Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023"

Transkript

1 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai Hordaland fylkeskommune har motteke høyringsuttalar frå følgjande (i alfabetisk rekkjefølgje): Askøy kommune Bergen kommune Bergen næringsråd Bergen og omland havnevesen Business region Bergen Fylkesmannen Hardangerrådet Jernbaneverket Kvam herad Kvinnherad kommune Lindås kommune Maritimt forum Bergensregionen Meland kommune NHO NHO Reiseliv Vest Norge Odda kommune Radøy kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Sambandet Sotra/Øygarden/Bergen AS Statens vegvesen Svein Erik Høgberg Syklistenes landsforening Øygarden kommune

2 ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for stabsenheter Administrative fellestjenester Kleppestø Hordaland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 11/ Ivar Ådlandsvik 15911/ N00 MV - REGIONAL TRANSPORTPLAN HORDALAND PLANPROGRAM Fra møtet i Utvalg for Teknikk og miljø den , saksnr 132/11 De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Askøy kommune vil gi følgende innspill til planprogrammet for Regional Transportplan Hordaland : 1. Planen må ta hensyn til utviklingen på Askøy både hva angår befolkningsvekst og utvikling av næringslivet i forhold til trafikkapasiteten over Askøybroen og veinettet inn mot Bergen Planprogrammet må derfor ta inn kommuneplanens arealdel for Askøy, og strategisk næringsplan for Bergensregionen som en del av regionalpolitiske rammer for RTP 2. Det pågående planarbeidet for tverrsamband fra Mongstad, via Askøy, til Bergen og kommunene vest for Askøy som utvikles gjennom det interkommunale selskapet Sambandet Vest AS, må tas inn i planprogrammet. Planarbeidet i Sambandet Vest AS må inngå som en del av regionalpolitiske rammer for RTP. Med hilsen ASKØY KOMMUNE Else Kvernøy Bjørkhaug Sjef administrative fellestjenester Else Gammelsrød kontorl. politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon: E-post: Postboks 323 Kundetorget, Kleppestø senter Telefaks: KLEPPESTØ KLEPPESTØ Bankkontonr

3 Fra: Sørstrøm Marit Sendt: 6. mai :06 Til: Postmottak byr. klima, miljø og byutvikling Kopi: Thorbjørn Aarethun; Anne Iren Fagerbakke Emne: Deres Høring- Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram Hei Vedlagt følger innstilling og fagnotat i saken. Byrådet vil fatte sitt vedtak i høringssaken Dokumentene oversendes hermed til bruk i saksbehandlingen hos dere,da fristen for høring var , ref. og meddelelse til samferdselssjefen av Mvh Marit Sørstrøm Seksjonssjef Elfiler i - Høring- Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram : - Fagnotat Regional transportplan Hordaland - høring av forslag til planprogram - Høring- Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram

4 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1183/11 Byrådet Høring - Regional transportplan for Hordaland - fylkeskommunens forslag til planprogram MASR SARK Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt forslag til planprogram til høring med frist til 2. mai, se vedlegg 1. Byrådens innstilling vil bli oversendt så snart denne er offentlig. Regional transportplan for Hordaland er forankret til fylkeskommunens planstrategi "Hordaland skapar verdiar" som fylkestinget behandlet i desember Følgende mål i planstrategien er utgangspunkt for planarbeidet: - transporttilbodet skal bidra til ei positiv verdiskaping og sikre robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar - transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekkje mobilitetsbehova til innbyggjarane Konkrete mål for de ulike tema for arbeidet er så langt ikke formulert i det utsendte programforslaget. Fylkeskommunen tar sikte på at planprogrammet vedtas av fylkestinget i juni 2011, og at arbeidet med planforslag og handlingsprogrammet vil starte umiddelbart etter dette. Planarbeidet er begrunnet i fylkeskommunens utvidede ansvar for samferdselssektoren som følge av forvaltningsreformen, og er hjemlet i plan og bygningslovens (2009) 8. Det fremgår av planprogrammet at mål og krav til alle relevante deler av transportsystemet skal synliggjøres, også de som ikke ligger innenfor fylkeskommunens direkte ansvarsområde; herunder Nasjonal Transportplan og kommunal arealplanlegging. Her nevnes plbl 8-2 "Virkninger av regional plan": Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Til den videre prosess kan opplyses at det i 8-4 framgår at dersom en kommune har vesentlige innvendinger mot mål eller retningslinjer i en regional plan, kan den kreve at planen bringes inn for departementet. Regional transportplan skal formulere mål, strategier og retningslinjer for ulike tema innenfor transportsystemet i fylket. Det fremgår av kap.1.2. i programmet at retningslinjene ikke vil være rettslig bindende, slik som planbestemmelser, men være uttrykk for fylkeskommunens 1

5 politiske prioriteringer. Avvik fra retningslinjene til den regional transportplanen kan imidlertid, når den er vedtatt og der det er relevant, føre til at fylkeskommunen kan fremme innsigelse, eksempelvis til kommunal arealplanlegging. Den regionale transportplanen (RTP) skal være en langsiktig strategiplan for transportsektoren i Hordaland, og legge grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak, samtidig som den skal gi innspill til eksempelvis Nasjonal Transportplan Samtidig som saken om planprogrammet nå er til høring har Samferdselsdepartementet sendt ut sin "Retningslinje 2 for Nasjonal transportplan (NTP) " datert , der "utfordringer for fylkesvegnettet og for kollektivtransport" er tema det skal redegjøres for. Når det gjelder tidsplanen for NTP så skal transportetatenes planforslag legges fram i februar Det er i dag uklart hvilken konsekvens Retningslinje 2 sin "bestilling" vil ha for det videre planarbeid som planprogrammet omhandler, samt hvordan den videre prioriteringer mellom tema vil bli. Byråden legger imidlertid til grunn at de nevnte forhold blir redegjort tilfredsstillende av fylkesvegmyndigheten til at Nasjonal Transportplan får en fullverdig beskrivelse av disse forhold også for Hordaland. Byråden er enig med fagetaten om at det tilsendte planprogram fremstår som ambisiøst både i forhold til dybde og bredde. Her beskrives oppgaver fra overordnet strategisk og til operativt nivå, samtidig som alle transportformer skal inngå. Fylkeskommune oppfordres til å avgrense arbeidet slik at de oppgaver som i dag ikke er tilfredsstillende løst i andre planer, blir prioritert og samtidig vurdere om det er hensiktsmessig å behandle alle tema på alle/samme nivå i en slik regional plan. Eksempelvis foreligger det for Bergensområdet allerede en rekke planer, utredninger og føringer som både geografisk og tematisk overlapper det arbeid som er beskrevet i planprogrammet. I denne sammenheng nevnes KVU Bergensregionen, Retningslinje 2 for NTP , kommuneplanens arealdel, Bergensprogrammet med en rekke utredninger; bl.a strategi- og handlingsplaner for sykkelsatsing, kollektivtransport og trafikksikkerhet. Innenfor Bergen kommune forutsettes det at transportplanen vil være i samsvar med de politisk vedtatte målene som allerede foreligger. Videre vil det å utarbeide en fylkesvegplan være et omfattende arbeid som av flere grunner bør stå på egne ben. Gevinstene ved å behandle alle tema samlet bør være tydelige for å rettferdiggjøre et så omfattende arbeid som både har strategiske, taktiske og operative ambisjoner. Videre vil det være viktig å klargjøre hvilken innbyrdes avgrensning en ser for seg mellom Bergensprogrammet, Regionpakke for Bergensområdet og Regional Transportplan for Hordaland. Det fremgår ikke tydelig i det tilsendte materiale hvorvidt en ser for seg at regionpakke Bergensområdet - eller Bergensprogrammet - skal kunne overprøves i Regional transportplan. Bergen kommune forutsetter at en hver organisering og tiltak som innebærer kommunal medvirkning må utarbeides i nær dialog med involverte kommuner. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 5 vedtatt av bystyret , sak 102: Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Saken ansees ikke å være av prinsipiell karakter. 2

6 Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune har følgende synspunkt på det tilsendte forslag til planprogram for Regional transportplan Hordaland: Det må sikres at den regionale transportplanen ikke skaper uklarheter i forhold til Regionpakke Bergen og KVU for denne. Handlingsprogrammet til regional transportplan bør derfor bare omhandle det som ikke inngår i regionpakken. Planprogrammet bør spisses ytterligere for de enkelte tema. Det bør vurderes om arbeidet med fylkesvegplan bør stå på egne bein. 2. Melding om vedtak oversendes bystyrets kontor. Lisbeth Iversen byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg 1. Brev fra Hordaland fylkeskommune datert 2.mars 2011 med vedlegg, -dok Fagnotat datert , -dok

7 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 14. april 2011 Regional transportplan Hordaland - høring av forslag til planprogram Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt forslag til planprogram til høring med frist til 2. mai. Planprogrammet er begrunnet i fylkeskommunens utvidede ansvar som følger av forvaltningsreformen. Ambisjonen er at den regionale transportplanen (RTP) skal omhandle hele transportsystemet i fylket. Mål og krav til alle relevante deler av transportsystemet skal synliggjøres. Planprogrammet er ambisiøst både i forhold til dybde (gjelder alle nivå fra strategisk til operativt) og bredde (alle transportformer er med). Det kan diskuteres om det er realistisk å behandle alle tema på alle nivå i en slik regional plan. Anbefalt forslag fra Etat for plan og geodata Det bør vurderes om arbeidet med fylkesvegplan bør stå på egne bein. Det må sikres at den regionale transportplanen ikke skaper uklarheter i forhold til Regionpakke Bergen og Kvu for denne. Det anbefales derfor at handlingsprogrammet til regionaltransportplan bare omhandler det som ikke inngår i regionpakken. Planprogrammet bør spisses ytterligere for de enkelte temaene. Mette Svanes etatsleder/plansjef Kirsti Arnesen Vedlegg: "Regional transportplan Hordaland - høyringsforslag", dokument nr

8 Saksutredning: Bergen kommune har mottatt forslag til planprogram til høring med frist til 2. mai. Planprogrammet er begrunnet i fylkeskommunens utvidede ansvar som følger av forvaltningsreformen. Ambisjonen er at den regionale transportplanen (RTP) skal omhandle hele transportsystemet i fylket. Mål og krav til alle relevante dler av transportsystemet skal synliggjøres. Mål fra fylkesplanen som er utgangspunkt for planarbeidet: - Transporttilbodet skal bidra til ei positvi verdiskapeing og sikre robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar - Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekkje mobilitetsbehova til innbyggjarane I planprogrammet listes nasjonale NTP-mål opp sammen med reionale og kommunale prosesser og arbeid som er av relevans. Mål og ambisjoner som ligger i disse er ikke trukket frem og prioritert innbyrdes. Flg plantema er trukket frem 1. Fylkesvegnettet 2. Kollektivtransport utenfor Bergensområdet 3. Transport i Bergensområdet 4. Riksvegnettet 5. Jernbane 6. Luftfart 7. Sjøtransport 8. Forvaltning og finansiering av veg. Kapitlet om fylkesvegnettet er mest omfattende. Det antas derfor at planarbeidet tenkes fokusert sterkt om fylkesveg. Å utarbeide en fylkesvegplan er et såpass omfattende arbeid at det kan argumenteres for at det er et arbeid som kan stå på egne ben. Gevinstene ved å behandle alle tema samlet bør være tydelige for å rettferdiggjøre et så omfattende arbeid som både har strategiske, taktiske og operative ambisjoner. Handlingsprogram skal utarbeides med 4-års sikt heter det i planprogrammet. I omtalen av Bergensområdet pekes det på at det pågår arbeid med KVU og regionpakke. Utredningsbehovet her er spesifisert til å være: Samanstille det transportfaglege grunnlaget i KVU-arbeidet og eventuelle statlege og kommunale føringar i utviklinga av transportsystemet i Bergensområdet Det fremgår ikke tydelig om en ser for seg at handlingsdelen for regionpakken / KVUen skal overprøves i Regional transportplan. Det vises til referat fra møte i arbeidsgruppen der det heter Det var semje om at RTP ikke må invitere til omkamp på områder der ny politikk akkurat er vedteke 2

9 En naturlig konsekvens er at regionpakken får sitt eget handlingsprogram i tråd med målsettingene i RTP, men at det behandles separat for å unngå uklarheter, ineffektive prosesser og dobbeltarbeid. 3

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai Hordaland fylkeskommune har motteke høyringsuttalar frå følgjande (i alfabetisk rekkjefølgje): Bergen kommune Bergen næringsråd Bergen og omland havnevesen Business region Bergen Fylkesmannen Hardangerrådet Jernbaneverket Kvam herad Kvinnherad kommune Lindås kommune Maritimt forum Bergensregionen Meland kommune NHO NHO Reiseliv Vest Norge Radøy kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Sambandet Sotra/Øygarden/Bergen AS Statens vegvesen Svein Erik Høgberg Syklistenes landsforening Øygarden kommune

19 Sakshandsamar, innvalstelefon Eva Katrine Taule, Torgeir Flo, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2010/ Dykkar referanse 10/9132 Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen Uttale til planprogram - Regional transportplan for Hordaland Vi viser til dykkar brev av med framlegg til planprogram for regional transportplan til høyring. Fylkesmannen har ansvar for at nasjonal politikk vert formidla og ivaretatt ved handsaming av regionale og kommunale planar. Vi vil difor kommentera oppstartsmeldinga ut i frå statlege forventningar og krav til planlegginga. Dei arealpolitiske føringane i St. meld. nr 26.( )Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er vesentlege her. Bakgrunn Regional transportplan Hordaland er ein av planane som ligg inne i vedtatt regional planstrategi. Planen skal vere ein regional langsiktig strategiplan for Hordaland og leggje grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringar gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak samstundes som den skal gje innspel og føringar til prosessar som gjeld Hordaland. I arbeidet med utforming av framlegg til planprogram har det vore nedsett ei administrativ prosjektgruppe leia av samferdselssjefen i Hordaland med deltaking frå kommunar og regionale statsetatar. Fylkesmannen har også vore representert i gruppa. Hordaland fylkeskommune sine overordna mål for transportfeltet er formulert i den regionale planstrategien for Hordaland : Transporttilbodet skal bidra til ei positiv verdiskaping og sikre robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar. Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål og dekke mobilitetsbehova til innbyggjarane. I regional transportplan (RTP) vert det lagt opp til fleire plantema med eigne mål, strategiar og retningsliner. Desse skal utgjøre grunnlaget for handlingsprogram som skal utarbeidast parallelt. Handlingsprogrammet skal rullerast årleg. Det er lagt opp til følgjande plantema: 1. Fylkesvegnettet 2. Kollektivtransport utanom Bergensområdet 3. Transport i Bergensområdet 4. Riksvegnettet Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

20 5. Jernbane 6. Luftfart 7. Sjøtransport 8. Forvaltning og finansiering Merknader Fylkesmannen vil peike på dei arealpolitiske føringane i St. meld. nr 26 ( ). Vi vil særleg trekkje fram følgjande som viktige for dette planarbeidet: Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal leggje til rette for redusert utslepp av klimagassar. Arealplanlegginga skal vere med på å redusera klimaendringane som trugsmål mot liv, helse og materielle verdiar, samt samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur. Transportpolitikken i byområda skal gjere sitt til redusert klimagassutslepp, betre bymiljø og helse og auka tilgjenge for alle. Det går fram av måla frå regional planstrategi at transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige miljøpolitiske mål. Klimaplan for Hordaland inneheld også føringar som er vesentlege i transportplanarbeidet. Det er viktig at RTP tek opp i seg klimamåla som vedkjem transportsektoren. Miljøperspektivet må komme tydeleg fram i målformuleringane for dei ulike plantema. Fylkesmannen er positiv til at finansiering av drift og vedlikehold av veinettet er gitt en sentral plass i planprogrammet. Så også rassikring som i tillegg til helse og miljø også er viktig for næringslivet sitt behov for robuste samband inn og ut av regionen. I denne samanheng bør også framtidig usikkerhet knytt til auka førekomst av ekstremvær takast med. Det er positivt at gang- og sykkelvegar er tatt med som underpunkt under plantema Fylkesvegnettet. Sykkel og gange er viktige element for å oppnå ein meir miljøvenleg transport. For plantema Transport i Bergensområdet vil KVU for Bergensområdet liggje til grunn for vurderingane i planarbeidet. Fylkesmannen vil peike på naudsynt samordning med planarbeidet kring regional plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. Her vert transport og arealbruk sett i samanheng. Det samsvarar med føringane i RPR for samordna areal- og transportplanlegging. Det er ikkje lagt opp til utarbeiding av konsekvensutgreiing (KU) i samband med planarbeidet. I plan- og bygningslova 8-3, 3. ledd går det fram at regionale planar med retningsliner eller rammer for framtidig utbygging skal innehalde ei særskilt vurdering av planen sine verknader for miljø og samfunn. I planprogrammet går det fram at RTP ikkje vil formulera rammer for utbygging, men vil vere ein viktig del av bakgrunnsmateriale til planar. Retningslinene i RTP vil vere knytt til strategiar for måloppnåing innan ulike transportrelaterte tema. Fylkesmannen er ikkje fullt ut samd i denne vurderinga. Vi meiner at retningslinene knytt til dei ulike plantema vil vere retningsliner for framtidig utbygging. RTP vil gje vesentlege verknader for miljø og samfunn i Hordaland og det er viktig at planarbeidet tydeleggjer desse verknadene. KU på regionalt nivå er framleis i utviklingsfasen. RTP for Hordaland bør vere med på å bringe arbeidet vidare. 2

21 Oppsummering Fylkesmannen meiner at planprogrammet for regional transportplan tydeleggjør planarbeidet på ein god måte, men ønskjer at dei miljøpolitiske måla må komme betre fram i planarbeidet. Det er viktig at verknadene av dei prioriterte satsingane er tydeleg før vedtak. Dette bør gjerast gjennom ei konsekvensutgreiing til planen. Med helsing Rune Fjeld e.f. Ass. fylkesmann Eva Katrine R. Taule Seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi: Statens vegvesen Region vest 3

22 Hardangerrådet Melding om vedtak i forbindelse RTP Hordaland SÆRUTSKRIFT frå Hardangerrådsmøte i Kvam: HR-sak 20 /11 Regional Transportplan Hordaland Planprogram til Høyring. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks viser til Høyringsbrev av om Regional Transportplan Hordaland høyring av forslag til planprogram og gjev slik uttale: Hardangerrådet iks ser at dei 5 hovudkapitla i Planprogrammet omfattar både plantema og planprosessar som tek vare på ein heilskapleg transportplan for Hordaland og ha ingen merknader til planprogrammet. Hardangerrådet iks vil understreka at ein forventar å verta representert i Administrativ Prosjektgruppe i samsvar med pkt og at kommunane og regionen vert høyrde i sjølve RTP-programmet. For Hardangerrådet og kommunane er det konkrete Handlingsprogrammet like viktig som dei overordna planane, og Hardangerrådet forventar at prosessen med dette vert starta parallelt med sjølve RTP-programmet også her med tilbod om prosjektdeltaking frå regionane. Kinsarvik Fruktbar helsing Hardangerrådet Trude L. Rinaldo Konsulent

23 «Jernbaneverket HORDALAND FYLKRSKOMMUNI^ I Besøksadresse: Strømgaten 4, Bergen Postadresse: Postboks 4350 NO-2308 Hamar Hordaland fylkeskommune Pb BERGEN Førespurnad til: Hanne Dybwik Tlf.: Faks: E-post: 15 APR 2011 I I Arkivnr. r>a :.ak,h. j Eksp. u.otr. Dato: Saksref.: 10/06385 SRV 5 12 Dykkar ref: Vedlegg: j J Telefon: Telefaks: Jernbaneverket: Reg. nr: NO MVA Bankgiro: Regional transportplan for Hordaland -Høyring av forslag til planprogram Me syner til Dykkar brev dagsett vedrørande høyring av planprogram for Regional Transportplan for Hordaland I planprogrammet er jernbane omtala som eige tema, og det vert framheva at Bergensbanen er viktig både for person- og godstransport i fylket. Persontransport med tog kan ikkje sjåast i isolasjon, men må vurderast i tilhøve til det "øvrige^kollektivsystemet i regionen. Det"er difor positivt at det i transportplanen-skal utarbeidast forslag til løysingar for eit overordna rutenett for kollektivtrafikken i Hordaland, og at omstigningsmoglegheitene og rutetilpassinga mellom transportmidla skal vurderast. Når det gjeld godstransport, peiker planprogrammet på viktige element som kan vere med å leggje til rette for ei auke i godstransport med tog. I Nasjonal Transportplan er det lagt føringar om at godstransport skal overførast frå veg til sjø og bane, og Jernbaneverket sin godsstrategi legg til grunn at det fram mot 2040 skal leggjast til rette for ei tredobling av godsmengdene. Til orientering er Jernbaneverket no i gong med ei moglegheitsanalyse som skal vurdere fleire alternativ til lokalisering av godsterminal i Bergensregionen. Analysen vil ferdigstillast i laupet av 2011, og vil utgjere eit vurderingsgrunnlag for ein eventuell prosess med KVU/KSl. Jernbaneverket meiner at planprogrammet utgjer eit godt grunnlag for det vidare arbeidet med planen, og ser fram til vidare deltaking i planprosessen. Med beste helsing Lars Christian Stendal Regional plan- og utviklingsdirektør 'naniycl)vfkuj]l Hanne Dybwik Overingeniør

24 KVAM HERAD INFORMASJON Hordaland Fylkeskommune - Samferdselsavdelinga postboks BERGEN HORDALAND FYLKiiSK OM M UNE Sak II r -2 MAI 2011 ". fi Arkivnr. Q\ Sak,h,(OKrt/' Eksp. U.olT. a^ Vår ref. 09/ /N-000//KAWV Dykkar ref. Dato: Melding om vedtak sak 032/11- Høyring Regional transportplan Hordalandforslag til planprogram Kvam heradsstyre har i sak 032/11 gjort følgjande vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande uttale til planprogrammet for Regional Transportplan Hordaland. - Kvam herad meiner dei fleste områda innan trafikkfeltet er dekka i planframlegget. Det er likevel nytta runde formuleringar, og det er difor viktig at planarbeidet fører til konkretisering og klare prioriteringar av dei føreslegne tiltaka. Hardangertunnelen vil væra svært viktig for heile Hardanger og ved auka trafikk som følgje av Jondalstunellen og Hardangerbrua, vil denne verta ei viktig transportåre inn mot Bergen. Dagens veg går gjennom Vestlandet sitt største hyttefelt og friområde for Bergensregionen. Dagens veg har dårleg standard, manglande vedlikehald/ trafikktryggleik. Tunellane i Tokagjel er dårlege/ trafikkfarlege/ og har manglande høgd for moderne tungtransport. Kvam herad har ytt stor eigeninnsats igjennom realisering av Kvammapakken. Det er difor forventa at vidare utvikling av FV 7 og Hardangertunellen vert prioritert. FV 7 må oppgraderast som prioritert korridor mellom Granvin og Trengereid for å knyta regionsenteret Norheimsund til stamvegnettet. Regionsenteret Norheimsund er eit trafikk- knutepunkt, ref planprogrammet s. 11. punkt prioriterte fylkesvegs trekningar. Fv 7 vil også vera eit viktig alternativ for trafikken som går over Hardangerbrua med tanke på å avlaste Bergen- Voss som alt har kapasitetsproblem. - Det pågår ei nasjonal endring av fijnksjonar lagt til lokalsjukehusa. For distriktskommunane vert då trygg og rask sjukehus veg enda viktigare. For vår kommune er vegen til Voss spesielt utsett. Adresse: Kvam rådhus, Grovagjelet 16,5600 Norheimsund - Telefon: Telefaks: Foretaksnr.: NO MVA-www.kvam.no

25 Kvam herad som ligg geografisk midt i Hordaland, finn det naturleg at vi får ein representant i den administrative prosjektgruppa. Ferjemateriellet i Hordaland er av svært ulik standard. Transportplanen bør sjå om det er mogeleg å få batteridrift på aktuelle ferjestrekningar. Det må etablerast eit pilotprosjekt i Hordaland basert på Fjellstrand as sin teknologi. KoUektivtilbodet er ein stor flaskehals for næringslivet. Næringslivet har diverre fått liten plass i planprogrammet, men er svært viktig for indre deler av fylket. Det bør såleis vurderast om næringslivet skal få ein representant i den administrative prosjektgruppa. I lista over bakgrunnsmateriale manglar utgreiingane til Kvam Herad vedrørande Hardangertunellen. Kari Weltzien Vik Politisk sekretær Kvam herad ^k^^^^ Kopi til: Jan Tjosås Side 2 of 2

26 ^ K A HORDALAI\'D F YLKES.KOMMUNE Kvinnherad komfiyo,vfl/c>^f^2pok.nr. 5^ ^ f,. Fel!estenester Politisk sekretariat S9 MA! 2011 Arkivnr, ^Q Eksp. U.olT. Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga Postboks Bergen Rosendaisvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Sakshf^^///^^^ ankglro: posl kvlnnherad.kommune.no Saksbehandlar Kjell O Nygård Tlf. direkte innval Vår ref. 2006/ Dykkar ref. Dato Nasjonal transportplan Kommunestyret hadde føre saka i møte som sak 2011/27. Vi legg ved utskrift av saka og viser til vedtak. Med helsing Bente Høylar Møtesekretær Kopi til: Kjell Odd Nygård Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

27 Side 2 Saksframlegg Kvlnnlierad l<ommune Saksmappe Saksbehandlar 2006/ Kjell Odd Nygård Saksnr Utval Møtedato 2011/27 Kommunestyret Regional transportplan Hordaland - planprogram. Innstilling frå rådmannen: 1. Kvinnherad kommune har ingen merknader til sjølve planprogrammet for Regional transportplan Hordaland Kvinnherad kommunen vil oppmode om at Husnes blir lagt inn i planprogrammet og i alle andre fylkeskommunale planar som regionsenter. Behandling i Kommunestyret den Einar Saghaug (IP) sette fram forslag til vedtak: Utsetting for høyringsuttale til Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å fremje uttale til RTP. Formannskapsmøte den Røysting: forslaget fekk 5 røyster (IP og SV) og fall. Gunnar Våge sette fram forslag om tilleggspunkt i pkt 1. Nattope samband eller nattferje i sambandet Årsnes - Gjermundshavn, med *stopp Varaldsøy, når Hardangerbrua opnar i Trafikksikring - gang og sykkelvegar - på dei mest utsette stadene langs fylkesveg 48 gjennom heile Kvinnherad. Røysting: Pkt 1: Rådmannen si innstilling, med Gunnar Våge sine tilleggspunkt vart vedteke med 17 (Ap, Sp, lp. Morten Vevatne, Marianne L Anderssen og Kjell Yri (alle V) mot 14 stemmer. Pkt 2 : Rådmannen si innstilling vart vedteke med 19 ( som pkt.l i tillegg til Arne Bjørnevik (H) og Per Pedersen (Frp) mot 12 stemmer. Vedtak frå Kommunestyret den Kvinnherad kommune har Ingen merknader til sjølve planprogrammet for Regional transportplan Hordaland Kvinnherad kommune -fellesskap ag trivsel -utvikling og vekst

28 Side 3 Nattope samband eller nattferje I sambandet Årsnes - Gjermundshavn, med *stopp Varaldsøy, når Hardangerbrua opnar i Trafikksikring - gang og sykkelvegar - på del mest utsette stadene langs fylkesveg 48 gjennom helle Kvinnherad. Kvinnherad kommunen vil oppmode om at Husnes blir lagt inn I planprogrammet og I alle andre fylkeskommunale planar som regionsenter. Saksutgreiing: Frå Hordaland fylkeskommune har ein motteke planprogram for Regional transportplan Hordaland. Merknadsfristen er sett til Jfr. vedlegg. Det er eit svært grundig program som ligg føre, og difor finn ein ikkje grunn til å kome med merknader til sjølve planprogrammet. Det som ein likevel vil påpeike er den senterstrukturen som planen byggjer på, der Kvinnherad framleis er ein del av omlandet til regionsenteret Leirvik. For indre Kvinnherad har Leirvik aldri vore spesielt mykje nytta som senter. Ytre Kvinnherad såg tidlegare på Leirvik som eit akseptabelt regionsenter, men dei seinare åra har dette blitt kraftig endra. Sjølv om så vel fylkeskommunen som kommunane Stord og Kvinnherad protesterte kraftig, vedtok staten for vel 10 år sidan å flytte all ferjetrafikk ut av Leirvik sentrum. Resultatet vart langt lengre reisetida frå Kvinnherad til Leirvik, og dermed vart det også for ytre Kvinnherad nærast slutt med å nytte Leirvik som regionsenter. Folgefonntunnelen som opna i 2001 gav mellom anna vegfast samband til regionsenteret Odda. Dei første åra var det ein del frå indre Kvinnherad som nytta seg av tilboda i Odda, men også dette har endra seg sterkt dei seinare åra. Halsnøysambandet som opna i 2008 har bidrege til at det på få år er blitt investert for langt over 500,0 mill. kr i Husnes sentrum. I tillegg kjem fylket sine store investeringar ved Kvinnherad vidaregåande skule. Denne satsinga på samferdsle og sentrumsutvikling har samla ført til at talet på arbeidsplassar i Kvinnherad har auka med rundt 550 dei siste seks åra. Det er spesielt på Husnes og innan dei tenesteytande næringane ein har fått vekst, og som eit resultat av dette er det auke i pendlinga inn til kommunen og nedgang i pendlinga ut. På Husnes finn ein i dag eit av dei største og mest moderne sentrum i Hordaland med eit samla servicetilbod som langt overgår mange av dei andre regionsentra i Hordaland. Eit av dei ti kontorog butikksentra i tettstaden er det klart største i Hordaland utanom Bergen. Det er planar om ytterlegare utviding av eksisterande og bygging av nye sentrumsbygg, og omfanget av det samla tenestetilbodet er framleis aukande samtidig som handelslekkasjen ut av kommunen er minkande. Husnes er i ferd med å vokse såman med Sunde og Valen til ein tettstad med innbyggjarar. Såman med bygdene rundt er det dermed innbyggjarar som når Husnes sentrum på under 15 minutt. I tillegg til dei vel arbeidsplassene som er knytt til dei tenesteytande næringane Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer