Budsjett 2014 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 2014 Økonomiplan Formannskapets grunnlag Froland kommune

2 Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og tiltak... 6 Grunnskolen... 6 Pleie og omsorg... 6 Barnevern... 7 Helse... 7 Sosialhjelp... 7 Barnehage... 7 Kultur... 8 Økonomi... 8 Enhetskostnader... 8 Saksbehandling (byggesak)... 8 Kommuneøkonomi...9 Vurdering av kostnadsnivået Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Momskompensasjon Renter og avdrag Lønn og pensjon Sykefravær Eiendomsskatt Agder Energi Forskriftsrapporter Økonomiplan Virksomhetene Rådmannen Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Administrasjonsenheten Kultur, støtte og tilskudd Momskompensasjon Overføringer, støtte og tilskudd (OST)

3 740 - Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole /791 - Froland barnehage Velferd, Barnevern og Helse Omsorgstjenesten Teknisk tjenester Avskrivninger

4 Rådmannens kommentar 2014 og Økonomiplan er utarbeidet i henhold til Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 46 nr. 8. Det har vært svært utfordrende å komme i havn med årsbudsjett for forslaget for 2014 som her legges fram tar høyde for et positivt netto driftsresultat. Det er imidlertid en forutsetning at de vedtatte tiltak raskt blir effektuert ute i virksomhetene. Rådmannen ønsker ikke å redusere driften mer enn foreslått ift. tjenestekvalitet og prioriterte satsinger. Kommunen har i lang tid hatt en positiv utvikling på mange måter, ikke minst når det gjelder utviklingen i folketall. Pr var folketallet Økt folketall, endring av kriterier i inntekstsystemet for kommunene, samt realvekst i de frie inntektene har medført at skatt og rammetilskudd har økt med kr 17,873 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett Froland kommune har derfor vært en av vinnerne målt i vekst i frie inntekter og som den eneste kommunen i begge Agderfylkene vil kommunen få et veksttilskudd også i De siste folketall og boligutvikling har den siste tiden vist en stagnasjon. Nye boligområder kan imidlertid igjen føre til ytterligere vekst. Sektorplaner innenfor levekår, oppvekst og kultur er veiledende, men ikke bindende når det gjelder de økonomiske perspektiv. Av hensyn til den økonomiske situasjonen har administrasjonen i liten grad kunnet innarbeide konsekvensene av sektorplanene i budsjett og økonomiplan. Kommunen har de senere år hatt store investeringer innenfor skole-, idrett-, kultur- og barnehageområdene. Satsingen på anleggene på Mjølhusmoen har medført økte driftskostnader. Først i år har man endelig fått nok erfaringstall til å kunne gi en god oversikt over hva som kreves av ressurser for å drifte et slikt anlegg. Målet for budsjettarbeidet har i hovedsak vært å videreføre dagens driftsnivå. Det har likevel vært nødvendig med fokus på effektiviseringstiltak der det er mulig. Dette vil kunne medføre bortfall av enkelte tjenester. Virksomhetene ble bedt om å komme med forslag til innsparingstiltak og reduksjon i bemanning. Rådmannen har innarbeidet innsparingstiltak og omdisponeringer. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på følgende Forslag til statsbudsjett fra regjeringen Politiske vedtak og signaler i kommunestyre og formannskap KOSTRA-rapportering i 2012 Virksomhetenes forslag til budsjettjusteringer drøfting med Virksomhetsledere, Økonomisjef og rådgivere. Froland kommunes drift er organisert i 7 virksomheter, samt rådmannens støttefunksjoner. Rådmannen foreslår noen endringer i dagens struktur i budsjettforslaget for 2014, og det pågår kontinuerlig prosesser for å oppnå en rasjonell drift og gode tjenester for kommunens innbyggere. Dette kan medføre at enkelte oppgaver eller tjenester overføres mellom virksomheter. Rådmannen ønsker å videreføre fokus på økonomistyring i 2014 med de rapporteringsordningene som har blitt etablert de senere årene. Kommunen har de siste årene betalt mer i årlige avdrag enn det kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag fastsetter. I 2013 vil kommunen forsøke å tilpasse seg minimumsavdrag ved å korrigere nedbetalingsplanen av hensyn til den økonomiske situasjonen. I 2014 legges det opp til å videreføre de opprinnelige betalingsplanene, men det forutsettes at avdragstiden på nye lån fastsettes til 45 år for å nærme seg lovens minimumskrav ytterligere. Dersom det i 2014 vil bli nødvendig med korrigeringer vil Kommunestyret fatte eget vedtak om dette. Det vil i økonomiplanperioden fortsatt være behov for nye, store investeringer bl.a innenfor skolesektoren. Rådmannen foreslår å effektivisere skolestrukturen i kommunen. En endring av skolestruktur vil kunne gi en netto innsparing i forhold til dagens drift, samt gi muligheter for omdisponering av dagens bygningsmasse til økt behov innenfor andre områder. 4

5 Det er lagt til grunn følgende satser i budsjettet: Deflator: 3% Prisvekst: 1,5% Lønnsvekst: 3,5% Brutto investeringsutgifter i 2014 er 56,588 millioner kroner, herav 10 millioner kroner til startlån til videre utlån. Kapitalkostnadene er innarbeidet i økonomiplanen et for 2014 viser brutto driftsinntekter på 386,7 millioner kroner mot 372,9 millioner kroner i Brutto driftsutgifter viser 374 millioner kroner mot 362 millioner kroner i Netto driftsresultat viser 14,928 millioner kroner mot 11,838 millioner kroner i Netto driftsresultat er saldert ved: Overføring til investeringsbudsjettet med 5 millioner kroner Avsetning til bundne fond med 2,312 millioner kroner Avsetning til disposisjonsfond med 7,8 millioner kroner Bruk av bundet driftsfond med kroner Froland, 11.november 2013 Willy Hægeland Rådmann 5

6 Politiske mål og prioriteringer Forord Froland kommunestyrets politiske partier ønsker å legge etterfølgende mål, prioriteringer og tiltak til grunn for perioden Hvorvidt en oppnår de resultater herværende dokument legger opp til vil være gjenstand for vurdering (måling) ved utløp av det enkelte år, og utgjøre en integrert del av kommunens årsmeldinger. Nevnte mål og prioriteringer utgjør et supplement til det enkelte partis lokalpolitiske program. (I de tilfeller det i det etterstående er henvist til dagens situasjon er det hovedsakelig 2012 data som er lagt til grunn). (Kommunebarometeret utarbeides av KS og er for det vesentlige bygget på KOSTRA tall). Hovedmål Legge til rette for at kommunen kan oppnå en folketallsøkning høyere enn landsgjennomsnitt. Tiltak: Videreføre Froland som en attraktiv og god kommune som ivaretar fellesskapet og den enkelte innbyggers behov for kommunale tjenestetilbud på en balansert og tilpasset måte, innenfor sentrale fastlagte rammevilkår. Gjennomføre tiltak og utøve de tjenestetilbud som er lagt til grunn i herværende budsjett- og økonomiplan. Videreføre og legge til rette for utvikling av kommunens sentrumstilbud i Osedalen, kommunale og private, tilpasset innbyggernes etterspørsel og behov. Samtidig legge til rette, og utvikle tilbud, tilpasset etterspørsel og behov i kommens øvrige bygder. I samarbeid med private aktører til en hver tid å tilby arealer for en differensiert boligbygging (enebolig, rekkehus og leiligheter) tilpasset etterspørselen. I samarbeid med private aktører til en hver tid å tilby arealer for næringsarealer tilpasset etterspørselen. Andre mål, prioriteringer og tiltak Grunnskolen Foreliggende statistikkmateriell viser at våre elever i grunnskolen oppnår svake avgangskarakterer. Videre fremgår det at frafallet (dropp-ut) i videregående skole er blant de høyeste i fylket. Kommunen har også et betydelig antall elever med enkeltvedtak. Det kan synes som at tildelte ressurser knyttet til enkeltvedtak ikke står i rimelig forhold til oppnådde resultater. Tiltak: Videreføre den senere tids positive resultater(høst 2013) med hensyn til elevresultater knyttet til de nasjonale prøver basert på foreliggende planer. Legge til rette for (prioritere) og gjennomføre et utvidet samarbeid med fylkeskommunen med siktemål å redusere frafallet i den videregående skole. Flytte ressurser fra spesialundervisningen til tilpasset undervisning (styrke lærerressursen i klassene i fellesskap med klassens øvrige elever). Måling: Kommunebarometeret. Pleie og omsorg Kommunen har gjennomført tiltak med siktemål å øke antall korttids- og dagpasientplasser. Videre har kommunen økt de kommunale ressurser knyttet til legetjenesten. Tiltak: Evaluere effekten av nevnte tiltak og foreta eventuelle korrigeringer i tilbudene. Måling: Kommunebarometeret. Måling: Statistisk Sentralbyrås (SSB) folketallsstatistikk. 6

7 Barnevern Kommunen scorer under landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av ressurser til forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Videre ligger kommunen under landsgjennomsnitt med hensyn til antall personer med fagutdanning innen barnevernet. Det er ikke noe mål i seg selv å bruke mest mulig ressurser på forebyggende arbeid, men det forventes at fagpersonene på området foretar en vurdering med hensyn til hvorvidt det vil være riktig å flytte ressurser fra andre områder innen tjenesten med siktemål å avdekke saker som er relevante for barnevernet og dermed oppnå effekt av en tidlig innsats. Foreliggende tallmateriell tilsier at kommunen bruker betydelige midler i forbindelse med tiltak i hjemmet innen barnevernet. Tiltak: Evaluere dagens ressursbruk innen tjenesten, og eventuell styrke det forebyggende arbeidet som nevnt over. Evaluere dagens bruk av midler i forbindelse med tiltak i hjemmet og innføre klare retningslinjer for bruken (tiltakene). Måling: Kommunebarometeret. Helse Kommunen har en lav andel legeårsverk per innbyggere. Antall legeårsverk er allerede utvidet, noe som vil bringe kommunen opp på landsgjennomsnitt. Dette vil også bidra til at reservekapasiteten hos fastlegene økes. Videre har kommunen på tilsvarende måte et lavt antall psykiatriske sykepleiere. Forbruket av medisiner i forbindelse med psykiske lidelser er høyt. Det kan også synes som om kommunen legger for lite vekt på det forebyggende arbeidet. Tiltak: Vurdere hvorvidt en økning stillingshjemler for psykiatriske sykepleiere vil være formålstjenlig i forhold til andre tiltak. Evaluere medisinbruken som nevnt over, og gjennomføre eventuelle tiltak. I større grad legge vekt på det forbyggende arbeid innen psykiatrien, eventuelt flytte ressurser fra andre områder til psykiatrien. Sosialhjelp Kommunen har et høyt antall personer som mottar sosialhjelp over lang tid, og antall personer med individuell plan har lagt betydelig under landsgjennomsnitt. Videre har bistanden i forbindelse med gjeldsrådgivning vært svært liten. Dette er imidlertid (høsten 2013) endret ved at det er tilført ressurser på området. Tiltak: Det innføres et overordnet prinsipp om at stønad til livsopphold ikke ytes til personer som mottar statlige ytelser (uførepensjon, eller tilsvarende) som er tiltenkt å gi en forsvarlig levestandard hos mottakeren/mottakerne. Sosialhjelp er en ytelse som er ment å gis over et begrenset tidsrom knyttet til mottakers spesielle og forbigående livssituasjonen. I samarbeid med Navs statlige del forventes det at oppgaven med å besørge overføring til statlige ytelser for personer hvor behovet for å motta stønad til livsopphold ikke er forbigående (kortvarig) prioriteres. Måling: Ressursbruk i henhold til regnskap. Barnehage Leke- og oppholdsareal per barn i de kommunale barnehagene ligger noe under landsgjennomsnittet. Kommunen har etter at foreliggende tallmateriale ble utarbeidet tatt i bruk en ny barnehage. Videre har kommunen under oppføring ytterligere en ny 4/5 avdelings barnehage. Nevnte barnehager vil medføre at de kommunale barnehagenes leke- og oppholdsareal kommer opp på landsgjennomsnittet. Kommunen har videre en lav andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag. Tiltak: Vurdere behovet og eventuelt utvide tilbudet om barnehageplasser tilrettelagt for dagopphold på 10, eller flere timer per dag. Måling: Kommunebarometeret. Måling: Kommunebarometeret. 7

8 Kultur Kommunen yter både direkte og indirekte tilskudd innen området. Hvorvidt kommunen bruker mer enn landsgjennomsnittet er vanskelig å fastslå på grunnlag av foreliggende utgiftsføring. Tiltak: Utarbeide en helhetlig oversikt som viser kommunens direkte (tilskudd) og indirekte (drift av idretts- og kulturanlegg) utgifter på området, for på dette grunnlag eventuelt å foreta eventuelle korreksjoner med hensyn til ressursbruken. Måling: Korrigert tallmateriale sett i forhold til Kommunebarometerets indikatorer. Økonomi Kommunen har de senere år ikke vært i stand til å kunne avsette tilstrekkelige reserver som en buffer i forhold til fremtidige utfordringer. Videre ligger kommunens gjeld per innbygger over snittet for KOSTRA gruppen (gruppe 2), lands- og fylkesgjennomsnitt. Økonomi- og økonomioppfølgning gis følgelig utvidet prioritet i økonomiplanperioden. Herværende budsjett bygger på forutsetninger og tiltak med siktemål å bedre kommunens handlefrihet. et for kommende år (2014) er basert på et netto driftsoverskudd på 3,5%. Dette for å ta høyde for eventuelle korrigeringer som følge av pålagte / ønsket utvidet tjenestetilbud som ikke er kjent per dato. Kommunen har som målsetting å kunne avsette en betydelig del av budsjettert nettooverskudd i 2014 og påfølgende år. Enhetskostnader Kommunen har lave enhetskostnader i forhold til flere sammenlignbare kommuner. Siste gjennomgang viser at vi har lavest kostnader i forhold til øvrige kommuner i fylket, og ligger på 5. plass i vår KOSTRA gruppe. Tiltak: Videreføre våre enhetskostnader på dagens nivå gjennom utvidet økonomisk oppfølgning og kontroll. Måling: Kommunebarometeret. Saksbehandling (byggesak) Kommunen scorer godt med hensyn til saksbehandlingstiden(nummer 4 i KOSTRA gruppen og nummer 2 i fylket). Tiltak: Videreføre saksbehandlingstid som i dag. Videre vurdere hvorvidt saksbehandlingstiden i forbindelse med kart- og oppmålingsforretninger kan reduseres. Måling: Kommunebarometeret. Tiltak: Videreføre en utvidet kontroll vedrørende kommunens økonomi gjennom løpende oppfølgning, måneds- og kvartalsrapporter. Gjennomføre tiltak så snart avvik oppdages med siktemål at nettoramme innen de ulike tjenester / ansvarsområder skal overholdes. Foreta nødvendig budsjettregulering så snart behovet for dette er klarlagt. Måling: Oppnådde resultater (netto driftsoverskudd) ved regnskapsavslutning. 8

9 Kommuneøkonomi Frie inntekter En sterk kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud. Barnehager, skole, primærhelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og barnevern er viktige velferdstjenester kommunene har ansvar for. Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter. Kommuner og fylkeskommuner har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunene må foreta nødvendige prioriteringer mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er samsvar mellom de oppgaver som kommunesektoren pålegges, og de ressurser som gjøres tilgjengelige. Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene utgjør i 2014 om lag tre fjerdedeler av kommunesektorens samlede inntekter. Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen har så langt i 2013 hatt en økning i folketallet, fra til innbyggere pr I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det er folketallet pr (5.452) som er grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for Befolkningsutviklingen de senere år Dato Befolkning Prognoser fra SSB viser en vekst i folketall fram mot 2020 (tallgrunnlag fra 2012). Dersom man legger denne prognose til grunn, må dette få betydning for tjenester og rammer for virksomhetene. Kommunen har for lengst passert 5000 innbyggere og dersom prognosen legges til grunn vil folketallet passere 6000 rundt år 2018/2019. Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid, basert på forventning om høy nasjonal befolkningsvekst ( ) år år år år eller eldre Totalt

10 Rammetilskudd og skatt Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner, tilsvarende 2,0 prosent. Av den samlede inntektsveksten er 5,2 milliarder kroner frie inntekter fordelt med 4,3 milliarder kroner på kommunene og 0,9 milliarder kroner på fylkeskommunene. Det tilsvarer en realvekst på 1,7 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett Av veksten i frie inntekter i 2014 er 500 millioner kroner begrunnet med fornying og opprusting av fylkesvegene. 180 millioner kroner er begrunnet med en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det anslås at den delen av disse utgiftene som må dekkes av frie inntekter, utgjør 2,8 milliarder kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Froland kommune fra 2013 til 2014 på 6,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,7 prosent. Anslagene vil kunne gi en realvekst i inntektene på 3,3% ift. RNB-nivå Med løpende inntektsutjevning er det summen av rammetilskudd og skatt som danner grunnlag for vurdering av kommunens frie inntekter. 10

11 Spesifikasjon av Froland kommune sine frie inntekter Anslag skatteinntekter Skatteinntektene for Froland kommune er anslått til kroner i 2014, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2014 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. + Totalt rammetilskudd Innbyggertilskudd før omfordeling* Omfordeling: Utjevning* Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntektsgarantiordningen Regionalpolitiske tilskudd Veksttilskudd* Skjønnstilskudd* = Anslag frie inntekter Anslag frie inntekter for Froland kommune er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Froland kommune fra 2013 til 2014 på 6,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,7 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. 11

12 Forklaringer Innbyggertilskudd før omfordeling Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kroner i For Froland kommune utgjør dette: kroner innbyggere = kroner. Utgiftsutjevning Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Skjønnstilskudd Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til kroner i Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året. Skjønnstilskudd til Froland kommune = kroner. Veksttilskudd Veksttilskuddet tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst ut over 175 prosent av gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis. I tillegg må kommunene ha skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet for de siste tre år. Veksttilskuddet tildeles som et fast beløp på kroner, per nye innbygger ut over vekstgrensen. Gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis de siste tre år var på 1,31 prosent, og vekstgrensen blir dermed 2,29 prosent. Froland kommune har de siste tre år hatt skatteinntekter på 80,8 prosent av landsgjennomsnittet, og en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2,74 prosent. Froland kommune får kroner i veksttilskudd. 12

13 Vurdering av kostnadsnivået I forbindelse med budsjettarbeidet har Telemarksforskning utarbeidet en utvidet KOSTRAanalyse som skal si noe om hvordan vi benytter våre inntekter i forhold til hva vårt behov er beregnet til i våre frie inntekter. Inntektssystemet til kommunene er basert på en rekke indikatorer. Demografi og befolkningssammensetning er tillagt stor vekt, og skal gi en indikasjon på kommunenes utgiftsbehov. Til bruk i KOSTRA-analysen har Telemarksforskning utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommuner. Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder ses i sammenheng med et nivå som vi kaller normert utgiftsbehov (basert på kommunens verdi på aktuell delkostandsnøkkel innenfor inntektssystemet). Vi beregner da et mer-/mindreforbruk målt mot dette normerte utgiftsnivået. Vi baserer oss på til enhver tid oppdaterte delkostnadsnøkler i inntektssystemet - for de syv tjenesteområdene barnehage, administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg, kommunehelse, barnevern samt sosialtjenester. I vurderingen av det samlede utgiftsnivået for alle tjenesteområdene tar vi dessuten høyde for kommunens nivå på korrigerte frie inntekter for på den måten å gi et fullstendig bilde av om kommunen ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det reelle inntektsnivået (og utgiftsutjevningen over inntektssystemet) skulle tilsi. Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et riktig nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder. Ber. utgiftsbehov 2012 Netto driftsutgifter 2012 Mer-/mindreutgift ift. (Landsgjennomsnitt = 1) Landsgj.sn Froland Froland "normert nivå" Landsgj.sn Normert utgiftsnivå kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr Barnehage 0, Administrasjon 1, Grunnskole 1, Pleie og omsorg 0, Kommunehelse 1, Barnevern 1, Sosialhjelp 0, Sum 1, Sum inntektsjust Det beregnede utgiftsbehovet for Froland kommune er ca. 4,3% høyere enn «gjennomsnittskommunen» i Beregningene viser at Froland kommune hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 1,0 millioner kroner i 2012 når vi ikke ser på det beregnede utgiftsnivået. I forhold til kommunens normerte utgiftsnivå, er det beregnet mindreutgifter på om lag 10,8 millioner kroner dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet i 2012, har vi beregnet et samlet mindreforbruk på om lag 5,7 millioner kroner. Analysen viser oss at vi i 2012 hadde en merutgift ift. normert utgiftsnivå innenfor Barnehage, Administrasjon og Sosialhjelp, mens vi har en mindreutgift innenfor Grunnskole, Pleie og omsorg, Kommunehelse og Barnevern. 13

14 Utvikling i beregnet utgiftsbehov i prosent av landsgjennomsnitt ,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 Landsgjennomsnitt = 1 Utvikling i Froland kommunes fordeling av inntektene i regnskap 2012, budsjett 2013 og 2014 i kr 1000 kroner pr innbygger Regnskap

15 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Med driftsbudsjett menes oppstillingen av forventede løpende inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for, tillagt planlagt bruk av løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år, samt oppstilling over kommunestyrets bevilgninger som er dekket inn ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. Med investeringsbudsjett menes oppstillingen over forventet bruk av lånemidler, forventede inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for som ikke er å anse som løpende, samt planlagt bruk av slike inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år. I tillegg kommer oppstilling over rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter som kommunestyret har vedtatt skal dekkes inn ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. Momskompensasjon Refusjon av moms er budsjettert med kroner i driftsbudsjett. Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kunne disponere momsrefusjon fra investeringer. For at kommunen og fylkeskommunene lettere skulle kunne tilpasse seg de nye bestemmelsene, ble det fastsatt en overgangsordning for perioden 2010 til Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Det forutsettes nå at momskompensasjonen på investeringer i sin helhet skal være en del av finansieringen av disse prosjekt og ikke en saldering av driftsbudsjettet. ering av momskompensasjon baserer seg på erfaringstall fra tidligere år samt at det er lagt inn økte driftsutgifter i neste års budsjett. forskriften gir hjemmel for å fremstille budsjettet på et overordnet nivå. Den videre fordeling på detaljnivå er ikke en del av årsbudsjettet og skal ikke fremstilles i årsbudsjettdokumentene. Forskriftene gir anledning til utstrakt grad av målstyring og rammebudsjettering. et er i de senere år blitt presentert på prosjekt- og tjenestenivå, men vedtatt av kommunestyret som ramme på ansvar eller virksomhetsnivå. 15

16 Renter og avdrag Pr vil lånegjelden være på ca. 480 millioner kroner, inklusive etableringslån/startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler) vil være ca. 404,5 millioner kroner som tilsvarer kroner pr innbygger. Økningen i lånegjeld skyldes bl.a. utbygging av ny barnehage på Bliksåsen og Furutoppen omsorgs- og eldreleiligheter. Utvikling i netto lånegjeld perioden : Årstall Froland Kostragruppe 02 Aust-Agder Landet uten Oslo Froland kommune har høyere netto lånegjeld pr innbygger enn sammenlignbare kommuner (Kostragruppe 2) og gjennomsnittet for kommunene i Aust-Agder. I tiden fremover blir det viktig å vurdere nødvendigheten av nye investeringer for å minimere virkningen av økt lånegjeld. Det vil, i samsvar med økonomiplanen, bli tatt opp startlån på 10 millioner kroner for Rentene på startlån budsjetteres i driftsbudsjettet, mens avdragene budsjetteres i investeringsbudsjettet. Styringsrenten i Norges Bank er for tiden 1,5% og gjennomsnittlig rente på kommunens lån ligger på ca 2,2%. I motsetning til 2012 foreslås det ikke en avsetning til disposisjonsfond for å dekke fremtidig renteøkninger. Norges Bank styringsrente Endringsdato Rentesats , , , ,5 16

17 Lønn og pensjon Lønnsutgift i budsjett 2014 er fremskrevet med en korrigering for lønnsvekst. Statsbudsjettet baserer seg på at lønnsveksten for 2014 blir på 3,5%, og det er denne økningen rådmannen legger til grunn ved budsjettbehandlingen. Lønnsveksten er ikke tillagt lønnskonti for de enkelte virksomheter, men er budsjettert sentralt som en tilleggsbevilgning under Ansvar 601 Finans. Pensjonsutgiftene er budsjettert med 12,29% til Statens pensjonskasse. For KLP gjelder følgende satser: 19,53% til fellesordningen, 21,30% til sykepleierordningen og 25% for tillitsvalgte (ordfører). Arbeidsgiveravgift er budsjettert med 14,1%. Sykefravær I kvartalsrapporter og årsmeldinger gjøres det rede for sykefraværet i kommunen, både på overordnet nivå og for de enkelte virksomheter. Sykefraværet varierer for de enkelte år og det er betydelige variasjoner mellom virksomhetene. De enkelte virksomhetene oppgir måltall for akseptabelt sykefravær i budsjettkommentarene. Samlet sykefravær i 3.kvartal 2013 var 5,3%, mens samme kvartal i 2012 viste 6,0%. Kommunens administrasjon har sammen med arbeidsmiljøutvalget i kommunen stort fokus på sykefraværet og vil også ha det i Driftstilpasninger som følge av budsjettreduksjoner kan gi utfordringer i forhold til sykefravær og det er all grunn til å følge utviklingen fortløpende. Målet er å opprettholde et høyt nærvær og følgelig lavt fravær gjennom vernerunder, oppfølging av sykemeldte og gode interne rutiner i kommunen. Spesielt blir det viktig å følge opp korttidsfraværet i det kommende året for å redusere behovet for vikarbruk, ekstraarbeid og overtid. Det er utfordrende å sette måltall for sykefraværet fordi nærværet av kommunens ansatte burde være så høyt som mulig. Sykefraværet medfører dessuten at det er nødvendig arbeid som ikke blir utført. Basert på erfaringstall er sykefravær under 7% et akseptabelt anslag. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er budsjettert med 11,888 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 0,350 millioner kroner. Eiendomsskatten oppkreves i Froland kommune bare på verker og bruk. Endrede regler fra 2011 gir alle kommunene rett til å kreve opp eiendomsskatt i hele kommunen. Tidligere regler var til hinder for kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt på for eksempel kjøpesentre, kontorbygg, men ikke ønsker å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. De endrede reglene gir kommunene muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i eiendomsskatten. Staten ved fylkesmannen henstiller til kommunene å innføre eiendomsskatt for å bedre det økonmomiske grunnlaget for kommunene. Det er i dette budsjett ikke forutsatt innført eiendomsskatt utover verker og bruk. Som grunnlag for eiendomsskatten for kraftanlegg, mottar kommunen årlig en liste fra Skatteetaten. For øvrige anlegg er det det kontormessig fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget. Eiendomsskatt utskrives med for tiden 7 promille av takstverdien hvilket er lovens maksimum. Agder Energi for utbytte fra Agder Energi baserer seg på en forventning om et utbytte på 600 millioner kroner Dette baserer seg på grunnlaget for utbetaling i Eierkommunene har vedtatt at utbytte for 2013 og 2014 skal være minimum 500 millioner kroner hvert år. I tillegg skal det utbetales 60% av overskytende utbytte, dette beløp er derfor usikkert. Grunnlaget på 600 millioner kroner anses å være et forsiktig anslag som brukes i hele økonomiplanperioden. 17

18 Forskriftsrapporter skjema 1A - Driftsbudsjettet Oppr. budsjett 2014 Oppr. budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

19 skjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på RAMME Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Tall i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr Rammeområder Rådmannen Mykland i utvikling 0 0 Overføringer til andre for kommunale tjenester Kalkulatoriske kostnader Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Administrasjonsenheten Kultur, støtte og tilskudd Momskompensasjon Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage VBH Omsorg Netto for Rammeområder

20 skjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2014 Oppr. budsjett 2013 Regnskap 2012 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer