Budsjett 2014 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 2014 Økonomiplan Formannskapets grunnlag Froland kommune

2 Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og tiltak... 6 Grunnskolen... 6 Pleie og omsorg... 6 Barnevern... 7 Helse... 7 Sosialhjelp... 7 Barnehage... 7 Kultur... 8 Økonomi... 8 Enhetskostnader... 8 Saksbehandling (byggesak)... 8 Kommuneøkonomi...9 Vurdering av kostnadsnivået Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Momskompensasjon Renter og avdrag Lønn og pensjon Sykefravær Eiendomsskatt Agder Energi Forskriftsrapporter Økonomiplan Virksomhetene Rådmannen Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Administrasjonsenheten Kultur, støtte og tilskudd Momskompensasjon Overføringer, støtte og tilskudd (OST)

3 740 - Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole /791 - Froland barnehage Velferd, Barnevern og Helse Omsorgstjenesten Teknisk tjenester Avskrivninger

4 Rådmannens kommentar 2014 og Økonomiplan er utarbeidet i henhold til Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 46 nr. 8. Det har vært svært utfordrende å komme i havn med årsbudsjett for forslaget for 2014 som her legges fram tar høyde for et positivt netto driftsresultat. Det er imidlertid en forutsetning at de vedtatte tiltak raskt blir effektuert ute i virksomhetene. Rådmannen ønsker ikke å redusere driften mer enn foreslått ift. tjenestekvalitet og prioriterte satsinger. Kommunen har i lang tid hatt en positiv utvikling på mange måter, ikke minst når det gjelder utviklingen i folketall. Pr var folketallet Økt folketall, endring av kriterier i inntekstsystemet for kommunene, samt realvekst i de frie inntektene har medført at skatt og rammetilskudd har økt med kr 17,873 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett Froland kommune har derfor vært en av vinnerne målt i vekst i frie inntekter og som den eneste kommunen i begge Agderfylkene vil kommunen få et veksttilskudd også i De siste folketall og boligutvikling har den siste tiden vist en stagnasjon. Nye boligområder kan imidlertid igjen føre til ytterligere vekst. Sektorplaner innenfor levekår, oppvekst og kultur er veiledende, men ikke bindende når det gjelder de økonomiske perspektiv. Av hensyn til den økonomiske situasjonen har administrasjonen i liten grad kunnet innarbeide konsekvensene av sektorplanene i budsjett og økonomiplan. Kommunen har de senere år hatt store investeringer innenfor skole-, idrett-, kultur- og barnehageområdene. Satsingen på anleggene på Mjølhusmoen har medført økte driftskostnader. Først i år har man endelig fått nok erfaringstall til å kunne gi en god oversikt over hva som kreves av ressurser for å drifte et slikt anlegg. Målet for budsjettarbeidet har i hovedsak vært å videreføre dagens driftsnivå. Det har likevel vært nødvendig med fokus på effektiviseringstiltak der det er mulig. Dette vil kunne medføre bortfall av enkelte tjenester. Virksomhetene ble bedt om å komme med forslag til innsparingstiltak og reduksjon i bemanning. Rådmannen har innarbeidet innsparingstiltak og omdisponeringer. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på følgende Forslag til statsbudsjett fra regjeringen Politiske vedtak og signaler i kommunestyre og formannskap KOSTRA-rapportering i 2012 Virksomhetenes forslag til budsjettjusteringer drøfting med Virksomhetsledere, Økonomisjef og rådgivere. Froland kommunes drift er organisert i 7 virksomheter, samt rådmannens støttefunksjoner. Rådmannen foreslår noen endringer i dagens struktur i budsjettforslaget for 2014, og det pågår kontinuerlig prosesser for å oppnå en rasjonell drift og gode tjenester for kommunens innbyggere. Dette kan medføre at enkelte oppgaver eller tjenester overføres mellom virksomheter. Rådmannen ønsker å videreføre fokus på økonomistyring i 2014 med de rapporteringsordningene som har blitt etablert de senere årene. Kommunen har de siste årene betalt mer i årlige avdrag enn det kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag fastsetter. I 2013 vil kommunen forsøke å tilpasse seg minimumsavdrag ved å korrigere nedbetalingsplanen av hensyn til den økonomiske situasjonen. I 2014 legges det opp til å videreføre de opprinnelige betalingsplanene, men det forutsettes at avdragstiden på nye lån fastsettes til 45 år for å nærme seg lovens minimumskrav ytterligere. Dersom det i 2014 vil bli nødvendig med korrigeringer vil Kommunestyret fatte eget vedtak om dette. Det vil i økonomiplanperioden fortsatt være behov for nye, store investeringer bl.a innenfor skolesektoren. Rådmannen foreslår å effektivisere skolestrukturen i kommunen. En endring av skolestruktur vil kunne gi en netto innsparing i forhold til dagens drift, samt gi muligheter for omdisponering av dagens bygningsmasse til økt behov innenfor andre områder. 4

5 Det er lagt til grunn følgende satser i budsjettet: Deflator: 3% Prisvekst: 1,5% Lønnsvekst: 3,5% Brutto investeringsutgifter i 2014 er 56,588 millioner kroner, herav 10 millioner kroner til startlån til videre utlån. Kapitalkostnadene er innarbeidet i økonomiplanen et for 2014 viser brutto driftsinntekter på 386,7 millioner kroner mot 372,9 millioner kroner i Brutto driftsutgifter viser 374 millioner kroner mot 362 millioner kroner i Netto driftsresultat viser 14,928 millioner kroner mot 11,838 millioner kroner i Netto driftsresultat er saldert ved: Overføring til investeringsbudsjettet med 5 millioner kroner Avsetning til bundne fond med 2,312 millioner kroner Avsetning til disposisjonsfond med 7,8 millioner kroner Bruk av bundet driftsfond med kroner Froland, 11.november 2013 Willy Hægeland Rådmann 5

6 Politiske mål og prioriteringer Forord Froland kommunestyrets politiske partier ønsker å legge etterfølgende mål, prioriteringer og tiltak til grunn for perioden Hvorvidt en oppnår de resultater herværende dokument legger opp til vil være gjenstand for vurdering (måling) ved utløp av det enkelte år, og utgjøre en integrert del av kommunens årsmeldinger. Nevnte mål og prioriteringer utgjør et supplement til det enkelte partis lokalpolitiske program. (I de tilfeller det i det etterstående er henvist til dagens situasjon er det hovedsakelig 2012 data som er lagt til grunn). (Kommunebarometeret utarbeides av KS og er for det vesentlige bygget på KOSTRA tall). Hovedmål Legge til rette for at kommunen kan oppnå en folketallsøkning høyere enn landsgjennomsnitt. Tiltak: Videreføre Froland som en attraktiv og god kommune som ivaretar fellesskapet og den enkelte innbyggers behov for kommunale tjenestetilbud på en balansert og tilpasset måte, innenfor sentrale fastlagte rammevilkår. Gjennomføre tiltak og utøve de tjenestetilbud som er lagt til grunn i herværende budsjett- og økonomiplan. Videreføre og legge til rette for utvikling av kommunens sentrumstilbud i Osedalen, kommunale og private, tilpasset innbyggernes etterspørsel og behov. Samtidig legge til rette, og utvikle tilbud, tilpasset etterspørsel og behov i kommens øvrige bygder. I samarbeid med private aktører til en hver tid å tilby arealer for en differensiert boligbygging (enebolig, rekkehus og leiligheter) tilpasset etterspørselen. I samarbeid med private aktører til en hver tid å tilby arealer for næringsarealer tilpasset etterspørselen. Andre mål, prioriteringer og tiltak Grunnskolen Foreliggende statistikkmateriell viser at våre elever i grunnskolen oppnår svake avgangskarakterer. Videre fremgår det at frafallet (dropp-ut) i videregående skole er blant de høyeste i fylket. Kommunen har også et betydelig antall elever med enkeltvedtak. Det kan synes som at tildelte ressurser knyttet til enkeltvedtak ikke står i rimelig forhold til oppnådde resultater. Tiltak: Videreføre den senere tids positive resultater(høst 2013) med hensyn til elevresultater knyttet til de nasjonale prøver basert på foreliggende planer. Legge til rette for (prioritere) og gjennomføre et utvidet samarbeid med fylkeskommunen med siktemål å redusere frafallet i den videregående skole. Flytte ressurser fra spesialundervisningen til tilpasset undervisning (styrke lærerressursen i klassene i fellesskap med klassens øvrige elever). Måling: Kommunebarometeret. Pleie og omsorg Kommunen har gjennomført tiltak med siktemål å øke antall korttids- og dagpasientplasser. Videre har kommunen økt de kommunale ressurser knyttet til legetjenesten. Tiltak: Evaluere effekten av nevnte tiltak og foreta eventuelle korrigeringer i tilbudene. Måling: Kommunebarometeret. Måling: Statistisk Sentralbyrås (SSB) folketallsstatistikk. 6

7 Barnevern Kommunen scorer under landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av ressurser til forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Videre ligger kommunen under landsgjennomsnitt med hensyn til antall personer med fagutdanning innen barnevernet. Det er ikke noe mål i seg selv å bruke mest mulig ressurser på forebyggende arbeid, men det forventes at fagpersonene på området foretar en vurdering med hensyn til hvorvidt det vil være riktig å flytte ressurser fra andre områder innen tjenesten med siktemål å avdekke saker som er relevante for barnevernet og dermed oppnå effekt av en tidlig innsats. Foreliggende tallmateriell tilsier at kommunen bruker betydelige midler i forbindelse med tiltak i hjemmet innen barnevernet. Tiltak: Evaluere dagens ressursbruk innen tjenesten, og eventuell styrke det forebyggende arbeidet som nevnt over. Evaluere dagens bruk av midler i forbindelse med tiltak i hjemmet og innføre klare retningslinjer for bruken (tiltakene). Måling: Kommunebarometeret. Helse Kommunen har en lav andel legeårsverk per innbyggere. Antall legeårsverk er allerede utvidet, noe som vil bringe kommunen opp på landsgjennomsnitt. Dette vil også bidra til at reservekapasiteten hos fastlegene økes. Videre har kommunen på tilsvarende måte et lavt antall psykiatriske sykepleiere. Forbruket av medisiner i forbindelse med psykiske lidelser er høyt. Det kan også synes som om kommunen legger for lite vekt på det forebyggende arbeidet. Tiltak: Vurdere hvorvidt en økning stillingshjemler for psykiatriske sykepleiere vil være formålstjenlig i forhold til andre tiltak. Evaluere medisinbruken som nevnt over, og gjennomføre eventuelle tiltak. I større grad legge vekt på det forbyggende arbeid innen psykiatrien, eventuelt flytte ressurser fra andre områder til psykiatrien. Sosialhjelp Kommunen har et høyt antall personer som mottar sosialhjelp over lang tid, og antall personer med individuell plan har lagt betydelig under landsgjennomsnitt. Videre har bistanden i forbindelse med gjeldsrådgivning vært svært liten. Dette er imidlertid (høsten 2013) endret ved at det er tilført ressurser på området. Tiltak: Det innføres et overordnet prinsipp om at stønad til livsopphold ikke ytes til personer som mottar statlige ytelser (uførepensjon, eller tilsvarende) som er tiltenkt å gi en forsvarlig levestandard hos mottakeren/mottakerne. Sosialhjelp er en ytelse som er ment å gis over et begrenset tidsrom knyttet til mottakers spesielle og forbigående livssituasjonen. I samarbeid med Navs statlige del forventes det at oppgaven med å besørge overføring til statlige ytelser for personer hvor behovet for å motta stønad til livsopphold ikke er forbigående (kortvarig) prioriteres. Måling: Ressursbruk i henhold til regnskap. Barnehage Leke- og oppholdsareal per barn i de kommunale barnehagene ligger noe under landsgjennomsnittet. Kommunen har etter at foreliggende tallmateriale ble utarbeidet tatt i bruk en ny barnehage. Videre har kommunen under oppføring ytterligere en ny 4/5 avdelings barnehage. Nevnte barnehager vil medføre at de kommunale barnehagenes leke- og oppholdsareal kommer opp på landsgjennomsnittet. Kommunen har videre en lav andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag. Tiltak: Vurdere behovet og eventuelt utvide tilbudet om barnehageplasser tilrettelagt for dagopphold på 10, eller flere timer per dag. Måling: Kommunebarometeret. Måling: Kommunebarometeret. 7

8 Kultur Kommunen yter både direkte og indirekte tilskudd innen området. Hvorvidt kommunen bruker mer enn landsgjennomsnittet er vanskelig å fastslå på grunnlag av foreliggende utgiftsføring. Tiltak: Utarbeide en helhetlig oversikt som viser kommunens direkte (tilskudd) og indirekte (drift av idretts- og kulturanlegg) utgifter på området, for på dette grunnlag eventuelt å foreta eventuelle korreksjoner med hensyn til ressursbruken. Måling: Korrigert tallmateriale sett i forhold til Kommunebarometerets indikatorer. Økonomi Kommunen har de senere år ikke vært i stand til å kunne avsette tilstrekkelige reserver som en buffer i forhold til fremtidige utfordringer. Videre ligger kommunens gjeld per innbygger over snittet for KOSTRA gruppen (gruppe 2), lands- og fylkesgjennomsnitt. Økonomi- og økonomioppfølgning gis følgelig utvidet prioritet i økonomiplanperioden. Herværende budsjett bygger på forutsetninger og tiltak med siktemål å bedre kommunens handlefrihet. et for kommende år (2014) er basert på et netto driftsoverskudd på 3,5%. Dette for å ta høyde for eventuelle korrigeringer som følge av pålagte / ønsket utvidet tjenestetilbud som ikke er kjent per dato. Kommunen har som målsetting å kunne avsette en betydelig del av budsjettert nettooverskudd i 2014 og påfølgende år. Enhetskostnader Kommunen har lave enhetskostnader i forhold til flere sammenlignbare kommuner. Siste gjennomgang viser at vi har lavest kostnader i forhold til øvrige kommuner i fylket, og ligger på 5. plass i vår KOSTRA gruppe. Tiltak: Videreføre våre enhetskostnader på dagens nivå gjennom utvidet økonomisk oppfølgning og kontroll. Måling: Kommunebarometeret. Saksbehandling (byggesak) Kommunen scorer godt med hensyn til saksbehandlingstiden(nummer 4 i KOSTRA gruppen og nummer 2 i fylket). Tiltak: Videreføre saksbehandlingstid som i dag. Videre vurdere hvorvidt saksbehandlingstiden i forbindelse med kart- og oppmålingsforretninger kan reduseres. Måling: Kommunebarometeret. Tiltak: Videreføre en utvidet kontroll vedrørende kommunens økonomi gjennom løpende oppfølgning, måneds- og kvartalsrapporter. Gjennomføre tiltak så snart avvik oppdages med siktemål at nettoramme innen de ulike tjenester / ansvarsområder skal overholdes. Foreta nødvendig budsjettregulering så snart behovet for dette er klarlagt. Måling: Oppnådde resultater (netto driftsoverskudd) ved regnskapsavslutning. 8

9 Kommuneøkonomi Frie inntekter En sterk kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud. Barnehager, skole, primærhelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og barnevern er viktige velferdstjenester kommunene har ansvar for. Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter. Kommuner og fylkeskommuner har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunene må foreta nødvendige prioriteringer mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er samsvar mellom de oppgaver som kommunesektoren pålegges, og de ressurser som gjøres tilgjengelige. Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene utgjør i 2014 om lag tre fjerdedeler av kommunesektorens samlede inntekter. Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen har så langt i 2013 hatt en økning i folketallet, fra til innbyggere pr I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det er folketallet pr (5.452) som er grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for Befolkningsutviklingen de senere år Dato Befolkning Prognoser fra SSB viser en vekst i folketall fram mot 2020 (tallgrunnlag fra 2012). Dersom man legger denne prognose til grunn, må dette få betydning for tjenester og rammer for virksomhetene. Kommunen har for lengst passert 5000 innbyggere og dersom prognosen legges til grunn vil folketallet passere 6000 rundt år 2018/2019. Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid, basert på forventning om høy nasjonal befolkningsvekst ( ) år år år år eller eldre Totalt

10 Rammetilskudd og skatt Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner, tilsvarende 2,0 prosent. Av den samlede inntektsveksten er 5,2 milliarder kroner frie inntekter fordelt med 4,3 milliarder kroner på kommunene og 0,9 milliarder kroner på fylkeskommunene. Det tilsvarer en realvekst på 1,7 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett Av veksten i frie inntekter i 2014 er 500 millioner kroner begrunnet med fornying og opprusting av fylkesvegene. 180 millioner kroner er begrunnet med en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det anslås at den delen av disse utgiftene som må dekkes av frie inntekter, utgjør 2,8 milliarder kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Froland kommune fra 2013 til 2014 på 6,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,7 prosent. Anslagene vil kunne gi en realvekst i inntektene på 3,3% ift. RNB-nivå Med løpende inntektsutjevning er det summen av rammetilskudd og skatt som danner grunnlag for vurdering av kommunens frie inntekter. 10

11 Spesifikasjon av Froland kommune sine frie inntekter Anslag skatteinntekter Skatteinntektene for Froland kommune er anslått til kroner i 2014, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2014 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. + Totalt rammetilskudd Innbyggertilskudd før omfordeling* Omfordeling: Utjevning* Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntektsgarantiordningen Regionalpolitiske tilskudd Veksttilskudd* Skjønnstilskudd* = Anslag frie inntekter Anslag frie inntekter for Froland kommune er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Froland kommune fra 2013 til 2014 på 6,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,7 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. 11

12 Forklaringer Innbyggertilskudd før omfordeling Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kroner i For Froland kommune utgjør dette: kroner innbyggere = kroner. Utgiftsutjevning Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Skjønnstilskudd Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til kroner i Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året. Skjønnstilskudd til Froland kommune = kroner. Veksttilskudd Veksttilskuddet tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst ut over 175 prosent av gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis. I tillegg må kommunene ha skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet for de siste tre år. Veksttilskuddet tildeles som et fast beløp på kroner, per nye innbygger ut over vekstgrensen. Gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis de siste tre år var på 1,31 prosent, og vekstgrensen blir dermed 2,29 prosent. Froland kommune har de siste tre år hatt skatteinntekter på 80,8 prosent av landsgjennomsnittet, og en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2,74 prosent. Froland kommune får kroner i veksttilskudd. 12

13 Vurdering av kostnadsnivået I forbindelse med budsjettarbeidet har Telemarksforskning utarbeidet en utvidet KOSTRAanalyse som skal si noe om hvordan vi benytter våre inntekter i forhold til hva vårt behov er beregnet til i våre frie inntekter. Inntektssystemet til kommunene er basert på en rekke indikatorer. Demografi og befolkningssammensetning er tillagt stor vekt, og skal gi en indikasjon på kommunenes utgiftsbehov. Til bruk i KOSTRA-analysen har Telemarksforskning utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommuner. Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder ses i sammenheng med et nivå som vi kaller normert utgiftsbehov (basert på kommunens verdi på aktuell delkostandsnøkkel innenfor inntektssystemet). Vi beregner da et mer-/mindreforbruk målt mot dette normerte utgiftsnivået. Vi baserer oss på til enhver tid oppdaterte delkostnadsnøkler i inntektssystemet - for de syv tjenesteområdene barnehage, administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg, kommunehelse, barnevern samt sosialtjenester. I vurderingen av det samlede utgiftsnivået for alle tjenesteområdene tar vi dessuten høyde for kommunens nivå på korrigerte frie inntekter for på den måten å gi et fullstendig bilde av om kommunen ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det reelle inntektsnivået (og utgiftsutjevningen over inntektssystemet) skulle tilsi. Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et riktig nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder. Ber. utgiftsbehov 2012 Netto driftsutgifter 2012 Mer-/mindreutgift ift. (Landsgjennomsnitt = 1) Landsgj.sn Froland Froland "normert nivå" Landsgj.sn Normert utgiftsnivå kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr Barnehage 0, Administrasjon 1, Grunnskole 1, Pleie og omsorg 0, Kommunehelse 1, Barnevern 1, Sosialhjelp 0, Sum 1, Sum inntektsjust Det beregnede utgiftsbehovet for Froland kommune er ca. 4,3% høyere enn «gjennomsnittskommunen» i Beregningene viser at Froland kommune hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 1,0 millioner kroner i 2012 når vi ikke ser på det beregnede utgiftsnivået. I forhold til kommunens normerte utgiftsnivå, er det beregnet mindreutgifter på om lag 10,8 millioner kroner dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet i 2012, har vi beregnet et samlet mindreforbruk på om lag 5,7 millioner kroner. Analysen viser oss at vi i 2012 hadde en merutgift ift. normert utgiftsnivå innenfor Barnehage, Administrasjon og Sosialhjelp, mens vi har en mindreutgift innenfor Grunnskole, Pleie og omsorg, Kommunehelse og Barnevern. 13

14 Utvikling i beregnet utgiftsbehov i prosent av landsgjennomsnitt ,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 Landsgjennomsnitt = 1 Utvikling i Froland kommunes fordeling av inntektene i regnskap 2012, budsjett 2013 og 2014 i kr 1000 kroner pr innbygger Regnskap

15 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Med driftsbudsjett menes oppstillingen av forventede løpende inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for, tillagt planlagt bruk av løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år, samt oppstilling over kommunestyrets bevilgninger som er dekket inn ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. Med investeringsbudsjett menes oppstillingen over forventet bruk av lånemidler, forventede inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for som ikke er å anse som løpende, samt planlagt bruk av slike inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år. I tillegg kommer oppstilling over rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter som kommunestyret har vedtatt skal dekkes inn ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. Momskompensasjon Refusjon av moms er budsjettert med kroner i driftsbudsjett. Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kunne disponere momsrefusjon fra investeringer. For at kommunen og fylkeskommunene lettere skulle kunne tilpasse seg de nye bestemmelsene, ble det fastsatt en overgangsordning for perioden 2010 til Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Det forutsettes nå at momskompensasjonen på investeringer i sin helhet skal være en del av finansieringen av disse prosjekt og ikke en saldering av driftsbudsjettet. ering av momskompensasjon baserer seg på erfaringstall fra tidligere år samt at det er lagt inn økte driftsutgifter i neste års budsjett. forskriften gir hjemmel for å fremstille budsjettet på et overordnet nivå. Den videre fordeling på detaljnivå er ikke en del av årsbudsjettet og skal ikke fremstilles i årsbudsjettdokumentene. Forskriftene gir anledning til utstrakt grad av målstyring og rammebudsjettering. et er i de senere år blitt presentert på prosjekt- og tjenestenivå, men vedtatt av kommunestyret som ramme på ansvar eller virksomhetsnivå. 15

16 Renter og avdrag Pr vil lånegjelden være på ca. 480 millioner kroner, inklusive etableringslån/startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler) vil være ca. 404,5 millioner kroner som tilsvarer kroner pr innbygger. Økningen i lånegjeld skyldes bl.a. utbygging av ny barnehage på Bliksåsen og Furutoppen omsorgs- og eldreleiligheter. Utvikling i netto lånegjeld perioden : Årstall Froland Kostragruppe 02 Aust-Agder Landet uten Oslo Froland kommune har høyere netto lånegjeld pr innbygger enn sammenlignbare kommuner (Kostragruppe 2) og gjennomsnittet for kommunene i Aust-Agder. I tiden fremover blir det viktig å vurdere nødvendigheten av nye investeringer for å minimere virkningen av økt lånegjeld. Det vil, i samsvar med økonomiplanen, bli tatt opp startlån på 10 millioner kroner for Rentene på startlån budsjetteres i driftsbudsjettet, mens avdragene budsjetteres i investeringsbudsjettet. Styringsrenten i Norges Bank er for tiden 1,5% og gjennomsnittlig rente på kommunens lån ligger på ca 2,2%. I motsetning til 2012 foreslås det ikke en avsetning til disposisjonsfond for å dekke fremtidig renteøkninger. Norges Bank styringsrente Endringsdato Rentesats , , , ,5 16

17 Lønn og pensjon Lønnsutgift i budsjett 2014 er fremskrevet med en korrigering for lønnsvekst. Statsbudsjettet baserer seg på at lønnsveksten for 2014 blir på 3,5%, og det er denne økningen rådmannen legger til grunn ved budsjettbehandlingen. Lønnsveksten er ikke tillagt lønnskonti for de enkelte virksomheter, men er budsjettert sentralt som en tilleggsbevilgning under Ansvar 601 Finans. Pensjonsutgiftene er budsjettert med 12,29% til Statens pensjonskasse. For KLP gjelder følgende satser: 19,53% til fellesordningen, 21,30% til sykepleierordningen og 25% for tillitsvalgte (ordfører). Arbeidsgiveravgift er budsjettert med 14,1%. Sykefravær I kvartalsrapporter og årsmeldinger gjøres det rede for sykefraværet i kommunen, både på overordnet nivå og for de enkelte virksomheter. Sykefraværet varierer for de enkelte år og det er betydelige variasjoner mellom virksomhetene. De enkelte virksomhetene oppgir måltall for akseptabelt sykefravær i budsjettkommentarene. Samlet sykefravær i 3.kvartal 2013 var 5,3%, mens samme kvartal i 2012 viste 6,0%. Kommunens administrasjon har sammen med arbeidsmiljøutvalget i kommunen stort fokus på sykefraværet og vil også ha det i Driftstilpasninger som følge av budsjettreduksjoner kan gi utfordringer i forhold til sykefravær og det er all grunn til å følge utviklingen fortløpende. Målet er å opprettholde et høyt nærvær og følgelig lavt fravær gjennom vernerunder, oppfølging av sykemeldte og gode interne rutiner i kommunen. Spesielt blir det viktig å følge opp korttidsfraværet i det kommende året for å redusere behovet for vikarbruk, ekstraarbeid og overtid. Det er utfordrende å sette måltall for sykefraværet fordi nærværet av kommunens ansatte burde være så høyt som mulig. Sykefraværet medfører dessuten at det er nødvendig arbeid som ikke blir utført. Basert på erfaringstall er sykefravær under 7% et akseptabelt anslag. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er budsjettert med 11,888 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 0,350 millioner kroner. Eiendomsskatten oppkreves i Froland kommune bare på verker og bruk. Endrede regler fra 2011 gir alle kommunene rett til å kreve opp eiendomsskatt i hele kommunen. Tidligere regler var til hinder for kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt på for eksempel kjøpesentre, kontorbygg, men ikke ønsker å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. De endrede reglene gir kommunene muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i eiendomsskatten. Staten ved fylkesmannen henstiller til kommunene å innføre eiendomsskatt for å bedre det økonmomiske grunnlaget for kommunene. Det er i dette budsjett ikke forutsatt innført eiendomsskatt utover verker og bruk. Som grunnlag for eiendomsskatten for kraftanlegg, mottar kommunen årlig en liste fra Skatteetaten. For øvrige anlegg er det det kontormessig fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget. Eiendomsskatt utskrives med for tiden 7 promille av takstverdien hvilket er lovens maksimum. Agder Energi for utbytte fra Agder Energi baserer seg på en forventning om et utbytte på 600 millioner kroner Dette baserer seg på grunnlaget for utbetaling i Eierkommunene har vedtatt at utbytte for 2013 og 2014 skal være minimum 500 millioner kroner hvert år. I tillegg skal det utbetales 60% av overskytende utbytte, dette beløp er derfor usikkert. Grunnlaget på 600 millioner kroner anses å være et forsiktig anslag som brukes i hele økonomiplanperioden. 17

18 Forskriftsrapporter skjema 1A - Driftsbudsjettet Oppr. budsjett 2014 Oppr. budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

19 skjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på RAMME Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Tall i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr Rammeområder Rådmannen Mykland i utvikling 0 0 Overføringer til andre for kommunale tjenester Kalkulatoriske kostnader Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Administrasjonsenheten Kultur, støtte og tilskudd Momskompensasjon Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage VBH Omsorg Netto for Rammeområder

20 skjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2014 Oppr. budsjett 2013 Regnskap 2012 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Froland kommune

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Froland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Froland kommune Kommunestyrets vedtak 19.12.2014 Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Froland kommune

Budsjett 2017 Økonomiplan Froland kommune Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Froland kommune Administrasjonens forslag 14.11.2016 Innhold Rådmannens kommentar...3 Politiske mål og prioriteringer...5 Forord... 5 Kommunens hovedmålsettinger...

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer