Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder."

Transkript

1 Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. A review of studies and a comparison of group cognitive behavioral therapy and individual cognitive behavioral therapy. Karen Sørensen Gjervan Årskortnummer: Veileder: Nicole G. Kristjansen Rosenberg Kandidatstudiet i psykologi, Århus Universitet. Foråret 2013

2 Innholdsfortegnelse Anerkjennelser 1 Abstrakt... 2 Kapittel 1: Innledning... 4 Kapittel 2: Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)... 6 Symptomer.. 6 Diagnostikk. 8 Prevalens. 8 Kjønnsforskjeller. 9 Prognose og forløp.. 10 Komorbiditet Psykologisk vurdering av OCD.. 11 OCD og hjernen.. 12 Genetikk.. 13 Mowrers atferdsteori Kognitive modeller for OCD.. 14 Behandling av OCD 16 Kapittel 3: Kognitiv atferdsterapi. 19 Historie 19 Teorien bak kognitiv atferdsterapi.. 21 Grunnbegreper innen kognitiv atferdsterapi Metoder og teknikker innen kognitiv atferdsterapi. 24 Forløpet i kognitiv atferdsterapi.. 28 Hovedprinsipper innen kognitiv behandling Hva sier forskningen?... 29

3 Kapittel 4: Kognitiv atferdsterapi for obsessiv-kompulsiv lidelse Historisk bakgrunn Eksponering og responsprevensjon (ERP) Kognitive vurderingsteorier (cognitive appraisal theories) for OCD Mål i kognitiv atferdsteori 34 Den terapeutiske allianse.. 35 Behandlingsteknikker innen kognitiv atferdsterapi.. 36 Kognitiv atferdsterapi i gruppe eller individuelt.. 38 Kognitive forandringer ved kognitiv atferdsterapi og ERP.. 41 Kapittel 5: Metode Identifikasjon av studier Inklusjon og eksklusjonskriterier. 43 Metodologisk kvalitet på studiene 43 Statistiske analyser 44 Kapittel 6: Resultat og kvantitative data 45 Litteratursøk.. 45 Studienes karakteristikker. 53 Innen-gruppe analyser Mellom-gruppe analyser 58 Kapittel 7: Diskusjon. 60 Kvaliteten på studiene 71 Gruppeterapi versus individuell terapi... 75

4 Konklusjon 76 Referanser.. 79

5 Anerkjennelser Først og fremst ønsker jeg og takke min pappa Bjørn Gjervan og mamma Tora Sørensen for en uvurderlig støtte under hele studietiden. Dere har stilt opp på alle mulige måter fra jeg startet på psykologstudiet ved Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, og da jeg bestemte meg for å flytte til Danmark for å fortsette utdanningen ved Århus Universitet, og nå når jeg nærmer meg slutten av studietiden. Dere har begge bidratt med faglige diskusjoner, motivasjon og tilstedeværelse. Jeg har i denne perioden også vært så heldig å ha samboeren min Christoffer Nellegaard Andersen som har oppmuntret og støttet meg. I tillegg vil jeg takke Liv Vikan for uvurderlig hjelp og opplæring i forhold til litteratursøk. Jeg var så heldig at Nicole G. Kristjansen Rosenberg ved Klinik for OCD og Angstlidelser, Århus Universitetshospital sa ja til å være min veileder. Hun har vært en riktig god veileder gjennom hele specialeperioden, og jeg er takknemlig for hennes bidrag og de gode rådene jeg har mottatt underveis i skrivingen. Min praksis ved Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Levanger bidro til et innblikk i hvordan en psykolog arbeider, og har vært med til å inspirere meg før og underveis i skrivingen av mitt speciale. Til sist vil jeg også takke mine medstudenter og fremtidige kolleger for en kjempefin studietid, med både gode opplevelser og gode faglige diskusjoner. 1

6 Abstract Objective: Cognitive behavioral therapy with exposure and response prevention is considered the recommended treatment of adults with obsessive-compulsive disorder (OCD). The objective of this study was through a literature review to compare the treatment effects of individual cognitive behavioral therapy for OCD with group cognitive behavioral therapy for OCD. Method: A systematic search for literature in PsychInfo, PubMed, Cochrane Library, and ISI Web of Science were conducted. Also the reference lists of other literature reviews, and related articles were reviewed to identify relevant studies. Data from the Y-BOCS scores in the studies was considered the primary measure of outcome, and Cohen's d was calculated as a measure of effect size. Results: Twenty-seven studies were included in the literature review. The average effect size for the change between pre-post treatment was 1.39 for group cognitive behavioral therapy and 2.27 for individual therapy. Conclusion: Group cognitive behavioral therapy and individual cognitive behavioral therapy are both effective treatments for OCD. Based on the results, one cannot exclude the possibility that an individual format has a somewhat greater effect than a group format. 2

7 Abstrakt Formål: Kognitiv atferdsterapi med eksponering og responsprevensjon blir sett på som den anbefalte behandlingen av voksne med obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Formålet med oppgaven var å gjennomgå den aktuelle forskningslitteraturen og sammenligne behandlingseffekt ved individuell kognitiv atferdsterapi for OCD med kognitiv atferdsterapi i gruppe for OCD. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i PsychInfo, PubMed, Cochrane Library, and ISI Web of Science. I tillegg ble referanselistene til andre litteraturgjennomganger og relaterte artikler ble gjennomgått for å identifisere aktuelle studier. Data fra Y-BOCS skårene i studiene ble ansett som primære mål av utfall, og Cohen s d ble utregnet som mål på effektstørrelse. Resultater: Syvogtyve studier ble inkludert i litteraturgjennomgangen. Den gjennomsnittlige effektstørrelsen for forandring mellom før-etter behandling var 1,39 for kognitiv atferdsterapi i gruppe og 2,27 for individuell terapi. Konklusjon: Både kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi er effektive behandlinger for OCD. Ut fra resultatene kan man ikke utelukke at et individuelt format har en noe større effekt enn et gruppeformat. 3

8 Innledning Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en angstlidelse hvor symptomene er tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (World Health Organization (WHO), 1992). Epidemiologiske studier viser at OCD har en antatt livstidsprevalens på 1-3 % (Adam, Meinlschmidt, Gloster & Lieb, 2012; Karno, Golding, Sorenson & Burnam, 1988; Kessler, Chiu, Demler, & Walters, 2005), og lidelsen er kronisk hvis den ikke blir behandlet. Den kan føre til funksjonsnedsettelse og bidra til en kraftig reduksjon i livskvalitet (Fals-Stewart, Marks, & Schafer, 1993; Meyer, Souza, Heldt, Knapp, & Cordioli, 2010). I følge National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2005) er kognitiv atferdsbehandling med eksponering og responsprevensjon (ERP) den anbefalte behandlingen av voksne med OCD. Bruken av begrepene atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi, kognitiv terapi og ERP blir ikke brukt konsistent i litteraturen. I denne oppgaven vil bruken av begrepet kognitiv atferdsterapi inkludere ERP og kognitiv terapi. Når det er snakk om atferdsterapi uten intervensjoner fra kognitiv terapi vil det bli betegnet som ERP. Bakgrunnen for atferdskomponenten i kognitiv atferdsterapi for OCD er at individer som blir værende i situasjoner de frykter, uten å utføre tvangshandlinger eller annen unngåelsesatferd, vil lære at angsten eller ubehaget minker (Abramowitz, 2006). Ved bruk av kognitive metoder i behandlingen av OCD ønsker man ytterligere å hjelpe pasienten til å redusere bruken av nøytraliserende strategier. Slike strategier er forsøk på å redusere tvangstankene og minske eller unnslippe det ansvaret som assosieres med dem. Nøytraliserende strategier kan inkludere atferder som for eksempel tvangsmessig sjekking, vasking, eller skjult ritualisering. Målet med de kognitive metodene er at pasienten kommer frem til en alternativ, mindre truende måte å oppfatte sine problemer på og blir i stand til å avstå fra tvangshandlinger (Salkovskis, 1999). Kognitiv atferdsterapi kan anvendes til pasienter på tvers av alder, og den kan brukes både i grupper og individuelt. Det er ut fra en klinisk betraktning fordeler og ulemper både ved behandling i gruppe og individuell terapi. Ved gruppebehandling har man en terapeutisk tidsmessig og kostnadsmessig fordel. Samtidig kan dette også være en ulempe, da mengden individuell tid avsatt til hver pasient blir mindre enn hva tilfellet er ved individuell behandling. Det er godt dokumentert i forskningslitteraturen at kognitiv atferdsterapi er effektivt i behandlingen av OCD. Effektiviteten av kognitiv atferdsterapi for OCD i gruppe har sammenlignet med 4

9 individuell kognitiv atferdsterapi for OCD fått lite oppmerksomhet i forskningsfeltet, og det er få publiserte studier som har sammenlignet disse to formene for kognitiv atferdsterapi. I tillegg er kun et fåtall av disse randomiserte kontrollerte studier. De studiene som er publisert har vist at både kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi kan være effektive i behandlingen av OCD. Siden få studier har sammenlignet effekten av kognitiv atferdsterapi i gruppe med individuell kognitiv atferdsterapi for OCD er dette noe som bør undersøkes videre. Det vil være relevant å sammenligne de to terapeutiske formatene for å undersøke om det ene formatet er mer effektivt enn det andre, og om eventuelle praktiske, kliniske fordeler og ulemper ved formatene kan veie opp for denne ulikheten. Formål. Formålet med denne oppgaven er å sammenligne behandlingseffekten av individuell kognitiv atferdsterapi for OCD med kognitiv atferdsterapi i gruppe for OCD. Dette vil bli undersøkt gjennom en litteraturgjennomgang og sammenligning av studier som har undersøkt effektiviteten av individuell og gruppebasert kognitiv atferdsterapi. Det blir tatt utgangspunkt i sammenlignende empiriske studier og lærebokgjennomganger av behandlingsformer. På grunn av at få studier har sammenlignet kognitiv atferdsterapi i gruppe med individuell kognitiv atferdsterapi, vil det også bli inkludert studier som har sett på disse to terapeutiske formatene hver for seg. Disposisjon. Etter den ovenstående introduksjonen til emnet, vil kapittel 2, 3, og 4 gi en mer detaljert beskrivelse av oppgavens teoretiske bakgrunn. Kapittel 2 tar for seg diagnostisering, symptomer, epidemiologi, komorbiditet og behandling av OCD. Dette kapittelet vil også se nærmere på kognitive modeller og en atferdsmodell for OCD. I kapittel 3 blir kognitiv atferdsterapi beskrevet, og i kapittel 4 blir dette satt i sammenheng med OCD. Metoden bak utvelgelsen av studiene i litteraturgjennomgangen vil bli gjennomgått i kapittel 5, mens kapittel 6 gir en oversikt over studiene og en gjennomgang av funnene. Til sist vil funnene bli beskrevet og diskutert i kapittel 7. 5

10 Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) Symptomer Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), også kaldt tvangslidelse, er en angstlidelse som karakteriseres av tilbakevendende tvangstanker (obsesjoner) og/eller tvangshandlinger (kompulsjoner) som er subjektivt belastende, og så tidkrevende at de innebærer en funksjonsnedsettelse. Tvangstanker er forestillinger, ideer eller impulser man ikke kan frigjøre seg fra. De dukker gjentatte ganger opp i bevisstheten, har en stereotyp form, og oppleves som påtrengende, upassende og forårsaker angst og ubehag. Angsten og ubehaget er sterke negative emosjoner som innebærer fysisk spenning i kroppen og tanken om forventet fare. Personer med tvangstanker føler ofte at innholdet i disse er utenfor kontroll, og at de ikke er av den type tanker de ville forventet å ha. Disse personene er imidlertid i stand til å gjenkjenne at tvangstankene er et produkt av deres sinn, og at de ikke kommer utenfra. Angsten som er knyttet til tvangstanker fører vanligvis til at personer med tvangstanker forsøker å undertrykke dem eller nøytralisere dem med hjelp av en tvangshandling. Tvangshandlinger er stereotyp atferd som blir gjentatt om og om igjen. I noen tilfeller utfører individer slike stereotype handlinger uten å være i stand til å gjøre rede for hvorfor de gjør som de gjør (World Health Organization (WHO), 1992; American Psychiatric Association (APA), 2000). Tvangshandlinger kan enten være eksterne og observerbare for andre, som for eksempel å sjekke om døren er låst, eller de kan være interne mentale handlinger, som for eksempel å repetere en frase for seg selv uten å si den høyt (National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2005). Formålet med tvangshandlingene er å redusere angst og å hindre at en hendelse eller situasjon man frykter skal forekomme. For eksempel kan en person som er redd for smitte nøytralisere disse tankene ved og gjentatte ganger vaske hendene (Valente, 2002). Mange personer unngår objekter eller situasjoner som kan fremkalle tvangstanker og tvangshandlinger, noe som etter hvert kan bli omfattende og medføre en nedsatt generell fungering (APA, 2000). De vanligste tvangstankene omhandler smitte (for eksempel at man smitter noen andre fordi man ikke har vasket seg godt nok), tvil om egne handlinger (for eksempel tvil om man har låst døren før man dro hjemmefra, eller om man har skadet noen ved et uhell), behov for at ting skal være på en bestemt måte (for eksempel at man kjenner et intenst ubehag når noe ikke er symmetrisk eller i rekkefølge), aggressive eller fryktelige impulser (for eksempel impulser som 6

11 handler om å skade en nær venn) og seksuelle bilder (for eksempel en gjentagende pornografisk fantasi). Når det gjelder tvangshandlinger er vasking, sjekking, telling, be om eller kreve forsikringer, gjentagelse av handlinger og uhensiktsmessig organisering de vanligste (APA, 2000). Foa og kolleger (1995) undersøkte frekvensen av innholdet i 425 pasienters tvangstanker og tvangshandlinger. Når det gjaldt tvangstanker hadde størst andel (37,8 %) tvangstanker i forhold til smitte, mens 23,6 % hadde tvangstanker som dreide seg om frykt for å skade seg selv eller andre. Færrest av pasientene hadde tvangstanker om diverse (1 %), uakseptable lyster (4,3 %) og hamstring (4,8 %). Av tvangshandlinger var sjekking (28,2 %) og vasking (26,6 %) de mest prevalente. Det var færrest som hadde tvangstanker som dreide seg om telling (2,1 %) og hamstring/samling (3,5 %) (Foa et al., 1995). Symptomene ved OCD er i stor grad heterogene. To ulike pasienter med diagnosen kan forevise symptommønstre som er helt forskjellige, og hvor ingen av symptomene overlapper med hverandre. Den komplekse kliniske presentasjonen av OCD kan oppsummeres av noen få stabile symptomdimensjoner. Med dette menes det et spektrum av potensielt overlappende syndromer som kan sameksistere hos enhver pasient (Mataix-Cols, Rosario-Campos, & Leckman, 2005). Denys, Geus, Megen og Westenberg (2004) identifiserte 6 symptomdimensjoner: 1) tvangstanker om forurensning og tvangshandlinger som innebar vasking, 2) seksuelle/religiøse/somatiske tvangstanker og sjekking, 3) høyrisiko vurdering/katastrofetenkning og sjekking, 4) impulser og frykt for å miste kontrollen, 5) behov for symmetri og nøyaktighet, med tvangshandlinger i forhold til hvordan ting skal stå og telling, og 6) ruminering (Denys et al., 2004). Foa og kolleger (1995) sin DSM-IV feltstudie av OCD indikerte at 91,0 % av pasientene hadde både tvangstanker og tvangshandlinger. Åtte og en halv prosent var hovedsakelig preget av tvangstanker, og mindre enn 1 % var hovedsakelig preget av tvangshandlinger. Denne høye samtidige tilstedeværelsen av tvangstanker og tvangshandlinger støttes av flere studier med kliniske utvalg (Welner, Reich, Robins, Fishman, & Van Doren, 1976; Rasmussen, & Tsuang, 1986). Studier av andre utvalg har derimot funnet at mindre enn en tredjedel av individene med OCD har både tvangstanker og tvangshandlinger (Torres et al., 2006; Kolada, Bland, & Newman, 1994). Denne forskjellen mellom ulike utvalg kan blant annet skyldes forskjeller i bruk av vurderingsmetode eller i type individer som søker behandling. 7

12 Diagnostikk De to klassifikasjonsystemene for psykiske lidelser, The International Classification of Diseases, 10th edition (ICD-10) og Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV), ligner hverandre i sine diagnostiske retningslinjer for OCD. Ifølge de diagnostiske retningslinjene i ICD-10 må enten tvangstanker eller tvangshandlinger, eller begge være til stede for at en sikker diagnose skal kunne stilles. Disse skal være til stede de fleste dagene i minimum to uker på rad, og medføre bekymring eller påvirke aktiviteter. Tvangstankene bør ifølge ICD-10 innebære 4 kjennetegn. Det må blant annet erkjennes av personen som egne tanker og impulser. Et annet kjennetegn er at minst én tanke eller handling personen har ikke kan motstås. Et tredje er at tanken på å gjennomføre handlingen ikke skal være behagelig i seg selv. Det siste kjennetegnet er at de tankene, forestillingene eller impulsene personen har må være ubehagelig repeterende (WHO, 1992). Det eneste av disse diagnostiske kravene som ikke er inkludert i DSM-IV er at tvangstankene eller tvangshandlingene skal være tilstede de fleste dagene i minimum to uker på rad. En annen forskjell mellom de to klassifikasjonsystemene er deres definisjon av tvangstanker og tvangshandlinger. Blant annet sier DSM-IV at tvangstanker defineres som: the thoughts, impulses, or images are not simply excessive worries about real life problems (s. 462). Dette er ikke med i ICD-10 sin beskrivelse av tvangstanker. At tanken på å gjennomføre handlingen ikke skal være behagelig blir i motsetning til i ICD-10 ikke spesifisert i DSM-IV. Når det gjelder tvangshandlinger er den største forskjellen mellom DSM-IV og ICD-10 sin definisjon at DSM-IV åpner opp for at tvangshandlinger også kan være mentale handlinger, noe ICD-10 ikke sier noe om. Prevalens Den estimerte prevalensen for OCD har variert på tvers av undersøkelser. Prevalens er det totale antallet eksisterende tilfeller av en lidelse som en proporsjon av populasjonen (for eksempel antall tilfeller per innbygger) på et gitt tidspunkt. Insidens er frekvensen av utbrudd av nye tilfeller av en lidelse som en proporsjon av en populasjon i en spesifikk tidsperiode (for eksempel antall nye tilfeller per per år) (Colman, 2006). Mange studier har undersøkt prevalens, mens færre har undersøkt insidens. Prevalensen av OCD er undersøkt i flere store studier, og det er flest referanser til dette i forskningslitteraturen sammenlignet med undersøkelser av insidens. Adam, Meinlschmidt, Gloster og Lieb (2012) fant en årlig prevalens som var så lav som 0,7 %. De 8

13 brukte data fra The German Health Interview and Examination Survey, Mental Health Supplement, og hadde et utvalg på Flere store undersøkelser har blitt gjennomført i USA med hensikt å undersøke livstidsprevalens og årlig prevalens for psykiske lidelser blant den voksne populasjonen. Blant disse er Epidemiologic Catchment Area (ECA), The National Comorbidity Survey (NCS) og The National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Disse tre bygger på hverandre. ECA er den første, mens NCS-R er den seneste av de tre. I undersøkelsen ECA ble data samlet inn fra fem ulike steder i USA blant mer enn personer. Karno, Golding, Sorenson og Burnam (1988) fant ved hjelp av disse dataene en livstidsprevalens på 2,5 % for OCD, en årlig prevalens på 1,6 %, og en månedlig prevalens på 1,3 % for de fem områdene. OCD ble ikke inkludert blant de psykiatriske lidelsene som ble undersøkt i den tidligste utgaven av NCS (Kessler et al., 1994). Derimot vurderte NCS-R prevalensen for OCD. Ut fra de dataene som ble samlet inn her ble det funnet en årlig prevalens på 1 % (Kessler, Chiu, Demler, & Walters, 2005). Ruscio, Stein, Chiu og Kessler (2010) undersøkte prevalensen for OCD blant 2073 av respondentene av NCS-R. De fant en livstidsprevalens på 2,3 %, eller en årlig prevalens på 1,2 %. Blant andre studier som har undersøkt prevalensen av OCD fant Torres et al. (2006) i sin studie en månedlig prevalens på 1,1 %. De analyserte data fra the British National Psychiatric Morbidity Survey of 2000, og hadde et utvalg på Vestergaard, Sørensen, Kjølbye og Videbech anslår at prevalensen for OCD er 2-3 %, men at % av befolkningen har obsessive og kompulsive symptomer i mild form. Med bakgrunn i disse studiene kan man anta at livstidsprevalensen for OCD ligger mellom 1-3 % i den generelle populasjonen. Den variasjonen man kan se i prevalens mellom de ulike studiene kan tenkes å reflektere både indre karakteristikker ved populasjonen, som for eksempel alder og høy terskel for rapportering av symptomer, men også eksterne faktorer som for eksempel valg av metodologi (Fontenelle, Mendlowicz, & Versiani, 2006; Kolada et al., 1994). Kjønnsforskjeller Hos voksne er OCD like vanlig blant kvinner og menn. Når det gjelder OCD i barndommen, er dette vanligere hos gutter enn hos jenter (APA, 2000; Lochner et al., 2004). Bogetto, Venturello, Albert, Maina, & Ravizza (1999) undersøkte kjønnsrelaterte forskjeller ved kliniske trekk hos 160 pasienter med OCD som hoveddiagnose. Sosiodemografiske data, informasjon om akse I diagnoser (DSM-IV) og kliniske trekk ved OCD ble samlet inn fra alle pasientene. De fant tre kjønnsrelaterte trekk ved OCD som skilte seg ut. For det første hadde menn en tidligere alder ved utbruddet av 9

14 lidelsen enn kvinner. For det andre oppsto OCD hos en relativt høy andel av menn som allerede har fobier eller tic lidelser. Og for det tredje var det flere mannlige pasienter med et kronisk forløp av lidelsen sammenlignet med kvinnelige pasienter. De fant at 35,7 % av kvinner har et episodisk forløp, mens bare 13,5 % av menn har et episodisk forløp. Lochner og kolleger (2004) gjorde lignende funn i sin studie av OCD. Prognose og forløp Selv om OCD vanligvis starter i ungdomsårene eller tidlig voksenliv, kan lidelsen også starte i barndommen (APA, 2000). Bogetto et al. (1999) fant en gjennomsnittsalder for oppstart av signifikante obsessive-kompulsive symptomer tidlig i tyveårene (20,3 ± 9,7 år) og en gjennomsnittsalder for lidelsen i midten av tyveårene (24,5 ± 9,4 år). Utviklingen av OCD skjer vanligvis gradvis, og lidelsen er kronisk med symptomer som sjelden forsvinner av seg selv. Dette gjelder spesielt i forhold til gjentatte og vedvarende forsøk på å kontrollere tanker og handlinger ved bruk av ritualer (Meyer, Souza, Heldt, Knapp, & Cordioli, 2010; APA, 2000). OCD kan være funksjonsnedsettende, og kan gjøre selv hverdagslige ting vanskelig eller umulig å gjennomføre (Fals-Stewart, Marks, & Schafer, 1993). Tvangstanker og tvangshandlinger kan bli en stor del av hverdagen til noen individer, og kan lede til problemer med ekteskap, jobb, sosial fungering, og reduserer selvtilliten. Hvis unngåelsen blir svært alvorlig kan det føre til at personen stenger seg inne og slutter å gå ut. Sammen kan disse problemene bidra til en sterkt redusert livskvalitet (Palermo et al., 2011). Ifølge DSM-IV viser omtrent 15 % med OCD en gradvis nedgang i sosial og yrkesmessig fungering, mens 5 % har et sykdomsforløp som er episodisk, og hvor man ser minimalt eller ingen symptomer mellom episodene (APA, 2000). I følge en undersøkelse gjennomført av Maselli, Rector, og Richter (2003) er tvangstanker sterkere assosiert med synkende livskvalitet enn hva tvangshandlinger er. Komorbiditet OCD hos voksne er ofte komorbid med andre psykiske lidelser som alvorlig depresjon, andre angst lidelser, alkohol og stoffmisbruk, og schizofreni. I en av de største studiene som er gjennomført i en angstklinikk fant Brown, Campbell, Lehman, Grisham, og Mancill (2001) at 57 % av pasientene med OCD som hoveddiagnose hadde en komorbid Akse I lidelse på daværende tidspunkt. Man kan for eksempel ofte se at personer med OCD har depressive symptomer. Omvendt kan også personer som lider av tilbakevendende depressiv lidelse utvikle tvangstanker når de er i sine 10

15 depresjonsperioder. I slike tilfeller ser man endringer i alvorlighetsgraden av de obsessive symptomene parallelt med en eventuell økning eller reduksjon av de depressive symptomene (WHO, 1992). Sanderson, DiNardo, Rapee, og Barlow (1990) undersøkte 130 pasienter ved en angstklinikk og fant at 33 % av pasientene med OCD hadde en alvorlig depresjon som sekundær diagnose. Lignende funn ble gjort i studien The Epidemiologic Catchment Area hvor 32 % av individene med OCD diagnose også hadde en historie med alvorlig depresjon (Karno et al., 1988). Når det gjelder komorbiditet med andre angstlidelser fant Kolada og kolleger (1994) at 44,7 % av pasientene med OCD hadde fobier, og at 9,8 % hadde en panikk lidelse i tillegg til OCD. I denne studien ble det også funnet at 35, 9 % av pasientene med OCD slet med alkoholmisbruk, mens 26,5 % slet med stoffmisbruk. Studien viste at 11, 4 % av OCD pasientene utviklet schizofreni i løpet av sitt liv. Eisen, Beer, Pato, Venditto, og Rasmussen (1997) vurderte frekvensen av OCD blant pasienter med hoveddiagnosen schizofreni eller schizoaffektive lidelser. Åtte prosent av pasientene møtte kriteriene for begge diagnosene. Psykologisk vurdering av OCD Screening metoder er nyttige for å identifisere OCD symptomer, og kan indikere om det er behov for en mer omfattende psykiatrisk evaluering av pasienten. Slike metoder identifiserer risiko for OCD, men disse alene er ikke nok for en diagnostisering. De bør sees i sammenheng med blant annet kliniske intervju, observasjoner av atferd og pasientens tidligere historie. (Valente, 2002). Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) er den mest brukte skalaen for å vurdere pasienter med OCD. Y-BOCS er en klinisk metode som brukes for å vurdere alvorlighetsgraden av obsessive-kompulsive symptomer hos pasienter med OCD. Klinikeren fyller ut skjemaet som består av en 10-item skala. Hvert item har en skåringsmulighet fra 0 (ingen symptomer) til 4 (ekstreme symptomer), med en total range, 0-40 (Goodman et al., 1989b). En totalskåre mellom 8 15 blir sett på som mild, en total skåre mellom blir sett på som moderat, en total skåre mellom blir sett på som alvorlig, og en total skåre mellom blir sett på som ekstrem (Baer & Blais, 2010). Skalaen viser sammen med en samlet totalskåre, ulike separate totalskårer for alvorlighetsgraden av tvangstanker og alvorlighetsgraden av tvangshandlinger. Symptomene blir vurdert ut ifra hvor mye av pasientens tid de tar, hvor mye de forstyrrer pasientens normale fungering, i hvor stor grad de forårsaker subjektivt ubehag, i hvor stor grad de blir aktivt motstått av pasienten, og om de faktisk kan kontrolleres av pasienten. Hensikten med Y-BOCS er å kvantifisere 11

16 symptomenes alvorlighetsgrad og vurdere pasientenes respons på behandling. Skalaen er ikke designet for å brukes som en diagnostisk metode, og er primært ment å brukes i undersøkelser av voksne eller eldre barn (Goodman et al., 1989b). Undersøkelser viser at 10-item Y-BOCS er et reliabelt og valid metode for vurdering av alvorlighetsgraden av obsessive-kompulsive symptomer hos pasienter med OCD (Goodman et al., 1989a; Goodman et al., 1989b). OCD og hjernen Det har gjennom forskningslitteraturen blitt diskutert hvordan OCD oppstår, noe det fremdeles ikke er full klarhet over. Man kan likevel på bakgrunn av de seneste års forskning anta at OCD skyldes en kombinasjon av psykologiske årsaker (for eksempel negativ og irrasjonell tenkning), og nevrobiologiske årsaker. Ifølge Valente (2002) er det mulig at angst og OCD oppstår ved funksjonsfeil i hjernen, via interne biokjemiske substanser som hjelper individer med å forberede seg på fare, eller hos individer som har et oversensitivt responssystem. Nevrotransmittere som norepinephrine, serotonin og dopamin påvirker humør, bevegelse, blodrykk, og ledningen av nerveimpulser (Valente, 2002). Nevrotransmittere er kjemiske budbærere, det vil si kjemiske stoff som overfører signaler fra en nerve til en annen (Egidius, 1994/2006). Nevrotransmitteren norepinephrine også kaldt noradrenalin utløser noen av de kroppslige symptomene man forbinder med angst, som for eksempel stress, skjelvinger, nervøsitet og økte vitale tegn. Medisiner som inneholder serotonin demper symptomer som innebærer tvangstanker og tvangshandlinger og er overlegne for å hemme reopptaket av noradrenalin (Valente, 2002). Reopptaket er en prosess for å ende handlingen til nevrotransmittere i den synaptiske spalten. I denne prosessen reabsorberer eller gjenoppfanger det presynaptiske membranet transmittermolekylene (Freberg, 2006). Flere områder av hjernen har blitt antydet involvert i OCD (se figur 1). De områdene som mest sannsynlig er involvert i OCD er orbifrontal cortex, prefrontal cortex, caudate nucleus i basal ganglia og anterior cingulate gyrus, Studier som tar i bruk bildediagnostikk indikerer at disse strukturene er unormalt aktive hos personer med OCD. Medisiner som brukes for å redusere symptomene ved OCD reduserer også aktiviteten til disse strukturene (Freberg, 2006). 12

17 Figur 1. Områder av hjernen som sannsynligvis er involvert i OCD (Freberg, 2006). Genetikk Mye tyder på at genetikk spiller en rolle i utviklingen av OCD. Forskningen antyder at tette biologiske slektninger av personer med OCD har større sannsynlighet for å utvikle OCD symptomer enn de uten en slik familiehistorie (Valente, 2002). Tvillingstudier støtter også antagelsen om en signifikant genetisk innflytelse på OCD. Van Grootheest, Cath, Beekman og Boomsma (2005) gjennomførte en omfattende gjennomgang av forskning gjort på tvillinger med OCD. De fant at obsessive-kompulsive symptomer hos barn er arvelig med en innflytelse fra genetisk faktorer som ligger mellom 45 % og 65 %. Studier på voksne viste en noe lavere genetisk innflytelse som lå mellom 27 % og 47 %. 13

18 Mowrers atferdsteori Ifølge Mowrer (1939) er angst en lært respons. Angst oppstår som en respons på signaler (betinget stimuli) som er forvarsler for situasjoner som innebærer skade og smerte (ubetinget stimuli). På denne måten kan man si at angst et forebyggende verktøy. Angsten motiverer individer til å håndtere traumatiske hendelser før de oppstår, og på denne måten reduserer de deres skadelige effekt. Angst står ikke alltid i direkte proporsjon til den objektive faren i en situasjon. Dette fører til at personer kan ha tendenser til å handle irrasjonelt, de kan ha angst i situasjoner som ikke er farlige eller ikke ha angst i situasjoner som er farlige. Mowrer antar at angst kan oppstå på bakgrunn av forventningen om et behov eller en skade, og at reduksjonen av angst kan forsterke atferden som førte til denne lettelsen eller tryggheten (Mowrer, 1939). For eksempel kan en person utvikle angst ved at et nøytralt objekt (for eksempel bakterier på et håndkle) fremproduserer ubehag på grunn av objektets assosiasjon med en ubehagelig situasjon (tanken om at man kan smitte noen). Vasking av hendene kan være et forsvar mot denne tvangstanken, noe som kan bli negativt forsterket på grunn av atferdens angstreduserende effekter. For eksempel kan personen som vasker hendene føle lettelse i etterkant av handlingen, noe som fører til at han eller hun vil gjenta handlingen når tanken om å smitte noen gjenoppstår. Kognitive modeller for OCD Forklarende kognitive modeller for ulike angstlidelser har flere trekk til felles. Når det gjelder overvurdering av trusler sier disse modellene blant annet at individer med angst responderer med engstelse på enkelte typer stimuli som prosesseres som farligere enn det de virkelig er. Maladaptive kognitive og atferdsmessige strategier benyttes dermed for å redusere angst eller for å forhindre at potensielle fryktede hendelser oppstår. Slike maladaptive strategier forverrer angsten fordi de forhindrer muligheten til avkreftelse av feilaktige vurderinger. Symptomer på angst kan bli oppfattet som farlige og øker dermed forekomsten av forsøk på angstreduksjon eller unngåelse (Sookman & Pinard, 2002). Ifølge kognitive teorier kan angstlidelser, inkludert OCD ha sin opprinnelse i negative tanker og irrasjonelle ideer i tillegg til medvirkende genetiske og biokjemiske årsaker. Flere forskjellige kognitive modeller i tråd med dette har blitt foreslått for OCD. Disse faller inn under to brede 14

19 grupper: 1) de som foreslår at OCD skyldes en forstyrrelse i kognitiv prosessering, og 2) de som foreslår at spesifikke dysfunksjonelle oppfatninger (dysfunctional beliefs) er årsak til tvangstanker og tvangshandlinger (Taylor, 2002; Valente, 2002). De kognitive modellene er sammenfallende i forståelsen av at det er vurderingen, og ikke innholdet i påtrengende tanker, bilder og impulser som spiller en rolle i utviklingen av tvangstanker og tvangshandlinger. Teoriene er ulike i forhold til hvilke dysfunksjonelle oppfatninger som blir sett på som viktige. Noen av de oppfatningene som har blitt foreslått er overvurdert ansvar (inflated responsibility) (Rachman, 1997; Salkovskis, 1985), perfeksjonisme (Frost & Steketee, 1997), intoleranse ovenfor usikkerhet (Tolin, Abramowitz, Brigidi, & Foa, 2003), og overvurdering av trussel (Foa & Kozak, 1986). Den siste hypotesen av de to har fått mest støtte, og det er derfor rimelig å drøfte denne nærmere. Salkovskis kognitive atferdstilnærming. Salkovskis er en av flere teoretikere som har foreslått at tvangstanker og tvangshandlinger oppstår fra spesifikke dysfunksjonelle oppfatninger. Hans teori starter med å påpeke at påtrengende elementer eller forstyrrelser (tanker, bilder, eller impulser som trenger seg inn i bevisstheten) oppleves og er normalt blant folk flest. Hos noen mennesker oppleves slike forstyrrelser i form av tvangstanker. Ifølge Salkovskis (1985) virker det sannsynlig at slike forstyrrelser blir en vedvarende kilde til humørforstyrrelse kun i tilfeller hvor de resulterer i negative automatiske tanker. Dette avgjøres av hvor fremtredende den påtrengende tanken oppleves, og hvor stor betydning dens innhold har for personen. For at slike forstyrrelser skal utvikle seg til negative automatiske tanker eller tvangstanker må innholdet vurderes som en trussel mot en selv eller andre som personen er personlig ansvarlig for. I et forsøk på å fjerne forstyrrelser og hindre tenkte skadelige konsekvenser oppstår det sannsynligvis nøytraliserende responser (handling for å redusere tvangstankene og minske eller unnslippe det ansvaret som assosieres med dem). Disse resulterer vanligvis i redusert ubehag som tillater at en slik atferd blir en strategi eller tvangshandling for å håndtere stress. Ifølge Salkovskis (1985) blir slike tvangshandlinger vedvarende som en følge av at de styrkes av en umiddelbar reduksjon i ubehag og et midlertidig fravær av den uønskede tanken. I tillegg hindrer den personen i å lære at hans eller hennes vurderinger er urealistiske. Fraværet av en fryktet konsekvens etter en tvangshandling kan styrke tanken om at man er ansvarlig for å fjerne trusselen. I Salkovskis modell er det den dysfunksjonelle oppfatningen som omhandler overvurdert ansvar som blir sett på som viktig i forbindelse med OCD (Salkovskis, 1985). 15

20 Seks domener innen OCD. The Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (OCCWG) er en internasjonal gruppe som er interessert i å forstå den rolle kognitive faktorer spiller i OCD (Taylor, 2002). Denne gruppen har funnet frem til seks domener av oppfatninger som ser ut til å spille en viktig rolle i OCD. Dette er oppfatninger knyttet til: 1) Overvurdert ansvar (troen på at man er spesielt innflytelsesrik når det kommer til å produsere og hindre negative utfall som er viktige personlig, og som det blir sett på som svært viktig å forhindre). Et eksempel på dette er Jeg tror jeg er ansvarlig for at ting går galt. 2) Over-viktige tanker (troen på at forekomsten av en tanke, bilde, eller impuls betyr noe veldig viktig). Et eksempel på dette er å ha en uakseptabel tanke er det samme som å gjøre en uakseptabel handling. 3) Overdreven bekymring angående viktigheten av å kontrollere ens tanker (overvurdering av viktigheten av fullstendig kontroll over påtrengende tanker, bilder, og impulser, og troen på at dette både er mulig og ønskelig). Et eksempel på dette er jeg bør være i stand til å ha fullstendig kontroll over mine tanker. 4) Overvurdering av trussel (overdreven vurdering av sannsynligheten eller alvorlighetsgraden av skade). Et eksempel på dette er verden er et farlig sted. 5) Intoleranse ovenfor usikkerhet (behov for å være sikker, troen på at man har dårlig kapasitet til å håndtere uforutsigbar forandring, og vanskeligheter med å fungere tilfredsstillende i uklare situasjoner). Et eksempel på dette er Det er mulig å være helt sikker hvis jeg prøver hardt nok. 6) Perfeksjonisme (troen på at det er en perfekt løsning på ethvert problem, at å gjøre noe perfekt er mulig og nødvendig, og at enhver liten feil kan ha alvorlige konsekvenser). Et eksempel på dette er En liten feil er det samme som å mislykkes helt (OCCWG, 1997). Ifølge kognitive teorier gjør oppfatningene i disse seks domenene personer sårbare for å utvikle OCD og/eller bidrar til dens opprettholdelse (Shafran, 2002). Styrken av disse oppfatningene påvirker sannsynligvis en persons innsikt i sin OCD (Taylor, 2002). Behandling av OCD Før og 1980-tallet besto behandling av OCD for det meste av psykodynamisk psykoterapi med bakgrunn i psykoanalytiske ideer. På denne tiden ble OCD oppfattet som en uhåndterlig lidelse med en dårlig prognose. I siste del av det tjuende århundre ble prognosen for OCD drastisk forbedret. Mye av dette skyldtes atferdsorienterte forskere og klinikere. Disse så tilbake på forskning utført på dyr på 1950-tallet for å lete etter noe som lignet OCD. Ut fra dette kunne de 16

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

Anvendt positiv psykologi:

Anvendt positiv psykologi: Anvendt positiv psykologi: Et metateoretisk perspektiv Øystein Søraas Grimsgaard Innlevert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2009 Anvendt positiv psykologi: metateori

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Bjørn Tore Hausken Høst 2004 1 En stor takk

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Symptom-focused attention and subjective health complaints. - the relevance of attentional control and metacognition

Symptom-focused attention and subjective health complaints. - the relevance of attentional control and metacognition SYMPTOMFOKUSERT OPPMERKSOMHET OG SUBJEKTIVE HELSEPLAGER - BETYDNINGEN AV OPPMERKSOMHETSKONTROLL OG METAKOGNISJON Symptom-focused attention and subjective health complaints - the relevance of attentional

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU. PsyPro 4100. Trondheim; Vår 2012 Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Risikofaktorer, behandling og kliniske implikasjoner Mona Elisabeth S. Løvaas 1 Sammendrag

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic Campus Elverum Avdeling for Folkehelsefag 4TABA10 Torunn Vollstad Mjelde og Ingeborg Bekkevold Veileder Kristin Strøm Høvik Trygge barn på tannklinikken Confident children in the dental clinic Antall ord:11.820

Detaljer

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Bulleteng nummer 4 Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 4. Voldsutsatte mødres omsorg 1 09.12.06 Voldsutsatte

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren?

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Vold mot kvinner i nære relasjoner 1 Vold mot kvinner i nære relasjoner- Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Hovedoppgave for graden cand.psychol. Ann-Sylvi Nilsen Profesjonsstudiet

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Bedrifter i Nettverk (BiN)

Bedrifter i Nettverk (BiN) Intern kommunikasjon i bedrifter En undersøkelse av intern kommunikasjon i Resultatområde Sjø Kongsberg Defence & Aerospace Bedrifter i Nettverk (BiN) Rapport fra Kjerneaktivitet Læring i Nettverk INTERN

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer