AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP"

Transkript

1 AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org. nr. Kontonr. Omfatter kommune(ne): Antall innbyggere i kommune(ne) Kontaktperson (blokkbokstaver) 1. Rammebetingelsene for avtalen Gjeldende regelverk for EE-avfall Rammebetingelsene for returselskapenes ansvar og plikter vedr. mottak, henting og behandling av EE-avfall er gitt i Avfallsforskriftens kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften), sist endret med virkning fom. 1. juli Som en konsekvens av EE-forskriftens system for henteforpliktelse i forskjellige kommuner, vil KOMMUNE inngå avtale om levering av kasserte EE-produkter til godkjent returselskap med flere returselskaper. ERP ønsker et aktivt samarbeid med myndighetene og bransjens aktører, for å finne samfunnsøkonomisk gode løsninger for logistikk og behandling av EE-avfall fra mottakspliktige over hele landet. Avtalen gjelder alt det EE-avfall KOMMUNE forplikter seg å levere til ERP. 2. ERPs forpliktelser ovenfor KOMMUNE a) Henting av EE-avfall, frister for endring mm ERP forplikter seg til å hente og sørge for forskriftsmessig behandling av EE-avfall som blir innlevert til KOMMUNEs mottaksplass(er). Henteplikten gjelder alle produktgrupper som nevnes i vedlegg 1.

2 I henhold til Avfallsforskriftens kap 1 med vedlegg har ERP en forpliktelse til å samle inn en mengde av det innleverte EE-avfall som fastsettes i f h t selskapets markedsandel. Innsamlingsforpliktelsen beregnes av ERP for hver produktgruppe og kommune, og oppgis til relevante myndigheter som samlet mengde pr produktgruppe i henhold til vedlegg 1. ERP vil søke å unngå å overoppfylle sin henteforpliktelse, og kan derfor meddele til KOMMUNE stans i henting. Stans i henting skal skje samtidig for alle produktgrupper, dersom ikke annet avtales spesielt, og kan ikke meddeles før ERP mener å ha oppfylt sin henteforpliktelse i f h t kommune. Stans i henting må varsles senest én måned før stansingen. ERP skal varsle KOMMUNE om hvilken mengde EE-avfall som forventes hentet i neste halvår. Slikt varsel gis senest én måned før hver halvårsperiode starter. Hvis KOMMUNE ønsker at annet EE-RETURSELSKAP skal hente EE-avfall fra Kommune før ERP har meddelt stans i henting, må dette varsles senest én måned før alternativt EE- RETURSELSKAP igangsetter henting. Frister i henhold til dette punkt anses å løpe fra utgangen av den kalendermåned som påfølger den måned som varselet gis i. b) Transport- og innsamlingsutstyr ERP skal tilfredsstille KOMMUNEs behov for kostnadsfri utplassering av nødvendig oppsamlingsmateriell (container, bur etc.). Henting av fulle oppsamlingsenheter skal finne sted etter direkte bestilling mellom KOMMUNE og ERP, dog innen de tidsrammer som er fastsatt i ERPs til enhver tid fastsatte regler, se vedlegg 2. Dersom det ikke oppnås avtale mellom de godkjente returselskapene om felles bruk av oppsamlingsenheter, vil eventuelt gjenværende oppsamlingsutstyr bli fjernet innen en måned etter stans i henting. Dersom ERP gjenopptar henting mens denne avtale løper, skal ERP igjen utplassere oppsamlingsutstyr. c) Merking og veiing av hentet EE-avfall ERP skal sikre at selskapets transportør(er) sørger for tilfredsstillende merking av hvilken kommune EE-avfall er hentet fra samt at alt EE-avfall leveres ERPs godkjente mottakere. ERP skal sikre at mottakere av EE-avfall besørger rett innveiing av EE-avfallet i de respektive produktgrupper og gjør innveiingsdata tilgjengelig for KOMMUNE i løpet av 15 virkedager etter månedsslutt. d) Rapportering om behandling av EE-avfallet ERP skal løpende sende til KOMMUNE rapport over mottatt mengde EE-avfall pr. måned pr. produktgruppe. Rapporten sendes månedlig i forbindelse med økonomisk oppgjør ihht.

3 tidsfrist under pkt c). ERP skal i tillegg sende til KOMMUNE samleliste over levert mengde EE-avfall pr. produktgruppe halvårlig. 3. KOMMUNEs forpliktelser/rettigheter Alt avfall KOMMUNE samler inn, skal leveres til godkjent EE-RETURSELSKAP. KOMMUNE varsler ERP minst én måned før henting ønskes igangsatt. Dersom KOMMUNE ønsker å levere enkelte produktgrupper av EE-avfall til ett EE- RETURSELSKAP og øvrige deler av EE-avfallet til annet godkjent returselskap innenfor næringselektro, må ERP godta dette. KOMMUNE kan velge og ikke sortere EE-avfallet i sorteringsgrupper, jf nedenfor. I så fall plikter KOMMUNE likevel å oppbevare EE-avfallet på en måte som oppfyller EEforskriftens krav. ERP gir en nærmere spesifisering av hva de mener kreves for å oppfylle EEforskriftens krav til oppbevaring av EE-avfall, se vedlegg 2. KOMMUNE kan velge å sortere EE-avfallet i hht sorteringsgrupper. Ved korrekt sortering har KOMMUNE da krav på vederlag for levering av EE-avfall, jf pkt 4. Sorteringsgruppene er: Sorteringsgruppe 1) Store hvitevarer med mer Sorteringsgruppe 2) Kuldemøbler Sorteringsgruppe 3)TV- og monitorprodukter Sorteringsgruppe 4) Elektronikkprodukter og småelektriske apparater med mer Sorteringsgruppe 5*) Lyskilder og røykvarslere *Må leveres i dertil egnet oppsamlingsutstyr etter nærmere spesifikasjon Produktgruppene i de enkelte sorteringsgruppene er nærmere angitt i tabell pkt 4 for sorteringsnivå 2-4. For sorteringsnivå 1 er oppbevaringsmåte angitt i vedlegg 2. Gjennomført nivå på sortering karakteriseres slik: Sorteringsnivå 1: Ingen sortering i sorteringsgrupper, og EE-avfallet leveres blandet til ERP. Sorteringsnivånivå 2: Sortering i beholdere for hver sorteringsgruppe i hht anvisning fra ERP. Sorteringsnivå 3: Sortering i beholdere for hver sorteringsgruppe i hht anvisning fra ERP og opplasting på transportmateriell. Sorteringsnivå 4: Sortering i beholdere for hver sorteringsgruppe i hht anvisning fra ERP og opplasting i Tollpost container på ben. KOMMUNE kan velge å endre sorteringsnivå med en måneds skriftlig varsel. Frister i henhold til dette punkt anses å løpe fra utgangen av den kalendermåned som påfølger den måned som varselet gis i.

4 4. Økonomisk vederlag Dersom ERP henter EE-avfall som ikke er sortert (sorteringsnivå 1), mottar KOMMUNE ikke vederlag fra ERP med mindre dette er særskilt avtalt ved utfylling av tabell nedenfor. Sortering gir KOMMUNE rett til vederlag for sortering og opplasting som angitt i tabell: Sorteringsgruppe Nivå 1 Kr pr kg Nivå 2 Kr pr kg Nivå 3 Kr pr kg Nivå 4 Kr pr kg Produktgrupper i hht avfallsforskriften 1 0 0,40 0,40 0,50 1b 2 0 0,40 0,40 0,50 1a 3 0 0,20 0,30 0,50 3a og 4 a 4 0 0,30 0,40 0,50 2, 3b, 4b, 5, 7, 8, 9, 10b,11,12,13 og ,30 0,40 0,50 6 og10a Detaljert beskrivelse av hvilke produkter som inngår i den enkelte sorteringsgruppe er gjengitt i vedlegg 1 til denne avtalen. ERP utbetaler økonomisk vederlag til KOMMUNE for månedlig godkjent leverte mengder, sammen med rapporterte mengder, kfr. pkt 2 c, innen den 30. i påfølgende måned. 5. Bestilling av henting og kvalitetssikring Bestilling av henting skjer til ERP, enten via ERPs internettportal; (veiledning følger som vedlegg) eller pr. telefon eller mail: Transportøren skal varsle KOMMUNE ved henting av EE-avfall dersom EE-avfallet ikke er sortert tilfredsstillende i avtalte sorteringsgrupper. KOMMUNE kan velge å sortere på nytt eller akseptere at den ikke mottar vederlag for den aktuelle sorteringsgruppe av EE-avfall. Ved eventuell omsortering kan ERP belaste kommune for ventetid for lastebil. Før avhenting kan skje skal hvert hentested ha mengder som tilsvarer 75 stk store hvitevarer om ikke annet er avtalt. 6. Kommunikasjon Partene er enige om å opprettholde og videreutvikle samarbeidet om kommunal informasjon til forbrukerne. Eventuell skilting på avfallsplassene kan avtales direkte med ERP. 7. Heving Ved vesentlig mislighold av denne avtalen, som ikke varig rettes innen to uker etter at skriftlig varsel om forholdet er gitt, kan avtalen heves. 8. Oppsigelse Hver av partene kan si opp denne avtalen med seks måneders skriftlig varsel regnet fra fra utløpet av oppsigelsesmåneden.

5 9. Force Majeure. Partene er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av denne avtale dersom dette skyldes naturkatastrofe, streik, offentlige reguleringer eller endring av relevante forskrifter m.m Forhandlingsplikt Partene har rett til årlige forhandlinger om økonomisk vederlag, første gang gjeldende for Partene er enige om at eventuelle tvister bør så langt som mulig søkes løst i minnelighet. 11. Ikraftredelse av avtale om innsamling av EE-avfall. Denne avtale har virkning fra og med Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer med ett eksemplar til hver av partene. Oslo, / 2011 ERP Norway AS KOMMUNE Vedlegg 1: Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall - generell Vedlegg 2: Særskilte retningslinjer for oppbevaring og henting av EE-avfall Vedlegg 3: Brukermanual bestilling internettportal GreenCycle

6 Vedlegg 1. Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall 1. Store husholdningsapparater a. Kuldemøbler b. Andre store husholdningsapparater Som andre store husholdningsapparater regnes komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse. 2. Små husholdningsapparater Som små husholdningsapparater regnes støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse. 3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr a. Datamonitorer b. Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr Som andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr regnes PC-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art. 4. Lyd- og bildeutstyr a. Fjernsynsapparater b. Andre lyd- og bildeutstyr Som andre lyd- og bildeutstyr regnes radioapparater, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter og andre produkter og utstyr av lignende art. 5. Belysningsutstyr Som belysningsutstyr regnes lysarmaturer, lamper og annen belysning og utstyr av lignende art. 6. Lyskilder Som lyskilder regnes glødelamper, sparepærer, lysstoffrør og utstyr av lignende art. 7. Elektrisk og elektronisk verktøy Som elektrisk og elektronisk verktøy regnes borremaskiner, slipemaskiner, dreiemaskiner, skrumaskiner, sveiseverktøy, utstyr til sprøyting, gressklippere og andre produkter eller utstyr av lignende art. 8. Leker, fritids- og sportsutstyr Som leker, fritids- og sportsutstyr regnes togbaner, videospill, treningsapparater, spilleautomater og annet utstyr av lignende art. 9. Medisinsk utstyr Som medisinsk utstyr regnes strålebehandlingsutstyr, dialyseutstyr, labratorieutstyr, fryseutstyr og andre apparater og utstyr av lignende art. 10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter a. Røykvarslere

7 b. Andre overvåkings- og kontrollinstrumenter Som overvåknings- og kontrollinstrumenter regnes termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art. 11. Salgsautomater Som salgsautomater regnes salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter. 12. Kabler og ledninger Som kabler og ledninger regnes isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignende art. 13. Elektroteknisk utstyr Som elektroteknisk utstyr regnes person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art. 14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Som fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon regnes varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art.

8 Vedlegg 2. Særskilte retningslinjer for oppbevaring og henting av EE-avfall 1. Kvalitetsnivå sorteringsnivåer Sorteringsnivå 1. Ingen sortering kun oppbevaring ihht Avfallsforskriften. Spesifikasjon oppbevaringsmåte på friland og i containere Sorteringsnivå 2 Spesifikasjon sorteringsmåte og eventuelle avvikskriterier i tilstilte bur og containere: Sorteringsnivå 3 Sortering som under nivå 2, og med følgende krav til opplasting: 2. Henting av EE-avfall 1. Generelt KOMMUNEN er pliktig å tilrettelegge for god adkomst for ERP innsamlingskjøretøy og avsette tilstrekkelig areal på mottaksplassen for utplassering og forsvarlig oppbevaring og håndtering av utlevert oppsamlingsutstyr. ERPs transportører er, når kommune velger å sortere, pliktig til å sørge for at det til enhver tid er utplassert tilstrekkelig antall bur, containere eller annet aktuelt oppsamlingsutstyr på KOMMUNEs mottaksplasser. Videre skal transportørene innen 3 dager etter bestilling (på nettportal, tlf. eller mail) hente fullastede oppsamlingsutstyr. KOMMUNEN er ved eventuell opplasting ansvarlig for påførte skader på opplastingskjøretøy og opplastingsutstyr. Videre skal KOMMUNEN være klar med opplastingsutstyret så snart som mulig etter transportørens ankomst til mottaksplassen.

9 2. Kommunale mottaksplasser Følgende kommunale mottaksplasser tilfredsstiller sorteringsnivå 1: Følgende kommunale mottaksplasser tilfredsstiller sorteringsnivå 2: Følgende kommunale mottaksplasser tilfredsstiller sorteringsnivå 3: 3. Transportør (er) for ERP Firma:.. Kontakt/tlf:. Transportør 1/tlf/mail:... Transportør 2/tlf/mail:...

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen)

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen) QA dokument nr: DR1 Prosessbeskrivelse Side 1 av: 1 Utgave: C Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: KH Godkjent av: TA Dato: 140205 RENAS MOTTAK BEH. ANL. EE-AVFALL FERDIG- VARE LAGER MOTTAK VEKT

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn Adresse Postnr. Sted Att: OSLO,..20 AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer