Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023"

Transkript

1 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai Hordaland fylkeskommune har motteke høyringsuttalar frå følgjande (i alfabetisk rekkjefølgje): Askøy kommune Bergen kommune Bergen næringsråd Bergen og omland havnevesen Business region Bergen Fylkesmannen Hardangerrådet Jernbaneverket Kvam herad Kvinnherad kommune Lindås kommune Maritimt forum Bergensregionen Meland kommune NHO NHO Reiseliv Vest Norge Odda kommune Radøy kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Sambandet Sotra/Øygarden/Bergen AS Statens vegvesen Svein Erik Høgberg Syklistenes landsforening Øygarden kommune

2 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for stabsenheter Administrative fellestjenester Kleppestø Hordaland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 11/ Ivar Ådlandsvik 15911/ N00 MV - REGIONAL TRANSPORTPLAN HORDALAND PLANPROGRAM Fra møtet i Utvalg for Teknikk og miljø den , saksnr 132/11 De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Askøy kommune vil gi følgende innspill til planprogrammet for Regional Transportplan Hordaland : 1. Planen må ta hensyn til utviklingen på Askøy både hva angår befolkningsvekst og utvikling av næringslivet i forhold til trafikkapasiteten over Askøybroen og veinettet inn mot Bergen Planprogrammet må derfor ta inn kommuneplanens arealdel for Askøy, og strategisk næringsplan for Bergensregionen som en del av regionalpolitiske rammer for RTP 2. Det pågående planarbeidet for tverrsamband fra Mongstad, via Askøy, til Bergen og kommunene vest for Askøy som utvikles gjennom det interkommunale selskapet Sambandet Vest AS, må tas inn i planprogrammet. Planarbeidet i Sambandet Vest AS må inngå som en del av regionalpolitiske rammer for RTP. Med hilsen ASKØY KOMMUNE Else Kvernøy Bjørkhaug Sjef administrative fellestjenester Else Gammelsrød kontorl. politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon: E-post: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ Bankkontonr

3 Fra: Sørstrøm Marit Sendt: 6. mai :06 Til: Postmottak byr. klima, miljø og byutvikling Kopi: Thorbjørn Aarethun; Anne Iren Fagerbakke Emne: Deres Høring- Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram Hei Vedlagt følger innstilling og fagnotat i saken. Byrådet vil fatte sitt vedtak i høringssaken Dokumentene oversendes hermed til bruk i saksbehandlingen hos dere,da fristen for høring var , ref. og meddelelse til samferdselssjefen av Mvh Marit Sørstrøm Seksjonssjef Elfiler i - Høring- Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram : - Fagnotat Regional transportplan Hordaland - høring av forslag til planprogram - Høring- Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram

4 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1183/11 Byrådet Høring - Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram MASR SARK Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt forslag til planprogram til høring med frist til 2. mai, se vedlegg 1. Byrådens innstilling vil bli oversendt så snart denne er offentlig. Regional transportplan for Hordaland er forankret til fylkeskommunens planstrategi "Hordaland skapar verdiar" som fylkestinget behandlet i desember Følgende mål i planstrategien er utgangspunkt for planarbeidet: - transporttilbodet skal bidra til ei positiv verdiskaping og sikre robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar - transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekkje mobilitetsbehova til innbyggjarane Konkrete mål for de ulike tema for arbeidet er så langt ikke formulert i det utsendte programforslaget. Fylkeskommunen tar sikte på at planprogrammet vedtas av fylkestinget i juni 2011, og at arbeidet med planforslag og handlingsprogrammet vil starte umiddelbart etter dette. Planarbeidet er begrunnet i fylkeskommunens utvidede ansvar for samferdselssektoren som følge av forvaltningsreformen, og er hjemlet i plan og bygningslovens (2009) 8. Det fremgår av planprogrammet at mål og krav til alle relevante deler av transportsystemet skal synliggjøres, også de som ikke ligger innenfor fylkeskommunens direkte ansvarsområde; herunder Nasjonal Transportplan og kommunal arealplanlegging. Her nevnes plbl 8-2 "Virkninger av regional plan": Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Til den videre prosess kan opplyses at det i 8-4 framgår at dersom en kommune har vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i en regional plan, kan den kreve at planen bringes inn for departementet. Regional transportplan skal formulere mål, strategier og retningslinjer for ulike tema innenfor transportsystemet i fylket. Det fremgår av kap.1.2. i programmet at retningslinjene ikke vil være rettslig bindende, slik som planbestemmelser, men være uttrykk for fylkeskommunens 1

5 politiske prioriteringer. Avvik fra retningslinjene til den regional transportplanen kan imidlertid, når den er vedtatt og der det er relevant, føre til at fylkeskommunen kan fremme innsigelse, eksempelvis til kommunal arealplanlegging. Den regionale transportplanen (RTP) skal være en langsiktig strategiplan for transportsektoren i Hordaland, og legge grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak, samtidig som den skal gi innspill til eksempelvis Nasjonal Transportplan Samtidig som saken om planprogrammet nå er til høring har Samferdselsdepartementet sendt ut sin "Retningslinje 2 for Nasjonal transportplan (NTP) " datert , der "utfordringer for fylkesvegnettet og for kollektivtransport" er tema det skal redegjøres for. Når det gjelder tidsplanen for NTP så skal transportetatenes planforslag legges fram i februar Det er i dag uklart hvilken konsekvens Retningslinje 2 sin "bestilling" vil ha for det videre planarbeid som planprogrammet omhandler, samt hvordan den videre prioriteringer mellom tema vil bli. Byråden legger imidlertid til grunn at de nevnte forhold blir redegjort tilfredsstillende av fylkesvegmyndigheten til at Nasjonal Transportplan får en fullverdig beskrivelse av disse forhold også for Hordaland. Byråden er enig med fagetaten om at det tilsendte planprogram fremstår som ambisiøst både i forhold til dybde og bredde. Her beskrives oppgaver fra overordnet strategisk og til operativt nivå, samtidig som alle transportformer skal inngå. Fylkeskommune oppfordres til å avgrense arbeidet slik at de oppgaver som i dag ikke er tilfredsstillende løst i andre planer, blir prioritert og samtidig vurdere om det er hensiktsmessig å behandle alle tema på alle/samme nivå i en slik regional plan. Eksempelvis foreligger det for Bergensområdet allerede en rekke planer, utredninger og føringer som både geografisk og tematisk overlapper det arbeid som er beskrevet i planprogrammet. I denne sammenheng nevnes KVU Bergensregionen, Retningslinje 2 for NTP , kommuneplanens arealdel, Bergensprogrammet med en rekke utredninger; bl.a strategi- og handlingsplaner for sykkelsatsing, kollektivtransport og trafikksikkerhet. Innenfor Bergen kommune forutsettes det at transportplanen vil være i samsvar med de politisk vedtatte målene som allerede foreligger. Videre vil det å utarbeide en fylkesvegplan være et omfattende arbeid som av flere grunner bør stå på egne ben. Gevinstene ved å behandle alle tema samlet bør være tydelige for å rettferdiggjøre et så omfattende arbeid som både har strategiske, taktiske og operative ambisjoner. Videre vil det være viktig å klargjøre hvilken innbyrdes avgrensning en ser for seg mellom Bergensprogrammet, Regionpakke for Bergensområdet og Regional Transportplan for Hordaland. Det fremgår ikke tydelig i det tilsendte materiale hvorvidt en ser for seg at regionpakke Bergensområdet - eller Bergensprogrammet - skal kunne overprøves i Regional transportplan. Bergen kommune forutsetter at en hver organisering og tiltak som innebærer kommunal medvirkning må utarbeides i nær dialog med involverte kommuner. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 5 vedtatt av bystyret , sak 102: Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Saken ansees ikke å være av prinsipiell karakter. 2

6 Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune har følgende synspunkt på det tilsendte forslag til planprogram for Regional transportplan Hordaland: Det må sikres at den regionale transportplanen ikke skaper uklarheter i forhold til Regionpakke Bergen og KVU for denne. Handlingsprogrammet til regional transportplan bør derfor bare omhandle det som ikke inngår i regionpakken. Planprogrammet bør spisses ytterligere for de enkelte tema. Det bør vurderes om arbeidet med fylkesvegplan bør stå på egne bein. 2. Melding om vedtak oversendes bystyrets kontor. Lisbeth Iversen byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg 1. Brev fra Hordaland fylkeskommune datert 2.mars 2011 med vedlegg, -dok Fagnotat datert , -dok

7 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 14. april 2011 Regional transportplan Hordaland - høring av forslag til planprogram Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt forslag til planprogram til høring med frist til 2. mai. Planprogrammet er begrunnet i fylkeskommunens utvidede ansvar som følger av forvaltningsreformen. Ambisjonen er at den regionale transportplanen (RTP) skal omhandle hele transportsystemet i fylket. Mål og krav til alle relevante deler av transportsystemet skal synliggjøres. Planprogrammet er ambisiøst både i forhold til dybde (gjelder alle nivå fra strategisk til operativt) og bredde (alle transportformer er med). Det kan diskuteres om det er realistisk å behandle alle tema på alle nivå i en slik regional plan. Anbefalt forslag fra Etat for plan og geodata Det bør vurderes om arbeidet med fylkesvegplan bør stå på egne bein. Det må sikres at den regionale transportplanen ikke skaper uklarheter i forhold til Regionpakke Bergen og Kvu for denne. Det anbefales derfor at handlingsprogrammet til regionaltransportplan bare omhandler det som ikke inngår i regionpakken. Planprogrammet bør spisses ytterligere for de enkelte temaene. Mette Svanes etatsleder/plansjef Kirsti Arnesen Vedlegg: "Regional transportplan Hordaland - høyringsforslag", dokument nr

8 Saksutredning: Bergen kommune har mottatt forslag til planprogram til høring med frist til 2. mai. Planprogrammet er begrunnet i fylkeskommunens utvidede ansvar som følger av forvaltningsreformen. Ambisjonen er at den regionale transportplanen (RTP) skal omhandle hele transportsystemet i fylket. Mål og krav til alle relevante dler av transportsystemet skal synliggjøres. Mål fra fylkesplanen som er utgangspunkt for planarbeidet: - Transporttilbodet skal bidra til ei positvi verdiskapeing og sikre robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar - Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekkje mobilitetsbehova til innbyggjarane I planprogrammet listes nasjonale NTP-mål opp sammen med reionale og kommunale prosesser og arbeid som er av relevans. Mål og ambisjoner som ligger i disse er ikke trukket frem og prioritert innbyrdes. Flg plantema er trukket frem 1. Fylkesvegnettet 2. Kollektivtransport utenfor Bergensområdet 3. Transport i Bergensområdet 4. Riksvegnettet 5. Jernbane 6. Luftfart 7. Sjøtransport 8. Forvaltning og finansiering av veg. Kapitlet om fylkesvegnettet er mest omfattende. Det antas derfor at planarbeidet tenkes fokusert sterkt om fylkesveg. Å utarbeide en fylkesvegplan er et såpass omfattende arbeid at det kan argumenteres for at det er et arbeid som kan stå på egne ben. Gevinstene ved å behandle alle tema samlet bør være tydelige for å rettferdiggjøre et så omfattende arbeid som både har strategiske, taktiske og operative ambisjoner. Handlingsprogram skal utarbeides med 4-års sikt heter det i planprogrammet. I omtalen av Bergensområdet pekes det på at det pågår arbeid med KVU og regionpakke. Utredningsbehovet her er spesifisert til å være: Samanstille det transportfaglege grunnlaget i KVU-arbeidet og eventuelle statlege og kommunale føringar i utviklinga av transportsystemet i Bergensområdet Det fremgår ikke tydelig om en ser for seg at handlingsdelen for regionpakken / KVUen skal overprøves i Regional transportplan. Det vises til referat fra møte i arbeidsgruppen der det heter Det var semje om at RTP ikke må invitere til omkamp på områder der ny politikk akkurat er vedteke 2

9 En naturlig konsekvens er at regionpakken får sitt eget handlingsprogram i tråd med målsettingene i RTP, men at det behandles separat for å unngå uklarheter, ineffektive prosesser og dobbeltarbeid. 3

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai Hordaland fylkeskommune har motteke høyringsuttalar frå følgjande (i alfabetisk rekkjefølgje): Bergen kommune Bergen næringsråd Bergen og omland havnevesen Business region Bergen Fylkesmannen Hardangerrådet Jernbaneverket Kvam herad Kvinnherad kommune Lindås kommune Maritimt forum Bergensregionen Meland kommune NHO NHO Reiseliv Vest Norge Radøy kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Sambandet Sotra/Øygarden/Bergen AS Statens vegvesen Svein Erik Høgberg Syklistenes landsforening Øygarden kommune

19 Sakshandsamar, innvalstelefon Eva Katrine Taule, Torgeir Flo, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2010/ Dykkar referanse 10/9132 Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen Uttale til planprogram - Regional transportplan for Hordaland Vi viser til dykkar brev av med framlegg til planprogram for regional transportplan til høyring. Fylkesmannen har ansvar for at nasjonal politikk vert formidla og ivaretatt ved handsaming av regionale og kommunale planar. Vi vil difor kommentera oppstartsmeldinga ut i frå statlege forventningar og krav til planlegginga. Dei arealpolitiske føringane i St. meld. nr 26.( )Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er vesentlege her. Bakgrunn Regional transportplan Hordaland er ein av planane som ligg inne i vedtatt regional planstrategi. Planen skal vere ein regional langsiktig strategiplan for Hordaland og leggje grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringar gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak samstundes som den skal gje innspel og føringar til prosessar som gjeld Hordaland. I arbeidet med utforming av framlegg til planprogram har det vore nedsett ei administrativ prosjektgruppe leia av samferdselssjefen i Hordaland med deltaking frå kommunar og regionale statsetatar. Fylkesmannen har også vore representert i gruppa. Hordaland fylkeskommune sine overordna mål for transportfeltet er formulert i den regionale planstrategien for Hordaland : Transporttilbodet skal bidra til ei positiv verdiskaping og sikre robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar. Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekke mobilitetsbehova til innbyggjarane. I regional transportplan (RTP) vert det lagt opp til fleire plantema med eigne mål, strategiar og retningsliner. Desse skal utgjøre grunnlaget for handlingsprogram som skal utarbeidast parallelt. Handlingsprogrammet skal rullerast årleg. Det er lagt opp til følgjande plantema: 1. Fylkesvegnettet 2. Kollektivtransport utanom Bergensområdet 3. Transport i Bergensområdet 4. Riksvegnettet Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

20 5. Jernbane 6. Luftfart 7. Sjøtransport 8. Forvaltning og finansiering Merknader Fylkesmannen vil peike på dei arealpolitiske føringane i St. meld. nr 26 ( ). Vi vil særleg trekkje fram følgjande som viktige for dette planarbeidet: Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal leggje til rette for redusert utslepp av klimagassar. Arealplanlegginga skal vere med på å redusera klimaendringane som trugsmål mot liv, helse og materielle verdiar, samt samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur. Transportpolitikken i byområda skal gjere sitt til redusert klimagassutslepp, betre bymiljø og helse og auka tilgjenge for alle. Det går fram av måla frå regional planstrategi at transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål. Klimaplan for Hordaland inneheld også føringar som er vesentlege i transportplanarbeidet. Det er viktig at RTP tek opp i seg klimamåla som vedkjem transportsektoren. Miljøperspektivet må komme tydeleg fram i målformuleringane for dei ulike plantema. Fylkesmannen er positiv til at finansiering av drift og vedlikehold av veinettet er gitt en sentral plass i planprogrammet. Så også rassikring som i tillegg til helse og miljø også er viktig for næringslivet sitt behov for robuste samband inn og ut av regionen. I denne samanheng bør også framtidig usikkerhet knytt til auka førekomst av ekstremvær takast med. Det er positivt at gang- og sykkelvegar er tatt med som underpunkt under plantema Fylkesvegnettet. Sykkel og gange er viktige element for å oppnå ein meir miljøvenleg transport. For plantema Transport i Bergensområdet vil KVU for Bergensområdet liggje til grunn for vurderingane i planarbeidet. Fylkesmannen vil peike på naudsynt samordning med planarbeidet kring regional plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. Her vert transport og arealbruk sett i samanheng. Det samsvarar med føringane i RPR for samordna areal- og transportplanlegging. Det er ikkje lagt opp til utarbeiding av konsekvensutgreiing (KU) i samband med planarbeidet. I plan- og bygningslova 8-3, 3. ledd går det fram at regionale planar med retningsliner eller rammer for framtidig utbygging skal innehalde ei særskilt vurdering av planen sine verknader for miljø og samfunn. I planprogrammet går det fram at RTP ikkje vil formulera rammer for utbygging, men vil vere ein viktig del av bakgrunnsmateriale til planar. Retningslinene i RTP vil vere knytt til strategiar for måloppnåing innan ulike transportrelaterte tema. Fylkesmannen er ikkje fullt ut samd i denne vurderinga. Vi meiner at retningslinene knytt til dei ulike plantema vil vere retningsliner for framtidig utbygging. RTP vil gje vesentlege verknader for miljø og samfunn i Hordaland og det er viktig at planarbeidet tydeleggjer desse verknadene. KU på regionalt nivå er framleis i utviklingsfasen. RTP for Hordaland bør vere med på å bringe arbeidet vidare. 2

21 Oppsummering Fylkesmannen meiner at planprogrammet for regional transportplan tydeleggjør planarbeidet på ein god måte, men ønskjer at dei miljøpolitiske måla må komme betre fram i planarbeidet. Det er viktig at verknadene av dei prioriterte satsingane er tydeleg før vedtak. Dette bør gjerast gjennom ei konsekvensutgreiing til planen. Med helsing Rune Fjeld e.f. Ass. fylkesmann Eva Katrine R. Taule Seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi: Statens vegvesen Region vest 3

22 Hardangerrådet Melding om vedtak i forbindelse RTP Hordaland SÆRUTSKRIFT frå Hardangerrådsmøte i Kvam: HR-sak 20 /11 Regional Transportplan Hordaland Planprogram til Høyring. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks viser til Høyringsbrev av om Regional Transportplan Hordaland høyring av forslag til planprogram og gjev slik uttale: Hardangerrådet iks ser at dei 5 hovudkapitla i Planprogrammet omfattar både plantema og planprosessar som tek vare på ein heilskapleg transportplan for Hordaland og ha ingen merknader til planprogrammet. Hardangerrådet iks vil understreka at ein forventar å verta representert i Administrativ Prosjektgruppe i samsvar med pkt og at kommunane og regionen vert høyrde i sjølve RTP-programmet. For Hardangerrådet og kommunane er det konkrete Handlingsprogrammet like viktig som dei overordna planane, og Hardangerrådet forventar at prosessen med dette vert starta parallelt med sjølve RTP-programmet også her med tilbod om prosjektdeltaking frå regionane. Kinsarvik Fruktbar helsing Hardangerrådet Trude L. Rinaldo Konsulent

23 «Jernbaneverket HORDALAND FYLKRSKOMMUNI^ I Besøksadresse: Strømgaten 4, Bergen Postadresse: Postboks 4350 NO-2308 Hamar Hordaland fylkeskommune Pb BERGEN Førespurnad til: Hanne Dybwik Tlf.: Faks: E-post: 15 APR 2011 I I Arkivnr. r>a :.ak,h. j Eksp. u.otr. Dato: Saksref.: 10/06385 SRV 5 12 Dykkar ref: Vedlegg: j J Telefon: Telefaks: Jernbaneverket: Reg. nr: NO MVA Bankgiro: Regional transportplan for Hordaland -Høyring av forslag til planprogram Me syner til Dykkar brev dagsett vedrørande høyring av planprogram for Regional Transportplan for Hordaland I planprogrammet er jernbane omtala som eige tema, og det vert framheva at Bergensbanen er viktig både for person- og godstransport i fylket. Persontransport med tog kan ikkje sjåast i isolasjon, men må vurderast i tilhøve til det "øvrige^kollektivsystemet i regionen. Det"er difor positivt at det i transportplanen-skal utarbeidast forslag til løysingar for eit overordna rutenett for kollektivtrafikken i Hordaland, og at omstigningsmoglegheitene og rutetilpassinga mellom transportmidla skal vurderast. Når det gjeld godstransport, peiker planprogrammet på viktige element som kan vere med å leggje til rette for ei auke i godstransport med tog. I Nasjonal Transportplan er det lagt føringar om at godstransport skal overførast frå veg til sjø og bane, og Jernbaneverket sin godsstrategi legg til grunn at det fram mot 2040 skal leggjast til rette for ei tredobling av godsmengdene. Til orientering er Jernbaneverket no i gong med ei moglegheitsanalyse som skal vurdere fleire alternativ til lokalisering av godsterminal i Bergensregionen. Analysen vil ferdigstillast i laupet av 2011, og vil utgjere eit vurderingsgrunnlag for ein eventuell prosess med KVU/KSl. Jernbaneverket meiner at planprogrammet utgjer eit godt grunnlag for det vidare arbeidet med planen, og ser fram til vidare deltaking i planprosessen. Med beste helsing Lars Christian Stendal Regional plan- og utviklingsdirektør 'naniycl)vfkuj]l Hanne Dybwik Overingeniør

24 KVAM HERAD INFORMASJON Hordaland Fylkeskommune - Samferdselsavdelinga postboks BERGEN HORDALAND FYLKiiSK OM M UNE Sak II r -2 MAI 2011 ". fi Arkivnr. Q\ Sak,h,(OKrt/' Eksp. U.olT. a^ Vår ref. 09/ /N-000//KAWV Dykkar ref. Dato: Melding om vedtak sak 032/11- Høyring Regional transportplan Hordalandforslag til planprogram Kvam heradsstyre har i sak 032/11 gjort følgjande vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande uttale til planprogrammet for Regional Transportplan Hordaland. - Kvam herad meiner dei fleste områda innan trafikkfeltet er dekka i planframlegget. Det er likevel nytta runde formuleringar, og det er difor viktig at planarbeidet fører til konkretisering og klare prioriteringar av dei føreslegne tiltaka. Hardangertunnelen vil væra svært viktig for heile Hardanger og ved auka trafikk som følgje av Jondalstunellen og Hardangerbrua, vil denne verta ei viktig transportåre inn mot Bergen. Dagens veg går gjennom Vestlandet sitt største hyttefelt og friområde for Bergensregionen. Dagens veg har dårleg standard, manglande vedlikehald/ trafikktryggleik. Tunellane i Tokagjel er dårlege/ trafikkfarlege/ og har manglande høgd for moderne tungtransport. Kvam herad har ytt stor eigeninnsats igjennom realisering av Kvammapakken. Det er difor forventa at vidare utvikling av FV 7 og Hardangertunellen vert prioritert. FV 7 må oppgraderast som prioritert korridor mellom Granvin og Trengereid for å knyta regionsenteret Norheimsund til stamvegnettet. Regionsenteret Norheimsund er eit trafikk- knutepunkt, ref planprogrammet s. 11. punkt prioriterte fylkesvegs trekningar. Fv 7 vil også vera eit viktig alternativ for trafikken som går over Hardangerbrua med tanke på å avlaste Bergen- Voss som alt har kapasitetsproblem. - Det pågår ei nasjonal endring av fijnksjonar lagt til lokalsjukehusa. For distriktskommunane vert då trygg og rask sjukehus veg enda viktigare. For vår kommune er vegen til Voss spesielt utsett. Adresse: Kvam rådhus, Grovagjelet 16,5600 Norheimsund - Telefon: Telefaks: Foretaksnr.: NO MVA-www.kvam.no

25 Kvam herad som ligg geografisk midt i Hordaland, finn det naturleg at vi får ein representant i den administrative prosjektgruppa. Ferjemateriellet i Hordaland er av svært ulik standard. Transportplanen bør sjå om det er mogeleg å få batteridrift på aktuelle ferjestrekningar. Det må etablerast eit pilotprosjekt i Hordaland basert på Fjellstrand as sin teknologi. KoUektivtilbodet er ein stor flaskehals for næringslivet. Næringslivet har diverre fått liten plass i planprogrammet, men er svært viktig for indre deler av fylket. Det bør såleis vurderast om næringslivet skal få ein representant i den administrative prosjektgruppa. I lista over bakgrunnsmateriale manglar utgreiingane til Kvam Herad vedrørande Hardangertunellen. Kari Weltzien Vik Politisk sekretær Kvam herad ^k^^^^ Kopi til: Jan Tjosås Side 2 of 2

26 ^ K A HORDALAI\'D F YLKES.KOMMUNE Kvinnherad komfiyo,vfl/c>^f^2pok.nr. 5^ ^ f,. Fel!estenester Politisk sekretariat S9 MA! 2011 Arkivnr, ^Q Eksp. U.olT. Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga Postboks Bergen Rosendaisvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Sakshf^^///^^^ ankglro: posl kvlnnherad.kommune.no Saksbehandlar Kjell O Nygård Tlf. direkte innval Vår ref. 2006/ Dykkar ref. Dato Nasjonal transportplan Kommunestyret hadde føre saka i møte som sak 2011/27. Vi legg ved utskrift av saka og viser til vedtak. Med helsing Bente Høylar Møtesekretær Kopi til: Kjell Odd Nygård Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

27 Side 2 Saksframlegg Kvlnnlierad l<ommune Saksmappe Saksbehandlar 2006/ Kjell Odd Nygård Saksnr Utval Møtedato 2011/27 Kommunestyret Regional transportplan Hordaland - planprogram. Innstilling frå rådmannen: 1. Kvinnherad kommune har ingen merknader til sjølve planprogrammet for Regional transportplan Hordaland Kvinnherad kommunen vil oppmode om at Husnes blir lagt inn i planprogrammet og i alle andre fylkeskommunale planar som regionsenter. Behandling i Kommunestyret den Einar Saghaug (IP) sette fram forslag til vedtak: Utsetting for høyringsuttale til Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å fremje uttale til RTP. Formannskapsmøte den Røysting: forslaget fekk 5 røyster (IP og SV) og fall. Gunnar Våge sette fram forslag om tilleggspunkt i pkt 1. Nattope samband eller nattferje i sambandet Årsnes - Gjermundshavn, med *stopp Varaldsøy, når Hardangerbrua opnar i Trafikksikring - gang og sykkelvegar - på dei mest utsette stadene langs fylkesveg 48 gjennom heile Kvinnherad. Røysting: Pkt 1: Rådmannen si innstilling, med Gunnar Våge sine tilleggspunkt vart vedteke med 17 (Ap, Sp, lp. Morten Vevatne, Marianne L Anderssen og Kjell Yri (alle V) mot 14 stemmer. Pkt 2 : Rådmannen si innstilling vart vedteke med 19 ( som pkt.l i tillegg til Arne Bjørnevik (H) og Per Pedersen (Frp) mot 12 stemmer. Vedtak frå Kommunestyret den Kvinnherad kommune har Ingen merknader til sjølve planprogrammet for Regional transportplan Hordaland Kvinnherad kommune -fellesskap ag trivsel -utvikling og vekst

28 Side 3 Nattope samband eller nattferje I sambandet Årsnes - Gjermundshavn, med *stopp Varaldsøy, når Hardangerbrua opnar i Trafikksikring - gang og sykkelvegar - på del mest utsette stadene langs fylkesveg 48 gjennom helle Kvinnherad. Kvinnherad kommunen vil oppmode om at Husnes blir lagt inn I planprogrammet og I alle andre fylkeskommunale planar som regionsenter. Saksutgreiing: Frå Hordaland fylkeskommune har ein motteke planprogram for Regional transportplan Hordaland. Merknadsfristen er sett til Jfr. vedlegg. Det er eit svært grundig program som ligg føre, og difor finn ein ikkje grunn til å kome med merknader til sjølve planprogrammet. Det som ein likevel vil påpeike er den senterstrukturen som planen byggjer på, der Kvinnherad framleis er ein del av omlandet til regionsenteret Leirvik. For indre Kvinnherad har Leirvik aldri vore spesielt mykje nytta som senter. Ytre Kvinnherad såg tidlegare på Leirvik som eit akseptabelt regionsenter, men dei seinare åra har dette blitt kraftig endra. Sjølv om så vel fylkeskommunen som kommunane Stord og Kvinnherad protesterte kraftig, vedtok staten for vel 10 år sidan å flytte all ferjetrafikk ut av Leirvik sentrum. Resultatet vart langt lengre reisetida frå Kvinnherad til Leirvik, og dermed vart det også for ytre Kvinnherad nærast slutt med å nytte Leirvik som regionsenter. Folgefonntunnelen som opna i 2001 gav mellom anna vegfast samband til regionsenteret Odda. Dei første åra var det ein del frå indre Kvinnherad som nytta seg av tilboda i Odda, men også dette har endra seg sterkt dei seinare åra. Halsnøysambandet som opna i 2008 har bidrege til at det på få år er blitt investert for langt over 500,0 mill. kr i Husnes sentrum. I tillegg kjem fylket sine store investeringar ved Kvinnherad vidaregåande skule. Denne satsinga på samferdsle og sentrumsutvikling har samla ført til at talet på arbeidsplassar i Kvinnherad har auka med rundt 550 dei siste seks åra. Det er spesielt på Husnes og innan dei tenesteytande næringane ein har fått vekst, og som eit resultat av dette er det auke i pendlinga inn til kommunen og nedgang i pendlinga ut. På Husnes finn ein i dag eit av dei største og mest moderne sentrum i Hordaland med eit samla servicetilbod som langt overgår mange av dei andre regionsentra i Hordaland. Eit av dei ti kontorog butikksentra i tettstaden er det klart største i Hordaland utanom Bergen. Det er planar om ytterlegare utviding av eksisterande og bygging av nye sentrumsbygg, og omfanget av det samla tenestetilbodet er framleis aukande samtidig som handelslekkasjen ut av kommunen er minkande. Husnes er i ferd med å vokse såman med Sunde og Valen til ein tettstad med innbyggjarar. Såman med bygdene rundt er det dermed innbyggjarar som når Husnes sentrum på under 15 minutt. I tillegg til dei vel arbeidsplassene som er knytt til dei tenesteytande næringane Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

2015/ Formannskapet hadde saka føre i møte som sak 2016/3. Vedlagt fylgjer utskrift av møteboka med innstillinga til kommunestyret.

2015/ Formannskapet hadde saka føre i møte som sak 2016/3. Vedlagt fylgjer utskrift av møteboka med innstillinga til kommunestyret. Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga Fellestenester Informasjonsavdelinga Hordaland Fylkeskommune v/skyss Pb 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdselsavdelinga har ansvaret for: Nærare 3000 km fylkesveg (drift, vedlikehald, investeringar) Kollektivtilbod (strategiske val, planlegge rutetilbod

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013-2024 Planprogram. Høyringsutkast datert 4. februar 2011

Regional transportplan Hordaland 2013-2024 Planprogram. Høyringsutkast datert 4. februar 2011 Regional transportplan Hordaland 2013-2024 Planprogram Høyringsutkast datert 4. februar 2011 INNHALD 1 Formål og verknader... 2 1.1 Kvifor regional transportplan (RTP)?...2 1.2 Regional plan...3 1.2.1

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

-e0 ee I. 5.. i IA. e4-4.1i* I - -

-e0 ee I. 5.. i IA. e4-4.1i* I - - -e0 ee I. 5.. i IA 110 I - - e4-4.1i* ' INNHALD 1 Formål og verknader 2 1.1 Kvifor regional transportplan (RTP)9 2 1.2 Regional plan 3 1.2.1 Regional plan i Plan- og bygningslova 3 1.2.2 Verknader av planen

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved.

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved. BØMLO KOMMUNE vår s saksbehandlar: Njål Gimnar Slettebø Direkte telefonnr.: 53 42 3132 Vår dato: Vår referanse: 26.03.2010 2008/388-4606156/2010 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hordaland Fylkeskommune strategi

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset. Dato: 28.04.2014.

Møteinnkalling. Side1. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset. Dato: 28.04.2014. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset Dato: 28.04.2014 Tid: 09:30 13:00 Møteprotokoll forrige møte ligg på hordaland.no Saksliste:

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS 07.09.2016 062/16 Heradsstyret PS 05.10.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 15/1602 2.gongs handsaming - kommunal planstrategi for Osterøy kommune

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode Dato 2008/ /2008 Inger- Marie Nordland

Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode Dato 2008/ /2008 Inger- Marie Nordland LINDÅS KOMMUNE Interne stabstenester Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode Dato 2008/636-10325/2008 Inger- Marie Nordland 023 29.04.2008

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Melding om vedtak. Vedtak: Tilrådinga med endringstilråding frå rådmannen vart samrøystes vedteke

Melding om vedtak. Vedtak: Tilrådinga med endringstilråding frå rådmannen vart samrøystes vedteke Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/155-16 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 29.09.2014

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 14.04.2016 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 19.06.2013 119/13 Asbjørn Nagell Toft. Saksansv.: Rolf Raknes Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 11/68-16 Regulering

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR M FS KS SAKSGANG Styre, råd, utval m. v. Formannskapet Kommunestyret Møtedato 04.02.2009 04.02.2009 Saksnr 014/09 007/09 Arkiv: Kl-l 23 Arkivsaknr: 08/3109-2 FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Journalpostid: Telefon: K2 - L

Journalpostid: Telefon: K2 - L Fiskeridirektoratet VestFiskeridirektoratet Vest Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2013001378-35 Saksbeh: Arkivkode: Dato: Journalpostid: 2016016796 Telefon: 53 65 46 79 K2 - L12 17.10.2016 Melding om vedtatt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/488-18 Saksbehandlar: Tina Sinclair Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer