TEKNISK SPRIT AVGIFT MV. PÅ. Rundskriv nr. 3/2004 S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK SPRIT AVGIFT MV. PÅ. Rundskriv nr. 3/2004 S"

Transkript

1 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK SPRIT 2004 Rundskriv nr. 3/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-3, avgiftskode BV Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon Telefaks Internett:

2 Innhold Vedtak om avgift på alkohol...3 Lov om særavgifter av 19. mai 1933 nr Lov om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. av 4. juni 1954 nr. 2 (spritloven)...5 Utdrag av forskrift om særavgifter avgift på teknisk sprit...8 Forskrift om omsetning og denaturering av sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v Forskrift om kjøp av vin til teknisk og vitenskapelig bruk...17 Forskrift om tilvirking, lagring, utlevering og transport av sprit...18 Forskrift om overføring av enerett fra A/S Vinmonopolet til Arcus Produkter...19 Forskrift om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann, andre spritholdige kosmetika og alkoholholdige essenser, og om kontroll med salg av alkoholholdige essenser...20 Instrukser...22 Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer...26 Søknadsskjema...30 Blankett RD Utfylling av blanketten...33 Stikkordregister...34 Endringer i forhold til rundskrivet for 2003 Stortingets avgiftsvedtak: - Satsene forhøyet - 2 bokstav c, nytt pkt. 4 Aktuelt utdrag av forskrift om særavgifter: - Tolldistriktet endret til tollregioner første ledd satsene forhøyet nytt tredje ledd ny bokstav f nytt fjerde ledd nytt annet ledd Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer: - Ny kommentar om registreringssted - Endring i kommentar om spritloven og spritforskriften - Ny kommentar om rentesats Side Nærmere opplysninger om avgiftene gis av de enkelte regiontollsteder (se baksiden). Dersom forskrift om særavgifter ønskes i sin helhet, ta kontakt med tollvesenet eller se tollvesenets internettsider 2

3 Vedtak om avgift på alkohol Fastsatt av Stortinget 26. november 2003, for budsjetterminen Fra 1. januar 2004 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel eller innenlandsk tilvirking av sprit, isopropanol, brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl mv. med følgende beløp: A. Brennevinsbasert drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol; kr 5,54 pr. volumprosent og liter. B. Annen alkoholholdig drikk: 1. med alkoholstyrke over 4,75 til og med 22 volumprosent alkohol; kr. 3,61 pr. volumprosent og liter. 2. med alkoholstyrke; a. til og med 0,7 volumprosent alkohol avgiftslegges etter regelverket for alkoholfrie drikkevarer, b. over 0,7 til og med 2,75 volumprosent alkohol: kr 2,47 pr. liter, c. over 2,75 til og med 3,75 volumprosent alkohol: kr 9,35 pr. liter, d. over 3,75 til og med 4,75 volumprosent alkohol: kr 16,18 pr. liter. Departementet kan gi forskrifter om den avgiftspliktige alkoholstyrken. Alkohol i essenser som innføres, avgiftsbelegges etter de satser og regler som gjelder for sprit og isopropanol, jf. 2 bokstav e. Departementet kan bestemme at det skal betales avgift på alkoholen også i andre varer til fortæring mv. som innføres. Satsene i avsnittene foran gjelder også varer som ved kjøp eller som gave innføres med samtykke gitt i medhold av alkohollovgivningen. Departementet kan gi forskrifter om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote. 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som: a) selges til eller innføres av utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet, b) selges eller innføres til Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet, c) fra tilvirkers eller importørs lager 1. utføres til utlandet, 2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart, eller leveres til bruk i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, etter de samme bestemmelser som gjelder for toll, 3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens inn ledende bestemmelser 24 nr. 1, 4. kommer i retur. d) brukes ved framstilling av essenser i tilfelle som nevnt i punkt c, e) leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert) eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt til drikk, f) bringes med som reisegods eller reiseutstyr til personlig bruk, g) brukes som råstoff eller hjelpemiddel ved fremstilling av alkoholholdige ferdigvarer. Fritaket gjelder kun avgift på alkohol i essenser mv. som innføres, h) selges til eller innføres av NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred, i) fremstilles ved ikke ervervsmessig produksjon. Fritaket gjelder kun øl og vin til eget bruk. Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av og vilkår for fritak. 3 Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene. 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet. 5 Departementet 1 kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning. 1 Tollregionen 6 Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales. 3

4 Lov om særavgifter av 19. mai 1933 nr. 11 Lovens tittel endret ved lov 27 mars 1998 nr. 13. Jfr. lover 4 nov nr. 1 (billedkunst), 19 juni 1959 nr. 2 (motorkjøretøyer og båter), 19 juni 1969 nr. 66 (merverdiavgift). 1 Når Stortinget med henvisning til denne loven vedtar særavgifter til statskassen som ikke omhandles i andre lover, fastsetter departementet 1 nærmere bestemmelser om beregning, oppkreving og kontroll. Departementet 1 kan videre gi regler om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger. 0 Endret ved lover 18 des 1970 nr. 97, 28 april 1978 nr. 17, 27 mars 1998 nr. 13, 14 april 2000 nr Finansdepartementet. 2 Overtredelse av forskrifter som utferdiges i henhold til denne lov, straffes også når overtredelsen er skjedd ved uaktsomhet, med bøter, 1 for så vidt det ikke for overtredelsen er fastsatt særskilt straff i den alminnelige straffelov. 2 Den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning unnlater å betale særavgift som er iberegnet i oppebåret vederlag, straffes som for underslag bestemt i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai , jfr Endret ved lover 16 mai 1947 nr. 2, 27 mars 1998 nr Se strl Jfr. strl Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, hvorved statskassen er eller kunne ha vært unndratt avgift, ilegges en tilleggsavgift som tilsvarer det dobbelte, i gjentakelsestilfelle det firedobbelte av det pliktige avgiftsbeløp. For så vidt angår ansvar etter denne paragraf svarer den avgiftspliktige for medhjelperes, ektefelles 1 og barns handlinger 2. 0 Endret ved lov 26 juni 1992 nr Se lover 4 juli 1991 nr. 47 og 30 april 1993 nr Jfr. strl. 48a og 48b. 4 1 Ved urettmessig bruk av merket olje ilegges en avgift som beregnes etter nærmere regler fastsatt av departementet. Ved gjentakelse kan departementet bestemme at det skal ilegges dobbel avgift. Departementet kan frafalle eller sette ned ilagt avgift dersom det foreligger særlige omstendigheter. Registrert eier og bruker av kjøretøyet er solidarisk ansvarlige for avgift etter denne paragraf. Ved urettmessig bruk av merket olje får bestemmelsene i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøy og båter 5 første til tredje ledd tilsvarende anvendelse. 0 Tilføyd ved lov 26 juni 1992 nr Sml. lov 19 juni 1959 nr Forsåvidt angår inndrivelse av avgift finner de regler som gjelder for formues- og inntektsskatten til staten tilsvarende anvendelse. 1 Departementet 2 kan gi forskrift 3 om plikt til å betale renter av avgift som ikke er betalt i rett tid, og om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift. 0 Endret ved lover 31 mai 1963 nr. 2, 28 april 1978 nr. 17, 22 mars 1991 nr. 9, 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra 4 til 5) 1 Jfr. lov 21 nov 1952 nr. 2 kap VI. 2 Finansdepartementet. 3 Jfr. lov 10 feb og kap. VII. 6 1 Avgiften svares etter de regler som gjelder på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår. Er det ved avgiftspåleggets ikrafttreden inngått kontrakt om leveranse, plikter mottageren å betale et tillegg motsvarende avgiften medmindre det godtgjøres at det ved prisansettelsen har vært tatt hensyn til avgiften. 0 Endret ved lover 13 april 1951 nr. 2, 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra 5 til 6), 27 mars 1998 nr Sml. lov 19 juni 1969 nr De myndigheter som er tillagt funksjoner etter lov om pristiltak, 1 plikter på forlangende og uten hinder av den taushetsplikt som ellers påhviler dem, å gi fylkesskattekontorene og Skattedirektoratet opplysninger om tilskudd som de har latt utbetale av offentlige midler eller av særskilte prisreguleringsfond. 0 Tilføyd ved lov 19 juni 1964 nr. 17, endret ved lover 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra 6 til 7), 11 juni 1993 nr. 66, 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712). 1 Lov 11 juni 1993 nr Denne lov trer i kraft straks. 0 Endret ved lover 19 juni 1964 nr. 17 (tidligere 6), 26 juni 1992 nr. 73 (som endret fra 7 til 8) 4

5 Lov om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. av 4. juni 1954 nr. 2 (spritloven) Lovens tittel endret ved lov 22. juni 1962 nr. 3 jf. tidligere lover 15 aug 1908 nr. 8 kap. 4, 47 og 48, 9 juli 1920 nr. 6 (med tilleggslov 22 feb 1929 nr. 4), 2 juni 1989 nr. 27, 29 juni 1934 nr jfr. lover 19 des 1898 nr. 3, 19 juni 1964 nr. 1, 2 juni 1989 nr Med sprit forstås i denne lov etanol (etylalkohol), u- blandet eller i blanding, som etter lovgivningen ikke kan selges og nyttes til drikk, samt brennevin tilsatt denatureringsmidler i den hensikt å gjøre det udrikkelig. Med brennevin forstås i denne lov etanol, unntatt vin, fruktvin, mjød og øl, som etter lovgivningen kan selges og nyttes til drikk. Med vin forstås i denne lov det samme som i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 1 Sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk og sprit og isopropanol til desinfeksjonsbruk kan bare selges, kjøpes, utleveres, sendes og brukes i samsvar med bestemmelsene i denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den. Denne lov omfatter ikke sprit, brennevin, vin og isopropanol som i medhold av annen lov foreskrives eller rekvireres til medisinsk bruk. 0 Endret ved lover 22 juni 1962 nr. 3, 19 juni 1964 nr. 3, 2 juni 1989 nr Se dens 1-3 tredje ledd. 2 Med tilvirking av sprit, brennevin eller isopropanol forstås i denne lov enhver virksomhet som har til formål å fremstille alkohol (etanol eller isopropanol) av et annet produkt ved destillasjon, ved gjæring med påfølgende destillasjon eller ved annen teknisk prosess. Med omdestillasjon av sprit, brennevin eller isopropanol forstås i denne lov virksomhet hvorved sprit, brennevin eller isopropanol for å bli renset føres over i dampform og deretter igjen fortettes. 0 Tilføyd ved lov 21 juni 2002 nr. 46(i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 562). 3 Tilvirking eller omdestillasjon av sprit 1, brennevin eller isopropanol kan bare drives av den som Kongen gir bevilling til det og må bare finne sted i anlegg som står under slik kontroll som er bestemt i denne lov og i forskrifter gitt i medhold av den. Bevillingen kan når som helst trekkes tilbake, og den kan gjøres avhengig av vilkår som begrenser så vel omfanget av tilvirkingen som mengden og arten av råstoffer som brukes ved tilvirkingen. 0 Tilføyd ved lov 21 juni 2002 nr. 46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res 21 juni 2002 nr. 562). 1 Se 2. 4 Tilvirking eller omdestillasjon 1 av sprit, brennevin eller isopropanol kan bare skje i godkjente anlegg. Godkjennelse gis av departementet. Melding om nye anlegg eller om forandringer i tidligere godkjente anlegg skal sendes kontrollmyndigheten vedlagt nødvendige beskrivelser og tegninger. Beskrivelser og tegninger kan sendes inn til forhåndsgodkjennelse. 0 Tilføyd ved lov 21 juni 2002 nr. 46(i kraft 1 juli 2002 iflg.res. 21 juni 2002 nr. 562). 1 Se 2. 5 Salg av sprit 1 kan bare 2 foretas av den som har fått bevilling til det av Kongen. Bevilling som tidligere er gitt med hjemmel i lov av 15. august 1908 om tilvirkning og beskatning av brennevin 37 første ledd, blir fortsatt gjeldende. Bevillingshaverne er bundet av bestemmelsene i denne lov og bestemmelser utferdiget i medhold av loven. Departementet 3 kan fastsette at sprit som er denaturert på nærmere fastsatt måte, skal kunne selges av forhandlere som blir godtatt av departementet eller den det gir fullmakt. Før slik godkjenning blir gitt, skal det innhentes uttalelse fra det stedlige politi. Slike forhandlere kan ikke 2 selge større partier enn departementet fastsetter. 0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr. 46(i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 2). 1 Se 1. 2 Jfr Finansdepartementet. 6 1 Den som vil kjøpe sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk eller sprit 2 eller isopropanol til desinfeksjonsbruk, må 3 ha tillatelse til det av departementet. 4 Dersom det ifølge de avgiftsvedtak som gjelder til enhver tid, kan innrømmes hel eller delvis fritakelse for avgift eller toll av sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk eller sprit eller isopropanol til desinfeksjonsbruk, kan departementet 4 gi tillatelse til å kjøpe slike varer helt eller delvis uten avgift. Slik tillatelse kan når som helst tilbakekalles. 1 Endret ved lover 28 mars 1958 nr. 2, 22 juni 1962 nr. 3, 21 juni 2002 nr. 46(i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 3), 28 juni 2002 nr. 50(i kraft 1 juli 2002). 2 Se 1. 3 Jfr Finansdepartementet. 5

6 7 Departementet 1 kan gi bestemmelser om tilvirking, innførsel, ompakking, omsetning og denaturering av spritholdige og isopropanolholdige kosmetika, parfymer og essenser. Departementet 1 eller den det gir fullmakt avgjør om en væske skal anses som spritholdig eller isopropanolholdig kosmetikum, parfyme eller essens. 0 Endret ved lover 22 juni 1962 nr. 3, 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 4). 1 Finansdepartementet. 8 Departementet 1 kan gi nærmere bestemmelser om all innførsel av sprit 2 og isopropanol, samt om omsetning, sending, utlevering, bruk og denaturering av sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk og sprit 2 og isopropanol til desinfeksjonsbruk og om kontroll med overholdelsen av denne lov og bestemmelser gitt i medhold av den. 0 Endret ved lover 22 juni 1962 nr. 3, 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 5). 1 Finansdepartementet. 2 Se 1. 9 Den som uten kontrollmyndighetenes tillatelse fjerner sprit 1, brennevin 1 eller isopropanol fra tilvirkingseller omdestillasjonsvirksomhet, eller rettsstridig fjerner sprit, brennevin eller isopropanol som er under transport, straffes med bøter 2 eller fengsel 3 inntil 1 år for så vidt ikke strengere straff kan brukes på tilfellet. Er forbrytelsen satt i verk ved straffbart innbrudd 4, ved gjennomboring, av eller ved vold på beholder eller apparat eller deler eller ledninger som hører til slike, eller ved å åpne, gjøre brudd på eller ta vekk kontrollmyndighetens lås eller segl, straffes den skyldige med fengsel 3 inntil 3 år, for så vidt ikke strengere straff kan brukes på tilfellet. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes. 0 Tilføyd ved lov 21 juni 2002 nr. 46(i kraft 1 juli 2002 iflg.res. 21 juni 2002 nr. 562). 1 Se 1. 2 Jfr. strl. 27 og kap. 3a. 3 Jfr. strl. 26a. 4 Jfr. strl Departementet 1 fører tilsyn med overholdelse av denne lov og kan i dette øyemed anta stedlige kontrollører. Spritkontrollører antatt av departementet har adgang til når som helst å foreta kontroll hos forhandler og forbruker av sprit 2 og hos forbrukere av brennevin, 2 vin 2 og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk for å påse at de fastsatte bestemmelser følges. Kontrolløren kan uten vederlag ta prøver på inntil 1/4 liter av sprit, brennevin, vin og isopropanol eller av varer som inneholder sprit, brennevin, vin eller isopropanol. Hvor det utleveres sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol i udenaturert eller svakt denaturert stand til teknisk og vitenskapelig bruk og stedlig kontroll anses påkrevd, skal forbrukeren bære kontrollutgiftene. Ved bedrift som bruker sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol kan departementet 1 i særlige tilfelle anta en av bedriftens funksjonærer som kontrollør, når bedriften og vedkommende funksjonær samtykker i ordningen. Kontrollør antatt av departementet 1 eller av den det bemyndiger eller kontrollør ved bedrift, bør under utøvelsen av sitt kontrollarbeide samarbeide med det stedlige politi. Kontrolløren har straks å underrette den overordnede kontrollmyndighet om enhver overtredelse eller omgåelse av loven eller de i henhold til denne gitte forskrifter. Han har ellers taushetsplikt 3 med hensyn til drifts- og forretningsforhold som han får kjennskap til. En spritkontrollør er under utførelsen av sin kontrolltjeneste å anse som offentlig tjenestemann i forhold til straffelovgivningen, jfr. den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, kapitel 11, 12, 33 og Endret ved lover 22 juni 1962 nr. 3, 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 6), 28 juni 2002 nr. 50(i kraft 1 juli 2002). 1 Finansdepartementet. 2 Se 1. 3 Jfr. strl Det er forbudt: 1 a) å fortære sprit 2 eller isopropanol i flytende eller fast form, b) å fortære som drikkevare spritholdig eller isopropanolholdige kosmetika, parfymer og essenser, c) å anvende sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol til annet formål enn det som er angitt i kjøpetillatelsen, 3 d) i destillasjonsanlegg eller for øvrig ved dertil anvendelige særlige apparater uten departementets 4 samtykke å fraskille denaturert sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol tilsatte denatureringsmidler eller å utskille sprit, brennevin, vin eller isopropanol fra derav tilberedte varer, e) uten anvendelse av særlige apparater å søke å fraskille denaturert sprit, 2 brennevin, 2 vin 2 eller isopropanol tilsatte denatureringsmidler eller å utskille sprit, brennevin, vin eller isopropanol fra derav tilberedte varer, f) å ha i sin besittelse eller foreta sending av vare som nevnt under litra a) eller b), hvis det må antas at varen har vært eller skal være gjenstand for ulovligheter, g) mot eller uten vederlag å overdra sprit 2 eller isopropanol eller derav tilberedt vare til person som overdrageren bør forstå vil komme til å anvende varen på ulovlig måte. 0 Endret ved lover 22 juni 1962 nr. 3, 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 7). 1 Jfr Se 1. 3 Se lov 19 juni 1964 nr. 1 9 og Finansdepartementet. 6

7 12 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av denne lov eller av bestemmelser gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter 1 eller med fengsel 2 inntil 9 måneder eller med begge deler. Forsøk 3 straffes som fullbyrdet overtredelse. Overtredelse anses som forseelse. 4 0 Endret ved lov 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 8). 1 Jfr. strl. 27 og kap. 3a. 2 Jfr. strl. 26a. 3 Jfr. strl Jfr. strl Har den som dømmes til straff etter ( 8), 1 tidligere vært straffet etter denne lov eller etter lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., er straffen bøter 2 eller fengsel 3 inntil 3 år 4 eller begge deler, når det ikke er gått mer enn 3 år etter at fullbyrdelsen av den tidligere straff er avsluttet. 5 Dette gjelder også hvor den tidligere straff er avsonet ved varetektsfengsel. Gjelder overtredelsen omdestillasjon 6 av sprit 7 eller isopropanol, jfr. 7 d, eller ulovlig overdragelse mot vederlag, er straffen fengsel, 2 med mindre særlige formildende omstendigheter foreligger. 0 Endret ved lover 22 juni 1962 nr. 3, 19 juni 1964 nr. 3, 2 juni 1989 nr. 27, 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 9). 1 Den tidligere 8 står nå som Jfr. strl Jfr. strl. 26a. 4 Jfr. strl Jfr strl Se 2. 7 se Departementet 1 bestemmer hvorledes det skal forholdes med gjenstander og verdier som inndras. 0 Endret ved lover 19 juni 1964 nr. 3, 26 jan 1973 nr. 2, 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 12). 1 Finansdepartementet. 15 Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1 Fra samme tid oppheves: Endret ved lov 21 juni 2002 nr.46 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21. juni 2002 nr. 562, endret paragraftallet fra 13). 1 Fra 1 april 1955 iflg. res. 25 mars

8 Utdrag av forskrift om særavgifter - avgift på teknisk sprit Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv., lov av 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol og Stortingets avgiftsvedtak. Sist endret 19. desember KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde Denne forskrift får anvendelse for a) avgifter som oppkreves etter lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, b) avgifter som oppkreves etter lov av 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol, c) avgifter på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk mv. (teknisk sprit) som oppkreves etter lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv. 1-2 Definisjoner (1) Med avgiftspliktig vare menes en vare som er innført til eller produsert her i landet og som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak. (2) Med produksjon menes enhver behandling, herunder pakking, ompakking eller montering, som medfører at varen blir avgiftspliktig eller endrer avgiftsmessig status. (3) Med registrert virksomhet menes virksomhet som er registrert etter bestemmelsene i 5-1 til 5-6. (4) Med godkjent lokale menes lager, produksjonslokale e.l. som er godkjent av tollregion etter bestemmelsene i 5-7. KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM AVGIFTSPLIKT 2-1 Når avgiftsplikten oppstår (1) For registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten ved a) uttak fra virksomhetens godkjente lokaler, herunder tyveri og manko. Driftsmessig svinn anses ikke som uttak, b) innførsel, når varene ikke legges inn på godkjent lokale, c) ved opphør av registrering. (2) For uregistrerte importører oppstår avgiftsplikten ved innførselen. (3) For konkursbo eller panthaver oppstår avgiftsplikten ved uttak av avgiftspliktige varer dersom det ikke tidligere er beregnet avgift for disse. (4) For avgift på teknisk sprit, forbruksavgift på elektrisk kraft og avgift på sluttbehandling av avfall oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis , og (5) For bruker som er berettiget til helt eller delvis avgiftsfri bruk av ellers avgiftspliktige varer, oppstår avgiftsplikten også dersom varen brukes i strid med vilkårene for helt eller delvis fritak. 2-2 Avgiftsfri overføring Registrerte virksomheter kan overføre avgiftspliktige varer uten at avgiftsplikten oppstår til egne godkjente lokaler og til andre virksomheters godkjente lokaler dersom disse virksomhetene er registrert for samme vareomfang. 2-3 Varer til avgiftsfri bruk (råvarer mv.) (1) Varer som etter Stortingets vedtak er fritatt for avgift som råstoff mv., kan kjøpes avgiftsfritt hos registrert virksomhet mot erklæring om at varene er til slik bruk. Den registrerte virksomheten kan føre slike varer uten avgift i avgiftsoppgaven. (2) Den som importerer varer som brukes som råstoff mv. i egen virksomhet, kan registreres som bruker og dermed innføre varer uten at avgiftsplikt oppstår. (3) Ikke registrert bruker kan søke om refusjon av innbetalt avgift. Søker må framlegge dokumentasjon som viser at avgift er betalt, samt erklæring om at varene er til avgiftsfri bruk. 2-4 Returvarer (1) Registrerte virksomheter kan føre tidligere beregnet avgift på returvarer til fradrag i avgiftsoppgaven på følgende vilkår: a) varene er tilbakeført til den registrerte virksomhetens godkjente lokale, b) varene er tilgangsført lagerbeholdningen, c) det er utstedt kreditnota for vare- og avgiftsbeløp og d) varene er returnert innen to år regnet fra faktureringsdato. 8

9 (2) Dersom tilbakeføring til den registrerte virksomhetens godkjente lokale er upraktisk, kan tollregionen samtykke i at varene tilintetgjøres etter 2-5 istedenfor å tilbakeføres. Vilkårene i første ledd bokstav b-d gjelder tilsvarende. 2-5 Tilintetgjøring av varer (1) Ved tilintetgjøring av varer i den registrerte virksomhetens godkjente lokale gis fritak for avgift på følgende vilkår: a) tilintetgjøringen skjer i nærvær av tollvesenet om ikke tollregionen har gitt samtykke til annet, og b) tilintetgjorte varer føres som uttak uten avgift i avgiftsoppgaven for samme avgiftstermin som tilintetgjøringen finner sted. (2) Tollregionen kan samtykke i at tilintetgjøringen skjer på annet sted når dette er mest praktisk. (3) For tollvesenets bistand ved tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer oppkreves et gebyr på kr 500, Innførsel Bestemmelser om innførsel av varer gitt i eller i medhold av lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll og Stortingets vedtak om tolltariffens innledende bestemmelser, gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift. 2-7 Utførsel m.m. (1) Registrerte virksomheter kan føre varer som utføres uten avgift i avgiftsoppgaven. Tilsvarende gjelder avgift på varer som legges inn på tollager i samsvar med bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak. (2) Ikke registrerte importører kan søke tollregionen om refusjon. 2-8 Dokumentasjon for avgiftsfritak Krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Med mindre annet er bestemt i denne forskriften, skal kravets omfang og vilkårene for at fritak er oppfylt, fremgå av dokumentasjonen. KAPITTEL 3. SÆRSKILTE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE AVGIFTENE (Kap ) Kap. 3-3 Avgift på teknisk sprit Saklig virkeområde Avgiftsplikten omfatter alkohol med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol som leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk og som er gjort u- tjenlig til drikk (denaturert) eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt til drikk (teknisk sprit) Når avgiftsplikten oppstår Avgiftsplikten oppstår ved salg fra Arcus Produkter AS eller fra andre som har fått tillatelse til salg etter Finansdepartementets forskrift av 25. februar 1955 nr. 1 om omsetning og denaturering av sprit til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk m.v Avgiftsgrunnlag, -beregning og sats (1) Avgiften beregnes etter følgende grupper og satser: a) Avgiftsgruppe 1: Leger, tannleger, veterinærer, kommune/fylke, undervisning i ungdomsskole og videregående skole, næringsmiddelproduksjon og brennevin til industri, kr 432,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol. b) Avgiftsgruppe 2: Vitenskapelige og statlige høyskoler etter lov av 12. mai 1995 nr. 22, laboratorier, sykehus, blodbanker og statlige laboratorier, kr 164,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol. c) Avgiftsgruppe 3: Aroma- og essensproduksjon, tinkturproduksjon, farmasøytisk produksjon, sjokolade- og dropsindustri, kr 54,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol. d) Avgiftsgruppe 4: Isopropanol, denaturert sprit, ren sprit underlagt spritkontroll, universitetene etter lov av 12. mai 1995 nr. 22 og Norges landbrukshøyskole, kr 0,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol. (2) Alkohol i essenser som innføres, avgiftsbelegges etter første ledd bokstav c. (3) Spørsmål om plassering i avgiftsgruppe, fastsettelse av kvote og vilkår for kjøp avgjøres av Tollregion Oslo og Akershus. (Kap. 3-4 Kap. 4-7) KAPITTEL 5. AVGIFTSFORVALTNING MV. I. Registrering 5-1 Registreringsplikt Følgende virksomheter skal registreres for den enkelte avgift: a) produsenter av avgiftspliktige varer, b) virksomheter som selger teknisk sprit, c) virksomhet som driver deponi eller forbrenningsanlegg for sluttbehandling av avfall, d) virksomheter som gjenvinner TRI og PER når gjenvinning skjer med sikte på videresalg, 9

10 e) virksomheter som gjenvinner HFK og/eller PFK når gjenvinning skjer med sikte på videresalg, f) virksomhet som transporterer elektrisk kraft til forbruker. 5-2 Registreringsadgang Følgende virksomheter kan etter søknad til tollregionen registreres: a) importører av avgiftspliktige varer som er merverdiavgiftspliktige etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 28, b) importører av avgiftspliktige varer når varene skal brukes som råvarer eller de er til avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak, c) importører av båtmotorer og virksomheter som driver ervervsmessig produksjon av fartøyer for salg. 5-3 Bevilling som vilkår for registrering (1) Virksomheter som produserer eller innfører avgiftspliktige drikkevarer som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, må forevise bevilling gitt av Sosial- og helsedirektoratet før virksomheten kan registreres. (2) Tollregionen kan gi tillatelse til registrering dersom søknad om bevilling er til behandling i Rusmiddeldirektoratet. Registreringen gjelder fra det tidspunkt bevilling gis. 5-4 Registreringssted Registrering skal skje i den tollregionen virksomheten har sitt forretningssted. Virksomheter som har forretningssted i flere tollregioner, skal registrere virksomheten i den tollregion hvor de har sitt hovedkontor. 5-5 Registreringsmelding mv. (1) Melding eller søknad om registrering skal sendes senest en måned før produksjonen eller innførselen starter. (2) Meldingen eller søknaden skal inneholde opplysninger om a) produksjons- og lagerlokalene (tegninger), herunder lokalenes beliggenhet, b) hva slags varer som skal produseres eller lagres, c) når produksjon eller lagring skal begynne, d) varebeholdning, e) budsjettert og nåværende omsetning, f) størrelse på import og mottak av avgiftspliktige varer, g) regnskapsrutiner og lagerhold, h) hvem som skal foreta den løpende innbetaling av avgiften, i) eventuelt tollkredittnummer, j) organisasjonsnummer, k) gate- og postadresse, l) eventuell bevilling eller konsesjon. (3) Endringer om forhold som nevnt i annet ledd skal straks meldes til tollregionen. Videre skal det gis melding når virksomheten opphører eller stanser i over tre måneder, samt ved en eventuell gjenopptakelse av virksomheten. (4) For forbruksavgift på elektrisk kraft og på sluttbehandling av avfall gjelder bestemmelsene i annet ledd tilsvarende med de tilpasninger som er nødvendige av hensyn til avgiftens karakter. 5-6 Nektelse eller tilbakekallelse av registrering (1) Tollregionen kan nekte eller tilbakekalle registreringen dersom a) virksomheten, styret eller ledelsen ikke anses kredittverdig, b) virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter eller toll eller har overtrådt regelverket om særavgifter, toll eller merverdiavgift eller c) virksomhetens karakter endres. (2) Tollregionen skal tilbakekalle registreringen dersom bevilling gitt av Rusmiddeldirektoratet inndras eller opphører på annen måte. II. Godkjenning av lokaler 5-7 Godkjenning av lokaler (1) Når avgiftsplikten ikke har oppstått, skal produksjon og lagring av avgiftspliktige varer bare foregå i lokaler som er godkjent av tollregionen. Lokalene skal være forsvarlig låst og sikret, og innrettet slik at de sikrer en forsvarlig kontroll av avgiftsberegning og betaling mv. (2) Tollregionen kan godkjenne flere lokaler for den enkelte virksomhet. Forandringer av et godkjent lokale skal meldes til tolldistriktet uten ugrunnet opphold. (3) Tollregionen kan fastsette nærmere vilkår for godkjenning av lokalet, herunder ved forandringer av lokalet. (4) Et lokale kan nektes godkjent dersom kontrollmessige hensyn tilsier det. III. Regnskap 5-8 Regnskap (1) For registrerte virksomheter som etter lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) skal føre regnskap, skal regnskapet vise bruk av råstoff og produksjonens omfang. Regnskapet skal videre innrettes slik at omfanget av de avgiftspliktige varene lett kan kontrolleres og påvises. For registrerte virksomheter som deklarerer terminvise særavgifter, skal det føres lagerregnskap over særavgiftspliktige varer som lagres. Lagerregnskapet skal inneholde beholdning, tilgang og levering av særavgiftsbelagte varer, herunder eventuelle avgiftsfrie overføringer til andre registrerte 10

11 virksomheter eller til eget depot, samt uttak til eget utsalg eller eget bruk. Regnskapet skal vise eventuell differanse mellom oppmålt eller opptalt beholdning og beholdning i følge lagerregnskapet. (2) Før utløpet av oppgavefristen for vedkommende avgiftstermin skal registrerte virksomheter som skal føre lagerregnskap etter første ledd avstemme de tall som framgår av avgiftsoppgaven mot lagerregnskapet. Denne avstemmingen inngår sammen med lagerregnskapet som en del av det oppbevaringspliktige regnskapsmaterialet. (3) Registrerte virksomheter som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven, kan av tollregionen pålegges å oppbevare dokumenter av betydning for avgiftspliktens omfang, for eksempel innkjøps- og salgsfakturaer, kontrakter og betalingsbilag. Virksomheten kan videre pålegges å føre lagerregnskap og å foreta avstemminger som nevnt over. Oppbevaringsplikten for dokumenter, eventuelt lagerregnskap og avstemminger gjelder i ti år. IV. Kontrollbestemmelser mv. 5-9 Alminnelige regler om kontroll (1) Tollvesenet kan når som helst kontrollere om korrekt avgift er beregnet og betalt. I denne forbindelse kan tollvesenet kontrollere lokaler hvor avgiftspliktige varer produseres eller lagres, tilstøtende rom og transportmidler som frakter avgiftspliktige varer. Videre kan tollvesenet kontrollere hele regnskapet med tilhørende dokumentasjon, herunder elektroniske dokumenter og programvare. (2) Tollvesenet kan foreta undersøkelser av avgiftspliktige varer. Vareprøver kan kreves avgitt uten vederlag. (3) Undersøkelsene som nevnt over kan foretas hos produsent, importør, eksportør, forhandler, formidler, lagerholder og transportør av avgiftspliktige varer, samt bruker som påberoper seg avgiftslettelse eller fritak. Undersøkelsen kan videre foretas hos produsent og forhandler av varer som kan brukes i eller til produksjon av en avgiftspliktig vare. (4) Virksomhetens eier, styre, daglige leder, samt øvrige ansatte plikter å yte nødvendig bistand og veiledning i forbindelse med undersøkelsen. Regnskapsmateriell og andre dokumenter som skal kontrolleres, skal uten opphold framlegges, utleveres eller sendes tollvesenet. ( ) KAPITTEL 6. AVGIFTSOPPGAVE OG BE- TALING MV. 6-1 Avgiftsoppgave (1) Registrerte virksomheter skal for hver måned sende avgiftsoppgave til tollregionen innen den 18. i påfølgende måned (oppgavefristen). Det skal sendes oppgave selv om det ikke skal oppkreves avgift for perioden (0-oppgave). (2) Registrerte virksomheter for avgift på elektrisk kraft skal sende oppgave til tollregionen innen 1 måned og 18 dager etter utløpet av det kvartal faktura er sendt eller levering/uttak uten faktura er foretatt. (3) Tollregionen kan fastsette en kortere oppgavefrist dersom det foreligger opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det sannsynlig at avgiftsbetalingen ikke vil skje rettidig. (4) Importører som er registrert etter 5-2 bokstav b er ikke oppgavepliktige. (5) Avgiftsoppgaven gis på skjema fastsatt av direktoratet og skal være undertegnet av den avgiftspliktige eller en som kan forplikte vedkommende. 6-2 Betalingssted og betalingsmiddel (1) Avgiften betales til vedkommende tollregion eller ved overføring til den bankkonto tollregionen bestemmer. (2) Ved elektronisk betaling til tollregionens konto skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank når tollvesenet har truffet bestemmelse om dette. I slike tilfeller skal betalingsformidler avvise elektroniske betalingsoppdrag dersom det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID). 6-3 Forfall og rettidig betaling (1) Avgiften for registrerte virksomheter forfaller til betaling samtidig med oppgavefristen. (2) Foretas betalingen ved overføring til tollregionens konto anses betaling for å ha skjedd når avgiften er godskrevet vedkommende tollregions bank. Skjer betalingen ved overføring fra konto i samme bank anses betaling for å ha skjedd når beløpet er godskrevet tollregionens konto. Ved betaling med sjekk anses betalingsfristen for å være avbrutt når mottakeren mottar og aksepterer sjekken. (3) Dersom en frist utløper på lørdag, søndag eller hellig-/høytidsdag, utskytes fristen til nærmeste virkedag som ikke er lørdag. (4) For andre enn registrerte virksomheter skal avgiften betales etter de samme regler som gjelder for toll. 6-4 Forsinkelsesrenter (1) For avgift som ikke er betalt i rett tid skal det betales renter. Rentesatsen skal være tre prosentenheter over den til enhver tid gjeldende rentesats som er fastsatt i forskrift med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) 3 første ledd første punktum. Renter beregnes fra forfallsdag og inntil betaling skjer. (2) Rentebeløp under kr 50 oppkreves ikke. 11

12 ( 6-5) 6-6 Etterberegning av avgift mv (1) Tollregionen kan foreta etterberegning ved manglende eller mangelfull beregning av avgift. (2) Tollregionen kan videre foreta etterberegning dersom avgift og renter er refundert på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger. Det samme gjelder når varer som er levert uten avgift eller med redusert sats er blitt benyttet til avgiftspliktige formål. (3) For tilfeller som nevnt i annet ledd kan tollregionen bestemme at fritaket for fremtiden skal gjennomføres på annen måte enn fastsatt i denne forskriften. 6-7 Sikkerhetsstillelse (1) Tollregionen kan kreve at produsenter og importører av avgiftspliktige varer stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Krav om sikkerhetsstillelse kan stilles ved registrering av virksomheten eller senere. (2) Ved vurderingen av om sikkerhet skal kreves, skal det blant annet tas hensyn til a) om virksomheten gjentatte ganger har betalt avgiften for sent eller for øvrig har overtrådt avgiftsbestemmelsene, b) om virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter og toll, c) om virksomheten, styret eller ledelsen kan anses kredittverdig. (3) Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annet finansforetak som er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. (4) De nærmere krav til sikkerheten, herunder sikkerhetens omfang, fastsettes av tollregionen. Som hovedregel skal sikkerheten til enhver tid dekke avgiftskravet for to måneder. Dersom nye omstendigheter eller opplysninger tilsier det, kan tollregionen stille ytterligere krav til sikkerheten. ( ) Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser 7-1 Utfyllende forskrifter mv. (1) Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges tollregionen. (2) Tollregionen kan påby montering av måleutstyr o.l. av hensyn til avgiftsberegning og kontroll. Direktoratet kan fastsette forskrifter om krav til måleutstyr og målemetoder. (3) Direktoratet kan fastsette forskrifter om å benytte faste omregningsfaktorer når salg av avgiftspliktige varer skjer etter hulmål i stedet for etter vekt. (4) Direktoratet kan fastsette forskrifter om at Norges Birøkterlag AS kan beholde en fastsatt sum til administrasjonskostnader pr. innvilget søknad om tilskudd til biavl, jf (5) Direktoratet kan fastsette forskrifter til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskriften, herunder beregning, tilbakebetaling, innkreving og kontroll mv. Direktoratet kan videre fastsette forskrifter om vilkår for avgiftsfritak, herunder krav til dokumentasjon og minstegrenser for fritak. 7-2 Elektronisk datautveksling Tollregionen kan gi tillatelse til at meldinger kan gis ved hjelp av elektronisk datautveksling. Bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll 40 til 44 gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift. 7-3 Overgangsregler Virksomheter med godkjente lokaler må innen to år fra denne forskriftens ikrafttredelse fornye sin godkjenning av disse i samsvar med Ikrafttredelse m.m. Forskriften gjelder fra 1. januar

13 Forskrift om omsetning og denaturering av sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 25. februar 1955 med hjemmel i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. Endret 8 sep 1995 nr. 788, 27 des 1995 nr. 1173, 25 sep 1998 nr. 910 og 18 des 2000 nr 1310, 17 juni 2002 nr I. Rødsprit og teknisk isopropanol. 1. Sprit og isopropanol denaturert på den måte som er bestemt for rødsprit og teknisk isopropanol er avgiftsfri. 2. Arcus Produkter AS forestår salget av rødsprit og teknisk isopropanol. 3. Arcus Produkter AS kan selge rødsprit og teknisk isopropanol til forbrukere enten direkte eller ved forhandlere som godtas av Arcus Produkter AS. Som forhandler kan bare godtas person, selskap eller forbrukerforening som har handelsrett, hvor den ansvarlige leder (eier eller bestyrer) antas å være pålitelig og edruelig og dessuten for øvrig er skikket til å drive salget slik at misbruk hindres. Retten til å drive slik handel er knyttet til den ansvarlige leder av forretningen. Dersom forretningen skifter ansvarlig leder, må det søkes på nytt om å bli godtatt som forhandler. Før en person, et selskap eller en forbruksforening godtas som forhandler, eller før en forbruker gis rett til å kjøpe rødsprit eller teknisk isopropanol i større partier fra Arcus Produkter AS, skal det innhentes uttalelse fra det stedlige politi. 4. Retten til å være forhandler kan når som helst inndras av tolldistriktssjefen i vedkommende tolldistrikt (senere kalt tolldistriktssjefen). 5. Forhandler må kjøpe rødspriten/den tekniske isopropanolen hos Arcus Produkter AS. Salg fra forhandler til forhandler er forbudt. 6. Forhandlere kan bare selge rødsprit/teknisk isopropanol i partier på inntil 50 liter. Rødsprit/teknisk isopropanol må ikke utleveres til: a) person under 15 år, b) person som er påvirket av alkohol, c) person som med skjellig grunn antas å ville misbruke alkoholen. 7. Rødsprit/teknisk isopropanol skal holdes utilgjengelig for uvedkommende. All emballasje for rødsprit/teknisk isopropanol som selges fra forhandlere, skal være forsynt med en etikett godkjent av Toll- og avgiftsdirektoratet (senere kalt direktoratet). Etiketten skal blant annet angi varens art, inneholde advarsel mot å bruke alkoholen til fortæring og opplysning om at ulovlig bruk er straffbart. 8. Kontrollør fra tolldistriktssjefen og politiets tjenestemenn har adgang til å kontrollere forhandlere av rødsprit og teknisk isopropanol samt forbrukere som kjøper rødsprit/teknisk isopropanol i større partier fra Arcus Produkter AS, for å bringe på det rene om gjeldende bestemmelser overholdes. 9. De avgjørelser som tolldistriktssjefen og Arcus Produkter AS treffer med hjemmel i disse bestemmelser, kan - dog uten oppsettende virkning - innankes for direktoratet av den som avgjørelsen går imot. 10. De nærmere bestemmelser om detaljsalg, merking av emballasje m.v. gis av tolldistriktssjefen. 0 Endret ved forskrift 27 des 1995 nr (i kraft 1 jan 1996), 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). II. Desinfeksjonssprit. 1. Sprit denaturert på den måte som er bestemt for desinfeksjonssprit, er avgiftsfri etter Stortingets vedtak om avgift på alkohol 2 første ledd bokstav d. 2. Arcus Produkter AS eller andre som får tillatelse til det av Toll- og avgiftsdirektoratet, forestår salget av desinfeksjonssprit. Salg kan også skje gjennom apotek. 3. Desinfeksjonsspriten skal holdes utilgjengelig for u- vedkommende. All emballasje for desinfeksjonssprit skal tydelig angi varens art. Etikett som brukes på emballasje for slik sprit må være godkjent av direktoratet. Etiketten skal gi opplysning om at ulovlig bruk av varen er straffbar. 4. Tolldistriktssjefen og politiet fører den nødvendige kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes. 5. De nærmere bestemmelser om salg, merking av emballasje m.v. gis av tolldistriktssjefen. 0 Endret ved forskrift 27 des 1995 nr (i kraft 1 jan 1996), 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001), 17 juni 2002 nr. 679 (i kraft 1 juli 2002). III. Spesialdenaturert og udenaturert sprit, brennevin, vin og isopropanol Kjøp av annen sprit enn rødsprit og desinfeksjonssprit, av spesialdenaturert eller udenaturert isopropanol samt av brennevin og vin til teknisk og vitenskapelig bruk, skal foregå i samsvar med følgende bestemmelser: 1. Myndigheten til å gi kjøpetillatelser og tilstå avgiftsfrihet delegeres til direktoratet. direktoratet skal avgjøre: a) hvorvidt det skal tilstås hel eller delvis avgifts frihet, b) hvordan spriten, brennevinet, vinen eller iso propanolen eventuelt skal denatureres, c) hvor stort kvantum søkeren skal få kjøpe. 2. Direktoratet kan gi kjøpetillatelse og tilstå avgiftsfrihet til personer, institusjoner eller bedrifter som skal anvende spriten, brennevinet, vinen eller isopropanolen til teknisk eller vitenskapelig bruk. Før kjøpetillatelse gis, kan direktoratet innhente uttalelse fra det stedlige politi om søkerne. 13

14 3. Kjøpetillatelsen skal gjelde for et bestemt kvantum og for en bestemt tid, vanligvis kalenderåret. Direktoratet kan når som helst trekke tillatelsen tilbake. Direktoratet kan pålegge forbrukere av spesialdenaturert og udenaturert sprit, brennevin, vin og isopropanol å føre regnskap og sende inn oppgaver over anvendelsen av slike varer. Forbrukere kan videre pålegges: a) å sende inn prøver av produkter fremstilt av de varer som kjøpetillatelsen gjelder samt av eti ketter eller merker for produktene, b) å føre regnskap og sende inn oppgaver og fak turakopier over varesalget. 4. Arcus Produkter AS forestår salget av spesialdenaturert og udenaturert sprit, brennevin, vin og isopropanol. 5. Sprit, brennevin, vin og isopropanol skal holdes u- tilgjengelig for uvedkommende. All emballasje skal være forsynt med en etikett e.l. godkjent av direktoratet og som inneholder opplysning om at ulovlig bruk er straffbar. De nærmere bestemmelser om salg, merking av emballasje m.v. gis av tolldistriktssjefen. 6. Avgjørelser som blir truffet med hjemmel i disse bestemmelser kan, uten oppsettende virkning, innankes for direktoratet av den som avgjørelsen går imot. 0 Endret ved forskrift 27 des 1995 nr (i kraft 1 jan 1996), 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001), 17 juni 2002 nr. 679 (i kraft 1 juli 2002). IV. Sprit og spritholdige produkter Med mindre annet er bestemt i denne forskrift, gjelder følgende ved innførsel av sprit og spritholdige produkter i henhold til lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. 1. Arcus Produkter AS er ved kgl. res av 22. desember 1995 nr fra 1. januar 1996 for så vidt angår sprit (etanol) meddelt enerett til innførsel og rett til handel etter departementets bestemmelser. Fra samme tidspunkt er Arcus Produkter AS for så vidt angår udenaturert isopropanol meddelt enerett til innførsel og engrossalg, samt enerett til detaljsalg i den utstrekning salget ikke er underlagt apotek. Arcus Produkter AS er forpliktet å skaffe de kvaliteter som markedet etterspør, med mindre det etterspurte produkt kan erstattes av andre produkter som Arcus Produkter AS fører. 2. Anmodning om samtykke til innførsel av spritholdige produkter, samt spørsmål om et produkt omfattes av eneretten, skal rettes til direktoratet. Direktoratet klassifiserer produktet i forhold til eneretten. Vedtaket treffes etter innhentet uttalelse fra Arcus Produkter AS. Finner direktoratet etter dette at produktet faller utenfor den enerett som Arcus Produkter AS er tildelt, meddeles dette gjennom utstedelse av en generell erklæring til vedkommende importør. Forvaltningslovens bestemmelser gjelder også for den myndighet Arcus Produkter AS utøver etter denne forskrift. 3. Ved avgjørelsen om et produkt faller innenfor loven og/ eller eneretten kan det bl.a. legges vekt på hvor stor andel alkohol produktet inneholder, dets blandingsforhold for øvrig, om produktet er uegnet til drikk, herunder om produktet må anses som et ferdig produkt, produktets bruksområde og faren for misbruk. 4. Direktoratet kan samtykke til innførsel av produkter som faller innenfor den enerett Arcus Produkter AS er tildelt, dersom Arcus Produkter AS, ved å frafalle sin enerett i henhold til kgl. res 22. desember 1995 nr. 1042, aksepterer at innførsel kan finne sted. Direktoratet og Arcus Produkter AS kan stille vilkår for samtykket. 5. Henvendelser som direktoratet retter til Arcus Produkter AS, skal så langt som mulig og innenfor de rammer som følger av forvaltningslovens bestemmelser (herunder forvaltningsloven 13 og 13b fjerde ledd nr 2), fremsettes slik at taushetsbelagte opplysninger om produktet og/ eller importøren ikke røpes. Arcus Produkter AS, dets ansatte og medhjelpere eller andre som måtte få kjennskap til taushetsbelagte opplysninger (herunder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av forretningsmessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår) om produktet og/ eller importøren, plikter å bevare taushet om dette og kan heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger de har fått kjennskap til i egen forretningsvirksomhet. Brudd på dette kan straffes i henhold til spritloven 8. 0 Tilføyd ved forskrift 25 sep 1998 nr Endret ved forskrifter 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001), 17 juni 2002 nr. 679 (i kraft 1 juli 2002). V. Spritholdig essens 1. Spritholdig essens som tilvirkes her i landet eller innføres, kan bare selges i emballasje som er tydelig merket med tilvirkers firmanavn og forretningsadresse. Innførsel og salg av spritholdig essens kan bare skje i emballasje som rommer inntil 50 ml. Unntatt fra denne bestemmelse er: a) innførsel av essens til tilvirker, grossist, større felleshusholdninger eller læreanstalter eller til næringsdrivende som skal bruke essensen i sin produksjonsvirksomhet, b) salg av essens fra tilvirker til grossist og fra tilvirker og grossist til større felleshushold ninger m.v. som nevnt under bokstav a). Ompakking av spritholdig essens er forbudt for andre enn dem som direktoratet har meddelt kjøpetillatelse på sprit til fremstilling av spritholdig essens. Salg av essens er forbudt når det er grunn til å tro at varen vil bli misbrukt. 2. All spritholdig essens som innføres og all spritholdig essens som markedsføres skal være godkjent som essens av direktoratet. Direktoratet avgjør med bindende virkning hva som anses som essens. Godkjennelse gis ved utstedelse av generelle erklæringer til vedkommende innenlandske tilvirker eller importør. For å oppnå slik godkjennelse, må tilvirker eller importør sende inn til direktoratet essensprøver i uanbrukket original emballasje. 14

15 Importør av spritholdig essens skal ved hver fortolling legge fram for tolloppsynet erklæring fra direktoratet som nevnt i foregående avsnitt. Tolloppsynet skal ved hver fortolling sende kopi av fakturaen fra eksportøren over varepartiet. Vareprøve sendes direktoratet i de tilfeller hvor det i direktoratet generelle godkjennelser er bestemt at prøver skal tas og ellers når nemnda ber om det. 3. Når et kommunestyre søker om det, kan direktoratet bestemme at salg av spritholdig essens i detalj skal være undergitt bevillingstvang. Bevilling gis uten betaling av kommunestyret eller, etter fullmakt av dette, av formannskapet. Bevillingen skal være tidsbegrenset og skal når som helst kunne inndras dersom det av edruelighetsmessige grunner finnes u- tilrådelig at bevillingsinnehaverens salg av spritholdig essens fortsetter. Den som blir nektet eller får inndratt bevilling, kan innen 14 dager bringe saken inn for direktoratet til overprøving. Anke fra en forretning som allerede driver salg av spritholdige essenser, har oppsettende virkning. 4. Direktoratet kan nekte å gi kjøpetillatelse på sprit til tilvirkning av essenser dersom essenstilvirkningen ikke fremtrer som tilvirkerens hovederverv eller essensene ikke representerer hovedsalgsartikler for tilvirkeren. Direktoratet kan videre nekte å gi kjøpetillatelse på sprit til søkere som etter direktoratets skjønn ikke er i besittelse av hensiktsmessige lokaler med utstyr for essenstilvirkning. 0 Endret ved forskrift 25 sep 1998 nr. 910 (tidligere kap IV), 17 juni 2002 nr. 679 (i kraft 1 juli 2002). VI. Sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk 1. Ervervsmessig tilvirking av sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk kan bare foretas av den som direktoratet har gitt tillatelse til det. Direktoratet kan nekte å gi slik tillatelse dersom opplegget for kosmetikktilvirkningen ikke tydelig indikerer at denne virksomhet vil komme til å utgjøre en betydelig del av søkerens ervervsvirksomhet. Direktoratet kan også nekte å gi tillatelse når søkeren etter direktoratets skjønn ikke er i besittelse av hensiktsmessige lokaler med utstyr for tilvirking av sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk. Som tilvirking i denne forbindelse anses også ompakking (tapping, fylling m.v.) i emballasje som skal følge varen til forbrukeren samt oppdragstilvirkning (tilvirking, herunder ompakking, etter oppdrag fra firma som skal forestå omsetningen av de ferdige varer - oppdragsfirmaet). Enhver som vil begynne slik virksomhet skal minst en måned i forveien gi melding om det til direktoratet. Meldingen skal inneholde opplysning om virksomhetens art, arten av de varer som aktes tilvirket, virksomhetens beliggenhet og lokaler, dens innehaver og bestyrer. Forandring i de nevnte forhold skal på samme måte meldes snarest mulig. Tilvirkingstillatelse kan når som helst trekkes tilbake når de betingelser som ga grunnlaget for den ikke lenger er til stede. 2. Grossist og detaljist kan ikke innføre, kjøpe eller selge, og forbruker kan ikke innføre spritholdig kosmetikk som inneholder over 5 vol. % alkohol på emballasje som rommer over 1000 ml. 3. Etylalkohol og isopropanol som anvendes ved fremstilling av kosmetikk som tilvirkes her i landet eller innføres, skal være denaturert når alkoholinnholdet i den ferdigproduserte vare overstiger 5 vol. % alkohol. Forskriftsmessig denaturering etter bestemmelsene i foregående avsnitt er inntil videre: a) 5 g sucroseoctaacetat (Denatin), eller 0,016 g bensyldietylammoniumbenzoat (Bitrex o.l.), eller 8g dietylfthalat, eller 20 g eteriske oljer eller parfymekomposisjoner pr. liter etylalko hol eller isopropanol. b) Blanding av forannevnte denatureringer, når sum men overstiger forskriftsmessig denaturering. c) Annen spesialdenaturering dersom direktoratet har godkjent denne. d) Denaturering som er i samsvar med god kjente denatureringskrav fra andre land i EØS-området. e) e) Godkjente denatureringsmetoder i land uten for EØS-området dersom direktoratet god kjenner denne i det enkelte tilfelle. 4. Sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk som innføres eller tilvirkes (ompakkes) her i landet, skal være tydelig merket med tilvirkerens (ompakkerens) firmanavn og forretningsadresse, med mindre varen tilvirkes eller forhandles under varemerke registrert i varemerkeregisteret (lov av 3. mars 1961 nr. 4). Tilvirkere (ompakkere) og importører av sprit- og/ eller isopropanolholdig kosmetikk skal til enhver tid holde direktoratet underrettet om hvilke varemerker for sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk som står registrert på firmaet i varemerkeregisteret. 5. Direktoratet avgjør ved utstedelse av erklæringer hva som skal anses som sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk. Tilvirker og importør sender inn til direktoratet prøve av vedkommende vare i uanbrukket, original emballasje. For importvarer vedlegges prøven oppgave fra den utenlandske tilvirker over: a) innholdet av eteriske oljer (oppgitt i gram. pr. liter vare) b) innholdet av sprit- og/eller isopropanol (opp gitt i vol %). c) hvordan spriten og/eller isopropanolen er de naturert (denatureringsmiddel og mengder, opp gitt i gram pr. liter anvendt alkohol). Om godkjennelse av sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk som importeres «i bulk» for ompakking, vises til punkt 6, tredje avsnitt. 6. Ved tollbehandling av sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk som innføres, skal importøren legge fram: a) erklæring fra direktoratet om at varen er god kjent som kosmetikk, b) erklæring fra eksportøren om hvilken mengde sprit- og/eller isopropanol varen inneholder. 15

16 Tolloppsynet skal ved hver fortolling sende direktoratet faktura (kopi) fra eksportøren over varepartiet, samt prøver i de tilfeller hvor det i direktoratets godkjennelser er bestemt at prøve skal tas. Ved innførsel av varer «i bulk» skal importøren før fortolling finner sted tilkalle kontrollør fra tolldistriktssjefen. Kontrolløren uttar fra varepartiet en prøve som han sender direktoratet vedlagt kopi av fakturaen over varepartiet fra den utenlandske leverandør. Ved godkjennelse av varen som sprit- og/eller isopropanolholdig kosmetikk gir direktoratet påtegning om dette på fakturakopien. 0 Endret ved forskrifter 8 sep 1995 nr. 788, 27 des 1995 nr (i kraft 1 jan 1996), 25 sep 1998 nr. 910 (tidligere kap V), 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001), 17 juni 2002 nr. 679 (i kraft 1 juli 2002). VII. Kontrollbestemmelser Tjenestemenn fra Tollvesenet skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å foreta ettersyn i tilvirkers eller importørs tilvirknings- og lagerlokaler, samt i alle rom i forbindelse med disse og ved bedrifter som bruker sprit, brennevin, vin eller isopropanol. De kan til enhver tid kreve seg forelagt eller sendt inn bedriftens resepter og regnskaper med bilag til gjennomsyn. Tjenestemennene har videre rett til i kontrolløyemed å foreta undersøkelser av forretningslokaler og forretningsbøker med bilag hos enhver som forhandler eller formidler isopropanol, sprit, spritholdige essenser eller spritog/ eller isopropanolholdige kosmetika, samt hos produsenter og forhandlere av råvarer, halvfabrikata og utstyr som nyttes til produksjon av forannevnte varer. Vareprøver kan tas ut uten vederlag. Vedkommende virksomhets eier eller styrer samt øvrige ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemennene den nødvendige hjelp og veiledning. Politiets tjenestemenn er forpliktet til på henvendelse av Tollvesenet å yte bistand ved kontrollen. 0 Endret ved forskrifter 27 des 1995 nr (i kraft 1 jan 1996), 25 sep 1998 nr. 910 (tidligere kap VI), 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 16

17 Forskrift om kjøp av vin til teknisk og vitenskapelig bruk. Fastsatt av Finanspartementets 23. mai 1958 nr. 1, med hjemmel i lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og Stortingets vedtak om avgift på alkohol. Endret 26. mai 2000 nr. 543(hjemmel), 18. desember 2000 nr Kjøp av vin til teknisk og vitenskapelig bruk som kan foretas helt eller delvis uten avgift, skal foregå i samsvar med følgende bestemmelser: 1. Myndigheten til å gi kjøpetillatelse og tilstå avgiftsfrihet er inntil videre tillagt Nemda for teknisk sprit, som skal avgjøre hvor stort kvantum søkeren skal få kjøpe og om det skal tilstås hel eller delvis avgiftsfrihet, jfr. 3 i lov nr. 2 av 4. juni Nemda kan pålegge søkeren å skaffe nærmere opplysninger og kan innhente uttalelse fra det stedlige politi. 3. Når nemda innvilger søknad, skal søkeren tilstilles kjøpetillatelse på et bestemt kvantum vin av nærmere oppgitt merke. Kjøpetillatelsen skal angi i hvilken utstrekning fritakelse for avgifter er innrømmet. 2 Kjøperen kan undergis slik kontroll som til enhver tid er fastsatt for forbrukere av spesialdenaturert og udenaturert sprit til teknisk bruk m.v., jfr. lov nr. 2 av 4. juni 1954 og bestemmelser i medhold av denne. 3 Nemdas avgjørelser etter disse bestemmelser kan uten oppsettende virkning innankes for Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt angår spørsmål om avgiftsfritakelse, og ellers fra Sosialdepartementet. 4 Ved utleveringen fra Arcus Produkter AS skal emballasjen være merket: «Til teknisk bruk» eller «Til vitenskapelig bruk». Vinen skal holdes utilgjengelig for uvedkommende. 0 Endret ved forskrift 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 5 Det er forbudt å fortære vin som i samsvar med disse forskrifter er kjøpt til teknisk eller vitenskapelig bruk. 6 Overtredelse av disse forskrifter er straffbar, jfr. 47 i rusdrikkloven. 17

18 Forskrift om tilvirking, lagring, utlevering og transport av sprit Fastsatt av Finansdepartementets 17. juni 1965 i medhold av lov 19. juni 1964 om tilvirking og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol. Endret 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 nr Bygninger og rom som skal brukes ved tilvirking, lagring og utlevering av sprit skal være tidsmessig og velegnet for formålet og skikkelig renholdt. De skal ved høvelige foranstaltninger (inngjerding, låsing og utvendig belysning m.v.) være trygget mot inntrengen av u- vedkommende. Den innvendige belysningen skal være hensiktsmessig og effektiv. 2 Det produksjonsmessige utstyr for tilvirking og lagring av sprit skal være tidsmessig og velegnet for formålet. Det må være innrettet for plombering på en måte som gjør spriten utilgjengelig under tilvirkning og lagring («lukket system»). 3 Utstyret for transport av sprit skal være tidsmessig og betryggende. Utstyret skal være godkjent av tolldistriktssjefen i vedkommende distrikt (senere kalt tolldistriktssjefen) før det tas i bruk. 0 Endret ved forskrifter 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 4 Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider vedrørende anlegg og utstyr nevnt foran under 1-3 kan ikke igangsettes uten etter avtale med tolldistriktssjefen. 0 Endret ved forskrifter 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 5 Tilvirkingsbedrift skal etter departementets nærmere bestemmelser føre og sende inn til tolldistriktssjefen regnskaper eller oversikter over produksjon, utlevering og forbruk av sprit. 0 Endret ved forskrifter 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 (i kraft 1 jan 2001). 6 Når en tilvirkingsbedrift ønsker å sette i gang tilvirking av sprit skal melding om dette sendes til tolldistriktssjefen. Meldingen skal gi opplysning om hvilket tidspunkt bedriften ønsker fastsatt for igangsetting av tilvirkingen og hvilke personer som på bedriftens vegne skal ha ansvaret for utlevering av sprit. Tilvirking kan ikke påbegynnes før tolldistriktssjefen har samtykket i det. Ved lukking, herunder sesongmessig lukking, av tilvirkingsbedrift skal melding om dette sendes tolldistriktssjefen senest en uke før lukking skal iverksettes. 0 Endret ved forskrifter 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 7 Kontrollen med tilvirking, lagring, utlevering og transport av sprit utøves av tolldistriktssjefen. Kontrollen kan gjennomføres ved at tolldistriktssjefen kontrollør utfører stedlig kontroll ved tilvirkingsbedriften. Etter forslag fra tolldistriktssjefen kan Toll- og avgiftsdirektoratet (senerer kalt direktoratet) anta en funksjonær ved tilvirkingsbedriften som kontrollør for det offentlige, såfremt bedriften og funksjonæren sam-tykker i dette. I så fall vil vedkommende funksjonær, som kontrollør for det offentlige, være underlagt tolldistriktssjefen instruksjonsmyndighet, og en slik ordning utelukker ikke kontroll av kontrollør ansatt i tolldistriktssjefen. Ved tilvirkingsbedrift hvor tolldistriktssjefen ikke daglig utøver stedlig kontroll, med egen kontrollør eller med kontrollør antatt ved til-virkingsbedriften, vil kontrollen bestå av uanmeldte inspeksjoner fra tolldistriktssjefen. Tilvirkingsbedrift, hvor det offentlige ikke daglig utøver stedlig kontroll, skal ved egne oppnevnte ansvarshavende (se 6) være ansvarlig for utlevering av sprit. Utleveringsforretningene avsluttes ved at ved-kommende ansvarshavende plomberer lagerrom og uttaksarmatur med bedriftens eget plomberingsutstyr. Plomberingsutstyret skal holdes forsvarlig innelåst og være utilgjengelig for uvedkommende. Tilvirkings-bedrift er ansvarlig for transporten av sprit til Arcus Produkter AS eller annen tilvirkingsbedrift. Tolldistriktssjefen plomber og segl kan ikke benyttes eller byttes av andre enn tolldistriktssjefen kontrollør uten samtykke fra tolldistriktssjefen i hvert enkelt tilfelle. 0 Endret ved forskrifter 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 8 Kontrollør fra tolldistriktssjefen, skal legitimere seg ved framvisning av identitetskort utstedt av tolldistriktssjefen. Tilvirkingsbedriften plikter når som helst å gi kontrollører fra tolldistriktssjefen adgang til alle bygninger og rom ved bedriften for å foreta kontrollundersøkelser. Bedriften plikter videre å legge fram for kontrolløren regnskapene over produksjon og utlevering av sprit og å yte ham all mulig hjelp under kontrollarbeidet. Bedriften skal stille kontorplass samt låsbart skap for kontrollutstyr til disposisjon for kontrolløren. 0 Endret ved forskrifter 15 jan 1996 nr. 22, 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 9 Direktoratet utferdiger i nødvendig utstrekning særskilte forskrifter. 0 Endring ved forskrifter 18 des 2000 nr (i kraft 1 jan 2001). 18

19 Forskrift om overføring av eneretter fra A/S Vinmonopolet til Arcus Produkter AS Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 1995 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol og lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Arcus Produkter AS meddeles fra 1. januar 1996: I Med hjemmel i lov av 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol: enerett til omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol. II Med hjemmel i lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v.: a) for så vidt angår sprit, enerett til innførsel og rett til handel etter Finansdepartementets bestemmelser, b) for så vidt angår isopropanol, enerett til innførsel og engrossalg, samt enerett til detaljsalg i den utstrekning salget ikke er underlagt apotek. Forskriften trer i kraft 1. januar Konsesjon for Aktieselskapet Vinmonopolet, gitt ved kgl.res. av 13. mai 1932 nr med endringer av 7. november 1958, 8. oktober 1965 og 14. november 1969, oppheves. 19

20 Forskrifter om kontrollen med salg av sprit til tilvirkere av hårvann, andre spritholdige kosmetika og alkoholholdige essenser, og om kontroll med salg av alkoholholdige essenser Fastsatt av Finansdepartementet 10. juni 1949 med hjemmel i lov av 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v., lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og Stortingets vedtak om avgift på alkohol. Endret 26 mai 2000 nr. 542 (hjemmel). 1 Sprit over 60 volumprosent alkohol som selges til framstilling av hårvann og andre spritholdige kosmetika skal denatureres etter nærmere bestemmelser som fastsettes av Sosialdepartementet. Slik sprit kan bare selges til tilvirkere som har kjøpetillatelse. 2 Tillatelse til kjøp meddeles av politimesteren på tilvirkerens produksjonssted. Kjøpetillatelsen skal gjelde for et begrenset kvantum og for et begrenset tidsrom, ikke utover ett år. Den skal inneholde opplysning om det formål spriten skal nyttes til. 3 Tillatelse til kjøp kan bare gis til personer eller firmaer som Finansdepartementet har godkjent i samsvar med 13 i bestemmelser utferdiget 6. juli 1933 av Finansdepartementet i medhold av lov om omsetningsavgift av 19. mai Tilvirker av hårvann og andre spritholdige kosmetika kan bare selge varen på spesialflasker som er tydelig merket med tilvirkerens firmanavn. Flaskene skal ikke romme mer enn 250 ml. Hårvann og andre spritholdige kosmetika kan dog leveres til barber- og frisersalonger og liknende virksomheter - for anvendelse i egen bedrift - på flasker som rommer inntil 1 liter. 5 Dersom tilvirkeren overtrer de bestemmelser som er gitt i 4 eller til fremstilling av hårvann eller andre spritholdige kosmetika anvender sprit som ikke er denaturert i samsvar med forskriftene, kan kjøpetillatelsen tilbakekalles. Slik tilbakekallelse kan også skje når det ellers foreligger grunn til det. 6 Sprit over 60 volumprosent alkohol til framstilling av alkoholholdige essenser kan bare selges til tilvirkere som har kjøpetillatelse. 7 Tillatelse til kjøp meddeles av politimesteren på tilvirkerens produksjonssted. Kjøpetillatelsen skal gjelde for et begrenset kvantum og for et begrenset tidsrom, ikke utover ett år. Den skal inneholde opplysning om det formål spriten skal nyttes til. 8 Sosialdepartementet avgjør om en alkoholholdig essens skal anses som brennevin, jfr. rusdrikklovens 31. Tilvirker av alkoholholdige essenser kan ved henvendelse til Sosialdepartementet få avgjort om en væske som er i handelen eller aktes bragt i handelen under betegnelsen essens, godtas som sådan, eller om den er å anse som brennevin i rusdrikklovens forstand. 9 Emballasje for alkoholholdige essenser skal være tydelig merket med tilvirkerens firmanavn. Salg av alkoholholdige essenser så vel fra tilvirker som fra grossist og detaljist kan bare skje i emballasje som rommer inntil 50 ml. Salg av alkoholholdige essenser fra tilvirker og grossist til næringsdrivende som skal bruke essenser i sin næringsvirksomhet, til større felleshusholdning eller læreinnretning kan dog skje i emballasje som rommer mer enn 50 ml, når politiet (på landet lensmannen) på det sted virksomheten ligger har gitt skriftlig samtykke. 20

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

(1) Med avfall menes avfall etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 27.

(1) Med avfall menes avfall etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 27. Forbrenningsanlegg - Avgift på sluttbehandling av avfall Utdrag fra FOR 2001-12-11 nr 1451: Forskrift om særavgifter Hele forskriften finnes på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011211-1451.html

Detaljer

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2005 Rundskriv nr. 3/2005 S, 2. utgave Oslo, 1. juli 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2006 S

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2006 S AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2006 Rundskriv nr. 21/2006 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (H) OG PERFLUOR- KARBONER (P) 2004 Rundskriv nr. 7/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe F-10, avgiftskode Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk

Detaljer

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2005 S. Oslo 28. desember 2004

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2005 S. Oslo 28. desember 2004 AVGIFT PÅ ALKOHOL 2005 Rundskriv nr. 1/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004 Rundskriv nr. 10/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe E-3, avgiftskode EL Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2012 Rundskriv nr. 3/2012 S Avgiftskode BV Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2006 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2006 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ ALKOHOL 2006 Rundskriv nr. 1/2006 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2006 Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2015 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2015 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2015 Rundskriv nr. 1/2015 S II Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2010 S

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2010 S AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2010 Rundskriv nr. 21/2010 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 Rundskriv nr. 13/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-1, avgiftskoder BE, CB Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15

Detaljer

SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV.

SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2014 Rundskriv nr. 5/2014 S Avgiftskode SJ Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2014 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2014 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2014 Rundskriv nr. 21/2014 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005

AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005 AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86

Detaljer

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2014 Rundskriv nr. 20/2014 S Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2008 S

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2008 S AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2008 Rundskriv nr. 21/2008 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

(4) For annen energiproduksjon gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge og på norsk kontinentalsokkel.

(4) For annen energiproduksjon gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge og på norsk kontinentalsokkel. NOx-avgift - Avgift på utslipp av NOx Utdrag fra FOR 2001-12-11 nr 1451: Forskrift om særavgifter Hele forskriften finnes på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011211-1451.html Kap. 3-19.

Detaljer

HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK)

HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2015 Rundskriv nr. 7/2015 S Avgiftskode FK Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2011 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2011 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2011 Rundskriv nr. 1/2011 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2012 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2012 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2012 Rundskriv nr. 1/2012 S II Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV AVFALL

SLUTTBEHANDLING AV AVFALL AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2014 Rundskriv nr. 19/2014 S Avgiftskode SA Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK)

HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2012 Rundskriv nr. 7/2012 S Avgiftskode FK Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL 2008 Rundskriv nr. 1/2008 S

AVGIFT PÅ ALKOHOL 2008 Rundskriv nr. 1/2008 S AVGIFT PÅ ALKOHOL 2008 Rundskriv nr. 1/2008 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER. Rundskriv nr. 17/2014 S. Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER. Rundskriv nr. 17/2014 S. Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2014 Rundskriv nr. 17/2014 S Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

AVGIFT PÅ SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2004

AVGIFT PÅ SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2004 AVGIFT PÅ SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2004 Rundskriv nr. 19/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe S-7, avgiftskode SA Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhald: Stortingets vedtak om

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2010 S Avgiftskode SU Oslo 5. januar 2010

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2010 S Avgiftskode SU Oslo 5. januar 2010 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2010 Rundskriv nr. 18/2010 S Avgiftskode SU Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2012 Rundskriv nr. 13/2012 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2013 S Avgiftskode SU Oslo 1. januar 2013

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2013 S Avgiftskode SU Oslo 1. januar 2013 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2013 Rundskriv nr. 18/2013 S Avgiftskode SU Oslo 1. januar 2013 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2006 Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86

Detaljer

AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28.

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2010 Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

TOBAKKVARER AVGIFT PÅ. Rundskriv nr. 2/2004 S

TOBAKKVARER AVGIFT PÅ. Rundskriv nr. 2/2004 S AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2004 Rundskriv nr. 2/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe T-1, avgiftskode TO Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2009 Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV. Rundskriv nr. 18/2011 S. Avgiftskode SU Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SUKKER MV. Rundskriv nr. 18/2011 S. Avgiftskode SU Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2011 Rundskriv nr. 18/2011 S Avgiftskode SU Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2014 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2014 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2014 Rundskriv nr. 13/2014 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2008 S Avgiftskode SU Oslo 31. januar 2008

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2008 S Avgiftskode SU Oslo 31. januar 2008 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2008 Rundskriv nr. 18/2008 S Avgiftskode SU Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S II Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2011 S. Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2011 S. Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2011 Rundskriv nr. 20/2011 S Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007 AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2008 Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER. Rundskriv nr. 2/2015 S. Avgiftskode TO Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER. Rundskriv nr. 2/2015 S. Avgiftskode TO Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2015 Rundskriv nr. 2/2015 S Avgiftskode TO Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005 AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2005

SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2005 AVGIFT PÅ SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2005 Rundskriv nr. 19/2005 S Oslo 28. desember 2004 VERSJON OPPDATERT PR. 04.02.2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets vedtak

Detaljer

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2014 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2014 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2014 Rundskriv nr. 14/2014 S Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2007 Rundskriv nr. 19/2007 S Avgiftskode SA Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2007 Rundskriv nr. 19/2007 S Avgiftskode SA Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2007 Rundskriv nr. 19/2007 S Avgiftskode SA Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV.

ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2012 Rundskriv nr. 4/2012 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Høringsnotat revisjon av regelverket for teknisk sprit

Høringsnotat revisjon av regelverket for teknisk sprit 05.12.2003 Høringsnotat revisjon av regelverket for teknisk sprit Side 1 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Gjeldende rett...7 2.1 Spritlovens anvendelsesområde...7 2.1.1 Forholdet til annen lovgivning...7 2.1.2

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2012 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2012 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2012 Rundskriv nr. 10/2012 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2011 S. Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2011 S. Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2011 Rundskriv nr. 10/2011 S Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare FOR-1991-11-12 nr 0732 Opphevet - historisk versjon inkl endring t.o.m. FOR 1999-06-25 nr 0759 Tittel: Forskrift om erverv, handel og innførsel

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25.

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2012 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2012 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2012 Rundskriv nr. 14/2012 S Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk

Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Denne veiledningen gir forklaring til utfylling av søknad om tilvirkningsbevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 15. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og forskrifter gitt med hjemmel i denne, gjelder for narkotika.

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og forskrifter gitt med hjemmel i denne, gjelder for narkotika. Utkast Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xxxxxxx 20xx med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. 22, 23a, 24, 25, og 25a, jf.

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring Taushetserklæring forvalter en stor mengde personopplysninger av sensitiv karakter. Det er derfor avgjørende for kriminalomsorgens tillit i samfunnet at disse opplysningene ikke kommer på avveier, eller

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2009 S

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2009 S AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2009 Rundskriv nr. 11/2009 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2008 Rundskriv nr. 14/2008 S Avgiftskode NX Oslo 31. januar 2008

AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2008 Rundskriv nr. 14/2008 S Avgiftskode NX Oslo 31. januar 2008 AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2008 Rundskriv nr. 14/2008 S Avgiftskode NX Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2015 Rundskriv nr.11/2015 S II Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer