2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010"

Transkript

1 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for Innkomne forslag Vedtektsendring 6 i klubbens vedtekter er foreslått endret. Se uthevet avsnitt i vedlagte dokument. Nytt klubbhus Styret ber årsmøte om fullmakt til å utarbeide prospekt til nytt klubbhus, med kostnadsramme inntil 3,5 millioner kroner. 4. Valg av styre Valgkomiteens innstilling er: Marike Holthe Møll - leder, velges for 2 år Hanne Barlaug - nestleder og info, velges for 1 år Ola Norderhaug - sport, velges for 2 år Normann Ræstad - sponsor, velges for 1 år Trond Christiansen - anlegg, velges for 2 år. Sidsel Sunde Dragnes - sosial, velges for 2 år. Valgkomiteen er foreslått gjenvalgt. Denne består av Ståle Mostveit og Øivind Røegh Som revisor forslås Hanne Vibeke Winther-Hjelm gjenvalgt

2 STYRETS BERETNING 2009 Styret har i 2009, etter Generalforsamling 18. mars 2009, bestått av: Torgeir Vada Normann Ræstad Christian Engelstad Camilla Thorstvedt Marike Holte Møll Jack Hemmestad Otto Risbakk Leder Nestleder/ Anleggsgruppen Styre med lem/ Sportsgruppen St yre med lem/ Sosialgruppen St yre med lem/info- Internettgruppen St yre med lem/prosjektgruppen Styre med lem/ Sponsorgruppen Utgangspunktet for styrets arbeid har vært 5-årsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen i Ettersom denne planen ikke representerer noen stor kursendring har dette i praksis betydd at arbeidet ikke har vært vesentlig forskjellig fra de foregående år. Men 5-årsplanen har vært et nyttig redskap for styrets arbeid. Forretningsfører har vært Synneve Tryggeseth og vaktmester Per Brenna. l. VBTK skal være en av Norges ledende tennisklubber Vi har fortsatt vår satsing på de beste juniorspillerne. Innenfor våre begrensete rammer har vi her fått til mye og klubben har nå en stor gruppe juniorspillere som hevder seg meget godt på nasjonalt nivå. Noen av disse har nå nådd et nivå hvor vi ikke lenger kan gi det nødvendige tilbudet og vil trolig i løpet av 2010 gå over til en annen klubb. Dette er å betrakte som et tegn på at satsningen er en suksess. På breddeidrettssiden har vi i hovedsak fortsatt opplegget fra 2008 både på vårt eget anlegg og på tennisanlegget på Rud. Nytt av året var Sommer Open Senior (SOS) arrangert av Hanne Barlaug og Bjørn Even Olafssen. De samme to står også for den tradisjonsrike mosjonistserien som har hatt økende deltakelse. 2. VBTK skal ha en av Norges beste tennisskoler Det er fortsatt slik at nesten ingen slutter på tennisskolen noe som må antas å være en indikasjon på at den fortsatt fungerer meget godt. Takket være banene på Rud har vi også kunnet øke tilbudet og det ble holdt flere 6-ukers kurs før sommerferien og 5-ukers kurs etter sommeren.

3 For å opprettholde en god tennisskole på sikt trenger vi flere utdannede trenere. 4 av klubbens juniorer tok trener l-kurs i 2009 og tre av trenerne i klubben har gått på trener 2 kurs. 3. VBTK skal ha et av Norges flotteste tennisanlegg Vi har kontinuerlig fokus på anlegget og det har vært investert mye i vedlikehold. Lys og varmeanlegget i hallen har omsider kommet på skikk etter års krangel med leverandør. Vi har nå inngått driftsavtale med Ørnulf Wiig AS. For øvrig vises til rapport fra anleggsgruppen. Utredning av muligheten for å bygge nytt klubbhus har fortsatt, og vi er fortsatt aktivt med i prosjektet for det nye idrettsanlegget på Rud. Fremtiden for uteanlegget på Rud er for tiden usikker ettersom Bærum Idrettsråd har løpt fra tidligere løfter om investering i tennisdekke på disse banene. 4. VBTK skal ha et godt, åpent, aktivt og sunt miljø Styret har lagt opp til en fleksibel holdning når det gjelder forespørsel om prøvespilling for ikke-medlemmer. Det ble arrangert et meget vellykket klubbmesterskap hvor hele 67 av medlemmene i klubben deltok. Det er etter styrets oppfatning generelt godt miljø i klubben, men det er rom for forbedringer. Hjemmesiden er styrets primære informasjonskanal mot medlemmene og har vært jevnlig oppdatert og godt besøkt. 5. VBTK skal være nytenkende VBTKer en av de klubbene i Norge som mest aktivt har tatt i bruk ITN-systemet. Både deltakelse på ITN-tester og ITN-turneringer har vært økende. Play and stay-konseptet brukes konsekvent på tennisskolen. VBTK har inngått partnerskapsavtale med NTF hvor dette er et sentralt element. 6. VBTK skal ha et effektivt styre med selvstendige underkomiteer

4 Sosialgruppen har hatt en rekke medlemmer som har stilt opp ved behov. For øvrig har vi ikke lykkes med å etablere faste grupper i den grad som vi har ønsket.

5 VIHS1rRIH BÆRUM 1rJhNNHSKlU1BJB Rapport fra Sportsgruppen 2009 TURNERINGER VBTK har som vanlig arrangert to nasjonale turneringer, samt en kretsturnering. En av turneringene ble avlyst grunnet lav påmelding. De øvrige to turneringene, Nordea-Cup og kretsturneringen Ul2 ble vellykkede arrangementer med stor deltagelse og gode resultater fra våre egne spillere. Takk til Trond Christiansen, Anders Nordvoll, Georg Eek, og Jon Lilland i turneringsgruppen. JUNIORENE Mange spillere er jevnlig med i eksterne turneringer, interne turneringer og regionstrening. har flere av våre spiilere markert seg helt i Norgestoppen. l juniorklassen Spesielt nevnes Jannicke Kristiansen, Fredrik Bjerke og Fredric Lilland, Charlotte Mitusch, Rikke NordvoIl og Jacob Nordvoll som i 2009 vant en rekke turneringer. Samtlige av disse spillerne er en del av klubbens turneringsgruppe. SATSNINGSG RUPPEN I alt lo spillere ble plukket ut til klubbens satsningsgruppe i SpiIleren får et helhetlig treningsopplegg, med fysisk trening og turneringsoppfølgning. SpiIlerne har utviklet seg på en god måte i løpet av året. DIVISJONSTENNIS l.laget herrer: Rykket med minste margin ikke opp fra 3.divisjon. 2.1aget herrer: Blir værende i 3.divisjon l.iaget damer. 3.plass i I.divisjon 2.1aget damer: Rykket ned fra l.divisjon Veteran Herrer: Nr. 2 inne i øverste divisjon i kretsen. Blir værende i 3. divisjon ute.

6 MOSJONISTSERlEN Flott deltagelse i mosjonistserien. I alt 48 aktive mosjonister har deltatt på søndager. OPPSUMMERING Aktiviteten i klubben har i 2009 vært veldig bra. Banene i hallen har full dekning på kveldstid og i helgene. Også på utebanene har aktiviteten vært veldig bra. Våre juniorer presterer godt nasjonalt, hvilket er et tegn på at treningsopplegget fungerer tilfredstillende. Trenerteamet sikrer stor aktivitet for barn og voksne, samtidig som man klarer å tilby et godt treningsopplegg for de ivrigste juniorene. Våre lag bør kunne klatre oppover i divisjonene, ikke minst med tanke på tilveksten av gode juniorspillere. Med hilsen Christian Engelstad Sportsgruppen VBTK

7 ARSRAPPORT FRA INFO/INTERNETTGRUPPEN 2009 Formål A holde klubbens medlemmer orientert om aktiviteter i klubbe, og vedlikehold klubbens hjemmeside: wwwvbtk.no Aktiviteter i 2009 I tillegg til å vedlikehold nettsiden, og å holde medlemmene oppdatert på aktivitetene i klubben, har gruppen i 2009 fått satt i gang elektronisk booking av timer. Aktiviteter fremover Gruppen jobber med å få opp en pc i hallen, så bookingsystemet effektivt enn i dag. kan utnyttes enda mer Utover dette er det som alltid gruppens hovedoppgave å vedlikehold nettsiden med aktuelle nyheter. Til dette trenger vi info om turneringsdeltagelse, aktiviteter osv. Bidrag til nettsiden kan sendes til 11. februar Marike Holthe Møl Infogruppen

8 ARSRAPPORT FRA SOSIALGRUPPEN 2009 Formål Bidra til å skape et godt sosialt miljø for klubbens medlemmer, både junior og senior. Bistå med praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av arrangementer. Gruppens sammensetning Eva Einshøj Mona Hjorthaug Marianne Storrøsten Ingunn Olsen Marike Holte Møll Eva Mitusch Hanne Barlaug Syn neve Tryggeseth Camilla Thorstvedt Aktiviteter i 2009 Gruppen sto ansvarlig for kiosksalg ved kun to turneringer (den tredje ble avlyst). Det ble servert mat og drikke på klubbens dugnader også på Rud. Var også servering under klubbmesterskapet. I november arrangerte gruppen Jente-fest for senior. Det var stor deltakelse med god mat og underholdning. Fest for Torgrim (50år). Det har vært vanskelig å få tak i folk til kioskvakt og deltagelse på Rud. Nye aktiviteter i 2010 Bistå herrene med å få i gang planlegging Noen samliger for juniorer i klubben av herre-fest 2. feb 2010 Camilla Thorstvedt Ansvarlig for Sosialgruppen

9 ÅRSRAPPORT PROSJEKTGRUPPEN 2009 Formål: VTK har vært medlem i Stiftelsen som ble opprettet for utvikling av Bærum Idrettspark, der det blant annet skal etableres en flerbrukshall med 3 tennisbaner. Videre har VBTK en driftsavtale knyttet til utendørsbanene som gir klubbens medlemmer bruksrettigheter mot gjennomføring av dugnad vår og høst. Stiftelsens sammensetning: Stiftelsens styre består i dag av følgende personer og deltakerklubber: Dag Egil Strømme Bærum Sportsklubb Knut Haaland Bærumsvømmeme Leiv Stensen Hauger FK Erik Bølling Tyrving IL Svein Mossing Bærum Idrettsråd Ellen Conte HeIset Idrettsforening Liv Takle Stensaker Jardar Idrettslag Svein Finnanger Bærum Kommune Jack Hemmestadjr. Vestre Bærum Tennisklubb Møter Stiftelsen 2009: Det har vært gjennomført fire møter i Stiftelsen i Bakgrunnen for få møter skyldes at Stiftelsen nå avventer endelig politisk behandling for igangsetting av prosjektet. Stiftelsen ønsker også å få avklart Stiftelsens rolle ved en eventuell igangsettelse. Aktiviteter: Det er gjennomført dugnad for oppsett av gjerder våren (to dager) samt nedrigging høsten 2009 også dette over to dager. Anlegget er blitt feiet med maskin en gang i tillegg til generell rydding. Hovedtrener har gjennomført treninger, sommerleir og kurs på anlegget. Hovedaktiviteter fremover: Driftsavtalen gjelder ut 20 l O. Klubben har sendt brev til kommunen, der klubben sier fra seg dugnads - og aktivitetsansvar dersom kommunen ikke legger nytt tennisdekke som initiert tidligere. Stifteises møter og brukeravklaring Bærum Idrettspark. VBTK rolle og innflytelse. Politikerbeslutning om oppstart bygging Bærum Idrettspark og tørrhallene er besluttet med ferdigstilleise Bærum 6. februar 2010 Jack Hemmestad jr. Leder prosjektgruppen

10 ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSANSVARLIG 2009 Formål Organisere og følge opp jobben med vedlikehold av klubbens anlegg. Aktiviteter i 2009 Dugnaden for våren på vårt hovedaniegg var meget vellykket. Det deltok 52 personer i denne dugnaden, som er den beste oppslutningen på flere år. Det var flere dugnader på Bærum Kommunes anlegg på Rud denne våren. Dugnadene er meget krevende og arbeidet må utføres med presisjon. Disse dugnadene er slitsomme og mange av de samme medlemmene stiller opp gang etter gang. Dette er en utvikling som vi må tenke nøye igjennom for En av nettstolpene på bane 3 ble gravd opp og støpt fast. Gjerdet rundt ute banene ble oppgradert ved at hull ble tettet, toppramme på gjerdet ved minitennisbanene ble rettet opp og stolper og gjerde på bane 3 og 4 ble skiftet ut mot tennishuset. Snøfanger og takrenne over inngangen til tennishallen ble reparert. Tak ble bygget over oppbevaringsplassen for sand. Det ble kjøpt inn nye dommerkrakker Lyset i hallen ble reparert. Vi inngikk serviceavtale med Ørnulf Wiik Instalasjon for alt det elektriske på anlegget. EI-Tilsynet har vært på befaring, og det de påpekte har blitt rettet opp Det ble montert nytt lys på tennishall og nedgang til kjeller. Det ble montert ny lyskaster som belyser veien fra parkeringsplassen og lyset i lysmast ved trapp til hallen ble reparert og ny ledning ble lagt i bakken fra hallen til denne. Det er installert timer på lyset i hallen. Det er blitt ryddet i kjelleren med nye hyller etc. Det er gjort avtale om fjerning av tagging med vaktmester som har fullmakt til å få med hjelpere til kr. 100,- pr. time. I den forbindelse så er det kjøpt inn en del utstyr som skal lette dette arbeidet. Det er kjøpt inn vimpel i norske flaggs farger. Vi har fått serviceavtale med Prosec på varslingskapet for brann.

11 Aktiviteter fremover Det skal monteres et svakt lys over lysbryteren til hallen. Det skal monteres ny termostat til varmekabelen i takrenna. Flaggstengene skal opp til våren. Følge opp fjerning av tagging. Ballveggen skal males. Innhente anbud på oppgradering av plassen foran ballveggen. For øvrig opprettholde gode vedlikeholdsrutiner. Normann Ræstad Anleggsansvarlig

12 VlhS1rRlh BÆRUM 1lhNNRSKlUBJB Rapport fra Tennisskolen har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi avsluttet året med vel 300 elever på trening. Vi har fortsatt mange på venteliste til kurs. Vi er fortsatt en av de største Tennisskolene i landet. SFO har fått endret sine rammebetingelser slik at vi må nå kjøre kurs i den enkelte skoles gymsal. Vi hadde høsten SFO skoler i kurs, men jobber med å utvikle dette konseptet videre. Vi holdt kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har vært i trening. Aldersfordelingen blant våre kursedeltagere, utenom SFO, i 2009 er: Gutter og jenter 12 år og yngre 90 deltagere Gutter og jenter år 86 deltagere Voksne 19 år og eldre 90 deltagere l sommerhalvåret har vi hatt muligheter til å tilby kurs og spill på Rud Tennisanlegg økte vi kursaktiviteten på Rud og fikk gitt tilbud til mange på ventelisten og nye interesserte. Våre trenere har som hovedmålsetning å skape trivsel, glede og et godt læringsmiljø. Dette mener vi at vi har lykkes med. Svært mange ønsker å fortsette kurs i nytt semester. Mange spillere er nå jevnlig med i eksterne turneringer, interne turneringer og regionstrening. 1juniorklassen har flere av våre spillere markert seg helt i Norgestoppen. Vi har inngått samarbeid med nærliggende klubber for å kunne tilby utvidet trening for våre beste spillere. Totalt 14 trenere har vært i aktivitet for å gjennomføre årets treninger. En stor takk til disse og spesielt til våre svært dyktige faste trenere Mona Hjorthaug, Wanda Håbrekke og Trond Christiansen. Med hilsen Torgrim Fossbråten Hovedtrener VBTK

13 O (5000) Note ( ) Vestre Bærum 284 (13201) Budsj Tennisklubb 2010 Resultatregnskap

14 5 Balanse Note

15 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Inntekter registreres ved fakturering. Det avsettes for påregnlig tap på krav Inntekter og kostnader sammenstilles. 2. Utgifter til tennishall Elektriker arbeide Nøkkelkort system Reparasjon av tak 3. Drift av anlegg og utebaner Renhold Grus Utskifting gjerde Dugnad inkl valse Diverse utstyr Dommerkrakker m.m Maling, grafittiremover, glass m.m att 4. Kundefordringer 906 Ett , rente Saldo % O 4, % Avgang Akkumulerte Tennishall Arets Offentlige resultat driftstilskudd avskrivninger Gjenst.løpe Anleggsmidler

16 REVISJONSBERETNING FOR REGNSKAPSARET 2009 Jeg har revidert Vestre Bærum Tennisklubbs regnskap for 2009 og gjennomgått alle utgiftsbilag og kontoutskrifter, avskrivninger og lønnsutbetalinger. Regnskapet er nøyaktig ført og gir oversikt over alle inn- og utbetalinger. Innbetalte medlemskontingenter i 2009 gjelder for regnskapsåret Vedrørende utbetalte honorarer er det visse mangler ved enkelte fakturaer, to av våre leverandører på trening mangler organisasjonsnummer på fakturabilag. Dette bør innskjerpes. For øvrig gir regnskapet et riktig bilde av VBTK's drift og økonomi for 2009, jeg mener god regnskapsskikk er fulgt. Det anbefales godkjent av årsmøtet. Sandvika 13. mars 2010 Hanne Vibeke Winter-Hjelm Revisor for VBTK

17 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM TENNISKLUBB I FORMAL Vestre Bærum Tennisklubb har som formål å utvikle tennissporten og derved bidra til å gi barn, ungdom og voksne i området et positivt fritidstilbud. Det legges vekt på å skape et godt og stimulerende klubbmiljø, ut fra ønske om å utvikle både konkurransespillere og å drive mosjons- og rekreasjonstennis. 2 Klubben skal være tilsluttet Norges Tennisforbund gjennom Akershus Tenniskrets, og de særforbund som klubbens generalforsamlinger gjør vedtak om å slutte seg til. 3 MEDLEMMER Enhver som innordner seg klubbens og idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder, bopel, yrke og om søkeren før har vært medlem av et lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptagelsen av nytt medlem, som avgjøres av styret, innføres i medlemsprotokollen. Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til annet lag ikke er oppfylt. (Jfr. Norges Idrettsforbunds lov 39). Et hvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjoners, samt klubbens vedtekter og bestemmelser. Styret kan nekte et medlem adgang til banene for kortere eller lengre tid eller ekskludere det dersom vedkommendes oppførsel gir berettiget grunn til det. Et ekskludert medlem kan bringe saken inn for Generalforsamlingen. Utmeldelse må skje skriftlig til styret. 4 ÆRESMEDLEMMER Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer for å hedre en person. Kriteriene for å bli utnevnt til æresmedlem skal blant annet være at vedkommende i en årrekke har vært medlem av klubben, utført betydelig egeninnsats, bidragene skal være av eksepsjonell karakter og at det i en betydelig grad har bidratt til klubbens utvikling eller omdømme. Æresmedlemskapet medfører fritt medlemskap resten av livet. Valget krever enstemmighet blant styrets medlemmer. Forslag på kandidater kan fremmes av styret og av alle medlemmer i klubben. I helt spesielle tilfeller kan styret beslutte å tildele æresmedlemskap for personer som ikke er medlemmer, dersom dette vurderes å være viktig for å fremme klubbens interesser. 5 KONTINGENT / INNMELDINGSGEBYR / STEMMERETI / VALGBARHET Kontingent og eventuelt innmeldingsgebyr betales forskuddsvis. Størrelsen fastsettes hvert år av generalforsamlingen. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved spesielle dokumenterte grunner. For å ha stemmerett på klubbens møter, må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og faktiske utgifter skal fremgå av klubbregnskapet.

18 6 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av mars påfølgende år og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Generalforsamlingen behandler: l. Årsmeldingen fral.januar til 31. desember 2. Årsregnskapet i revidert stand, samt budsjett for neste år 3. Innkomne forslag 4. a) Valg av leder, nestleder og inntil 4 medlemmer av styret b) Valg av revisor(er) c) Valg av personer til valgkomite.. d) Valg av representanter til de idrettsorganisasjoner klubben er tilsluttet, i overensstemmende med disse organisasjoners bestemmelser. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Leder velges separat og for to år. Andre styremedlemmer velges også for to år slik at styret til enhver tid besår av leder og inntil 7 medlemmer. Det året det velges leder velges inntil 3 styremedlemmer, mens det i de mellomliggende år velges inntil 4. Styret er selv ansvarlig for å fordele oppgavene seg imellom og for å velge nestleder. Dersom styremedlemmer fratrer i løpet av valgperioden har styret fullmakt til å supplere styret frem til kommende generalforsamling. Dersom det avgåtte styremedlem har mer enn ett år igjen av perioden ved fratredelse skal nytt medlem til denne plassen for det siste året velges av generalforsamlingen. Dersom styret ikke er fulltallig kan det også velges ekstra styremedlemmer for ett år slik at inntil 4 av medlemmene er på valg hvert år. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst I stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. På generalforsamlingen kan det ikke stemmes ved fullmakt. Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med simpelt flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene. De vedtak som fattes, må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen. 7 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER Ekstraordinære generalforsamlinger avholdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære generalforsamlinger og kalles inn med 14 dagers varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger kan bare behandle den eller de saker kravet om generalforsamlingen omfatter og som er kunngjort i innkallingen 8 MEDLEMSMØTER

19 Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig 9 STYRET Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret skal: 1. Iverksette generalforsamlingens og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere klubben utad. Styret skal holde møter når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal føre protokoll fra møtene. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. $ 10 SIGNA TUR OG PROKURA Leder og nestleder kan i fellesskap signere for klubben. Leder og forretningsfører har prokura hver for seg. 11 VEDTEKTSENDRINGER Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte. Denne paragraf kan ikke endres. 12 OPPLØSNING Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med to tredjedels flertall etter at forslaget på forhånd er satt opp på sakslisten, som er tilstillet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinær generalforsamling en måned senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendringer, jfr. 9. I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler, utover krav fra kommunen og panthavere, Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret Revidert på ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2009

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsrapporter fra gruppene 2. Årsregnskap 2012 med revisors beretning, samt budsjett for

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt.

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt. Årsrapporter - 2011 Tennisskolen 2011 har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi har om lag 300 barn, ungdom og voksne i trening på ukentlig basis. Vi

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Styret har i 2013, etter generalforsamlingen 20. mars 2013 bestått av: Forretningsfører har vært Synneve Tryggeseth. Ove Lundseth har vært vaktmester.

Styret har i 2013, etter generalforsamlingen 20. mars 2013 bestått av: Forretningsfører har vært Synneve Tryggeseth. Ove Lundseth har vært vaktmester. Styrets årsberetning 2013 Styret har i 2013, etter generalforsamlingen 20. mars 2013 bestått av: Marike Holthe Møll Lene Valaker Anne Grete Borch Ralph Omli Trond Christiansen Bjørn Jensen Leder Nestleder/Sosial

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI)

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Anno 2014. 1 Foreningens navn og sted Forbundets navn er Forbund for Kjemisk miljøintoleranse med FKMI som forkortelse. Forbundet ble stiftet 16.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer