med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift"

Transkript

1 med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

2 Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre Haugerud Samfunnsansvar 7 Helse, miljø og sikkerhet 7 Interne og eksterne revisjoner 8 Likestilling 8 Mangfoldige FREVAR 9 Driftstøtte 9 Energigjenvinning 11 Avfallshåndtering 13 Vannverket 15 Renseanleggene 17 Forretningsområder 19 Beretning 21 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Regnskapsprinsipper 25 Kontantstrømoppstilling 30 Organisering 30 Revisjonsberetning 31 Fred Ravin Ann-Kristin Stedjeberg Fredrik Hellström Knut Lileng Reija Santala Pål Mikkelsen Forsidebilder fra venstre: vannverket, opplasting av flis, varmeveksler ved renseanlegget, tildekket flokkuleringsbasseng ved renseanlegget.

3 Direktøren FREVAR KF eier, driver, vedlikeholder og utvikler kommunens anlegg innen behandling av avfall, rensing av avløp og produksjon av drikkevann. Vi er et foretak med fokus på drift, utvikling og vekst basert på vår kjernevirksomhet, vår kompetanse og våre anlegg. FREVAR har en samlet omsetning på ca. 150 mill. kr, og balanseførte verdier på ca. 350 mill. kr. FREVAR opererer innenfor både det konkurranseutsatte området (52 % av omsetningen), og innenfor det avgiftsfinansierte området (48 % av omsetningen). For innbyggerne, kommunen og våre samarbeidspartnere, betyr FREVAR KF: Sikkerhet for at vi hver dag produserer et godt drikkevann, renser avløpet og behandler avfallet til beste for miljøet. Kompetanse og ressurser til å møte dagens og fremtidige miljøkrav. FREVAR deltar som en viktig aktør inn mot bransjen, offentlige myndigheter og politikere. Effektiv drift som gir god kvalitet og lave kostnader pr. renset kubikkmeter avløp, produsert kubikkmeter drikkevann, og behandlet tonn avfall. Et miljø- og kvalitetssertifisert foretak med godt omdømme, og erklært vilje til kontinuerlig forbedring innen miljø, samfunn og økonomi. Dette gir stadig lavere utslipp, reduserte kostnader og økt innsats i lokalsamfunnet. Samfunnsansvarlig forretningsutvikling og forretningsdrift, som gir fortjeneste til beste for kommunens innbyggere. FREVAR KF strekker seg etter visjonen best på profesjonell drift. og er en betydelig samfunnsaktør i Fredrikstad gjennom arbeidsplasser, rammevilkår for annen industri, effektiv drift, avkastning til kommunen og næringsutvikling. FREVAR KF arbeider innenfor de rammer og oppgaver kommunestyret har vedtatt, og i henhold til vedtatt mål- og strategidokument. Utfordringer i året som har gått Et krevende avfallsmarked preget av sterkt økende eksport, fortsatt ubalanserte rammevilkår i forhold til Sverige, økt konkurranse mellom norske anlegg, og manglende virkemidler fra norske myndigheter. FREVAR vant anbudet på energiutnytting av avfallet fra Bærum kommune, men nådde ikke frem i flere andre anbud. Våre energiinntekter i forhold til våre konkurrenter i Norge og Sverige har blitt et problem, fra å ha gode og balanserte energiavtaler i 2000, har vi nå en betydelig ubalanse i FREVARs disfavør. I henhold til gjeldende avtale med våre kunder, begjærte derfor FREVAR avtalene reforhandlet ved utløpet av Mange alvorlige nasjonale hendelser knyttet til drikkevann, sikkerhet og hygiene. Drikkevann som næringsmiddel med betydning for den enkelte innbyggers helse ble satt i nasjonal fokus. Vår kompromissløse holdning til drikkevann som vårt viktigste næringsmiddel, vårt vedtatte mål om å produsere så god kvalitet som teknisk mulig innenfor gitte økonomiske rammer, og vår fokus på kontinuerlig forbedring har de siste årene ført til kvalitetssertifisering, omfattende reinvesteringer, vedlikehold, driftsoptimaliseringer og nyinvesteringer i vannverket. Fra 2007 vil den hygieniske sikkerheten økes ytterligere gjennom etablering av et UV-anlegg. Klimatiske forhold med en varm sommer, og en høst med mye nedbør. Dette ga utfordringer både for produksjon av drikkevann (varmt drikkevann, alger og høye fargetall), og for avløpsrensingen (store vannmengder, tynt avløp og lav %-messig rensegrad for fosfor, men akseptable utløpskonsentrasjoner). 3

4 4 Avklaring om videre drift for SYFA (anlegg for destruksjon av smittefarlig avfall). Våre argumenter om at SYFA (som et anlegg bygget for, og drevet med offentlige midler uten fortjeneste, med et lite budsjett, og som et anlegg av nasjonal betydning for å behandle et avfall med vesentlige etiske, miljømessige og smittemessige aspekter) burde drives videre i minst 5 år førte ikke frem. Anlegget blir derfor nedlagt fra , det smittefarlige avfallet blir eksportert til Danmark. Uavklarte rammevilkår i forhold til varslet deponiforbud, kommende rensekrav til avløprenseanlegget, lovverk og organisering medførte økt behov for interessearbeide. Økt langtidsfravær førte til en beklagelig økning i sykefraværet fra 4,9 % i 2005 til 7,6 % i Selv om sykefraværet fortsatt ligger på linje med sammenliknbare VAR selskaper har vi som mål å redusere fraværet til 5 % i Oppnådde resultater Reduserte (delvis betydelig) selvkostpriser til kommunen. Et betydelig overskudd på vår forretningsaktivitet, som dels er avsatt for å møte risiko og nødvendig omstrukturering av driften, dels er foreslått å styrke egenkapitalen og dels er foreslått utbetalt til kommunen. Resertifisering iht. ISO og ISO 9001 (vannverket) for tre nye år. Vår høye standard og bevissthet innen kvalitet og HMS bidro til både omdømme, tillit og at vi kom meget godt ut av flere eksterne revisjoner i Foretaket har i 2006 bidratt til å etablere et nettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold ( Gjenvinning Østfold ), bidrar til arbeidet med Avfallskonferansen 2008 (i Fredrikstad) og bidrar gjennom Fredrikstad Utvikling til utvikling av byen og bransjen. Avfallshåndteringen har håndtert rekordhøye mengder til behandling, ny virksomhet og en stadig økende bruk av gjenvinningsstasjonen. Vedtak i 2006 om utvidede åpningstider og opphør av ordning med skille personbil/varebil ( grønne skilt ) vil øke service og tilgjengelighet for byens innbyggere i vesentlig grad. FA Rehabilitering av forbrenningsanlegget for videre drift til minst 2025 med samtidig kapasitetsøkning ( ca. 13,5 %) ble påbegynt og gjennomført for fellesdel og den første ovnslinjen. Ved utgangen av 2006 gikk den ombygde ovnslinjen på full kapasitet. Vannverket økte produksjonen av drikkevann, og opprettholdt en meget god kvalitet selv med et vanskelig råvann. Øra RA la om slambehandlingen fra mesofil til termofil behandling (fra ca C til ca C), og oppnådde med det et bakteriefritt slam (i lange perioder), økt gassproduksjon og stor interesse i fagmiljøet. Anlegget fortsatte mottak og behandling av substrat (behandlet matavfall) for produksjon av biogass med godt resultat. Vellykket forretningsutvikling og forretningsdrift var året hvor Bio-El Fredrikstad AS startet bygging, Fredrikstad Fjernvarme AS krysset Glomma, Fredrikstad Biogass AS fikk økt salg, og Bioressurs Østlandet skaffet store mengder masser til behandling. Vedtatte mål og strategier, fokus på drift prosessen, interne effektiviseringstiltak, bemanningstilpasning, driftsoptimalisering, profesjonelt innkjøp, kapasitetsøkning og forretningsutvikling har gitt resultater. FREVAR har høy teoretisk og praktisk kompetanse blant våre 67 ansatte. Uten det målbevisste arbeidet våre dyktige og lojale medarbeidere har gjennomført over flere år, ville vi ikke oppnådd årets resultater, og samtidig stå godt rustet i forhold til marked og skjerpede krav de kommende år. FREVAR eier egne anlegg, det gir effektiv drift. Eierskap gir en eierfølelse som bidrar til at anlegg og prosesser vedlikeholdes og videreutvikles, og at nye forretningsområder etableres. Samlet drift og eierskap gjør det mulig for oss fortsatt å ha en bemanning som gir et godt fagmiljø med høy kompetanse, som har beredskap til å møte avvik og kritiske situasjoner og som har utviklingskompetanse til å møte fremtidens utfordringer. Fredrikstad, 13. februar Verdien av å eie og utvikle FREVAR samlet, er stor for miljø, samfunn og økonomi.

5 Styret - Sammensetning, rolle og aktivitet Styret har lang erfaring og høy kompetanse på FREVARs virkeområde, kommunen og samfunn. Alle styremedlemmer, 5 valgt av kommunestyret og 2 ansattvalgte representanter, har likeverdige rettigheter. Direktør er direkte underlagt styret. Leder Jan Paus Krf Nestleder Tove Dalseg Nordberg AP Medlemmer Arild Skau Tor Prøitz Vigdis Giltun Tom Segerblad André Kazinci SV H Frp Ans.repr. Ans.repr. De prinsipper som ligger til grunn for organisering i et kommunalt foretak gir styret stor selvstendighet, uten å svekke den kommunale styringen av virksomheten. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunale foretak en del av kommunen. Styret velges av kommunestyret. Rollen til et styremedlem i et kommunalt foretak er i større grad tilsvarende et styremedlem i et AS, og i mindre grad tilsvarende rollen i et politisk utvalg. Styremedlemmer skal primært ivareta foretakets interesser. Dette medfører blant annet at styreverv i et foretak fokuserer på drift og utvikling av foretaket. Styret utøver arbeidsgiveransvar på kommunestyrets vegne. Fredrikstad kommune har som eier definert sin eierpolitikk gjennom foretakets stiftelsesgrunnlag, vedtatt , og utøver sin eierstyring gjennom bla. : utnevning av styremedlemmer årsbudsjett og handlingsplan behandling av årsregnskapet med disponering av over/underskudd verdier, etiske normer og gjennomgående reglementer prinsippvedtak vedtak i enkeltsaker drøfting med FREVAR KF ved direktør og styreleder eiermøter - Styrets oppgaver Utvikle foretaket i tråd med de eiersignaler og den eierpolitikk kommunestyret legger opp til. Ivareta eierskapet til anlegg, prosesser og deleide selskaper på vegne av kommunestyret. Sikre at foretaket drives innenfor de rammer som settes av kommunestyret og offentlige rammevilkår. Sikre at foretaket har kontroll på økonomi, prosess, drift og miljø/hms. Bidra til at foretaket produserer etterspurt produkt til fastlagt kvalitet og konkurransedyktig pris. Bidra til at foretaket har en løsningsorientert og endringsvillig organisasjon med høy kompetanse. Bidra til å videreutvikle FREVAR som merkevare, etablere kontakter og påvirke foretakets rammebetingelser. - Styret som arbeidsgiver og administrasjonsutvalg Foretaket er gitt fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger, og styret er tillagt alt ansvar innenfor arbeidsgiverområdet. Lokal lønns- og arbeidsgiverpolitikk er et viktig verktøy for å oppnå foretakets formål. Tre av styrets medlemmer sitter sammen med direktør i foretakets forhandlingsutvalg. Gjennomsnittalder for våre ansatte er, pr , 48,3 år. FREVAR er gjennom Fredrikstad kommune en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift, og har satt egne mål for sykefraværet. For foretaket som helhet, og for den enkelte avdeling. Pga. økende langtidsfravær fikk foretaket i 2006 et sykefravær på 7,6 %. Dette er en økning fra de 3 foregående år, hvor sykefraværet har vist en jevn nedgang. Foretaket har derfor intensivert IA/BIA (bedriftsintern attføring) arbeidet. Styrets leder har jevnlige møter med direktør. Styret er opptatt av å ha god kommunikasjon med eiere og viktige samarbeidspartnere. Styrets leder og direktør har derfor sammen møter med leder av teknisk utvalg/teknisk sjef, samt ordfører og rådmannen/rådmannens medarbeidere. 5

6 6 - Resultater FREVAR KF har også i 2006 hatt høy fokus på: økonomisk avkastning interessearbeide samfunnsengasjement omdømme - merkevare effektivisering effektiv drift og gode miljøresultater videreutvikling av foretakets forretningsområder. Flere av foretakets medarbeidere har i 2006 hatt tillitsverv i bransjeorganisasjonene. Styret vurderer resultatene for 2006 til å være svært gode innenfor både økonomi, samfunn og miljø. Fredrikstad kommune har gjennom selskapsorganisering, først av tidligere FOV og FOA,- så FREVAR og nå FREVAR KF oppnådd å ligge i front innen miljøteknikk, effektiv drift og samfunnsansvarlig forretningsdrift. Styret mener at organisering som kommunalt foretak gir god kvalitet på tjenestene, god økonomisk styring, klare ansvarsforhold, god ressursutnyttelse, engasjement og lojalitet. Et kommunalt foretak gir samfunnskontroll og direkte politisk styring til beste for kommunen. Styret mener at de resultater som oppnås klart viser at FREVAR KF er:.. verdt å eie og videreutvikle - Samfunnsansvarlig forretningsdrift Styret er bevisst på at FREVAR KF som et offentlig eid selskap i praksis er et instrument for å sikre innbyggerne best mulige tjenester innenfor både samfunn, miljø og økonomiske aspekter. Styret følger KS Bedrift definisjon av at bedrifter som tar samfunnsansvar: produserer tjenester som dekker innbyggernes grunnleggende behov, har fokus på selve tjenesten som drivkraft, er opptatt av kvalitet, effektivitet og langsiktighet, har eiere som pløyer det meste av utbyttet tilbake til samfunnet, skal sikre eierne rimelig avkastning på investeringene, har ledere som bruker samfunnsansvaret strategisk. Styret og direktør Jan Paus Tom Segerblad Andrè Kazininci Pål Mikkelsen Styreleder Ansatt representant Ansatt representant Direktør Tor Prøitz Tove Dalseg Nordberg Vigdis Giltun Arild Skau Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

7 Samfunnsansvar INTERNKONTROLL, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - Generelt Det systematiske HMS-arbeidet foregår på flere måter, og gjennom flere fora. Eksempel er anleggsbefaringer, vernerunder, arbeid i HMS-gruppen, driftens HMSmøter, risikoanalyser og opplæring. Satsningsområdet for 2006 var resertifiseringskurs i varme arbeider for de av våre ansatte som har sertifikat for varme arbeider. Det ble gjennomført 4 stk kurs, og til sammen 21 stk medarbeidere gjennomførte kurset. FREVAR vektlegger at nestenulykker - hendelser/ ulykker som ikke fører til personskader, men som kunne ha gjort det - blir meldt, slik at fokus rettes mot tiltak som forebygger en personskadeulykke ved neste korsvei. De som melder inn nestenulykke får et Flaxlodd som påskjønnelse. Antallet meldte nestenulykker er synkende, og det ser ut til å være behov for en ny holdningskampanje Avvik tot Eksterne Pers.skade Nest.ulykke Etter at skadestatistikken to år på rad viste en meget gledelig utvikling med bare en personskade i 2005, så har vi for 2006 registrert 3 stk skader. To av skadene er registrert i kategorien fall/skli. Den ene av dem inntraff om vinteren tross at gangveien var både brøytet og strødd. Den tredje skaden er i kategorien kutt, vedkommende brukte ikke hansker. Antallet meldte avvik ligger fortsatt på et høyt nivå, med over 300 meldte avvik totalt. FREVAR har en kultur der vi ønsker at så mange avvik som mulig blir meldt. Dette er i tråd med prinsippet om kontinuerlig forbedring. Avvikene kan være alt fra enkle driftsavvik som at en pumpe har havarert, til de mer alvorlige som overskridelse av en konsesjonsgrense. Disse blir registrert som eksterne avvik i henhold til vår definisjon. - Miljøaspekter og samsvar med lovbestemte krav Det er foretatt en vekting av viktigheten av FRE- VARs forskjellige miljøaspekter med bakgrunn i lovbestemte krav, miljøgjennomgang og miljøkartlegging, samt etablert viten om miljøpåvirkninger (så vel negative som positive). Virksomheten medfører miljøpåvirkning når det gjelder utslipp til luft og vann, støy og lukt. De virkningene som anses vesentlige for FREVAR totalt sett, er utslipp til luft og vann. Dette begrunnes i lovbestemte krav, samt: Utslipp til luft fra FA/SYFA i form av ca Nm 3 /h røykgass. Utslipp til luft fra ca 450 mål deponiareale (diffuse utslipp fra nedbrytningsprodukter og flyktige stoffer). Utslipp til vann i form av ca m 3 /døgn renset avløpsvann fra hovedrenseanlegget. I tillegg kommer ca 90 m 3 /døgn fra røykgassrenseanlegget. De største positive miljøpåvirkningene er: Produksjon av drikkevann. Rensing av avløpsvann fra Fredrikstad og Hvaler kommuner. Avfallshåndtering, omfattende forbrenning med energigjenvinning, sortering, gjenvinning og deponering. Leveranse av høytrykksdamp til nærliggende prosessindustri, som tilsvarer ca tonn fyringsolje/år. 7

8 8 Metodene som brukes for å vurdere samsvar med de lovbestemte kravene er: Interne revisjoner iht. årsplan. Anleggsbefaringer iht. årsplan. Miljøvurderinger av prosjekter iht. eget skjema. Ledelsens gjennomgåelse en gang i året. Konsesjonsmålinger 2 ggr/år av utslipp til luft fra forbrenningsanleggene. Konsesjonsanalyser: annenhver uke for vannverket, 24 ggr/år for avløpsrenseanlegget, 12 ggr/år for slam, og 3 ggr/år for sigevann. Inspeksjoner og stikkprøvekontroll av mottak av avfall. Rutinemessige analyser av prøver, og kontroll av resultatene, fra alle driftsavdelingene. - Samsvar Driften for hvert enkelt anlegg beskrives i de følgende sider i denne årsrapport. Det redegjøres for produserte og behandlete mengder, drift og vedlikehold, prosjekter, avvik, kvalitets- og miljøparametere, samt analyser og målinger. Det gjøres en vurdering opp mot lovbestemte krav for relevante kvalitets- og miljøparametere, samt resultatene fra analyser og målinger. I henhold til redegjørelsen for respektive avdeling vurderes driften for 2006 å være i samsvar med lovbestemte krav. Alle avvik i forhold til konsesjonsgrenser avviksmeldes tilsynsmyndigheter. I tillegg er det foretatt en gjennomgang av de sentrale forskrifter, som gjelder driften ved FREVARs anlegg. Gjennomgangen viser at virksomheten driftes i samsvar med gjeldende forskrifter. - Interne og eksterne revisjoner Det har blitt gjennomført internrevisjoner på alle driftsavdelinger, dvs avfallshåndteringen, energigjenvinningsanlegget, renseanlegget og vannverket. Avvik ved revisjonene er meldt over det elektroniske avviksmeldesystemet på FREVARs intranett, og er behandlet i henhold til våre rutiner. Revisjonene har foregått på en god og åpen måte, og det har vært en konstruktiv dialog med de reviderte avdelinger. Eksterne revisjoner i Likestilling Hva gjør virksomheten for å fremme likestilling blant de ansatte? Foretaket sysselsetter pr. i dag 24 % kvinner. Da det opereres innenfor mannsdominerte bransjer, oppleves ikke foretakets kvinneandel som spesielt lav. Kvinnene er representert på alle nivåer i foretaket. Bedriften har tatt hensyn til sentrale føringer vedrørende lønnsjusteringer knyttet til likestilling. Fordeling kvinner og menn Ved foretaket arbeider 67 personer, 76 % menn og 24 % kvinner. Av styrets 5 kommunevalgte medlemmer er 2 kvinner, hvilket gir en kvinneandel på 40 %. Av styrets totalt 7 medlemmer, inklusive de ansattes 2 representanter, er kvinneandelen 28,6 %. Deltidsarbeid 8 personer jobber deltid, 1 mann og 7 kvinner. Kjønnsfordeling i ledelsen Ledergruppen består av 8 personer, 6 menn og 2 kvinner. - Julekort Årlig samarbeides det med Glemmen videregående skole om utarbeidelse av forslag til FREVARs julekort. Dette er blitt en hyggelig tradisjon. Elevene kommer til FREVAR for bli orientert om valgt tema for året, inkludert omvisning. Prosessen starter gjerne i oktober og resulterer i mange spennende og kreative forslag. Årets tema var avfallshåndtering. Julekortet ble valgt ut fra elevens detaljrikdom og fargebruk. Motivet er et julepyntet deponi. Mattilsynet, januar Tilsynsinspeksjon på vannverket. 1 observasjon. NVE, februar Internkontrollrevisjon mtp damsikkerhet. 2 avvik, 3 anmerkninger. Fylkesmannen, mai Tilsynsinspeksjon vedrørende mottak av farlig avfall. Ingen avvik eller anmerkninger. Mattilsynet, september Systemrevisjon vedrørende slambehandling. 2 avvik. Alle avvik og anmerkninger/observasjoner er blitt behandlet og besvart. Aina ved VK 2 Tegning, form og farge har tegnet FREVARs julekort 2006.

9 Mangfoldige FREVAR FREVAR er en aktiv og målrettet miljøbedrift. På grunn av sine forskjellige virkeområder innehar FREVAR en betydelig tverrfaglig kompetanse. Dette er en viktig og verdifull ressurs for bedriften. DRIFTSTØTTE Driftstøtten er et samlebegrep for interne støttefunksjoner som betjener alle FREVARs virksomheter. Herunder kommer blant annet regnskap, økonomi, innveiing av avfall, innkjøp, informasjon, sentralbordfunksjon, kontorstøtte, avtaler, renhold, IKT, stabsfunksjoner, laboratorietjenester og elektrikere. - Innkjøp og avtaler Offentlig innkjøp er et fagområde som stadig byr på nye utfordringer. Innkjøp har lenge vært definert som et satsningsområde for foretaket, og det arbeides kontinuerlig med å følge opp endringer i lover og regelverk. Målsetningen med foretakets innkjøpsarbeid er å skaffe nødvendige innsatsmidler til riktig pris, kvalitet og mengde i rett tid. I tillegg skal alle formelle krav i forbindelse med innkjøpsprosessen overholdes. Det arbeides aktivt og kontinuerlig med å konkurranseutsette alle kjøp over kr ,-, og innkjøpsarbeidet ved FREVAR KF følges opp av innkjøpsteamet. - Anbud Store deler av driften av energigjenvinningsanlegget og avfallshåndteringen er konkurranseutsatt. Det er derfor nødvendig å hente inn brensel og masser fra avfallsmarkedet. Det har vært utarbeidet flere tilbud i Det viktigste anbudet vi vant var restavfall fra Bærum kommune fom og års varighet. Det viktigste anbudet vi tapte var sykehusavfall fra Helse Øst og Sør. Å utarbeide tilbud innenfor våre virkeområder er blant våre viktigste arbeidsoppgaver i årene som kommer. - Internrevisjon I forbindelse med resertifisering av foretaket, foretok Veritas en gjennomgang av foretakets rutiner for innkjøp og avtaler. Gjennomgangen genererte ingen avvik. I etterkant har FREVAR likevel valgt å igangsatte en internrevisjon ved foretaket, med fokus på innkjøp, avtaler og lønn. Omvisning av skoleklasser fra hele kommunen, det fokuseres spesielt på 4. klassetrinn. Årlig konkurranse om utforming av julekort, i samarbeid med Glemmen vgs. Ny design på FREVAR web. Spørreundersøkelse ved gjenvinningsstsjonen. Årsrapporten produseres i egen regi. Avdelingsbrosjyrer produseres i egen regi. FrevarIntraNett brukes aktivt til intern informasjon, samt forskjellige interne hjelpesystemer som avvikshåndtering etc. Det annonseres i forbindelse med åpningstider, priser etc. Det ble utarbeidet en intern avfallshåndbok. Kundebrosjyre Det utarbeides pressemeldinger i forbindelse med forskjellige hendelser. - IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2006 var et godt driftsår både økonomisk og teknisk. Mindre problemer som følge av ustabil strømforsyning ble raskt utbedret og påvirket ikke driftstilgjengeligheten. Vannverket på Høyfjell ble tilkoblet telefonsentralen via IP-telefoni over fiberkabelen som ligger i ledningsnettet. Nettstedet er flyttet til ny server, og nytt verktøy for oppdatering er tatt i bruk. Uønskede besøk gjorde at det ble installert et nettverksbasert overvåkningsverktøy. 9 Informasjon Informasjon er at annet fagområde det har blitt arbeidet målrettet med i lengre tid. Det brukes ikke mye ressurser på dette, men satses på å, ved hjelp av egne krefter, øke kvaliteten på informasjonsarbeidet ved foretaket over tid. I 2006 har informasjonsarbeidet hovedsakelig vært fokusert på:

10 Det trådløse nettverksambandet på Øra ble oppgradert til 5GHz og dermed sikrere og raskere Kameraovervåkningen går for en stor del over dette nettet. Løsningen med blade som applikasjonservere har så langt vist seg som en pålitelig og robust løsning. På forbrenningsanlegget var det oppfølging av on-line instrumenter, hvor blant annet redundans på utslippsmålinger var i fokus. Laboratoriet har siden tidlig 2005 hatt en utplassert mentorstudent. Utplasseringen er del av et samarbeid mellom NHO/Høgskolen i Østfold og FREVAR. Flere andre bedrifter i Østfold tar også imot mentorstudenter. Her inngår en dag per uke på bedriften, og en rekke oppgaver som gjennomføres i samarbeid med bedriften. Første mentorstudenten ble ferdig på FREVAR desember 2006, og det er bestemt at vi viderefører ordningen. Ny student under mentorordningen kommer på plass tidlig i Kombinasjonen clusterservere og SAN har også vist seg meget stabilt. - Hovedlaboratoriet Generelt Hovedlaboratoriet, lokalisert ved Øra-anleggene, er et felles laboratorium for alle FREVARs driftsavdelinger. Sammendrag aktiviteter på laboratoriet i 2006 Oppdragene for driftsavdelingene reguleres ved arbeidsavtaler mellom laboratoriet og respektive driftsavdeling. Laboratoriet bistår både rutinemessig og på kort varsel når prosessanleggene opplever driftsproblemer eller ber om hjelp var et år preget av mange analyser og deltagelse i FoU-prosjekter. Vannverket med underlag for etablering av rensing med UV-stråling, tester med mikrosiler, etablering av førstefiltrat og algeovervåking kan nevnes. Laboratorieavdelingen ble i 2006 nedbemannet med 0,67 årsverk grunnet blant annet effekter av nedleggelsen av Denofaanlegget, effektiviseringer og økte krav til kompetanse. Ellers var 2006 også preget av rutinemessig driftsoppfølging på avløpsrenseanlegget (avløpsvann, slamkontroll, organiske substrat), biogass og von Roll anlegget. Tett oppfølging av von Roll anlegget i samarbeid med personalet på renseanlegget ga bra resultater med meget lave utslippstall. Laboratoriet ble på lik linje med alle andre avdelinger på FREVAR nøye kontrollert ved resertifiseringen av IK-/miljøsystemet ved FREVAR. Det gikk meget bra, og ingen avvik eller observasjoner ble registrert for laboratoriet. Drift, prosjekt- og optimaliseringsarbeid On-line instrumenter på FA. FoU-oppdrag vannverket. Kontroll av von Roll-prosessen. Oppfølging av slamkvalitet. Konsesjonsmålinger ved forbrenningsanlegget Karakterisering av nye og eksisterende avfallsfraksjoner. Vannbalansemodell for sigevann på deponi og sigevannskontroll. Kolbene inneholder en standardløsning som benyttes til kalibrering av instrumentet for tungmetallanalyser. FREVAR har svært lave utslipp av Hg i forhold til det som er satt som krav fra myndighetene. Se side 12.

11 ENERGIGJENVINNING Anlegget har i en årrekke hatt et godt utgangspunkt for å være konkurransedyktig på avfallsmarkedet. God kompetanse gjennom dyktige og erfarne operatører, innarbeidede rasjonelle driftsrutiner, langsiktige energiavtaler, høy driftstilgjengelighet, lave miljøutslipp og et anlegg med reduserte kapitalkostnader har plassert det i en posisjon blant de beste i bransjen. I løpet av de nærmeste årene utgår flere av de eksisterende avfallsavtalene for energigjenvinningsanlegget. Mellom ca tonn avfall må anskaffes/gjenanskaffes i perioden Som en forberedelse på skjerpet konkurranse i markedet, er det i 2006 blitt gjennomført flere tekniske tiltak, og fokuset på økonomi og energieffektivisering har økt. I det strategiske prosjektarbeidet FA- 2025, er restlevetiden for anlegget utredet ved å kartlegge eksisterende teknisk standard, behovet for fremtidig vedlikehold, påkrevde reinvesteringer, samt mulighetene for effektiviseringstiltak. Et slikt effektiviseringstiltak er en pågående kapasitetsutvidelse av ovnslinjene med 15 %. En rekke prosessforbedrende tiltak på ovnslinje 2 ble gjennomført ved høstrevisjonen. Planen er at tilsvarende kapasitetsutvidelse vil bli gjennomført på ovnslinje 1 høsten Produksjon Til tross for arbeid i forbindelse med kapasitetsutvidelsen og en utvidet revisjonsstans på ovnslinje 2, ble det satt ny rekord med en omsetning på tonn avfall til energiutnytting i anlegget. For tredje året på rad er målet oppnådd om å behandle over tonn avfall pr. år. Beregnet energiproduksjon levert fra kjelsystemet ble 203,9 GWh. Solgt energiproduksjon til industrikunder ble 171 GWh. Levert energi År Mengde (tonn) Levert energi (GWh) Energigjenvinning i % Redusert mengde CO 2 (tonn) Tilsvarer tonn fyringsolje ,9 97, ,3 97, ,5 98, Tekst Mengde Enhet Solgt damp 171 GWh Intern fjernvarme 25 GWh (beregnet) Tap i eksternt dampnett 7,9 GWh (beregnet) Totalt levert 203,9 GWh Avblåsning over tak 6,6 GWh Totalt produsert 210,5 GWh - Anleggets miljøstandard I henhold til anleggets konsesjonsvilkår skal det utføres to kontrollmålinger per år. Årets første måling ble utført u.17 av MetLab Miljö AB, og den andre i u.39 av TÜV. Begge firmaene er akkreditert for gjennomføring av prøveuttak og analyser i forbindelse med konsesjonsmålinger. Den andre målingen (TÜV) viste den laveste dioksinkonsentrasjonen siden oppstarten av posefiltret i Dette viser, sammen med de andre lave utslippene, at renseprosessene fungerer som de skal, og ikke minst viktig, at posefiltret selv etter 7 års drift fungerer meget bra Avfall til energigjenvinning. Samlet driftstilgjengelighet: 8056 timer = 92,2 %. Energigjenvinningsanlegget - Et utvalg av prosjekter og mål Reduksjon av antall CO-avvik. Reduksjon av lut og syre i avsaltningsanlegget. INCONEL reduksjon av kjelkorrosjon. > tonn avfall til energigjenvinning. Nye avfallskontrakter. FA Fredrikstad Fjernvarme, utbygging. Forprosjekt nye avfallskraner. Kapasitetsøkning i FA - omfang og kostnadsestimat. Karakterisering av bunnaske. Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg. Videre drift eller avvikling av SYFA-anlegget. Klargjøring av blekjordsrommet. Nytt verktøylager. Rehabilitering av dampturbin. 11

12 - Konsesjons- og kontrollparametere Parameter Snitt Måling Måling Krav fra 2003 Måleenhet Støv 0,21 <0,03 <0,04 10,0 mg/nm 3 Hg 0,43 <0,02 0,04 30,0 µg/nm 3 Cd+Tl 1,6 <0,02 0,02 50,0 µg/nm 3 As+Co+Cr+Cu+Mn+Pb+Ni+Sb+Sn+V 23,0 1,3 4,7 500,0 µg/nm 3 SO 36,0 48,0 31,0 50,0 pr døgn mg/nm 3 SO 2 7,30 9,50 * 50,0 mg/nm 3 TOC 0,40 0,44 <0,4 10,0 mg/nm 3 HF 13,87 <8,0 5,0 1000,0 µg/nm 3 HCl 0,29 0,06 * 10,0 mg/nm 3 Dioksiner 0,02 0,004 0,0007 0,1 ng/nm 3 NH 3 0,31 0,17 * 10,0 mg/nm 3 NOx 263,0 158,0 * 200 (fra 1/1 2006) mg/nm 3 *) Parametere måles ved utvidet konsesjonsmåling en gang per år. De overvåkes hele tiden med on-line målere. Anlegget har fortsatt tidvis problemer med å overholde kravet til CO ved oppstart med kalde ovner, og ved nedfyring til revisjonsstopp og lignende. En rekke tiltak er iverksatt, og frem for alt økt kapasitet på viftene som tilfører forbrenningsluft har redusert antallet avvik. 12 DESTRUKSJON AV SMITTEFARLIG AVFALL(SYKEHUSAVFALL) Norges eneste spesialanlegg for destruksjon av smittefarlig avfall fikk sitt siste driftsår i Garantisykehusene varslet høsten 2005 om at avtalen med FREVAR opphører ved kontraktens utløp, dvs med virkning fra Begrunnelsen for oppsigelse av avtalen var at Helseforetaksloven ikke tillater enkeltsykehus å inngå selvstendige avtalegarantier, eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Helseforetakene konkurranseutsatte derfor sluttbehandling av smittefarlig avfall. Avfallet sendes nå til Danmark. I anleggets siste driftsår ble det destruert 830 tonn smittefarlig avfall. Avfallsmengden har økt jevnt over de to siste årene, og var på et forsvarlig nivå for å drifte anlegget etter forretningsmessige prinsipper. Knapt 2/3 av avfallet ble levert fra de tre garantisykehusene. Resterende avfallsmengde ble levert fra forskjellige sykehus i sør-norge. Smittefarlig avfall (i kg) FREVAR har over flere år hatt kontakt, og ført korrespondanse, med garantisykehusene, SFT, Sosialog Helsedepartementet, samt Miljøverndepartementet for å avklare gjeldende rammevilkår, i den hensikt å sikre videre drift av anlegget. Dette arbeidet førte ikke frem, og videre drift lot seg derfor ikke realisere. Driften på anlegget ble derfor offisielt stanset

13 AVFALLSHÅNDTERING Også 2006 har vært et år med stor økning i aktivitetsnivået i avdelingen. Dette gjenspeiles i økt mengde mottatt avfall til de fleste behandlingsområdene. Arbeidet med å utvikle økt forretningsdrift i avdelingen har gjennom egen praksis og strategisk samarbeid med andre selskaper kommet et godt stykke videre i Deponi og behandlingsområder I tråd med nye og skjerpede signaler fra tilsynsmyndighetene har avdelingens anlegg i løpet av de siste årene vært revidert gjennom uanmeldte og meldte revisjoner utført av Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Mattilsynet. Fylkesmannen bemerket at avdelingen har meget dekkende registrering av avfallsstrømmene, samt gode rutiner for kontroll og avviksbehandling. Kun mindre anmerkninger ble gitt. Avdelingen har ansvaret for drift av følgende områder: Gjenvinningsstasjonen, inkludert mottak av farlig avfall fra miljøstasjonene. - Utvidelse av gjenvinningsstasjonen Siden åpningen av gjenvinningsstasjonen har antall besøkende og innlevert avfallsmengde hatt en jevn årlig økning. Resultatet av dette er at dagens kapasitet med hensyn til plassbehov også har økt. Det er derfor satt i gang planlegging av en mulig utvidelse av eksisterende gjenvinningsstasjon. - Utvidet åpningstid I tillegg til eventuell plassutvidelse har FREVAR innført utvidete åpningstider på lørdag og torsdag i vinterhalvåret, og utvidet åpningstid hver dag i sommerhalvåret. Dette vil gi innbyggerne i Fredrikstad stor fleksibilitet med hensyn til levering av avfall, og vil også kunne medføre redusert kødannelse. - Mottak av lettere forurenset masse Mottak av lettere forurensede masser gjøres i samarbeid med Bioressurs Østlandet AS. FREVAR har i 2006 tatt i mot lettere forurensede masser fra nedlagte og eksisterende bensinstasjoner i Østfold i forbindelse med renovering og masseutskifting. Dette er forurensningstyper som det ved hjelp av biologisk behandling - kompostering - er mulig å bryte ned. Jorden kan deretter gjenbrukes i landskapsutforming, eller til opparbeidelse av for eksempel voller og brannskiller i deponiet ved FREVAR. Denne formen for biologisk behandling av forurenset jord er velkjent, og er en ofte anvendt metode. I all jord finnes det naturlige forekomster av bakterier og mikroorganismer. Disse mikroorganismene vil bryte ned forurensingsforbindelsene i jorden. For å øke den bakteriologiske nedbrytningstiden, vendes rankene med jordmasser regelmessig. Det som skjer da er at det tilføres oksygen til bakteriene,og nedbrytningen optimaliseres. Til dette benyttes eget maskinelt utstyr ved FREVAR som f.eks hjullaster. For å øke nedbrytingen kan det tilsettes næringsstoffer (nitrogen og fosfor). Behandlingstiden er mellom ½ til 1 år. Analyser vil vise når massene er ferdigbehandlet. Gjenvinningsstasjonen har en stor utfordring i å tilrettelegge for den økte avfallsstrømmen, og samtidig mestre nye krav til sorterings- og servicegrad. Generelt får tilbudet god tilbakemelding fra våre kunder, men antallet klager i forhold til bla. åpningstider, kødannelse perioder av året, og ordningen med skille mellom privat/ næring har økt de senere år. I samarbeide med TD Renovasjon er det derfor startet en utredning med tanke på å bedre det samlede tilbudet innen håndtering av grovavfall i Fredrikstad. Kilo Materialgjenvinning Energigjenvinning Deponering Ekstern sortering Grovavfall fra husholdningen levert til gjenvinningsstasjonen.

14 - Inspeksjoner og kontroll Det gjennomføres ukentlig inspeksjoner av alle anleggene i avdelingen, samt kontroll av avfallet som kjøres til deponi. Dette gjennomføres for å rette søkelyset på eventuelle driftsavvik og miljøavvik med hensyn til å avdekke farlig avfall tilkjørt til deponiet. I tillegg ble det utført 9 ikke-varslede stikkprøver i løpet av året. Avfallets sammensetning blir kontrollert, avfotografert og skriftlig rapportert. Eventuelt avfall som ikke skal leveres til deponiet blir avviksbehandlet og rapportert til avfallsleverandør. Det er utarbeidet en informasjonsfolder med oversikt over alternative leveringssteder av næringsavfall. - Prosjekter Klargjøring av grunn for deponi i eksisterende sjøområde. Strategi for alternativ avfallshåndtering. Innkjøp av ny hjullaster. Utvikling og drift ved avfallsmottaket. Utvidelse av gjenvinningsstasjonen. Deponiplan for Øra fyllplass. Avslutning av deponiparsell. 14 Totalt håndtert av FREVAR Materialgjenvinningjenvinning behandling Energi- Annen Avfallskategori Avfall totalt Deponi Gjenvinningsstasjonen (GS) Restavfall fra husholdningen til energigjenvinning (FA) Næringsavfall Risikoavfall (SYFA) Restprodukter (avfall) fra egen virksomhet Totalt håndtert avfall i FREVAR regi og avfall produsert internt Totalt håndtert av FREVAR inkludert avfall videresendt til ekstern behandling. Tall i kilo. Ekstern sortering Annen behandling Biocelle Balletering Barkseng Smittefarlig avfall Septikk, mellomlager posef.støv SUM annen behandling Tabellen viser innhold i kolonnen Annen behandling fra tabellen ovenfor. Tall i kilo. - Sigevann Sigevannsmengden varierer mye etter årstiden, og påvirkes mest av de naturlige skiftinger i værforholdet. Sigevann kommer fra nedbør på deponioverflaten, grunnvann eller fra overflatevann som medfølger avfallet. Sigevannsmengdene overvåkes daglig ved visuell inspeksjon, ukentlig kontroll i pumpestasjoner, og kontroll av sigevannsnettet utført av driftsoperatører fra Renseanlegget. I tillegg utfører rådgiver for avfallshåndtering ukentlig kontroll med skriftlig rapportering av nivåer og pumpet mengde. Sigevannsmengder/nedbør pst 611/pst 615 m3 sigevann JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI pst 611 mst 615 nedbør, mm AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER mm nedbør Det er en kraftig økning i registrert menge sigevann fra 2005 til 2006, med tidvis høye sigevannsnivåer på deponiet. Som det fremgår av diagrammet er årsaken stor nedbørsmengde i 4. kvartal. I den sammenheng ble det innmeldt et systemavvik i forhold til planlegging, handlingsplaner og miljørisikoanalyse ved store sigevannsmengder. FREVAR har som målsetting å utvikle anlegg for behandling og gjenvinning, der sluttdeponering får en mer underordnet rolle. Dermed øker avfallsdeponiets levetid, og forurensinger til luft og vann reduseres.

15 VANNVERKET Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet, som er en biarm til Glomma. Derfra renner vannet igjennom en 3 km tidligere tømmertunnel og videre gjennom vannledninger via selvfall og pumping. Fra pumpestasjonen løftes vannet ca 60 m opp gjennom en ca 2 km lang pumpeledning. Vannet behandles ved vannverket på Høyfjell. Høyfjell - Prosess Vannverket er et fullrenseanlegg med koagulering, flokkulering, sedimentering, filtrering og desinfisering. Det benyttes aluminimumsulfat som fellingskjemikalium, polymer som hjelpekoagulant, natronlut til ph-justering og natriumhypokloritt til desinfisering. Koagulering og sedimentering er delt i 2 paralleller, mens filtrene er delt i 8 enheter. Filtrene er tomediafiltre med 0,65 m støttegrus og sand, og 0,8 m Filtralite. Prosessen overvåkes og reguleres av et avansert prosesskontrollsystem. Driftsdata Produsert mengde (m 3 ) Internt bruk (m 3 ) Solgt vann (m 3 ) Bassengkapasitet rentvann (m 3 ) Det ble produsert m 3 drikkevann ved renseanlegget på Høyfjell i Dette er en betydelig økning fra Internt bruk av vann har også økt, og det har sammenheng med at produksjonen er høyere, samt at filtrene spyles konsekvent hvert døgn. - Kjemikalieforbruk Vannverket har siden 2005 styrt kjemikaliedoseringen automatisk etter online instrumentene på farge og turbiditet. Eventuell justering av doseringen skjer fire ganger per døgn basert på gjennomsnittet av målingene de siste seks timene siden forrige justering. Kjemikaliemengden blir regnet ut fra en teoretisk formel. I tillegg kan driftsoperatøren justere denne verdien ved å korrigere med en faktor. Eller også legge inn egen analyseverdier ved behov og kjøre manuelt. Vannverket har opplevd det positivt å justere kjemikaliene automatisk, ved at dette har gitt mest mulig optimal dosering igjennom hele døgnet. Effekten av denne styringen ser man også i Til tross for stor økning i vannforbruket så har kjemikalieforbruket vært på samme nivå som året før. En automatisk styring samt god oppfølgning fra driftsoperatørene på vannverket har gitt det gode resultatet. - Kvalitet og kontroll Vannkvaliteten på råvann og rentvann overvåkes kontinuerlig. Det blir tatt vannanalyser hvor resultatene fortløpende blir overført til dataskjerm i kontrollrommet. I tillegg utføres det et prøveprogram for analyser ut i fra krav i drikkevannsforskriften. Programmet er satt opp i samarbeid med Mattilsynet. Vannverket utfører kontroll-/driftsanalyser minimum en gang per uke. Dette blir journalført i egne rapporter i driftskontrollsystemet. Vannverket har redusert kraftig på egne analyser, og bruker mer aktivt online instrumentene for sentrale parametere. Turbiditet (FTU) Farge (mg Pt/l) ph Aluminium (mg/ l) År Råvann Rentvann Råvann Rentvann Råvann Rentvann Rentvann ,0 0, ,6 8,2 0, ,9 0, ,5 8,2 0, ,9 0, ,5 8,3 0,042 Krav - 1, ,5-9,5 0,200

16 16 Som kvalitetssikring har FREVARs hovedlaboratorium på Øra foretatt et kontrollprogram av vannverkets laboratorium. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og tar kontrollprøver annenhver uke. Vannverket har igjennom flere år slitt med dårlig og ustabilt råvann. Det har vært en forverring av kvaliteten på råvannet de siste 5 årene. I tillegg varierer råvannet mye i løpet av året. Gjennomsnittsverdier over måned på fargetall og turbiditet har i 2006 variert fra henholdsvis 127 til 258, og fra 12,9 til 25,0 i den verste måneden i Dette har medført en del variasjoner av driften til anlegget, og utfordringer med hensyn til optimal drift. - Avvik Det ble registrert 4 eksterne avvik på vannverket i Eksterne avvik meldes ved overskridelse på gjeldende drikkevannsforskrift, på manglede leveranse av drikkevann, eller ved alvorlige hendelser på mannskap, utstyr og annet. Det har vært avvik på TOC, aluminiumsrest og i tillegg har det vært to avvik på bakteriologiske analyser. En på Clostridium Perfringens (2 stk per 100 ml) og en på koliforme bakterier (1 stk per 100 ml). Samme dag som avviket på Clostridium Perfringens, ble det målt overvekst av samme parameter i råvannet. For begge de bakteriologiske analysene ble det tatt ut ny prøve umiddelbart da prøven var analysert, i begge tilfeller viste ekstraprøven ingen utslag. - Nyanlegg og større utbedringsarbeider Av utbygninger eller større prosjekt/arbeider som planlegges og starter opp i 2007 kan det nevnes: UV-anlegg bygges og settes i drift Førstefiltratsbehandling av spylevann fra filtrene ferdigstilles fra januar Utredning av sil på råvannet. Tilstandsvurderinger av råvanns- og rentvannsledninger fortsetter (stor lekkasje over Visterflo tettet i 2006). Skifte omrørere. Rehabilitering bygg vannverket. Utredning installasjon varmepumpe. Rehabilitering høydebasseng. Ny oljetank til oljefyren. - Besøk på vannverket I alle år får vannverket besøk av mange forskjellige grupper til omvisning. I 2006 var det 365 registrerte besøkende på vannverket. Dette over 50% mer besøkende enn i Besøket på vannverket består vesentlig av skoleklasser. Vi ser meget positivt på at yngre generasjoner får se at vann i springen ikke er en selvfølge, men at det må igjennom en større prosess før det kommer i deres kraner. m Historisk vannforbruk Gjen.: Maks: Min:

17 RENSEANLEGGENE FREVAR renseanlegg Øra RA er et mekanisk/kjemisk anlegg som renser avløpsvann fra Fredrikstad og Hvaler kommuner. Tilhørende er også 10 pumpestasjoner med ledningsnett. FREVAR drifter også et naturbasert renseanlegg - Kvernhuset RA, et anlegg for vannbehandling fra røykgassrensetrinnet fra forbrenningsanlegget - von Roll, samt sigevannsnettet på deponiet med tilhørende pumpestasjoner. I tillegg kommer substrat mottak og driftsansvaret for Fredrikstad Biogass AS. Sedimenteringsbassengene - Øra RA Driftsdata I løpet av året har det blitt tilført m 3 avløpsvann til renseanlegget. Av denne mengden har m 3 passert det kjemiske trinnet, og m 3 gått i overløp. Avløpsvannet som renner i overløp blir renset mekanisk. Driftsdata Vannmengde tilført (m 3 ) Til kjemisk trinn (m 3 ) Overløp (m 3 ) Forbruk av JKL (tonn) Spesifikk forbruk av JKL (g/ m 3 ) 240,6 223, Utskilt mengde sand og ristgods (tonn) ,6 203,5 Det har vært en betydelig økning i tilførte vannmengder i Den høyeste mengden registrert på mange år. Dette har også medført en stor økning av vann til overløp sammenlignet med 2005, men er omtrent på nivå med tidligere år. Mengden avløpsvann til det kjemiske rensetrinnet er betydelig høyere, og dermed er mer vann renset både mekanisk og kjemisk. Slamdisponering Det er i løpet av året blitt produsert i alt 7856 tonn slam med et tørrstoffinnhold på 26,5 %. Dette er 680 tonn mindre enn i 2005, men med over 2% høyere tørrstoffinnhold. Grunnet forhøyede verdier på termostabile koliforme bakterier (TKB) må slammet langtidslagres for å ivareta hygienisering. Dette førte til økte mengde på lager i Situasjonen for 2006 har vært mer positiv. Behandling Jordforbedring Toppdekke Grøntarealer Lager Deponi Mengde produsert Det siste halve året har det vært lange perioder uten forhøyede TKB-verdier. Vi antar at dette skyldes overgangen til Termofil Utråtning (høyere temperatur i råtnetankene). Konsesjons- og kontrollparametere Avløpsrenseanlegget har per 2006 konsesjon på Tot-P (Total fosfor) og TOC (Totalt Organisk Carbon) som anlegget blir målt etter. Konsesjonsmålingene, i henhold til årsrapporten fra Driftsassistansen, viser en renseeffekt på Tot-P på 83%, og TOC på 62 %. Tot-P renseeffekten ligger under konsesjonskravet for renseeffekt. Konsesjonskravet for konsentrasjon er overholdt for begge parametrene. Avløpsrenseanlegget klarte konsesjonskravet for renseeffekt inntil de siste månedene av året. Den store avløpsmengden, grunnet store nedbørsmengder som ble tilført anlegget disse ukene, medførte en markant reduksjon i renseffekten regnet som årsgjennomsnitt. Parameter Innløp Utløp Effekt (%) Krav (%) Min 0,8 0,07 Tot-P Middel 2,6 0, Maks 6,2 0,67 Min 23,0 13,0 TOC Middel 75,6 26, Maks 210,0 65,0 Min 70 45,0 KOF Middel 328,3 151, Maks 730,0 310,0 Min 11,0 5,0 BOF 5 Middel 96,9 23, Maks 260,0 77,0 Min 1,9 0,3 - Tot-N Middel 26,2 19,3 - - Maks 45,0 36,3 - I de kommende nye forskrifts- og konsesjonskravene, vil det være krav om 90 % renseeffekt i forhold til Tot-P. Kravene vil bli gjort gjeldende fra Avløpsrenseanlegget Øra RA har her en stor utfordring, og har satt det som et avdelingsmål for 2007 å nå 90 % renseeffekt.

18 18 - Kvernhuset renseanlegg Kvernhuset RA er et naturbasert renseanlegg som renser avløpsvann fra Kvernhuset skole og 6 eneboliger. Anlegget består av en slamavskiller og innløpskum etterfulgt av et biofilter og to fosforfilter. I tillegg er det et barkfilter for luktfjerning. FREVAR har hatt driftsansvaret for anlegget siden Driftsdata Renset vannmengde (m 3 ) Overløp (timer) Slamtømming (m 3 ) 78, I løpet av 2006 er det blitt renset 8675 m 3 avløpsvann, som tilsvarer 167 m 3 /uke i snitt over året. Dette er en øking fra 2005 på ca 15 m 3 /uke. Anlegget har gått i overløp til sammen 479 timer i løpet av Det er en betydelig øking fra Dette skyldes i hovedsak vårens store snøsmelting og store nedbørsmengder mot slutten av Substrat og biogass Avløpsrenseanlegget produserte Nm 3 gass fra det utråtnede slammet. Dette er en betydelig økning fra 2005 på over Nm 3. Årsaken til økningen skyldes tilsetning av diverse substrat til råtnetankene. Substratet kommer i tillegg til det vanlige slammet. Gassen blir utnyttet til: Gasskjele (varme til renseprosessen samt oppvarming), Fredrikstad Biogass AS (FBAS, konsentrer metaninnholdet i gassen og produserer drivstoff), Overskuddsproduksjon (brennes av i fakkel). Energien blir ikke maksimalt utnyttet per dato. I løpet av 2007 skal det ses på mulighetene for å øke utnyttelsesgraden og redusere avfaklingen. FBAS hadde i 2006 et beregnet mottak på Nm 3 rågass. Fra denne mengden er det produsert og solgt Nm 3 biogass med et innhold av metan (CH 4 ) på 96 % (±2%). Sammenlignet med 2005 er dette en økning på Nm 3. Økningen skyldes i hovedsak noe økt kjøring med biogassbussene til Borg Buss AS, Teknisk Drifts renovasjonsbil og avløprenseanleggets kjøp av gassbil. - von Roll anlegget Dette anlegget, som behandler vann fra våtvaskeren i energigjenvinningsanlegget, har blitt tilført m 3 vann, av disse har m 3 gått til utløp. Resten er blitt sendt tilbake til våtvaskeren og gjenvunnet. Tilført vannmengde har hatt en liten nedgang, mens vann til utløp har hatt en betydelig nedgang. Det betyr at anlegget har resirkulert mer tilbake til våtvaskeren. Driftsdata Vannmengde tilført (m 3 ) Vannmengde til utløp (m 3 ) Forbruk av polymer (TMT-15) kg Forbruk av hydratkalk (tonn) Analyseresultatene viser bra renseresultater for alle konsesjonsparametere. Antallet avvik fra 2005 viser en betydelig nedgang. Det har i løpet av 2006 vært jobbet aktivt med å forbedre renseresultatene fra Noen rutiner er blitt endret, og det er gjort noen driftsendringer som sikrer at utløpsvannet har en kvalitet som ikke overskrider konsesjonsgrensene. Det har vært 3 hendelser med for høy SS (suspendert stoff) i forhold til konsesjonsgrensen. - Prosjekter Det er utført en rekke prosjekter og større vedlikehold på alle prosessanleggene. Kvernhuset og pumpestasjoner/ledningsnett kommenteres i respektive kapitler. Ellers er følgende utført: Avløpsrenseanlegget: Termofil Utråtning. Ny kjemikalieleveranseavtale med Kemira. Skiftet ut flere pumper på pumpestasjonene. Utbedringer i forbindelse med økt gassproduksjon. Ny biogassdrevet vaktbil.

19 Forretningsområder FREVARs fokus på samfunnsansvarlig forretningsdrift og forretningsutvikling sikrer Fredrikstad kommune avkastning på investerte midler, og bidrar til rimelige tjenester av god kvalitet til byens innbyggere og næringsliv. Noe over 50 % av FREVARs omsetning er innenfor forretningsområdet. Vår aktivitet er i grensesnittet bedriftsøkonomi samfunnsøkonom. Vi har et forretningsmessig samarbeid med flere private aktører, det gir FREVAR en bedriftskultur som bygger på kompetanse og verdier fra både privat og offentlig virksomhet. Vi mener at dette er en viktig faktor for de gode resultater foretaket som helhet oppnår, og at fortsatt forretningsutvikling og privat-offentlig samarbeid er nødvendig for å sikre vår konkurranseevne fremover. All forretningsutvikling og drift er basert på foretakets vedtekter og vedtak i våre styrende organer. Bio-El Fredrikstad AS - BEF FREVAR har fremfeste, samarbeids og operatøravtale med BEF. BEF har vært under planlegging og prosjektering siden I denne perioden har rammevilkårene for etablering av anlegg for energiutnyttelse av avfall endret seg vesentlig. Mens rammebetingelsene har vært gode i Sverige i hele perioden, er de ikke blitt bedret i Norge, selv etter betydelig interessearbeid fra bransjen. Dette har medført en betydelig kapasitetsøkning i Sverige, mens kapasiteten faktisk er blitt noe redusert i Norge. Innføring av forbrenningsskatt i Sverige har imidlertid balansert avfallsmarkedet for husholdningsavfall noe i 2006, og det er en betydelig optimisme også blant flere norske utbyggere. Det var derfor gledelig at året 2006 ble et år hvor BEF-prosjektet ble tatt over av Hafslund ASA, som på en profesjonell og måte har satt anlegget under bygging. Ved utgangen av 2006 lå prosjektet an til å nå en tidsplan som tilsier oppfyring mot slutten av Etableringen av BEF er viktig for bla. FREVAR, Østfold Gjenvinning AS og Fredrikstad Fjernvarme AS. Anlegget vil gi nye arbeidsplasser, oppbemanning er startet i 2006, og økt produksjon av miljøvennlig energi. For FREVAR som driftsoperatør, er anlegget også viktig for å øke egen konkurransekraft i avfallsmarkedet. Østfold Gjenvinning AS - ØGAS (eierskap - 34,02%) For FREVAR er ØGAS strategisk viktig. Gjennom et strategisk eierskap og samarbeid med Veolia Miljø AS og Ødegaard Transport AS, ønsker vi å delta i den delen av verdikjeden som omhandler sortering av næringsavfall for materialgjenvinning, brenselproduksjon og forsvarlig sluttdeponering (deponifraksjon). Eierskap i ØGAS har gitt oss økonomisk avkastning og kompetanseoppbygging. ØGAS gir oss mulighet til, på forretningsmessig gode betingelser, å få behandlet egne fraksjoner (trevirke og forsortert grovavfall) samt få avfallsbasert brensel og deponifraksjon fra ØGAS til behandling i våre anlegg. Året 2006 har vært preget av at hele avfallsmarkedet for næringsavfall har vært under prispress, med reduserte marginer og redusert avkastning som følge. Dette skyldes kraftig økende eksport til Sverige, ca tonn næringsavfall i 2005, og fortsatt deponering til dumpingpriser i påvente av deponiforbudet for nedbrytbart avfall fra Markedssituasjonen antas å vedvare et stykke ut i Innføring av et deponiforbud, samt mulig innføring av forbrenningsskatt også på næringsavfall i Sverige, forventes å endre markedet etter Styret i ØGAS har arbeidet med strategi for selskapets utvikling i forhold til marked og utvikling. Som et resultat av dette er det bla. investert i en grovkvern og en plasthall, for økt fokus på produksjon av avfallsbasert brensel. Destruksjonsanlegg for smittefarlig avfall - SYFA (eierskap 100 %) FREVAR fikk i november 2005 en avklaring om at videre SYFA-drift iht. dagens kontrakt ikke er aktuelt. Dagens kontrakt ga mulighet for forlengelse for en ny femårs periode etter , med videreføring av garantier for drift og kapitalkostnader. Dagens garantister (helseforetakene, tidl. fylkeskommunene) kan imidlertid iht. Helseforetaksloven ikke gi videre driftsgarantier. FREVAR har over flere år tatt opp problemstillingen rundt videre drift med SFT, diverse departementer og det politiske systemet, uten at dette har gitt nødvendige og konkrete avklaringer. FREVAR har gjennom femten år drevet anlegget etter selvkostprinsippet (uten fortjeneste), slik sett har vi ikke hatt foretningsmessig motiv for å søke videre drift. Imidlertid var vi av den oppfatning at det samfunnsmessig var galt å behandle smittefarlig sykehusavfall som en ordinær vare. Femten års drift har dokumentert at behandling av smittefarlig avfall har vesentlige etiske, miljømessige og smittemessige aspekter. I tillegg var SYFA det eneste anlegget av sitt slag i landet, og derfor av en mulig beredskapsmessig betydning.

20 20 Helse Øst HF og Helse Sør HF valgte i 2006 allikevel å legge behandlingen av smittefarlig avfall ut på anbud. Oppgitt årsak var bla. forholdene rundt Helseforetaksloven. FREVAR ga, etter avklaring med eier, inn tilbud på behandling av smittefarlig avfall. Som ventet var tilbudet ikke konkurransemessig på rent forretningsmessig grunnlag. Eksport av det smittefarlige avfallet til et større anlegg i Danmark, etter mellomlagring i Norge, var rimeligere. SYFA-anlegget, som ble etablert av det offentlige helsevesenet for å løse et alvorlig samfunnsproblem og drevet for det offentliges penger med offentlig garanti, ble stengt FREVAR vil takke de tidligere fylkeskommunene, og senere helseforetakene, for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år. Samarbeidet iht. kontrakt ble avsluttet på en profesjonell og konstruktiv måte. Bioressurs Østlandet AS BRØAS (eierskap 50 %) BRØAS er etablert sammen med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. Selskapet ble etablert med minimumskapital som et drifts- og FoU selskap. Hovedaktivitet i 2006 var mottak og behandling av lettere forurensede masser (ca tonn). Selskapets utvikling og resultat i 2006 var meget god. Av forretningsutvikling som utredes, er bla. produksjon av organisk gjødselvare, utråtning med biogassproduksjon, brenselsproduksjon og produksjon av gjenbruksmasser. Fredrikstad Biogass AS - FBAS (50 % eierskap) Driften av FBAS har gått stabilt og bra i 2006, driftstilgjengeligheten for våre kunder har vært nær 100 % (alltid gass til kunden). Som følge av at investeringen i nye busser hos hovedkunden (Borg Buss) ligger etter forutsatt plan, går selskapet med et økonomisk underskudd, som har blitt dekket opp av aksjonærbidrag. To nye busser er satt i bestilling i løpet av året (opp til totalt 6 busser) som følge av offentlig støtte fra fylkeskommunen. FREVAR anskaffet i løpet av året en ny vaktbil på biogass, og har derved totalt 4 biler som går på slik drivstoff. Viktige utfordringer for FBAS er fortsatt å øke salget av biogass (til både busser, renovasjonsbiler og person-/tjenestebiler), etablere en sentrumsnær fyllestasjon samt sikre en bedre reservegassløsning. Produksjonen av biogass basert på mottak og behandling av substrat (behandlet matavfall) har fungert godt. Dette gir en økt sikkerhet for at FREVAR kan levere avtalefestet mengde biogass (rågass) til FBAS. Kommunestyret vedtok i 2006 enstemmig en sak om virkemidler for økt bruk av biogass i Fredrikstad kommune. Biodrivstoff er et satsingsområde både i EU og nasjonalt. Biogass har i flere vurderinger fremstått som et meget bra biodrivstoff, og det klart beste i forhold til nettoeffekt for CO 2. Året 2006 ga et gledelig økt fokus på biogass, noe FoU prosjektet E6 som biogassvei er et godt eksempel på. Fredrikstad Fjernvarme AS - FFAS (eierskap - 32,5 %) FREVAR tok initiativet til etablering av et fjernvarmesystem i 1997, Fredrikstad Energi kom raskt med og stiftet selve selskapet. Siden har en rekke eiere (Vattenfall, Sydkraft og nå Fortum) bidratt til utviklingen. I dag eies selskapet av Fredrikstad Energi, Fortum og FREVAR. Fredrikstad kommune har støttet utviklingen hele veien og etableringen går bra. FREVAR har fra 2004 hatt ansvaret for drift av flere varmesentraler (ca. 12 i 2006), hvorav sykehuset Østfold er den største. FREVAR deltar også aktivt i videreutviklingen av selskapet gjennom deltagelse i styret for FFAS, og opp mot kommunestyret. Ved utgangen av 2006 kan vi konstatere at prosjektet har utviklet seg til et omfattende rørsystem med en samlet investeringsramme på godt over 100 mill. kroner En viktig avklaring for FFAS i 2006 var byggestart for Bio-El Fredrikstad AS, som vil bli selskapets hovedvarmekilde fra årsskiftet 2007/2008. Fjernvarme er viktig for det globale og lokale miljøet, og som grunnlag for kraftvarmeproduksjon (elektrisitet + varme). For FREVAR er fjernvarmeetableringen av spesiell strategisk betydning. Vi ønsker både å tjene penger på etableringen, sikre en miljøvennlig varmeforsyning til beste for byens innbyggere samt sikre vår fremtidige energiavsetning i en situasjon hvor dagens energikunder ikke kan/ønsker å kjøpe damp. Forretningsområde avløp Aktiviteten bygger på egenkapital i omstillingsfond og utstyr fra tidligere Denofa RA, samt rensing av avløp for Hvaler kommune. Det ble i 2006 utredet mulighet, og gitt tilbud om, å rense prosessavløp for Uniol AS (biodiesel). Noe bassengkapasitet brukes av Von Roll RA. Bruk av basseng for separat sigevannrensing utredes. Sigevannsrensing kommer trolig som nytt lovpålagt krav. Investering i biogassmotor for kraftvarmeproduksjon utredes. Andre forretningsmuligheter utredes. Forretningsområde avfall Aktiviteten bygger i hovedsak på den forretningsmessige delen av deponidriften avfallshåndteringen. Aktivitetene er ikke skarpt avgrenset, men hovedfokus i 2006 har vært å få på plass nye feste/leieavtaler for våre områder mot øst ( FREVAR Øst ) - dvs. ut til og med steinsjete. Videre har det vært arbeidet med å søke dispensasjon og rammetillatelse slik at disse områdende kan tas i bruk til hhv. mottak for rene masser i FREVAR-regi og utleie av tomt til Masse Gjenbrukssenteret.

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer