MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 20/13 PS 21/13 PS 22/13 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Planid Reguleringsplan for Volda Fjordhotell gbr 19/514, 248 m.fl. PS 23/13 Planid detaljregulering Furene IFK 9 m.m - offentleg ettersyn PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 OS 9/13 Rassikring av FV 40 Lauvstad-Folkestad - Naudsynt planlegging 100 års jubileum allmenn røysterett Tilskot frå næringsfondet (kraft) til kjøp av mjølkekvote Organisering av prosessar for konkretisering av kutt i tenester for perioden Tomt i Furene - Oppfølging av salsvilkåra Side2

3 PS20/13Godkjenningavinnkallingogsakliste PS21/13Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Heltne Arkivsak nr.: 2012/127 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato 22/13 Formannskapet Kommunestyret PLANID REGULERINGSPLAN FOR VOLDA FJORDHOTELL GBR 19/514, 248 M.FL. Administrasjonen si tilråding: Privat detaljreguleringsframlegg Volda Fjordhotell gnr 19/514, 248 m. fl slik det går fram av planomtale, plankart datert , og tilhøyrande føresegner-, illustrasjonsplan-, etasjeplanar og snitt datert vert godkjent i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12, jf Vedleggsliste: Formannskapssak 207/12 den med vedlegg Planconsult tilbakemelding i høve sak 207/12, e-post datert Justert illustrasjonsplan, etasjeplanar, snitt og fasade datert OH Invest as brev av Justerte reguleringsføresegner datert Uprenta saksvedlegg: Gjeldande reguleringsplan Kommunedelplan Volda sentrum Merknader ved offentleg ettersyn Saksopplysningar: Det er utarbeidd privat framlegg til detaljreguleringsplan for eit område i Volda sentrum- Storgata 1-3, Volda Fjordhotell gnr 19/514, 248 m.fl. Tiltakshavar er OH Invest as v/ Otto Holte. Planframlegget medfører endring av del av reguleringsplan for Volda sentrum, plan godkjent Planconsult -v/rolf Angell Simonsen har hatt det faglege ansvar for planarbeidet, saman med arkitektfirma Jappe Nilsen arkitekter as. Planarbeidet er så langt gjennomført i samsvar med Side4

5 gjeldande reglar og retningsliner. (Jamfør referat frå gjennomført førehandskonferanse ). Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn vart gjort i formannskapsak 80/12, den Offentleg ettersyn er gjennomført i samsvar med gjeldande reglar. Det ligg ikkje føre motsegner frå faginstansar i høve planframlegget. Det ligg føre fleire merknader/innspel frå private partar og naboar til området. Desse låg også ved saka ved handsaming i møte den , sak 207/12, og eg viser til saksdokumentet som ligg ved som vedlegg til denne saka. Merknadane var i den saka også kommentert i eige skriv frå plankonsulent, og var gjennomgått av kommuneadministrasjonen. Administrasjonen fann i hovudsak å kunne gje tilslutning til dei vurderingar som plankonsulenten har gjort i saka, med mindre unntak som vart nærare kommentert i saksutgreiinga. Med grunnlag i den gjennomgangen som då vart gjort vart det i dialog med plankonsulent /tiltakshavar gjort justeringar i plan for å imøtekome enkelte punkt i merknadane knytt til gateutforming i og omkring planområdet. Endringane gjekk fram av justert planbeskrivelse-, plankart -, føresegner og illustrasjonsplan datert Endringane var vurderte til å liggje innanfor ramma av mindre vesentlege endringar, og planen vart såleis tilrådd godkjent utan ny utlegging til offentleg ettersyn. Planen vart tilrådd fremja med dei nemnde justeringar. Det vart i samband med møte i Formannskapet den gjennomført synfaring i området, der både tiltakshavar, plankonsulent og naboar var innkalla og møtte og fekk uttale seg i saka. Ved handsaming i sak 207/12 vart det vist til fylgjande justeringar i plan innarbeidd med sikte på å imøtekome merknader og innspel, jf. justert planbeskrivelse-, plankart -, føresegner og illustrasjonsplan datert : 1. Halkjelsgata mot kryss Smithsgate vert endra og retta opp slik at minste avstand mellom fortauskant langs sørsida av Halkjelsgt til gatekant (parkering/-fortauskant) på nordsida av gata vert min.6m. 2. Gatebreidda i Smithsgt, frå innkøyring i Halkjelsgt til innkøyring til parkeringskjellar, vert utvida til min 6m målt frå fortauskant på vestsida av Smithsgt. 3. Reguleringsføresegnene 4 vert endra ved at fylgjande tillegg vert teke med (jf. Notat datert ): For leiligheter skal det etableres uteareal på minimum 20m2 per leilighet inklusive balkonger /terrasser. Felles uteareal for barns lek skal anlegges over tak og skal angis på utomhusplan jfr. 8. I felles uteareal for lek skal barns frie lek gis høyeste prioritet. Lekearealet skal være opparbeidet med lekeutstyr/sandkasse før det gis brukstillatelse. Ved handsaminga i møte den , sak 207/12 vart det gjort slikt vedtak: Formannskapet utset saka og ber administrasjonen å avklare følgjande forhold med utbyggjar: Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata. Gateutforming mot Halkjelsgata Integrering av bygget/smith s gate 2 i prosjektet Sakutgreiinga i sak 207/12 ligg ved. Vedtaket er sendt over til plankonsulent/tiltakshavar med vising til intensjonar gitt i planbeskrivelse og i korrespondanse knytt til kontakt med partar i saka. Side5

6 Vi har med e-post datert motteke tiltakshavar sine kommentarar til dei moment som er nemnde og med framlegg til planjusteringar for å imøtekome vedtak i sak 207/12. Her ligg og ved illustrasjon knytt til justering av gateløp for Halkjellsgate/Smitsgate. Revidert illustrasjonsplan datert , med reviderte etasjeplanar og skisser for fasade mot Storgata og brev datert frå 0 H Invest AS- vedrørande forholdet til Smithsgt. 2. Tiltakshavar meiner at Pkt 2. i vedtaket er avklara gjennom det forslag til vedtak som låg ved sak 207/12, jf. endra illustrasjonsplan datert I sak 207/12 stod det fylgjande: Endringane går fram av justert planbeskrivelse-, plankart føresegner og illustrasjonsplan datert , og består i fylgjande: 1. Halkjelsgata mot kryss Smithsgate vert endra og retta opp slik at minste avstand mellom fortauskant langs sørsida av Halkjelsgt til gatekant (parkering/-fortauskant) på nordsida av gata vert min.6m. 2. Gatebreidda i Smithsgt, frå innkøyring i Halkjelsgt til innkøyring til parkeringskjellar, vert utvida til min 6m målt frå fortauskant på vestsida av Smithsgt. Dette er i samsvar med administrasjonen si vurdering og tilråding i sak 207/12 og eg finn at dette gir tilfredsstillande løysing. Dette inngår no også i forslag til plankart og justert illustrasjonsplan datert som ligg ved saka. Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata. Tiltakshaver/Plankonsulent har her gitt fylgjande tilbakemelding: Hotellet er planlagt å ligge parallelt med gata og bebyggelsen på motsatt side. Samtidig i tråd med oppstartsmøtet å gi et overdekket fortau langs Storgata for å gi kvalitet. Siden Holtegården ligger skjevt i forhold til gata foreslår tiltakshaver at man ikke følger denne skjeve byggelinjen men opprettholder fasade parallelt med gata samtidig som man trekker 2. og 3. etasje tilbake slik at hotellet flukter med hjørnet til Holtegården et stykke nedover fasaden mot Storgata som vist på arkitektens vedlagte skisser. På denne måten oppleves nybygget å flukte med Holtegården samtidig som man opprettholder overdekket fortau og oppbrudt fasade. Arkitekt Jappe Nielsen beskriver endringene på tegningene som følger: 1. Illustrasjonsplan: Her har jeg vist utkraget parti med "skravur". 2. Plan 1. etasje: Her blir det ingen endringer 3. Plan 2 og 3: 2 stk. hotellrom i hver av etasjene blir litt mindre i dybden. 4. Plan 4: 2 stk. leiligheter utvides noe ved at yttervegg trekkes ut i liv med utkraging førøvrig! 2 stk. leiligeheter blir minimalt forminsket ved at yttervegg justeres ihht tilbaketrukket fasadeliv i underliggende etasjer. 5. Plan 5: Forblir uendret, bortsett fra at linjen som markerer tilbaketrukket fasadeliv utgår! 6. Fasade mot Storgata: Utkraget fasadeparti justert ihht. plantegninger. Endringane går no fram av Illustrasjonsplan og plan-, snitt og fasadeteikningar som ligg ved saka. Teikningar datert Integrering av bygget/smith's gate 2 i prosjektet: Tiltakshavar sin kommentar: Det vises her til tiltakshaver Holte Invest AS sitt brev datert , der det heiter:. Det vises til tidligere sak i Volda formannskap (Planutvalget) i anledning godkjenning av planene for utbygging av Volda Fjordhotell der man ønsker utdypende informasjon i Side6

7 anledning Smithsgate 2 i Volda. I anledning synfaring på eigedomen Smithsgate 2 i Volda for en tid tilbake der en representant for Fylkeskommunen, En Representant for Smithgate 2 og to Representanter for Volda Fjordhotell var tilstades, vart konklusjonen frå Fylkeskommunen at Smithgate 2 har stor værneverdig verdi. Dette faktum vil representantene for utbyggingen av Volda Fjordhotell legge stor vekt på i anledning områdereguleringen og seinere evt. utbyggingen av Volda Fjordhotell. I anledning driften av Volda Fjordhotell ser man føre seg at Smithsgate 2 vil kunne ominnredes med historiske bilder og generell innredning med eldre gjenstander med historisk og kulturell verdi og lignende fra Volda`s eldre og nyere tid og som vil gi et historisk særpreg på eigedomen som vil/kan benyttes til private selskaper i ulike anledninger, konfirmasjon, bryllaup, begravelser,åremålslag, firmasammenkomster, julebord, div. utstillinger osv, osv. Man vil på denne måten kunne dekke et behov som er der, men som i dag ikke er tatt i vare på en god nok måte. Ved arrangement av fleire tilstellinger på same tid vil Smithgate 2 gjære det lettere å gjennomføre ved at man har både resturant, konferanserom og Smithgate 2 som alternativer. Grøntarealet rundt huset vil også gi et positivt tilskudd til slike arrangement som gitt ovanfor. Hotellets kjøkken er i nær tilknytning til Smithgate 2 og vil lett kunne ta i vare alle behov i den anledning. På denne måten vil man kunne ta i vare værneverdien i Smithsgate 2 og man vil gi et rikere og bedre tilbud til publikum i sosial, offentlig og privat sammenheng. I anledning synfaringen på eigedomen Smithgate 2 for en tid tilbake som vist til ovenfor, vart det mellom partene for Volda Fjordhotell og Smithgate 2 enighet om å møtes ved en seinere og passende anledning for å diskutere ulike modeller i anledning evt innløsning av eigedomen. Man har så langt ikke nådd dette tidspunktet og ser det føre seg når omreguleringen/-reguleringssøknaden for Volda Fjordhotell er godkjent. Dette er i samsvar med det som er sagt i planbeskrivelse/intensjon tidlegare og ein har ein viss forståing av at det kan vere greit å få reguleringsplan på plass før ein går vidare i avtale/forhandlingar. Slik ein ser saka er både tiltakshavar og huseigar i Smitsgt 2 innstilt på ei slik løysing som tiltakshavar legg opp til i sitt brev av Reguleringsmessig er dette lagt til rette for. For å gjere dette klarare vert det foreslått ei justering av reguleringsføresegnene 5, der fylgjande tillegg vert teke inn (jf. planbeskrivelse og intensjon i brev av ): Eksisterande hus, angitt på plankartet, skal bevares og skal inngå som del av hotell/leiligheitsprosjektet, og ha bruksfunksjonar knytt til dette. Justerte framlegg til reguleringsføresegner er datert som øvrige plandokument til Helse og miljøkonsekvensar: Er vurderte og teke omsyn til gjennom planprosessen Økonomiske konsekvensar: Er vurderte og teke omsyn til gjennom planprosessen Beredskapsmessige konsekvensar: Er vurderte og teke omsyn til gjennom planprosessen Vurdering og konklusjon: Administrasjonen finn at dei spørsmål som vart reist i sak 207/12 i hovudsak er gitt tilfredsstillande tilbakemelding på gjennom dei endringar som no ligg i plan, jf endra illustrasjonsplan og teikningar for etasjeplan, snitt og fasadar datert , og med den presisering som er teke inn i føresegnene pkt 5 (jf 3) for intensjon/bruk av eigedomen Smitsgt 2. Jf Tiltakshavar sitt brev av Ein rår til at plan vert godkjent med dei endringar som her er lagt til. Side7

8 Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Til Planseksjonen for kunngjering av planvedtak. Jf PBL Kopi: Planconsult AS v/rolf A. Simonsen, Dalsbergstien 22 D, 0170 OSLO ( Otto Holte Professor Kohts vei 60 A 1368 STABEKK Side8

9 3 V-Servicekontor Fra: Per Heltne Sendt: 23. januar :54 Til: V-Postmottak Emne: VS: VOLDA FJORDHOTEL- Tiltakshavers kommentar til formannskapsvedtakets 3. punkter Vedlegg: justering gateløp forslag Per Heltne pdf; Revisjon av fasade mot Storgata jfr. f-skapsvedtak.pdf; 0 H Invest AS- brev vedr. forholdet til Smithsgt.2 den 01_17_13.pdf Reg inn på sak 2012/127 Fra: Rolf Simonsen Sendt: 22. januar :08 Til: Per Heltne Kopi: Otto Arne Holte; Emne: VOLDA FJORDHOTEL- Tiltakshavers kommentar til formannskapsvedtakets 3. punkter Hei Per Viser til din epost av 3.januar og bakgrunnen gitt i din epost under. Beklager at dette har tatt tid. Jeg har beskrevet tiltakshavers vurdering av formannskapets tre vedtakspunkter som kommentar i rødt å din e ost under av 17.desember. Håper at denne grundige gjennomgang av problemstillingen kan gi grunnlag for endelig avklaring, og imøteser dine kommentarer til dette. Med håp om snarlig svar. Mvh rolf Rolf Angell Simonsen Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO VOLDA KOMMUNE SaksnZoilic: Løpenr Arkw. KlEsSen K.14$win S: 23 JAN 2013 A,,, www. lanconsult-as.no epost: ras lanconsult-as.no Fra: Per Heltne [mailto:per.heltne volda.kommune.no] Sendt: 17. desember :56 Til: Rolf Simonsen Kopi: Otto Arne Holte;»a e arkitekter.or Emne: SV: VOLDA FJORDHOTEL KOMMUNESTYREBEHANDLINGEN I DESEMBER Hei Ein liten missforståelse har oppstått i det ekspederinga på sak 207/12 den ikkje har blitt ekspedert til dykk. (bakgrunn for det er at ekspedering var basert på at saka skulle vidare til k-styre for endeleg vedtak). Eg legg ved kopi av saka. Som nemnt pr telefon er det tre pkt som er ønskt vurdert nærare før vidare handsaming. Side9

10 1. Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata. 2. Gateutforming mot Halkjelsgata 3 Integrering av bygget/smith's gate 2 i prosjektet Pkt 2. er etter mi vurdering avklara gjennom det forslag til vedtak som låg i saka og den endra illustrasjonsplan datert som låg ved saka, der det heiter: Endringane går fram av justert planbeskrivelse-, plankart føresegner og illustrasjonsplan datert , og består 1. Halkjelsgata mot kryss Smithsgate vert endra og retta opp slik at minste avstand mellom fortauskant langs sørsida av Halkjelsgt til gatekant (parkering/-fortauskant) på nordsida av gata vert min.6m. 2. Gatebreidda i Smithsgt, frå innkøyring i Halkjelsgt til innkøyring til parkeringskjellar, vert utvida til min 6m målt frå fortauskant på vestsida av Smithsgt. TILTAKSHAVERS KOMMENTAR : Tiltakshaver støtter din vurderin o vedle er for ordens sk Id det dokumentet fra kommunen som har li et til runn for revis-on 1. o 2 over. Pkt. 1- Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata: Ved utsetting av byggeline i terreng kom det klarare fram korleis bygget ville framstå i gaterommet mot Storgata. Overbygget i del av 2.etg, 3. og 4. etg vil kome 2 m lenger fram i gaterommet i storgata enn i 1.etg, og ca 1.5 m lenger inn mot gata enn dagens bygg i Holtegården. Fskapet ynskjer ei ny vurdering av dette for om mogeleg å oppretthalde dagens byggelinje mot Storgata i flukt med byggelinja for Holtegården. Vi ber om dykkar tilbakemelding i høve til ei slik tilpassing. TILTAKSHAVERS KOMMENTAR Hotellet er lanla t å li e arallellt med ata o beb elsen å motsatt side. Samtidi i tråd med o startsmøtet å i et overdekket fortau lan s Stor ata for å i kvalitet. Siden Holte ården li er sk"evt i forhold til ata foreslår tiltakshaver at man ikk"e føl er denne sk-eve b elin-en men o rettholder fasade aralellt med ata samtidi som man trekker 2-3 etas"e tilbake slik at hotellet flukter med h"ørnet til Holte ården et st kke nedover fasaden mot Stor ata som vist å arkitektens vedla te skisser. På denne måten o leves n b et å flukte med Holte ården samtidi som man o rettholder overdekket fortau o o brudt fasade. Arkitekt Ja e Nielsen beskriver endrin ene å te nin ene som føl er: 1. Illustrasjonsplan: Her har jeg vist utkraget parti med "skravur". 2. Plan 1. etasje: Her blir det ingen endringer 3. Plan 2 og 3: 2 stk. hotellrom i hver av etasjene blir litt mindre i dybden. 4. Plan 4: 2 stk. leiligheter utvides noe ved at yttervegg trekkes ut i liv med utkraging førøvrig! 2 stk. leiligeheter blir minimalt forminsket ved at yttervegg justeres ihht. Tilbaketrukket fasadeliv i underliggende etasjer. 5. Plan 5: Forblir uendret, bortsett fra at linjen som markerer tilbaketrukket fasadeliv utgår! 6. Fasade mot Storgata: Utkraget fasadeparti justert ihht. plantegninger. VI AVVENTER REVISJON AV PLANKART OG UTARBEIDELSE AV SOSI DATA TIL ENDRINGEN ER AVKLART MED DEM Pkt 3 Integrering av bygget/smith's gate 2 i prosjektet: Fra planbeskrivelsen utarbeidd av plankonsulent/tiltakshavar har eg henta fylgjande vurderingar knytt til eigedomen Smitsgt 2: Naboeiendommen Smithsgate 2 er dessuten etter anbefaling fra kommunen i oppstartsmote tatt med i planforslaget for å gi kommunen reguleringsmessig helhet i denne delen av sentrumskvartalet. Kommunen mener at dagens bruk av Smiths gt. 2 til bolig er lite yenelig. Tiltakshavers arbeider parallelt for at den fremtidige bruken av Smiths gt. 2 tilpasses den for Storgt. 1-3 enten ved overtakelse eller samarbeide. 2 Side10

11 Planområdet er på ca. 1,8 daa og.forutsettes regulert til " hotell / bolig / bevertning / forretning / kontor / tjenesteyting" som tilsvarer gjeldende områdeplan for sentrum. I henhold tilftlkeskommunens konklusjon etter syr?faring på stedet 8. fibruar i år, reguleres bebyggelsen i Smiths gate 2 til hensynssone bevaring. Bjorn Kåre Jensen er eier av huset medfesterett til sistnevnte. MR.Fylkeskommune: Smitsgt 2 - bustadhus, bygt som bedehus i Bjorkedalerr,flytta hit Denne bygninga har eit mindre endra eksterior som gjer bygninga verneverdig som eksempel på sveitserstilbygningfrå slutten av 1800-talet. Det har også interessant historietilknytingfrå tidlegare bruk som bedehus på Kile og skredderverkgad. Bygninga har også verdi som del av bygningsmiljoet i "Tausaklerringgata" i Volda sentrum. Bygninga bor få ein hoveleg plass i den nye planen markerast på kartet med eit hoveleg areal rundt som hensynssone og få reguleringsfiresegner som gir vern av bygninga sitt eksterior. Ny bebyggelse på området må tilpassast slik at ein tek i vare opplevinga av den gamle bygninga i Smithsgate 2 og nybygg på området må utformast slik at dei fingerer godt saman med kringliggande Tiltakshavers kommentar: Tillakshaver tar ffikeskonservatorens synspunkter til folge som Huset i Smithsgt.2 innreguleres med hensynssone/bevaring med tilhorende bestemmelser. Advokat Lars E. Sande Advokaten sier filgende: "Eg representerer Bjorn Kåre Jensen, eigar av hus med festerett til gnr. 19 bnr. 534, Smithsgt. 2 i Volda. Bjorn Kare Jensen motset seg,forslaget til detaljert reguleringsplan slik dette går fram av forelopige skisser. Detaljregulering slikforeslått, vil totall oydelegge eigedomen hans som bustadeigedom og vil medfore ytterlegare merknader, klager og i tilfelle også krav pa okonomisk kompensasjon i medhald av grannelova sine foresegner. Bjorn Kåre Jensen kan imidlertid være interessert i å innleie ein dialog med utbyggar med tanke på å undersoke mulegheitene fir om det skulle ligge fore grunnlagfor å kome fram til ei minneleg ordning, eksempelvis i firm av innloysing av hans eigedom. Dersom det skulle vere av interesse for utbyggar å gå, inn i ein slik diskusjon, hoyrer eg i tilfelle gjerne frå Dykk. Tikakshavers kommentar: Tiltakshaver avtaler,farhandling om forholdet til bygslingsrettighetene med Sande. Kommunen har fått tilbakemeldingar frå huseigar og Sande om at slike drøftingar eller avtalemessig avklaring ikkje er teke initiativ til, og at slik kontakt er forventa. I dei vurderingar og samtalar som har vore mellom kommuneadministrasjonen og arkitekt/plankonsulent er det gitt utrykk for at denne eigedomen blir svært lite eigna som framtidig bustad, og at den skal kunne inngå som mogeleg delelement i utvikling av hotellkomplekset i kvartalet. Dette synest framleis som den beste løysinga- sett i høve til den verneverdi som er lagt til bygget. Ved ein slik knyting mot hotell/leiligheitkomplekset ville også bygget og arealet rundt kunne gi positive mulegheiter for både hotellfunksjon og for dei som skal bu i området. Ei betre avklaring av dette i avtalar eller reguleringsføresegner/planomtale ville vere positivt. Vi ber om ei tilbakemelding knytt til dette. T1LTAKSHAVERS KOMMENTAR : Det vises her til tiltakshaver Holte Invest AS sitt vedla te brev. Om ønskjeleg kan vi få til eit møte der desse spørsmåla vert drøfta nærare. Eg ber om tilbakemelding. Beklagar at dette har teke noko tid. Mvh Per Heltne 3 Side11

12 This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit htt ://www.s Tmanteccloud.com Side12

13 O H Invest AS Pobox 369, 1326 Lysaker. Tlf: Fax Til Volda Kommune Dato: ATT: Saksbehandler for Volda Fjordhotell m.fl. - Regulering av nødvendig område for utbyggingen av Volda Fjordhotell i Volda Sentrum. Det vises til tidligere sak i Volda formannskap (Planutvalget) i anledning godkjenning av planene for utbygging av Volda Fjordhotell der man ønsker utdypende informasjon i anledning Smithsgate 2 i Volda. I anledning synfaring på eigedomen Smithsgate 2 i Volda for en tid tilbake der en representant for Fylkeskommunen,En Representant for Smithgate 2 og to Representanter for Volda Fjordhotell var tilstades, vart konklusjonen frå Fylkeskommunen at Smithgate 2 har stor værneverdig verdi. Dette faktum vil representantene for utbyggingen av Volda Fjordhotell legge stor vekt på i anledning områdereguleringen og seinere evt. utbyggingen av Volda Fjordhotell. I anledning driften av Volda Fjordhotell ser man føre seg at Smithsgate 2 vil kunne ominnredes med historiske bilder og generell innredning med eldre gjenstander med historisk og kulturell verdi og lignende fra Volda`s eldre og nyere tid og som vil gi et historisk særpreg på eigedomen som vil/kan benyttes til pvt selskaper i ulike anledninger, konfirmasjon, bryllaup, begravelser,åremålslag, firmasammenkomster,julebord,div. utstillinger osv, osv. Man vil på denne måten kunne dekke et behov som er der, men som i dag ikke er tatt i vare på en god nok måte.ved arrangemang av fleire tilstelninger på same tid vil Smithgate 2 gjære det lettere å gjennomføre ved at man har både resturang,konferanserom og Smithgate 2 som alternativer. Grøntarealet rundt huset vil også gi et positivt tilskudd til slike arrangement som gitt ovanfor. Hotellets kjøkken er i nær tilknytning til Smithgate 2 og vil lett kunne ta i hvare alle behov i den anledning. På denne måten vil man kunne ta i vare værneverdien i Smithsgate 2 og man vil gi et rikere og bedre tilbud til publikum i sosial, offentleg og pvt sammenheng. I anledning synfaringen på eigedomen Smithgate 2 for en tid tilbake som vist til ovenfor, vart det mellom partene for Volda Fjordhotell og Smithgate 2 enighet om å møtes ved en seinere og passende anledning for å diskutere ulike modeller i anledning evt innløsning av eigedomen. Man har så langt ikke nådd dette tidspunktet og ser det føre seg når omreguleringen/reguleringssøknaden for Volda Fjordhotell er godkjend. Med hilsen, Volda Fjordhotell og dets Partnere Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 V-Servicekontor Fra: Per Heltne Sendt: 28. januar :53 Til: V-Postmottak Emne: VS: VOLDA FJORDHOTEL- Tiltakshavers kom 3. punkter Vedlegg: Volda Fjordhotell-Justering av snitt og f Legg inn på sak 2012/127 Fra: Rolf Simonsen Sendt: 23. januar :26 Arkiv ' Til: Per Heltne KlasseringP OG - Kopi: Otto Arne Holte; Klasserin S: Emne: SV: VOLDA FJORDHOTEL- Tiltakshavers kommentar til formannskapsvedta e s. pun er Hei Per Har snakket med vår arkitekt Jappe Nielsen som sier følgende til din epost under: "Som svar på Per Heltne sine spørsmål, sender jeg fasade/oppriss og langsnitt, der jeg har påført frihøydemål under utkraget del av fasaden mot Storgaten. På det laveste, merket på fasadetegning med B, er den frie høyden fra fortau til UK utkraget bygningsdel 2,8 meter. På det høyeste langs Storgaten, i punkt A, er frihøyden hele 4,2 meter. Viktig å merke seg at det utkragede fasadepartiet mot Storgaten kun stikker 1 meter ut over fasadeliv på fortausnivå! a snr, Løpenr._ VOLDA KOMMUNE 2 JAN 2013 Universell utforming i forhold til hotellinngang: På plan av 1.etasje (inngangsplan) og på Illustrasjonsplanen er det inntegnet både rampe og trapp. I tillegg til trapp og rampe ved hovedinngang, har hotellet også direkte inngang fra Storgaten, til lobby/resepsjonsnivå, med heisadkomst videre til øvrige etasjer i bygget, i tillegg til p-kjeller. Fra denne adkomsten vil man også nå hotellets restaurant direkte! Vi håper denne redegjørelse, sammen med vedlagte tegninger, er utfyllende i forhold til ønsket informasjon!" Mvh rolf Rolf Angell Simonsen Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO www. Ianconsult-as.no epost: ras lanconsult-as.no Telefon: (+47) Mobil: (+47) Fra: Per Heltne [mailto:per.heltne volda.kommune.no] Sendt: 23. januar :35 Side24

25 Til: Rolf Simonsen Emne: SV: VOLDA FJORDHOTEL- Tiltakshavers kommentar til formannskapsvedtakets 3. punkter Takk for oversending I illustrasjonsplan er det vist til to snitt, dei låg ikkje med er dei uendra eller? Det er ikkje målestokkanvising på fasadeteikninga kva er no min. høgda frå fortau til utkraga 2.etg? Eit spørmål (mest knytt til byggesak men- ) Hovudinngang universell utforming får vi til det? har det vore drøfta med arkitekt? Mvh Per heltne Fra: Rolf Simonsen [mailto:ras lanconsult-as.no] Sendt: 22. januar :08 Til: Per Heltne Kopi: Otto Arne Holte; noho50 msn.com; "a e arkitekter.or Emne: VOLDA FJORDHOTEL- Tiltakshavers kommentar til formannskapsvedtakets 3. punkter Hei Per Viser til din epost av 3.januar og bakgrunnen gitt i din epost under. Beklager at dette har tatt tid. Jeg har beskrevet tiltakshavers vurdering av formannskapets tre vedtakspunkter som kommentar i rødt å din e ost under av 17.desember. Håper at denne grundige gjennomgang av problemstillingen kan gi grunnlag for endelig avklaring, og imøteser dine kommentarer til dette. Med håp om snarlig svar. Mvh rolf Rolf Angell Simonsen Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO www. lanconsult-as.no epost: ras lanconsult-as.no Fra: Per Heltne [mailto:per.heltne volda.kommune.no] Sendt: 17. desember :56 Til: Rolf Simonsen Kopi: Otto Arne Holte; "a e arkitekter.or Emne: SV: VOLDA FJORDHOTEL- KOMMUNESTYREBEHANDLINGEN I DESEMBER Hei Ein liten missforståelse har oppstått i det ekspederinga på sak 207/12 den ikkje har blitt ekspedert til dykk. (bakgrunn for det er at ekspedering var basert på at saka skulle vidare til k-styre for endeleg vedtak). Eg legg ved kopi av saka. Som nemnt pr telefon er det tre pkt som er ønskt vurdert nærare før vidare handsaming. 1. Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata. 2 Side25

26 2. Gateutforming mot Halkjelsgata 3 Integrering av bygget/smith's gate 2 i prosjektet Pkt 2. er etter mi vurdering avklara gjennom det forslag til vedtak som låg i saka og den endra illustrasjonsplan datert som låg ved saka, der det heiter: Endringane går fram av justert planbeskrivelse-, plankart føresegner og illustrasjonsplan datert , og består 1. Halkjelsgata mot kryss Smithsgate vert endra og retta opp slik at minste avstand mellom fortauskant langs sørsida av Halkjelsgt til gatekant (parkering/-fortauskant) på nordsida av gata vert min.6m. 2. Gatebreidda i Smithsgt, frå innkøyring i Halkjelsgt til innkøyring til parkeringskjellar, vert utvida til min 6m målt frå fortauskant på vestsida av Smithsgt. T1LTAKSHAVERS KOMMENTAR : Tiltakshaver støtter din vurderin o vedle er for ordens sk 1d det dokumentet fra kommunen som har li et til runn for revisbn 1. o 2 over. Pkt. 1- Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata: Ved utsetting av byggeline i terreng kom det klarare fram korleis bygget ville framstå i gaterommet mot Storgata. Overbygget i del av 2.etg, 3. og 4. etg vil kome 2 m lenger fram i gaterommet i storgata enn i 1.etg, og ca 1.5 m lenger inn mot gata enn dagens bygg i Holtegården. Fskapet ynskjer ei ny vurdering av dette for om mogeleg å oppretthalde dagens byggelinje mot Storgata i flukt med byggelinja for Holtegården. Vi ber om dykkar tilbakemelding i høve til ei slik tilpassing. T1LTAKSHAVERS KOMMENTAR : Hotellet er lanla t å li e arallellt med ata o beb elsen å motsatt side. Samtidi i tråd med o startsmøtet å i et overdekket fortau lan s Stor ata for å i kvalitet. Siden Holte ården li er sk"evt i forhold til ata foreslår tiltakshaver at man ikk"e føl er denne sk"eve b elin-en men o rettholder fasade aralellt med ata samtidi som man trekker 2-3 etas"e tilbake slik at hotellet flukter med h"ornet til Holte ården et st kke nedover fasaden mot Stor ata som vist å arkitektens vedla te skisser. På denne måten o leves n b et å flukte med Holte ården samtidi som man o rettholder overdekket fortau o o brudt fasade. Arkitekt Ja e Nielsen beskriver endrin ene å te nin ene som føl er: 1. Illustrasjonsplan: Her har jeg vist utkraget parti med "skravur". 2, Plan 1. etasje: Her blir det ingen endringer 3. Plan 2 og 3: 2 stk, hotellrom i hver av etasjene blir litt mindre i dybden. 4. Plan 4: 2 stk. leiligheter utvides noe ved at yttervegg trekkes ut i liv med utkraging førøvrig! 2 stk. leiligeheter blir minimalt forminsket ved at yttervegg justeres ihht. Tilbaketrukket fasadeliv i underliggende etasjer. 5. Plan 5: Forblir uendret, bortsett fra at linjen som markerer tilbaketrukket fasadeliv utgår! 6. Fasade mot Storgata: Utkraget fasadeparti justert ihht. plantegninger. VI AVVENTER REVISJON AV PLANKART OG UTARBEIDELSE AV SOSI DATA TIL ENDRINGEN ER AVKLART MED DEM Pkt 3 Integrering av bygget/smith's gate 2 i prosjektet: Fra planbeskrivelsen utarbeidd av plankonsulent/tiltakshavar har eg henta fylgjande vurderingar knytt til eigedomen Smitsgt 2: Naboeiendommen Smithsgate 2 er dessuten etter anbefaling fra kommunen i oppstartsmote tatt med i planforslaget fir å gi kommunen reguleringsmessig helhet i denne delen av sentrumskvartalet. Kommunen mener at dagens bruk av Smiths gt. 2 til bolig er lite tjenelig. Tiltakshavers arbeider parallelt for al den fremtidige bruken av Smiths gt. 2 tilpasses den for Siorgi. 1-3 enien ved overtakeise eller samarbeide. 3 Side26

27 Planområdet er på ca. 1,8 daa og forutsettes regulert til " hotell / bolig / bevertning /.forretning / kontor / tjenesteyting" som tilsvarer gjeldende områdeplan for sentrum. I henhold til fylkeskommunens konklusjon etter synfaring på stedet 8..februar i år, reguleres bebyggelsen i Smiths gate 2 til hensynssone bevaring. Bjorn Kåre Jensen er eier av huset med festerett til sistnevnte. MR.Fylkeskommune: Smitsgt 2 - bustadhus, bygt som bedehus i Bjorkedalen,.flytta hit Denne bygninga har eit mindre endra eksterior som gjer bygninga verneverdig som eksempel på sveitserstilbygningli-å slutten av 1800-talet. Det har også interessant historietilknytingfrå tidlegare bruk som bedehus på Kile og skredderverkstad. Bygninga har også verdi som del av bygningsmiljoet i "Tausakjerringgata" i Volda sentrum. Bygninga bor få ein hoveleg plass i den nye planen, markerast på kartet med hoveleg areal rundt som hensynssone og få reguleringsforesegner som gir vern av bygninga sitt eksterior. Ny bebyggelse på området må tilpassast slik at ein tek i vare opplevinga av den gamle bygninga i Smithsgate 2 og nybygg på området må utformast slik at dei liingerer godt saman med kringliggande Tiltakshavers kommentar: Tiltakshaver tar.ffikeskonservatorens synspunkter til.folge som folger: Huset i Smithsgt.2 innreguleres med hensynssone/bevaring med tilhorende bestemmelser. Advokat Lars E. Sande Advokaten sier folgende: "Eg representerer Bjorn Kåre Jensen, eigar av hus med festerett til gnr. 19 bnr. 534, Smithsgt. 2 i Volda. Bjorn Kare Jensen molset seg Ibrslaget til detaljert reguleringsplan slik dene går ji-am av fbrelopige skisser. Detalfregulering slikforeslått, vil totalt oydelegge eigedomen hans som bustadeigedom og vil medlbre ylterlegare merknader, klager og i tilfelle også krav på okonomisk kompensas.jon i medhald av grannelova sine foresegner. Bjorn Kåre Jensen kan imidlertid være interessert i å innleie ein dialog med utbyggar med tanke på å undersoke mulegheitene for om det skulle ligge.fore grunnlag.for å kome.fram til ei minneleg ordning eksempelvis i.form av innloysing av hans eigedom. Dersom det skulle vere av interesse fbr utbyggar å gå, inn i ein slik diskusjon, hoyrer eg i iilftlle gjerne.f»å Dykk. Tiltakshavers kommentar: Tiltakshaver avtaler forhandling om.fbrholdet til bygslingsrettighetene med Sande. Kommunen har fått tilbakemeldingar frå huseigar og Sande om at slike drøftingar eller avtalemessig avklaring ikkje er teke initiativ til, og at slik kontakt er forventa. I dei vurderingar og samtalar som har vore mellom kommuneadministrasjonen og arkitekt/plankonsulent er det gitt utrykk for at denne eigedomen blir svært lite eigna som framtidig bustad, og at den skal kunne inngå som mogeleg delelement i utvikling av hotellkomplekset i kvartalet. Dette synest framleis som den beste løysinga- sett i høve til den verneverdi som er lagt til bygget. Ved ein slik knyting mot hotell/leiligheitkomplekset ville også bygget og arealet rundt kunne gi positive mulegheiter for både hotellfunksjon og for dei som skal bu i området. Ei betre avklaring av dette i avtalar eller reguleringsføresegner/planomtale ville vere positivt. Vi ber om ei tilbakemelding knytt til dette. TILTAKSHAVERS KOMMENTAR : Det vises her til tiltakshaver Holte Invest AS sitt vedla te brev. Om ønskjeleg kan vi få til eit møte der desse spørsmåla vert drøfta nærare. Eg ber om tilbakemelding. Beklagar at dette har teke noko tid. Mvh Per Heltne 4 Side27

28 This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit htt ://www.s manteccloud.com This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit htt ://www.s manteccloud.com Side28

29 Volda Kommune Reguleringsplan VOLDA FJORDHOTELL Storgata 1-3, Gnr. 19 bnr. 514, 248 m.fl Planident Reguleringsplan VOLDA FJORDHOTELL, Storgata 1-3, gnr 19 bnr 514,248 m.fl. Reguleringsbestemmelser Godkjent av Volda kommunestyre, sak /13, den Volda den ef. Per Heltne planleggar 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er: Å erstatte gjeldende regulering for Volda Sentrum (1987) for angjeldende område. Å legge til rette for etablering av nytt hotell, boliger med mer. 2. Generellt Disse bestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planavgrensingen på plankartet, planident Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål jfr. Pbl 12-5: 1. Kombinert bebyggelse og anleggsformål: -Hotell / bolig / bevertning / forretning / kontor / tjenesteyting (SOSI kode 1800) 2. Samferdsel og infrastruktur: -veg (SOSI kode 2010) -fortau (SOSI kode 2012) 3. Pbl 12-6, Hensynssoner: -Bevaring av kulturminne (SOSI kode 570) 4. Felt K1 Kombinerte formål Tillatt arealbruk er i henhold til 3. Boligformål utover atkomst, tillates ikke etablert i nivå med gate. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrense vist på plankartet. Maksimal gesimshøyde er angitt med kotehøyde på plankartet. Over maksimal gesimshøyde tillates etablert nødvendig mindre tekniske anlegg under forutsetning at disse utføres på en estetisk god måte. Tillatt grad av utnytting er %-BRA = 390 % Ved beregning av grad av utnytting skal faktisk gulvareal uavhengig av etasjehøyde legges til grunn, og bruksareal -BRAm2 under terreng ikke medregnes. For leiligheter skal det etableres uteareal på minimum 20m2 per leilighet inklusive balkonger /terrasser. Felles uteareal for barns lek skal anlegges over tak og skal angis på utomhusplan jfr. 8. I felles uteareal for lek skal barns frie lek gis høyeste prioritet. Lekearealet skal være opparbeidet med lekeutstyr/sandkasse og andre fasiliteter som sikrer tilrettelegging av areala for ulike alder/bruker-grupper blant beboerne. Lekearealet skal være opparbeidet med lekeutstyr/sandkasse og andre fasiliteter for ulike aldersgrupper sin bruk av areala før det gis brukstillatelse. 1 Side29

30 Volda Kommune Reguleringsplan VOLDA FJORDHOTELL Storgata 1-3, Gnr. 19 bnr. 514, 248 m.fl Planident Felt HK1 - Hensynssone Bevaring / Kombinerte formål Tillatt arealbruk er i henhold til 3. Eksisterende hus, angitt på plankartet, skal bevares og skal inngå som element knytt til hotellfunksjonen på området. Ved restaurering og / eller reparasjon av selve huset tillates dette ombygd eller utbedret under forutsetning av at hovedeksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige utseendet. Det kan tillates mindre tilbygg under forutsetning at dette utføres på en måte som ivaretar vernehensynet. Ved brann eller annen ødeleggelse som medfører krav om riving, skal fylkeskommunen kontaktes. Søknadspliktige tiltak forelegges fylkeskommunen til uttalelse. 6. Atkomst Kjøreatkomst er angitt med pil på plankartet. Den eksakte plassering og utforming av avkjørsel fastlegges ved behandling av søknad om rammetillatelse. 7. Parkering Det skal anlegges parkering i henhold til følgende: Hotell: 2/3 p-plass per rom. Bolig: 1-10 leiligheter: 1,5 p-plass / leilighet, 11+ leiligheter: 1,25 p-plass / leilighet Sykkelparkering: 0,5 p-plass / leilighet For annen arealbruk jfr. 3, skal kommunens til en hver tid gjeldende parkeringsnormer legges til grunn. Minimum 5% av parkeringsplassene skal anlegges og utformes i tråd med prinsippene for universell utforming, 8. Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge: - utomhusplan i målestokk 1:500.som skal inneholde følgende elementer: o Bebyggelsens plassering o Atkomst-, kjøre-, parkerings- og gangarealer o Håndtering av avfall o Terrengbearbeiding o Utearealer / lekeareal med plassering av lekeapparater og annen tilrettelegging for ulike aldersgrupper sin bruk av arealet. o Markdekke / belegg / beplantning o utbyggingsavtale som definerer ansvar for etablering av kommunaltekniske anlegg 9. Rekkefølgekrav Før brukstillatelse gis skal fortau og parkeringsanlegg rundt hotellet være etablert jfr. utbyggingsavtale med Volda kommune. Lekearealet skal være opparbeidet med lekeutstyr/sandkasse og andre fasiliteter for ulike aldersgrupper sin bruk av areala før det gis brukstillatelse Side30

31 VOLDA KOMMUNE NOTAT Frå: Til: Sak: Sonja Håvik Samordnings- og utviklingsstaben Planid Reguleringsplan for Volda Fjordhotell gbr 19/514, 248 m.fl. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/ / SVK/SOH MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLANID REGULERINGSPLAN FOR VOLDA FJORDHOTELL GBR 19/514, 248 M.FL. Vi melder med dette frå at formannskapet den , hadde føre ovannemnde som sak PS 207/12, der det vart gjort slikt vedtak: Formannskapet utset saka og ber administrasjonen å avklare følgjande forhold med utbyggjar: - Inntrekk av overbygg utover byggjeline mot Storgata. - Gateutforming mot Halkjelsgata - Integrering av bygget/smith s gate 2 i prosjektet Sakutgreiinga følgjer vedlagt. Volda kommune, servicekontoret Sonja Håvik konsulent Kopi til: Per Heltne Side31

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer