2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010"

Transkript

1 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for Innkomne forslag Vedtektsendring 6 i klubbens vedtekter er foreslått endret. Se uthevet avsnitt i vedlagte dokument. Nytt klubbhus Styret ber årsmøte om fullmakt til å utarbeide prospekt til nytt klubbhus, med kostnadsramme inntil 3,5 millioner kroner. 4. Valg av styre Valgkomiteens innstilling er: Marike Holthe Møll - leder, velges for 2 år Hanne Barlaug - nestleder og info, velges for 1 år Ola Norderhaug - sport, velges for 2 år Normann Ræstad - sponsor, velges for 1 år Trond Christiansen - anlegg, velges for 2 år. Sidsel Sunde Dragnes - sosial, velges for 2 år. Valgkomiteen er foreslått gjenvalgt. Denne består av Ståle Mostveit og Øivind Røegh Som revisor forslås Hanne Vibeke Winther-Hjelm gjenvalgt

2 STYRETS BERETNING 2009 Styret har i 2009, etter Generalforsamling 18. mars 2009, bestått av: Torgeir Vada Normann Ræstad Christian Engelstad Camilla Thorstvedt Marike Holte Møll Jack Hemmestad Otto Risbakk Leder Nestleder/ Anleggsgruppen Styre med lem/ Sportsgruppen St yre med lem/ Sosialgruppen St yre med lem/info- Internettgruppen St yre med lem/prosjektgruppen Styre med lem/ Sponsorgruppen Utgangspunktet for styrets arbeid har vært 5-årsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen i Ettersom denne planen ikke representerer noen stor kursendring har dette i praksis betydd at arbeidet ikke har vært vesentlig forskjellig fra de foregående år. Men 5-årsplanen har vært et nyttig redskap for styrets arbeid. Forretningsfører har vært Synneve Tryggeseth og vaktmester Per Brenna. l. VBTK skal være en av Norges ledende tennisklubber Vi har fortsatt vår satsing på de beste juniorspillerne. Innenfor våre begrensete rammer har vi her fått til mye og klubben har nå en stor gruppe juniorspillere som hevder seg meget godt på nasjonalt nivå. Noen av disse har nå nådd et nivå hvor vi ikke lenger kan gi det nødvendige tilbudet og vil trolig i løpet av 2010 gå over til en annen klubb. Dette er å betrakte som et tegn på at satsningen er en suksess. På breddeidrettssiden har vi i hovedsak fortsatt opplegget fra 2008 både på vårt eget anlegg og på tennisanlegget på Rud. Nytt av året var Sommer Open Senior (SOS) arrangert av Hanne Barlaug og Bjørn Even Olafssen. De samme to står også for den tradisjonsrike mosjonistserien som har hatt økende deltakelse. 2. VBTK skal ha en av Norges beste tennisskoler Det er fortsatt slik at nesten ingen slutter på tennisskolen noe som må antas å være en indikasjon på at den fortsatt fungerer meget godt. Takket være banene på Rud har vi også kunnet øke tilbudet og det ble holdt flere 6-ukers kurs før sommerferien og 5-ukers kurs etter sommeren.

3 For å opprettholde en god tennisskole på sikt trenger vi flere utdannede trenere. 4 av klubbens juniorer tok trener l-kurs i 2009 og tre av trenerne i klubben har gått på trener 2 kurs. 3. VBTK skal ha et av Norges flotteste tennisanlegg Vi har kontinuerlig fokus på anlegget og det har vært investert mye i vedlikehold. Lys og varmeanlegget i hallen har omsider kommet på skikk etter års krangel med leverandør. Vi har nå inngått driftsavtale med Ørnulf Wiig AS. For øvrig vises til rapport fra anleggsgruppen. Utredning av muligheten for å bygge nytt klubbhus har fortsatt, og vi er fortsatt aktivt med i prosjektet for det nye idrettsanlegget på Rud. Fremtiden for uteanlegget på Rud er for tiden usikker ettersom Bærum Idrettsråd har løpt fra tidligere løfter om investering i tennisdekke på disse banene. 4. VBTK skal ha et godt, åpent, aktivt og sunt miljø Styret har lagt opp til en fleksibel holdning når det gjelder forespørsel om prøvespilling for ikke-medlemmer. Det ble arrangert et meget vellykket klubbmesterskap hvor hele 67 av medlemmene i klubben deltok. Det er etter styrets oppfatning generelt godt miljø i klubben, men det er rom for forbedringer. Hjemmesiden er styrets primære informasjonskanal mot medlemmene og har vært jevnlig oppdatert og godt besøkt. 5. VBTK skal være nytenkende VBTKer en av de klubbene i Norge som mest aktivt har tatt i bruk ITN-systemet. Både deltakelse på ITN-tester og ITN-turneringer har vært økende. Play and stay-konseptet brukes konsekvent på tennisskolen. VBTK har inngått partnerskapsavtale med NTF hvor dette er et sentralt element. 6. VBTK skal ha et effektivt styre med selvstendige underkomiteer

4 Sosialgruppen har hatt en rekke medlemmer som har stilt opp ved behov. For øvrig har vi ikke lykkes med å etablere faste grupper i den grad som vi har ønsket.

5 VIHS1rRIH BÆRUM 1rJhNNHSKlU1BJB Rapport fra Sportsgruppen 2009 TURNERINGER VBTK har som vanlig arrangert to nasjonale turneringer, samt en kretsturnering. En av turneringene ble avlyst grunnet lav påmelding. De øvrige to turneringene, Nordea-Cup og kretsturneringen Ul2 ble vellykkede arrangementer med stor deltagelse og gode resultater fra våre egne spillere. Takk til Trond Christiansen, Anders Nordvoll, Georg Eek, og Jon Lilland i turneringsgruppen. JUNIORENE Mange spillere er jevnlig med i eksterne turneringer, interne turneringer og regionstrening. har flere av våre spiilere markert seg helt i Norgestoppen. l juniorklassen Spesielt nevnes Jannicke Kristiansen, Fredrik Bjerke og Fredric Lilland, Charlotte Mitusch, Rikke NordvoIl og Jacob Nordvoll som i 2009 vant en rekke turneringer. Samtlige av disse spillerne er en del av klubbens turneringsgruppe. SATSNINGSG RUPPEN I alt lo spillere ble plukket ut til klubbens satsningsgruppe i SpiIleren får et helhetlig treningsopplegg, med fysisk trening og turneringsoppfølgning. SpiIlerne har utviklet seg på en god måte i løpet av året. DIVISJONSTENNIS l.laget herrer: Rykket med minste margin ikke opp fra 3.divisjon. 2.1aget herrer: Blir værende i 3.divisjon l.iaget damer. 3.plass i I.divisjon 2.1aget damer: Rykket ned fra l.divisjon Veteran Herrer: Nr. 2 inne i øverste divisjon i kretsen. Blir værende i 3. divisjon ute.

6 MOSJONISTSERlEN Flott deltagelse i mosjonistserien. I alt 48 aktive mosjonister har deltatt på søndager. OPPSUMMERING Aktiviteten i klubben har i 2009 vært veldig bra. Banene i hallen har full dekning på kveldstid og i helgene. Også på utebanene har aktiviteten vært veldig bra. Våre juniorer presterer godt nasjonalt, hvilket er et tegn på at treningsopplegget fungerer tilfredstillende. Trenerteamet sikrer stor aktivitet for barn og voksne, samtidig som man klarer å tilby et godt treningsopplegg for de ivrigste juniorene. Våre lag bør kunne klatre oppover i divisjonene, ikke minst med tanke på tilveksten av gode juniorspillere. Med hilsen Christian Engelstad Sportsgruppen VBTK

7 ARSRAPPORT FRA INFO/INTERNETTGRUPPEN 2009 Formål A holde klubbens medlemmer orientert om aktiviteter i klubbe, og vedlikehold klubbens hjemmeside: wwwvbtk.no Aktiviteter i 2009 I tillegg til å vedlikehold nettsiden, og å holde medlemmene oppdatert på aktivitetene i klubben, har gruppen i 2009 fått satt i gang elektronisk booking av timer. Aktiviteter fremover Gruppen jobber med å få opp en pc i hallen, så bookingsystemet effektivt enn i dag. kan utnyttes enda mer Utover dette er det som alltid gruppens hovedoppgave å vedlikehold nettsiden med aktuelle nyheter. Til dette trenger vi info om turneringsdeltagelse, aktiviteter osv. Bidrag til nettsiden kan sendes til 11. februar Marike Holthe Møl Infogruppen

8 ARSRAPPORT FRA SOSIALGRUPPEN 2009 Formål Bidra til å skape et godt sosialt miljø for klubbens medlemmer, både junior og senior. Bistå med praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av arrangementer. Gruppens sammensetning Eva Einshøj Mona Hjorthaug Marianne Storrøsten Ingunn Olsen Marike Holte Møll Eva Mitusch Hanne Barlaug Syn neve Tryggeseth Camilla Thorstvedt Aktiviteter i 2009 Gruppen sto ansvarlig for kiosksalg ved kun to turneringer (den tredje ble avlyst). Det ble servert mat og drikke på klubbens dugnader også på Rud. Var også servering under klubbmesterskapet. I november arrangerte gruppen Jente-fest for senior. Det var stor deltakelse med god mat og underholdning. Fest for Torgrim (50år). Det har vært vanskelig å få tak i folk til kioskvakt og deltagelse på Rud. Nye aktiviteter i 2010 Bistå herrene med å få i gang planlegging Noen samliger for juniorer i klubben av herre-fest 2. feb 2010 Camilla Thorstvedt Ansvarlig for Sosialgruppen

9 ÅRSRAPPORT PROSJEKTGRUPPEN 2009 Formål: VTK har vært medlem i Stiftelsen som ble opprettet for utvikling av Bærum Idrettspark, der det blant annet skal etableres en flerbrukshall med 3 tennisbaner. Videre har VBTK en driftsavtale knyttet til utendørsbanene som gir klubbens medlemmer bruksrettigheter mot gjennomføring av dugnad vår og høst. Stiftelsens sammensetning: Stiftelsens styre består i dag av følgende personer og deltakerklubber: Dag Egil Strømme Bærum Sportsklubb Knut Haaland Bærumsvømmeme Leiv Stensen Hauger FK Erik Bølling Tyrving IL Svein Mossing Bærum Idrettsråd Ellen Conte HeIset Idrettsforening Liv Takle Stensaker Jardar Idrettslag Svein Finnanger Bærum Kommune Jack Hemmestadjr. Vestre Bærum Tennisklubb Møter Stiftelsen 2009: Det har vært gjennomført fire møter i Stiftelsen i Bakgrunnen for få møter skyldes at Stiftelsen nå avventer endelig politisk behandling for igangsetting av prosjektet. Stiftelsen ønsker også å få avklart Stiftelsens rolle ved en eventuell igangsettelse. Aktiviteter: Det er gjennomført dugnad for oppsett av gjerder våren (to dager) samt nedrigging høsten 2009 også dette over to dager. Anlegget er blitt feiet med maskin en gang i tillegg til generell rydding. Hovedtrener har gjennomført treninger, sommerleir og kurs på anlegget. Hovedaktiviteter fremover: Driftsavtalen gjelder ut 20 l O. Klubben har sendt brev til kommunen, der klubben sier fra seg dugnads - og aktivitetsansvar dersom kommunen ikke legger nytt tennisdekke som initiert tidligere. Stifteises møter og brukeravklaring Bærum Idrettspark. VBTK rolle og innflytelse. Politikerbeslutning om oppstart bygging Bærum Idrettspark og tørrhallene er besluttet med ferdigstilleise Bærum 6. februar 2010 Jack Hemmestad jr. Leder prosjektgruppen

10 ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSANSVARLIG 2009 Formål Organisere og følge opp jobben med vedlikehold av klubbens anlegg. Aktiviteter i 2009 Dugnaden for våren på vårt hovedaniegg var meget vellykket. Det deltok 52 personer i denne dugnaden, som er den beste oppslutningen på flere år. Det var flere dugnader på Bærum Kommunes anlegg på Rud denne våren. Dugnadene er meget krevende og arbeidet må utføres med presisjon. Disse dugnadene er slitsomme og mange av de samme medlemmene stiller opp gang etter gang. Dette er en utvikling som vi må tenke nøye igjennom for En av nettstolpene på bane 3 ble gravd opp og støpt fast. Gjerdet rundt ute banene ble oppgradert ved at hull ble tettet, toppramme på gjerdet ved minitennisbanene ble rettet opp og stolper og gjerde på bane 3 og 4 ble skiftet ut mot tennishuset. Snøfanger og takrenne over inngangen til tennishallen ble reparert. Tak ble bygget over oppbevaringsplassen for sand. Det ble kjøpt inn nye dommerkrakker Lyset i hallen ble reparert. Vi inngikk serviceavtale med Ørnulf Wiik Instalasjon for alt det elektriske på anlegget. EI-Tilsynet har vært på befaring, og det de påpekte har blitt rettet opp Det ble montert nytt lys på tennishall og nedgang til kjeller. Det ble montert ny lyskaster som belyser veien fra parkeringsplassen og lyset i lysmast ved trapp til hallen ble reparert og ny ledning ble lagt i bakken fra hallen til denne. Det er installert timer på lyset i hallen. Det er blitt ryddet i kjelleren med nye hyller etc. Det er gjort avtale om fjerning av tagging med vaktmester som har fullmakt til å få med hjelpere til kr. 100,- pr. time. I den forbindelse så er det kjøpt inn en del utstyr som skal lette dette arbeidet. Det er kjøpt inn vimpel i norske flaggs farger. Vi har fått serviceavtale med Prosec på varslingskapet for brann.

11 Aktiviteter fremover Det skal monteres et svakt lys over lysbryteren til hallen. Det skal monteres ny termostat til varmekabelen i takrenna. Flaggstengene skal opp til våren. Følge opp fjerning av tagging. Ballveggen skal males. Innhente anbud på oppgradering av plassen foran ballveggen. For øvrig opprettholde gode vedlikeholdsrutiner. Normann Ræstad Anleggsansvarlig

12 VlhS1rRlh BÆRUM 1lhNNRSKlUBJB Rapport fra Tennisskolen har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi avsluttet året med vel 300 elever på trening. Vi har fortsatt mange på venteliste til kurs. Vi er fortsatt en av de største Tennisskolene i landet. SFO har fått endret sine rammebetingelser slik at vi må nå kjøre kurs i den enkelte skoles gymsal. Vi hadde høsten SFO skoler i kurs, men jobber med å utvikle dette konseptet videre. Vi holdt kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har vært i trening. Aldersfordelingen blant våre kursedeltagere, utenom SFO, i 2009 er: Gutter og jenter 12 år og yngre 90 deltagere Gutter og jenter år 86 deltagere Voksne 19 år og eldre 90 deltagere l sommerhalvåret har vi hatt muligheter til å tilby kurs og spill på Rud Tennisanlegg økte vi kursaktiviteten på Rud og fikk gitt tilbud til mange på ventelisten og nye interesserte. Våre trenere har som hovedmålsetning å skape trivsel, glede og et godt læringsmiljø. Dette mener vi at vi har lykkes med. Svært mange ønsker å fortsette kurs i nytt semester. Mange spillere er nå jevnlig med i eksterne turneringer, interne turneringer og regionstrening. 1juniorklassen har flere av våre spillere markert seg helt i Norgestoppen. Vi har inngått samarbeid med nærliggende klubber for å kunne tilby utvidet trening for våre beste spillere. Totalt 14 trenere har vært i aktivitet for å gjennomføre årets treninger. En stor takk til disse og spesielt til våre svært dyktige faste trenere Mona Hjorthaug, Wanda Håbrekke og Trond Christiansen. Med hilsen Torgrim Fossbråten Hovedtrener VBTK

13 O (5000) Note ( ) Vestre Bærum 284 (13201) Budsj Tennisklubb 2010 Resultatregnskap

14 5 Balanse Note

15 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Inntekter registreres ved fakturering. Det avsettes for påregnlig tap på krav Inntekter og kostnader sammenstilles. 2. Utgifter til tennishall Elektriker arbeide Nøkkelkort system Reparasjon av tak 3. Drift av anlegg og utebaner Renhold Grus Utskifting gjerde Dugnad inkl valse Diverse utstyr Dommerkrakker m.m Maling, grafittiremover, glass m.m att 4. Kundefordringer 906 Ett , rente Saldo % O 4, % Avgang Akkumulerte Tennishall Arets Offentlige resultat driftstilskudd avskrivninger Gjenst.løpe Anleggsmidler

16 REVISJONSBERETNING FOR REGNSKAPSARET 2009 Jeg har revidert Vestre Bærum Tennisklubbs regnskap for 2009 og gjennomgått alle utgiftsbilag og kontoutskrifter, avskrivninger og lønnsutbetalinger. Regnskapet er nøyaktig ført og gir oversikt over alle inn- og utbetalinger. Innbetalte medlemskontingenter i 2009 gjelder for regnskapsåret Vedrørende utbetalte honorarer er det visse mangler ved enkelte fakturaer, to av våre leverandører på trening mangler organisasjonsnummer på fakturabilag. Dette bør innskjerpes. For øvrig gir regnskapet et riktig bilde av VBTK's drift og økonomi for 2009, jeg mener god regnskapsskikk er fulgt. Det anbefales godkjent av årsmøtet. Sandvika 13. mars 2010 Hanne Vibeke Winter-Hjelm Revisor for VBTK

17 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM TENNISKLUBB I FORMAL Vestre Bærum Tennisklubb har som formål å utvikle tennissporten og derved bidra til å gi barn, ungdom og voksne i området et positivt fritidstilbud. Det legges vekt på å skape et godt og stimulerende klubbmiljø, ut fra ønske om å utvikle både konkurransespillere og å drive mosjons- og rekreasjonstennis. 2 Klubben skal være tilsluttet Norges Tennisforbund gjennom Akershus Tenniskrets, og de særforbund som klubbens generalforsamlinger gjør vedtak om å slutte seg til. 3 MEDLEMMER Enhver som innordner seg klubbens og idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder, bopel, yrke og om søkeren før har vært medlem av et lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptagelsen av nytt medlem, som avgjøres av styret, innføres i medlemsprotokollen. Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til annet lag ikke er oppfylt. (Jfr. Norges Idrettsforbunds lov 39). Et hvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjoners, samt klubbens vedtekter og bestemmelser. Styret kan nekte et medlem adgang til banene for kortere eller lengre tid eller ekskludere det dersom vedkommendes oppførsel gir berettiget grunn til det. Et ekskludert medlem kan bringe saken inn for Generalforsamlingen. Utmeldelse må skje skriftlig til styret. 4 ÆRESMEDLEMMER Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer for å hedre en person. Kriteriene for å bli utnevnt til æresmedlem skal blant annet være at vedkommende i en årrekke har vært medlem av klubben, utført betydelig egeninnsats, bidragene skal være av eksepsjonell karakter og at det i en betydelig grad har bidratt til klubbens utvikling eller omdømme. Æresmedlemskapet medfører fritt medlemskap resten av livet. Valget krever enstemmighet blant styrets medlemmer. Forslag på kandidater kan fremmes av styret og av alle medlemmer i klubben. I helt spesielle tilfeller kan styret beslutte å tildele æresmedlemskap for personer som ikke er medlemmer, dersom dette vurderes å være viktig for å fremme klubbens interesser. 5 KONTINGENT / INNMELDINGSGEBYR / STEMMERETI / VALGBARHET Kontingent og eventuelt innmeldingsgebyr betales forskuddsvis. Størrelsen fastsettes hvert år av generalforsamlingen. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved spesielle dokumenterte grunner. For å ha stemmerett på klubbens møter, må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og faktiske utgifter skal fremgå av klubbregnskapet.

18 6 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av mars påfølgende år og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Generalforsamlingen behandler: l. Årsmeldingen fral.januar til 31. desember 2. Årsregnskapet i revidert stand, samt budsjett for neste år 3. Innkomne forslag 4. a) Valg av leder, nestleder og inntil 4 medlemmer av styret b) Valg av revisor(er) c) Valg av personer til valgkomite.. d) Valg av representanter til de idrettsorganisasjoner klubben er tilsluttet, i overensstemmende med disse organisasjoners bestemmelser. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Leder velges separat og for to år. Andre styremedlemmer velges også for to år slik at styret til enhver tid besår av leder og inntil 7 medlemmer. Det året det velges leder velges inntil 3 styremedlemmer, mens det i de mellomliggende år velges inntil 4. Styret er selv ansvarlig for å fordele oppgavene seg imellom og for å velge nestleder. Dersom styremedlemmer fratrer i løpet av valgperioden har styret fullmakt til å supplere styret frem til kommende generalforsamling. Dersom det avgåtte styremedlem har mer enn ett år igjen av perioden ved fratredelse skal nytt medlem til denne plassen for det siste året velges av generalforsamlingen. Dersom styret ikke er fulltallig kan det også velges ekstra styremedlemmer for ett år slik at inntil 4 av medlemmene er på valg hvert år. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst I stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. På generalforsamlingen kan det ikke stemmes ved fullmakt. Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med simpelt flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene. De vedtak som fattes, må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen. 7 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER Ekstraordinære generalforsamlinger avholdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære generalforsamlinger og kalles inn med 14 dagers varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger kan bare behandle den eller de saker kravet om generalforsamlingen omfatter og som er kunngjort i innkallingen 8 MEDLEMSMØTER

19 Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig 9 STYRET Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret skal: 1. Iverksette generalforsamlingens og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere klubben utad. Styret skal holde møter når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal føre protokoll fra møtene. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. $ 10 SIGNA TUR OG PROKURA Leder og nestleder kan i fellesskap signere for klubben. Leder og forretningsfører har prokura hver for seg. 11 VEDTEKTSENDRINGER Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte. Denne paragraf kan ikke endres. 12 OPPLØSNING Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med to tredjedels flertall etter at forslaget på forhånd er satt opp på sakslisten, som er tilstillet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinær generalforsamling en måned senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendringer, jfr. 9. I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler, utover krav fra kommunen og panthavere, Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret Revidert på ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2009

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer