Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsstyrets møte #18 Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

2 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

3 Godkjenne innkalling og referat fornyingsstyremøte #17, 29. januar 2015 (sak 05/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret godkjenner innkallingen til møtet. 2. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 29. januar 2015.

4 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

5 Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF IKT-strategi og handlingsplan Evaluering av fornyingsstyret Det arbeides med å revidere IKT-strategi og handlingsplan fra Arbeidet vil fremlegges for fornyingsstyret i neste møte. Revidert plan vil legges frem for styret i Helse Sør-Øst i koordinert med at strategi for Nasjonal IKT blir lagt frem. Erfaringene fra gjennomføring av fornyingsstyret er diskutert i ledergruppen Helse Sør-Øst RHF, og skal tas opp i samarbeidsmøtet 23. april, direktørmøtet i mai og til fornyingsstyremøtet i juni. Konklusjonene ses i sammenheng med IKT-strategi og handlingsplan.

6 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

7 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Statusrapport mars 2015 (sak 06/15) Fornyingsstyremøte 16. april 2015

8 Digital fornying har noen forsinkede prosjekter, men går stort sett etter plan. Overordnet Økonomi Virksomhetsstyring går helt etter plan. Infrastrukturmodernisering går stort sett etter plan. Regionalt radiologiprosjekt har ikke fullført akseptansetest til 10. april. Prosjektet e-resept/kjernejournal rapporterer en fire ukers forsinkelse. Det er iverksatt tiltak, for å forhindre at oppstart e-resept på Vestre Viken HF må utsettes. Satsningsområdene i Digital fornying ligger så langt 54 millioner kroner bak periodisert budsjett pr 28. februar Prognosen for 2015 ligger etter månedens oppsummering samlet sett 20 millioner kroner under årets budsjett. Det positive prognoseavviket gjelder prosjekter innenfor Regional klinisk løsning, ellers melder alle andre områder en årsprognose lik budsjett. Risiko Alle programmene rapporterer en middels risikoprofil, og det er identifisert nødvendige tiltak for å håndtere risikoene.

9 Regional radiologi overordnet status Akseptansetest ved Sykehuset Innlandet HF ble ikke fullført med akseptabel testdekning som planlagt 10. april 2015 som følge av utilstrekkelige leveranser og for mange feil. Ny plandato for fullført akseptansetest foreslås satt til 24. april, med planlagt godkjenning 30. april Dette innebærer at oppstart før sommerferien ved Sykehuset Innlandet ikke lenger er mulig. Detaljerte planer for opplæring og andre produksjonsforberedelser omarbeides utfra endrede forutsetninger. Ny dato for produksjonsstart må besluttes. Forprosjektaktiviteter ved neste helseforetak (Akershus universitetssykehus HF) er i gang, men påvirkes av forsinkelsene ved Sykehuset Innlandet.

10 Digital fornying har per mars 2015 middels risikoprofil Overordnet risikostatus Virksomhetsstyring rapporterer middels til lav risiko, Infrastrukturmodernisering rapporterer middels risiko og Regional klinisk løsning rapporterer middels til høy risiko. Programmene har identifisert tiltak for de rapporterte risikoene. Risikonivået er samlet sett noe lavere enn i rapportert i desember 2014, men det er fortsatt middels risiko for Digital fornying. Risiko < # Eksisterende risiko Endring fra forrige rapportering # Lukket/fjernet risiko Kommentar 1. Helseforetakenes rolle og ansvar 2. Overføring til drift og forvaltning 3. Kompleksitet i organiseringen av Digital fornying 4. Uoverensstemmelse i forståelsen av leveranseansvar 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 6. Avhengigheter mellom programmene og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet #8: Det er ikke planlagt med buffer i de enkelte prosjektene som setter risikobufferen under press. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. #5: Det er økende sannsynlighet for at lokale initiativ vil lede til økt kompleksitet for Digital fornying. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. #4 og #6: Risikonivået for disse risikoene er nedjustert som følge av noe bedre innsikt i risikoene og fordi vi nå begynner å se effekten av omorganiseringen av Digital fornying.

11 Prognosen per 28. februar 2015 ligger 20 millioner kroner under budsjett Pr. mars 2015 Total Investeringer Driftskostnader Satsningsområde Estimat Budsjett Estimat Budsjett Estimat Budsjett Avvik Avvik Avvik Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Øvrig* Total satsningsområder Digital fornying Total Driftsinvesteringer SP Total PNØ U5B SUM IKT *28 MNOK på øvrige investeringer er budsjetterte renter på lånet til satsningsområdene Prognosen tilsier at Infrastrukturmodernisering vil holde tildelt budsjett for Regional klinisk løsnings samlede prognose ligger 20 millioner kroner under tildeling på 372 millioner kroner. En del av planlagt kostnad på 9 millioner kroner knyttet til lisenskjøp på Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 1 var budsjettert for 2015, men ble bokført i 2014 av regnskapstekniske årsaker. Programmet styrer således mot tilsvarende underforbruk for Virksomhetsstyring Ny prognose utarbeidet med periodisering som reflekterer de endringene som er gjort i planverk og i tråd med ny utrullingsplan vedtatt på programstyremøte den 16.02, sak Prosjektet styrer mot tildelt budsjett for Øvrige prosjekter Det er behov for en omdisponering av de tildelte 10 millioner kroner i driftsmidler, da det er behov for investeringsmidler innenfor regional Sak-arkivløsning på 3 millioner kroner.

12 Status: Langsiktig samarbeidsavtale

13 Procurement process is on track first round of dialogue has started, with all-day meetings with each vendor consortium held in week 12 Autumn 2014 Early 2015 Late Prequalification Descriptive Document and Tendering instructions Competitive Dialog Dialog Dialog Dialogue Final req. spec. Final offer Evaluation and recommendation Contract Current state: Competitive Dialogue stage meeting 2 out of 4 First round of dialogue meetings completed with all four vendor consortia Business Case & Baselining activity started, running in parallel to dialogue Focus of current dialogue meeting is on Transformation & Transition Project will issue an updated tender document set after round 1

14 Status: Medikamentell kreftbehandling

15 Medikamentell kreftbehandling: Status på anskaffelse Vedtak om anskaffelse januar 2014 Plan om signering høst 2014, men ulike forhold har forsinket prosessen To tilbud levert innen frist JAC og CSAM Ulike tekniske løsninger til dels ikke basert på en løsning for hele regionen Ulik funksjonalitet Svært ulik pris Gjennomført forhandlinger for å sikre god beslutning, inkl. Proof of Concept Besluttet i tildele JAC kontrakt i mars 2015, signering april 2015 Basert på leverandørvalg planlegger prosjektet implementering ved helseforetakene Direktiv er under utarbeidelse, legges frem for beslutning i Regional klinisk løsning programstyre 30. april 2015 Pilot skal velges (tre avdelinger ved tre helseforetak Oslo universitetssykehus HF, helseforetak m/løsning i dag, helseforetak u/løsning i dag) Prosjektet bemannes beholder mange ressurser videre som bringer kontinuitet

16 Statusrapport mars 2015 (sak 06/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar statusrapporten til orientering.

17 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

18 Tertialrapport 3, 2014 (sak 07/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar tertialrapporten til orientering.

19 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

20 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Regionalt økonomi- og logistikkprosjekt (ERP) (sak 09/15) Fornyingsstyremøte 16. april 2015

21 Mål: utvikle og etablere felles regional økonomi- og logistikkløsning i Helse Sør-Øst

22 Oppdrag og rammebetingelser ERP Fornyingsstyret Helse Sør-Øst RHF Programstyret Sykehuspartner styret ERP prosjekt Sykehuspartner Utvikle en regional løsning Implementere regional løsning i HFene Finansieres med prosjektmidler Skal etablere drift og forvaltning av regional løsning Anskaffe driftsleverandør Etablere baseline for gevinstrealisering av drift og forvaltning Skal drifte og forvalte regional løsning Realisere gevinster for drift og forvaltning Finansieres av tjenestepris/ramme

23 Fasedeling - ERP utvikles i trinn Oppfyllelse regionalt målbilde Oppgradering Ahus løsning, tilpasninger for å kunne være grunnlag for regional løsning (kontoplan, multiorg etc). Re-implementering Ahus Release 1 «Grunnmur» Versjon 1 videreutvikles ift behov ved Nytt Østfoldsykehus til versjon 2 Implementeres AHUS og SØ Release 2 «NØS» Release 3 «Komplett løsning» Versjon 2 videreutvikles ift SP behov (prosjekt mv) og RHF (konsernfunksjoner mv) til versjon 3 Implementeres SP og RHF Oppgradere AHUS/SØ Utrulling av felles ERP Versjon 3 dekker det samlede omfang av kravspesifikasjonen Innføres på alle HF i foretaksgruppen Eventuelle tilpasninger og videreutviklinger håndteres løpende 2016 Innføring Pulje B Løsningsutvikling og innføring Pulje A

24 ERP-prosjektet - overordnet status Levert på tid/kost/kvalitet (og innenfor totalramme for prosjektet) Overlevert til drift/forvaltning i SP som planlagt ERPløsningen leveres til foretak som tjeneste fra SP fra produksjonssettingsdato Fokus på etablering av fellestjeneste fra prosjektets oppstart Prosjektet leverer ikke driftstjenester kun prosjektleveranser men støtter SP Tjenesteavtale og tjenestepris på plass fra oppstart Tett oppfølging av leverandør Målpriskontrakt - ukentlig rapportering av timer/earned Value Aktiv bruk av endringsordre for å øke presisjonsnivået i kontrakt (reduksjon og endring/økning i omfang) Interne i styring og ledelse av prosjektet Kompetanse om etablering av fellestjenester Innsikt i HSØ/SP organisasjon Eksterne brukes som fageksperter (men i minst mulig grad) Bemanning i prosjekt planlegges sammen med forvaltning i SP for å sikre intern kompetansebygging

25 Eksempel på oppfølging leverandør mot avtalt timepris Sist tilgjengelige rapportering Oppsummering prosjektoppfølging timer Leveranseprosjekt 1 Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre 1) SUM avtalt opprinnelig kontrakt Leveranseprosjekt 2 Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre 2) SUM avtalt opprinnelig kontrakt Leveranseprosjekt 3 Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre 3) SUM avtalt opprinnelig kontrakt Utrulling SIV Dato SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse - 97 SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre SUM avtalt opprinnelig kontrakt - - Totalt Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre SUM avtalt opprinnelig kontrakt ) Release 1 inkl. 690 som tilhører EO1 & 2. 2) Release 2 inkl som tilhører EO1 & 2. 3) Release 3 inkl som tilhører EO1 & 2.

26 Milepeler/Resultatløp Dato SiV PNØ R3 M1 Når komplett milepælplan er besluttet og beslutning om oppstartdato SiV er vedtatt xx S1 M2 Når Kalnes er ferdig konfigurert i UAT og Prod P1 M3 Når er klar til bruk hos ACN R1 M4 Når SiV er klar for å kjøre PiT i UAT S2 M5 Når KIB1 Kalnes er ferdig til bruk i Prod P2 M6 Når SiV er klar for UAT (ERP har godkjent PiT). Konvertering til UAT for SiV er komplettert med full dybde for UAT S3 M7 Når SiV har godkjent UAT og beslutning om produksjonssetting er tatt M8 Når SiV er produksjonsatt M9 Når funksjonell design for R3 er godkjent M10 Når utrullingsprosjekt SiV er overlevert Forvaltning M11 Når KIB2 Kalnes er ferdig til bruk i Prod M12 Når R3 er klar for UAT M13 Når UAT er godkjent M14 Når HF-ene (Ahus/SØ/SiV og SP/RHF) er produksjonsatt på R S4 S5 S6 S7 P3 P4 R2 R3 R4 R5 M15 Når R3 er endelig overlevert til Forvaltningen R6

27 Behov for å beslutte videre fremdrift for prosjektet og Programstyret VIS har innstilt på følgende plan: K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 SØHF prod. 1/1/2015 SP/RHF prod. 1/ SIV prod. 1/6/2015 SSHF prod. 1/10/2016 SIHF prod. 1/1/2017 VVHF prod. 1/6/2017 STHF prod. 1/10/2017 SA prod. 1/ Sunnaas prod. 1/ OUS prod. 1/ Planen innebærer raskere prosjektgjennomføring enn opprinnelig tidsestimat (nesten 2 år kortere) Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Accenture, og hensyntar jevnt ressurspådrag både hos leverandør og kunde og innebærer en svært rask prosjektgjennomføring Forslaget er det mest kostnadseffektive mht. prosjektgjennomføring og det som i raskest legger til rette for realisering av gevinster som følge av felles regional ERP-løsning Rask prosjektgjennomføring reduserer sannsynligheten for at det må gjennomføres større oppgraderingsprosjekter på lokale systemer innenfor tidsrammen av det regionale prosjektet Reduserer også risiko for at den regionale løsningen må oppgraderes til ny versjon i løpet av prosjektperioden

28 Hva innebærer ERP-prosjektet? Endring av systemer, organisering og arbeidsprosesser innen økonomi- og logistikkområdet på tvers av alle foretak i HSØ

29 Hvilke gevinster vil ERP gi foretaksgruppen? Mål for DF/HSØ Ivareta pasientsikkerheten Økt kvalitet i helsetjenestene Effektivisere helsetjenestene Understøtte samhandling Møte samfunnets forventninger Økt forsyningssikkerhet av varer til pasientbehandlingen Standardiserte og enklere arbeidsprosesser Lavere kostnader for vareflyt av helsemateriell til pasientbehandlingen Økt brukervennlighet og effektivitet Bedre innkjøpsbetingelser og lavere kostnader for varer og tjenester Effektmål VIS Økt driftssikkerhet på felles systemløsning Lavere kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold av felles systemløsning Bedre internkontroll Sikrere og bedre forvaltning av fellesskapets ressurser Målepara -metre utviklet av SØ Innkjøp via system Andel fritekst anmodninger Andel varer med omløp i katalog Andel bestillinger i AF-løsning Andel varelinjer fra HSØ-FS Korrekt vareflyt forbruksvarer og tøy, ingen tomme hyller Elektronisk samhandling med leverandører Andel innkjøpsverdi fra avtalefestede leverandører

30 Effekter som gir økonomisk gevinst (Sykehuset Østfold HF) Leverandørstyring Rett leverandør på rett produkt Avtalelojalitet Sortimentsstyring Styringsinformasjon Økt kvalitet på datagrunnlag som hjelp til å sette klare og entydige styringsmål i verdikjeden Informasjons -flyt Elektronisk samhandling med leverandører Reduserte driftskostnader Varemottak Intern forflytning Ordrehåndterin g Godkjenninger Fakturakontroll Forutsetning for effektiv logistikkflyt på Kalnes

31 Potensial for økonomiske gevinster i et 5 års perspektiv (Sykehuset Østfold HF) Leverandør-styring Rett leverandør på rett produkt Avtalelojalitet Sortimentsstyring Styringsinformasjon Økt kvalitet på datagrunnlag som hjelp til å sette klare og entydige styringsmål i verdikjeden Informasjons-flyt Elektronisk samhandling med leverandører Reduserte driftskostnader Varemottak Intern forflytning Ordrehåndtering Godkjenninger Fakturakontroll Akkumulert besparelse Besparelse Andel av full effekt (4%) 50% 75% 90% 100 % 100 %

32 Utrullingsplan ERP-løsning (sak 08/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar status for ERP-løsningen til orientering. 2. Fornyingsstyret godkjenner utrullingsplanen til Virksomhetsstyring.

33 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

34 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Én regional PAS/EPJ (konsolidering) (sak 08/15) Fornyingsstyremøte 16. april 2015

35 Fra lokal til felles regional EPJ Lokal EPJ Pasientens journal spredt på mange foretak Foretaksvise databaser Mange ulike versjoner og oppsett Tung og kostbar drift og forvaltning Stort antall grensesnitt og integrasjoner Regional EPJ Én journal per pasient Regional database med nødvendig sikkerhet En versjon og ett oppsett Enklere og billigere drift og forvaltning Et standardisert grensesnitt og regionale integrasjoner

36 Hva kan «Én PAS/EPJ» i Helse Sør-Øst bety? Rollebasert tilgang til all informasjon uavhengig av behandler Én instans av persistent informasjon Tydelig merking av ansvarlig behandler for all pasientinformasjon Mulighet for søk og filtrering på tvers og per helseforetak En felles regional database Tydelig juridisk og praktisk ansvar Logging av innsyn på tvers av helseforetak Visning av logg fra pasient- og helseforetaksynspunkt Persistent informasjon Løpende journal Løpende journal Løpende journal Delt HF1 HF2 HF3 Én regional database Én versjon og én konfigurasjon

37 Antatte fordeler med en felles regional EPJ Pasientene Klinikerne Ledelse IKT En journal uavhengig av behandler tryggere behandling Bedre forløp på tvers av foretakene kortere ventetid, større fleksibilitet og tydeligere kommunikasjon Tilgang til all informasjon om hver pasient så som oppdatert medikasjon, prøvesvar osv. Bedre koordinering på tvers av foretak og behandlere Raskere innføring av ny funksjonalitet Bedre bruk av tid grunnet bedre IT-verktøy Bedre tilgang på informasjon lavere risiko og høyere kvalitet i behandling Mer effektiv ressursbruk større økonomisk handlingsrom Bedre samhandling på tvers av foretak lettere å dele ressurser Enklere portefølje mer effektiv drift og forvaltning Mindre ressurser per integrasjon og grensesnitt Mer ressurser til videreutvikling og klinikknær virksomhet Lettere å jobbe på tvers av foretak tryggere for pasienten og større mobilitet

38 Andel i hvert fylke med OUS-journal 90% 80% 70% Totalt «gjestejournaler» fra Helse Sør-Øst 60% % 40% % 20% 10% 0% Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder

39 Prosjektet helt overordnet Utredning av konsolidering utført av Klinisk dokumentasjon i Foranalyse for felles regional PAS/EPJ startet 5. januar. Mandat for foranalysen (B2-beslutning) behandlet i Regional klinisk løsning sitt programstyre 5. mars. 20 millioner kroner er avsatt i 2015 til foranalyse og oppstart forprosjekt.

40 Organisering og bemanning av foranalysen Prosjektleder M. Seland Ass. prosjektleder Tor Lahlum Målarkitektur Eigil Gotaas Kommunikasjon T. Smedsrud Løsning Integrasjon Infrastruktur Forvaltning Test Produksjonssetting Kirsti Loe Per-Chr Aubert K. J. Furnes Cille Nygren Ole A. Sætveit A. G. Merlo

41 Fremdrift foranalysen Q Q2- Q3 Q4 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des M1 Org M2 B2 M3 B2-beslutning M4 Identifiser M5 Beskriv leveranser M6 Estimer leveranser Foranalyserapport v.0.7 Utprøving ny konverteringsmetode m. DIPS K1 K2 Plan K3 Best. K4 Leveranser Test B3 M7 M8 Innspillsrunde v.0.7 M9 Rapport v.0.8 M10 QA M11 Sak M12 Besl K5

42 Potensiell fremdriftsplan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 B2 B3 B4 B7 Foranalyse PoC Standardisering Pulje 1 Standardisering Pulje 2 Standardisering Pulje 3 DIPS ASA oppfyller krav til DIPS Arena IMP oppfyller krav til infrastruktur Forprosjekt konsolidering Test DIPS + Infra. Konsolidering Pulje 1 Konsolidering Pulje 2 Konsolidering Pulje 3 SP oppgraderer til Oracle 12C Regional kurve ved Ous Regional lab ved Ous Regional radiologi og multimedia ved Ous

43 Beslutninger til B3 Planen forutsetter at følgende er besluttet ved B3: Hvilke helseforetak som er i hvilken pulje Direkte oppstart av standardisering for pulje 1 Forpliktet utvikling avtalt med DIPS ASA Forpliktede leveranser fra Infrastrukturmodernisering Metode og verktøy for konvertering

44 Konsolidering av regional PAS/EPJ (sak 08/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering.

45 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

46 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Økonomisk langtidsplan (Sak 10/15) Fornyingsstyremøte 16. April 2015

47 Innspill til økonomisk langtidsplan tar utgangspunkt i gjennomføringsplan fra 16.desember Hovedtilnærmingen er å etablere en standardisert klinisk løsning ved Oslo universitetssykehus som utgangspunkt for en regional konsolidering. Det ble i innledningen skissert to alternativer: Alternativ 1: en pukkelinvestering i første del av perioden, med en kraftig nedtrapping mot slutten av perioden for å legge til rette for tidlig gevinstuttak og effektiv gjennomføring av programmet. Alternativ 2: Investeringsprofilen jevnes og holdes innenfor et tak på millioner kroner/år. Alternativene er utarbeidet for å skissere mulige konsekvenser og investeringsalternativer. Endelig intern fordeling forutsettes gjort som del av budsjettprosess Det gjennomføres i 2015 også en prosess for å vurdere bruk av en langsiktig samarbeidsavtale for produksjon av infrastrukturtjenester og gjennomføring av infrastrukturmoderniseringsprogrammet. Ulike alternativer for finansiering av moderniseringen jevner likviditetsbehovet fra Helse Sør-Øst RHF i avtaleperioden for infrastrukturmodernisering.

48 Det er prioritert å ferdigstille pågående aktivitet, samt gjort forsiktige anslag for områder med usikkerhet ERP-prosjektet er anbefalt gjennomført i henhold til plan da hovedtyngden av investeringene er tatt ved utløpet av 2015 og ferdigstilling sikrer best gevinstrealisering. Det er ikke avsatt midler til videreføring av datavarehus og rapportering i perioden på tross av lokale initiativ og investeringer. Det er kun satt av mindre beløp til nasjonale initiativ da både omfang, tidspunkt og finansieringstilnærming er usikkert. For Sykehuset Østfold er det nødvendig å lukke viktige restanser i 2016 Hovedtilnærming vil være å trekke synergier på regionale programmer. For forhold som må håndteres lokalt er det avsatt inntil 40 millioner kroner. Det er avsatt 150 millioner kroner til driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF i hele perioden

49 For Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering er det vektlagt hovedtiltak for å kunne etablere regionale konsoliderte tjenester innen radiologi, laboratoriedata og elektronisk pasientjournal Regional klinisk løsning foreslås å prioritere følgende aktiviteter tidlig i perioden Videre utvikling av bredding av radiologiprogrammet er prioritert Laboratoriedata starter opp fra 2016 DIPS til Psykiatrien i Vestfold Konsolidering av DIPS (Regional PAS/EPJ) Konservativ satsing på samhandlingsprosjekter og nasjonal utvikling Infrastrukturmodernisering prioriterer ferdigstilling av pågående omstillinger og ny infrastruktur for regional klinisk løsning Omlegging OUS

50 Ved en flat investeringskurve på millioner kroner per år må følgende utsettes eller reduseres i omfang Tiltak Minimumsinvestering i infrastruktur for regional klinisk løsning Utsettelse av teknologiskifte Telenor Mobilitet og trådløse nettverk skjøvet utover i planleggingsperioden Ambulansejournal utsettes til 2019 Fremdrift laboratoriedata utsettes noe Multimedia i pasientjournal utsettes Begrenset fremdrift i IKT-støtte for forskning Redusert fremdrift på prehospital område Konsekvens Risiko for redusert fremdrift. Begrensninger på lokal «høy-tilgjengelighetsløsning» Øker risiko på telefonsentraler Lavere utnyttelse av (regionalisering) av investeringer i mobilitet fra Sykehuset Østfold HF. Samordnes med øvrig prehospital satsning Forsinket oppstart ved Oslo universitetssykehus Stor risiko for lokale investeringer. Flere helseforetak har planer Løser kun forhold innenfor infrastrukturmodernisering Hovedinvestering må skje fra 2019 og utover

51 Alternativ 2 Flat investeringskurve 1100 millioner kroner/år Område Andre IKTbehov Satsningsområder Program/satsningsområde budsjett SUM Totalsum Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Totalsum Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Administrasjon Digital fornying Driftsinvesteringer Sykehuspartner Sykehuset Østfold fase 3 / PNØ IKT-tjenesteleveranser til forskning Prehospitalt område Digital patologi SUM BEHOV DIGITAL FORNYING RISIKO

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer