Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk"

Transkript

1 Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus HF Deltakere på nettverkssamling, Jægtvolden Interesserte fagmiljøer, AD/HD Vår dato: Vår ref.: / Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Michael B. Lensing E-post: NORWEGIAN RESEARCH NETWORK ON AD/HD -Sammendrag fra den 4de ADHD Forskningsnettverkssamling avholdt på Jægtvolden Fjordhotel Den 4de samlingen innen ADHD forskning og fag- og metodeutvikling ble i år avholdt i Midt- Norge. Årets fordypningstema ADHD og Neuroimaging ble behandlet av professor Katya Rubia, Kings College, London. Leder av HUNT-studien ved NTNU, Steinar Krokstad, holdt et avsluttende foredrag om ADHD - en kreativ, kritisk og konstruktiv betenkning. Hoveddelen av samlingen var som i tidligere år avsatt til presentasjon og drøftelse av pågående og planlagte forsknings- og fag- og metodeprosjekter. Det har vært et ønske at et sammendrag av disse presentasjonene bør være tilgjengelig for flere enn deltakerne. Vi vil takke alle deltakerne på årets samling for inspirerende presentasjoner og velvilje til å lage et kort sammendrag til dette formålet. Gerd Strand senterleder Michael B. Lensing prosjektleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: NK for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Kirkeveien 166, bygg 31 Dagkirurgen, 4. etasje (+47) (+47) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nettsteder: 0407 OSLO Side 1 av 14

2 Mandag Sesjon 1 Aase, Heidi: Neuropsychological functions and symptoms of ADHD in preschool children preliminary findings Background: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered to be a neurodevelopmental disorder characterized by age-inappropriate levels of inattention, hyperactivity and impulsiveness. Diagnostic criteria are, however, only valid for age 6 and older. Population-based prospective studies are in demand to identify early signs of deviant development and early developmental trajectories that will contribute to our understanding of the underlying mechanisms and etiological factors involved in this debilitating disorder. The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) is a population-based prospective birth cohort study. By the end of enrolment in December 2008, pregnancies had been included. The MoBa study follows the mother through pregnancy, and mother and child after birth with questionnaires at ages 6, 18, and 36 months. New questionnaires are on the way when the child is 5, 7 and 8 years old. In addition, blood samples are collected from mother and father during early pregnancy (18 weeks) and from mother and child (cord) at birth. Urine samples are collected from mother in early pregnancy. The MoBa represents a unique opportunity to investigate key questions about etiological and developmental issues related to ADHD. The ADHD study is a research collaboration between the Norwegian Institute of Public Health and Oslo University Hospital, Ullevål, and a substudy to the MoBa study. Objectives: The main aim of the study is threefold: 1) to describe the spectrum and characteristics of inattentive and restless behaviour (including associated problems) in preschool age; 2) to analyze developmental trajectories of symptom patterns related to ADHD, and 3) to identify important etiological factors for inattentive, restless, and impulsive behaviours and their comorbidities. Methods: The study has a prospective design including a case-control group design. From the MoBa cohort a total of 1200 children aged months are selected based on scores on screening questions assessing restlessness, impulsiveness, and attention problems in the 36-month questionnaire. A group of 400 children are randomly selected for a control group. Both groups undergo a one-day clinical examination, including neuropsychological, neuromotor, and child psychiatric assessment. A structured clinical interview with one parent and a structured parent-child interaction task is also included. Preliminary results: Preliminary results from a sub-sample of the clinically assessed participants indicate that ADHD screening questions at age 3 years are sensitive to mental health problems, but not specific to ADHD. Preliminary data indicate that about 25 prosent of children have ADHD symptoms within clinical range and about 37 prosent have significant symptoms associated with other disorders. Almost all children with significant symptoms of ADHD score above cut-off on screening questions. Most children with ADHD symptoms have symptoms of other conditions (~80 prosent). Children with significant ADHD symptoms score lower than the normal group on all neuropsychological measures, and deviates also from a group of children with other clinical symptoms on most measures. Helland, Wenche Andesen: Communication impairments in children with ADHD Fleire studiar har dei seinare åra rapportert om språkvanskar hos barn med AD/HD (Bignell & Chain, 2007; Bruce, Ternlund, & Nettelbladt, 2006; Im-Bolter & Cohen, 2007). Men sjølv om språkvanskar førekjem relativt ofte blant desse barna er dei ikkje mellom dei diagnostiske kriteriane for AD/HD. Kommunikasjonsvanskar kan oppstå som følge av problem med språkleg innhald, form eller bruk. I forskingssamanhang har ein i stor grad fokusert på innhaldsida og formsida av språket, medan ein har vore mindre oppteken av språket i bruk eller pragmatikk. Ein mogeleg grunn til dette kan vera mangelen på eigna kartleggingsinstrument. Side 2 av 14

3 Målet med denne studien (som er del av PhD- prosjektet Communication difficulties in children identified with psychiatric problems ) var å undersøkja forekomsten av kommunikasjonsvanskar i ei gruppe barn med AD/HD samanlikna med ei kontrollgruppe. Til saman 58 norske barn i alderen 6-15 år deltok i studien (gjennomsnittsalder 10.3 år). AD/HD gruppa var sett saman av 29 barn (22 gutar, 7 jenter) og kontrollgruppa var matcha med AD/HD gruppa i høve til alder og kjønn. Barna i AD/HD gruppa var rekrutterte frå ein barnepsykiatrisk poliklinikk, det statlege spesialpedagogiske støttesystemet og frå foreldreforeningar for AD/HD. Foreldra til barna fylte ut Children s Communication Checklist Second Edition (Bishop, 2003). Dette instrumentet har 10 delskalaer, og det kartlegg både språkleg struktur og pragmatikk. Førebels resultat frå studien vart presenterte. Referansar: Bignell S., & Cain, K. (2007). Pragmatic aspects of communication and language comprehension in groups of children differentiated by teacher ratings of inattention and hyperactivity. British journal of Developmental Psychology, 25, Bishop, D.V.M. (2003). The Children s Communication Checklist Second Edition (CCC-2). London: The Psychological Corporation. Bruce, B., Thernlund, G., & Nettelbladt, U. (2006). ADHD and language impairment. A study of parent questionnaire FTF (Five to Fifteen). European Child and Adolescent Psychiatry, 15(1), Im-Bolter, N., & Cohen, N. J. (2007). Language Impairment and Psychiatric Comorbidities. Pediatric Clinics of North America, 54, Plessen, Kerstin von: Emotional Regulation in Children with ADHD Det å kartlegge endofenotyper hos barn og voksne med ADHD er en viktig oppgave, da det ser ut til at det finnes flere subgrupper hos barn med den lidelsen, som vil ha nytte av ulike typer spesifikk behandling. En gruppe som peker seg ut, da den ser ut til å ha store problemer som voksne er barn med ADHD som har affektive tilleggssymptomer og problemer med emosjonell regulering. I mangel av gode longitudinale studier finnes det ikke entydig evidens for at barn med ADHD og affektive symptomer blir voksne med affektive tilleggssymptomer og stoff/alkoholmisbruk, men klinisk evidens og noen studier tyder på det. I denne longitudinelle studien ønsker vi derfor å undersøke evnen til å regulere følelser hos 30 barn med ADHD og 20 kontrollbarn. Ved inklusjonstidspunktet vil barna være 8-11 år og ved tidspunkt for etterundersøkelsen år. Barna vil gå gjennom en omfattende klinisk kartlegging som involverer et diagnostisk intervju, samt en dimensjonal kartlegging av ADHD symptomer, angstsymptomer og deres evne til å regulere følelser. Barna vil også bli testet med et nevropsykologisk testbatteri, som fokuserer på å kartlegge generelt evnenivå og selvregulering på forskjellige områder. Ved hjelp av MR avbildning, vil vi undersøke hjernemorfologi (volumopptak) og kartlegge hjerneaktivering (fmri) ved første undersøkelses tidspunkt og to år senere. Hovedmålet er å kartlegge hjerneaktiveringen forbundet med regulering av følelser i 8-11 år gamle barn med ADHD. Ved hjelp av MR avbildning og EEG, vil vi undersøke hvordan barn med ADHD prosesserer informasjon, der automatiske svar skal overstyres av kognitive instrukser og hvordan følelser påvirker denne evnen. Hypotesen er at barn med ADHD vil vise signifikante forskjeller i hjerneaktiveringen i forhold til kontrollbarn når de løser en oppgave som involverer følelser og som fremkaller nevronal aktivering i både amygdala og prefrontal korteks. Videre vil barn med ADHD også vise en forsinkelse i utviklingen av regulering av følelser som målt med prefrontal aktivering sammenlignet med kontrollbarna 2 år etter første undersøkelsestidspunkt. Mens fmri opptakene foregår vil barna få løse rene kognitive oppgaver (Flanker task) og oppgaver som i tillegg involverer regulering av følelser. Etter to år ønsker vi å gjenta den komplette undersøkelsen. Dette vil gi oss muligheten å teste våre hypoteser og å kartlegge utviklingen på forskjellige områder (klinisk, Side 3 av 14

4 nevropsykologisk og med hjelp av hjerneavbildning) med hensyn til regulering av følelser i denne pasientgruppen, som er særlig utsatt til å utvikle affektive symptomer i voksenalder. Høvik, Marie Farstad: Parent Questionnaire and Functional MRI in Children with ADHD Bakgrunn Problemer med emosjonsregulering assosieres med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), men problemenes omfang, betydning og eventuelle rolle i lidelsens etiologi er ikke kjent. Mål Studien sikter på å måle emosjonsregulering hos barn med ADHD med og uten komorbide angstlidelser. Hypotese Vi hypotiserer at barn med ADHD har problemer med emosjonsregulering på et nivå mellom barn med ADHD og komorbid angst og kontroller, som målt på tre forskjellige måter: spørreskjema, reaksjonstider på en kognitiv oppgave med emosjonell innflytelse og hjerneaktivering under denne oppgaven. Emosjonelle problemer vil vise seg ved høyere skår på spørreskjema, ved at barnas oppmerksomhet blir påvirket av emosjonelle forstyrrelser under oppgaven og ved forskjeller i hjerneaktivering i prefrontal korteks under oppgaven. Utvalg og metode Denne studien er en del av Stoppventgå-prosjektet, som sikter på å kartlegge emosjonsregulering blant barn med oppmerksomhetsvansker gjennom diagnostiske intervjuer og spørreskjema, nevropsykologisk testing, EEG/ERP og MR-avbildning. Utvalget for denne studien er 30 barn med kombinert type ADHD og 30 friske kontroller, alle 8-11 år. ADHD-gruppen deles i to: med og uten komorbid angst. Foreldre fyller ut spørreskjemaet Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), som kartlegger barns eksekutive funksjoner i det daglige liv, hvor vårt fokus er på skala for emosjonell kontroll. Barna utfører en kognitiv oppgave med emosjonell innflytelse (Dot-probe), som gir oss et mål på hvordan barnas oppmerksomhet påvirkes av emosjonelle forstyrrelser. Oppgaven gjennomføres under funksjonell MR-avbildning, som er et indirekte mål på hjerneaktivering. Side 4 av 14

5 Tirsdag Sesjon 2 Furu, Kari: Use of ADHD drugs in the 5 Nordic countries: A population based comparison study The aims were to explore the availability of ADHD drugs and compare the prevalence of their use in five Nordic countries. An observational population-based drug utilisation study based on nationwide prescription databases in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, covering in total 25 million people in The following ADHD drugs were included in the study: methylphenidate, amphetamine, dexamphetamine, atomoxetine defined according to the World Health Organization Anatomic Therapeutic Chemical classification system as centrally acting sympathomimetics (N06BA). Methylphenidate was the only substance for ADHD both authorised and reimbursed in all five Nordic countries. The 2007 prevalence of use among the total Nordic population was 2.5 per 1000 inhabitants, varying from 1.2 per 1000 in Finland to 12.5 per 1000 in Iceland. The gender ratio was diminished among adults. A considerable variation in national use of ADHD drugs exists between the Nordic countries. Use is by far the highest in Iceland. It remains to be answered whether this national variance in drug treatment leads to different outcomes for individuals with ADHD. Halmøy, Anne: Serotonin, embryonic development and risk for ADHD Serotonin er et hormon og en nevrotransmitter med et vidt spekter av fysiologiske funksjoner hos mennesket. I tillegg til å være en viktig signalsubstans i det modne nervesystemet har serotonin en viktig rolle i utviklingen av nervesystemet, knyttet til dannelse, migrasjon og differensiering av nerveceller og dannelse av synapser. Musestudier tyder på at serotonin hos embryo stammer fra moren, og at mangel på serotonin i tidlige stadier av fosterlivet virker hemmende på vekst av hjerne og andre organer. I et forsøk på å utforske mulige langtidseffekter av nedsatt serotoninsyntese under hjernens tidlige utvikling hos mennesket, studerte vi effektene av missens mutasjoner i tryptofanhydroksylase-genene (TPH), som koder for enzymene som er ansvarlig for produksjon av serotonin i perifere organer (TPH1) og i nervesystemet (TPH2). Vi sekvenserte hele den kodende regionen samt tilgrensende deler av TPH1 genet hos 457 voksne ADHD pasienter og 86 av deres familiemedlemmer, samt 187 tilfeldig valgte kontroller fra befolkningen. Totalt 7 missens TPH1 mutasjoner ble funnet ved sekvensering. In vitro studier viste at 6 av mutantene hadde signifikant redusert funksjon i forhold til villtype TPH1. Det var ingen signifikant forskjell i forekomst av TPH1 mutasjoner blant pasienter i forhold til kontroller, eller grad av ADHD symptomer hos individer med TPH1 mutasjon versus villtype. Familieanalyser viste imidlertid at individer født av mødre med mutasjon i TPH1 (n=21) rapporterte ganger mer ADHD symptomer og relatert atferd, både som voksne og som barn, sammenlignet med kontroller (n=606) født av foreldre uten slik mutasjon (p<1x10-6) eller med individer født av fedre med TPH1 mutasjon (n=20, p<0.001). Konklusjon: Nedsatt serotoninproduksjon hos mor ser ut til å kunne ha langvarige effekter på hjernens utvikling og øke risikoen for ADHD-relaterte symptomer og atferd hos barnet helt opp i voksen alder. Replikasjonsstudier er nødvendige før en kan konkludere i forhold til kliniske implikasjoner av mutasjoner som affiserer serotoninsystemet. Landaas, Elisabeth Toverud: The serotonin transporter gene (SCL6A4) and ADHD in adults. Is there a connection? Introduksjon: ADHD er en svært arvelig tilstand, men hvilke gener som er involvert er foreløpig ukjent. Nevrotransmitteren serotonin er involvert i atferd og hjerneutvikling. Hovedregulatoren av synaptisk serotoninkonsentrasjon er serotonintransporteren, som kodes av genet SLC6A4. Dette genet, og særlig promotorpolymorfismen 5-HTTLPR, har blitt mye studert i psykiatrien men uten konklusive resultater. Side 5 av 14

6 Materiale og metoder: Åtte polymorfismer i SLC6A4, inkludert 5-HTTLPR, ble analysert i 448 norske voksne ADHD-pasienter og 580 etnisk matchete kontroller, alle rekruttert til vårt prosjekt ADHD i en norsk, voksen populasjon. Fra kliniske karakteristikker til molekylære mekanismer. De to polymorfismene med mest signifikante funn ble videre analysert i nederlandske, tyske, amerikanske og spanske individer, rekruttert gjennom IMpACT-samarbeidet, og meta-analyser ble utført. Resultater: I alle populasjonene var det en jevn kjønnsfordeling, og en stor andel av pasientene hadde symptomer på depresjon og angst (50-79 prosent). I det norske materialet viste to av polymorfismene trender for assosiasjon med ADHD, rs (P=0,011) og 5-HTTLPR (P=0,06). Forskjellen i alleldistribusjon mellom pasienter og kontroller var tydeligst hos kvinnene. Meta-analysene bekreftet ikke assosiasjon med rs eller kjønnsforskjellene vi observerte, men de fleste studiene støttet overrepresentasjon av S-allelet av 5-HTTLPR hos pasientene (OR=1,10; 95 prosent KI: ). Allelfordelingen til pasientene med depresjon/angst skilte seg ikke signifikant fra den til de andre ADHDpasientene. Konklusjon: Polymorfismer i serotonintransportergenet har lite trolig noen sterk effekt på ADHD generelt. Likevel er det mulig at 5-HTTLPR, eller en polymorfisme i koblingsulikevekt med denne, har en effekt på ADHD, men at denne er svak eller kun gjelder undergrupper av pasientene, eventuelt at dens effekt er via andre mekanismer, som interaksjoner med andre gener eller med miljøfaktorer. Fasmer, Ole Bernt: Heart rate variability and motor activity in adult ADHD patients Hos voksne sees ADHD ofte sammen med andre psykiatriske og somatiske lidelser, særlig angstog stemningslidelser. Det er ofte vanskelig å fastslå om en pasient har ADHD eller om symptomene bedre kan forklares ut fra disse andre lidelsene. Vi har fra begynnelsen av 2009 rekruttert pasienter til et prosjekt i Stavanger, hvor vi ser på kliniske karakteristika hos pasienter henvist til en psykiatrisk spesialistpraksis (Kristin Mjeldheim og Wenche Kari Førland) med spørsmål om ADHD, angst- eller depresjonslidelse. Øvrige medarbeidere i prosjektet er Jan Øystein Berle og Anita Lill Hansen. I tillegg til vanlig klinisk intervju bruker vi spørreskjema (bl.a. ASRS og WURS, 25 spørsmålsversjon), MINI + CPT, samt registrering av hjertefrekvens (Actiheart) og motorisk aktivitet (aktigraf). Foreløpige data fra 34 pasienter viser at CPT skiller godt mellom de pasientene som får en ADHD-diagnose (n = 15) og de som ikke har ADHD (n = 19), med flere feil og høyere variabilitet (men uendret reaksjonstid) hos ADHD-pasientene. Det ser ikke ut til å være forskjeller i autonom aktivitet (Fourieranalyse, balanse mellom sympaticus- og parasympaticus), målt gjennom et helt døgn, mellom pasienter med og uten ADHD, og heller ikke forskjeller i nivå av motorisk aktivitet (ved bruk av bevegelsessensoren i Actiheart-apparatet). Det er mulig det kan være endringer i variabilitetsmønstre (målt ved standard deviasjon og Sample Entropy), men vi har foreløpig for få pasienter til å kunne si dette sikkert. Vi har heller ikke samlet kontrollgruppe med friske kontrollpersoner, men planlegger å gjøre dette i løpet av året. Sesjon 3 Sagvolden, Terje: Videoanalyser av bevegelsesmønstre et fremtidig verktøy for diagnostisering av ADHD? Attention-Deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) is a behavioral disorder characterized by developmentally inappropriate, persistent, and impairing levels of hyperactivity, impulsiveness and inattention. During clinical interviews, parents and teachers often claim that this child has been different all the time. What behaviors do parents and teachers notice when making this claim? In the normal case, behavior consists of many elements, which gradually are combined into larger units. This is a learning process in which reinforcers ( rewards ) act to chain or build behaviors together into a unit (e.g. opening the backpack, finding the correct book, opening the book on the correct page, and then paying attention to what the teacher is saying). This behavior is controlled by stimuli in the situation (discriminative stimuli, i.e. what is the correct or incorrect behavior in the classroom) as well Side 6 av 14

7 as the consequences of the behavior (e.g. praise or scorn by the teacher). Additionally, during this learning process, non-functional or incorrect behaviors are eliminated. The Dynamic Developmental Theory of ADHD (DDT) suggests that reinforcement and extinction processes are not functioning normally in ADHD, producing the behavioral symptoms observed by caregivers and teachers. According to the theory, children with ADHD have problems with combining behavioral elements into larger units controlled by discriminative stimuli. As opposed to the normal case where behavior is predictable because one behavioral element in a unit reliably follows the other, ADHD behavior is characterized by smaller behavioral units. Consequently, the behavior is more variable and less predictable. This is consistent with experimental findings showing increased behavioral variability in ADHD as well as the most studied animal model of the disorder, the spontaneously hypertensive rats (SHR). The deficient chaining of behavior into predictable chunks and the increased behavioral variability may contribute to the parents and teachers impression that this child has been different all the time. The University of Oslo has initiated a research project aimed at quantifying ADHD behavior. Using video analyses, behavioral predictability and behavioral units can be analyzed. Additionally, the impact of important variables affecting learning (frequency of reinforcement, discriminative stimuli, and behavioral requirements) will be studied. The researchers expect that this method will reveal important differences between normal and ADHD behavior, and may be prove to be a valuable tool for identifying ADHD. Worren, Marius Kalsås: Reaction times in a dotprobe task of children with ADHD and TS: Preliminary results Mitt delprosjekt er en del av det tverrfakultære StoppVentGå-prosjektet (SVG) tilknyttet institutt for klinisk medisin ved det medisinsk-odontologiske fakultet og institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved det psykologiske fakultet. SVG-prosjektet er en longitudinell kasus-kontroll-studie med 30 barn med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) som kasus-gruppe og 30 friske kontrollbarn som kontrollgruppe, samt 20 barn med Tourettes syndrom (TS) som kontrast-gruppe. Disse barna gjennomgår nevroavbildning, nevropsykologiske tester og genetiske analyser, der min rolle er å delta med datainnsamling, -analyse og artikkelskriving relatert til nevroavbildning. Prosjektet vil undersøke intermediære fenotyper ved hjelp av hjerneavbildningsmetoder som funksjonell magnetisk resonansavbildning (fmri) og elektroenkefalografi/hendelsesrelaterte stimuli (EEG/ERP). fmri muliggjør å kartlegge hvordan hjerneaktiviteten er fordelt i hjernen med romlig oppløsning i millimeterområdet, mens EEG/ERP kartlegger hjerneaktiviteten med omtrent tusen målinger per tidsenhet. Kombinert gir de to metodene utfyllende målinger av hjernen under utførelse av ulike oppgaver som visuell dotprobe og Eriksen-Flanker-oppgaven. Under denne presentasjonen viste jeg foreløpige resultater av 15 barn som har gjennomgått undersøkelsene i studien. Resultatene, reaksjonstid i dotprobeoppgaven, var i henhold til hypotesen. Vi så at barna brukte lengre tid på å svare på stimuli som vi antok at de kom til å bruke mer tid på. Jacobsen, Kaya Kvarme: DISC1 og kopiantallsvariasjoner i ADHD Kopiantallsvariasjoner er strukturelle forandringer i DNA på mellom 1 kb og noen få Mb i størrelse. Vanligvis har man 2 kopier av DNA, en fra hver av foreldrene, men i noen tilfeller kan man ha 0 eller 1 kopi, eller >2 kopier. I disse tilfellene snakker vi om kopiantallsvariasjoner. Disse forandringene kan ha ulike effekter avhengig av hva DNA et den omfatter inneholder. Det kan være et helt gen, starten på et gen eller bare regulatoriske elementer. Antallet kopier vil også spille inn. Dermed kan vi se effekter på alle nivåer mellom DNA og protein. DISC1 er et gen som er kjent fra tidligere som et risikogen for schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon. Det er også assosiert med forsinket oppmerksomhet og forandringer i ERP P300- Side 7 av 14

8 bølgen. DISC1 er viktig for utviklingen av hjernen gjennom nevronal vekst og migrasjon, særlig pre- og postnatalt, og i puberteten, der hjernen gjennomgår store forandringer. Vi fant en duplikasjon (3 kopier) av starten på DISC1 hos en av våre pasienter, og bestemte oss for å undersøke hele vårt materiale av voksne ADHD pasienter og friske kontroller. Resultatet viste en frekvens på 8/552 hos pasientene og 14/674 hos kontrollene. Denne forskjellen var ikke signifikant. Vi mener likevel at DISC1 er et godt kandidatgen i ADHD siden det er viktig for utviklingen av hjernen. Vi vil derfor gå videre og undersøke kjente enkeltepolymorfismer (SNPer) i DISC1-genet. Gjervan, Bjørn: Foreløpige funn fra Nord-Trøndelagsutvalget: Funksjon og livskvalitet De fleste av deltakerne i studien har betydelige funksjonelle problemer på flere områder på tross av behandling med s.k. psykostimulanter. Det er generell enighet om at summen av funksjonelle problemer kan uttrykkes i et egnet livskvalitetsmål. Prosjektet er en tverrsnittsstudie hvor formålet er å undersøke validitet og anvendbarhet av en norsk oversatt versjon av AAQoL (the Adult ADHD Quality of Life scale). Videre ønsker vi å identifisere forhold som kan predikere funksjonell status i ulike områder. For å belyse problemstillinger bruker vi spørreskjemadata og data fra pasientjournaler. Vårt utvalg består av 148 voksne med ADHD diagnose (responsrate 33.6 prosent). Av disse er det 77 kvinner og 71 menn. Målt med ASRS har 10.9 prosent i utvalget mild ADHD, 21.1 prosent moderat ADHD og 68 prosent alvorlig ADHD. Vi fant høye komorbiditets rater med tilbakevendende alvorlig depresjon som mest prevalent, tett fulgt av stoffmisbruk og alkoholavhengighet/misbruk. Våre data fra AAQoL, SF-36 og demografi viser at deltagerne i studien strever med betydelige problemer i forhold til psykososial funksjon, og funksjon i utdanning og i arbeidsliv. Svært få har utdanning ut over videregående skole, og bare rundt regnet 1/5 hadde inntekt fra ordinært arbeid på undersøkelsestidspunktet. Sesjon 4 Bu, Eli T Hellandsjø: The European ADHD Substance use Prevalence and Validation Study EASP (V): Screening av ADHD ved bruk av ASRS v 1.1 blant pasienter i behandling for rusmiddelavhengighet Bakgrunn: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) har i økende grad blitt identifisert som en tilleggslidelse for personer med rusmiddelavhengighet. Denne tilleggslidelsen kan ubehandlet føre til en tidligere og raskere rusmiddelkarriere og komplisere behandlingen av rusmiddelavhengighet. I amerikanske studier varierer forekomsten av ADHD blant rusmiddelavhengige mellom 15 og 30 prosent, mens europeiske forekomstdata er begrenset. Mangel på gode europeiske forekomststudier er bakgrunnen for vår undersøkelse som er kalt The European ADHD Substance use Prevalence study (EASP). I samarbeid med 13 andre land, hovedsakelig europeiske, men også USA og Australia, ønsker vi å kartlegge forekomsten av ADHD blant pasienter i rusfeltet. Metode: Vi har kartlagt forekomst av ADHD ved hjelp av et anerkjent screeningsinstrument kalt ASRS v 1.1 på nye rusmiddelavhengige pasienter som kommer i behandling. ASRS er en del av et kartleggingsbatteri der også mer omfattende, diagnostiske instrumenter inngår, både i forhold til ADHD og andre psykiske lidelser. Resultater: I løpet av 2009 har vi kartlagt 121 rusmiddelavhengige pasienter med ASRS. Et underutvalg på n=78 har vært gjennom full utredning, som er grunnlaget for denne artikkelen. Forekomsten av ADHD i vårt utvalg var 61 prosent. Det var betydelig høyere forekomst blant menn enn blant kvinner, og blant de narkotikaavhengige sammenlignet med alkoholavhengige. Det var ikke en høyere ADHD-forekomst blant pasienter ved abstinensbehandlingsavdelingen, med ofte mer urolige pasienter, sammenlignet med andre avdelingene. Side 8 av 14

9 Konklusjon: En forekomst på 61 prosent er høyere enn det tidligere studier har vist. Mulige forklaringer blir diskutert. Faktorer som kjønn, alder og type hovedrusmiddel har en signifikant betydning. Et sentral spørsmål er hvor stor andel det er av falske positive tilfeller, og hvor spesifikk ASRS er i å utelukke de som ikke har ASRS, altså testens spesifisitet. Resultatene tyder på at omfanget av ADHD blant rusmiddelavhengige er betydelig, og representerer en stor utfordring for rusbehandlingsfeltet. Fredriksen, Mats: Repeterte målinger på ASRSv1.1 i en observasjonsstudie av medikamentell behandling hos voksne med ADHD Dokumentasjon for nytte av behandling med metylfenidat hos voksne er basert på få og små placebokontrollerte effektstudier, og de fleste studiene går over kort tidsrom (6-12 uker) der inkluderte pasienter er valgt uten komorbiditet. I forskningsfeltet er det mindre kunnskap om effektene av medikamentell behandling over tid, og ved komorbiditet, og få studier internasjonalt. Mål med denne studien er å skaffe kunnskap om behandlingsutfall og nytte av et etablert medikamentelt regime med metylfenidat som førstevalg (retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet, 2007) for et klinisk representativt utvalg voksne pasienter med ADHD. Studien undersøker faktorer som kan påvirke behandlingsutfall i løpet av forløpet på ett år på medikamentell behandling ved mål på endring av kjernesymptomer (ASRS v1.1), funksjonsnivå (CGI, GAF) og komorbiditet (SCL-90R, MINI) og sosiale variabler som status i jobb, utdanning, økonomi, og familie. Designet er en prospektiv naturalistisk forløpsundersøkelse på et utvalg pasienter (n=200) som starter behandling med registreringer ved baseline og etter 6 uker, 3-, 6- og 12 måneder. Inklusjonskriterier er diagnosen ADHD etter DSM-IV kriterier i voksen alder (pasienter 18 år), og som ved retrospektiv evaluering (historiske data) oppfyller kriterier for ADHD (DSM-IV) i barnealder basert på barndomsopplysninger fra definerte kilder (foreldreopplysninger) og/eller (WURS). Primære resultatmål er ASRS v1.1 som mål på symptombelastning og kliniker-skåret endringsmål (CGI). Resultater av preliminær analyse av ASRS v1.1 etter 3 måneder (n=80) viser signifikant reduksjon av sumscore etter behandling (gjennomsnitt 40 prosent) og med betydelig effect size (0.73). Endringen viser seg allerede ved 6 uker og vedvarer ved 3 måneder. Endringen viser seg både på oppmerksomhetsspørsmålene og på hyperaktivitets- og impulsivitetsdelen. Henriksen, Per: Gruppearbeid for voksne med ADHD Voksen ungdom og voksne med diagnosen ADHD viser seg å ha en høyere risiko for å utvikle psykiatriske problemer (komorbiditet) enn normalpopulasjonen. Tilleggsproblematikken kan blant annet være atferdsproblemer, depresjoner og sosiale problemer. Senter for Psykisk Helse har gjennomført en rekke samtalegrupper for voksne med ADHD. I tillegg er der gjennomført flere foreldreveiledningsgrupper for foreldre med barn som har en utfordrende atferd. En fellesnevner sett i ettertid for gruppene var en mulig økt evne til å omsette tema fra gruppa om til praksis i hverdagen samtidig som medlemmenes autonomi ble styrket og ikke eksempelvis institusjonalisert. Problemstilling og formål: Prosjektet skal gjennom en kvalitativ, fenomenologisk design samle inn data fra både tidligere samtalegrupper samt følge nåværende gruppe som aktiv observatør. Data som samles inn skal være med på å identifisere og belyse hvilke faktorer det er som gjør at voksne med ADHD mest mulig effektivt overfører sine erfaringer fra gruppe over i sin praktiske hverdag. Hovedmål: Å bidra til å redusere risikoen for å utvikle tilleggsproblemer. Identifisere og belyse faktorer som fremmer erfaringer i gruppa over i praktisk hverdag. Delmål Å belyser hvordan bruk av gruppe bidrar til å styrke motivasjon for egen mestring i hverdagen. Hvordan gruppe påvirker den enkeltes forståelse av ADHD som ressurs og utfordring. Styrke medlemmenes autonomi. Prosjektet skal resultere i en protokoll som kan brukes til å videreføre samtalegrupper mest mulig effektivt. Side 9 av 14

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak RAPPORT Anders Hellman Terje Knutheim fagsjef Rogaland

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Validering av Språk 5-6

Validering av Språk 5-6 Validering av Språk 5-6 - En valideringsstudie av den nye screeningtesten for språkvansker, Språk 5-6 Monica Lillevold Masteroppgave i spesialpedagogikk Ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Med rus uten ord? Oslo, 15.05.2013. En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt

Med rus uten ord? Oslo, 15.05.2013. En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt Oslo, 15.05.2013 Med rus uten ord? En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt Veileder: Per Nerdrum Master i psykisk helsearbeid, Institutt for sykepleie,

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Hanne Marit Kvitting ST306L Masteroppgave i Tilpasset opplæring Universitet i Nordland Våren 2011 40 stp ISSN; 1890-4998 ISBN; 978-82-7314-672-4 Oppgnr; 2/2012

Detaljer

DAT-KON ET VERKTØY FOR DIFFERENSIERING

DAT-KON ET VERKTØY FOR DIFFERENSIERING DAT-KON ET VERKTØY FOR DIFFERENSIERING AV ATFERDS- OG KONSENTRASJONSVANSKER HOS BARN by Torstein Stray Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of PHILOSOPHIAE DOCTOR (PhD) Faculty

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer