MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:"

Transkript

1 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. CA KL ÅPEN HALVTIME OG ORIENTERINGER ÅPEN HALVTIME Det avsettes inntil ½ time med spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke adgang til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som skal behandles i møtet. ORIENTERINGER: Muntlige: Handlingsprogrammet , orientering ved rådmannen Orientering ved ordfører Orientering ved rådmannen:

2 SAKLISTE Type 49/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLER - FORMANNSKAPET 2012 Side 50/12 REGNSKAP OG ÅRSMELDING /12 1. TERTIALRAPPORT /12 VEDLIKEHOLD DRØBAK KIRKE FINASIERING OG IGANGSETTING AV ARBEIDER 53/12 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OSCARSBORG AKUSTISKE FESTIVAL 54/12 SKISSEPROSJEKT FLERBRUKSHUS 55/12 DRIFT AV ULLERUD BOFELLESSKAP 56/12 REVISJON AV GODTGJØRINGSREGLEMENTET /12 ØKT BEHOV FOR SYKEHJEMSPLASSER 58/12 STØTTE TIL NETTSIDER "FINN I FROGN" FRA FROGN NÆRINGSRÅD KOMMUNEPLANEN FOR FROGN KOMMUNE I EGET HEFTE EVENTUELT Drøbak 1. juni 2012 Thore Vestby Ordfører

3 Sak 49/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 49/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLER - FORMANNSKAPET 2012 Saksbehandler: Asle Moe Arkivsaksnr.: 12/578 Løpenr.: 9852/12 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 49/ INNSTILLING: Protokoll fra møtet i Formannskapet godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møtet i Formannskapet legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn, Vedlegg: Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

4 Sak 50/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 50/12 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2011 Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 12/1145 Løpenr.: 9333/12 Arkiv: 210 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Administrasjonsutvalget / Eldrerådet 17/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 11/ Arbeidsmiljøutvalget 21/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 77/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 39/ Formannskapet 50/ Kommunestyret 76/ INNSTILLING: Formannskapet: 1. Det framlagte regnskapet for 2011 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Overskuddet i investeringsregnskapet på kroner avsettes til ubundet kapitalfond. 4. Årsmeldingen for 2011 vedtas. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering SAKSUTREDNING: SAKSUTREDNING Sammendrag: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap og årsmelding vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på 19,5mill kroner. Driftsregnskapet etter bruk og avsetninger av fond viser et overskudd på 8,2mill kroner.

5 Sak 50/12 I henhold til kommuneloven er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i sak om regnskap og årsmelding. Innstillingen er derfor delt. Bakgrunn for saken I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap (vedlegg 1) og årsmelding (vedlegg 2) vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Utover sammendraget er den økonomiske situasjonen ytterligere beskrevet i årsmeldingen, jf. vedlegg 2: Vedlegg 2 gir en oversikt over investeringsprosjektene. Vedlegg 3 i årsmeldingen gir en oversikt over alle kommunestyrevedtak for 2011 og status i forhold til oppfølging av vedtakene. Egen KOSTRA rapport vil etter planen foreligge i uke 25. Revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse: Beretningen er vedlagt og inneholder ingen merknader eller presiseringer, jf. vedlegg 3. Overskudd/underskudd: Det foreslås at overskuddet i driftsregnskapet kroner avsettes til disposisjonsfond. Utvalgene skal ta årsmelding og regnskap til orientering formannskapet innstiller til kommunestyret. Alternativer: På bakgrunn av revisjonsberetningen kan ikke rådmannen se at det er noen grunn til at kommunestyret ikke skal fastsette det framlagte regnskapet som Frogn kommunes regnskap. Miljømessige konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Ingen spesielle forhold til vurdering. Konklusjon: Det framlagte regnskapet fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap for Overskuddet i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. Overskuddet på investeringer avsettes til ubundet kapitalfond Årsmeldingen for 2011 tas til orientering. Rådmannen i Frogn, 20. mai 2012 Harald Karsten Hermansen

6 Sak 50/12 rådmann Vedlegg: 1. Regnskap 2011 Trykket separat 2. Årsmelding 2011 Trykket separat 3. KOSTRA-rapport - Vil først foreligge i uke Revisjonsberetning fra Follo Distriktsrevisjon 5. Behandling i Kontrollutvalget - vedtak. Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

7 Sak 51/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 51/12 1. TERTIALRAPPORT 2012 Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Arkivsaksnr.: 12/1153 Løpenr.: 9646/12 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 78/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 40/ Administrasjonsutvalget / Formannskapet 51/ Kommunestyret 77/ INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten. 3. Enheter med mer- eller mindreforbruk som ikke knytter seg til endringer i forutsetningene for rammen, vil få dette overført til Oppbygning av styringssystemet (bl.a. handlingsprogram, årsmelding og tertialrapporter) vurderes justert blant annet i lys av kommuneplanen Ved behov fremmer rådmannen sak til kommunestyret i årsskiftet 2012/2013. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat I vedtatt handlingsprogram er det budsjettert med et netto driftsresultat på 24,3 mill. kroner. Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 24,3 mill. kroner. Dette er det samme som opprinnelig budsjett. Årsakene til dette er i all hovedsak en forventning om økte inntekter på skatt og rammetilskudd og tilknytningsgebyr under VAR. Det forventes merforbruk på enkelte enheter, men samlet forventes det at enhetene leverer et mindreforbruk. Bruk av tidligere års avsetninger har også innvirkning på kommunens netto driftsresultat. Nærvær Sesongjustert sykefravær for mars er oppdatert og er nå noe over målet på 7 %. Tallene for april er fortsatt litt usikre og vil justeres i mai. Vi ser imidlertid en positiv utvikling i indikatoren og tror på et justert sykefravær for april, også etter oppdatering i mai, godt under sesongjustert mål på 7 prosent.

8 Sak 51/12 Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 24,3 mill. kroner. Dette er i tråd med budsjettet for Utviklingen i utgifter og inntekter viser at Frogn kommune fremdeles har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Rentenivået er fremdeles lavt, og forventes å holde seg lavt i hele Lønnsoppgjør Gjennomsnittlig årslønnsvekst anslås i revidert nasjonalbudsjett til 3,75 %. Dette utgjør ca. 13 mill. kroner for Frogn kommune og det er satt av ca. 2,5 mill. kroner for lite til å dekke oppgjøret. Revidert nasjonalbudsjett Lønnsveksten i norsk økonomi er nedjustert fra 4 % til 3,7 % i Rammen for lønnsoppgjøret til kommunesektoren er p.t. ikke avsluttet. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter er oppjustert med 2,3 milliarder kroner. Nye beregninger fra Kemneren i Follo viser at inntekter på skatt og rammetilskudd blir ca. 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Styringssystemet Det er behov for å vurdere om styringssystemet (blant annet handlingsprogram, årsmelding og tertialrapporter) er hensiktsmessig innrettet med tanke på å nå kommunens målsettinger som blant annet vil framkomme i kommuneplanen Rådmannen mener det bør startes et arbeid for å vurdere dagens styringssystem. Ved behov for politiske avklaringer legges det fram egen sak i årsskiftet 2012/2013. Alternativer: I vedlagt 1. tertialrapport 2012, avsnitt 5.2 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Alternativ 1 rådmannens innstilling. 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlagt tertialrapport Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport

9 Sak 51/12 Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune leverte i 2011 er netto driftsresultat på ca. 2,4 %. Dette er en vesentlig forbedring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 2,9 %. Netto driftsresultat forventes i tråd med budsjettet. Merinntekter på skatt og rammetilskudd (8,5 mill. kroner) og tilknytningsgebyr (2,5 mill. kroner) veier opp for forventede mindreinntekter på Samfunnsutvikling på ca. 2 mill. kroner og et samlet merforbruk for følgende enheter: Barnehager (1 mill. kroner), Drøbak skole ( kroner), Seiersten ungdomsskole ( kroner) og enhet for pleie og omsorg (1,05 mill. kroner). Det forventes at enhetene barnehager, Drøbak skole, Seiersten ungdomsskole og pleie og omsorg i institusjon vil måtte benytte deler av 2013 på å gå i balanse. Bruk av avsetninger er foreløpig budsjettert til ca. 7,6 mill. kroner, hvorav enhetenes samlede mindreforbruk fra 2011 utgjør ca. 5 mill. kroner, feil i grunnlaget for budsjettering av tilskuddet til private barnehager ca. 1 mill. kroner, merforbruk Seiersten ungdomsskole kroner og feil i rammen til Kulturskolen kroner. I tillegg anslås det økte finansutgifter og reduserte finansinntekter på ca. 1 mill. kroner. Det forventes at enhetene leverer et samlet mindreforbruk i 2012 på ca. 5 mill. kroner. Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 30. mai 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: 1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1 1. T Sak 12/1141 Revisjon av godtgjøringsreglementet 2012 Vedlegg 2 1. T Søknad fra Frogn kirkelige fellesråd Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

10 Sak 52/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 52/12 VEDLIKEHOLD DRØBAK KIRKE FINASIERING OG IGANGSETTING AV ARBEIDER Saksbehandler: Arne Krokeide Arkivsaksnr.: 12/1206 Løpenr.: 8573/12 Arkiv: 614 &46 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 52/ Kommunestyret 89/ INNSTILLING: 1. Arbeidene igangsettes i henhold til framlagte planer innenfor en kostnadsramme på 5,3 mill kroner. 2. Kostnadene finansieres ved låneopptak og kommunen benytter seg at tilsagnet om rentekompensasjon for istandsetting av kirker. Kompensasjon tilfaller Frogn kommune. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Bakgrunn for saken: Kommunestyret behandlet i sak 96/10 sak om vedlikehold av Drøbak kirke og vedtok følgende: Vedlikehold av Drøbak kirke prioriteres, prosjektet utredes i henhold til fylkeskonservatoren og det søkes om rentekompensasjon for inneværende år. Saken sluttbehandles når den er ferdig utredet. Driftsbygning og bårehus Frogn kirke rehabiliteres og utvides innenfor en ramme på kroner Det søkes rentekompensasjon for prosjektet. Kostnadene finansieres ved tidligere gitt bevilgning til Frogn kirkegård prosjekt nr For legges vedlikeholdet inn i TDF sin handlingsplan for vedlikehold av bygg. Siden vedtaket har arbeidet med å få definert omfang og utbedringsmetoder i forhold til Drøbak kirke pågått og i desember 2011 var man kommet så langt at dette var konkretisert og kalkulert og man kunne sende inn en søknad om rentekompensasjon for arbeidene. Nødvendige arbeider ble kalkulert til kr ,- for de mest omfattende arbeidene og dette ble lagt inn i søknaden.

11 Sak 52/12 Søknaden er nå behandlet i Husbanken og rentekompensasjon er gitt for rehabiliteringskostnader på inntil kr ,-. De arbeider som er medtatt i kalkulasjonen er: 1. Utvendig maling av bygningen 2. Rehabilitering av vinduer 3. Innvendig rengjøring av tak, vegger og altertavle 4. Maling av benker, seter, gulv, vinduer og vegger innvendig 5. Konservering av benkevanger og skulpturer 6. Prosjekt og byggeledelse samt nødvendige konsulenter i forhold til konservering og maling er medtatt. Vedlagte oversikter og kalkyler viser mer detaljert omfanget av arbeidene. Arbeidene er tenk delt opp i utvendige og innvendige arbeider og kan derfor deles tidsmessig for å utnytte årstidsvariasjoner og de forskjellige fagkunnskapene som er nødvendig for å kunne utføre jobbene. Det vil være nødvendig å stenge kirken for kortere perioder mens de innvendige arbeidene utføres. Dette gjelder særlig ved rengjøring og utbedring av tak og vegger i kirken pga behovet for stillaser under arbeidet. Dette vil bli søkt gjennomført i stillere perioder og i samarbeid med Kirkevergen. Alternativer: Alternativer for gjennomføring er vurdert i løpet av planleggingsfasen og man har her kommet fram til det som trolig vil gi det beste resultatet ut fra at man ønsker å foreta minst mulig unødvendige inngrep i bygningen og at man vil beholde mest mulig av opprinnelige malingsflater innvendig. Det er 12 år siden bygningen ble malt utvendig og linoljemaling har en nedbrytningstid på ca år, så det er tidsmessig riktig å utføre utvendig maling i løpet av året. Det er derfor ikke et alternativ å utelate utvendig maling. Miljømessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser er ingen ut over nedbryting av vaskemidler som brukes i renseoppgavene. Linoljemaling, som vil bli benyttet utvendig er biologisk nedbrytbar. Økonomiske konsekvenser: Kalkylene for nødvendige arbeider er på kr ,- og finansieres gjennom låneopptak. Staten har gjennom Husbanken en rentekompensasjonsordning for finansiering av rehabilitering og vedlikehold av fredede kirkebygg og Drøbak kirke kommer inn under denne ordningen. Søknaden er innvilget og arbeidene må igangsettes senest innen 18 måneder og ferdigstilles senest innen 3 år etter at søknaden er innvilget. Detaljeringen er kommet så langt at utsendelse av anbudspapirer kan skje kort tid etter vedtak i saken. Drøbak kirke har stort behov for en oppgradering av det malte interiør og utvendig maling. Rådmann anbefaler derfor at man utnytter den rentekompensasjonsordningen som eksisterer for fredede kirkebygg og gjennomfører arbeidene i henhold til planen.

12 Sak 52/12 Medbestemmelse: Andre er ikke anmodet om å uttale seg i saken. Konklusjon: 1. Arbeidene igangsettes i henhold til framlagte planer innenfor en kostnadsramme på 5,3 mill kroner. 2. Kostnadene finansieres ved låneopptak og kommunen benytter seg at tilsagnet om rentekompensasjon for istandsetting av kirker. Kompensasjon tilfaller Frogn kommune. Rådmannen i Frogn, Harald Hermansen Vedlegg: Vedlegg 01 Tilsagn rentekompesnasjon Vedlegg 02 Søknad rentekompensasjon Vedlegg 03 Kalkulasjon av arbeider Vedlegg 04 Notat fra befaring Vedlegg 05 Utvendig maling av kirken Vedlegg 06 Restaurering av 3 statuer Vedlegg 07 Rehabilitering av interiør Vedlegg 08 Rehabilitering av forgylt felt på ekstriør Vedlegg 09 Rehabilitering av interiør Kalkyle Vedlegg 10 Oppsummering kalkyle rehab Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

13 Sak 53/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 53/12 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OSCARSBORG AKUSTISKE FESTIVAL Saksbehandler: Pål Mørk Arkivsaksnr.: 12/1201 Løpenr.: 9795/12 Arkiv: 256 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 41/ Kommunestyret 61/ Formannskapet 53/ Kommunestyret 88/ INNSTILLING: 1. Frogn kommune stiller inntil kr i underskuddsgaranti for arrangementet Oscarsborg akustisk festival. SAKSUTREDNING: Sammendrag Selskapet Oscarsborg Akustiske AS søker kommunen om underskuddsgaranti på inntil kr for musikkfestival på Oscarsborg festning. Arrangementet avvikles over to dager, 6 og 7 juli. Det nyopprettete aksjeselskapet, som består av Oscarsborg Spa og Hotel, Mentometer AS, Haaland, Eidsvåg & Strøm, vil stå som arrangør av festivalen. De sistnevnte to selskapene er profesjonelle konsertarrangører, med lang erfaring som konsert/festival arrangører. Under henvisning til punkt en og to i retningslinjene for underskuddstilsagn for kulturarrangementer (se vedlegg), faller arrangøren i utgangspunktet med dette utenfor rammen for å motta støtte. Rådmannen tolker likevel teksten slik at det neppe har vært meningen å ramme arrangementer som dette der organisering skjer gjennom et selskap spesielt opprettet for formålet. Rådmannen legger til grunn at retningslinjene må forstås slik at det er arrangementer som ledd i en ordinær virksomhet som rammes av forbudet. Ambisjonen for selskapet er å befeste festivalen som en viktig og solid aktør, og en aktiv bidragsyter til kulturlivet i Drøbak og regionene rundt. Målet er at festivalen innen 2-3 år skal være en levedyktig og annerledes festival, som står

14 Sak 53/12 på egne bein både økonomisk og organisatorisk. Selskapet ønsker også at festivalen skal komme lokal kultur, ungdomsarbeid og frivillige organisasjoners arbeid til gode. En rekke av de aller beste norske artistene er allerede booket inn for sommerens festival, og målgruppen til konsertene er et voksent publikum. Det tilbys også et eget arrangement for barn, «Barnas Borg». Det arbeides målrettet med å få nasjonal mediadekning til festivalen. Bakgrunn for saken Iniativtaker Hans Petter Haaland bor i Drøbak, har erfaring fra festivaler, konserter og events, og ønsker å utvikle Oscarsborg akustiske festival til Norges hyggeligste festival. Sammen med kolleger har han kartlagt utfordringene ved en akustisk festival på Oscarsborg, og etter flere samtaler med Forsvarsbygg og Oscarsborg hotelldrift ble planene materialisert. Arrangøren mener nærområdet er stort nok til å gjøre festivalen til en mellomstor, norsk festival med rundt besøkende hver dag. Festivalen skal være akustisk, det vil si et begrenset volum på lydanlegg, og samtidig benytte den helt spesielle akustikken i selve borgen til å lage et unikt akustisk konsept som ikke finnes andre steder. Med klangen fra borgen er det uante muligheter for å lage helt spesielle konserter med artister man tradisjonelt ser i helt andre formater. De håper å kunne utvikle konseptet til andre årstider, og etter hvert presentere egne bestillingsverk, skrevet spesielt med tanke på akustikken i borggården. Selskapet har brukt mye tid på å innhente informasjon og erfaringer fra andre konsertarrangører på Oscarsborg, og står godt rustet i forhold til logistikk og transport av publikum til og fra øya. Kommunens egne retningslinjer for underskuddsgaranti: Underskuddstilsagn kan innvilges til åpne kulturarrangementer i Frogn. Gjelder alle frivillige lag og foreninger i Frogn, og andre ikkekommersielle grupper/kulturaktører. Underskuddstilsagn kan ikke søkes til tiltak/aktiviteter som kan betraktes som organisasjonens ordinære drift/virksomhet. Beregningen av tilskuddet tar utgangspunkt i arrangementsbudsjett. I budsjettet kan tas med utgifter til:

15 Sak 53/12 Honorar, reise og opphold for artister, leie av lokaler, markedsføringsutgifter, mv. Utgifter til servering, premiering og administrasjon skal ikke med i kostnadsrammen. Underskuddstilsagn kan innvilges for inntil 50 % av brutto budsjett. Det må sendes inn rapport og regnskap innen 1 mnd. etter arrangementet. Alternativer: 1. Som innstilling 2. Frogn kommune gir underskuddsgaranti til Oscarsborg akustiske, begrenset til å dekke 50% av et underskuddet på inntil kroner. 3. Frogn kommune avslår søknaden om underskuddsgaranti for Oscarsborg akustiske festival. Miljømessige konsekvenser Miljømessig vil festivalen bety økt besøk til Drøbak, noe som igjen vil kunne gi økt omsetning i butikkene. Et forventet besøkstall på mennesker hver dag vil også øke behovet for parkering både i og utenfor sentrum. Rådmannen foreslår at Seierstens-området blir knutepunktet for gjesteparkering, og at området skiltes godt. Arbeidet utføres av Frogn kommune. Økonomiske konsekvenser: Det omsøkte beløpet er for stort til å dekkes gjennom kommunal kulturstøtte. Dersom garantien utløses skal den dekkes av disposisjonsfondet. Økt trafikk og publikumstilstrømning kan skape behov for styrking av enkelte kommunale tjenester i forhold til logistikk. Alternativ 1: Rådmannen mener kommunens egne regler for underskuddsgaranti kan tolkes på ulike måter. Dersom Frogn kommune velger å tolke reglene i henhold til rådmannens vurdering i sammendraget, kan dette underbygges som følger:

16 Sak 53/12 Akershus fylke har valgt Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn i Akershus. Frogn kommune er med i en komite, hvor også Forsvarsbygg er representert, som har sett på framtidige muligheter for økt aktivitet på festningen. Det er laget en mulighetsstudie omkring temaet. Etablering av en stor musikkfestival er i tråd med så vel dette arbeidet som det pågående arbeidet Frogn kommune har med å få flere turister til kommunen. En stor musikkfestival hvor noen av beste norske artistene innenfor genren det satses på kommer til Drøbak, vil forhåpentligvis gi positive synergier for kommunen. Både når det gjelder økt handel og omdømme. Rådmannen ser derfor positivt på at Oscarsborg festning, Gamle Drøbak og Frogn kommune blir synliggjort gjennom en festival som dette. Både Akershus fylke og Frognskommune vil til høsten behandle en sak omkring framtidig satsning på Oscarsborg festning. I denne forbindelsen vil rådmannen vurdere å legge fram en sak om det er aktuelt å justere ordlyden i regelverket for underskuddstilsagn, slik at ønskelige aktiviteter blir lagt til festningen. Alternativ 2: Rådmannen avslår søknaden Konklusjon: Som alternativ 1 og 2. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Søknad fra Oscarsborg akustisk Reglement for underskuddstilsagn Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

17 Sak 54/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 54/12 SKISSEPROSJEKT FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Bjørn Nordvik Arkivsaksnr.: 12/1059 Løpenr.: 9688/12 Arkiv: 614 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet / Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne / Arbeidsmiljøutvalget / Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 41/ Formannskapet 54/ Kommunestyret 73/ INNSTILLING: a) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette forprosjektering og gjennomføring av prosjekt Flerbrukshus, i tråd med vedlagte skisser og innenfor en økonomisk ramme på 62 millioner kroner. b) Det bevilges 27 millioner kroner i tillegg til allerede bevilget beløp til prosjektet. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. c) Det forutsettes at kirkens og kulturenhetens behov for kontorlokaliteter ivaretas i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. d) Rådmannen bes fremme egen sak knyttet til omstigningssted for buss utenom gjennomføringen av dette prosjektet. Det avsettes areal til dette formålet i tråd med vedlagt situasjonsplan. e) Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kirkelige fellesråd knyttet til eierskap og drift av flerbrukshuset. f) Rådmannen gis fullmakt til å etablere en faglig utsmykningskomite i nært samarbeid med Frogn kirkelige fellesråd og Frogn kulturråd. g) Rådmannen gis fullmakt til å søke å finne parkeringsløsninger med aktører som eier parkeringsareal i nærliggende områder når egen opparbeidet parkeringskapasitet på 70 plasser ikke er tilstrekkelig. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret har vedtatt at flerbrukshuset skal etableres på brannstasjonstomta. I denne saken fremmes forslag til skisseprosjekt. Hovedmålet i et skisseprosjekt er å få stadfestet hva som skal bygges gjennom et romprogram, visualisert gjennom skisser samt sikre at de økonomiske rammene blir avklart og slik at premissene for forprosjektering og gjennomføring er tydelige.

18 Sak 54/12 Det anbefalte forslaget til flerbrukshus er planlagt å huse: - Kirkelige arrangementer og aktiviteter. - Livssynsnøytrale arrangementer og aktiviteter. - Kulturelle arrangementer og aktiviteter tilrettelagt for alle aldersgrupper. - Arrangementer/aktiviteter i regi av eldresenteret, frivilligsentralen, kulturskolen, frivillige lag og foreninger. - Kontorlokaliteter for kirken og kulturenheten. - Konferanser, messer, større og mindre møter etc for offentlige og private aktører. - Private selskaper og arrangementer. Skisseprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Frogn kirkelig fellesråd, Frogn kulturråd, Frogn eldresenter og Frogn frivilligsentral. Basert på den prosessen som har vært gjennomført og i henhold til de tilrådinger som er gitt anbefaler rådmannen at det bygges et flerbrukshus i tråd med vedlagte skisser (alternativ 3) og med en økonomisk ramme på 62 millioner kroner. Rådmannen har ved sin innstilling lagt avgjørende vekt på at flerbrukshuset er utformet på en slik måte at det vil bli en arena for hele kommunens befolkning. En avgjørende faktor for at dette skal kunne oppnås er at rommene har en variasjon i størrelse og utforming slik at det kan være mulig å gjennomføre et mangfold av arrangementer og aktiviteter der. I selve utformingen av flerbrukshuset har den viktigste faktoren vært å få etablert en storsal for fleksibel bruk. Totalt vil flerbrukshuset på det meste gi sitteplasser, i tillegg kommer kapasiteten i kapellet med plasser. Det er gjennomført konstruktive samtaler med biskopen med tanke på å sikre ivaretakelse av kirkelovens 21. Det er lovet en uttalelse omkring dette forholdet senest 1. juni slik at denne foreligger i forkant av den politiske behandlingen. Problemstillingene knyttet til omstigningssted for buss bør avklares utenom gjennomføringen av dette prosjektet, men det avsettes areal til dette formålet i tråd med vedlagt situasjonsplan. Dersom prosjektet vedtas videreført i juni 2012 kan offisiell åpning finne sted i desember Det forutsetter imidlertid at anbudene ift en totalentreprise er innenfor vedtatte økonomiske rammer. Dersom prosjektet videreføres bør rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kirkelige fellesråd knyttet til eierskap og drift av flerbrukshuset. Rådmannen bør videre gis fullmakt til å etablere en faglig utsmykningskomite i nært samarbeid med Frogn kirkelige fellesråd og Frogn kulturråd. Rådmannen bør gis fullmakt til å søke å finne parkeringsløsninger med aktører som eier parkeringsareal i nærliggende områder når egen opparbeidet parkeringskapasitet på 70 plasser ikke er tilstrekkelig. Bakgrunn for saken: Dette prosjektet har sin opprinnelse i de forpliktelser kommunen påtok seg i forbindelse med etablering av ny kirke i 1998, etter brannen i Frogn kirke, og dispensasjon gitt i forbindelse med gjenoppbyggingen på grunnmuren til den gamle kirken. Dette medfører at dette prosjektet er underlagt formelle krav og forpliktelser i forbindelse med den kirkelige delen av prosjektet som må innfris. Flerbrukshuset på brannstasjonstomta er et nytt prosjekt, som

19 Sak 54/12 erstatter det tidligere prosjektet med flerbrukskirke på trekanttomta. Kommunestyret vedtok i møte 5. september 2011 (sak 86/2011): 1. Flerbrukshus etableres på Brannstasjonstomta 2. Rådmannen gis i oppdrag å prosjektere iht prosjektgruppens anbefaling alternativ Rådmannen bes å fremlegge framdriftsplan i neste kommunestyremøte 4. Rådmannen bes om å arbeide videre med etablering av et bussknutepunkt på brannstasjonstomta i tråd med framlagte skisser I kommunestyrets møte (sak 112/2011) ble det vedtatt å ta rådmannens fremdriftsplan til orientering og at planlegging, vedtak og bygging av flerbrukshus søkes gjennomført på tre år. På grunnlag av dette vedtaket har Frogn kommune etter konkurranse engasjert Hansen & Bjørndal arkitekter i utformingen av et skisseprosjekt. Hovedmålet i et skisseprosjekt er å få stadfestet hva som skal bygges gjennom et romprogram, visualisert gjennom skisser samt sikre at de økonomiske rammene blir avklart og slik at premissene for forprosjektering og gjennomføring er tydelige. Alternativer: Alternativ 1 a) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette forprosjektering og gjennomføring av prosjekt Flerbrukshus, i tråd med vedlagte skisser (alternativ 1) og innenfor en økonomisk ramme på 55 millioner kroner. b) Det bevilges 20 millioner kroner i tillegg til allerede bevilget beløp til prosjektet. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. c) Rådmannen bes om å fremme egen sak om hvordan kirkens behov for kontorlokaliteter skal ivaretas utenom dette prosjektet. d) Rådmannen bes fremme egen sak knyttet til omstigningssted for buss utenom gjennomføringen av dette prosjektet. Det avsettes areal til dette formålet i tråd med vedlagt situasjonsplan. e) Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kirkelige fellesråd knyttet til eierskap og drift av flerbrukshuset. f) Rådmannen gis fullmakt til å etablere en faglig utsmykningskomite i nært samarbeid med Frogn kirkelige fellesråd og Frogn kulturråd. g) Rådmannen gis fullmakt til å søke å finne parkeringsløsninger med aktører som eier parkeringsareal i nærliggende områder når egen opparbeidet parkeringskapasitet på 70 plasser ikke er tilstrekkelig. Alternativ 2 a) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette forprosjektering og gjennomføring av prosjekt Flerbrukshus, i tråd med vedlagte skisser (alternativ 2) og innenfor en økonomisk ramme på 55 millioner kroner. b) Det bevilges 20 millioner kroner i tillegg til allerede bevilget beløp til prosjektet. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. c) Det forutsettes at kirkens behov for kontorlokaliteter ivaretas i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer