Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A"

Transkript

1 Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport B Resultat C Arbeidsplaner 2015/16 96 D Budsjett 2015/16 99 Sak 6 Baptistenes eiendomsdrift A. Virksomhetsrapport B. Regnskap D. Budsjett 2015/ Sak 7 Baptistenes Høyskoleråd Rapport Arbeidsplaner Sak 8 Faste fonds A Rapport B Regnskap Sak 9 Det Norske Baptistsamfunn A. Rapport Rapport målsettinger B. Regnskap C. Planer og målsettinger D. Budsjett Sak 10 Utvikling av eiendommene på Holtekilen 158 Sak 11 Det Norske Baptistsamfunn vedtektsendringer 159 Sak 12 Det Norske Baptistsamfunn valg 166 Sak 13 Holtekilen folkehøgskole valg 168 Sak 14 Baptistenes Teologiske Seminar valg 169 Kapittel 4 Det Norske Baptistsamfunns landsmøte 2015

2 Fullmakter Praktisk informasjon om innsending av fullmakter Demokratiet er viktig, og Baptistsamfunnet har en gjennomført demokratisk struktur. Det er i fellesskap vi bestemmer vår framtid. Landsmøtene er vårt fellesskaps høyeste bestemmende organ. Det er derfor viktig at så mange som mulig av menighetene er representert og at vi får flest mulig til å delta. Kom derfor til Stavern tirsdag og onsdag 30. juni og 1. juli. Dessverre er det hvert eneste år noen som leverer inn fullmaktene for sent. Fristen vi har satt er så sent at det burde være mulig for alle menighetene å kunne velge deputerte og gi melding om disse. Velg deputerte senest på siste menighetsmøte i juni og gi eventuelt forstanderen eller en annen fullmakt til å supplere listen over deputerte. Vi har nemlig opplevd at noen medlemmer av enkelte menigheter har vært til stede, men ikke vært deputert fordi de ikke var valgt på menighetsmøtet. Ta høyde for en slik eventualitet, slik at menighetene blir mest mulig fulltallig. DNBs administrasjon er fullmaktskomité. Menighetenes fullmakter skal sendes inn skriftlig. Dette er nødvendig for oversiktens skyld at forhandlingene ikke skal bli forsinket med bearbeidelse av fullmakter i siste liten at det lages en liste over de deputerte fra hvilke menigheter at vi skal vite hvor mange kopier som er nødvendig av diverse papirer at vi skal vite hvor mange stoler/bord som skal sette fram Følgende fullmaktsregler gjelder til Landsmøtet i henhold til DNBs vedtekter, 6, punkt b. Menigheter med: 1-24 medlemmer 2 deputerte medlemmer 3 deputerte medlemmer 4 deputerte medlemmer 5 deputerte medlemmer 6 deputerte medlemmer 7 deputerte medlemmer 8 deputerte Det er medlemstallet ved utgangen av 2014 som teller ved beregning av antall deputerte. Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for Landsmøtet. Menighetens forstander kan representere menigheten selv om vedkommende tilhører en annen menighet med medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Frist for innsendelse av fullmakter er mandag 22. juni! Fullmaktene sendes til Fullmaktskomitéen Landsmøtet 2015 v/roger Dahl Micheletsvei 62 C 1368 Stabekk E-post: 74

3 Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl : Åpning 1. Hovedstyrets leder Hege Norøm åpner landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne. Sak 1/2015 Lm Fullmaktskomiteens rapport Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt menigheter med deputerte. Sak 2/2015 Lm Konstituering Valg av: A) Tellekorps HS vil fremme et forslag på fem personer til tellekorps. B) Ordstyrer & viseordstyrer HS vil fremme et forslag på to personer som er forberedt på sakene. C) Protokollsekretærer HS vil fremme et forslag på to personer som er villige til å føre protokollen. D) Justeringspersoner Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5. Godkjenning av: E) Innkallingen Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer. G) Forretningsorden Se vedlagte forslag til forretningsorden. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden. Sak 3/2015 Lm Leders tale Hovedstyrets leder Hege Norøm holder sin tale. Anledning til kommentarer og spørsmål. 75

4 Søknad om menighetsopptak Presentasjon av søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn fra ny Baptistmenighet v/ generalsekretær Terje Aadne. Menigheten er stiftet i dialog med DNB. Sak 4/2015 Lm Søknad om menighetsopptak Søknad fra Sandnes International Lighthouse Church Forslag til vedtak: Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Sandnes International Lighthouse Church om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av baptister i Norge RAPPORTER, REGNSKAPER, PLANER OG BUDSJETT Sak 5/2015 Lm Holtekilen Folkehøgskole V/styreleder Leif Vollan og rektor Elin Evenrud A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i B) Årsregnskap 2014 Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport legges fram i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for C) Arbeidsplaner for skoleåret 2015/2016 Presentasjon av arbeidsplanene. Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for skoleåret 2015/2016. D) Budsjetter Budsjett for Revidert budsjett for Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole. Sak 6/2015 Lm Baptistenes Eiendomsdrift v/ styreleder Bjørn Martens A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten til Baptistenes Eiendomsdrift i B) Regnskap 2014 Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts framlagte årsregnskap for

5 C) Arbeidsplaner for 2016 Presentasjon av arbeidsplanene Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Eiendomsdrifts for 2016 D) Budsjetter Budsjett for 2016 Revidert budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Eiendomsdrifts. Det Norske Baptistsamfunn Sak 7/2014 Lm Baptistenes Høyskoleråd v/styreleder Svein Arild Pihlstrøm A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsrapport for Baptistenes Høyskoleråd og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten i B) Arbeidsplaner 2016 Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Høyskoleråd for 2015 og 2016 C) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Rektor Karl Inge Tangen orienterer om status for skolen og videre planer. Forslag til vedtak: Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT. Sak 8/2015 Lm Faste Fonds A) Årsrapport 2014 v/styreleder Bernt Hansen Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde av virksomheten til Faste Fonds i B) Regnskap v/ økonomileder Håkon Sigland Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2014 Sak 09/2015 Lm Det Norske Baptistsamfunn A) Årsrapport 2014 v/hovedstyrets leder Hege Norøm Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet inviteres til å komme med innspill. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av DNBs virksomhet i

6 B) Årsregnskap 2014 v/økonomileder Håkon Sigland Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport framlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for C) Prioriterte målsettinger og planer for v/hovedstyrets leder Hege Norøm og Generalsekretær Terje Aadne Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte målsettinger og planer for DNB for D) Budsjett 2016 v/økonomileder Håkon Sigland Orientering om revidert budsjett for Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for ØVRIGE SAKER Sak 10/2015 LM Utvikling av eiendommene på Holtekilen Videre planlegging med sikte på mulig kapitaltilførsel til skolenes drift Forslag til vedtak: Hovedstyret ber landsmøtet om samtykke til videre utredning med sikte på mulig kapitaltilførsel til utvikling og drift av DNB s eiendommer i Micheletsvei ved frigjøring av utbyggingspotensiale ved delsalg av eiendom og bygningsmasse. Dette innbefatter også en vurdering av muligheten av å øke inntjeningen på eiendommen ved nybygg og bruksendring på deler av eiendommen. Dialogen med Filadelfiakirken om finansiering i form av medeierskap videreføres. Arbeidsgruppen som har arbeidet med eiendomsutvikling foreslås utvidet med en representant fra hovedstyret og en referansegruppe bestående av utvalget pluss en representant fra henholdsvis Baptistenes Høyskoleråd og Holtekilen Folkehøgskole. Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene VALG Valgkomiteens innstilling v/ leder Magne Hultgren Sak 12/2015 Lm Valg Det Norske Baptistsamfunn Sak 13/2015 Lm Valg Holtekilen Folkehøgskole Sak 14/2015 Lm Valg Baptistenes Eiendomsdrift 78

7 Takk til avtroppende tillitspersoner AVSLUTNING Sak 15/2015 Lm Protokollgodkjennelse I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til justeringspersonene og presidiet. Forslag til vedtak: Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for DNBs Landsmøte 2015 på Stavern Landsmøteforhandlingene skal være avsluttet senest kl onsdag 1. juli. Detaljert program vil bli utdelt ved ankomst. 79

8 Sak 2G/2015 LM Forslag til forretningsorden 1. Landsmøtet kan fatte vedtak med de til enhver tid frammøte og godkjente deputerte. Ordstyrerne holder rede på antall og tilstedeværende deputerte som kan stemme. 2. Ordstyrerne leder forhandlingene og gis fullmakt til å fremme forslag som gjør at sakslisten og forretningsorden kan følges. 3. Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og til å sette strek for muligheten til å tegne seg på talerlisten. 4. Ordstyrerne gis anledning til å forlenge forhandlingstiden om de ser at sakene ikke kan gjennomføres til den oppsatte tiden. 5. Protokollen fra forhandlingene gjøres tilgjengelig for representantene etter hvert som den er klar. Representantene leser igjennom og gir skriftlige kommentarer til protokollsekretærene. Det velges tre personer til å gjennomlese protokollen ved forhandlingenes slutt. 6. Kontrollutvalget gis anledning til å uttale seg om regnskapene før de godkjennes. 7. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne. Det gjelder også forslag til tilføyelser/endringer av rapporter og budsjetter. 8. Navneforslag til verv behøver ikke leveres skriftlig. 9. Skriftlig avstemming foretas bare når vedtektene krever det eller når flertallet av de deputerte ønsker det. De deputerte kan stemme for, imot eller avholde seg fra å stemme. Blanke stemmer teller med i stemmegrunnlaget. Protokollen gjengir de aktuelle stemmetall. 10. Ved likt stemmeflertall foretas ny avstemning. Oppnås ikke flertall er forslaget forkastet. Gjelder avstemningen personvalg skal det etter ny avstemning med stemmelikhet foretas loddtrekning. 11. Ordstyrerne gis anledning til å foreta samlet avstemming på saker og forslag der det ikke finnes motkandidater eller endringsforslag. 12. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de daglige ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett. Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett. 80

9 Sak 4/2015 LM Søknad om menighetsopptak Søknad fra Sandnes International Lighthouse Church To the Board Baptist Union of Norway Re: Application for membership for the Baptist Union Norway Saturday 7 th March On behalf of the leadership and members of the Sandnes International Church The Lighthouse We request the possibility of membership under the Baptist Union of Norway. Sandnes International church is a multicultural church. Our vision began with a vision in 2012 I was lying in his hospital bed. At time I was still working as an associate pastor for the International Church of Stavanger. On the hospital bed I felt the inspiration to step out and plant a multi-cultural English speaking church and community. The thought of planting a church in Sandnes began 5 yrs before that. After moving to Norway My wife and I saw the need for an english speaking church in Sandnes area. To a lot of migrants English is their worship language. At the end of 2012 I resign from my position as an associate pastor from the Stavanger International Church and began the process of church planting. We began through conducting house prayer meeting, bible study and fellowship and fellowship sharing meals together. Through connection with Pastor Dag Evin, the Sandnes Baptist Church offer us the use of their church property to conduct our service whenever we are ready to launch. We registered as an organization in the Sandnes Commune and in January the 13, 2012 we had our first church service. Through this wonderful relationship with the Sandnes Baptist church the leadership felt the need to have Sandnes International Church be part of a bigger family of the body of Christ. I began processing with Pst Dag Evin of Sandnes Baptist Church the possibility to become part of the family of the Baptist Union of Norway. In 2013 we began the process and consultation for membership with Mette Marie Hebnes from the BUN. Sandnes is a growing community and in few years we believe more immigrant will settle in Sandnes Commune through professional career or as asylum seekers. It is very important that we facilitate a vibrant multicultural English speaking church for our multicultural community as a family and home away from their home. Sandnes International church The lighthouse is also a transitional community. We have people from many nations who are here from different walks of life and for different purposes. Our members of 25+ people with background varies from careers in the oil industry, NATO military services or asylum seekers, all come for a certain numbers of years before they move back to their homes country. Sandnes International church are aware of the challenges of keeping consistence growth. So the need for a shifting the mindset from being a transitional to be committed in making discipleship and an equipping church became our goal. Our vision is to provide a safe environment of worship-discipleship, growth and equipping of our people. Our foundation is deeply rooted in our faith Jesus Christ through the benefit of his death and resurrection and as our only savior and salvation, and the vitality to grow in the teaching of the truth of his word. More our values are: Worship Prayer and Intersession Mercy ministry Mission Reconciliation Restoration Fellowship Evangelism In January 2015 we decided as leaders with the full support of the members to go ahead and submit our application for membership to the BUN. There is an sense of excitement with the church as a whole to be part of the BUN family. We hope the leadership will prayerfully consider our request. We look forward to hear your response. Joeli Baleiwai Pastor 81

10 Proposal towards by-laws for Sandnes International Church The Lighthouse 1. Name The name of the Church is: Sandnes Internaional Church the lighthouse The Church was founded in 2013 Faith Sandnes International Church is an independent, multi cultural, multi generational inter-denominational selfsupporting Church that with the Bible as guiding line for faith, teaching and life, is confessing the Christian faith. The Church professes Faith in the triune God; Father, Son and Holy Spirit. 3. Legal Form Sandnes International Church is an independent legal entity; it governs its own belongings and the means that comes into its possessions. 4. Purpose - Sandnes International Church shall proclaim the Gospel of Jesus Christ to the local community. - Shall support actively the mission and ministry at home and abroad - Shall work for the equipping and well-being of its members. The Church shall according to its abilities have care for its members, and help in all areas of life, to the effect that they find their place in the spiritual and social fellowship of the Church. - Cooperates with other evangelical churches in areas of common Kingdom interest. 5. Membership The Church practises baptism upon confession of faith in Jesus Christ. Every person that believes in Jesus Christ as their saviour and Lord can become member of the Church. The Board is on beforehand made known of those seeking membership and/or baptism. And will provide proper guidance and teaching for potential members. Assosiated membership is available for people who want to commit to the fellowship, but not full membership (e.g: they are not yet baptized or have not yet come surrendered to Christ). 6. Church Body The church is organized with the Church Body as its highest governing entity, where all members of the church have seat. The Church Board shall summon the Church Body at least twice annually. The Church Body discusses and makes important decisions towards the life and ministry of the Church. Records are taken, and these shall include all decisions from the Church Meeting. An extraordinary meeting for the Church Body can take place if demanded by at least 1/3 of the Church members. 7. Annual Meeting One of the meetings of the Church Body shall be an Annual Meeting. It shall take place by the end of March, and handle the following subjects: - Revised Economic Report for the preceding year - This year s Budget proposals - Election of the Church Board and other ministries - Annual reports for the Church and subjected ministries for the preceding year - Upcoming plans - Other subjects after actuality and relevance 8. Leadership The Church is being led by a board consisting of leader and 4 Church Board members. These are elected by the Annual Meeting for a period of 2 years. The Church Board are responsible for the daily governing of the church, including, but not limited to, strategy, vision-casting, evangelism and Christian caretaking. The Church Board is subjected to the Church Body and keeps records from its meetings. NOTE: If the church is part of a denomination The leader of the church is registered as Forstander with the County Governor, with the rights and duties that follows. 9. Changing of these By-laws The statutes of these by-laws can only be changed after decision in 2 subsequent Church Body meetings, and only by a 3/4 majority vote. 82

11 83

12 84

13 Sak 5a/2015 LM 85

14 86

15 87

16 Sak 5b/2015 LM 88

17 89

18 90

19 91

20 92

21 93

22 94

23 95

24 Sak 5c/2015 LM 96

25 97

26 98

27 Sak 5d/2015 LM Holtekilen Folkehøgskole DRIFTSINNTEKTER Budsjett Budsjett Budsjett Revidert Inntekter Skoledrift Inntekter Internatdrift Statstilskudd Andre tilskudd til skole- og internatdrift Inntekter boliger Andre inntekter Sum inntekter LØNNSKOSTNAD 50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk Kostnader arbeidskraft IKV Fordeler i arbeidsforhold Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad PERSONALKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER 61 Matvarer Driftskostnader bolig Driftskostnader skole og internat Leie/leasing av maskiner, inventar, data og lignende Inventar, verktøy og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Porto og telefon Kostnad og godtgjørelse ved reise og bil Informasjon og markedsføringskostnader Representasjoner, gaver, kontingenter etc Forsikringspremie Annen kostnad Av- og nedskrivninger SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Finanskostnader DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER RESULTAT

28 Sak 6a/2015 LM Driftsrapport for BED 2014 Driften er blitt vesentlig mer effektiv etter at Helge Finnestrand ble ansatt i 60% stilling. Det har ført til bedre oppfølging av de ulike tiltakene, og ikke minst bedre planlegging forarbeid med å innhente anbud ol. I løpet av 2014 er også forhandlingene med HFHS om å overta deler av driftsoppgavene avsluttet. De praktiske tilpasningene er basert på den avtalen som ble undertegnet på generalforsamlingen i 2014, men noe avgrenset av den økonomiske situasjonen for HFHS. Fra og med 2015 er denne avtalen iverksatt. Det gjør at rapporten nedenfor primært gjelder eiendommen på Michelets vei 62 (seminaret). Som nevnt på forrige landsmøte er det et stort etterslep på vedlikehold. Skulle vi basert oss på hva som er mulig innenfor et balansert regnskap, ville vi aldri komme i mål. Regnskapet for 2014 viser et betydelig underskudd, vesentlig større enn overskuddet fra 2013 (som skyldtes deler av en testamentarisk gave). Fordi vi har en tilfredsstillende egenkapital og god likvid situasjon tåler vi noen få underskuddsår, men det er ingen bærekraftig utvikling på sikt. Skal vi få seminarets eiendom (og fra 2015 også HFHS opp til fullgod standard) må det tilføres frisk kapital. Dette blir behandlet som egen sak. Vi ønsker å informere om det som er gjort angående vedlikehold. Noe er aktivert som verdiøkning, men det aller meste er rent vedlikehold. I 2014 var det følgende oppgaver: Utskifting av membran på terrasse, med nye beslag. Totalrenovering av en hybel (18m2) og en leilighet 1 etg. (50m2) (Nytt: kjøkken m/hvitevarer, elektrisk anlegg, laminatgulv av god kvalitet, garderober, fliselagt bad med varmekabel, baderomsmøbler, dusjkabinett, møbler i oppholdsrom,dører, sparkling/maling og listverk) Delrenovert en leilighet 2. etg. (50m2) med delvis nytt elektrisk anlegg, samt en mindre leilighet (36 m2) (Nytt: laminatgulv av god kvalitet, garderober, dører, balkongdør, listverk, sparkling/maling). Garderobeskap og møbler er byttet i en hybel og møbler er byttet i en annen. Byttet den eldste delen av Nød og markeringslysanlegget etter krav fra Brannvesenet (avdekket ved ettersyn februar 2014) Byttet ut alt utelys med nye energiøkonomiske armaturer (LED) og styring for disse (Utelys virket ikke, og det er uvisst hvor lenge det har vært mørkt i Michelets vei) Uteareal: fjernet gamle delvis døde planter/busker og beplantet inngangspartiet med nye planter Uteareal: planert og lagt på plass heller med nye kantstein ved hageinngangen Inngangspartiet til HLT, malt dører og gelender i trapper fra U.etg til 2. etg. Oppdeling av kontor for HLT, montert delevegg. Montering av delevegg for HLT. For avlåsing av utlånsbøker. Bytte av heisdører og noe automatikk er påbegynt. (Ferdigstilt Uke ) På dugnad ble det bl.a skiftet kledning på ventilasjonshette tak og kappet trær, samt at de bidro til å fjerne og legge tilbake betongelementer på takterrassen. Spyling og kjemikalierens av varmebatterier i ventilasjonssystem med tilhørende el.kjele og rørledninger. Service på airsep. (Faktureres januar 15 ) Flere defekte hvitevarer måtte skiftes ut. Bl.a vaskemaskiner, tørketromler, komfyr og kjøleskap. Her er valgt noe nytt og noe brukt etter vurdering. 100

29 HMS tiltak klasserom: Elektrisk opplegg for grenstaver i klasserom og sal nede. Dette for å unngå skjøteledninger over gulv. Stoler har skalet av isolasjon og elever har snublet i ledninger. Vaskeriet: Reparasjon av varmeanlegg og ventilasjon Mye av oppgavene er løst av BEDs vaktmester og daglig leder, samt innleid hjelpemann. Bruk av eksterne firmaer er således begrenset til et minimum. Unntaket er rørlegger, elektriker og andre spesialiteter slik som heisreparasjon, samt oppgaver som er for store til å få utført innimellom løpende oppgaver. Et eksempel på det er utskifting av membranen på terrassen. Uten innsats fra egne folk ville kostnadene på disse vedlikeholdsoppgavene vært vesentlig høyere. Det å øke vaktmesterens stilling til 100% fra 50% har vært meget lønnsomt. April 2014 Bjørn Martens 101

30 Sak 6b/2015 LM 102

31 103

32 104

33 105

34 106

35 107

36 108

37 109

38 110

39 Sak 6d/2015 LM BUDSJETT FOR BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT Budsjett Budsjett INNTEKTER: Leieinntekt hybler/leil Leieinntekt Baptistsamfunnet Leieinntekt HLT Leieinntekt CHIN Husleie boliger Holtet Husleie Folkehøyskolen *) Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER: Personalkostnader strøm kommunale avgifter vedlikehold lokaler annen kostnad lokaler kontor/it forsikring tap på fordringer reisekostnader regnskap & revisjon andre kostnader avskrivninger Total andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat finansinntekter finanskostnader Resultat Noter: Personalkostnadene innebærer samme bemanning som *) Kan bli justert når HFHS har satt opp sitt budsjett for 2016 Budsjett BED

40 Sak 7/2015 LM Årsrapport 2014 Baptistenes Høyskoleråd (BHR) Baptistenes Høyskoleråd har arbeidet med følgende i årets styremøter: Utvikling Utvikling av skolens tilbud og faglige innhold har vært gjenstand for samtaler i både BHR sitt styre og i styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). HLT har ikke i 2014 igangsatt planer om nye tilbud, men har planer om planer for utvikling og styrking av eksisterende tilbud. Givertjeneste BHR har sammen med HLT sendt ut brev om spesiell støtte til å være HLT partner og inngår nå også i struktur for innsamling av gaver i samarbeid med Det Norske Baptistsamfunn (DNB) og de andre virkegrenene. Henvendelsen om å være HLT partner ga ikke det resultat som man hadde håpet på og det er viktig å påpeke at skolen behøver et godt givergrunnlag for å kunne fortsette en bærekraftig utvikling av skolen. Stipender BHR har utarbeidet kriterier for bruk av fondsmidler til stipendordning og utdeling av stipendmidler. BHR har behandlet tre søknader om stipendmidler. To av disse ble innvilget med kr pr. stipend. Rekruttering I 2014 startet vi samtalene omkring rekruttering av baptistiske lærerkrefter i HLT og vi fortsetter dette arbeidet i Plan for økonomisk bærekraftig eierskap for HLT Beredskapsfond BHR har vedtatt at testamentarisk gave på fond knyttet til Høyskolerådet skal være et beredskapsfond ved akutt behov for eierbidrag til HLT; en økonomisk buffer for underskuddsdekning ved akutte behov. Fondet utgjør pr. i dag ca. kr BHR deltok i HLT sin behandling av Kulturdepartementets (KUD) krav om tilbakebetaling av statsstøtte blant annet begrunnet i negativ egenkapital i overgangen til Saken løste seg ved dialog med KUD og HLT fikk støtten refundert høsten Strategi for frigjøring av kapital Det har i 2014 vært arbeidet med forslag om utredning av scenarier for frigjøring av kapital og utvikling av av eiendommen Michelets vei 62c. Resultatet av utredningen og videre drøfting vil fortsette i Styre for Baptistenes Høyskoleråd har i 2014 vært: Svein Arild Pihlstrøm (leder), Mathias Eidberg, Roald Zeiffert, Hege Norøm og Terje Aadne. Varamedlemmer: Inger Lise Salvesen og Knut Andreas Eikland Styre ved årets begynnelse: Svein Arild Pihlstrøm (leder), Roald Zeiffert, Mathias Eidberg, Terje Aadne og Per Øvergaard. Varamedlemmer: Inger Lise Salvesen og Knut Andreas Eikland Valgte styremedlemmer i Høyskolen for Ledelse og Teologi: Roald Zeiffert, Mathias Eidberg og Terje Aadne Styremøter i Baptistenes Høyskoleråd: BHR har avholdt 4 styremøter i BHR valgte på sitt første møte etter landsmøtet Svein Arild Pihlstrøm som representant til styret i Baptistenes eiendomsdrift (BED). 112

41 Representasjon i Høyskolen for Ledelse og Teologi: Mathias Eidberg, Roald Zeiffert og Terje Aadne har deltatt i 2 styremøter i HLT høsten Representasjon i Baptistenes Eiendomsdrift: Svein Arild Pihlstrøm har deltatt som styremedlem i BED utpekt av BHR og har særlig hatt fokus på vegne av BED til å se på utnyttelse av tomt og utviklingspotensial for skolens bygninger og anlegg samt dialog med Filadelfia om mulige fremtidsscenarier. For Baptistenes Høyskoleråd Leder Svein Arild Pihlstrøm Styremedlemmer Mathias Eidberg Per Øvergaard Roald Zeiffert Terje Aadne 113

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Årsregnskap. Faste Fonds Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Faste Fonds Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Faste Fonds Det norske Baptistsamfunn RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Renteinntekter 1 153 235 1 110 249 Sum driftsinntekter

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet. 5.-6. juli 2017 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK Sak 7b /2017 LM Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale.

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale. Referat for Baptistenes Landsmøte 2017 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 5. juli-6. juli 2017 14.00 15.00 Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer