Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A"

Transkript

1 Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport B Resultat C Arbeidsplaner 2015/16 96 D Budsjett 2015/16 99 Sak 6 Baptistenes eiendomsdrift A. Virksomhetsrapport B. Regnskap D. Budsjett 2015/ Sak 7 Baptistenes Høyskoleråd Rapport Arbeidsplaner Sak 8 Faste fonds A Rapport B Regnskap Sak 9 Det Norske Baptistsamfunn A. Rapport Rapport målsettinger B. Regnskap C. Planer og målsettinger D. Budsjett Sak 10 Utvikling av eiendommene på Holtekilen 158 Sak 11 Det Norske Baptistsamfunn vedtektsendringer 159 Sak 12 Det Norske Baptistsamfunn valg 166 Sak 13 Holtekilen folkehøgskole valg 168 Sak 14 Baptistenes Teologiske Seminar valg 169 Kapittel 4 Det Norske Baptistsamfunns landsmøte 2015

2 Fullmakter Praktisk informasjon om innsending av fullmakter Demokratiet er viktig, og Baptistsamfunnet har en gjennomført demokratisk struktur. Det er i fellesskap vi bestemmer vår framtid. Landsmøtene er vårt fellesskaps høyeste bestemmende organ. Det er derfor viktig at så mange som mulig av menighetene er representert og at vi får flest mulig til å delta. Kom derfor til Stavern tirsdag og onsdag 30. juni og 1. juli. Dessverre er det hvert eneste år noen som leverer inn fullmaktene for sent. Fristen vi har satt er så sent at det burde være mulig for alle menighetene å kunne velge deputerte og gi melding om disse. Velg deputerte senest på siste menighetsmøte i juni og gi eventuelt forstanderen eller en annen fullmakt til å supplere listen over deputerte. Vi har nemlig opplevd at noen medlemmer av enkelte menigheter har vært til stede, men ikke vært deputert fordi de ikke var valgt på menighetsmøtet. Ta høyde for en slik eventualitet, slik at menighetene blir mest mulig fulltallig. DNBs administrasjon er fullmaktskomité. Menighetenes fullmakter skal sendes inn skriftlig. Dette er nødvendig for oversiktens skyld at forhandlingene ikke skal bli forsinket med bearbeidelse av fullmakter i siste liten at det lages en liste over de deputerte fra hvilke menigheter at vi skal vite hvor mange kopier som er nødvendig av diverse papirer at vi skal vite hvor mange stoler/bord som skal sette fram Følgende fullmaktsregler gjelder til Landsmøtet i henhold til DNBs vedtekter, 6, punkt b. Menigheter med: 1-24 medlemmer 2 deputerte medlemmer 3 deputerte medlemmer 4 deputerte medlemmer 5 deputerte medlemmer 6 deputerte medlemmer 7 deputerte medlemmer 8 deputerte Det er medlemstallet ved utgangen av 2014 som teller ved beregning av antall deputerte. Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for Landsmøtet. Menighetens forstander kan representere menigheten selv om vedkommende tilhører en annen menighet med medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Frist for innsendelse av fullmakter er mandag 22. juni! Fullmaktene sendes til Fullmaktskomitéen Landsmøtet 2015 v/roger Dahl Micheletsvei 62 C 1368 Stabekk E-post: 74

3 Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl : Åpning 1. Hovedstyrets leder Hege Norøm åpner landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne. Sak 1/2015 Lm Fullmaktskomiteens rapport Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt menigheter med deputerte. Sak 2/2015 Lm Konstituering Valg av: A) Tellekorps HS vil fremme et forslag på fem personer til tellekorps. B) Ordstyrer & viseordstyrer HS vil fremme et forslag på to personer som er forberedt på sakene. C) Protokollsekretærer HS vil fremme et forslag på to personer som er villige til å føre protokollen. D) Justeringspersoner Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5. Godkjenning av: E) Innkallingen Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer. G) Forretningsorden Se vedlagte forslag til forretningsorden. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden. Sak 3/2015 Lm Leders tale Hovedstyrets leder Hege Norøm holder sin tale. Anledning til kommentarer og spørsmål. 75

4 Søknad om menighetsopptak Presentasjon av søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn fra ny Baptistmenighet v/ generalsekretær Terje Aadne. Menigheten er stiftet i dialog med DNB. Sak 4/2015 Lm Søknad om menighetsopptak Søknad fra Sandnes International Lighthouse Church Forslag til vedtak: Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Sandnes International Lighthouse Church om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av baptister i Norge RAPPORTER, REGNSKAPER, PLANER OG BUDSJETT Sak 5/2015 Lm Holtekilen Folkehøgskole V/styreleder Leif Vollan og rektor Elin Evenrud A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i B) Årsregnskap 2014 Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport legges fram i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for C) Arbeidsplaner for skoleåret 2015/2016 Presentasjon av arbeidsplanene. Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for skoleåret 2015/2016. D) Budsjetter Budsjett for Revidert budsjett for Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole. Sak 6/2015 Lm Baptistenes Eiendomsdrift v/ styreleder Bjørn Martens A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten til Baptistenes Eiendomsdrift i B) Regnskap 2014 Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts framlagte årsregnskap for

5 C) Arbeidsplaner for 2016 Presentasjon av arbeidsplanene Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Eiendomsdrifts for 2016 D) Budsjetter Budsjett for 2016 Revidert budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Eiendomsdrifts. Det Norske Baptistsamfunn Sak 7/2014 Lm Baptistenes Høyskoleråd v/styreleder Svein Arild Pihlstrøm A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsrapport for Baptistenes Høyskoleråd og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten i B) Arbeidsplaner 2016 Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Høyskoleråd for 2015 og 2016 C) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Rektor Karl Inge Tangen orienterer om status for skolen og videre planer. Forslag til vedtak: Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT. Sak 8/2015 Lm Faste Fonds A) Årsrapport 2014 v/styreleder Bernt Hansen Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde av virksomheten til Faste Fonds i B) Regnskap v/ økonomileder Håkon Sigland Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2014 Sak 09/2015 Lm Det Norske Baptistsamfunn A) Årsrapport 2014 v/hovedstyrets leder Hege Norøm Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet inviteres til å komme med innspill. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av DNBs virksomhet i

6 B) Årsregnskap 2014 v/økonomileder Håkon Sigland Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport framlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for C) Prioriterte målsettinger og planer for v/hovedstyrets leder Hege Norøm og Generalsekretær Terje Aadne Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte målsettinger og planer for DNB for D) Budsjett 2016 v/økonomileder Håkon Sigland Orientering om revidert budsjett for Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for ØVRIGE SAKER Sak 10/2015 LM Utvikling av eiendommene på Holtekilen Videre planlegging med sikte på mulig kapitaltilførsel til skolenes drift Forslag til vedtak: Hovedstyret ber landsmøtet om samtykke til videre utredning med sikte på mulig kapitaltilførsel til utvikling og drift av DNB s eiendommer i Micheletsvei ved frigjøring av utbyggingspotensiale ved delsalg av eiendom og bygningsmasse. Dette innbefatter også en vurdering av muligheten av å øke inntjeningen på eiendommen ved nybygg og bruksendring på deler av eiendommen. Dialogen med Filadelfiakirken om finansiering i form av medeierskap videreføres. Arbeidsgruppen som har arbeidet med eiendomsutvikling foreslås utvidet med en representant fra hovedstyret og en referansegruppe bestående av utvalget pluss en representant fra henholdsvis Baptistenes Høyskoleråd og Holtekilen Folkehøgskole. Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene VALG Valgkomiteens innstilling v/ leder Magne Hultgren Sak 12/2015 Lm Valg Det Norske Baptistsamfunn Sak 13/2015 Lm Valg Holtekilen Folkehøgskole Sak 14/2015 Lm Valg Baptistenes Eiendomsdrift 78

7 Takk til avtroppende tillitspersoner AVSLUTNING Sak 15/2015 Lm Protokollgodkjennelse I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til justeringspersonene og presidiet. Forslag til vedtak: Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for DNBs Landsmøte 2015 på Stavern Landsmøteforhandlingene skal være avsluttet senest kl onsdag 1. juli. Detaljert program vil bli utdelt ved ankomst. 79

8 Sak 2G/2015 LM Forslag til forretningsorden 1. Landsmøtet kan fatte vedtak med de til enhver tid frammøte og godkjente deputerte. Ordstyrerne holder rede på antall og tilstedeværende deputerte som kan stemme. 2. Ordstyrerne leder forhandlingene og gis fullmakt til å fremme forslag som gjør at sakslisten og forretningsorden kan følges. 3. Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og til å sette strek for muligheten til å tegne seg på talerlisten. 4. Ordstyrerne gis anledning til å forlenge forhandlingstiden om de ser at sakene ikke kan gjennomføres til den oppsatte tiden. 5. Protokollen fra forhandlingene gjøres tilgjengelig for representantene etter hvert som den er klar. Representantene leser igjennom og gir skriftlige kommentarer til protokollsekretærene. Det velges tre personer til å gjennomlese protokollen ved forhandlingenes slutt. 6. Kontrollutvalget gis anledning til å uttale seg om regnskapene før de godkjennes. 7. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne. Det gjelder også forslag til tilføyelser/endringer av rapporter og budsjetter. 8. Navneforslag til verv behøver ikke leveres skriftlig. 9. Skriftlig avstemming foretas bare når vedtektene krever det eller når flertallet av de deputerte ønsker det. De deputerte kan stemme for, imot eller avholde seg fra å stemme. Blanke stemmer teller med i stemmegrunnlaget. Protokollen gjengir de aktuelle stemmetall. 10. Ved likt stemmeflertall foretas ny avstemning. Oppnås ikke flertall er forslaget forkastet. Gjelder avstemningen personvalg skal det etter ny avstemning med stemmelikhet foretas loddtrekning. 11. Ordstyrerne gis anledning til å foreta samlet avstemming på saker og forslag der det ikke finnes motkandidater eller endringsforslag. 12. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de daglige ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett. Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett. 80

9 Sak 4/2015 LM Søknad om menighetsopptak Søknad fra Sandnes International Lighthouse Church To the Board Baptist Union of Norway Re: Application for membership for the Baptist Union Norway Saturday 7 th March On behalf of the leadership and members of the Sandnes International Church The Lighthouse We request the possibility of membership under the Baptist Union of Norway. Sandnes International church is a multicultural church. Our vision began with a vision in 2012 I was lying in his hospital bed. At time I was still working as an associate pastor for the International Church of Stavanger. On the hospital bed I felt the inspiration to step out and plant a multi-cultural English speaking church and community. The thought of planting a church in Sandnes began 5 yrs before that. After moving to Norway My wife and I saw the need for an english speaking church in Sandnes area. To a lot of migrants English is their worship language. At the end of 2012 I resign from my position as an associate pastor from the Stavanger International Church and began the process of church planting. We began through conducting house prayer meeting, bible study and fellowship and fellowship sharing meals together. Through connection with Pastor Dag Evin, the Sandnes Baptist Church offer us the use of their church property to conduct our service whenever we are ready to launch. We registered as an organization in the Sandnes Commune and in January the 13, 2012 we had our first church service. Through this wonderful relationship with the Sandnes Baptist church the leadership felt the need to have Sandnes International Church be part of a bigger family of the body of Christ. I began processing with Pst Dag Evin of Sandnes Baptist Church the possibility to become part of the family of the Baptist Union of Norway. In 2013 we began the process and consultation for membership with Mette Marie Hebnes from the BUN. Sandnes is a growing community and in few years we believe more immigrant will settle in Sandnes Commune through professional career or as asylum seekers. It is very important that we facilitate a vibrant multicultural English speaking church for our multicultural community as a family and home away from their home. Sandnes International church The lighthouse is also a transitional community. We have people from many nations who are here from different walks of life and for different purposes. Our members of 25+ people with background varies from careers in the oil industry, NATO military services or asylum seekers, all come for a certain numbers of years before they move back to their homes country. Sandnes International church are aware of the challenges of keeping consistence growth. So the need for a shifting the mindset from being a transitional to be committed in making discipleship and an equipping church became our goal. Our vision is to provide a safe environment of worship-discipleship, growth and equipping of our people. Our foundation is deeply rooted in our faith Jesus Christ through the benefit of his death and resurrection and as our only savior and salvation, and the vitality to grow in the teaching of the truth of his word. More our values are: Worship Prayer and Intersession Mercy ministry Mission Reconciliation Restoration Fellowship Evangelism In January 2015 we decided as leaders with the full support of the members to go ahead and submit our application for membership to the BUN. There is an sense of excitement with the church as a whole to be part of the BUN family. We hope the leadership will prayerfully consider our request. We look forward to hear your response. Joeli Baleiwai Pastor 81

10 Proposal towards by-laws for Sandnes International Church The Lighthouse 1. Name The name of the Church is: Sandnes Internaional Church the lighthouse The Church was founded in 2013 Faith Sandnes International Church is an independent, multi cultural, multi generational inter-denominational selfsupporting Church that with the Bible as guiding line for faith, teaching and life, is confessing the Christian faith. The Church professes Faith in the triune God; Father, Son and Holy Spirit. 3. Legal Form Sandnes International Church is an independent legal entity; it governs its own belongings and the means that comes into its possessions. 4. Purpose - Sandnes International Church shall proclaim the Gospel of Jesus Christ to the local community. - Shall support actively the mission and ministry at home and abroad - Shall work for the equipping and well-being of its members. The Church shall according to its abilities have care for its members, and help in all areas of life, to the effect that they find their place in the spiritual and social fellowship of the Church. - Cooperates with other evangelical churches in areas of common Kingdom interest. 5. Membership The Church practises baptism upon confession of faith in Jesus Christ. Every person that believes in Jesus Christ as their saviour and Lord can become member of the Church. The Board is on beforehand made known of those seeking membership and/or baptism. And will provide proper guidance and teaching for potential members. Assosiated membership is available for people who want to commit to the fellowship, but not full membership (e.g: they are not yet baptized or have not yet come surrendered to Christ). 6. Church Body The church is organized with the Church Body as its highest governing entity, where all members of the church have seat. The Church Board shall summon the Church Body at least twice annually. The Church Body discusses and makes important decisions towards the life and ministry of the Church. Records are taken, and these shall include all decisions from the Church Meeting. An extraordinary meeting for the Church Body can take place if demanded by at least 1/3 of the Church members. 7. Annual Meeting One of the meetings of the Church Body shall be an Annual Meeting. It shall take place by the end of March, and handle the following subjects: - Revised Economic Report for the preceding year - This year s Budget proposals - Election of the Church Board and other ministries - Annual reports for the Church and subjected ministries for the preceding year - Upcoming plans - Other subjects after actuality and relevance 8. Leadership The Church is being led by a board consisting of leader and 4 Church Board members. These are elected by the Annual Meeting for a period of 2 years. The Church Board are responsible for the daily governing of the church, including, but not limited to, strategy, vision-casting, evangelism and Christian caretaking. The Church Board is subjected to the Church Body and keeps records from its meetings. NOTE: If the church is part of a denomination The leader of the church is registered as Forstander with the County Governor, with the rights and duties that follows. 9. Changing of these By-laws The statutes of these by-laws can only be changed after decision in 2 subsequent Church Body meetings, and only by a 3/4 majority vote. 82

11 83

12 84

13 Sak 5a/2015 LM 85

14 86

15 87

16 Sak 5b/2015 LM 88

17 89

18 90

19 91

20 92

21 93

22 94

23 95

24 Sak 5c/2015 LM 96

25 97

26 98

27 Sak 5d/2015 LM Holtekilen Folkehøgskole DRIFTSINNTEKTER Budsjett Budsjett Budsjett Revidert Inntekter Skoledrift Inntekter Internatdrift Statstilskudd Andre tilskudd til skole- og internatdrift Inntekter boliger Andre inntekter Sum inntekter LØNNSKOSTNAD 50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk Kostnader arbeidskraft IKV Fordeler i arbeidsforhold Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad PERSONALKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER 61 Matvarer Driftskostnader bolig Driftskostnader skole og internat Leie/leasing av maskiner, inventar, data og lignende Inventar, verktøy og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Porto og telefon Kostnad og godtgjørelse ved reise og bil Informasjon og markedsføringskostnader Representasjoner, gaver, kontingenter etc Forsikringspremie Annen kostnad Av- og nedskrivninger SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Finanskostnader DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER RESULTAT

28 Sak 6a/2015 LM Driftsrapport for BED 2014 Driften er blitt vesentlig mer effektiv etter at Helge Finnestrand ble ansatt i 60% stilling. Det har ført til bedre oppfølging av de ulike tiltakene, og ikke minst bedre planlegging forarbeid med å innhente anbud ol. I løpet av 2014 er også forhandlingene med HFHS om å overta deler av driftsoppgavene avsluttet. De praktiske tilpasningene er basert på den avtalen som ble undertegnet på generalforsamlingen i 2014, men noe avgrenset av den økonomiske situasjonen for HFHS. Fra og med 2015 er denne avtalen iverksatt. Det gjør at rapporten nedenfor primært gjelder eiendommen på Michelets vei 62 (seminaret). Som nevnt på forrige landsmøte er det et stort etterslep på vedlikehold. Skulle vi basert oss på hva som er mulig innenfor et balansert regnskap, ville vi aldri komme i mål. Regnskapet for 2014 viser et betydelig underskudd, vesentlig større enn overskuddet fra 2013 (som skyldtes deler av en testamentarisk gave). Fordi vi har en tilfredsstillende egenkapital og god likvid situasjon tåler vi noen få underskuddsår, men det er ingen bærekraftig utvikling på sikt. Skal vi få seminarets eiendom (og fra 2015 også HFHS opp til fullgod standard) må det tilføres frisk kapital. Dette blir behandlet som egen sak. Vi ønsker å informere om det som er gjort angående vedlikehold. Noe er aktivert som verdiøkning, men det aller meste er rent vedlikehold. I 2014 var det følgende oppgaver: Utskifting av membran på terrasse, med nye beslag. Totalrenovering av en hybel (18m2) og en leilighet 1 etg. (50m2) (Nytt: kjøkken m/hvitevarer, elektrisk anlegg, laminatgulv av god kvalitet, garderober, fliselagt bad med varmekabel, baderomsmøbler, dusjkabinett, møbler i oppholdsrom,dører, sparkling/maling og listverk) Delrenovert en leilighet 2. etg. (50m2) med delvis nytt elektrisk anlegg, samt en mindre leilighet (36 m2) (Nytt: laminatgulv av god kvalitet, garderober, dører, balkongdør, listverk, sparkling/maling). Garderobeskap og møbler er byttet i en hybel og møbler er byttet i en annen. Byttet den eldste delen av Nød og markeringslysanlegget etter krav fra Brannvesenet (avdekket ved ettersyn februar 2014) Byttet ut alt utelys med nye energiøkonomiske armaturer (LED) og styring for disse (Utelys virket ikke, og det er uvisst hvor lenge det har vært mørkt i Michelets vei) Uteareal: fjernet gamle delvis døde planter/busker og beplantet inngangspartiet med nye planter Uteareal: planert og lagt på plass heller med nye kantstein ved hageinngangen Inngangspartiet til HLT, malt dører og gelender i trapper fra U.etg til 2. etg. Oppdeling av kontor for HLT, montert delevegg. Montering av delevegg for HLT. For avlåsing av utlånsbøker. Bytte av heisdører og noe automatikk er påbegynt. (Ferdigstilt Uke ) På dugnad ble det bl.a skiftet kledning på ventilasjonshette tak og kappet trær, samt at de bidro til å fjerne og legge tilbake betongelementer på takterrassen. Spyling og kjemikalierens av varmebatterier i ventilasjonssystem med tilhørende el.kjele og rørledninger. Service på airsep. (Faktureres januar 15 ) Flere defekte hvitevarer måtte skiftes ut. Bl.a vaskemaskiner, tørketromler, komfyr og kjøleskap. Her er valgt noe nytt og noe brukt etter vurdering. 100

29 HMS tiltak klasserom: Elektrisk opplegg for grenstaver i klasserom og sal nede. Dette for å unngå skjøteledninger over gulv. Stoler har skalet av isolasjon og elever har snublet i ledninger. Vaskeriet: Reparasjon av varmeanlegg og ventilasjon Mye av oppgavene er løst av BEDs vaktmester og daglig leder, samt innleid hjelpemann. Bruk av eksterne firmaer er således begrenset til et minimum. Unntaket er rørlegger, elektriker og andre spesialiteter slik som heisreparasjon, samt oppgaver som er for store til å få utført innimellom løpende oppgaver. Et eksempel på det er utskifting av membranen på terrassen. Uten innsats fra egne folk ville kostnadene på disse vedlikeholdsoppgavene vært vesentlig høyere. Det å øke vaktmesterens stilling til 100% fra 50% har vært meget lønnsomt. April 2014 Bjørn Martens 101

30 Sak 6b/2015 LM 102

31 103

32 104

33 105

34 106

35 107

36 108

37 109

38 110

39 Sak 6d/2015 LM BUDSJETT FOR BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT Budsjett Budsjett INNTEKTER: Leieinntekt hybler/leil Leieinntekt Baptistsamfunnet Leieinntekt HLT Leieinntekt CHIN Husleie boliger Holtet Husleie Folkehøyskolen *) Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER: Personalkostnader strøm kommunale avgifter vedlikehold lokaler annen kostnad lokaler kontor/it forsikring tap på fordringer reisekostnader regnskap & revisjon andre kostnader avskrivninger Total andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat finansinntekter finanskostnader Resultat Noter: Personalkostnadene innebærer samme bemanning som *) Kan bli justert når HFHS har satt opp sitt budsjett for 2016 Budsjett BED

40 Sak 7/2015 LM Årsrapport 2014 Baptistenes Høyskoleråd (BHR) Baptistenes Høyskoleråd har arbeidet med følgende i årets styremøter: Utvikling Utvikling av skolens tilbud og faglige innhold har vært gjenstand for samtaler i både BHR sitt styre og i styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). HLT har ikke i 2014 igangsatt planer om nye tilbud, men har planer om planer for utvikling og styrking av eksisterende tilbud. Givertjeneste BHR har sammen med HLT sendt ut brev om spesiell støtte til å være HLT partner og inngår nå også i struktur for innsamling av gaver i samarbeid med Det Norske Baptistsamfunn (DNB) og de andre virkegrenene. Henvendelsen om å være HLT partner ga ikke det resultat som man hadde håpet på og det er viktig å påpeke at skolen behøver et godt givergrunnlag for å kunne fortsette en bærekraftig utvikling av skolen. Stipender BHR har utarbeidet kriterier for bruk av fondsmidler til stipendordning og utdeling av stipendmidler. BHR har behandlet tre søknader om stipendmidler. To av disse ble innvilget med kr pr. stipend. Rekruttering I 2014 startet vi samtalene omkring rekruttering av baptistiske lærerkrefter i HLT og vi fortsetter dette arbeidet i Plan for økonomisk bærekraftig eierskap for HLT Beredskapsfond BHR har vedtatt at testamentarisk gave på fond knyttet til Høyskolerådet skal være et beredskapsfond ved akutt behov for eierbidrag til HLT; en økonomisk buffer for underskuddsdekning ved akutte behov. Fondet utgjør pr. i dag ca. kr BHR deltok i HLT sin behandling av Kulturdepartementets (KUD) krav om tilbakebetaling av statsstøtte blant annet begrunnet i negativ egenkapital i overgangen til Saken løste seg ved dialog med KUD og HLT fikk støtten refundert høsten Strategi for frigjøring av kapital Det har i 2014 vært arbeidet med forslag om utredning av scenarier for frigjøring av kapital og utvikling av av eiendommen Michelets vei 62c. Resultatet av utredningen og videre drøfting vil fortsette i Styre for Baptistenes Høyskoleråd har i 2014 vært: Svein Arild Pihlstrøm (leder), Mathias Eidberg, Roald Zeiffert, Hege Norøm og Terje Aadne. Varamedlemmer: Inger Lise Salvesen og Knut Andreas Eikland Styre ved årets begynnelse: Svein Arild Pihlstrøm (leder), Roald Zeiffert, Mathias Eidberg, Terje Aadne og Per Øvergaard. Varamedlemmer: Inger Lise Salvesen og Knut Andreas Eikland Valgte styremedlemmer i Høyskolen for Ledelse og Teologi: Roald Zeiffert, Mathias Eidberg og Terje Aadne Styremøter i Baptistenes Høyskoleråd: BHR har avholdt 4 styremøter i BHR valgte på sitt første møte etter landsmøtet Svein Arild Pihlstrøm som representant til styret i Baptistenes eiendomsdrift (BED). 112

41 Representasjon i Høyskolen for Ledelse og Teologi: Mathias Eidberg, Roald Zeiffert og Terje Aadne har deltatt i 2 styremøter i HLT høsten Representasjon i Baptistenes Eiendomsdrift: Svein Arild Pihlstrøm har deltatt som styremedlem i BED utpekt av BHR og har særlig hatt fokus på vegne av BED til å se på utnyttelse av tomt og utviklingspotensial for skolens bygninger og anlegg samt dialog med Filadelfia om mulige fremtidsscenarier. For Baptistenes Høyskoleråd Leder Svein Arild Pihlstrøm Styremedlemmer Mathias Eidberg Per Øvergaard Roald Zeiffert Terje Aadne 113

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets rapport til DNUs generalforsamling 2015... 3 Økonomisjefens rapport... 9 Eiendomsforeningen (SDA-EF)... 30 Barne-, speider-, familie- og ungdomsavdelingen (SABU)...

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer