Foreløpig kontrollrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig kontrollrapport"

Transkript

1 Saksnummer: 12/00717 Dato for kontroll: Rapportdato: Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sandnes Taxisentral BA Sted: Forus Næringspark Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Sandnes Taxi BA den 7. september Temaet for kontrollen var virksomhetens bruk av kameraovervåking. Kontrollen ble gjennomført i medhold av personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen hos Sandnes Taxi BA. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Egil Handeland, daglig leder - Rune Lima, IT ansvarlig - Arild Helland, Ansvarlig for sjåførkort 2.2 Fra Datatilsynet: - Stein Erik Vetland, overingeniør - Stian D. Kringlebotn, seniorrådgiver 3 Om kontrollen Datatilsynets kontroll var varslet i brev av 16. juli Temaet for kontrollen var virksomhetens bruk av kameraovervåking i taxier. I brev av 20. august 2012 gav Sandnes Taxi AS en redegjørelse for overvåkingen. Den stedlige kontrollen startet med samtaler i Sandnes Taxi AS kontorer. Under kontrollen har Datatilsynet informert om hjemmel for kontrollen og det ble opplyst om rettigheter og plikter for den parten kontrollen retter seg mot. I tillegg til informasjonsinnsamling gjennom samtaler ønsket Datatilsynet å se nærmere på overvåkingsutstyret slik det er montert i bilene. Virksomheten benytter Monteringsservice AS som leverandør på tjenester. Det ble sett på et par biler med kameraovervåking. Datatilsynet fikk også se eksempel på hvordan opptak ser ut, og det ble derfor tatt ut minnekort med videoopptak i tråd med rutinene. Datatilsynet atilsynet fikk se sikringstiltakene og rutinene for håndtering. Kontrollen ble avsluttet med en kort oppsummering og informasjon om saksgang. 1 av 14

2 4 Tidligere saksbehandling om samme tema Datatilsynet har tidligere uttalt seg om kameraovervåking av taxier. Sandnes Taxientral BA har i e-post av 21. januar 2010 informert Datatilsynet om at ekstraordinært generalforsamling i Sandnes Taxisentral BA besluttet å montere kameraovervåking i alle drosjer tilknyttet sentralen. Datatilsynet registrerte henvendelsen som en sak (sak 10/00065). Selskapet hadde spørsmål om regelverket og om lovlighet av et slikt tiltak. Sakens siste dokument er et brev fra Datatilsynet til selskapet av 26. april Her gjør Datatilsynet rede for sitt syn og tidligere praksis på hvor grensene går for et kameraovervåkingstiltak i den aktuelle situasjonen. Det viktigste gjengis her i korthet: Datatilsynet anser løpende overvåkingsopptak som ikke tillatt etter personopplysningsloven. At det tas et bilde av passasjeren er et mindre inngripende tiltak og en slik praksis kan ha et rettslig grunnlag etter personopplysningsloven. Datatilsynet ba også Sandnes Taxisentral BA om en nærmere redegjørelse knyttet til behov og formål, og tilsynet stilte videre behandling av saken i bero inntil en slik redegjørelse forelå. Brevet ble ikke bevart av Sandnes Taxisentral. Den konkrete overvåkingen på kontrolltidspunktet gikk med andre ord betydelig lengre enn Datatilsynets forhåndsuttalelse tilsa. 5 Kameraovervåkingen På kontrolltidspunktet hadde alle taxiene kameraovervåking. Antallet taxier var 103. Overvåkingen var plassert i alle taxier tilknyttet Sandnes Taxisentral BA. Opptakene slettes automatisk etter 96 timer. Kameraet er kun operativt når sjåfør er pålogget taksameteret i drosjen. I personbiler viser kamerabildene om lag 80 % av kupeen. I storbilene (9-17 seter) vises om lag 70 % 5.1 Den tekniske løsningen Kameraovervåkingen som ble brukt overvåker kupeen i form av løpende overvåkingsfilm. Lagring av overvåkingsmaterialet skjer inne i bilen. Det ble benyttet ett overvåkingskamera i hver bil, plassert ved bakspeilet, og med linsen pekende bakover i bilen. I bilen er det plassert en lagringsenhet. Denne er ment å være skjult i bilen. Under kontrollen så Datatilsynet ett eksempel på en lagringsenhet som det måtte gjøres noe arbeid for å ta frem. Selve bildelangringen foregår på et alminnelig minnekort, slik man eksempelvis også nytter i digitalt kamera. Lagringen er ikke kryptert. Over minnekortet er det satt en plombering. Dette vil ikke forhindre at minnekortet kan enkelt fjernes fra lagringsenheten, men en brutt plombering vil være en indikasjon på at noen har fått innsyn i videoopptaket og at fjerningen av minnekortet er et resultat av en bevisst handling. 2 av 14

3 5.2 Overvåkingsbildene På de eksemplene på opptak Datatilsynet har sett, er kupeen nærmest som helhet overvåket, inkludert sjåføren. Overvåkingsbildet er relativt godt. Avstanden er kort fra overvåkingskameraet til der hvor passasjerene og sjåføren sitter. Overvåkingsbildene gir således en mer nærgående overvåking enn det man ofte ser ellers, eksempelvis i butikker. Passasjerenes reise og sjåførens arbeidsplass må beskrives som totalovervåket. 5.3 Automatisert start og stopp av opptak Opptaket starter når sjåføren logger seg på taksameteret i bilen. Normalt vil sjåføren logge seg inn i det han begynner skiftet og logge seg ut når arbeidsdagen er slutt. I dette ligger det også at taxien overvåkes uansett om det kjøres passasjerer eller om taxien venter på neste oppdrag, så lenge sjåføren er innlogget. 5.4 Lagringstid Etter beskrivelsen slettes/ overskrives opptak ved at det kun er plass til 96 timer opptak på minnekortet. Når minnekortet er fullt vil nye opptak overskrive de eldste opptakene. Hvis enheten ikke brukes, vil opptak bli liggende lagret lengre enn syv dager, noe Datatilsynet så ett konkret eksempel på under kontrollen. 5.5 Formålet med overvåkingen Det overordnede formålet med overvåkingen er å bedre sikkerheten for sjåfør og passasjerer. Virksomheten beskriver håpet om en preventiv effekt at problemer i mindre grad oppstår som hovedanliggende. Også det å kunne dokumentere hendelser i ettertid er en del av formålet. Formålet kan både beskrives som rettet mot å sikre sjåføren mot vold, trusler eller andre alvorlige handlinger fra passasjerene. Samtidig er det på samme måte et formål å sikre passasjerene mot sjåføren. I dette ligger det også en forventning om at opptaket blir sikret slik at sjåføren ikke kan påvirke løsningen. 5.6 Bruk av og tilgang til overvåkingsopptak internkontroll og rutiner Forut for kontrollen hadde virksomheten brukt overvåkingsmaterialet for eget formål og utlevert til andre. I virksomhetens redegjørelse til Datatilsynet forut for kontrollen (datert 20. august 2012) gjøres det klart at det er laget skriftlige rutiner for tilgang til og bruk av opptak, samt rutiner knyttet til plomberingen. Virksomheten hadde på kontrolltidspunktet en egen skriftlig nedfelt rutine for bruk og tilgang til overvåkingsmaterialet. Datatilsynet fikk overlevert denne på kontrollen 3 av 14

4 5.7 Meldeplikt Datatilsynet har søkt i egen database over gyldige meldinger uten å finne noen melding fra Sandnes Taxisentral BA om kameraovervåking. 5.8 Varslingsskilter og annen informasjon til kunder På bilenes sidevinduer er det satt relativt små skilt med bilde av et overvåkingskamera og med teksten Bilen er kameraovervåket. Det er ikke skilt inne i taxien. 5.9 Informasjon til ansatte deres medvirkning i beslutningen Aksjeeierne løyvehaverne er aksjeeiere har på ekstraordinær generalforsamling vedtatt at selskapet Sandnes Taxisentral AS (som Sandnes Taxisentral BA eier) skal finne utstyr for implementering og monteringen. Når det gjelder informasjon til ansatte og deres medvirkning er viktig å presisere at de fleste sjåfører ikke er ansatt hos Sandens Taxisentral BA, men hos den enkelte løyvehaver. I referat fra et internmøte i Sandnes Taxi går det tydelig frem under punkt Kamera at et lite antall løyvehavere har ønsket at kamera ikke skal monteres i deres biler, men at styret her har vist til generalforsamlingsvedtaket. Det er laget et informasjonsskriv som beskriver kameraovervåkingen, lengde på opptak, når billedopptak skal tas ut og hvordan uttak skal gjennomføres. Monteringen har blitt besluttet på en ekstraordinær generalforsamling. Om virksomheten eller den enkelte løyvehaver overfor sine sjåfører har drøftet tiltaket etter kravene i arbeidsmiljølovens kapittel 9 er uklart. Etter Datatilsynets vurdering, kan det ikke her være tvil om at tiltaket er å forstå som et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven. Etterlevelse av dette regelverket er ikke Datatilsynets myndighetsområde, men Arbeidstilsynets. Resultatet av drøftinger etter arbeidsmiljøloven er gjerne av interesse for Datatilsynet for vurderingen av personvernulemper for ansatte Innsynsbegjæringer Virksomheten har ingen rutine for håndtering av eventuelle innsynsbegjæringer fra den som er på opptaket. (Denne type innsyn må skilles fra begjæringer om utlevering fra politiet.) 6 Kort om personopplysningslovens regulering av fjernsynsovervåking Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (personopplysningsloven) regulerer bruk av kameraovervåking, definert i lovens 36. I april i år trådte endringer i personopplysningsloven i kraft, herunder for kameraovervåking. Personopplysningslovens kapittel VII ( 36-41) regulerer bruk av kameraovervåking. I personopplysningsforskriftens kapittel 8 finnes utfyllende bestemmelser. For bruk av kameraovervåking gjelder hele personopplysningsloven, med de presiseringer som finnes i lovens 37. I tillegg til lovens alminnelige vilkår, må kameraovervåking også oppfylle tilleggsvilkår for kameraovervåking i av 14

5 6.1 Grunnkrav og vilkår for å behandle personopplysninger Personopplysningslovens 11 oppstiller grunnkrav til behandling av personopplysninger. Innsamling og bruk av personopplysninger skal skje til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, jf 11 bokstav b. Det er med andre ord en forutsetning at det er klargjort hvorfor personopplysningene samles inn og hva de skal brukes til. Begreper som relevans og tilstrekkelighet for formålet, står sentralt i forbindelse med grunnkravene. Det er en forutsetning at formålet er styrende for hva som samles inn av personopplysninger opplysningene skal være relevante for formålet. Selv om dette ikke eksplisitt fremkommer av bestemmelsens ordlyd, gjelder et proporsjonalitetsprinsipp. Tiltaket må stå i rimelige proporsjoner sett opp mot behov og formål og den inngripen i personvernet tiltaket eventuelt medfører. Etter personopplysningslovens 11 første ledd bokstav a må behandling av personopplysninger oppfylle ett av vilkårene i personopplysningslovens 8 (og 9 dersom det behandles sensitive personopplysninger). Dette kalles behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget for kameraovervåkning vil normalt være lovens 8 bokstav f. Vilkåret etter dette alternativet er at behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan vareta en berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. Med den registrerte menes her enhver som omfattes av opptakene og kan gjenkjennes, herunder ansatte, besøkende, kunder, eller andre. I personopplysningslovens 37 tredje ledd utdypes vurderingen av berettiget interesse i forbindelse med kameraovervåking: Ved vurdering av hva som er en berettiget interesse etter personopplysningslovens 8 bokstav f skal det for kameraovervåking legges vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv og helse eller forebygge gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. Oppfyller ikke overvåkningen vilkåret i 8, vil den mangle behandlingsgrunnlag, og følgelig være en behandling av personopplysninger i strid med loven. En avveining av interesser må ta utgangspunkt i en konkret vurdering. 6.2 Andre sentrale bestemmelser Det følger av personopplysningslovens 38 at kameraovervåking av et sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, bare er tillatt dersom det ut fra virksomheten er behov for å forebygge at farlige situasjoner oppstår og ivareta hensynet til ansattes eller andres sikkerhet eller det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen. Loven oppstiller således et skjerpet krav til behov som, etter Datatilsynets vurdering, normalt kommer til anvendelse for områder som er forbehold ansatte. 5 av 14

6 Fjernsynsovervåking er normalt kun meldepliktig etter personopplysningslovens 31. Overvåkingen skal tydelig varsles med informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig, jf personopplysningslovens 40. Alminnelige informasjonsplikter fremgår av lovens 19. Bestemmelser om utlevering av billedopptak finnes i personopplysningslovens 39. Personopplysningsforskriftens kapittel 8 om fjernsynsovervåking har utfyllende bestemmelser om sletting i 8-4. Innsynsrettigheter følger av forskriftens 8-5 og lovens 18. Billedopptak sikres etter personopplysningslovens 13 med utfyllende bestemmelser i personopplysningsforskriftens kapittel 2. Lovens 14 omhandler internkontroll, med utfyllende bestemmelser i forskriftens kapittel 3. 7 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger Etter Datatilsynets vurdering, faller kameraovervåkingen i taxiene inn under personopplysningslovens definisjon av kameraovervåking i lovens 36, og behandlingsansvarlig må derfor etterleve regelverket som gjelder kameraovervåking. 7.1 Ansvar for behandlingen av personopplysninger behandlingsansvar Avklaring av hvem som er ansvarlig for å oppfylle lovens krav er viktig. Personopplysningslovens 2 nr 4 definerer begrepet behandlingsansvarlig som den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Etter egen vurdering, er Sandens Taxisentral BA selv ansvarlig for den aktuelle kameraovervåking. Datatilsynet tar dette til etterretning og anser Sandnes Taxisentral BA som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. 7.2 Rettslig grunnlag for overvåkingen og krav om særskilt behov Det vises til redegjørelsen ovenfor om grunnkrav og vilkår for å behandle personopplysninger (rapportens 6.1). Datatilsynet legger til grunn at det aktuelle vilkåret (behandlingsgrunnlaget) er personopplysningslovens 8 bokstav f. Etter Datatilsynets vurdering, er overvåkingen også omfattet av kravet i personopplysningslovens 38 om overvåking av sted hvor en begrenset krets ferdes jevnlig. Opptaket viser sjåføren i førersetet, og opptaket er opplysninger om sjåførens handlinger på sin arbeidsplass. (Også dersom opptaket ikke viste sjåføren direkte, ville opptaket vært opplysninger om sjåføren og vedkommendes handlinger.) Drøfting av rettslig grunnlag for kameraovervåkingen og krav om særskilt behov Etter Datatilsynets vurdering, gjør personverninteresser seg sterkt gjeldende i forbindelse med kameraovervåking i taxier. For kundene kan kameraovervåking av taxier ikke vurderes likt som overvåking av busser eller tog. Tog eller buss er transportmidler hvor man reiser sammen med, og i påsyn av en rekke andre mennesker. En persons tilstedeværelse og handlinger er i stor grad allerede eksponert for en rekke andre medpassasjerer. Passasjerene velger ikke om man skal ta på flere 6 av 14

7 passasjerer, om man vi sitte alene, eller liknende. Taxi er helt annerledes i så måte. Som et allment tilgjengelig transportmiddel er taxi er det nærmeste man kommer den privathet og individuell styring som gjelder for privatbil, riktig nok med den forskjell av at sjåføren er i taxien. Ved å ta taxi som befordringsmiddel gis det et mer privat og lukket rom for kunden. Kunden bestemmer hvor reisen går, og kunden velger hvem man vil reise sammen med eller om man vi reise alene. Etter tilsynet vurdering, er dette også en del av den tjeneste taxinæringen gir, nemlig at kundene må kunne forvente seg en annen grad av privathet enn ved alminnelig kollektivtransport. Fra tid til annen kan denne kvaliteten også være grunnen til at kunden velger en taxi fremfor andre transportmidler. Det legges også til at overvåkingen i saken representerer en mer nærgående overvåking enn vanlig. Det er naturlig nok varierende og situasjonsbetinget hvilke personverninteresser kundene har i å kunne ta taxi uten at turen bil liggende på overvåkingsopptak. Mange turer vil trolig være mindre beskyttelsesverdige for de det gjelder. Andre turer vil være annerledes. Taxier transporterer mennesker i situasjoner eller tilstander som ikke ønskes festet til film. En taxi vil over tid ha transportert personer i relativt sårbare eller private situasjoner situasjoner hvor lagring på film ikke er naturlig. Eksempler kan være skadede personer som raskt må komme seg legevakt, personer i sorg på vei tilbake fra en begravelse, kvinner i hast på vei til fødestue, eller det kan være personer på vei fra julebord eller en lang kveld på byen. Taxier benyttes også til pasienttransport. At det eksisterer høye terskler for når opptak skal ses på, og at det etableres god sikkerhet for lagrede opplysninger, vil redusere ulempene sammenliknet med en mer omfattende bruk av opptak. For Datatilsynet er det et sentralt poeng at også lagring i seg selv eksempelvis lydopptak av hva man sier, kameraovervåking av hva man gjør, loggføring av hvem man har vært i kontakt med, registrering av hva man har kjøpt representerer en inngripen. I den aktuelle saken må passasjerer og ansatte forholde seg til en endring av situasjonen: Det som skjer er ikke bare tilgjengelig for de tilstedeværende her og nå og eventuelt videre i den enkeltes hukommelse. Alt som skjer i taxien blir liggende igjen i form av film. Personvernhensyn tilsier forsiktighet med å bruke kameraovervåking i taxier i det hele tatt. Dersom det likevel skal brukes, må det, etter Datatilsynets vurdering, skje på med store krav til informasjonssikkerhet og minst mulig inngripende løsninger. Løsninger må være mest mulig rettet mot, og ikke mist avgrenset til situasjoner hvor det er behov for overvåking. Overvåkingen må ses i sammenheng med andre tiltak under den ansvarliges kontroll. Kameraovervåkingen er ikke det eneste tiltaket av sikkerhetsrelevans. Sjåførens mulighet for å slå alarm til sentralen er viktig. Løsningen fører til posisjonering, overføring av lyd og lagring av lydopptak. Kameraovervåkingsopptak er heller ikke de eneste data drosjeselskapet har av interesse dersom en hendelse skulle skje, og hvor det er behov for å i ettertid kunne rekonstruere bevegelser et hendelsesforløp. Drosjeselskapet har data om hvor bilene har vært, og betalings- og bestillingsløsninger vil også kunne gi noe informasjon. For kundenes personverninteresse er utfallet av interesseavveiningen også avhengig av en sterk sikring av opptakene. Kryptert lagring i den enkelte bil gir god sikkerhet mot unødvendig titting på opptak, men biler er derimot ikke er et særlig egnet lagringssted for 7 av 14

8 beskyttelsesverdige personopplysninger. Krypteringen er svært viktig som sikkerhet mot at opptak eller at data kommer på avveier i en lesbar form, for eksempel om bilen får et innbrudd eller bli stjålet. Kundenes personverninteresser må veies mot virksomhetens behov for overvåkingen. Stavangerområdet har hatt problemer med hensyn til sikkerhet og opplevd trygghet ved bruk av taxi. Det har tidligere vært en periode med et høyt antall hendelser. Det må, etter Datatilsynets vurdering, gis vekt i en vurdering av hvilke tiltak som er rimelig i forhold til behovet. Om kameraovervåking er et egnet middel til å forhindre vold, overgrep eller andre alvorlige handlinger, er ikke avklart. En slik årsakssammenheng vil også være vanskelig å påvise. Datatilsynet legger likevel vekt på at virksomheten har tro på tiltaket og mener å ha positive erfaringer med overvåkingen så langt. Den bølge av problemer som var tydelig for noen år tilbake har nå lagt seg. Endringen kan ikke settes i direkte sammenheng med at Sandnes Taxi har tatt i bruk kameraovervåking. Etter det Datatilsynet forstår, var heller ikke biler fra Sandnes Taxi involvert noen av de hendelsene som skjedde for noen år tilbake. Kameraovervåkingen kan ses som ett blant flere tiltak for å sikre mot fremtidige uønskede hendelser. Virksomheten har andre virkemidler for å bedre tryggheten for både sjåfør og passasjerer. Datatilsynet ser dette som positivt, og som et tegn på at virksomheten ikke har valgt kameraovervåking som eneste løsning. Når sjåføren sitter i førersetet, vil vedkommende bli fanget opp av på overvåkingsbildet. Ansiktet, sett rett forfra, er med på overvåkingsbildet. Sjåføren sitter enda nærmere overvåkingskameraet enn passasjerene. Etter Datatilsynets erfaring, representerer det en uvanlig nærgående overvåking. Overvåkingen gir informasjon om sjåførens handlinger og situasjonen sjåføren er en del av. Opptakene viser om det er kunder, om sjåføren og kunden snakker sammen, om bilen kjører eller står stille og hvordan sjåføren kjører bilen (gjennom bakrute og sidevinduer kan man se hvordan bilen beveger seg med svinger og oppbremsing, og i en grad får man også inntrykk av fart). Etter Datatilsynets vurdering, er det åpenbart at overvåkingsopptakene gir et godt inntrykk av sjåførens handlinger i løpet av en arbeidsdag. Opptakene representerer en omfattende overvåking av sjåførens handlinger og arbeidsdag. Bilen er sjåførens arbeidsplass, og Datatilsynet mener at kravet om et særskilt behov etter personopplysningslovens 38 gjør seg gjeldene i tillegg til interesseavveiningen etter 8 bokstav f. Datatilsynet legger til grunn at det nok er ulike oppfatninger blant både sjåfører og løyvehavere, men at tiltaket har hatt tilstrekkelig støtte for et generalforsamlingsvedtak blant løyvehaverne. Lagring i den enkelte bil, og særlig dersom lagringen også er kryptert, gir lav risiko for bruk av overvåkingen til å overvåke sjåførenes arbeidsutførelse. Dette gir mindre 8 av 14

9 personvernulemper for ansatte. Sammenliknet med kameraovervåking av arbeidssteder mer generelt, har sjåførene relativt god sikkerhet for at opptak kun vil bli brukt i spesielle situasjoner, og at opptak i liten grad vil bli hentet frem for bruk i det hele tatt. Kameraovervåking er likevel et inngrep i deres arbeidssituasjon. Hele arbeidsdagen ligger på opptak og kameraovervåkingen er dels rettet mot sjåførene i den forstand at tiltaket også er ment for å sikre kunden. Samtidig er overvåkingen også et tiltak som virksomheten antar at kommer sjåførene til gode i form av bedre sikkerhet mot at uønskede hendelser oppstår. Opptak vil også i ettertid kunne være av verdi for sjåføren dersom vedkommende skulle vært utsatt for en alvorlig hendelse på jobb Datatilsynets vurdering rettslig grunnlag for kameraovervåkingen Etter Datatilsynets vurdering, er kravet etter personopplysningslovens 8 bokstav f tilfredsstilt med hensyn til sjåførenes personverninteresser, separat sett. Datatilsynet vurderer interesseavveiningen mellom virksomhetens behov og kundenes personverninteresse annerledes. Kun mer begrensede løsninger enn løpende overvåkingsopptak oppfyller kravet i personopplysningslovens 8 bokstav f. Kameraovervåkingstiltak i denne sammenheng bør vurderes i to forskjellige kategorier: Midler som kan tas i bruk generelt når det er passasjerer i taxien, det vil si at systemet samler inn personopplysninger på samme måte og i samme mengde, uavhengig av om det er en farlig situasjon eller ikke. Midler som tas i bruk i spesielle situasjoner, det vil si når situasjoner der og da oppleves som farlig, truende eller liknende. For den første kategorien systemer som fungerer på samme måte hele tiden representerer løpende overvåkingsopptak en for stor inngripen. I forbindelse med kontrollsaken har Datatilsynet tatt tidligere råd om grensene for en tillatt kameraovervåking i taxier opp til ny vurdering. Bestemmelsene for kameraovervåking i personopplysningslovens kapittel VII har også blitt endret siden tidligere nevnte sak hvor virksomheten ba Datatilsynet om en vurdering av lovlighet. Datatilsynet kommer til samme konklusjon som tidligere: Kontinuerlig og løpende kameraovervåkingsopptak fra taxiene lar seg ikke forsvare ut fra kravene i personopplysningslovens 8 bokstav f med henblikk på avveining mot kundenes personverninteresser. Tiltaket oppfyller heller ikke lovens 38 med krav om et særskilt behov. Datatilsynet står også fast ved at et mindre inngripende tiltak i form av bilde ved turens start eller slutt er tillatt dersom det er snakk om et system som skal fungerer på samme måte hele tiden. I dette ligger det en vurdering av at det å benytte taxi ikke skal medføre en omfattende overvåking med mindre noe spesielt skjer. Som passasjer i taxi må det kunne forventes en vesentlig større grad av privatliv, en mer fortrolig og skjermet form for transport enn eksempelvis på en buss. Et bilde vil ikke gi like mye informasjon som film. Likevel vil et slikt tiltak bidra til formålet ved at det stadfester hvem som var til stede i en konkret taxi og når de var der. Gjennom andre 9 av 14

10 opplysninger vil man kunne vite hvor taxien har vært i det aktuelle tidsrommet. Bilde, sammen med annen informasjon, må antas å ha verdi i forbindelse med eventuelle påstander eller anmeldelser. For den andre kategorien midler som tas i bruk i spesielle situasjoner stiller virksomhetens muligheter seg ganske annerledes etter personopplysningsloven. Situasjonen karakter, og det det faktum at tiltaket er avgrenset til de situasjoner hvor det er et særlig behov, gjør at virksomheten kan ta mer inngripende midler i bruk. I slike situasjoner kan virksomheten kameraovervåke taxien i form av løpende opptak. Datatilsynet ser her for seg situasjoner som trolig er relativ like de situasjoner hvor taxisjåføren bør slå alarm, slik de i dag har mulighet til, men uten at dette står i sammenheng med kameraovervåkingstiltaket. Virksomhetens behov står sterk i forhold til den registrertes personverninteresser når det er snakk om situasjoner preget av frykt, trusler, fysiske angrep eller frykt for at situasjonen eskalerer mot vold eller trusler (eller andre alvorlige hendelser). Etter Datatilsynets vurdering, har virksomheten et gyldig rettslig grunnlag i personopplysningslovens 8 bokstav f for et slikt tiltak. Tilsynet vurderer også kravet i lovens 38 som oppfylt i alarmsituasjoner (eller situasjoner med en tilsvarende terskel av alvorlighet). Det legges til grunn at tersklene for å benytte et slikt tiltak står i sammenheng med vern om liv og helse eller alvorlige straffbare hendelser. Uenighet om pris eller oppgjør er alene ikke nok. Dersom virksomheten velger å benytte seg av en slik løsning, kan det vurderes å gi kundene en tilsvarende mulighet til å slå alarm til sentralen. Ut over de nevnte løsningene, mener Datatilsynet at kundens sikkerhet mot eventuelle overgrep fra sjåførens side må sikres med andre midler enn kameraovervåking. Det legges til at tersklene for å kameraovervåke ansatte og deres alminnelige arbeidsutførelse er høy. Kameraovervåking av taxien er en overvåking av stedet hvor sjåføren gjør sine arbeidsoppgaver. Løpende overvåkingsopptak omfatter slik sett hele arbeidsdagen, noe som generelt vurderes som et kraftig inngrep i personvernet. Kontinuerlig og løpende overvåking er et avvik fra personopplysningsloven 8 bokstav f og Varslingsskilt og informasjon til kunder Ett av tilleggsvilkårene for kameraovervåking er at det ved bruk av skilter eller på annen måte skal gjøres tydelig oppmerksom på at området er overvåket. Det skal også informeres om hvem som er behandlingsansvarlig. Det vises her til personopplysningslovens Datatilsynets vurdering varslingsskilt og informasjon til kunder Det vises til informasjonen om dette temaet i den generelle beskrivelsen av kameraovervåkingen i rapportens kapittel 5. Etter Datatilsynets vurdering, er varslingsplikten etter personopplysningslovens 40 ikke ivaretatt på en god nok måte. Varsling på utsiden av bilen er både bra og nødvendig, men det er ikke nok, slik Datatilsynet ser det. Det er ikke alltid en kunde vil ha verken anledning eller tid til å se på informasjon på utsiden av kjøretøyet før vedkommende setter seg inn. Plasseringen på nederste del av et 10 av 14

11 sidevindu gjør at skiltet vil forsvinne om vinduet er rullet noe ned. Det behøves totalt sett en større sikkerhet for at kunden får varslingen med seg. Skiltene manglet også informasjon om hvem som er den ansvarlige for overvåkingen, noe som er et lovkrav. Under kontrollen syntes det å være en gjensidig enighet mellom virksomheten og Datatilsynet om at varsling inne i bilene også ville være nødvendig for å sikre at kundene fikk med seg at drosjen var overvåket. Varslingen av kameraovervåkingen må gjennomgås og styrkes. Varslingen må inneholde informasjon om hvem som er ansvarlig for tiltaket i tråd med personopplysningsloven 40. For å ivareta kundenes interesse, bør det også være kortfattet informasjon om hvordan taxien er overvåket og lagringstid for overvåkingsmaterialet. Kunden vil da kunne vite hvor omfattende overvåkingen er, og hvor viktig det vil være å ta raskt ta kontakt dersom noe skulle ha skjedd for å unngå at opptak har blitt slettet i mellomtiden. Utilstrekkelig varsling er et avvik fra personopplysningsloven Informasjon til ansatte og deres medvirkning i beslutningen Varslingsskilter på stedet skal sørge for informasjon til enhver om at stedet er overvåket og hvilken part som er ansvarlig for overvåkingen. Denne begrensede informasjonsmengden er ikke tilstrekkelig som informasjon til ansatte, en gruppe virksomheten har anledning til å nå med mer utfyllende informasjon. Datatilsynet ser her hen til lovens alminnelige informasjonsbestemmelse i personopplysningsloven 19. Behandlingsansvarlig plikter av eget tiltak å informere de registrerte (i dette tilfellet ansatte) blant annet om, formålet med behandlingen, at opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt til hvem. Videre plikter behandlingsansvarlig å informere om annet som gjør den registrere i stand til å bruke sine rettigheter etter loven på best mulig måte, som for eksempel informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. lovens 18. Etter arbeidsmiljøloven, som forvaltes av Arbeidstilsynet, plikter arbeidsgiver så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljølovens 9-2 første ledd. Arbeidsgivers informasjonsplikt overfor ansatte følger videre av lovens 9-2 annet ledd. Arbeidsmiljøloven vil her utfylle personopplysningslovens regler. Det er verdt å merke at arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven inntrer før personopplysningslovens bestemmelser. I det en arbeidsgiver så tidlig som mulig, jf 9-2 første ledd, har en drøftningsplikt i motsetning til personopplysingsloven som setter plikten i tid til Når det samles inn personopplysninger. Drøftingsplikten etter arbeidsmiljøloven og ansattes syn på tiltaket er av betydning for Datatilsynets vurdering av interesseavveining etter personopplysningslovens 8 f. Hvis den registrerte motsetter seg behandlingen, skal dette veie tungt i vurdering. En positiv holdning fra ansatte tas med i en helhetlig vurdering. 11 av 14

12 7.4.1 Datatilsynets vurdering informasjon til ansatte og deres medvirkning i beslutningen Det vises til den generelle beskrivelsen av kameraovervåkingen i rapportens kapittel 5. Tilsynet merker seg at det er utarbeidet et utfyllende informasjonsskriv til løyvehavere/ansatte om kameraovervåkingen, hvordan overvåkingen fungere og rutiner. Datatilsynet mener at kravet etter personopplysningslovens 19 er tilfredsstilt i dette konkrete tilfellet. Drøfting etter arbeidsmiljøloven og ansattes syn på overvåkingen er av interesse for Datatilsynet vurdering av tiltakets berettigelse etter personopplysningsloven ikke minst for interesseavveiningen. I denne sammenheng har Datatilsynet lagt til grunn at det foreligger et generalforsamlingsvedtak etter avstemming blant løyvehaverne, at mange ansatte har ønsket overvåking, men at det også er sjåfører og løyvehavere som ser dette annerledes. 7.5 Informasjonssikkerhet Kravene til informasjonssikkerhet fremgår av personopplysningslovens 13, med utfyllende bestemmelser i personopplysningsforskriftens kapittel 2. De tre sentrale begrepene er konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, samt at utstyret er fysisk sikret i samsvar med personopplysningsforskriftens Datatilsynets vurdering informasjonssikkerhet Etter Datatilsynets vurdering, er en desentralisert og kryptert lagring en informasjonssikkerhetsmessig god sikring av opptakene. Sandnes Taxis har ikke krypterte opptak. Dette vedrører sikringen av personopplysningenes konfidensialitet. Når opptaket lagres i en bil, er krypteringen viktig som sikring mot at opptak kommer på avveie i en lesbar form, eksempelvis dersom bilen blir stjålet. Gitt den aktuelle tekniske løsningen, må opptakene krypteres, slik Datatilsynet ser det. Desentraliserte lagring har også en svakhet. Sjåføren eller andre kan fjerne minnebrikken eller hele lagringsenheten uten at dette oppdages eller kan forhindres av virksomheten. Personopplysningsforskriften 2-12 første ledd stadfester at det skal treffes tiltak for å sikre tilgang til personopplysninger hvor tilgjengelighet er nødvendig. Videoopptakene skal sikre både interesser for virksomhet, sjåfør og kunder. Noen ganger vil det åpenbart være mest hensiktsmessig for sjåfør eller kunder at videoopptaket ikke blir lagret. Det er derfor viktig at lagringsenheten blir fysisk sikret slik at interessen til alle parter blir ivaretatt, og at virksomheten kontrollerer jevnlig at utstyret virker etter sin hensikt. Personopplysningsforskriftens 2-14 tredje ledd stadfester at sikkerhetstiltak skal omfatte tiltak som ikke kan påvirkes eller omgås av medarbeiderne, og ikke være begrenset til handlinger som den enkelte forutsettes å utføre. Datatilsynets vurdering er at sikringen av opptakenes konfidensialitet og tilgjengelighet er for svak. Manglende sikring av konfidensialitet og tilgjengelighet er et avvik fra personopplysningsloven 13, jf personopplysningsforskriftens 2-11, 2-12 og av 14

13 7.6 Internkontroll rutiner for bruk og tilgang til overvåkingen og innsynsbegjæringer Kravene til internkontroll fremgår av personopplysningslovens 14, med utfyllende bestemmelser i personopplysningsforskriftens kapittel 3. Hensikten med bestemmelsene er at internkontrollsystemet skal sikre at personvernregelverket etterleves. Regelverket krever en systematikk i tiltakene, samt at rutiner og sikkerhetstiltakene er dokumentert. Virksomheten beskriver at de selv installerer og tester kamerautstyret. Det finnes rutiner for jevnlig kontrollere at kamerautstyret er tilstedet og virker etter hensikt. Virksomheten har skriftlig rutine for hvem som skal ha tilgang til opptak og når opptak kan tas i bruk. Det fantes likevel ingen rutine eller bevissthet om hvordan eventuelle innsynsbegjæringer skulle håndteres. Personopplysningsforskriften 8-5 stadfester at for billedopptak som omfattes av personopplysingsloven 37 annet ledd, gjelder reglene om innsynsrett etter personopplysningsloven Datatilsynets vurdering - internkontroll rutiner for bruk og tilgang til overvåkingen og innsynsbegjæringer Etter Datatilsynets vurdering skulle det vært en skriftlig nedfelt rutine hvordan innsynsbegjæringer håndteres. Manglende rutiner er et avvik fra personopplysningsloven 14, jf personopplysningsforskriftens Lagringstid for opptak på minnekort I dokumentet Kameraovervåking i drosjer tilsluttet Sandnes Taxisentral BA står det at Opptak slettes automatisk etter 96 timer. Under kontrollen erfarte Datatilsynet at opptak er av de siste 96 timene som taksameteret har vært pålogget. Hvis taksameteret er pålogget hele døgnet, vil minnekortet inneholde de siste fire døgnene. Dette er i tråd med personopplysningsforskriften 8-4. Hvis taksameteret kun er pålogget åtte timer per døgn, vil minnekortets eldste opptak være tolv dager gammelt. De eldste opptakene på minnekortet Datatilsynet så under kontrollen inneholdt opptak som var eldre enn sju dager Datatilsynets vurdering lagringstid for opptak på minnekort Løsningen virksomheten har valgt vil i noen tilfeller kunne fungere i tråd med loven, men det er en betydelig risiko for at opptak kan bli lagret lengre enn maksimal lagringstid angitt i forskriften. Datatilsynet gjorde innsyn i en tilfeldig minnebrikke og fant opptak som var eldre enn sju dager. Manglende sletting er at avvik fra personopplysingsforskriften av 14

14 7.8 Lagringstid ved uttak av minnekort I internkontrollen med tittelen Prosedyre ved montering av overvåkingskamera og instruks ved uttak og visning av bildemateriale står det at maks lagringstid hos Monteringsservice AS er 60 dager. Personopplysningsforskriften 8-4 stadfester krav til sletting av billedopptak senest sju dager etter at opptakene er gjort. Bestemmelsen sier også at denne slettefristen ikke gjelder dersom det er sannsynlig at billedopptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker. I slike tilfeller kan billedopptak oppbevares inntil 30 dager. Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om vilkåret er oppfylt for lagring av et spesifikt opptak ut over sju dager, men bestemmelsen gir ikke anledning til lengre lagring enn 30 dager Datatilsynets vurdering lagringstid ved uttak av minnekort Etter Datatilsynets vurdering, kan virksomheten uansett ikke oppbevare billedopptak utover 30 dager hos Monteringsservice AS. Rutinen må endres i tråd med kravene i personopplysningsforskriftens av 14

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00716 Dato for kontroll: 05.09.2012 Rapportdato: 11.10.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Stavanger Taxi AS Sted: Forus Næringspark Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn 1 Innledning

Detaljer

Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om begrensning i kameraovervåking etter kontroll hos Sandnes Taxi

Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om begrensning i kameraovervåking etter kontroll hos Sandnes Taxi Personvernnemnda Postboks 64 3209 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00717-17/SDK 28. mai 2014 Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00708 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 19.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bianco Footwear Sted: Oslo City, Oslo Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Bård S. Ødegaard

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

kontrollrapport og varsel om vedtak datert 31. oktober 2012, samt Deres tilsvar i brev av 22. november 2012.

kontrollrapport og varsel om vedtak datert 31. oktober 2012, samt Deres tilsvar i brev av 22. november 2012. Avfallsservice AS Hovedvn 62 9152 SØRKJOSEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00188-7/HTE 5. april 2013 Kontroll hos Avfallsservice - Avslutting av sak Det vises til tilsynets

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00058 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 28.09.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sørlandsbadet AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00763 Dato for kontroll: 01.07.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alna Senter Sted: Alnabru, Oslo Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Ted Tøraasen Marte

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00958 Dato for kontroll: 12.09.2011 Rapportdato: 21.11.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten Næringspark AS Sted: Horten Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Move Treningssenter AS Arnemannsveien 5 3510 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 14/01089-7/YMA 05.06.2015 Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Datatilsynet viser til kontroll

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

3 Generelt om virksomheten og gjennomføring av kontrollen

3 Generelt om virksomheten og gjennomføring av kontrollen Saksnummer: 14/01190 Dato for kontroll: 16.10.2014 Rapportdato: 12.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Mona Lisa Huset (St. Croix AS) Sted: Grensen 10, Oslo Utarbeidet av: Andreas Jensen Hofstad

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01059 Dato for kontroll: 26.11.2014 Rapportdato: 26.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sortland kommune Sted: Sortland Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00178 Dato for kontroll: 28.03.2012 Rapportdato: 23.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Lyngen kommune Sted: Lyngseidet Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00754 Dato for kontroll: 08.10.2012 Rapportdato: 08.04.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Toll- og avgiftsdirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Cecilie Rønnevik 1 Innledning

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Saksnummer: 15/00500 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 28.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01060 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hadsel kommune Sted: Stokmarknes Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Hallstein Husand

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Saksnummer: 15/01666 Dato for kontroll: 24.11.2015 Rapportdato: 05.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Publisert: 1.6.2012

Kameraovervåking hva er lov? Publisert: 1.6.2012 Kameraovervåking hva er lov? Publisert: 1.6.2012 Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo 26. november 2015 2 Filmet ansatte med skjult kamera De nye eierne av Norsk Kylling har funnet flere kamera

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01092 Dato for kontroll: 20.10.2014 Rapportdato: 21.05.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Energy Fitness Club Sted: Energy Fitness Club Utarbeidet av: Ylva Marrable 1 Innledning

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Det vises til Datatilsynets varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport datert 13. juni 2013, samt Deres tilsvar sendt på e-post 16. august 2013.

Det vises til Datatilsynets varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport datert 13. juni 2013, samt Deres tilsvar sendt på e-post 16. august 2013. Yummy Drift AS c/o Robert Solgaard Pilstredet Park 13 B 0176 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00392-6/HTE 11. september 2013 Kontroll hos Yummy Heaven - avslutting av sak

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Saksnummer: 15/00501 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA Ane Wigers og Kjersti Hatlestad VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Forordningen stiller tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger Risikobasert tilnærming

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kjøpmannshuset Norge AS Postboks 330 Skøyen 0213 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00852-9/BSO 25. juni 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport Den 19. oktober 2012

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kiwi Norge AS Postboks 551 3412 LIERSTRANDA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-13/BSO 21. juni 2013 Vedtak om pålegg Den 10. oktober 2012 gjennomførte Datatilsynet en kontroll

Detaljer

Forsikringselskaper adgang til etterforskning

Forsikringselskaper adgang til etterforskning Forsikringselskaper adgang til etterforskning Forum rettsinformatikk Foreningen for jus & EDB 03.09.2015 2 Saksbehandling / utredning Saksbehandling vs. Utredning 3 Tiltak Samtaler med kunder og andre

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Personvern og kundedata

Personvern og kundedata Personvern og kundedata 19.01.2015 Fra muligheter til begrensninger? MULIGHETENE Hvordan bruke data fra interaksjon med kundene for å få større kundeinnsikt og grunnlag for å forbedre tjenester og produkter?»

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER?

REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER? Dato: 21.12.2016 REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER? Nedenfor gis det en beskrivelse av hovedelementene i reglene om kontrolltiltak og reglene om personopplysninger

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Innsyn i ansattes e-post Gjeldende rett og forslag til nye regler Personvernkommisjonen, 10. April 2008 Astrid Flesland, seniorrådgiver, Datatilsynet Personopplysningsloven Formål: å beskytte den enkelte

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

10/ /SDK 21. desember 2010

10/ /SDK 21. desember 2010 United Bakeries Lilleakerveien 16 0283 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/01213-5 /SDK 21. desember 2010 Vedtak om pålegg - Kontroll hos United Bakeries Majorstua - Endelig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv.

Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. Verdipapirforetakets plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. Veileder 25.11.2010 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Oppgave 1 Formålsbestemmelsen til personopplysningsloven (pol) er gitt i 1 og sier loven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01089 Dato for kontroll: 12.11.2014 Rapportdato: 05.06.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Move treningssenter AS Sted: Arnemannsveien 5 3510 Hønefoss Utarbeidet av: Ylva Marrable

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Navigea Securities AS Postboks 120 4001 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00863-6/HTE 12. juli 2013 Vedtak om pålegg endelig kontrollrapport for Navigea Security -

Detaljer

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hva er personvern? Personvern: Retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Datatilsynets

Detaljer

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud 2 Nye personvernregler i 2018 En forordning og to direktiver om personvern fra 2016 trer i kraft i norsk lovgivning

Detaljer

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Saksnummer: 15/01603 Dato for kontroll: 04.11.2015 Rapportdato: 06.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Sadia Zaka CERES 1 Gjeldende regelverk: Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Forordningen pålegger den behandlingsansvarlige flere plikter,

Detaljer

GDPR - viktige prinsipper og rettigheter

GDPR - viktige prinsipper og rettigheter GDPR - viktige prinsipper og rettigheter 11.09.2017 Agenda Bakgrunn for nye personvernregler Viktige prinsipper i forordningen Registrertes rettigheter Hva nå? våre forventninger og råd om veien videre

Detaljer

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

15/ /BSO Konsesjon til å behandle personopplysninger - Whistleblowingsystem - Varslingstjeneste - Lyngdal kommune

15/ /BSO Konsesjon til å behandle personopplysninger - Whistleblowingsystem - Varslingstjeneste - Lyngdal kommune '5/ 153% Datatilsynet çff MOTTATT 211 n. 2015 LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres referanse Vår referanse Dato 15/00811-3/BSO 16.11.2015 Konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen

INF1000: IT og samfunn. Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen INF1000: IT og samfunn Uke 6, høst 2014 Siri Moe Jensen Oversikt Praktisk om semesterplan og obliger Hilde Lovett, Teknologirådet IT: Eksempler på muligheter og løsninger Kan teknologi styres? Om anvendelse

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Saksnummer: 16/00074 Dato for kontroll: 14.01.2016 Rapportdato: 08.03.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Alf Ole Synstad og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01168 Dato for kontroll: 01.12.2011 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drømtorp videregående skole Sted: Ski Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer