SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg"

Transkript

1 Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert Brev frå DSB vedr. "Helse Førde HF Tilsyn 2012 oversendelse av rapport frå tilsyn", datert Oppfølging av tilsynssak «Tilhøva ved ungdomspsykiatrisk avdeling» Høyringsprosess Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF. Brev frå Datatilsyn «Foreløpig kontrollrapport» Kjøp av Florø Sjukehus Rapport av 22. juli kommisjonen «Kap. 9 Helse og Redning» Referat frå Kvalitetsutvalet Samdata-rapport 2011

2 Helse Førde Samhandlingsnytt september 2012 «Samhandlingsnytt» vert sendt aktuelle aktørar i fylket ein gong i månaden. Masterstudium i samhandling Høgskulen i Sogn og Fjordane har teke inn over seg nye kompetansebehov, og har no starta opp eit masterstudium i samhandling innan helse- og sosialtenestene. Dette markerer eit viktig, nytt fokus. Utdanninga ligg organisatorisk til Institutt for helsefag i Førde. Studiet vil rekruttere studentar frå bachelorstudia i sjukepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og idrett. Les meir om studiet på høgskulen si heimeside. Fagrådet HØGSKULEN SOGN 05 FJORDANE I samsvar med føresegnene i ny rammeavtale har partane oppnemnt medlemar til det nye fagrådet for perioden fram til november Samansetjinga av rådet er no slik: Namn Berit Wetlesen Reidun Moe Arvid Eide Kjell Idar Dvergsdal lan Ove Tryti Kjell Idar Dvergsdal Hans-Johan Breidablik Signe Nordvik Stig Hegrestad Einar Solheim Truls Bilet Normund Svoen Anne Stubdal Varamedlemar: Ase Elin Hole Tommas Vedeld lens Chr Lundeland Anita Eide Kvamme Morten Højlund Larsen Hildur Thingnes Anders Bjørkhaug Svenning I. Lida Tov Are Lia TMel Helse- og sosialsjef Kommunelege Leiande fysioterapeut Helse- og sosialsjef Kommuneoverlege Helse- og sosialsjef Fagdirektør Avd.sjef ANRR Seksjonsleiar ANRR Overlege ØNH - kjeveavdeling Overlege psykiatrisk klinikk Praksiskonsulent, observatør Praksiskonsulent, observatør Kommunalsjef Komrnunelege Helse- og omsorgsleiar Avd.sjukepleiar/tenesteleiar Fastlege Ass. avd.sjef med. seksjon Overlege barneavdelinga Avd.overlege ortopedisk avd. Overlege Nordfjord psykiatrisenter Eining Stryn kommune/nordfjord Stryn kommune/nordfjord Fjaler komrnune/hafs Gaular kommune/sunnfjord Sogndal kommune/sogn Gaular kommune/koordineringsrådet Helse Førde/koordineringsrådet Helse Førde Helse Førde Helse Førde Helse Førde Flora kommune/heise Førde (observatør) Stryn kommune/helse Førde (observatør) Selje kommune/nordfjord Eid kommune/nordfjord Hyllestad kommune/hafs Gaular kommune/sunnfjord luster kommune Helse Førde Helse Førde Helse Førde Helse Førde Aktuelle konferansar og møte Vi minner om informasjons- og erfaringskonferansen om utskriving av pasientar på Skei den september. Målgruppa er avdelingsleiarar/einingsleiarar i kommune- og spesialisthelsetenesta og helsepersonell som i det daglege jobbar med utskrivingsklare pasientar (legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar/ helsefagarbeidarar) og andre interesserte. Invitasjon og påmeldingsskjema vart sendt kommunane den 24. august, og for tilsette i Helse Førde ligg informasjon på intranettet. Koordineringsrådet har møte den 4. oktober. Det er viktig at ein vurderer kva som kan vere aktuelle tema på dette møtet og gir innspel om det,

3 Utskrivingsklare pasientar Tal registrerte liggedøgn for utskrivingsklare pasientar januar-august 2012 og utviklinga sidan januar 2012, går fram av figurane nedanfor. Talmaterialet ligg også på Samhandlin sbarometeret. 1,0 Tallgge Pas 160 co 211 laa ) 41 73? 7 I? yele Otr 4 lanuar Februar Mars April Mai ccci Juli August Kurva har flata ut nær null, og ein kan då konstatere at også gjennom sommarsesongen har kommunane klart å ta i mot - frå dag ein - utskrivingsklare pasientar som treng eit kommunalt tenestetilbod. Prosjekt i høve lokalmedisinske tenester I Nordfjord er prosjektrapport frå forstudiet no til politisk handsaming. Det er m.a. tilrådd å utgreie vidare 3 ø-hjelp-senger og 2 observasjonssenger ved Nordfjord sjukehus, i nær tilknyting til medisinsk sengepost. Prosjektplan for forprosjektet vert ferdigstilt no. Bremanger og Gloppen deltek ikkje her. I Sunnfjord og ytre Sogn (inkl Bremanger, Høyanger og Balestrand) skal ein gå vidare med utgreiing av samarbeid om lokalmedisinske tenester (m.a. ø-hjelp, rehabilitering og læring /meistring) ut frå ein intensjon om lokalisering til sjukehuset i Førde. Prosjektplan for fase 2 er under utarbeiding. I Sogn er rapport frå forstudiet handsama, og det er tilslutning til å gå vidare med utgreiing av ulike former for samarbeid i eit forprosjekt. Når det gjeld samarbeid om lokalmedisinsk senter/felles senger ved Lærdal sjukehus, vil kommunane Luster og Sogndal ikkje delta i denne delen. * Helse, miljø og livsstil - born og unge publisert på Samhandlin sbarometeret Resultat frå undersøkinga «Helse, miljø og livsstil hjå born og unge» er publisert på Samhandlingsbarometeret. Elevar frå dei fleste kommunar i Sogn og Fjordane har delteke. Resultata føreligg for einskildkommunar, for Sogn og Fjordane samla, og det er lagt inn tilsvarande tal for gjennomsnittet i Norge (frå Hemil) og internasjonalt (frå WHO). Sidan mange kommunar har eit lite tal elevar i dei aktuelle årsklassane må tala på kommunenivå tolkast med varsemd. Spørsmål knytt til undersøkinga kan rettast til kontaktperson Hans-Johan Breidablik, tlf oatasett: Et frukt riarnst kvar dag Interesse frå Helse Bergen Helse Bergen har vist interesse for å «henge seg på» Samhandlingsbarometeret. Vi ser positivt på samarbeidet, og vil arbeide for å finne gode løysingar for nettstaden i tida framover. 5),

4 Telefon: oo Telefa(cs: o HELSE FØRDE Helse Førde HF Postboks FØRDE Sakarkv Skanna av: 12 SEPT 2012 Var ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2011/ /2012 Ingeborg Aas Ersdal, Dato: Forvemingar til årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF Helseføretaka skal kvart år utarbeide ei årleg melding til Helse Vest RHF. Meldinga skal inngå som underlag for Helse Vest RHF si årlege melding til Helse- og omsorgsdepartementet, og det skal rapporterast på alle krav i styringsdokumentet. Meldinga er eit ledd i eit samanhengande plan- og styringssystem mellom Helse Vest RHF og helseferetaka og skal i tråd med 13 i vedtektene til helseføretaka innehalde: - Styret sitt plandokument - Styret sin rapport for det føregåande året Årleg melding blir lagt fram for foretaksmøtet i mai saman med årsrekneskap og årsmelding. Helse Vest har tidlegare år ikkje gitt formelle kommentarar tll dei årlege meldingane, og i føretaksmøta har dei årlege meldingane blitt tatt til etterretning utan andre kommentarar. Forventingar til årleg melding og vidare oppfolging Det er ønskjeleg å endre noko på denne praksisen. Helse Vest RHF onskjer ein meir aktiv handtering av årleg melding overfor helseføretaka, og ønskjer nytte føretaksmøtet til å gi tilbakemelding på måloppnåinga. Dette vil kunne bidra til å sikre auka fokus på utvalde styringskrav/mål. Helse- og omsorgsdepartementet hat dei seinare år hatt tdsvarande praksis i samband med foretaksmotet med Helse Vest RHF. Ved gjennomgang av dei årlege meldingane frå helseføretaka, er det ikkje alltid like tydeleg for RHF-et kva helseføretaka har gjort for å nå dei mål som er satt. Ein del av tilbakemeldingane er svært korte. Dette gjer det vanskeleg for RHF -et å vurdere om det aktuelle målet er nådd, og kva for tiltak som vil bli satt i verk dersom målet ikkje er nådd. Det er derfor behov for Helse Vest RHF å presisere kva for forventing vi har til kvaliteten på den årlege meldinga. Ei presisering vil Og bli gjort i mal til årleg melding. Følgjande tekst vil i malen følgje under kvart mål: ege ei kort beskriving av tiltak som er sette i verk for å nå målet og ei omtale a i kva grad målet er nådd Dersom målet ikke er nådd skal dette grunntevast». Helse Vest RHF må grunngje vår årlege melding til Helse måte. og omsorgsdepartementet på tilsvarande

5 I tillegg til ei tilbakemelding til helseføretaka i foretaksmota angåande mmoppnåinga, vil Helse Vest RHF etterspørje utfyllande opplysningar for der områda der de ikkje har vore tilstrekkeleg tapportert i den Irlege meldinga. Med helsing 0 enk... kki"." Ivar Eriksen 6(1\ defi Eigardirektor Ingeborg A sdal Rådgiver Side 2

6 4»dsbDlrektoratet for sernfunnssikkerhet og geredskap Vårsaksownendler Brit Fiones Antonsen, ttf Doltumsnldato Deres delo Vår referanse 2012/7217/ANBR Derea rerteranse 1 av 1 HELSE FØRDE 11F Postboks FØRDE HELSE PØRDE G 3 SEPT 2017 Saka: kr,/ Skanna av: ':Stk Arkbrkode 563 HELSE FØRDE HF Tilsyn Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (13513) gjennomførte tilsyn ved deres helseforetak den 20.08, Vedlagt følger direktoratets rapport fra tilsynet. Rapporten omhandler den anmerkning og generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet. Det blir gitt 1 anmerkninger. Det blir ikke gitt noe svarfrist p lukking da det er en anbefaling om forbedring. Helseforetaket jobber med lukking av avvik og anmerkningene som ble gitt ved revisjonen vår ref 2011/9733/anbr. Ved neste revisjon, 2013 vil oppfølgingen av teknisk og opplaering i bnik av elektrornedisinsk utstyr bli ekstra belyst. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for Elektriske produkter Bjørn Nyrud 7 Brit Flønes Antonsen avdelingsleder senioringeniør 4 ar Vedlegg. Tilsynsrapport Postadresse Kontoradresse Telefon Telefeks Direktoratet for Rwnbergymen SeMen1nssikkerhet og beredskap 3115 Tensberg Howedkonfor Postboks 2014 E-post Intennett 3103 Tensberg postmottekcdsono dsb.no Org.nr HovalkOntoradiessts Rentergeeten Tensberg

7 for sernfunnssikkerhet *dsbdirektoratet og beredskap Doktaneot clato Vår reieranse /7217/ANER TilaynsIO. Arklykodo RAPPORT FRA TILSYN MED HELSE FØRDE HF Dato for tilsyn: Type tilsyn: Revisjon Informasjon om tilsynsobjekt klient Kommune Foretakenr. HELSE FØRDE HF Førde Postated Bedriftsnr. FØRDE Kontaktpersoner DSB Brit Flønes Antonsen Tilsynsleder HELSE FØRDE HF Tede Jan Nes Avd. sjef Rapportens innhold/konklusjon Denne rapporten inneholder omfanget av tilsynet som ble utført ved virksomheten, og den anmerkning som DSB avdekket. Tilsynet omfattet kontroll av Førde sykehus og Lærdal sykehus. Hovedkonklusjonen fratilsynet er helseforetaket jobber systematisk på de fleste områdeue. Enkelte steder henger de litt etter. Aile de intervjuede var entusiastiske, imøtekommende, kreative og det var en god tone under intervjuene. Planen ble fulgt.,--7 rflan Godkj ent: Utarbeidet: c2nren 1%'y v---j (.94';{-4'ovia 13j/am. Nyrud Brit Flønes Antonsen avdelingsleder tilsynsleder DSB V 1.2 Side 1 av 9

8 41>clsb Olrektoratet for samfunnsaikkerhet og beredskap Tilsynerapport Doktiftlerlt dato Tilsynald Vk referanse 2012/7217/ANBR Arkivkode 563 Innledning Tilsynet med HELSE FØRDE HF, Postboks 1000, 6807 FØRDE ble gjennomført av Direktoratet for samfiumssikkerhet og beredskap (DSB) og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved Etrygg as.. Hensikten med tilsynet har vært å få et generelt inntrykk av hvordan internkontrollarbeidet styres, ledes og praktiseres ved deres virksomhet. Rapporten omhandler den anmerkningen og generelle inntrykk som ble avdekket i forhold til de lovverk DSB forvalter. 2 Grunnlag for tilsynet Her følger en beskrivelse av kravgrunnlaget fra myndighetene gjennom lover, forskrifter og tillatelser. Dokumentasjonen som ble fiemlagt i forbindelse med tilsynet er listet i vedlegg HJemmelsgrunnlag og regelverk Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter: - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (1nternkontrollforskriften) - Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Forskrift om medisinsk utstyr C DSB V 1.2 Side 2 av 9

9 <*cisb Direktoretet for samfunnssikkerhet og beredskap 3 Tema og omfang for tilsynet Tilsynsrapport Ookument dato Vår referanse /7217/ANBR Tilsynski. Arkivkode Tilsynet ble gjermomført med temaer som listet under: Oppfølging av tidligere revisjoner Helse, miljø og sikkerhet: Rapporteringer Avvikshåndtering Inteme revisjoner Risikoanalyseprosess Melderutiner Brukere av Medisinteknisk utstyr: Opplæring Melderutiner Medisinteknisk avdeling: Teknisk avdeling: Periodisk vedlikehold av MTU Restanser Registrering av reparasjoner Statistikk og mål Rapporteringer Risikovurdering Opplæring Forebyggende vedlikehold elutstyr og installasjoner. Statistikk og mål Rapporteringer Risikovurdering DSB V 1.2 Side 3 av 9

10 for samfunnssikkerhet *dsboirektoratat og beredskap Tilsynsrapport Dokument dato Tilsynsid Vår reteranse 2012/7217/ANBR Arldskode Resultater fra tilsynet 4.1 Definisjoner Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov". Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning". 4.2 Generelt inntrykk Flytdiagrammet for avvikshåndteringer er endret siden Synergisystemet er en utfordring for enkelte. Der er fokusert mye på dette systemet. Gis jevnlig opplæring i bruken. Kunnskapssenteret har overtatt behandlingen av uønskede hendelser knyttet til pastenter. Det blir nå registrert flere meldinger enn tidligere. Det jobbes aktivt med meldekulturen. Det lages planer for interne revisjoner hvert år. Har prosedyre. Interne revisjoner arkiveres i ephorte. Fikk utlevert plan for interne revisjoner for Temaene for disse revisjonene er arbeidsmiljørelatert Kvalitetshåndboka er ment til også å ivaretar internkontrollforskriften. HMShåndboka (tverrgående håndbok) har i dag tyngden sin rettet mot arbeidsmiljø lov. Alle interne rapporteringer følger linjen. Bla. månedlige driftsrapporter. Opplæring i bruk av elektromedisiusk utstyr: Arbeidet med å lukke anmerkningen fra 2011 er ikke fullført. (Dokumentasjonen på opplæring mangler eller er mangelfull). Det er laget en handlingsplan implementering MTU. Helseforetaket jobber aktivt med kompetanseportalen på alle nivåer. Noen er kommet lengre enn andre. Alle de intervjuede virket positive og var innstilt på at dette verkteyet ville de ta i bruk. MTA Avdelingen jobber systematisk. Alt utstyr er registrert. Avvik oppdaget ved utstyret blir kategorisert I FDV dataverktøyet. Det kan nå tas ut statistiske data men dette blir ikke gjort. Vedlikehold på MTU utføres etter faste intervaller. Her er det restanselister men den er ikke lengre enn at avdelingen er komfortabel med dette. Avdelingen har 2 personer uten samtykke. Disse må det lages en opplæringsplan for. Teknisk Avviket fra i 2011 jobbes det fortsatt med, aktivt. (Dokumentasjon på drift og vedlikehold av det elektriske anlegget er mangelfull) De har kommet godt i gang med arbeidet. Det er laget en tidsplan. Har laget nye- og revidert gamle prosedyrer. FDV dataverktøyet skal brukes mer aktivt Teknisk ser nytten av systematisering og dokumentering av arbeidsoppgavene som de gjennomfører. Både i Førde eller i Lærdal kunne vi ikke se at drift og vedlikeholdsarbeidet var tuftet på en dokumentert kartlegging og risikovurdering. C DSB V 1.2 Side 4 av 9

11 `»dsbdirektoratet for sarnfunnselkkerhet 4.3 Anmerkninger ag beredskep Tilsynsrapport Dakument data Vårreawarae /7217/ANSR Tilsynsid, Addykode Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet: Anmrk.nn 1 Beskrivekm Medisinsk teknisk avdeling har 2 personer uten samtykke. Disse må det lages en oppkeringsplan for iht 8 i forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk se også DSB's hjetnmeside. Avdelingen har loggført mye data om det elektromedisinske utstyret. Pr. i dag brukes ikke dette statistiske materiale aktivt i det forebyggende arbeidet. Kornmentar 5 Oppfølging av tilsynet Helseforetaket jobber med lukking av avviket og anmerkningene som ble gitt ved 2011 revisjonen vår ref 2011/9733/anbr. Ved neste revisjon 2013 vil DSB følge opp teknisk og opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr. Det blir lagt ned mye arbeid på å få dette opp å gå. DSB forventer å se resultater av dette arbeidet i DSH V 1.2 Side 5 av 9

12 *dsb Direkteratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilsynsrapport Dokument dato Vår referanse /7217/ANBR Tirsynskt Arklukode Vedlegg Vedlegg 1 Dokumenter Oversikt over dokumenter fra HELSE FØRDE HF som ble benyttet under tilsynet Prosedyre for melding om forbetringsforslag og uønskte/tiløp til uønskete hendingar Flyttdiagram for uønska hendingar 2 eksemplar av interne revisjoner fra Prosedyre for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Prosedyre for intern revisjon Melding om intem revisjon Intern revisjon rapport Intervjuguide Handlingsplan oppfølging av intern revisjon Plan for intern revisjon eit ledd i helseforetaket si kvalitetssatsing 2012 Plan intern revisjon 2012 (arbeidsmiljø relaterte intern revisjoner) Prosjekt i Forbedringsprograrnmet Handlingsplan Kompetanseportalen Implementering MTU 111.STAB.MTA Krav til tilbydar for utarbeiding av prosedyre på elektromedisinsk utstyr. II-MTU.04-7 UTKAST Gjennomføring av sertifisering og opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr (MTU), Helse Førde. II-MTU.04-4 UTKAST Informasjon om opplæring og sertifisering av MTU III-MEK.BARN Bruk av defibrillator til barn Phillips Hartstart XL II-MEKBARN Hamilton n-cpap DSB V 1.2 Side 6 av 9

13 *dsbdirektoratet for samfunnseikkerhet og beradakap Thaynsrapport Dokument dato Tilaynaid Vår reftwanaa /ANBR Addvkade 563 Vedlegg 2 Deltakere Navn Funksjonfrone Org.enhet Brit Flønes Antonsen Leder Paul Kaarbø Hermansen Deltaker : Hans Inge Solberg Deltaker DSB DSB DLE, Elrygg as DSB V 1.2 Side 7 av 9

14 4**dsb DIrektoratet for earnfunnesikkerhet og beredskap filsynsrapport Dokument dato Tilsyneld 5670 Ver leferanse 2012/7217/ANBR Arkivkale 563 Lasse Lesto A.vd sjef 1- Per Arne Flølo Avd.sjef Ortopedisk MTA X I X I X Sølvi L. Ness Sveinung OveBjørkedal Stig Nordheim Seksjonsleiar Avd.sjef Elektriker Radiografi Førde Radiografiavd. Teknisk drift Torbjørn Hatiken Terje Jan Nes Arild Fffidal Helga Erdal Brenne Eva Solveig Sunde Olav Hesjedal Vidar Vie Seksjonsleiar ; Teknisk dri ft Avd sjef Drift og eiendom Dir Stab/støtte drift/eiendom Oversyk/sekleiar Ortopedisk avd Seksjonsleiar HMS/BHT HRavd Dir I Med klinikk Viseadm Helse Førde Bjørn Morten Øen Tidl. Avd sjef IOrtopedi Tom Guldhav Leder Kvinnelclinikken Anja Myklemyr Seksjonsleiar, Orto post Rebecca Hartmen Thim Seksjonsleiar I Orto pol Harald Hundeir Seksjonsleiar Ann Hege Eines Ingeniør Terje Brugrand Lelar Frank Bergerud Elektriker Radiologisk MTA Teknisk 1Teknisk j_2( DSB V 1.2 Side 8 av 9

15 *dsbdirektoratet for sarnfunnssikkerhet og beredskap Tilsynarapport Dokument dato Tilsynsid Vk referanse 2012/7217/ANBR Arkhrkoda 563 Vedlegg 3 Gjennomføringsplan Mandag Førdesykehus Apningsmøte med helseforetaksledelsen og de involverte i revisjonen Intervju med HMS/kvalitetsansvarlige for helseforetakets Ibtemkontrollsystemet Intervju meddirelctor Stab og støtte Intervju med Drift og eiendom, Teknisk drift og elektriker TIrsdag Førde sykehus Intervju med Dir Kirurgisk klinikk ,15 Intervju med Dir Medisinsk klinikk I Intervju med Ortopedisk avdeling og Ortopedisk Post/pol Intervju med Radiologisk avdeling og Radiologisk seksjon Intervju med MTA Onsdag Lrerdal sykehus Intervju med Ortopedisk Post/Pol Intervju med Radiologisk seksjon Intervju med MTA Intervju med Teknisk drift/elektriker Torsdag Førde sykebus Sluttmøte med helseforetaksledelsen ag de involverte I revisjonen DSB V 1.2 Side av 9

16 Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Njosavegen LEIKANGER 2010/ / /1420 Hans K. Stenby, Tilhøva ved ungdomspsykiatrisk avdeling (UPH) Helse Førde Det blir vist til brev av frå Helsetilsynet i Sogn og Fjordane. 1 brevet blir det bedt om ei orientering om utviklingsprosjektet innan 1. sept Helse Vest vil her gi ein orientering som etterspurd. Situasjonen ved UPH per no er: Legedekning: Frå 20. august 2012 cr det tilsett 100 % barnepsykiatar i fast stilling. I tillegg er det fortsatt 50 i psykiatri ved posten. overlege Dei to legane i spesialisering som har vore tilsett siste året har no anna praksis for å få fullfort spesialiseringa si. Den eine har polildinikkpraksis ved Sogndal BUP og den andre er praksis i vaksenpsykiatrien ved Psykiatrisk klinikk i Førde. Psykologdelming: Det et no tilsett % psykologspesialist og 2 x 100 % psykolog ved posten. Psykologspesialisten som har vore tilsett slutter 1. oktober. Stillinga er lyst ut utan at det har vore søkjarar. Stillinga vil bli lyst ut på nytt. Etter I. oktober vil avdelingssjef som er psykologspesialist, vere nærare pa pasientarbeidet ved posten og ha fast kontorsted ved UPH. Rekruttering av spesialister er fortsatt en utfordring innan PBU i Helse Forde. Det blir jobba med å lage gode utdanningslaup både for legar og psykologar. Dei fleste spesialistane i Helse Forde er fagpersonar med lokal tilknyting som har fått sin spesialistutdanningi Helse Forde. Utviklingsprosjektet: Utviklingsprosjektet som skulle statta opp i fjor haust, ble sett på vent grunna budsjettutfordringane. Deler av utviklingsprosjektet blei likevel gjennomfort som del av arbeidet med desse utfordringane. Bemanningsplan i PBU er mellom anna gjennomgått og det er blitt laga ein plan fot legedekning i avdelinga. (Denne ligg ved). Familiehuset blei lagt ned og yerksemd blei prioritert, i trad med nasjonale styringssignal. 1 tillegg blei det hausten 2011 innført felles EPJ. Lliviklingsprosjektet blir no vidarefort med fokus pa å sorgje for eit likeverdige tilbod til barn og unge med psykiske lielingar i Sogn og Fjordane. Det vil fortsatt ha fokus på prioritering, ressursbruk og

17 arbeidsmåtar. Prosjektet hadde «kick off» mcd felles samling for alle tilsette i mai. Prosjektgruppa starta opp arbeidet 5 september dex kartlegging av no situasjonen vil vere forste del av arbeidet. Med helsing Baard-Chrisnan Schem fagdirektor Hans Stenby plansjef Side 2

18 HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrerande direktør Aktuelle høyringsinstansar Dykkar ref: Vår ref: AE/ER Dato: Høyringsprosess - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Det vert vist til styrevedtak i Møre og Romsdal HF i sak 2012/62; Alternative løysingsmodellar - Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HR Styret bad her om administrasjonen informerte høyringsinstansane om at høyringsprosessen er starta opp, og at den fullstendige høyringsgrunnlaget vert levert rett i etterkant av ekstraordinært styremøte 1. oktober Bakgrunn I styremøte den 30. juni 2011, vart Helse Møre og Romsdal EIF konkret bedt om å utarbeide ein samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HR Dette inkluderer samarbeid mellom sjukhusa i det nye helseføretaket og deretter ein utviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringar i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norge sitt strategiarbeid. Arbeidet er gitt namnet "Utvildingsplan for Helse Møre og Romsdal HF", og skal være ferdig utarbeida i løpet av 2012, med styrehandsaming i Helse Møre og Romsdal 13. desember 2012'. Høyringsprosessen Ein har no lagt ut dei alternative løysingsmodellane til informasjon og byrj ande høyring. Styret i Helse Møre og Romsdal HF vil handsama det fullstendige høyringsdokumentet 1. oktober 2012, og dette vert sendt ut/ lagt ut rett i etterkant av møtet. I dette høyringsbrevet vil vi spisse ein del problemstillingar som ein særleg ønskjer at høyringsinstansane uttalar seg om. Dokument og kontaktpunkt Helse Møre og Romsdal IIF prøver så langt mogeleg er å gjennomføre høyringsprosessen ved bruk av elektronisk kommunikasjon. All dokumentasjon i saka ligg på følgjande web side: h ://www.helse-mr.no/ho 'n -utviklin s lan Spørsmål kan rettast til Roland Mauseth, mob eller pr e-post til roland.mauseth else-mr no Telefon: Molde/Kristiansund: Postact 6026 esund Alesund: Internet Volda: E-post: Org.nr:

19 H ' sfristen er sett til onsd 7. november Høyringsuttale vert helst levert elektronisk på ostmottak else-mr.no alternativ i papirfonnat til Helse Møre og Romsdal HF, 6026 Ålesund, merk konvolutten "Høyringsuttale Utviklingsplan". Alle høyringsuttalane vil verte lagt ut på føretaket sine nettsider. Med vennleg helsing John Harry Kvalshaug Astrid J. BiUsvi Styreleiar Administrerande direktør Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF Sign. Postadr 6026 lesund Intemett: E-post: Org.nr:

20 .4k Datatilsynet Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00871 Kontrollobjekt: Utarbeidet av: Dato for kontroll: Helse Førde HF, Rådgiver Eirin Oda Lauvset november 2011 Helseforskning Avdelingsdirektør Helge Veum Rapportdato: Innledning Datatilsynet gjennomførte 23. og 24. november 2011 kontroll med Helse Førde HF. Formålet med kontrollen var å vurdere virksomhetens behandling av helseopplysninger i helseforskningsprosjekter etter de krav som helseforskningsloven og personopplysningsloven med forskrifter oppstiller. Gjennomføringen av kontrollene fant sted med hjemmel i helseforskningslovens 47 og personopplysningsloven 42, tredje ledd og 44 med forskrifter. Datatilsynet ser behov for å følge opp utviklingen etter ikrafttredelsen av helseforskningsloven. Loven innførte prinsippet om &rt postkasse og de regionale etiske komiteer for medisin og helsefaglig forskningsetikk (REK) overtok 1. juli 2009 oppgaver som tidligere lå hos Helsedirektoratet og Datatilsynet. Datatilsynet har med denne bakgrunn valgt å gjennomføre kontroller med fokus på hvordan internkontroll og informasjonssikkerhet ved to helseforetak ivaretas. Videre verifisere hvordan regelverket og tillatelser er fulgt opp i konkrete helseforskningsprosjekter. Det bemerkes innledningsvis at den praktiske tilretteleggingen fra Helse Førde HF i forbindelse med kontrollen har vært svært god. 1 det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 1 av 26

21 2 Rapportens innhold 1 Innledning 1 2 Rapportens innhold 2 3 Gjennomføring av kontrollen Agenda Fokusområder for kontrollen Tilstede fra Helse Førde HF Tilstede fra Datatilsynet 3 4 Om Helse Førde I1F 4 5 Om regelverket 4 6 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger Overordnet intemkontroll og sikkerhetsledelse helseforskning Internkontroll gjennomførende del Internkontroll kontrollerende del Informasjonssikkerhet sikkerhet i forskningsserver Bruk av databehandler 18 7 Funn og avvik gjennomgang av konkrete forskningsprosjekt Prosjektet "Brukermedvirkende behandling" Prosjektet "Treningsprogram for angstmestring" Prosjektet "Thyreoidealhormonresistens" Prosjektet "Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sykelig overvekt" Andre prosjekt Utsjekk av prosjekt som er beskrevet i materiale oversendt Datatilsynet av 26

22 - 3 Gjennomføring av kontrollen 3.1 Agenda Onsdag 23. november 2011 Åpningsmøte. Presentasjon og orientering om gjennomføringen av kontrollen Internkontroll og informasjonssikkerhet på et ledelsesforankret nivå Informasjonssikkerhet og teknisk infrastruktur Avviksbehandling / verifikasjoner Oversikt over forskningsprosjekter Torsdag 24. november 2011 Støttesystem for forskning Koordinering og utsjekk av tema fra dag 1 Verifikasjon i 4 utvalgte prosjekter Sluttmøte / oppsummering 3.2 Fokusområder for kontrollen Virksomhetens internkontroll med hensyn til helseforskningsprosjekter Virksomhetens ivaretakelse av informasjonssikkerhet i helseforskningsprosjekter med blant annet fokus på kommunikasjon, lagring, identitetshåndtering og webbasert innhenting av sensitive opplysninger Virksomhetens ivaretakelse av informasjonsplikten til de registrerte i helseforskningsprosjekter. Virksomhetens oppfølging av vilkår og forutsetninger gitt i tillatelser for helseforskningsprosjekter. Konkret ivaretakelse av regelverkets krav i utvalgte helseforskningsprosjekter. 3.3 Tilstede fra Helse Førde - Jon Bolstad, administrerende direktør Runar Tengel Hovland, Adm. Leder for FoU, Senter for helseforskning Tova Kristin Karlsdotter Kjæmpenes, avd. sjef servicesenteret, personvemombud Simone Wiezer, konst. IKT-sjef Frode Schanke, IKT-sjef Hans Johan Breidablikk, fagdirektør Svein Ove Alisøy, avd.sjef psykiatrisk klinikk Per Helge Kvistad, overlege bameavdelingen Villy Våge, overlege Kirsten Flaten, prosjektleder NN, prosjektleder 3.4 Tilstede fra Datatilsynet Helge Veum, senioringeniør Monica Fornes, seniorrådgiver Eirin Oda Lauvset, rådgiver 3 av 26

23 4 Om Helse Førde Helse Førde HF har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane, og eies av Helse Vest RHF. Foretaket er organisert i tversgående klinikker, og har ca 2400 ansatte. Virksomhetens fire kjemeområder er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Foretaket ga en innledende presentasjon av forskningsvirksomheten, og Senter for helseforskning i Sogn og fjordane som ble opprettet for 3 år siden. Senteret har ansatt en forskningsleder som er finansiert av Helse Førde og Høgskulen i Sogn og fjordane (HiSF). Helseforetaket har en kvalitetshåndbok som overordnet styrer hvordan man skal organisere seg på de enkelte områder. Helseforskning er et relativt nytt fagområde for Helse Førde HF, og virksomheten jobber nå med å integrere dette inn i kvalitetshåndboken. Helseforetaket har utnevnt personvernombud i oktober Om regelverket Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i kraft 1. juli Samtidig trådte også forskrift 1. juli 2009 nr. 955 om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning i kraft. Helseforskningslovens saklige virkeområde er regulert i lovens 2. Loven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Medisinsk og helsefaglig forskning er i helseforskningsloven 4 bokstav a definert som "virksomhet som utføres med vitenskaplig metodikkfor å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom". Hvilke forskningsprosjekter som faller innenfor og utenfor lovens vireområde skal baseres på en konkret vurdering av forskningsprosjektets art og natur. Denne vurderingen foretas av de regionale etiske komiteer (REK). I den utstrekning ikke annet følger av helseforskningsloven, gjelderpersonopplysningsloven med forskrifter som utfyllende bestemmelser til helseforskningsloven, jf. helseforskningsloven 2 tredje ledd. I denne sammenheng er det lovens og forskriftens generelle krav om internkontroll som er mest relevant virksomheten må gjennom planlagte og systematiske tiltak sikre etterlevelse av regelverkets krav. Dette følger av helseforskningslovens 6 2. ledd og forskriftens 4. For å tilfredsstille kravet bør virksomheten, etter en alminnelig tilnærming for intemkontroll, etablere styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter. Internkontrollens styrende del forventes å dekke de overordende rammer, som oversikt over behandlinger, identifisering av plikter, ansvar og myndighet, og hvorledes intemkontrollen følges opp i virksomheten. Den gjennomførende delen vil inneholde de nødvendige rutiner som skal følges. 4 av 26

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer