SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg"

Transkript

1 Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert Brev frå DSB vedr. "Helse Førde HF Tilsyn 2012 oversendelse av rapport frå tilsyn", datert Oppfølging av tilsynssak «Tilhøva ved ungdomspsykiatrisk avdeling» Høyringsprosess Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF. Brev frå Datatilsyn «Foreløpig kontrollrapport» Kjøp av Florø Sjukehus Rapport av 22. juli kommisjonen «Kap. 9 Helse og Redning» Referat frå Kvalitetsutvalet Samdata-rapport 2011

2 Helse Førde Samhandlingsnytt september 2012 «Samhandlingsnytt» vert sendt aktuelle aktørar i fylket ein gong i månaden. Masterstudium i samhandling Høgskulen i Sogn og Fjordane har teke inn over seg nye kompetansebehov, og har no starta opp eit masterstudium i samhandling innan helse- og sosialtenestene. Dette markerer eit viktig, nytt fokus. Utdanninga ligg organisatorisk til Institutt for helsefag i Førde. Studiet vil rekruttere studentar frå bachelorstudia i sjukepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og idrett. Les meir om studiet på høgskulen si heimeside. Fagrådet HØGSKULEN SOGN 05 FJORDANE I samsvar med føresegnene i ny rammeavtale har partane oppnemnt medlemar til det nye fagrådet for perioden fram til november Samansetjinga av rådet er no slik: Namn Berit Wetlesen Reidun Moe Arvid Eide Kjell Idar Dvergsdal lan Ove Tryti Kjell Idar Dvergsdal Hans-Johan Breidablik Signe Nordvik Stig Hegrestad Einar Solheim Truls Bilet Normund Svoen Anne Stubdal Varamedlemar: Ase Elin Hole Tommas Vedeld lens Chr Lundeland Anita Eide Kvamme Morten Højlund Larsen Hildur Thingnes Anders Bjørkhaug Svenning I. Lida Tov Are Lia TMel Helse- og sosialsjef Kommunelege Leiande fysioterapeut Helse- og sosialsjef Kommuneoverlege Helse- og sosialsjef Fagdirektør Avd.sjef ANRR Seksjonsleiar ANRR Overlege ØNH - kjeveavdeling Overlege psykiatrisk klinikk Praksiskonsulent, observatør Praksiskonsulent, observatør Kommunalsjef Komrnunelege Helse- og omsorgsleiar Avd.sjukepleiar/tenesteleiar Fastlege Ass. avd.sjef med. seksjon Overlege barneavdelinga Avd.overlege ortopedisk avd. Overlege Nordfjord psykiatrisenter Eining Stryn kommune/nordfjord Stryn kommune/nordfjord Fjaler komrnune/hafs Gaular kommune/sunnfjord Sogndal kommune/sogn Gaular kommune/koordineringsrådet Helse Førde/koordineringsrådet Helse Førde Helse Førde Helse Førde Helse Førde Flora kommune/heise Førde (observatør) Stryn kommune/helse Førde (observatør) Selje kommune/nordfjord Eid kommune/nordfjord Hyllestad kommune/hafs Gaular kommune/sunnfjord luster kommune Helse Førde Helse Førde Helse Førde Helse Førde Aktuelle konferansar og møte Vi minner om informasjons- og erfaringskonferansen om utskriving av pasientar på Skei den september. Målgruppa er avdelingsleiarar/einingsleiarar i kommune- og spesialisthelsetenesta og helsepersonell som i det daglege jobbar med utskrivingsklare pasientar (legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar/ helsefagarbeidarar) og andre interesserte. Invitasjon og påmeldingsskjema vart sendt kommunane den 24. august, og for tilsette i Helse Førde ligg informasjon på intranettet. Koordineringsrådet har møte den 4. oktober. Det er viktig at ein vurderer kva som kan vere aktuelle tema på dette møtet og gir innspel om det,

3 Utskrivingsklare pasientar Tal registrerte liggedøgn for utskrivingsklare pasientar januar-august 2012 og utviklinga sidan januar 2012, går fram av figurane nedanfor. Talmaterialet ligg også på Samhandlin sbarometeret. 1,0 Tallgge Pas 160 co 211 laa ) 41 73? 7 I? yele Otr 4 lanuar Februar Mars April Mai ccci Juli August Kurva har flata ut nær null, og ein kan då konstatere at også gjennom sommarsesongen har kommunane klart å ta i mot - frå dag ein - utskrivingsklare pasientar som treng eit kommunalt tenestetilbod. Prosjekt i høve lokalmedisinske tenester I Nordfjord er prosjektrapport frå forstudiet no til politisk handsaming. Det er m.a. tilrådd å utgreie vidare 3 ø-hjelp-senger og 2 observasjonssenger ved Nordfjord sjukehus, i nær tilknyting til medisinsk sengepost. Prosjektplan for forprosjektet vert ferdigstilt no. Bremanger og Gloppen deltek ikkje her. I Sunnfjord og ytre Sogn (inkl Bremanger, Høyanger og Balestrand) skal ein gå vidare med utgreiing av samarbeid om lokalmedisinske tenester (m.a. ø-hjelp, rehabilitering og læring /meistring) ut frå ein intensjon om lokalisering til sjukehuset i Førde. Prosjektplan for fase 2 er under utarbeiding. I Sogn er rapport frå forstudiet handsama, og det er tilslutning til å gå vidare med utgreiing av ulike former for samarbeid i eit forprosjekt. Når det gjeld samarbeid om lokalmedisinsk senter/felles senger ved Lærdal sjukehus, vil kommunane Luster og Sogndal ikkje delta i denne delen. * Helse, miljø og livsstil - born og unge publisert på Samhandlin sbarometeret Resultat frå undersøkinga «Helse, miljø og livsstil hjå born og unge» er publisert på Samhandlingsbarometeret. Elevar frå dei fleste kommunar i Sogn og Fjordane har delteke. Resultata føreligg for einskildkommunar, for Sogn og Fjordane samla, og det er lagt inn tilsvarande tal for gjennomsnittet i Norge (frå Hemil) og internasjonalt (frå WHO). Sidan mange kommunar har eit lite tal elevar i dei aktuelle årsklassane må tala på kommunenivå tolkast med varsemd. Spørsmål knytt til undersøkinga kan rettast til kontaktperson Hans-Johan Breidablik, tlf oatasett: Et frukt riarnst kvar dag Interesse frå Helse Bergen Helse Bergen har vist interesse for å «henge seg på» Samhandlingsbarometeret. Vi ser positivt på samarbeidet, og vil arbeide for å finne gode løysingar for nettstaden i tida framover. 5),

4 Telefon: oo Telefa(cs: o HELSE FØRDE Helse Førde HF Postboks FØRDE Sakarkv Skanna av: 12 SEPT 2012 Var ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2011/ /2012 Ingeborg Aas Ersdal, Dato: Forvemingar til årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF Helseføretaka skal kvart år utarbeide ei årleg melding til Helse Vest RHF. Meldinga skal inngå som underlag for Helse Vest RHF si årlege melding til Helse- og omsorgsdepartementet, og det skal rapporterast på alle krav i styringsdokumentet. Meldinga er eit ledd i eit samanhengande plan- og styringssystem mellom Helse Vest RHF og helseferetaka og skal i tråd med 13 i vedtektene til helseføretaka innehalde: - Styret sitt plandokument - Styret sin rapport for det føregåande året Årleg melding blir lagt fram for foretaksmøtet i mai saman med årsrekneskap og årsmelding. Helse Vest har tidlegare år ikkje gitt formelle kommentarar tll dei årlege meldingane, og i føretaksmøta har dei årlege meldingane blitt tatt til etterretning utan andre kommentarar. Forventingar til årleg melding og vidare oppfolging Det er ønskjeleg å endre noko på denne praksisen. Helse Vest RHF onskjer ein meir aktiv handtering av årleg melding overfor helseføretaka, og ønskjer nytte føretaksmøtet til å gi tilbakemelding på måloppnåinga. Dette vil kunne bidra til å sikre auka fokus på utvalde styringskrav/mål. Helse- og omsorgsdepartementet hat dei seinare år hatt tdsvarande praksis i samband med foretaksmotet med Helse Vest RHF. Ved gjennomgang av dei årlege meldingane frå helseføretaka, er det ikkje alltid like tydeleg for RHF-et kva helseføretaka har gjort for å nå dei mål som er satt. Ein del av tilbakemeldingane er svært korte. Dette gjer det vanskeleg for RHF -et å vurdere om det aktuelle målet er nådd, og kva for tiltak som vil bli satt i verk dersom målet ikkje er nådd. Det er derfor behov for Helse Vest RHF å presisere kva for forventing vi har til kvaliteten på den årlege meldinga. Ei presisering vil Og bli gjort i mal til årleg melding. Følgjande tekst vil i malen følgje under kvart mål: ege ei kort beskriving av tiltak som er sette i verk for å nå målet og ei omtale a i kva grad målet er nådd Dersom målet ikke er nådd skal dette grunntevast». Helse Vest RHF må grunngje vår årlege melding til Helse måte. og omsorgsdepartementet på tilsvarande

5 I tillegg til ei tilbakemelding til helseføretaka i foretaksmota angåande mmoppnåinga, vil Helse Vest RHF etterspørje utfyllande opplysningar for der områda der de ikkje har vore tilstrekkeleg tapportert i den Irlege meldinga. Med helsing 0 enk... kki"." Ivar Eriksen 6(1\ defi Eigardirektor Ingeborg A sdal Rådgiver Side 2

6 4»dsbDlrektoratet for sernfunnssikkerhet og geredskap Vårsaksownendler Brit Fiones Antonsen, ttf Doltumsnldato Deres delo Vår referanse 2012/7217/ANBR Derea rerteranse 1 av 1 HELSE FØRDE 11F Postboks FØRDE HELSE PØRDE G 3 SEPT 2017 Saka: kr,/ Skanna av: ':Stk Arkbrkode 563 HELSE FØRDE HF Tilsyn Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (13513) gjennomførte tilsyn ved deres helseforetak den 20.08, Vedlagt følger direktoratets rapport fra tilsynet. Rapporten omhandler den anmerkning og generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet. Det blir gitt 1 anmerkninger. Det blir ikke gitt noe svarfrist p lukking da det er en anbefaling om forbedring. Helseforetaket jobber med lukking av avvik og anmerkningene som ble gitt ved revisjonen vår ref 2011/9733/anbr. Ved neste revisjon, 2013 vil oppfølgingen av teknisk og opplaering i bnik av elektrornedisinsk utstyr bli ekstra belyst. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for Elektriske produkter Bjørn Nyrud 7 Brit Flønes Antonsen avdelingsleder senioringeniør 4 ar Vedlegg. Tilsynsrapport Postadresse Kontoradresse Telefon Telefeks Direktoratet for Rwnbergymen SeMen1nssikkerhet og beredskap 3115 Tensberg Howedkonfor Postboks 2014 E-post Intennett 3103 Tensberg postmottekcdsono dsb.no Org.nr HovalkOntoradiessts Rentergeeten Tensberg

7 for sernfunnssikkerhet *dsbdirektoratet og beredskap Doktaneot clato Vår reieranse /7217/ANER TilaynsIO. Arklykodo RAPPORT FRA TILSYN MED HELSE FØRDE HF Dato for tilsyn: Type tilsyn: Revisjon Informasjon om tilsynsobjekt klient Kommune Foretakenr. HELSE FØRDE HF Førde Postated Bedriftsnr. FØRDE Kontaktpersoner DSB Brit Flønes Antonsen Tilsynsleder HELSE FØRDE HF Tede Jan Nes Avd. sjef Rapportens innhold/konklusjon Denne rapporten inneholder omfanget av tilsynet som ble utført ved virksomheten, og den anmerkning som DSB avdekket. Tilsynet omfattet kontroll av Førde sykehus og Lærdal sykehus. Hovedkonklusjonen fratilsynet er helseforetaket jobber systematisk på de fleste områdeue. Enkelte steder henger de litt etter. Aile de intervjuede var entusiastiske, imøtekommende, kreative og det var en god tone under intervjuene. Planen ble fulgt.,--7 rflan Godkj ent: Utarbeidet: c2nren 1%'y v---j (.94';{-4'ovia 13j/am. Nyrud Brit Flønes Antonsen avdelingsleder tilsynsleder DSB V 1.2 Side 1 av 9

8 41>clsb Olrektoratet for samfunnsaikkerhet og beredskap Tilsynerapport Doktiftlerlt dato Tilsynald Vk referanse 2012/7217/ANBR Arkivkode 563 Innledning Tilsynet med HELSE FØRDE HF, Postboks 1000, 6807 FØRDE ble gjennomført av Direktoratet for samfiumssikkerhet og beredskap (DSB) og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved Etrygg as.. Hensikten med tilsynet har vært å få et generelt inntrykk av hvordan internkontrollarbeidet styres, ledes og praktiseres ved deres virksomhet. Rapporten omhandler den anmerkningen og generelle inntrykk som ble avdekket i forhold til de lovverk DSB forvalter. 2 Grunnlag for tilsynet Her følger en beskrivelse av kravgrunnlaget fra myndighetene gjennom lover, forskrifter og tillatelser. Dokumentasjonen som ble fiemlagt i forbindelse med tilsynet er listet i vedlegg HJemmelsgrunnlag og regelverk Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter: - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (1nternkontrollforskriften) - Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Forskrift om medisinsk utstyr C DSB V 1.2 Side 2 av 9

9 <*cisb Direktoretet for samfunnssikkerhet og beredskap 3 Tema og omfang for tilsynet Tilsynsrapport Ookument dato Vår referanse /7217/ANBR Tilsynski. Arkivkode Tilsynet ble gjermomført med temaer som listet under: Oppfølging av tidligere revisjoner Helse, miljø og sikkerhet: Rapporteringer Avvikshåndtering Inteme revisjoner Risikoanalyseprosess Melderutiner Brukere av Medisinteknisk utstyr: Opplæring Melderutiner Medisinteknisk avdeling: Teknisk avdeling: Periodisk vedlikehold av MTU Restanser Registrering av reparasjoner Statistikk og mål Rapporteringer Risikovurdering Opplæring Forebyggende vedlikehold elutstyr og installasjoner. Statistikk og mål Rapporteringer Risikovurdering DSB V 1.2 Side 3 av 9

10 for samfunnssikkerhet *dsboirektoratat og beredskap Tilsynsrapport Dokument dato Tilsynsid Vår reteranse 2012/7217/ANBR Arldskode Resultater fra tilsynet 4.1 Definisjoner Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov". Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning". 4.2 Generelt inntrykk Flytdiagrammet for avvikshåndteringer er endret siden Synergisystemet er en utfordring for enkelte. Der er fokusert mye på dette systemet. Gis jevnlig opplæring i bruken. Kunnskapssenteret har overtatt behandlingen av uønskede hendelser knyttet til pastenter. Det blir nå registrert flere meldinger enn tidligere. Det jobbes aktivt med meldekulturen. Det lages planer for interne revisjoner hvert år. Har prosedyre. Interne revisjoner arkiveres i ephorte. Fikk utlevert plan for interne revisjoner for Temaene for disse revisjonene er arbeidsmiljørelatert Kvalitetshåndboka er ment til også å ivaretar internkontrollforskriften. HMShåndboka (tverrgående håndbok) har i dag tyngden sin rettet mot arbeidsmiljø lov. Alle interne rapporteringer følger linjen. Bla. månedlige driftsrapporter. Opplæring i bruk av elektromedisiusk utstyr: Arbeidet med å lukke anmerkningen fra 2011 er ikke fullført. (Dokumentasjonen på opplæring mangler eller er mangelfull). Det er laget en handlingsplan implementering MTU. Helseforetaket jobber aktivt med kompetanseportalen på alle nivåer. Noen er kommet lengre enn andre. Alle de intervjuede virket positive og var innstilt på at dette verkteyet ville de ta i bruk. MTA Avdelingen jobber systematisk. Alt utstyr er registrert. Avvik oppdaget ved utstyret blir kategorisert I FDV dataverktøyet. Det kan nå tas ut statistiske data men dette blir ikke gjort. Vedlikehold på MTU utføres etter faste intervaller. Her er det restanselister men den er ikke lengre enn at avdelingen er komfortabel med dette. Avdelingen har 2 personer uten samtykke. Disse må det lages en opplæringsplan for. Teknisk Avviket fra i 2011 jobbes det fortsatt med, aktivt. (Dokumentasjon på drift og vedlikehold av det elektriske anlegget er mangelfull) De har kommet godt i gang med arbeidet. Det er laget en tidsplan. Har laget nye- og revidert gamle prosedyrer. FDV dataverktøyet skal brukes mer aktivt Teknisk ser nytten av systematisering og dokumentering av arbeidsoppgavene som de gjennomfører. Både i Førde eller i Lærdal kunne vi ikke se at drift og vedlikeholdsarbeidet var tuftet på en dokumentert kartlegging og risikovurdering. C DSB V 1.2 Side 4 av 9

11 `»dsbdirektoratet for sarnfunnselkkerhet 4.3 Anmerkninger ag beredskep Tilsynsrapport Dakument data Vårreawarae /7217/ANSR Tilsynsid, Addykode Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet: Anmrk.nn 1 Beskrivekm Medisinsk teknisk avdeling har 2 personer uten samtykke. Disse må det lages en oppkeringsplan for iht 8 i forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk se også DSB's hjetnmeside. Avdelingen har loggført mye data om det elektromedisinske utstyret. Pr. i dag brukes ikke dette statistiske materiale aktivt i det forebyggende arbeidet. Kornmentar 5 Oppfølging av tilsynet Helseforetaket jobber med lukking av avviket og anmerkningene som ble gitt ved 2011 revisjonen vår ref 2011/9733/anbr. Ved neste revisjon 2013 vil DSB følge opp teknisk og opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr. Det blir lagt ned mye arbeid på å få dette opp å gå. DSB forventer å se resultater av dette arbeidet i DSH V 1.2 Side 5 av 9

12 *dsb Direkteratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilsynsrapport Dokument dato Vår referanse /7217/ANBR Tirsynskt Arklukode Vedlegg Vedlegg 1 Dokumenter Oversikt over dokumenter fra HELSE FØRDE HF som ble benyttet under tilsynet Prosedyre for melding om forbetringsforslag og uønskte/tiløp til uønskete hendingar Flyttdiagram for uønska hendingar 2 eksemplar av interne revisjoner fra Prosedyre for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Prosedyre for intern revisjon Melding om intem revisjon Intern revisjon rapport Intervjuguide Handlingsplan oppfølging av intern revisjon Plan for intern revisjon eit ledd i helseforetaket si kvalitetssatsing 2012 Plan intern revisjon 2012 (arbeidsmiljø relaterte intern revisjoner) Prosjekt i Forbedringsprograrnmet Handlingsplan Kompetanseportalen Implementering MTU 111.STAB.MTA Krav til tilbydar for utarbeiding av prosedyre på elektromedisinsk utstyr. II-MTU.04-7 UTKAST Gjennomføring av sertifisering og opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr (MTU), Helse Førde. II-MTU.04-4 UTKAST Informasjon om opplæring og sertifisering av MTU III-MEK.BARN Bruk av defibrillator til barn Phillips Hartstart XL II-MEKBARN Hamilton n-cpap DSB V 1.2 Side 6 av 9

13 *dsbdirektoratet for samfunnseikkerhet og beradakap Thaynsrapport Dokument dato Tilaynaid Vår reftwanaa /ANBR Addvkade 563 Vedlegg 2 Deltakere Navn Funksjonfrone Org.enhet Brit Flønes Antonsen Leder Paul Kaarbø Hermansen Deltaker : Hans Inge Solberg Deltaker DSB DSB DLE, Elrygg as DSB V 1.2 Side 7 av 9

14 4**dsb DIrektoratet for earnfunnesikkerhet og beredskap filsynsrapport Dokument dato Tilsyneld 5670 Ver leferanse 2012/7217/ANBR Arkivkale 563 Lasse Lesto A.vd sjef 1- Per Arne Flølo Avd.sjef Ortopedisk MTA X I X I X Sølvi L. Ness Sveinung OveBjørkedal Stig Nordheim Seksjonsleiar Avd.sjef Elektriker Radiografi Førde Radiografiavd. Teknisk drift Torbjørn Hatiken Terje Jan Nes Arild Fffidal Helga Erdal Brenne Eva Solveig Sunde Olav Hesjedal Vidar Vie Seksjonsleiar ; Teknisk dri ft Avd sjef Drift og eiendom Dir Stab/støtte drift/eiendom Oversyk/sekleiar Ortopedisk avd Seksjonsleiar HMS/BHT HRavd Dir I Med klinikk Viseadm Helse Førde Bjørn Morten Øen Tidl. Avd sjef IOrtopedi Tom Guldhav Leder Kvinnelclinikken Anja Myklemyr Seksjonsleiar, Orto post Rebecca Hartmen Thim Seksjonsleiar I Orto pol Harald Hundeir Seksjonsleiar Ann Hege Eines Ingeniør Terje Brugrand Lelar Frank Bergerud Elektriker Radiologisk MTA Teknisk 1Teknisk j_2( DSB V 1.2 Side 8 av 9

15 *dsbdirektoratet for sarnfunnssikkerhet og beredskap Tilsynarapport Dokument dato Tilsynsid Vk referanse 2012/7217/ANBR Arkhrkoda 563 Vedlegg 3 Gjennomføringsplan Mandag Førdesykehus Apningsmøte med helseforetaksledelsen og de involverte i revisjonen Intervju med HMS/kvalitetsansvarlige for helseforetakets Ibtemkontrollsystemet Intervju meddirelctor Stab og støtte Intervju med Drift og eiendom, Teknisk drift og elektriker TIrsdag Førde sykehus Intervju med Dir Kirurgisk klinikk ,15 Intervju med Dir Medisinsk klinikk I Intervju med Ortopedisk avdeling og Ortopedisk Post/pol Intervju med Radiologisk avdeling og Radiologisk seksjon Intervju med MTA Onsdag Lrerdal sykehus Intervju med Ortopedisk Post/Pol Intervju med Radiologisk seksjon Intervju med MTA Intervju med Teknisk drift/elektriker Torsdag Førde sykebus Sluttmøte med helseforetaksledelsen ag de involverte I revisjonen DSB V 1.2 Side av 9

16 Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Njosavegen LEIKANGER 2010/ / /1420 Hans K. Stenby, Tilhøva ved ungdomspsykiatrisk avdeling (UPH) Helse Førde Det blir vist til brev av frå Helsetilsynet i Sogn og Fjordane. 1 brevet blir det bedt om ei orientering om utviklingsprosjektet innan 1. sept Helse Vest vil her gi ein orientering som etterspurd. Situasjonen ved UPH per no er: Legedekning: Frå 20. august 2012 cr det tilsett 100 % barnepsykiatar i fast stilling. I tillegg er det fortsatt 50 i psykiatri ved posten. overlege Dei to legane i spesialisering som har vore tilsett siste året har no anna praksis for å få fullfort spesialiseringa si. Den eine har polildinikkpraksis ved Sogndal BUP og den andre er praksis i vaksenpsykiatrien ved Psykiatrisk klinikk i Førde. Psykologdelming: Det et no tilsett % psykologspesialist og 2 x 100 % psykolog ved posten. Psykologspesialisten som har vore tilsett slutter 1. oktober. Stillinga er lyst ut utan at det har vore søkjarar. Stillinga vil bli lyst ut på nytt. Etter I. oktober vil avdelingssjef som er psykologspesialist, vere nærare pa pasientarbeidet ved posten og ha fast kontorsted ved UPH. Rekruttering av spesialister er fortsatt en utfordring innan PBU i Helse Forde. Det blir jobba med å lage gode utdanningslaup både for legar og psykologar. Dei fleste spesialistane i Helse Forde er fagpersonar med lokal tilknyting som har fått sin spesialistutdanningi Helse Forde. Utviklingsprosjektet: Utviklingsprosjektet som skulle statta opp i fjor haust, ble sett på vent grunna budsjettutfordringane. Deler av utviklingsprosjektet blei likevel gjennomfort som del av arbeidet med desse utfordringane. Bemanningsplan i PBU er mellom anna gjennomgått og det er blitt laga ein plan fot legedekning i avdelinga. (Denne ligg ved). Familiehuset blei lagt ned og yerksemd blei prioritert, i trad med nasjonale styringssignal. 1 tillegg blei det hausten 2011 innført felles EPJ. Lliviklingsprosjektet blir no vidarefort med fokus pa å sorgje for eit likeverdige tilbod til barn og unge med psykiske lielingar i Sogn og Fjordane. Det vil fortsatt ha fokus på prioritering, ressursbruk og

17 arbeidsmåtar. Prosjektet hadde «kick off» mcd felles samling for alle tilsette i mai. Prosjektgruppa starta opp arbeidet 5 september dex kartlegging av no situasjonen vil vere forste del av arbeidet. Med helsing Baard-Chrisnan Schem fagdirektor Hans Stenby plansjef Side 2

18 HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrerande direktør Aktuelle høyringsinstansar Dykkar ref: Vår ref: AE/ER Dato: Høyringsprosess - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Det vert vist til styrevedtak i Møre og Romsdal HF i sak 2012/62; Alternative løysingsmodellar - Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HR Styret bad her om administrasjonen informerte høyringsinstansane om at høyringsprosessen er starta opp, og at den fullstendige høyringsgrunnlaget vert levert rett i etterkant av ekstraordinært styremøte 1. oktober Bakgrunn I styremøte den 30. juni 2011, vart Helse Møre og Romsdal EIF konkret bedt om å utarbeide ein samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HR Dette inkluderer samarbeid mellom sjukhusa i det nye helseføretaket og deretter ein utviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringar i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norge sitt strategiarbeid. Arbeidet er gitt namnet "Utvildingsplan for Helse Møre og Romsdal HF", og skal være ferdig utarbeida i løpet av 2012, med styrehandsaming i Helse Møre og Romsdal 13. desember 2012'. Høyringsprosessen Ein har no lagt ut dei alternative løysingsmodellane til informasjon og byrj ande høyring. Styret i Helse Møre og Romsdal HF vil handsama det fullstendige høyringsdokumentet 1. oktober 2012, og dette vert sendt ut/ lagt ut rett i etterkant av møtet. I dette høyringsbrevet vil vi spisse ein del problemstillingar som ein særleg ønskjer at høyringsinstansane uttalar seg om. Dokument og kontaktpunkt Helse Møre og Romsdal IIF prøver så langt mogeleg er å gjennomføre høyringsprosessen ved bruk av elektronisk kommunikasjon. All dokumentasjon i saka ligg på følgjande web side: h ://www.helse-mr.no/ho 'n -utviklin s lan Spørsmål kan rettast til Roland Mauseth, mob eller pr e-post til roland.mauseth else-mr no Telefon: Molde/Kristiansund: Postact 6026 esund Alesund: Internet Volda: E-post: Org.nr:

19 H ' sfristen er sett til onsd 7. november Høyringsuttale vert helst levert elektronisk på ostmottak else-mr.no alternativ i papirfonnat til Helse Møre og Romsdal HF, 6026 Ålesund, merk konvolutten "Høyringsuttale Utviklingsplan". Alle høyringsuttalane vil verte lagt ut på føretaket sine nettsider. Med vennleg helsing John Harry Kvalshaug Astrid J. BiUsvi Styreleiar Administrerande direktør Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF Sign. Postadr 6026 lesund Intemett: E-post: Org.nr:

20 .4k Datatilsynet Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00871 Kontrollobjekt: Utarbeidet av: Dato for kontroll: Helse Førde HF, Rådgiver Eirin Oda Lauvset november 2011 Helseforskning Avdelingsdirektør Helge Veum Rapportdato: Innledning Datatilsynet gjennomførte 23. og 24. november 2011 kontroll med Helse Førde HF. Formålet med kontrollen var å vurdere virksomhetens behandling av helseopplysninger i helseforskningsprosjekter etter de krav som helseforskningsloven og personopplysningsloven med forskrifter oppstiller. Gjennomføringen av kontrollene fant sted med hjemmel i helseforskningslovens 47 og personopplysningsloven 42, tredje ledd og 44 med forskrifter. Datatilsynet ser behov for å følge opp utviklingen etter ikrafttredelsen av helseforskningsloven. Loven innførte prinsippet om &rt postkasse og de regionale etiske komiteer for medisin og helsefaglig forskningsetikk (REK) overtok 1. juli 2009 oppgaver som tidligere lå hos Helsedirektoratet og Datatilsynet. Datatilsynet har med denne bakgrunn valgt å gjennomføre kontroller med fokus på hvordan internkontroll og informasjonssikkerhet ved to helseforetak ivaretas. Videre verifisere hvordan regelverket og tillatelser er fulgt opp i konkrete helseforskningsprosjekter. Det bemerkes innledningsvis at den praktiske tilretteleggingen fra Helse Førde HF i forbindelse med kontrollen har vært svært god. 1 det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 1 av 26

21 2 Rapportens innhold 1 Innledning 1 2 Rapportens innhold 2 3 Gjennomføring av kontrollen Agenda Fokusområder for kontrollen Tilstede fra Helse Førde HF Tilstede fra Datatilsynet 3 4 Om Helse Førde I1F 4 5 Om regelverket 4 6 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger Overordnet intemkontroll og sikkerhetsledelse helseforskning Internkontroll gjennomførende del Internkontroll kontrollerende del Informasjonssikkerhet sikkerhet i forskningsserver Bruk av databehandler 18 7 Funn og avvik gjennomgang av konkrete forskningsprosjekt Prosjektet "Brukermedvirkende behandling" Prosjektet "Treningsprogram for angstmestring" Prosjektet "Thyreoidealhormonresistens" Prosjektet "Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sykelig overvekt" Andre prosjekt Utsjekk av prosjekt som er beskrevet i materiale oversendt Datatilsynet av 26

22 - 3 Gjennomføring av kontrollen 3.1 Agenda Onsdag 23. november 2011 Åpningsmøte. Presentasjon og orientering om gjennomføringen av kontrollen Internkontroll og informasjonssikkerhet på et ledelsesforankret nivå Informasjonssikkerhet og teknisk infrastruktur Avviksbehandling / verifikasjoner Oversikt over forskningsprosjekter Torsdag 24. november 2011 Støttesystem for forskning Koordinering og utsjekk av tema fra dag 1 Verifikasjon i 4 utvalgte prosjekter Sluttmøte / oppsummering 3.2 Fokusområder for kontrollen Virksomhetens internkontroll med hensyn til helseforskningsprosjekter Virksomhetens ivaretakelse av informasjonssikkerhet i helseforskningsprosjekter med blant annet fokus på kommunikasjon, lagring, identitetshåndtering og webbasert innhenting av sensitive opplysninger Virksomhetens ivaretakelse av informasjonsplikten til de registrerte i helseforskningsprosjekter. Virksomhetens oppfølging av vilkår og forutsetninger gitt i tillatelser for helseforskningsprosjekter. Konkret ivaretakelse av regelverkets krav i utvalgte helseforskningsprosjekter. 3.3 Tilstede fra Helse Førde - Jon Bolstad, administrerende direktør Runar Tengel Hovland, Adm. Leder for FoU, Senter for helseforskning Tova Kristin Karlsdotter Kjæmpenes, avd. sjef servicesenteret, personvemombud Simone Wiezer, konst. IKT-sjef Frode Schanke, IKT-sjef Hans Johan Breidablikk, fagdirektør Svein Ove Alisøy, avd.sjef psykiatrisk klinikk Per Helge Kvistad, overlege bameavdelingen Villy Våge, overlege Kirsten Flaten, prosjektleder NN, prosjektleder 3.4 Tilstede fra Datatilsynet Helge Veum, senioringeniør Monica Fornes, seniorrådgiver Eirin Oda Lauvset, rådgiver 3 av 26

23 4 Om Helse Førde Helse Førde HF har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane, og eies av Helse Vest RHF. Foretaket er organisert i tversgående klinikker, og har ca 2400 ansatte. Virksomhetens fire kjemeområder er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Foretaket ga en innledende presentasjon av forskningsvirksomheten, og Senter for helseforskning i Sogn og fjordane som ble opprettet for 3 år siden. Senteret har ansatt en forskningsleder som er finansiert av Helse Førde og Høgskulen i Sogn og fjordane (HiSF). Helseforetaket har en kvalitetshåndbok som overordnet styrer hvordan man skal organisere seg på de enkelte områder. Helseforskning er et relativt nytt fagområde for Helse Førde HF, og virksomheten jobber nå med å integrere dette inn i kvalitetshåndboken. Helseforetaket har utnevnt personvernombud i oktober Om regelverket Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i kraft 1. juli Samtidig trådte også forskrift 1. juli 2009 nr. 955 om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning i kraft. Helseforskningslovens saklige virkeområde er regulert i lovens 2. Loven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Medisinsk og helsefaglig forskning er i helseforskningsloven 4 bokstav a definert som "virksomhet som utføres med vitenskaplig metodikkfor å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom". Hvilke forskningsprosjekter som faller innenfor og utenfor lovens vireområde skal baseres på en konkret vurdering av forskningsprosjektets art og natur. Denne vurderingen foretas av de regionale etiske komiteer (REK). I den utstrekning ikke annet følger av helseforskningsloven, gjelderpersonopplysningsloven med forskrifter som utfyllende bestemmelser til helseforskningsloven, jf. helseforskningsloven 2 tredje ledd. I denne sammenheng er det lovens og forskriftens generelle krav om internkontroll som er mest relevant virksomheten må gjennom planlagte og systematiske tiltak sikre etterlevelse av regelverkets krav. Dette følger av helseforskningslovens 6 2. ledd og forskriftens 4. For å tilfredsstille kravet bør virksomheten, etter en alminnelig tilnærming for intemkontroll, etablere styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter. Internkontrollens styrende del forventes å dekke de overordende rammer, som oversikt over behandlinger, identifisering av plikter, ansvar og myndighet, og hvorledes intemkontrollen følges opp i virksomheten. Den gjennomførende delen vil inneholde de nødvendige rutiner som skal følges. 4 av 26

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet.

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet. dsbdirektoratet for Vår saksbehandler I3rit Flønes Antonsen, tlf 23 08 07 84 SUNNAAS SYKEHUS HF Dokumerk datovår referanse 09.04.20132013/19 IO/ANBR Deres datoderes releranse Inger Nitteberg I av I Arkivkode

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Dokumentdato. Saksnr::.; Saksansv: Ark.kode: I et eventuelt vedtak om pålegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik. Org.nr.

Dokumentdato. Saksnr::.; Saksansv: Ark.kode: I et eventuelt vedtak om pålegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik. Org.nr. * dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet 1 av 2 og beredskap Nordlan ss Vår saksbehandler MagneToft,tlf. Saksnr::.; 23080781 v : ' vl< Vår referanse Dokumentdato 8092 BODØ Deres referanse k..k Dok.nr:

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01059 Dato for kontroll: 26.11.2014 Rapportdato: 26.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sortland kommune Sted: Sortland Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll med Helse Førde den 23. og 24. november 2011,

Det vises til Datatilsynets kontroll med Helse Førde den 23. og 24. november 2011, Helse Førde HF Postboks 1000 6807 FØRDE Deres referanse 2011/1843-14338/2012 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00871-10/EOL 15. mars 2013 Status i kontrollsaken Endelig kontrollrapport Helse

Detaljer

Det vises til Datatilsynets varsel om vedtak av 13. juli 2012, og deres tilsvar av 5. september 2012.

Det vises til Datatilsynets varsel om vedtak av 13. juli 2012, og deres tilsvar av 5. september 2012. Helse Stavanger HF Stavanger universitetssykehus Postboks 8100 4068 STAVANGER Deres referanse 2011/3547-27904/2012 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00882-9/EOL 23. oktober 2012 Avslutning av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01060 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hadsel kommune Sted: Stokmarknes Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Hallstein Husand

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Saksnummer: 15/00500 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 28.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Saksnummer: 15/00501 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen.

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen. Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta Myndighet Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Riksrevisjonen 22.02.2011 Gjeld alle føretak. Undersøking om nasjonale rammeavtalar

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 48/2013 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 Administrerende

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet far Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 Deres dato 2010165481mt Deres referanse 1 av SUNNAAS SYKEHUS HF I I OES 201C Bjørnemyrveien 11 1450 NESODDTANGEN )oo ri)]..)) SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl. 09.00 11.05 Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Saksnummer: 15/01666 Dato for kontroll: 24.11.2015 Rapportdato: 05.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00178 Dato for kontroll: 28.03.2012 Rapportdato: 23.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Lyngen kommune Sted: Lyngseidet Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01084 Dato for kontroll: 13.-26 november 2012 11.desember 2012 Rapportdato: 19.03.2013 Endelig kontrollrapport Kontrolltema: Helseforskning, register for biologisk forskningsreservasjon

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Opplæringsbehov etter helseforskningsloven

Opplæringsbehov etter helseforskningsloven Opplæringsbehov etter helseforskningsloven Juridisk seniorrådgiver Jannicke Hudson Seksjon for forskningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Kort om helseforskningsloven Legger

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Saksnummer: 16/00074 Dato for kontroll: 14.01.2016 Rapportdato: 08.03.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Alf Ole Synstad og Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Saksnummer: 15/01357 Dato for kontroll: 09.02.2016 Rapportdato: 30.06.2017 Kontrollobjekt: Oslo Universitetssykehus HF v/ Kreftregisteret Sted: Oslo

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Universitetet i Nordland - Helseforskning

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Universitetet i Nordland - Helseforskning Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 BODØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/260//PRO 13/00091-8/MEP 7. juni 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Universitetet

Detaljer

Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov

Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov IT-forum 20.05.2010 IT-forum 20. mai 2010 Arbeidsgruppens sammensetning Prorektor Berit Rokne (leder) Prodekan Robert Bjerknes, MOF

Detaljer

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning 6 tredje

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo lav Gyldig fra: l 15.05.2012 Gj k K ^/^vt r4 ' Gunn-Elin Aa. Bjomeboe MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN MED

RAPPORT FRA TILSYN MED RAPPORT FRA TILSYN MED TROMS KRAFT VARME AS Dato for tilsyn: 2010-03-18--2010-03-19 Type tilsyn: Inspeksjon Informasjon om tilsynsobjekt Klient Kommune Foretaksnr. TROMS KRAFT VARME AS Tromsø 979899114

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Sverre Engelschiøn Gardermoen, 25. oktober 2010 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk i og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Saksnummer: 16/00327 Dato for kontroll: 09.11.2015 Rapportdato: 13.04.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Hallstein Husand og Gullik Gundersen

Detaljer

3710 SKIEN SYKEHUSET TELEMARK HF

3710 SKIEN SYKEHUSET TELEMARK HF (IS D Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 SYKEHUSET TELEMARK HF Dokument dato 15.09.2010 Vår referanse 2010/4222/TOMA Deres dato Deres referanse lav l Arkivkode 548.3 3710 SKIEN Standard oversendelse

Detaljer

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Adressa til verksemda: postboks 1000, 6807 Førde Tidsrom for

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Saksnummer: 15/01603 Dato for kontroll: 04.11.2015 Rapportdato: 06.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF c/o Sykehuset Buskerud 3004 Drammen Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01080-5/MEP 19. april 2013 Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015

Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015 Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015 Møtedato: 26.05.15 Møtested: Mosjøen I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner i 1.tertial 2015. De enkelte tilsynene

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Ansvar og organisering

Ansvar og organisering Utgitt med støtte av: Norm for www.normen.no Ansvar og organisering Støttedokument Faktaark nr 1 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Vår dato Vår referanse 15.10.2013 13/00959-2 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres referanse 13/2992 Saksbehandler: Caroline Ringstad Schultz Høringssvar - Forslag

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

Frist for lukking av avvik. Har rapporten dokumentert

Frist for lukking av avvik. Har rapporten dokumentert Oversikt over tilsynssaker i desember måned 2011 Helsetilsynet: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte eller ikkje er avslutta Systemrevisjonar Namn på helseføretak Område for

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Bindal kommune

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Bindal kommune Bindal kommune - Rådmannenn Oldervikveien 5 7980 TERRÅK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/2733-11 13/00455-6/KBK 28. august 2013 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato ARI/14/4710/K2- G90, K3-&40/ 13/01091-8/MEP 26. mars 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Adressa til verksemda: Postboks 1, 5021 Bergen Tidsrom for tilsynet: 27.-28.april 2010 Kontaktperson

Detaljer

Protokoll nr. 06/14 Styremøte

Protokoll nr. 06/14 Styremøte Protokoll nr. 06/14 Styremøte 22.09.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner Bakgrunn

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner Bakgrunn 1 FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Forskningsadministrasjonen, seniorrådgiver Katrine Ore Sakstype: O Arkivsaksnr: Vedlegg: Rutine for håndtering av avvik som

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00157 Dato for kontroll: 26.03.2012 Rapportdato: 23.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kvænangen kommune Sted: Burfjord Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Noe om forskningsetikk

Noe om forskningsetikk Noe om forskningsetikk Dag Bruusgaard Professor emeritus Institutt for helse og samfunn Avdeling for allmennmedisin Leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag Tidl. fastlege

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn } S Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Aker, tlf. 23080786 NORDLANDSSYKEHUSET HF lav l 563 8092 BODØ NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen 1 Oppslag i og bruk av pasientjournalen Journalen er et viktig verktøy for tilgang til og deling av informasjon mellom samhandlende helsepersonell.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00173 Dato for kontroll: 27.03.2012 Rapportdato: 22.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nordreisa kommune Sted: Storslett Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Rapport informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset 2015

Rapport informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset 2015 Rapport informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset 2015 1. Innledning I Oppdragsdokumentet 2015 punkt 4.4. Beredskap, er et av punktene: Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS [1] -analyser

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet Kristiansund kommune Rådhuset, Kaibakken 2 6509 KRISTIANSUND N Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00906-5/HHU 5. desember 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer