opptil fire ganger så mange. Det betyr at hver sjåfør kan frakte langt flere passasjerer enn i et bussystem. Slik kan kostnaden bli per passasjer lavere med bybane.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Klimagassreduserende parkeringspolitikk Klimagassreduserende parkeringspolitikk Hovedrapport - sammenfatning av delprosjekter og pilotstudier Tor Medalen og Yngve K. Frøyen 31. desember 2012 Skriftserien nr. 4 2012 Institutt for byforming og

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Kjersti Visnes Øksenholt Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim Kjersti Visnes Øksenholt

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer