BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2

2 2 INNLEDNING... 3 KORT OM VENTILASJONSANLEGG... 4 Entreprisegrenser mm... 4 Generelt for ventilasjonsaggregat... 4 Temperaturfølere... 5 KORT OM VARMEANLEGG... 5 Entreprisegrenser mm... 5 Generelt for varmeanlegget... 5 Temperaturfølere... 5 Målinger... 6 KORT OM SANITÆRANLEGG... 6 Entreprisegrenser med mer... 6 Generelt for sanitæranlegget... 6 Varmtvannsberedere... 6 Tappevannsregulering... 6 Varmtvannsirkulasjonspumpe/selvregulerende varmekabler... 6 Spillvanns/overvannspumper... 7 Temperaturfølere... 7 KORT OM ROMTEMPERATURREGULERING... 7 Entreprisegrenser med mer... 7 Følere... 7 DIVERSE FUNKSJONER FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG... 7 Styring/regulering... 7 Lysstyring/nattlås... 7 Utelys... 7 Maksvokting... 8 Alarm-meldinger... 8 FORKLARING AV PRISMODELL... 9 Tavlekostnad... 9 IO-kostnad... 9 EKSEMPLER Komponenter Romtemperaturreguleringen Mengdeoppsett... 13

3 3 INNLEDNING Bærum kommune (BK) har inngått rammeavtale med tre leverandører for SD/automatikkanlegg. Hensikten med å inngå rammeavtale er blandt annet å standardisert SD anleggene i BK uavhengig av hvem som er rådgivere og uavhengig av hvem som er leverandør. Etter at rammeavtale nå er på plass vil prosjektering av SD/automatikkanlegg bli betydelig forenklet. For mindre anlegg vil leveransene bli fordelt likt mellom de tre leverandører. For større leveranser (over ca. kr ,-) vil det bli avholdt en internkonkurranse. I sammen med rammeavtaleleverandørene har Bærum kommune utviklet standard funksjoner for de mest vanlige systemer. Eksempel: ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner, fyringsanlegg etc. Rådgivere skal derfor normalt ikke lage funksjonsbeskrivelser. Rammeavtalen legger opp til en enkel prismodell der automatikk-prisen er satt sammen av tavlekomponenter, feltutstyr og en punktpris pr IO (Inn og utgang). Antall IO-punkter er et godt mål for størrelsen av anlegget. Derfor omfatter punktprisen til leverandørene også generelle kostnader for prosjektgjennomføringen i tillegg til kostnader knyttet til automatikkutstyret. Det er kun antall fysiske IO som skal legges til grunn for kostnadsberegningene. Med fysisk IO menes signaler som er tilknyttet klemmer på undersentralene. Andre parametere som settpunkter, grenseverdier, reguleringsparametere, etc inngår ikke. I denne prismodellen skilles det ikke mellom analoge og digitale IO. I eget kapittel finnes en veileder i hvordan antall IO skal beregnes. Som underlag for prising skal rådgiver gjøre følgende: Det lages en kort beskrivelse av annleggets størrelse, beliggenhet og i hovedtrekk hva slags anleggstyper det her dreier seg om. Eksempelvis hvor mange ventilasjonsanlegg, litt om varmeanlegget og litt om romtemperaturregulering. For andre enn VVS tekniske anlegg bør det stå noen ord om kommunikasjon med disse. Eksempelvis om SD anlegget skal brukes til lysstyring, kobles opp mot låssystemet etc. Dette skal bare være en orientering for å angi anleggets kompleksitet og størrelsesorden. Det skal ikke utarbeides noen funksjonsbeskrivelser. Pris framkommer ved at rådgiver teller opp antall komponenter og antall IO. Med komponenter menes da antall tavler, antall motorer i forskjellig størrelse, antall følere, antall shuntventiler med mer. Mengder tatt ut av rådgiver + på forhånd avtalte enhetspriser vil danne tilbudet.

4 4 Mengdene tatt ut av rådgiver skal føres inn i et XL ark utarbeidet av Bærum kommune. I de anlegg der det skal leveres komponenter som ikke er forhåndsdefinert i prisliste må rådgiver i tillegg beskrive disse. Når mengdene er tatt ut av rådgiver sendes disse til Bærum kommune som vil stå for utvelgelse eller internkonkurranse i henhold til rammeavtalen. For anlegg der det skal foretas en intern-konkurranse vil leverandøren få en kort tid til å vurdere en % vis rabatt eller økning av totalkostnaden basert på ovennevnte. (2-3 dager) Etter at leverandør er valgt må denne som tidligere få nødvendig underlag for å tegne skjemaer og bygge tavler. Det betyr opplysning om hva som skal inn i hvilke tavler og korrekt effekt på alt utstyr. Det arbeides for tiden med å bygge oppe en driftsentral sentralt i Bærum kommune hvorfra alle tekniske anlegg skal styres/overvåkes. Med tiden vil det derfor ikke bli aktuelt med hovedsentral for betjening på hvert enkelt sted. Det må nå i en overgangstid i hvert enkelt tilfelle vurderes om det skal medtas lokal sentral eller ikke. Alle funksjoner som kan betjenes lokalt skal uansett også fungere via OPC kommunikasjonsstandard med ethernett grensesnitt til sentral utenfor huset. For at BK skal få til en standardisering må også alle systemer bestykkes med samme antall følere etc. I det følgende er gitt en kort info om de mest vanlige systemer og hva som skal tas med av bestykning for disse. (Flere systemer vil bli beskrevet senere.) Det er også sagt noe om entreprisegrenser, plassering av komponenter etc. KORT OM VENTILASJONSANLEGG Entreprisegrenser mm Alle vifter, pumper og annet elektrisk utstyr i tilknytning til VVS anleggene sikres i automatikktavle. Automatikkleverandør skal merke/anvise riktig plassering av alle følere, detektorer og annet utstyr. Utstyret monteres av annen entreprenør All kabeltrekning skal utføres av elektroentreprenør. Generelt for ventilasjonsaggregat Inntak og avkastspjeld skal utstyres med spjeldmoter med endebryter og fjær tilbaketrekk. Tillufts- og avtrekksfilter skal utstyres med trykkdiferansemåler (anlog) både for tilluftsog avtrekksfilter. Varmebatterier for vann skal ha shuntkobling som består av sirkulasjonspumpe og motorstyrt shuntventil. Entreprisegrense mot rørentreprise vil normalt være at automatikkleverandøren leverer motorstyrt shuntventil som monteres av rørlegger.

5 5 Roterende varmegjenvinner utstyres med turtallsregulert motor levert av ventilasjonsentreprenør, sikret og styrt av automatikkleverandøren. Platevekslere m/bypas-spjeld levert av ventilasjonsentreprenøren, spjeldmotor levert av automatikk-leverandøren. For batterigjenvinnere leveres normalt shuntventil av automatikk-leverandøren. Det benyttes normalt direktedrevne vifter turtallsregulert av frekvensomformer. Frekvensomformer leveres av automatikk-leverandøren. Vifter leveres med luftmengdemåler i utløpskon. (Pitotrørsprinsipp) Ventilasjonsentreprenør skal medta trykk-transmitter og luftmengdeberegning. Hvis det benyttes VAV regulering skal denne i sin helhet medtas i automatikk-leveransen. Temperaturfølere Aggregatet utstyres med følgende temperaturfølere: Utetemperaturføler (Felles for alle systemer) Føler i luftinntak Føler etter varmegjenvinner (Under forutsetning av at den kan plasseres og utformes slik at avleste temperatur representerer riktig lufttemperatur) Føler i tilluftkanal Føler i avtrekkskanal Føler i avkast etter varmegjenvinner Romføler plassert ute i bygget for avlesning og for styring av frikjøling. KORT OM VARMEANLEGG Entreprisegrenser mm Alle vifter, pumper og annet elektrisk utstyr i tilknytning til VVS anleggene sikres i automatikktavle. Automatikkleverandør skal merke/anvise riktig plassering av alle følere, detektorer og annet utstyr. Utstyret monteres av annen entreprenør I automatikkleveransen skal normalt medtas alle shuntventiler med motor. Disse monteres av rørentreprenør. Alle følere med lommer for innsveising leveres av automatikkleverandør som også anviser plassering. Rørlegger sveiser inn lommer. Automatikkleverandøren monterer følere i lommer. Elektriker kobler. All kabeltrekning skal utføres av elektroentreprenør. Generelt for varmeanlegget Fyringsanlegget består normalt av en oljekjel og el elkjel som skal tilkobles eget abonnement. Det er et intern trykkløs sirkulasjonskurs i varmesentralen. Fra samlestokk går shuntede eller ushuntede kurser ut til de forskjellige forbruksteder. Temperaturfølere Anlegget utstyres med følgende temperaturfølere: Returtemperatur fra samlestokk

6 6 Felles turtemperatur til samlestokk Temperatur etter oljekjel Temperatur etter elkjel Tur og returtemperatur for sekundærsiden på alle shuntede kurser Returtemperatur for alle ushuntede kurser Trykk for varmeanlegget Utetemperatur (felles med andre systemer) Målinger Det skal medregnes pulstelling fra oljeforbruksmåler KORT OM SANITÆRANLEGG Entreprisegrenser med mer Alle vifter, pumper og annet elektrisk utstyr i tilknytning til VVS anleggene sikres i automatikktavle. Automatikkleverandør skal merke/anvise riktig plassering av alle følere, detektorer og annet utstyr. Utstyret monteres av annen entreprenør Alle følere med lommer for innsveising leveres av automatikkleverandør som også anviser plassering. Rørlegger sveiser inn lommer. Automatikkleverandøren monterer følere i lommer. Elektriker kobler. All kabeltrekning skal utføres av elektroentreprenør. Generelt for sanitæranlegget Sanitæranlegget består normalt av Bereder VV sikulasjonspumpe eller selvregulerende varmekabler Eventuelle spillvann eller overvannspumper. Vanninnlegg m/vannmåler Varmtvannsberedere Varmtvannsberedere varmes normalt valgfritt med vann fra varmeanlegget eller fastkraft til innebygde elkolber. Valg skal kunne betjenes fra SD anlegget. Ved innkobling av beredernes elkolber skal berederne fysisk utestenges fra varmeanlegget ved hjelp av motorstyrt ventil/magnetventil. Varmtvannsberedere skal sikres i VVS tavler. Tappevannsregulering Det skal benyttes termostatiske blandeventiler for temperaturregulering av utgående varmt forbruksvann. Denne reguleringen skal således ikke medtas i automatikkleveransen. Varmtvannsirkulasjonspumpe/selvregulerende varmekabler Der hvor det benyttes varmtvann med sirkulasjonspumpe for tappevann, kobles denne via SD anlegget.

7 7 Ved bruk av selvregulerende varmekabler skal disse sikres i VVS tavle. Spillvanns/overvannspumper Disse pumper skal normalt leveres med egen automatikk. Alarmsignal fra denne overføres SD anlegget Slike pumper skal sikres i VVS tavle. Temperaturfølere Sanitæranlegget utstyres med føler for utgående varmtvannstemperatur KORT OM ROMTEMPERATURREGULERING Entreprisegrenser med mer Alle rom skal ha separat romtemperaturregulering knyttet opp mot automatikk/sd anlegg. Normalt skal alle varmeelementer styres via et sentralt automatikk-anlegg. Vi ønsker å plassere alle soneregulatorer/undersentraler for romregulering i eget felt i elfordelingene. Herfra kables til romfølere og til varmeelementene. Vi tenker oss i hovedsak samme form for romregulering enten det er vannbasert system eller elektriske ovner. I første tilfelle skal reguleringen skje ved ut og innkobling av termiske aktuatorer for hvert varmeelement. Ventiler med termisk aktuator vil bli levert av rørentreprenøren etter en spesifikasjon av RIV/automatikk-leverandøren For elektriske effekter skal reguleringen skje ved triac, solidstate releer eller på annen måte som gir liten variasjon i elementets overflatetemperatur. Dette utstyr vil bli plassert i sterkstrømsdelen av elfordelingene og bli levert av elektroentreprenør etter en teknisk spesifikasjon fra RIE/automatikk-leverandøren. Følere Det leveres en romtemperaturføler for hver sone som reguleres. Dette er enten en ren føler, eller en føler med bryter for å heve/senke innstilt settpunkt opp eller ned. DIVERSE FUNKSJONER FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Styring/regulering Lysstyring/nattlås Når nattlås er på ønsker vi alt lys i bygget slukket. Dette gjøres ved at SD anlegget mottar signal fra nattlås og styrer kontaktorer for alle lyskurser. Utelys Alt utelys styres av fotocelle. Dette gjøres ved at SD anlegget mottar signal fra fotocelle og styrer kontaktorer for utelyskurser.

8 8 Maksvokting For bygninger med elektrisk oppvarming skal et maksvokterprogram overvåke effektforbruket. Dette programmet skal koble ut laster som beredere, varmekabler og elovner. Alarm-meldinger Det skal medtas feilmeldinger fra elektrotekniske anlegg. Dette vil normalt være: Jordfeil Nødlysanlegg Brannalarmanlegg Innbruddsalarmanlegg Heis Snøsmelteanlegg.

9 9 FORKLARING AV PRISMODELL BK ønsker som nevnt innledningsvis en enkel avregningsmodell der PRIS = tavlepris + SD sentral + IO pris + komponentpris + eventuell serviceavtale. I det følgende er det gitt en beskrivelse av hva som er tenkt lagt til de forskjellige priselementene. Prising skjer i etterfølgende prisskjema. Tavlekostnad Tavlekostnaden er oppbygd av to elementer. Et for selve tavleskapet med standard innhold og et element som er avhengig av antall systemer type og effekt. Eksempelvis skilles mellom motor styrt av frekvensomformer og motor med direktestart. Prinsipp for dette vil fremgå tydeligere av prisskjema. Vi tenker oss tre standard tavlestørrelser. Her medtas selve skapet og alt tavleutstyr som er uavhengig av alt annet utstyr. (Eksempelvis lys stikk etc som alle tavler skal ha) Videre tenker vi oss pris for alt nødvendig utstyr knyttet til en motor. Prisen vil her avhenge av motorens størrelse. Tilsvarende tenker vi oss pris for alt nødvendig utstyr inklusiv frekvensomformer for frekvensregulerte motorer. Pris for svakstømskomponenter er ikke medtatt her. IO-kostnad Kostnader knyttet til selve automatikk-anlegget er bakt inn i en fast IO pris. Hovedelementene i IO prisen vil være: Plass i undersentral Elskjema Montasje av svaktrømkomponenter i tavle Uttesting av punktet Koordinering med andre entreprenører Programmering og igangkjøring Møtevirksomhet FDV dokumentasjon Opptelling av IO Siden prisen i veldig stor grad er knyttet opp til antall IO er det viktig at antall tas ut riktig. Husk at i komponentprisen ligger bare komponenten, ikke IO som trengs for å lese eller styre komponenten. For en del komponenter er det en selvfølge hvor mange IO som skal telles. I andre tilfelle vil det være mulig telle feil. I det følgende er derfor gitt en veiledning i hvordan dette skal gjøres.

10 10 Alle følere det skal mottas et signal fra krever 1 IO. Alle ventiler eller spjeld som skal styres krever 1 IO. Hvis det ønskes tilbakemelding fra endebryter krever dette en ekstra IO. Alle målere krever 1 IO Når det gjelder motorer eller andre systemer som har brytere i tavle så skal vi ha en aktiv tilbakemelding fra bryterne. Husk derfor å ta med IO er for tilbakemelding fra vender. Normalt krever dette 2 IO, for tvillingpumper kreves 3 IO. Når det gjelder anlegg utenom VVS så må det telles med IO for drift og feil fra disse anlegg hvis det skal vises i SD anlegget. Hvis andre anlegg skal gi styresignaler til SD eller SD anlegget skal gi styresignal til andre anlegg må det telles med. Eksempelvis hvis en kjølemaskin skal gis start stoppsignal fra et ventilasjonssystem kreves 1 IO. Hvis det i tillegg skal overføres feil og driftsignal krever dette hver sin IO. Det er også en del sammensatte komponenter der det er viktig å få med alle signalene. Det gis i det følgende noen eksempler på hvordan dette skal telles. Romregulering Et rom er i denne sammenheng definert som et område med individuell regulering av temperatur. Det er utstyrt med en temperaturføler, regulator og et antall parallelle utganger for styring av pådragsorgan for varme. I prismodellen er det lagt opp til fast pris pr. rom. For prisberegning er derfor antall rom med individuell temperaturregulering avgjørende. Antall IO-punkter i hvert enkelt rom skal ikke telles. Varmeanlegg Husk at alle pumper må oppgis i oversikten over motorer. For tvillingpumper regnes to motorer. Husk å få med tilbakemelding fra vendere. ( To IO for enkel pumpe, tre IO for tvilling)

11 11 EKSEMPLER I det følgende er vist noen eksempler på sammensatte sammensatte komponenter og antall IO som skal medregnes. Motor med vender i tavlefront til sammen 5 IO Motor = 3 Vender = 2 Motor uten vender i tavlefront til sammen 3 IO Tvillingpumpe med vender A/B/AV/AUTO i tavlefront til sammen 9 IO Pumpe A = 3 Pumpe B = 3 Vender = 3 Elektrisk varmebatteri til sammen 3 IO Pådrag = 1 Overopphetingstermostat = 1 Branntermostat = 1 Vannbårent varmebatteri til sammen 5 IO Pumpe = 3 Ventilmotor = 1 Frostføler = 1 Roterende varmegjenvinner til sammen 4 IO Motor = 3 Føler for avrimingsfunksjon = 1 Plateveksler til sammen 2 IO Spjeldstyring = 1 Føler for avrimingsfunksjon = 1 Oljekjel til sammen 7 IO Start/stopp tillatelse = 1 Feilmelding =1 Tilbakemelding fra tavlevender =2 Drift trinn 1 = 1 Drift trinn 2 = 1 Oljemengdemåler = 1 Elkjel til sammen 4 IO Start/stopp tillatelse = 1 Feimelding =1 Tilbakemelding fra tavlevender =2

12 12 Komponenter Samlet komponentpris kommer fram ut fra en prisliste som inneholder de mest vanlige komponenter i anlegget slik som temperaturfølere, shuntventiler, spjeldmotorer etc. Romtemperaturreguleringen Også for romtemperaturregulering ønskes en så enkel metode for avregning som mulig. Kostnaden her ønskes knyttet til antall reguleringsystemer. Vi tenker oss derfor en prismodell som kun er avhengig av antall systemer.. Regulator/undersentral skal plasseres i eget felt i elfordelingene. I enhetsprisen for system medtas montering av nødvendig utstyr i eltavle samt skjemategning FDV dokumentasjon og alle andre kostnader knyttet til romtemperaturreguleringen. I tillegg skal medtas kostnad for romtermostat. Releer/triacer eller annet utstyr for ut og innkoblinger av eleffekter tas ikke med. Ventiler med termisk aktuatorer for styring av vannbaserte systemer tas ikke med.

13 13 Mengdeoppsett Priselementer Tavlekostnad Tavleskap størrelse HxBxD =2000x600x400 Tavleskap størrelse HxBxD =2000x1000x400 Tavleskap størrelse HxBxD =2000x1200x400 Motor m/effekt 0-0,5 kw Motor m/effekt 0,6-2,2 kw Motor m/effekt 4,1-5,5kW Motor m/effekt 5,6-7,5 kw Motor m/effekt 7,6-11 kw Motor m/effekt 11,1-15 kw Motor med frekvensomformere 0,37 kw (inkl. frekv.omf.) Motor med frekvensomformere 2,2 kw (inkl. frekv.omf.) Motor med frekvensomformere 5,5 kw (inkl. frekv.omf.) Motor med frekvensomformere 7,5 kw (inkl. frekv.omf.) Motor med frekvensomformere 11,0 kw (inkl. frekv.omf.) Motor med frekvensomformere 15,0 kw (inkl. frekv.omf.) Sikringskurs 6 Amp Sikringskurs 10 Amp Sikringskurs 16 Amp Sikringskurs 20 Amp Sikringskurs 25Amp Enhetspris (kr/stk) 230V 400V Komponenter Romtemperaturføler Romtemperaturføler med settpunktsjustering Temperaturføler for kanal Utetemperaturføler Trykkføler for ventilasjonssystem (analog) CO2 føler for rom CO2 føler for kanal Bevegelsesdetektor Spjeldmotor av/på med returfjær 7Nm (spjeldareal 1,5 m 2 ) Spjeldmotor av/på med returfjær 16Nm (spjeldareal 3,0 m 2 ) Spjeldmotor, modulerende 0-10V uten returfjær Temperaturføler for rørmontasje Temperaturføler for røkgass Trykkføler for vannsystemer (Analog) Motorstyrt shuntventil DN 25 Motorstyrt shuntventil DN 32 Motorstyrt shuntventil DN 40 Motorstyrt shuntventil DN 50 Motorstyrt shuntventil DN 65 Motorstyrt spjeldventil DN 25 Motorstyrt spjeldventil DN 32 Motorstyrt spjeldventil DN 40 Motorstyrt spjeldventil DN 50 Motorstyrt spjeldventil DN 65 Statisk varmemåler DN20

14 14 Statisk varmemåler DN50 Statisk varmemåler DN100 IO kostnad IO i undersentral Romregulering Romreguleringsystem inkl romtermostat

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015 7.56. 1 1.01PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side Dato: 05.03.2013 Side 56563-1 1 D563 AUTOMATIKK / SD ANLEGG / ROMREGULERING Det skal i Tonsenhagen skole i klasserom og flerbruksrom monteres inn utstyr for romregulering, basert på temperatur og CO 2.

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Sandnes Helsesenter 05 TELE OG AUTOMATISERING 56 Automatiseringsanlegg 564 Automatikkutstyr

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Sandnes Helsesenter 05 TELE OG AUTOMATISERING 56 Automatiseringsanlegg 564 Automatikkutstyr Dato: 17.09.2012 Side 05.56-1 564. AUTOMATIKKUTSTYR.00 Generelt Dette kapittel omfatter all nødvendig automatikk for å oppnå beskrevet funksjon..01 Ved uttak av egnet utstyr skal det tas hensyn til at

Detaljer

PA 561 Prosjekteringsanvisning automasjon

PA 561 Prosjekteringsanvisning automasjon PA 561 Prosjekteringsanvisning automasjon Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver

Detaljer

KOMPONENT OG FUNKSJONSTABELL

KOMPONENT OG FUNKSJONSTABELL stid sindikering /posisjon Forriglet over komponent PLASSERING: GRENSESN. STYRT FOR- Teknisk rom 2. etasje MATRISE AV RIGLING 320.001 Varme hovedkurs Varmepumpe / tilskudd kjel BREVIK OPPVEKSTSENTER -

Detaljer

RIRS 400-700 -1500-1900

RIRS 400-700 -1500-1900 Energieffektiv og behovstilpasset luftbehandling Nyhet RIRS 400-700 -1500-1900 Luftbehandlingsaggregat Kompaktaggregater med toppanslutning Monteringsvennlig Høy virkningsgrad opp til 85% Energieffektive

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Automatikkskjema for:

Automatikkskjema for: 5 9 0 Automatikkskjema for: ANLEGGSNAVN SYSEM PROSJEKNUMMER P00 PROSJEKLEDER ech.0,.0,.0 ANLEGGSNR. o00 058 Oslo elefon: 98 5 70 0VAC: Svart og Blå (Blå som L eller N) VAC: Hvit (G) og Grå (G0) VDC: Rød

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør Leveres/monteres : a= Aut.., e= El.entr. v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n Generelt vedr. montering og levering komponenter n a e Alle komponenter levert automatikkentreprenør som skal monteres

Detaljer

System: Ved varierende kjølebehovet skal det være mulig å kombinere flere drifts scenarier.

System: Ved varierende kjølebehovet skal det være mulig å kombinere flere drifts scenarier. Norges bank System: 350.01 Kjøle hovedkurs 350.02 - Kjøletårn-kondensatorkurs Prosjektnr. : 10220 Skjema : V60 01M Oppr dato : 22.06.2012 Utført. av: RBA Kontr.av Rev dato: Utført. av: Rev. Nr: SYSTEM

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Aggregatstørrelse 30 Aggregatbredde 1570 mm Vekt 750 kg DVCompact luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser.

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser. 4 Elektroinstallasjoner beskrives i følgende kapitel. Installasjoner for lavspenning. 4.1 Generelt Kapittel for bygningsmessige arbeider omfatter også en del generelle krav som gjelder for de øvrige arbeider

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann TAG.NR KOMPONENT PLASSERING FABRIKAT / TYPE KAPASITET/DATA FUNKSJON GENERELL INFO for system 370.01, 370.02 og 360.01: Forsvarsbygg ønsker ikke at alle brukere av SD-anlegget skal kunne endre set-punkt

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Vedlegg 1A. Felles kravspesifikasjon luft-luft varmepumper og luft-vann varmepumper

Vedlegg 1A. Felles kravspesifikasjon luft-luft varmepumper og luft-vann varmepumper Vedlegg 1A Felles kravspesifikasjon luft-luft varmepumper og luft-vann varmepumper Installasjon av varmepumper i barnehager Side 1 1. Orientering om oppdraget Formålet med anskaffelsen er å kontrahere

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh.

Klienter. Fysisk læringsmiljø. Tekn./ EIE. Renh. Utemiljø Værstasjon Vindmåler X Temperatur X Uemiddeltemp. X Luftfutighet X Nedbør X Lux-verdi X CO2 ute X Pedagogi X X X ca. 4 000,- X X X X X X X Må beregnes i lient X X X X X X 2 000,- Kun registrering

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong SWECO Norge AS Funksjonsbeskrivelse Automasjon for Paviljong Dato: 10.03.2014 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.03.2014 Side av 1 av 8 Innholdsfortegnelse Orientering....2 Endringer...2 BE Beregninger

Detaljer

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Dato. 19.05.2015 Dette er en enkel sammenfatning over hva Peab har sett på dette bygget. De tekniske totalentreprenører er ansvarlige for fremskaffelse av de helt riktige

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t Høykvalitetsdesign Dobbelt panel 50 mm Med eller uten integrert batteri Høyeffektive kammervifter EC-motorer med lavt forbruk Integrert CORRIGO-styring med berøringsskjerm Varmeeffektivitet opp til 84

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw

Tanker. Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw Luft vann varmepumpe med elektrisk element 6 9 kw For boliger trenger man ikke stor effekt, varmepumpe mellom 6 og 9 kw og elektrisk element i tank dersom det ikke finnes andre kilder for oppvarming skal

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

Innregulering og overlevering av behovsstyrt ventilasjon

Innregulering og overlevering av behovsstyrt ventilasjon Innregulering og overlevering av behovsstyrt ventilasjon 2013-11-19 Peter G. Schild Seniorforsker, SINTEF Postdoc, HiOA Vi må ta hensyn til mangfoldet av løsninger Ulike VAV-enheter Ulike former for styring

Detaljer

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag) 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund

Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund Rapport: Energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-Ålesund Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til energieffektiviserende tiltak på Servicebygget

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X

Modbus. ... Mange standarder... mange systemer. Byggautomatisering. Brand Y DDE KNX/EIB. xx drivere Brand X Byggautomatisering... Mange standarder... mange systemer. BUS kommunikasjon eller trådløs kommunikasjon.. Brand Y DDE Modbus KNX/EIB xx drivere Brand X Behovet Å integrere alle typer av progammerbare enheter

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning for Bygningsautomatisering i Porsgrunn kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 25.2.2015 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 77 Innholdsfortegnelse 01 Orientering...

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

Regulering. variantvvs.no. Variant Waterline system -WLM2. Masteren er systemets hjerne. Termostater

Regulering. variantvvs.no. Variant Waterline system -WLM2. Masteren er systemets hjerne. Termostater PRISKATALOG 2016 77 WLM2 variantvvs.no Variant Waterline system -WLM2 Variant Waterline System er et reguleringssystem fra OJ Electronics som optimerer samspillet mellom kjele, pumper og kjelevann. Først

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv.

Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type 360.001 Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere)

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 56.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 56.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 56.1 56 AUTOMATIKK, ELEKTRISKE TAVLER OG ANLEGG FOR SENTRAL DRIFTSKONTROLL 56.1 GENERELT Automatikk, tavler omfatter alt reguleringsutstyr med tilhørende el.fordelinger for VVS

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E06 05.07.2005 JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk. Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk. Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Agenda Case Lysaker Park Status målt og beregnet energibruk Lysaker

Detaljer

Enøk analyse av Sørum Skole

Enøk analyse av Sørum Skole Enøk analyse av Sørum Skole Sørum kommune 17 januar 2008 Utført av AS. I Samarbeid med Sørum kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks 34 Grefsen,

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud Styringssystemer i bygget gir optimal drift Tom Krogsrud TAC/ESMI TAC ESMI skaper merverdi for kunden gjennom fokus på innemiljø, sikkerhet og energi. Dette gjøres ved avansert teknologi og innovative

Detaljer

Anbudsbeskrivelse FUNKSJONSBEKRIVELSE - HYBRID VENTILASJON

Anbudsbeskrivelse FUNKSJONSBEKRIVELSE - HYBRID VENTILASJON Anbudsbeskrivelse Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 528144 Randaberg kultursenter - hybrid ventilasjon Del: Dato: 2011-10-14 Skrevet av: Arne Førland-Larsen Kvalitetskontroll: FUNKSJONSBEKRIVELSE

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for vent.entreprise..

Grensesnittsbeskrivelse for vent.entreprise.. Leveres/monteres : a= Aut.., v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n n n a v Alle komponenter levert som skal monteres i eller på ventilasjonskanaler eller ventilasjonsaggregater og som er vist på systemskjemaer

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER

KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER 41 KONTAKTORER, TERMISKE RELÈ s. 41.2-3 DIREKTESTARTERE, KAPSLING s. 41.4 AUTOMATISKE Y/D-VENDERE s. 41.5 MODULÆRE INSTALLASJONSKONTAKTORER s. 41.6 GE KONTAKTORER,

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten?

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Kursdagene januar 2010: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Ahus, Radiumhospitalet og Posten: Erfaringer ved gjennom gang av

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 6

Oversikt for aggregat nr: 6 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 27.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 6 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.01 / alt Luft-/viftedata Tilluft

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 4

Oversikt for aggregat nr: 4 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 24.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 4 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.02 1,5 / Gymsal Luft-/viftedata

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer