Carolyn Webster-Stratton. Program for foreldre, barn og ansatte i skoler, SFO og barnehager. Forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Carolyn Webster-Stratton. Program for foreldre, barn og ansatte i skoler, SFO og barnehager. Forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn"

Transkript

1 Carolyn Webster-Strattons Carolyn Webster-Stratton Program for foreldre, barn og ansatte i skoler, SFO og barnehager Forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn

2 DUÅ De utrolige årene Noen barn har mer temperament enn andre, og kan ha en atferd som er krevende for foreldre, og personalet i skole, SFO og barnehage. Noen av dem er mer ulydige og trassige enn hva som er vanlig for alderen. Andre av disse barna kan ha et reaksjonsmønster preget av vold og destruktivitet. De kan skape uro og bråk i klassen, gruppen eller i barnehagen. Voksenpersonene rundt disse barna kan opp leve det frustrerende når de ikke klarer å møte barna på en god og hensiktsmessig måte. Kontakten med barna kan ofte være preget av negativt samspill, masing og straffe reaksjoner. Barna opplever verden som uforut sigbar og at de ofte får skylda for alt som er galt. Noen av dem sliter derfor med angst og depresjon. Omtrent halvparten av disse barna møter også kriteriene for ADHD. Når atferdsproblemer debuterer i førskolealder eller tidlig skolealder er barnet i økt risiko for vedvarende alvorlige atferdsvansker og anti sosial utvikling. Ca. 2½ % av barnebefolkningen i Norge har alvorlige atferdsvansker. Dette tilsvarer et barn i hver barnehagegruppe eller skoleklasse. Tar vi med de med mod erate atferdsproblemer blir tallet høy ere, opp mot 4-5 %. Barn 3 8 år DINOSAUR SKOLE I SMÅGRUPPE Program for ansatte i skoler/sfo/ barnehager Carolyn Webster-Strattons De utrolige årene (DUÅ) er et tiltak for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn i alderen 0 12 år. I Norge består DUÅ av følgende program: Foreldreprogram BABY/SMÅBARN (kommer) for foreldre til barn mellom 0 3 år FØRSKOLEALDER (kommer) for foreldre til barn mellom 2 6 år SKOLEALDER for foreldre til barn mellom 6 12 år ADVANCED for foreldre til barn mellom 3 12 år Barneprogram DINOSAURSKOLE i smågruppe for barn mellom 3 8 år DINOSAURSKOLE for klasserom, SFO og barnehage for barn mellom 3 8 år Skole- og barnehageprogram SKOLE OG SFO for ansatte som arbeider med Barn 3 8 år DINOSAUR SKOLE i klasserom/ barnehage elever i klassetrinn (med tilpasninger kan klassetrinn inkluderes) BARNEHAGE for ansatte som arbeider med barn i alderen 3 6 år. Program for foreldre til barn i alderen 0 3 år (kommer) Program for foreldre til barn i alderen 2 6 år Program for foreldre til barn i alderen 2-8 år. Primærforebyggende kurs, 6 uker (kommer) Program for foreldre til barn i alderen 6 12 år Program for foreldre til barn i alderen 3 12 år ADVANCED 2

3 DUÅ har sterk empirisk støtte. Norsk og inter nasjonal forskning viser at ca 2/3 av barna får betydelig reduserte atferdsvansker etter behand ling. Foreldrenes oppdragelsesmetoder blir mer positive etter enn før behandling, stressnivået i familiene går ned og relasjonene mellom voksen-personene og barnet blir mer positive. 60 % av barna møter ikke lenger kriteriene for atferdsvansker. Dette oppretthoder seg også i 5-6 års oppfølging. Norske forskere deltar kontinuerlig i forsk ning sammen med forskere fra USA, England, Wales, Sverige m.fl for å styrke kunnskapen om atferdsvansker og for å kunne dokumentere enda bedre behandlingsresultater. DUÅ er presentert og vurdert i den nettbaserte kunnskapsdatabasen ungsinn.uit.no som dokumentert virksomt tiltak mot atferdsvansker for barn i alderen 3 8 år. The Incredible Years (USA) har mottatt flere vitenskapelige priser for høy kvalitet og solid forskningsgrunnlag og er anbefalt av det Amerikanske justisdepartementet som kriminalitetsforebyggende program for barn (Blueprints for vio lence prevention). Implementeringen av DUÅ i Norge finansieres av Helsedirektoratet. DUÅ er beskrevet som ønsket tiltak i Stortingsmeldning 16 ( ) Resept for et sunnere Norge og inngår i Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse (2004). DUÅ er ett av tiltakene som nevnes i rapport 2011::1 "Bedre føre var...: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Små barn med atferdsproblemer får ofte ikke tilgang til hjelpeapparatet så tidlig som ønskelig. Norsk forskning viser at det ofte går opp til tre år fra foreldrene ble bekymret for barnets atferd til det blir henvist til behandling. Det er mange grunner til dette: man håper at problemene går over av seg selv. Fagpersoner kvier seg for å ta problemene opp med foreldrene til så små barn. Barnehagene har det høyt under taket og absorberer problemene. Man ønsker ikke å stigmatisere barnet ved å henvise det til barnepsykiatrien. Men slike utsettelser kan føre til at man kommer senere enn nødvendig i gang med tiltak og det kan bli vanskeligere å oppnå resultater. DUÅ kan bidra med å bygge opp en tiltakskjede fra lavterskeltiltak i kommunen til spesialistbehandling i i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller i Statensbarnevern (Bufetat). Willy and Mari Rigadoon puppets Tiny Turtle Folkmanis, Inc. Dinosaur puppet Axtell Expressions, Inc. 3

4 Hva består DUÅ av? FORELDREPROGRAMMER Baby/småbarnsprogrammet (Baby Toddler Program) 0 3 år Førskolealderprogram (School Readiness Program) 2 4 år Skolealderprogram (School Age) 6 12 år ADVANCED Foreldreprogram 3 12 år Baby/småbarnsprogram 0 3 år Programmet er utviklet for foreldre til barn i alderen 0 3 år. For foreldre til barn i alderen 0 1 år gjennomføres det 8 ukentlig møter. På møtene gjennomgås blant annet hvordan foreldre kan observere og tolke babyens signaler, hvordan de kan sørge for psykisk, taktil og visuell stimulering og hvilken betydning slik stimulering har for hjernens utvikling. For foreldre til barn i alderen 1 3 år gjennomføres det 12 ukentlige møter og her støtter og bygger man opp ulike foreldreferdigheter som for eksempel: Hvordan barnestyrt lek styrker relasjonen mellom barn og foreldre. Hvordan forståelse om emosjonell veiledning kan bygge opp under barnets emosjonelle register og uttrykk. Bygge opp barnets selvfølelse gjennom ros og oppmuntring. Forstå hvordan man kan lage gode rutiner knyttet til påkleding, beskjeder, måltider, legge tider, renslighetstrening og for hold til kjæledyr. Foreldre lærer selvkontroll gjennom strate gier for å roe seg ned, for eksempel gjennom selvinstruksjon. Førskoleprogram 2 6 år Programmet består av ukentlige møter og tar sikte på å styrke foreldreferdigheter, for derigjennom å øke barns sosiale ferdigheter, emosjonelle regulering og motivasjon for læring. Foreldre lærer hvordan bruke ros for å oppmuntre til samarbeid, og hvordan bruke positive oppdragelsesstrategier som regler, rutiner og effektiv grensesetting for fore bygging av atferdsproblemer. Programmene starter med positiv relasjonsbygging mellom foreldre og barn ved å bruke lek og annen selvmotiverende aktivitet som øvelsesarena. Det ligger i lekens natur at barnet skal kunne fantasere, ta initiativ og å styre leken. Når foreldrene deltar på barnets arena og på barnets premisser gis dem mulighet til å komme i positivt samspill med barnet, og gjennom dette starte en snuoperasjon fra konflikt til gjensidig positivt tillitsforhold. Lek etterfølges av hvordan rose, motivere og belønne barnet en videreutvikling av relasjonsbyggingen for deretter å hjelpe foreldrene til å forebygge og møte atferdsproblemene gjennom et bredt utvalg av prinsipper og strategier. Programmet forventes oversatt til norsk i 2012 og vil deretter kunne implementeres. 4 Tiny Turtle Folkmanis, Inc.

5 Skolealderprogram 6 12 år Programmet består av (avhengig av hvor store problemene er) ukentlige møter og tar sikte på å styrke foreldreferdigheter for barn i alderen 6 12 år. Målet er å fremme barns positive atferd, redusere upass ende at ferd og være støttende i utviklingen av akademiske ferdigheter. ADVANCED Foreldreprogram 3 12 år Programmet består av 8-10 ukentlige møter som tilbys i forlengelsen av Førskolealderprogrammet 3-6 år, eller Skolealder programmet 6 12 år. Programmet øver foreldrene i effektiv kommunikasjon med barna, hvordan løse problemer knyttet til barne oppdragelse og daglig liv og hvordan foreldrene kan lære barna problemløsningsstrategier. BARNEPROGRAMMER Dinosaur puppet Axtell Expressions, Inc. Dinosaurskole i smågruppe 3 8 år Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrke barnas selvbilde og opplevelser av mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, samt sinne mestring og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte og vente, ta hver sin tur bli enige stille spørsmål dele hjelpe samarbeide og å gi hverandre komplimenter. Når barna får et større repertoar av problemløsningsstrategier og bedre sosiale ferdigheter, ser en gjerne at den opposisjonelle atferden avtar. En øver på de ulike temaene ved praktisk orienterte metoder, som bruk av store hånddukker, samtale omkring filmvignetter, rollespill og øvelser, samt ulike aktiviteter knyttet opp til tema. Dinosaurskole i smågruppe består av gruppe møter, der hver samling varer to timer. Gruppen består av seks barn i alderen 3 8 år. Dinosaurskolen foregår samtidig med foreldergruppemøtene og følger Forelderprogrammet slik at temaene for foreldre og barn er tilpasset hverandre. Barna har også hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skal gjøre sammen med foreldrene. Det er utarbeidet eget tilpasset materiell til bruk i Dinosaurskolen. Barnas dagtilbud (skole/sfo/barnehage) invi t eres også til samarbeid i løpet av gruppeforløpet og får jevnlig informasjon om de ulike temaene på Dinosaurskolen. Dinosaur skolen i smågruppe tilbys vanligvis som behandling i spesialisthelsetjenesten i til knytning til Foreldre programmet, men kan også tilbys i tilknytning til Skole- og barnehageprogrammet som tiltak i skole, SFO eller barnehage. Dinosaurskole for klasserom, SFO og barnehage 3 8 år Dinosaurskolen tilbys som forebyggende program i klassen, SFO- elle barnehagegruppen. Serti fiserte Dinosaurskolegruppeledere tilbyr programmet sammen med lærer/førskolelærer i 2 timer pr. uke over 1 år, eventuelt 1 time pr. uke over 2 år. Målsettingen er at lærer/førskolelærer viderefører tiltaket i sin enhet etter endt opplæring. 5

6 Willy and Mari Rigadoon puppets 6

7 Skole- og barnehageprogrammet For barnehager, SFO og grunnskoler (småskoletrinnet) Skole- og barnehageprogrammet er skole- og barnehageomfattende. Med dette menes at alle ansatte i skolen/barnehagen som arbeider med barna i den aktuelle aldersgruppen skal delta på workshop (pedagogisk personale, assistenter og SFO-ansatte). Det arrangeres 6 workshoper fordelt over ca 5 måneder. Det er lagt opp til planarbeid og praktiske øvelser i klassen, SFO eller barnehagen i periodene mellom workshopene. Målet ved programmet er å styrke personalets kompe tanse i forebygging og håndtering av atferdsproblemer i skoler, SFO og barne hager, samt å styrke sam arbeidet mellom skole/sfo/ barnehage og hjem. Program met styrker personalets kompetanse i klasse/gruppe ledelse, inklusive ulike proaktive læringstilnærminger. Som ved Foreldreprogrammet, innledes Skoleog barnehageprogrammet med relasjons bygging mellom personalet og elevene/barna, og mellom skole/sfo/barnehage og hjem. Dette følges opp av forebyggende strategier som hvordan man får elevenes/barnas oppmerksomhet, hvordan beholde oppmerksomheten, hvordan bruke personalets oppmerksomhet til å regulere elevenes/barnas atferd og hvordan skape ro i overgangssituasjoner. Programmet tar også opp tema som motivasjon. Her øves personalet i å anvende ros på en god og hensiktsmessig måte og man ser på hvordan personalet kan benytte belønnings systemer, både planlagt og spontant, for å hjelpe barna til å lære. Personalet hjelpes til å utvikle atferdsplaner som kompletteres gjennom hele kurset og til å bygge opp konsekvenshierarkier i forhold til alvorlig utagering og vold. Kurset er praktisk oppbygget ved hjelp av filmvignetter, diskusjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver. Skole- og barnehageprogrammet kan kombineres med Dinosaurskolen i klasserom, SFO og barnehage. (Se forrige side). 7

8 Hvordan gå i gang med De utrolige årene? For å gå i gang må man først søke om etablering av DUÅ. For mer detaljert informasjon og søknadsskjema, se vår hjemmeside under Hvordan etablere De utrolige årene. Utfylt søknadsskjema, signert ved organisasjonens ledelse, sendes til DUÅ kontoret (se adresse siste side). Men utgangspunkt i utfylte søknadsskjema tar DUÅs administrasjon/ ledelse stilling til om organisasjonen imøtekommer betingelsene for etablering og drift av DUÅ. Såfremt DUÅs administrasjon/ ledelse finner at organisasjonen kan innfri betingelsene, tilbys organisasjonen kontrakt om samarbeid med DUÅ. Ved etablering og oppstart av programmer innen DUÅ, mottar organisasjonen en oppstartspakke. Oppstarts pakken innholder blant annet gruppe ledermanual og filmvignetter, bøker, hånddukker, poster og eventuelt annet tilhørende programmateriell, avhengig av hvilke program det er snakk om. Informasjon om nye kurs og workshop Se vår hjemmeside under Kurs og workshop for gruppeledere. Workshop ledes av sertifiserte mentorer i DUÅs programmer. Det arrangeres jevnlige kurs og workshop innenfor de ulike DUÅ programmene. Deretter tilbys organisasjonens ansatte opplæring/workshop i ønsket DUÅ program. Etter gjennomført kvalifisert opplæring (3 dager/21 timer) er man godkjent gruppeleder i DUÅ og kan gå i gang med grupper under strukturert veiledning. DUÅ anbefaler umiddelbart oppstart av grupper etter endt workshop. Etter oppstart av egne grupper, og så lenge man er aktiv som gruppeleder i DUÅ, mottar man veiledning fra sertifisert mentor. 8 Dinosaur puppet Axtell Expressions, Inc.

9 De utrolige årene forebygging eller behandling? Universaltilbud DUÅ har prøvd ut en kortversjon (6 uker) av BASIC Foreldreprogram. Erfaringene med programmet vil avgjøre om denne versjonen skal tilbys alle foreldre i de kom muner som har etablert DUÅ. Programmet tar sikte på redusere risikofaktorer for utvikling av atferdsvansker hos små barn, å styrke foreldres oppdragelsesmetoder og å øke for eldres opp levelse av mestring i foreldre rollen. På lengre sikt vil forskning vise om tiltaket vil redusere forekomst (insidens og prevalens) av atferdsvansker. Ta kontakt med DUÅ kontoret i Tromsø for mer informasjon om dette tilbudet. DUÅ som forebyggende tiltak DUÅ som forebyggende tiltak kan anvendes overfor barn i risiko for å utvikle atferdsvansker (selekterte grupper) eller barn som viser begynnende tegn på utvikling av atferdsvansker (indikerte grupper). Ut fra økt kunnskap omkring risikofaktorer hos barn, er det en økt sannsynlighet for utvikling av atferdsvansker dersom barnet har et sterkt temper ament, har konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet i kombinasjon med dårlige skoleprestasjoner. Risiko faktorer hos for eldrene kan være uhensiktsmessige oppdragelsesstrategier, som for eksempel straff ende og inkonsistent oppdragelse eller lite oppfølging/tilsyn av/med barnet. Andre risiko faktorer kan være psykiske problemer, (f.eks depresjon eller personlighetsforstyrrelser), rusmisbruk og andre stressrelaterte belastninger, dårlig økonomi, dårlige boforhold eller arbeidsløshet. Forskning viser at når flere risikofaktorer opptrer samtidig over tid, øker risikoen for utvikling av atferdsvansker hos barna. Hvilke organisasjoner kan tilby DUÅ som forebyggende tiltak? I prinsippet kan alle organisasjoner som arbeider med barn og unges psykiske helse, og som har kontakt med familier og barn i den aktuelle aldersgrupper tilby DUÅ som forebyggende tiltak. Alle relevante kommunale tjenester er velkommen til å søke: f.eks. helsestasjoner, barnevern, familievern, familie sentra, PPT. Forebyggende psykisk helsearbeid kan også utøves av spesialisthelsetjenesten (BUP) og Bufetat. Viderehenvisninger Før oppstart av foreldregrupper gjennomføres en kort screening av barnas atferd (Eyberg Child Behavior Inventory/ECBI). Hvis screeningen viser høye skårer på atferdsproblemer, kontaktes foreldrene og gis råd om eventuelle mer omfattende tiltak. DUÅ som behandling DUÅ som behandling tilbys når barnet viser alvorlige atferdsvansker, viser høy grad av opposisjonell atferd og store vansker med å kontrollere egen aggresjon, viser utagerende atferd i form av vold eller destruktivitet, og har vansker på flere arenaer. DUÅ som behandling er også aktuelt når barnet har tilleggsproblemer som ADHD, angst eller depresjon. 9

10 Hvilke organisasjoner kan tilby DUÅ som behandling? I prinsippet kan DUÅ som behandling tilbys både via kommunale organisasjoner og spesialist helsetjenester. Barn som viser alvorlige atferdsvansker eller sammensatt atferds problematikk, bør henvises videre for behand ling i spesialisthelsetjenesten (BUP). Det er derfor viktig med en tiltakskjede fra forebyggende tilbud til behandlingstilbud slik at barn kan henvises videre ved behov. I spesialisthelsetjenesten kan foreldreprogrammene tilbys i kombinasjon med ADVANCE Foreldreprogram og/eller Dinosaur skolen i smågruppe. Om man innenfor samme område tilbyr Skole- og barnehage programmet i kombinasjon med Dinosaurskolen i klasserom, SFO eller barnehage, oppnås økt effekt. Forskning viser at eta blering av flere program komponenter innen for samme nedslagsfelt gir bedre resultater.

11 Hvem kan bli gruppeledere i De utrolige årene? Ansatte i organisasjoner som har fått godkjent etablering av DUÅ kan delta på opplæring/ workshop i De utrolige årene. Det anbefales minimum 3 4 årlig helse- og sosialfaglig bakgrunn/bachelor, mastergrad eller profesjonsutdanning innenfor psykologi/medisin. I tillegg må man være i en arbeidssituasjon hvor man arbeider med barn med atferdsvansker eller barn som er i risiko for utvikling av atferdsvansker og deres familier. Ved behov kan særskilt søknad om fritak fra utdanningskrav rettes til DUÅs administrasjon/ledelse. Gruppelederkandidater bør være motiverte for å arbeide med manualbasert programmer og utøve DUÅs programmer med den kvalitet og troskap (fidelity) som programmene krever. Videre må de kunne mestre metodikk basert på sosial læringsteori og anvendt atferdsanalyse, samt ha kunnskap om utviklingspsykologi og gruppe prosesser. I tillegg bør kandi datene være fleksible og komfortable med en lærings stil basert på samarbeid og service. Kandidatene må gjennom praksis og holdninger opptre med respekt, være gode rolle modeller og ha innlevelsesevne overfor familier og barn. Willy and Mari Rigadoon puppets 11

12 Norbye & Konsepta AS 08/2011 Helsedirektoratet finansierer og har gitt RKBU Nord ansvar for implementering og drift av De utrolige årene (DUÅ) i Norge. Adresse til De utrolige årenes kontor i Tromsø: De utrolige årene, regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord psykisk helse og barnevern Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø Henvendelser kan rettes til DUÅ kontoret på e-post: telefon eller til leder for De utrolige årene i Norge, professor Willy-Tore Mørch, telefon For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside Versjon: august 2011

Carolyn Webster-Stratton. Et foreldre-, barne- og lærerprogram. Forebygging og behandling av små barn med atferdsproblemer

Carolyn Webster-Stratton. Et foreldre-, barne- og lærerprogram. Forebygging og behandling av små barn med atferdsproblemer Carolyn Webster-Strattons Carolyn Webster-Stratton Et foreldre-, barne- og lærerprogram Forebygging og behandling av små barn med atferdsproblemer DUÅ De utrolige årene Noen barn har mer temperament enn

Detaljer

Er du bekymret for ditt barns oppførsel?

Er du bekymret for ditt barns oppførsel? DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET REGIONALT KUNNSKAPSSENTER FOR BARN OG UNGE, UNGE- NORD (RKBU PSYKISK NORD) HELSE OG BARNEVERN (RKBU NORD) DE UTROLIGE ÅRENE Foreldre og foresatte til barn i alderen 3 8

Detaljer

Incredible Years DE UTROLIGE ÅRENE

Incredible Years DE UTROLIGE ÅRENE Incredible Years DE UTROLIGE ÅRENE Program for ansatte i skoler/ SFO/ barnehager Skole- og barnehageprogrammet Dinosaurskole i smågrupper 3-8 år Dinosaurskole i klasserom/sfo/ barnehage 3-8 år Program

Detaljer

De Utrolige Årene: Program for foreldre, barn og lærere

De Utrolige Årene: Program for foreldre, barn og lærere De Utrolige Årene: Program for foreldre, barn og lærere Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training Series De Utrolige Årenes programserie FORELDRE- PYRAMIDEN TP Bruk sparsomt Ignorer

Detaljer

De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00

De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00 De utrolige årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram Utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training 10/00 Lærerprogram De utrolige årene - Programserie Barn: Dinosaurusskolen

Detaljer

De Utrolige Årenes (DUÅ) Universalforebyggende. universalforebyggende. Odd Fyhn og Oddbjørn Løndal

De Utrolige Årenes (DUÅ) Universalforebyggende. universalforebyggende. Odd Fyhn og Oddbjørn Løndal De Utrolige Årenes (DUÅ) Universalforebyggende universalforebyggende tiltak i i barnehage skole, SFO og skole og barnehage Odd Fyhn og Oddbjørn Løndal RKBU Nord, Odd Fyhn UiT, og Tromsø Oddbjørn Løndal,

Detaljer

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE Professor Willy-Tore Mørch Universitetet i Tromsø Det Helsevitenskapelige fakultet RKBU Nord Fagdagene 7, 8 og 11 april 2011 Oslo, Bergen, Trondheim Risikofaktorer for

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE ETT AV DE UTROLIGE ÅRENES (DUÅs) DINOSAURUSKOLEPROGRAM I SKOLE, SFO ELLER BARNEHAGE

SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE ETT AV DE UTROLIGE ÅRENES (DUÅs) DINOSAURUSKOLEPROGRAM I SKOLE, SFO ELLER BARNEHAGE Versjon: 5/2013 SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE ETT AV DE UTROLIGE ÅRENES (DUÅs) DINOSAURUSKOLEPROGRAM I SKOLE, SFO ELLER BARNEHAGE Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole/sfo eller barnehage Vi er

Detaljer

Evaluering av De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram i Norge

Evaluering av De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram i Norge Evaluering av De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram i Norge Program med dokumentert internasjonal effekt i forhold til å forebygge og redusere alvorlig problematferd Helsedirektoratet/Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM OG DINOSAURUSKOLEPROGRAM I ORGANISASJONEN

SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM OG DINOSAURUSKOLEPROGRAM I ORGANISASJONEN Versjon 09-2013 SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM OG DINOSAURUSKOLEPROGRAM I ORGANISASJONEN Vi er glade for å bistå med å etablere De Utrolige Årene (DUÅ)i din organisasjon.

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Nedenfor følger en kort introduksjon om Dinosaurskoleprogrammene som bør leses før du svarer på spørsmålene nedenfor.

Nedenfor følger en kort introduksjon om Dinosaurskoleprogrammene som bør leses før du svarer på spørsmålene nedenfor. Søknads- og spørreskjema om å etablere ett av De utrolige Årenes (DUÅs) DINOSAURUSKOLEPROGRAM for skole, Sfo/Aks eller barnehage Skjema fylles ut og signeres av leder ved Vi er glade for å bistå med å

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM OG DINOSAURUSKOLEPROGRAM I ORGANISASJONEN

SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM OG DINOSAURUSKOLEPROGRAM I ORGANISASJONEN SØKNADSSKJEMA OM Å ETABLERE DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM OG DINOSAURUSKOLEPROGRAM I ORGANISASJONEN Vi er glade for å bistå med å etablere De Utrolige Årene (DUÅ)i din organisasjon. For

Detaljer

Søknads- og spørreskjema om etablering av DE UTROLIGE ÅRENEs Skole- og barnehageprogram i organisasjonen/ kommunen

Søknads- og spørreskjema om etablering av DE UTROLIGE ÅRENEs Skole- og barnehageprogram i organisasjonen/ kommunen Søknads- og spørreskjema om etablering av DE UTROLIGE ÅRENEs Skole- og barnehageprogram i organisasjonen/ kommunen Skjema fylles ut og signeres av leder ved Vi er glade for å bistå med å etablere De utrolige

Detaljer

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole eller barnehage

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole eller barnehage Versjon 09-2013 SØKNADS- OG SPØRRESKJEMA OM ETABLERING AV DE UTROLIGE ÅRENE VED SKOLER- OG BARNEHAGER Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole eller barnehage Vi er glade for å bistå med å etablere

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere -

De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere - De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere - Programserie utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Bjørn Brunborg Mentor DUÅ/psykologspesialist RKBU Vest Monica Sture Mentor DUÅ/psykologspesialist

Detaljer

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole/barnehage.

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole/barnehage. SØKNADS- OG SPØRRESKJEMA OM ETABLERING AV DE UTROLIGE ÅRENE VED SKOLER- OG BARNEHAGER Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole/barnehage. Vi er glade for å bistå med å etablere De utrolige årenes

Detaljer

En god relasjon. - et grunnlaget for alt annet. Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT

En god relasjon. - et grunnlaget for alt annet. Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT Foto: Colourbox En god relasjon - et grunnlaget for alt annet Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT For barnehabiliteringen, UNN Fyrhuset, 13. oktober

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse

Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse Om endring av foreldrestrategier ved deltakelse i foreldreveiledningsgrupper Charlotte Reedtz, Psykolog/Førsteamanuensis RKBU Nord Psykisk helse

Detaljer

Undersøke behov og målpopulasjonen

Undersøke behov og målpopulasjonen Versjon 06.2014 Søknadsskjema for De Utrolige Årenes babyprogram Vi er glad for å bistå med å etablere De Utrolige Årenes (DUÅ) i din organisasjon. For å sikre oss at organisasjonen er innforstått med

Detaljer

Incredible Years ÅRSMELDING 2015 DE UTROLIGE ÅRENE. - en programserie for barn, foresatte og fagfolk i skole, SFO og barnehage

Incredible Years ÅRSMELDING 2015 DE UTROLIGE ÅRENE. - en programserie for barn, foresatte og fagfolk i skole, SFO og barnehage Incredible Years ÅRSMELDING 2015 DE UTROLIGE ÅRENE - en programserie for barn, foresatte og fagfolk i skole, SFO og barnehage Program for ansatte i skoler/ SFO/ barnehager Skole- og barnehageprogrammet

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Versjon Søknadsskjema for De Utrolige Årenes foreldreprogram

Versjon Søknadsskjema for De Utrolige Årenes foreldreprogram Versjon 06.2014 Søknadsskjema for De Utrolige Årenes foreldreprogram Vi er glad for å bistå med å etablere De utrolige årenes (DUÅ) i din organisasjon. For å sikre oss at organisasjonen er innforstått

Detaljer

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge DELTAGERE I DUÅ STUDIEN 127 barn 4-8 år Rekruttert til behandling for alvorlige atferdsvansker

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Varför tidiga insatser?

Varför tidiga insatser? Varför tidiga insatser? Terje Ogden, Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) 05.12.2012 Side 1 Barns tidlige utvikling Det finnes kritiske, sensitive eller

Detaljer

De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere -

De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere - De Utrolige Årene: Foreldre, barn og lærere - Treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. The Incredible Years Training Series De Utrolige Årenes - programserie The Incredible Years Training

Detaljer

ETABLERING AV DE UTROLIGE ÅRENE I SKOLER OG BARNEHAGER

ETABLERING AV DE UTROLIGE ÅRENE I SKOLER OG BARNEHAGER ETABLERING AV DE UTROLIGE ÅRENE I SKOLER OG BARNEHAGER Skjema fylles ut og signeres av leder skole/barnehage Vi er glade for å bistå med å etablere De utrolige årenes (DUÅ) Skole- og barnehageprogram ved

Detaljer

Atferdsanalytisk veiledning som forebyggingstiltak

Atferdsanalytisk veiledning som forebyggingstiltak Atferdsanalytisk veiledning som forebyggingstiltak Are Karlsen Martin Engel Hauge Fredrik Holmene Jacob Melsom Tønsberg kommune NAFO-seminaret Storefjell, 09.05.14 1 Agenda Presentasjon av Atferdsanalytisk

Detaljer

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen Fremtidens tjenester Monica Martinussen Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan

Detaljer

ADHD Alternativ til medisin

ADHD Alternativ til medisin ADHD Alternativ til medisin Prof. Willy-Tore Mørch Universitetet i Tromsø, Helsevitenskapelige fakultet, RKBU Nord Født sånn eller blitt sånn. Oslo 11.06.12 Komorbiditet med ADHD Opptil 85% komorbiditet

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

Videreutdanning i foreldreveiledning (3 12 år)

Videreutdanning i foreldreveiledning (3 12 år) Videreutdanning i foreldreveiledning (3 12 år) De Utrolige Årene Det helsevitenskapelige fakultet, RKBU Nord Godkjent i instituttstyret 16. juni 2015 2016 Innhold 1. Målgruppe... 2 1.1 Opptakskrav... 2

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne

Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker. TEMA: Positiv involvering. Kjerstis barnehagehjørne April 2013 Innholdsfortegnelse: Belønning for innsats? Foreldrerådgiving i gruppe virker TEMA: Positiv involvering Kjerstis barnehagehjørne Med ønske om en fin vår Dagens dikt: Belønning for innsats Vi

Detaljer

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 Norsk versjon 5/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter veiledning av

Detaljer

VIDERE VEILEDNING I EIBI FOR BARN I ALDEREN 0 6 ÅR MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER.

VIDERE VEILEDNING I EIBI FOR BARN I ALDEREN 0 6 ÅR MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER. VIDERE VEILEDNING I EIBI FOR BARN I ALDEREN 0 6 ÅR MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER. VEILEDNING Etter de tre første månedene gis veiledning til barnehagen annen hver uke, av veileder fra spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen en innsats for barn og unge med atferdsproblemer Atferdssenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige

Detaljer

Sats på foreldrene!! Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom Vegard Henriksen

Sats på foreldrene!! Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom Vegard Henriksen Sats på foreldrene!! Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom Vegard Henriksen Hovedformål med foreldreveiledning: å etablere spesifikke foreldreferdigheter som reduserer stress, endrer

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage PALS i barnehage Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage 2012-2014 Oppstart av piloten «PALS i barnehage» Tilpasning og utprøving av PALS-modellen til barnehage 1.Tilpasse de forebyggende

Detaljer

Trygge foreldre - bedre oppvekst: Presentasjon av International Child Development Programme (ICDP) Vrådal, 13.april 2016 Tønsberg 14.

Trygge foreldre - bedre oppvekst: Presentasjon av International Child Development Programme (ICDP) Vrådal, 13.april 2016 Tønsberg 14. Trygge foreldre - bedre oppvekst: Presentasjon av International Child Development Programme (ICDP) l Vrådal, 13.april 2016 Tønsberg 14. april 2016 UTFORDRINGER I FORELDREROLLEN FORELDRE MED INNVANDRERBAKGRUNN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE Levanger kommune ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2011-2012 (versjon 18.11.11) ÅRSPLAN 2011-12 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

Hva er PALS? Mål for presentasjonen. Mål for presentasjonen

Hva er PALS? Mål for presentasjonen. Mål for presentasjonen Hva er PALS? Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) Anne Arnesen & Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret Mål for presentasjonen Gi et overblikk over PALS-modellens mål, innhold og

Detaljer

Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF

Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF Vegard Henriksen og Terje Wårheim Glenne regionale senter for autisme Bakgrunn for foreldreprogrammet Kvaliteten

Detaljer

IMPLEMENTERING AV TILTAK Prinsipielle betraktninger

IMPLEMENTERING AV TILTAK Prinsipielle betraktninger IMPLEMENTERING AV TILTAK Prinsipielle betraktninger Professor dr. Willy-Tore Mørch Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Folkehelse på alle plan 08.02.2013 Farene ved svak implementeringskvalitet

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Relasjonsorientert klasseledelse de praktiske grepene

Relasjonsorientert klasseledelse de praktiske grepene Relasjonsorientert klasseledelse de praktiske grepene Torgunn Skaaland, Brusetkollen skole Kjetil Andreas Hansen, Karmøy PPT 02.09.2009 1 Hvilke kompetanser hos læreren påvirker elevenes læringsutbytte?

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ET UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR Å UTVIKLE BARNS SOSIALE KOMPETANSE

ET UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR Å UTVIKLE BARNS SOSIALE KOMPETANSE Steg for Steg ET UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR Å UTVIKLE BARNS SOSIALE KOMPETANSE STEG FOR STEG Vold, mobbing og andre former for negativ sosial atferd bekymrer mange i barnehagen, skolen og i samfunnet generelt.

Detaljer

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU I 2008 fikk 3,3 % av barn i barnehage ekstra ressurser 1,7% etter opplæringsloven 5-7 (ofte spesialpedagog) 1,6% via statstilskuddet (ofte assistentressurs)

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole eller barnehage

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole eller barnehage SØKNADSSKJEMA FOR Å MOTTA DE UTROLIGE ÅRENES SKOLE- OG BARNEHAGEPROGRAM Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole eller barnehage Vi er glade for å bistå med å etablere De Utrolige Årenes (DUÅ) Skole-

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

Foreldreveiledning. -for foreldre til barn/ungdom med ASD. Vegard Henriksen

Foreldreveiledning. -for foreldre til barn/ungdom med ASD. Vegard Henriksen Foreldreveiledning -for foreldre til barn/ungdom med ASD Vegard Henriksen Bakgrunn for Glennes Foreldreprogram Kvaliteten på den oppdragelsen barn får er den viktigste årsaken til utvikling av atferdsvansker

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Siri Haugland Kurs Steinkjer 2010 16.12.2010 1 Kjærlighet og Grenser Målsettinger: Forebygge bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant tenåringer Styrke kommunikasjon

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Møteplass: Barns helse 13. oktober 2010

Psykisk helse for barn og unge i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Møteplass: Barns helse 13. oktober 2010 Psykisk helse for barn og unge i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Møteplass: Barns helse 13. oktober 2010 Ellinor F. Major, dr. philos Ass. Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester God skolestart Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester Screening Målrettede helseundersøkelser Individrettet Samle og vurdere opplysninger Samtaler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Proaktive strategier hva er dét, og

Proaktive strategier hva er dét, og Proaktive- og Reaktive strategier i samhandling med barn og unge Proaktive strategier hva er dét, og hva vil det si i hverdagen? Problematferd Problematferd kan defineres som: Kulturelt avvikende atferd

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Tiltakskomponenter. Kapittel 5-1

Tiltakskomponenter. Kapittel 5-1 Tiltakskomponenter Kapittel 5-1 Skoleomfattende forventninger til positiv atferd 22.11.2011 Side 2 Sjekkliste A: Ansattes selvvurdering 22.11.2011 Side 3 Benchmark of Quality 22.11.2011 Side 4 22.11.2011

Detaljer

International child Development

International child Development I N T E R N AT I O N A L C H I L D D E V E L O P M E N T P R O G R A M M E - ICDP International child Development V E I L E D E R O P P L Æ R I N G 1. S A M L I N G programme - ICDP Bufdir Barne-, ungdoms-

Detaljer

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved.

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner et program for 1. årstrinn i barneskolen Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke

Detaljer

Program for foreldreveiledning

Program for foreldreveiledning Program for foreldreveiledning INFORMASJONSBROSJYRE Q-1096 Ved å styrke samspillet mellom Nyere forskning viser at foreldre og barn kan en barnets samspill med sine forebygge utvikling av nærmeste omsorgsgivere

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole /barnehage.

Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole /barnehage. Versjon mai. 2014 SØKNADS- OG SPØRRESKJEMA OM ETABLERING AV DE UTROLIGE ÅRENE VED SKOLER- OG BARNEHAGER Skjema fylles ut og signeres av leder ved skole /barnehage. Vi er glade for å bistå med å etablere

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Nasjonal satsing på en god oppvekst for alle barn også de vanskelige «Tidiga innsatser för familjer och barn» Oslo, 11. april 2013 Terje Ogden, Atferdssenteret

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

Hovedmål: Eleven skal ha en positiv adferd, vise respekt og toleranse ovenfor medelever og voksne, slik at skolen blir et trygt læringsted for alle.

Hovedmål: Eleven skal ha en positiv adferd, vise respekt og toleranse ovenfor medelever og voksne, slik at skolen blir et trygt læringsted for alle. SOSIAL LÆREPLAN RÅKOLLEN SKOLE Hovedmål: Eleven skal ha en positiv adferd, vise respekt og toleranse ovenfor medelever og voksne, slik at skolen blir et trygt læringsted for alle. Utviklings Hovedmål Delmål

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre «TA GREP» Prosjekt i PPT Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre «TA GREP» Prosjekt i PPT Ytre Nordmøre «TA GREP» Prosjekt i PPT Ytre Nordmøre Aure - Averøy - Kristiansund Smøla Tone Merete Berg, 01.03.2013 Oppdraget Gi resultatene av «Rett diagnose men feil medisin», forskning, stortingsmelding 18 og UDIRs

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Utviklingsarbeid BUP 2011. Status. Jan Egil Wold, Avdelingsoverlege,dr.med. Jan.e.wold@hnt.no

Utviklingsarbeid BUP 2011. Status. Jan Egil Wold, Avdelingsoverlege,dr.med. Jan.e.wold@hnt.no Utviklingsarbeid BUP 2011. Status. Jan Egil Wold, Avdelingsoverlege,dr.med. Jan.e.wold@hnt.no FOU BUP/ARP Helse Nord-Trøndelag FOU BUP/ARP Helse FOU Nord-Trøndelag BUP/ARP Helse Nord-Trøndelag Strategiplan

Detaljer

31. mai 2011 FORELDREMØTE FOR NYE 1. KLASSINGER

31. mai 2011 FORELDREMØTE FOR NYE 1. KLASSINGER 31. mai 2011 FORELDREMØTE FOR NYE 1. KLASSINGER Dagens agenda Innledning informasjon om skolen og satsingsområder Informasjon om 1. klasse Informasjon fra SFO Informasjon om hjertelesing og lese- og skriveopplæringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer