Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsstyrets møte #18 Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

2 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

3 Godkjenne innkalling og referat fornyingsstyremøte #17, 29. januar 2015 (sak 05/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret godkjenner innkallingen til møtet. 2. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 29. januar 2015.

4 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

5 Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF IKT-strategi og handlingsplan Evaluering av fornyingsstyret Det arbeides med å revidere IKT-strategi og handlingsplan fra Arbeidet vil fremlegges for fornyingsstyret i neste møte. Revidert plan vil legges frem for styret i Helse Sør-Øst i koordinert med at strategi for Nasjonal IKT blir lagt frem. Erfaringene fra gjennomføring av fornyingsstyret er diskutert i ledergruppen Helse Sør-Øst RHF, og skal tas opp i samarbeidsmøtet 23. april, direktørmøtet i mai og til fornyingsstyremøtet i juni. Konklusjonene ses i sammenheng med IKT-strategi og handlingsplan.

6 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

7 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Statusrapport mars 2015 (sak 06/15) Fornyingsstyremøte 16. april 2015

8 Digital fornying har noen forsinkede prosjekter, men går stort sett etter plan. Overordnet Økonomi Virksomhetsstyring går helt etter plan. Infrastrukturmodernisering går stort sett etter plan. Regionalt radiologiprosjekt har ikke fullført akseptansetest til 10. april. Prosjektet e-resept/kjernejournal rapporterer en fire ukers forsinkelse. Det er iverksatt tiltak, for å forhindre at oppstart e-resept på Vestre Viken HF må utsettes. Satsningsområdene i Digital fornying ligger så langt 54 millioner kroner bak periodisert budsjett pr 28. februar Prognosen for 2015 ligger etter månedens oppsummering samlet sett 20 millioner kroner under årets budsjett. Det positive prognoseavviket gjelder prosjekter innenfor Regional klinisk løsning, ellers melder alle andre områder en årsprognose lik budsjett. Risiko Alle programmene rapporterer en middels risikoprofil, og det er identifisert nødvendige tiltak for å håndtere risikoene.

9 Regional radiologi overordnet status Akseptansetest ved Sykehuset Innlandet HF ble ikke fullført med akseptabel testdekning som planlagt 10. april 2015 som følge av utilstrekkelige leveranser og for mange feil. Ny plandato for fullført akseptansetest foreslås satt til 24. april, med planlagt godkjenning 30. april Dette innebærer at oppstart før sommerferien ved Sykehuset Innlandet ikke lenger er mulig. Detaljerte planer for opplæring og andre produksjonsforberedelser omarbeides utfra endrede forutsetninger. Ny dato for produksjonsstart må besluttes. Forprosjektaktiviteter ved neste helseforetak (Akershus universitetssykehus HF) er i gang, men påvirkes av forsinkelsene ved Sykehuset Innlandet.

10 Digital fornying har per mars 2015 middels risikoprofil Overordnet risikostatus Virksomhetsstyring rapporterer middels til lav risiko, Infrastrukturmodernisering rapporterer middels risiko og Regional klinisk løsning rapporterer middels til høy risiko. Programmene har identifisert tiltak for de rapporterte risikoene. Risikonivået er samlet sett noe lavere enn i rapportert i desember 2014, men det er fortsatt middels risiko for Digital fornying. Risiko < # Eksisterende risiko Endring fra forrige rapportering # Lukket/fjernet risiko Kommentar 1. Helseforetakenes rolle og ansvar 2. Overføring til drift og forvaltning 3. Kompleksitet i organiseringen av Digital fornying 4. Uoverensstemmelse i forståelsen av leveranseansvar 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 6. Avhengigheter mellom programmene og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet #8: Det er ikke planlagt med buffer i de enkelte prosjektene som setter risikobufferen under press. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. #5: Det er økende sannsynlighet for at lokale initiativ vil lede til økt kompleksitet for Digital fornying. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. #4 og #6: Risikonivået for disse risikoene er nedjustert som følge av noe bedre innsikt i risikoene og fordi vi nå begynner å se effekten av omorganiseringen av Digital fornying.

11 Prognosen per 28. februar 2015 ligger 20 millioner kroner under budsjett Pr. mars 2015 Total Investeringer Driftskostnader Satsningsområde Estimat Budsjett Estimat Budsjett Estimat Budsjett Avvik Avvik Avvik Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Øvrig* Total satsningsområder Digital fornying Total Driftsinvesteringer SP Total PNØ U5B SUM IKT *28 MNOK på øvrige investeringer er budsjetterte renter på lånet til satsningsområdene Prognosen tilsier at Infrastrukturmodernisering vil holde tildelt budsjett for Regional klinisk løsnings samlede prognose ligger 20 millioner kroner under tildeling på 372 millioner kroner. En del av planlagt kostnad på 9 millioner kroner knyttet til lisenskjøp på Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 1 var budsjettert for 2015, men ble bokført i 2014 av regnskapstekniske årsaker. Programmet styrer således mot tilsvarende underforbruk for Virksomhetsstyring Ny prognose utarbeidet med periodisering som reflekterer de endringene som er gjort i planverk og i tråd med ny utrullingsplan vedtatt på programstyremøte den 16.02, sak Prosjektet styrer mot tildelt budsjett for Øvrige prosjekter Det er behov for en omdisponering av de tildelte 10 millioner kroner i driftsmidler, da det er behov for investeringsmidler innenfor regional Sak-arkivløsning på 3 millioner kroner.

12 Status: Langsiktig samarbeidsavtale

13 Procurement process is on track first round of dialogue has started, with all-day meetings with each vendor consortium held in week 12 Autumn 2014 Early 2015 Late Prequalification Descriptive Document and Tendering instructions Competitive Dialog Dialog Dialog Dialogue Final req. spec. Final offer Evaluation and recommendation Contract Current state: Competitive Dialogue stage meeting 2 out of 4 First round of dialogue meetings completed with all four vendor consortia Business Case & Baselining activity started, running in parallel to dialogue Focus of current dialogue meeting is on Transformation & Transition Project will issue an updated tender document set after round 1

14 Status: Medikamentell kreftbehandling

15 Medikamentell kreftbehandling: Status på anskaffelse Vedtak om anskaffelse januar 2014 Plan om signering høst 2014, men ulike forhold har forsinket prosessen To tilbud levert innen frist JAC og CSAM Ulike tekniske løsninger til dels ikke basert på en løsning for hele regionen Ulik funksjonalitet Svært ulik pris Gjennomført forhandlinger for å sikre god beslutning, inkl. Proof of Concept Besluttet i tildele JAC kontrakt i mars 2015, signering april 2015 Basert på leverandørvalg planlegger prosjektet implementering ved helseforetakene Direktiv er under utarbeidelse, legges frem for beslutning i Regional klinisk løsning programstyre 30. april 2015 Pilot skal velges (tre avdelinger ved tre helseforetak Oslo universitetssykehus HF, helseforetak m/løsning i dag, helseforetak u/løsning i dag) Prosjektet bemannes beholder mange ressurser videre som bringer kontinuitet

16 Statusrapport mars 2015 (sak 06/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar statusrapporten til orientering.

17 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

18 Tertialrapport 3, 2014 (sak 07/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar tertialrapporten til orientering.

19 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

20 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Regionalt økonomi- og logistikkprosjekt (ERP) (sak 09/15) Fornyingsstyremøte 16. april 2015

21 Mål: utvikle og etablere felles regional økonomi- og logistikkløsning i Helse Sør-Øst

22 Oppdrag og rammebetingelser ERP Fornyingsstyret Helse Sør-Øst RHF Programstyret Sykehuspartner styret ERP prosjekt Sykehuspartner Utvikle en regional løsning Implementere regional løsning i HFene Finansieres med prosjektmidler Skal etablere drift og forvaltning av regional løsning Anskaffe driftsleverandør Etablere baseline for gevinstrealisering av drift og forvaltning Skal drifte og forvalte regional løsning Realisere gevinster for drift og forvaltning Finansieres av tjenestepris/ramme

23 Fasedeling - ERP utvikles i trinn Oppfyllelse regionalt målbilde Oppgradering Ahus løsning, tilpasninger for å kunne være grunnlag for regional løsning (kontoplan, multiorg etc). Re-implementering Ahus Release 1 «Grunnmur» Versjon 1 videreutvikles ift behov ved Nytt Østfoldsykehus til versjon 2 Implementeres AHUS og SØ Release 2 «NØS» Release 3 «Komplett løsning» Versjon 2 videreutvikles ift SP behov (prosjekt mv) og RHF (konsernfunksjoner mv) til versjon 3 Implementeres SP og RHF Oppgradere AHUS/SØ Utrulling av felles ERP Versjon 3 dekker det samlede omfang av kravspesifikasjonen Innføres på alle HF i foretaksgruppen Eventuelle tilpasninger og videreutviklinger håndteres løpende 2016 Innføring Pulje B Løsningsutvikling og innføring Pulje A

24 ERP-prosjektet - overordnet status Levert på tid/kost/kvalitet (og innenfor totalramme for prosjektet) Overlevert til drift/forvaltning i SP som planlagt ERPløsningen leveres til foretak som tjeneste fra SP fra produksjonssettingsdato Fokus på etablering av fellestjeneste fra prosjektets oppstart Prosjektet leverer ikke driftstjenester kun prosjektleveranser men støtter SP Tjenesteavtale og tjenestepris på plass fra oppstart Tett oppfølging av leverandør Målpriskontrakt - ukentlig rapportering av timer/earned Value Aktiv bruk av endringsordre for å øke presisjonsnivået i kontrakt (reduksjon og endring/økning i omfang) Interne i styring og ledelse av prosjektet Kompetanse om etablering av fellestjenester Innsikt i HSØ/SP organisasjon Eksterne brukes som fageksperter (men i minst mulig grad) Bemanning i prosjekt planlegges sammen med forvaltning i SP for å sikre intern kompetansebygging

25 Eksempel på oppfølging leverandør mot avtalt timepris Sist tilgjengelige rapportering Oppsummering prosjektoppfølging timer Leveranseprosjekt 1 Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre 1) SUM avtalt opprinnelig kontrakt Leveranseprosjekt 2 Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre 2) SUM avtalt opprinnelig kontrakt Leveranseprosjekt 3 Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre 3) SUM avtalt opprinnelig kontrakt Utrulling SIV Dato SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse - 97 SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre SUM avtalt opprinnelig kontrakt - - Totalt Dato: SUM forventet forbrukt ved prosjektets slutt (EAC) SUM forventet overskridelse/underskridelse SUM avtalt inkludert endringsordre SUM endringsordre SUM avtalt opprinnelig kontrakt ) Release 1 inkl. 690 som tilhører EO1 & 2. 2) Release 2 inkl som tilhører EO1 & 2. 3) Release 3 inkl som tilhører EO1 & 2.

26 Milepeler/Resultatløp Dato SiV PNØ R3 M1 Når komplett milepælplan er besluttet og beslutning om oppstartdato SiV er vedtatt xx S1 M2 Når Kalnes er ferdig konfigurert i UAT og Prod P1 M3 Når er klar til bruk hos ACN R1 M4 Når SiV er klar for å kjøre PiT i UAT S2 M5 Når KIB1 Kalnes er ferdig til bruk i Prod P2 M6 Når SiV er klar for UAT (ERP har godkjent PiT). Konvertering til UAT for SiV er komplettert med full dybde for UAT S3 M7 Når SiV har godkjent UAT og beslutning om produksjonssetting er tatt M8 Når SiV er produksjonsatt M9 Når funksjonell design for R3 er godkjent M10 Når utrullingsprosjekt SiV er overlevert Forvaltning M11 Når KIB2 Kalnes er ferdig til bruk i Prod M12 Når R3 er klar for UAT M13 Når UAT er godkjent M14 Når HF-ene (Ahus/SØ/SiV og SP/RHF) er produksjonsatt på R S4 S5 S6 S7 P3 P4 R2 R3 R4 R5 M15 Når R3 er endelig overlevert til Forvaltningen R6

27 Behov for å beslutte videre fremdrift for prosjektet og Programstyret VIS har innstilt på følgende plan: K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 SØHF prod. 1/1/2015 SP/RHF prod. 1/ SIV prod. 1/6/2015 SSHF prod. 1/10/2016 SIHF prod. 1/1/2017 VVHF prod. 1/6/2017 STHF prod. 1/10/2017 SA prod. 1/ Sunnaas prod. 1/ OUS prod. 1/ Planen innebærer raskere prosjektgjennomføring enn opprinnelig tidsestimat (nesten 2 år kortere) Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Accenture, og hensyntar jevnt ressurspådrag både hos leverandør og kunde og innebærer en svært rask prosjektgjennomføring Forslaget er det mest kostnadseffektive mht. prosjektgjennomføring og det som i raskest legger til rette for realisering av gevinster som følge av felles regional ERP-løsning Rask prosjektgjennomføring reduserer sannsynligheten for at det må gjennomføres større oppgraderingsprosjekter på lokale systemer innenfor tidsrammen av det regionale prosjektet Reduserer også risiko for at den regionale løsningen må oppgraderes til ny versjon i løpet av prosjektperioden

28 Hva innebærer ERP-prosjektet? Endring av systemer, organisering og arbeidsprosesser innen økonomi- og logistikkområdet på tvers av alle foretak i HSØ

29 Hvilke gevinster vil ERP gi foretaksgruppen? Mål for DF/HSØ Ivareta pasientsikkerheten Økt kvalitet i helsetjenestene Effektivisere helsetjenestene Understøtte samhandling Møte samfunnets forventninger Økt forsyningssikkerhet av varer til pasientbehandlingen Standardiserte og enklere arbeidsprosesser Lavere kostnader for vareflyt av helsemateriell til pasientbehandlingen Økt brukervennlighet og effektivitet Bedre innkjøpsbetingelser og lavere kostnader for varer og tjenester Effektmål VIS Økt driftssikkerhet på felles systemløsning Lavere kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold av felles systemløsning Bedre internkontroll Sikrere og bedre forvaltning av fellesskapets ressurser Målepara -metre utviklet av SØ Innkjøp via system Andel fritekst anmodninger Andel varer med omløp i katalog Andel bestillinger i AF-løsning Andel varelinjer fra HSØ-FS Korrekt vareflyt forbruksvarer og tøy, ingen tomme hyller Elektronisk samhandling med leverandører Andel innkjøpsverdi fra avtalefestede leverandører

30 Effekter som gir økonomisk gevinst (Sykehuset Østfold HF) Leverandørstyring Rett leverandør på rett produkt Avtalelojalitet Sortimentsstyring Styringsinformasjon Økt kvalitet på datagrunnlag som hjelp til å sette klare og entydige styringsmål i verdikjeden Informasjons -flyt Elektronisk samhandling med leverandører Reduserte driftskostnader Varemottak Intern forflytning Ordrehåndterin g Godkjenninger Fakturakontroll Forutsetning for effektiv logistikkflyt på Kalnes

31 Potensial for økonomiske gevinster i et 5 års perspektiv (Sykehuset Østfold HF) Leverandør-styring Rett leverandør på rett produkt Avtalelojalitet Sortimentsstyring Styringsinformasjon Økt kvalitet på datagrunnlag som hjelp til å sette klare og entydige styringsmål i verdikjeden Informasjons-flyt Elektronisk samhandling med leverandører Reduserte driftskostnader Varemottak Intern forflytning Ordrehåndtering Godkjenninger Fakturakontroll Akkumulert besparelse Besparelse Andel av full effekt (4%) 50% 75% 90% 100 % 100 %

32 Utrullingsplan ERP-løsning (sak 08/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar status for ERP-løsningen til orientering. 2. Fornyingsstyret godkjenner utrullingsplanen til Virksomhetsstyring.

33 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

34 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Én regional PAS/EPJ (konsolidering) (sak 08/15) Fornyingsstyremøte 16. april 2015

35 Fra lokal til felles regional EPJ Lokal EPJ Pasientens journal spredt på mange foretak Foretaksvise databaser Mange ulike versjoner og oppsett Tung og kostbar drift og forvaltning Stort antall grensesnitt og integrasjoner Regional EPJ Én journal per pasient Regional database med nødvendig sikkerhet En versjon og ett oppsett Enklere og billigere drift og forvaltning Et standardisert grensesnitt og regionale integrasjoner

36 Hva kan «Én PAS/EPJ» i Helse Sør-Øst bety? Rollebasert tilgang til all informasjon uavhengig av behandler Én instans av persistent informasjon Tydelig merking av ansvarlig behandler for all pasientinformasjon Mulighet for søk og filtrering på tvers og per helseforetak En felles regional database Tydelig juridisk og praktisk ansvar Logging av innsyn på tvers av helseforetak Visning av logg fra pasient- og helseforetaksynspunkt Persistent informasjon Løpende journal Løpende journal Løpende journal Delt HF1 HF2 HF3 Én regional database Én versjon og én konfigurasjon

37 Antatte fordeler med en felles regional EPJ Pasientene Klinikerne Ledelse IKT En journal uavhengig av behandler tryggere behandling Bedre forløp på tvers av foretakene kortere ventetid, større fleksibilitet og tydeligere kommunikasjon Tilgang til all informasjon om hver pasient så som oppdatert medikasjon, prøvesvar osv. Bedre koordinering på tvers av foretak og behandlere Raskere innføring av ny funksjonalitet Bedre bruk av tid grunnet bedre IT-verktøy Bedre tilgang på informasjon lavere risiko og høyere kvalitet i behandling Mer effektiv ressursbruk større økonomisk handlingsrom Bedre samhandling på tvers av foretak lettere å dele ressurser Enklere portefølje mer effektiv drift og forvaltning Mindre ressurser per integrasjon og grensesnitt Mer ressurser til videreutvikling og klinikknær virksomhet Lettere å jobbe på tvers av foretak tryggere for pasienten og større mobilitet

38 Andel i hvert fylke med OUS-journal 90% 80% 70% Totalt «gjestejournaler» fra Helse Sør-Øst 60% % 40% % 20% 10% 0% Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder

39 Prosjektet helt overordnet Utredning av konsolidering utført av Klinisk dokumentasjon i Foranalyse for felles regional PAS/EPJ startet 5. januar. Mandat for foranalysen (B2-beslutning) behandlet i Regional klinisk løsning sitt programstyre 5. mars. 20 millioner kroner er avsatt i 2015 til foranalyse og oppstart forprosjekt.

40 Organisering og bemanning av foranalysen Prosjektleder M. Seland Ass. prosjektleder Tor Lahlum Målarkitektur Eigil Gotaas Kommunikasjon T. Smedsrud Løsning Integrasjon Infrastruktur Forvaltning Test Produksjonssetting Kirsti Loe Per-Chr Aubert K. J. Furnes Cille Nygren Ole A. Sætveit A. G. Merlo

41 Fremdrift foranalysen Q Q2- Q3 Q4 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des M1 Org M2 B2 M3 B2-beslutning M4 Identifiser M5 Beskriv leveranser M6 Estimer leveranser Foranalyserapport v.0.7 Utprøving ny konverteringsmetode m. DIPS K1 K2 Plan K3 Best. K4 Leveranser Test B3 M7 M8 Innspillsrunde v.0.7 M9 Rapport v.0.8 M10 QA M11 Sak M12 Besl K5

42 Potensiell fremdriftsplan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 B2 B3 B4 B7 Foranalyse PoC Standardisering Pulje 1 Standardisering Pulje 2 Standardisering Pulje 3 DIPS ASA oppfyller krav til DIPS Arena IMP oppfyller krav til infrastruktur Forprosjekt konsolidering Test DIPS + Infra. Konsolidering Pulje 1 Konsolidering Pulje 2 Konsolidering Pulje 3 SP oppgraderer til Oracle 12C Regional kurve ved Ous Regional lab ved Ous Regional radiologi og multimedia ved Ous

43 Beslutninger til B3 Planen forutsetter at følgende er besluttet ved B3: Hvilke helseforetak som er i hvilken pulje Direkte oppstart av standardisering for pulje 1 Forpliktet utvikling avtalt med DIPS ASA Forpliktede leveranser fra Infrastrukturmodernisering Metode og verktøy for konvertering

44 Konsolidering av regional PAS/EPJ (sak 08/15) - forslag til vedtak 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering.

45 Agenda Tid Saksnr. Saksnavn /15 Godkjenne innkalling og referat Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF /15 Statusrapport for mars /15 Tertialrapport /15 Utrullingsplan ERP-løsning /15 Konsolidering av regional PAS/EPJ /15 Økonomisk langtidsplan for Digital fornying

46 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Økonomisk langtidsplan (Sak 10/15) Fornyingsstyremøte 16. April 2015

47 Innspill til økonomisk langtidsplan tar utgangspunkt i gjennomføringsplan fra 16.desember Hovedtilnærmingen er å etablere en standardisert klinisk løsning ved Oslo universitetssykehus som utgangspunkt for en regional konsolidering. Det ble i innledningen skissert to alternativer: Alternativ 1: en pukkelinvestering i første del av perioden, med en kraftig nedtrapping mot slutten av perioden for å legge til rette for tidlig gevinstuttak og effektiv gjennomføring av programmet. Alternativ 2: Investeringsprofilen jevnes og holdes innenfor et tak på millioner kroner/år. Alternativene er utarbeidet for å skissere mulige konsekvenser og investeringsalternativer. Endelig intern fordeling forutsettes gjort som del av budsjettprosess Det gjennomføres i 2015 også en prosess for å vurdere bruk av en langsiktig samarbeidsavtale for produksjon av infrastrukturtjenester og gjennomføring av infrastrukturmoderniseringsprogrammet. Ulike alternativer for finansiering av moderniseringen jevner likviditetsbehovet fra Helse Sør-Øst RHF i avtaleperioden for infrastrukturmodernisering.

48 Det er prioritert å ferdigstille pågående aktivitet, samt gjort forsiktige anslag for områder med usikkerhet ERP-prosjektet er anbefalt gjennomført i henhold til plan da hovedtyngden av investeringene er tatt ved utløpet av 2015 og ferdigstilling sikrer best gevinstrealisering. Det er ikke avsatt midler til videreføring av datavarehus og rapportering i perioden på tross av lokale initiativ og investeringer. Det er kun satt av mindre beløp til nasjonale initiativ da både omfang, tidspunkt og finansieringstilnærming er usikkert. For Sykehuset Østfold er det nødvendig å lukke viktige restanser i 2016 Hovedtilnærming vil være å trekke synergier på regionale programmer. For forhold som må håndteres lokalt er det avsatt inntil 40 millioner kroner. Det er avsatt 150 millioner kroner til driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF i hele perioden

49 For Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering er det vektlagt hovedtiltak for å kunne etablere regionale konsoliderte tjenester innen radiologi, laboratoriedata og elektronisk pasientjournal Regional klinisk løsning foreslås å prioritere følgende aktiviteter tidlig i perioden Videre utvikling av bredding av radiologiprogrammet er prioritert Laboratoriedata starter opp fra 2016 DIPS til Psykiatrien i Vestfold Konsolidering av DIPS (Regional PAS/EPJ) Konservativ satsing på samhandlingsprosjekter og nasjonal utvikling Infrastrukturmodernisering prioriterer ferdigstilling av pågående omstillinger og ny infrastruktur for regional klinisk løsning Omlegging OUS

50 Ved en flat investeringskurve på millioner kroner per år må følgende utsettes eller reduseres i omfang Tiltak Minimumsinvestering i infrastruktur for regional klinisk løsning Utsettelse av teknologiskifte Telenor Mobilitet og trådløse nettverk skjøvet utover i planleggingsperioden Ambulansejournal utsettes til 2019 Fremdrift laboratoriedata utsettes noe Multimedia i pasientjournal utsettes Begrenset fremdrift i IKT-støtte for forskning Redusert fremdrift på prehospital område Konsekvens Risiko for redusert fremdrift. Begrensninger på lokal «høy-tilgjengelighetsløsning» Øker risiko på telefonsentraler Lavere utnyttelse av (regionalisering) av investeringer i mobilitet fra Sykehuset Østfold HF. Samordnes med øvrig prehospital satsning Forsinket oppstart ved Oslo universitetssykehus Stor risiko for lokale investeringer. Flere helseforetak har planer Løser kun forhold innenfor infrastrukturmodernisering Hovedinvestering må skje fra 2019 og utover

51 Alternativ 2 Flat investeringskurve 1100 millioner kroner/år Område Andre IKTbehov Satsningsområder Program/satsningsområde budsjett SUM Totalsum Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Invest Drift Totalsum Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Administrasjon Digital fornying Driftsinvesteringer Sykehuspartner Sykehuset Østfold fase 3 / PNØ IKT-tjenesteleveranser til forskning Prehospitalt område Digital patologi SUM BEHOV DIGITAL FORNYING RISIKO

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015

Fornyingsstyrets møte #20. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Lync / Oslo 23. september 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 30. april 2015 og programmenes status per 12. mai 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

DIGITAL FORNYING. - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

DIGITAL FORNYING. - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015 1 Innledning IKT-strategi og handlingsplan fra 2012 (styresak 66-2012) definerer et sett med konkrete

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 10 Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 29. januar 2015 1.2 RKL Programstyret Revidert med endret styringsstruktur og reviderte resultatmål 30. juni 2017 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying Dato: 11.12.13 1 / 35 for Prioriteringer og tildeling 2014, tidsplaner 2014-2018 Versjon Godkjent av Rolle Dato 2013 Fornyingsstyret Programeier 6.mai 2013 2014 Fornyingsstyret Programeier 11. desember

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

TERTIALRAPPORT og Statusrapport september 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT og Statusrapport september 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 2 2014 og Statusrapport september 2014 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 16. september 2014 Økonomisk status per 31. august 2014 1 Innledning Tertialrapporten

Detaljer

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 047 2016 DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Brumunddal, 9.

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal 04.05.2017 Hilde Myhren Lege, PhD Oslo universitetssykehus Ass.programleder Regional klinisk løsning RKL et program mange prosjekt Program

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Agenda Sykehuspartner IKT Integrasjonsfabrikken og Helse Sør Øst strategi om digital fornying Leveranser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden Styremøte 19.Mars 2015

Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden Styremøte 19.Mars 2015 Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden 2016-2019 Styremøte 19.Mars 2015 Innhold: 1. Formål 2. Prosess 3. Forutsetninger 4. Sammendrag Formål Sikre at forutsetningene i økonomisk langtidsplan reflekterer

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR STATUS DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR STATUS DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 028-2015 STATUS DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen av IKT-programmet Digital

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Toril Kolås for Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Regional klinisk løsning Standardisering i Helse Sør Øst Endringer for kontorfaglig rolle? Hilde Myhren

Regional klinisk løsning Standardisering i Helse Sør Øst Endringer for kontorfaglig rolle? Hilde Myhren Regional klinisk løsning Standardisering i Helse Sør Øst Endringer for kontorfaglig rolle? 15.03.2017 Hilde Myhren Innhold Mål og hensikt med Regional klinisk løsning Organisering Leveranser i 2016 Leveranser

Detaljer

Vedlegg sak : Budsjett 2016

Vedlegg sak : Budsjett 2016 Vedlegg sak 070-: SP HF uten IOL En partner for helsetjenester i utvikling Agenda 1. føringer fra RHF 2. Forutsetninger for budsjett 3. uten IOL føringer fra RHF «Det forventes at foretaket arbeider videre

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Prosjektmandat. Digital Patologi. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: Referanse Clarity: PRJ 02068

Prosjektmandat. Digital Patologi. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: Referanse Clarity: PRJ 02068 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.7 03.12.2015 Alle Dokumentet opprettet Kjell Arne Grøtting 0.8 Alle Oppdatert etter innspill fra Kjell Arne

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober

Virksomhetsrapport oktober Virksomhetsrapport oktober 2017 21.11.17 Situasjonsvurdering Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat bedre enn budsjett per oktober. Inkludert i dette resultatet ligger den ordinære driften

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 21. august 2013

Referat møte Fornyingsstyret 21. august 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling / agenda

Møteinnkalling / agenda Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 23. september 2015 kl. 15.00-16:30 Sted: Lync og Grev Wedels Plass 5, Oslo Møteleder: Møtedeltagere: Fra : Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Helseforetaksdirektører:

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Foreløpig protokoll fra styremøtet 27. april 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF:

Foreløpig protokoll fra styremøtet 27. april 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF: Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 19. juni 2017 STYREMØTE 26. juni 2017 SAKSNR 022/17 Orienteringssak: Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Saksbeskrivelse Styret i Helse Sør-Øst

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Møteinnkalling / agenda

Møteinnkalling / agenda Digital fornying Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 26. november 2015 kl. 16:00-18:00 Sted: Hamar Møteleder: Møtedeltagere: Fra Helse Sør-Øst RHF: Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Helseforetaksdirektører:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Programmandat. Infrastrukturmodernisering

Programmandat. Infrastrukturmodernisering 1 / 12 Programmandat Infrastrukturmodernisering GODKJENT AV: Versjon Navn / Organ Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 4. juni 2013 2.0 Fornyingsstyret Prosjekteier 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva arkitektur kan bidra med for at vi

Detaljer

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak 069-2016 8. september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastruktur - dagens situasjon Helse Sør-Øst har en aldrende og komplisert IKT-infrastruktur

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Felles utfordringer og synergier i arbeidene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2014 og Statusrapport mai 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2014 og Statusrapport mai 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2014 og Statusrapport mai 2014 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 22. mai 2014 Økonomisk status per 30. april 2014 1 Innledning Tertialrapporten for

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 102-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer