MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:"

Transkript

1 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. CA KL ÅPEN HALVTIME OG ORIENTERINGER ÅPEN HALVTIME Det avsettes inntil ½ time med spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke adgang til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som skal behandles i møtet. ORIENTERINGER: Muntlige: Handlingsprogrammet , orientering ved rådmannen Orientering ved ordfører Orientering ved rådmannen:

2 SAKLISTE Type 49/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLER - FORMANNSKAPET 2012 Side 50/12 REGNSKAP OG ÅRSMELDING /12 1. TERTIALRAPPORT /12 VEDLIKEHOLD DRØBAK KIRKE FINASIERING OG IGANGSETTING AV ARBEIDER 53/12 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OSCARSBORG AKUSTISKE FESTIVAL 54/12 SKISSEPROSJEKT FLERBRUKSHUS 55/12 DRIFT AV ULLERUD BOFELLESSKAP 56/12 REVISJON AV GODTGJØRINGSREGLEMENTET /12 ØKT BEHOV FOR SYKEHJEMSPLASSER 58/12 STØTTE TIL NETTSIDER "FINN I FROGN" FRA FROGN NÆRINGSRÅD KOMMUNEPLANEN FOR FROGN KOMMUNE I EGET HEFTE EVENTUELT Drøbak 1. juni 2012 Thore Vestby Ordfører

3 Sak 49/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 49/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLER - FORMANNSKAPET 2012 Saksbehandler: Asle Moe Arkivsaksnr.: 12/578 Løpenr.: 9852/12 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 49/ INNSTILLING: Protokoll fra møtet i Formannskapet godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møtet i Formannskapet legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn, Vedlegg: Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

4 Sak 50/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 50/12 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2011 Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 12/1145 Løpenr.: 9333/12 Arkiv: 210 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Administrasjonsutvalget / Eldrerådet 17/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 11/ Arbeidsmiljøutvalget 21/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 77/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 39/ Formannskapet 50/ Kommunestyret 76/ INNSTILLING: Formannskapet: 1. Det framlagte regnskapet for 2011 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Overskuddet i investeringsregnskapet på kroner avsettes til ubundet kapitalfond. 4. Årsmeldingen for 2011 vedtas. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering SAKSUTREDNING: SAKSUTREDNING Sammendrag: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap og årsmelding vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på 19,5mill kroner. Driftsregnskapet etter bruk og avsetninger av fond viser et overskudd på 8,2mill kroner.

5 Sak 50/12 I henhold til kommuneloven er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i sak om regnskap og årsmelding. Innstillingen er derfor delt. Bakgrunn for saken I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap (vedlegg 1) og årsmelding (vedlegg 2) vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Utover sammendraget er den økonomiske situasjonen ytterligere beskrevet i årsmeldingen, jf. vedlegg 2: Vedlegg 2 gir en oversikt over investeringsprosjektene. Vedlegg 3 i årsmeldingen gir en oversikt over alle kommunestyrevedtak for 2011 og status i forhold til oppfølging av vedtakene. Egen KOSTRA rapport vil etter planen foreligge i uke 25. Revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse: Beretningen er vedlagt og inneholder ingen merknader eller presiseringer, jf. vedlegg 3. Overskudd/underskudd: Det foreslås at overskuddet i driftsregnskapet kroner avsettes til disposisjonsfond. Utvalgene skal ta årsmelding og regnskap til orientering formannskapet innstiller til kommunestyret. Alternativer: På bakgrunn av revisjonsberetningen kan ikke rådmannen se at det er noen grunn til at kommunestyret ikke skal fastsette det framlagte regnskapet som Frogn kommunes regnskap. Miljømessige konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Ingen spesielle forhold til vurdering. Konklusjon: Det framlagte regnskapet fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap for Overskuddet i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. Overskuddet på investeringer avsettes til ubundet kapitalfond Årsmeldingen for 2011 tas til orientering. Rådmannen i Frogn, 20. mai 2012 Harald Karsten Hermansen

6 Sak 50/12 rådmann Vedlegg: 1. Regnskap 2011 Trykket separat 2. Årsmelding 2011 Trykket separat 3. KOSTRA-rapport - Vil først foreligge i uke Revisjonsberetning fra Follo Distriktsrevisjon 5. Behandling i Kontrollutvalget - vedtak. Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

7 Sak 51/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 51/12 1. TERTIALRAPPORT 2012 Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Arkivsaksnr.: 12/1153 Løpenr.: 9646/12 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 78/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 40/ Administrasjonsutvalget / Formannskapet 51/ Kommunestyret 77/ INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten. 3. Enheter med mer- eller mindreforbruk som ikke knytter seg til endringer i forutsetningene for rammen, vil få dette overført til Oppbygning av styringssystemet (bl.a. handlingsprogram, årsmelding og tertialrapporter) vurderes justert blant annet i lys av kommuneplanen Ved behov fremmer rådmannen sak til kommunestyret i årsskiftet 2012/2013. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat I vedtatt handlingsprogram er det budsjettert med et netto driftsresultat på 24,3 mill. kroner. Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 24,3 mill. kroner. Dette er det samme som opprinnelig budsjett. Årsakene til dette er i all hovedsak en forventning om økte inntekter på skatt og rammetilskudd og tilknytningsgebyr under VAR. Det forventes merforbruk på enkelte enheter, men samlet forventes det at enhetene leverer et mindreforbruk. Bruk av tidligere års avsetninger har også innvirkning på kommunens netto driftsresultat. Nærvær Sesongjustert sykefravær for mars er oppdatert og er nå noe over målet på 7 %. Tallene for april er fortsatt litt usikre og vil justeres i mai. Vi ser imidlertid en positiv utvikling i indikatoren og tror på et justert sykefravær for april, også etter oppdatering i mai, godt under sesongjustert mål på 7 prosent.

8 Sak 51/12 Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 24,3 mill. kroner. Dette er i tråd med budsjettet for Utviklingen i utgifter og inntekter viser at Frogn kommune fremdeles har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Rentenivået er fremdeles lavt, og forventes å holde seg lavt i hele Lønnsoppgjør Gjennomsnittlig årslønnsvekst anslås i revidert nasjonalbudsjett til 3,75 %. Dette utgjør ca. 13 mill. kroner for Frogn kommune og det er satt av ca. 2,5 mill. kroner for lite til å dekke oppgjøret. Revidert nasjonalbudsjett Lønnsveksten i norsk økonomi er nedjustert fra 4 % til 3,7 % i Rammen for lønnsoppgjøret til kommunesektoren er p.t. ikke avsluttet. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter er oppjustert med 2,3 milliarder kroner. Nye beregninger fra Kemneren i Follo viser at inntekter på skatt og rammetilskudd blir ca. 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Styringssystemet Det er behov for å vurdere om styringssystemet (blant annet handlingsprogram, årsmelding og tertialrapporter) er hensiktsmessig innrettet med tanke på å nå kommunens målsettinger som blant annet vil framkomme i kommuneplanen Rådmannen mener det bør startes et arbeid for å vurdere dagens styringssystem. Ved behov for politiske avklaringer legges det fram egen sak i årsskiftet 2012/2013. Alternativer: I vedlagt 1. tertialrapport 2012, avsnitt 5.2 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Alternativ 1 rådmannens innstilling. 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlagt tertialrapport Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport

9 Sak 51/12 Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune leverte i 2011 er netto driftsresultat på ca. 2,4 %. Dette er en vesentlig forbedring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 2,9 %. Netto driftsresultat forventes i tråd med budsjettet. Merinntekter på skatt og rammetilskudd (8,5 mill. kroner) og tilknytningsgebyr (2,5 mill. kroner) veier opp for forventede mindreinntekter på Samfunnsutvikling på ca. 2 mill. kroner og et samlet merforbruk for følgende enheter: Barnehager (1 mill. kroner), Drøbak skole ( kroner), Seiersten ungdomsskole ( kroner) og enhet for pleie og omsorg (1,05 mill. kroner). Det forventes at enhetene barnehager, Drøbak skole, Seiersten ungdomsskole og pleie og omsorg i institusjon vil måtte benytte deler av 2013 på å gå i balanse. Bruk av avsetninger er foreløpig budsjettert til ca. 7,6 mill. kroner, hvorav enhetenes samlede mindreforbruk fra 2011 utgjør ca. 5 mill. kroner, feil i grunnlaget for budsjettering av tilskuddet til private barnehager ca. 1 mill. kroner, merforbruk Seiersten ungdomsskole kroner og feil i rammen til Kulturskolen kroner. I tillegg anslås det økte finansutgifter og reduserte finansinntekter på ca. 1 mill. kroner. Det forventes at enhetene leverer et samlet mindreforbruk i 2012 på ca. 5 mill. kroner. Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 30. mai 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: 1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1 1. T Sak 12/1141 Revisjon av godtgjøringsreglementet 2012 Vedlegg 2 1. T Søknad fra Frogn kirkelige fellesråd Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

10 Sak 52/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 52/12 VEDLIKEHOLD DRØBAK KIRKE FINASIERING OG IGANGSETTING AV ARBEIDER Saksbehandler: Arne Krokeide Arkivsaksnr.: 12/1206 Løpenr.: 8573/12 Arkiv: 614 &46 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 52/ Kommunestyret 89/ INNSTILLING: 1. Arbeidene igangsettes i henhold til framlagte planer innenfor en kostnadsramme på 5,3 mill kroner. 2. Kostnadene finansieres ved låneopptak og kommunen benytter seg at tilsagnet om rentekompensasjon for istandsetting av kirker. Kompensasjon tilfaller Frogn kommune. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Bakgrunn for saken: Kommunestyret behandlet i sak 96/10 sak om vedlikehold av Drøbak kirke og vedtok følgende: Vedlikehold av Drøbak kirke prioriteres, prosjektet utredes i henhold til fylkeskonservatoren og det søkes om rentekompensasjon for inneværende år. Saken sluttbehandles når den er ferdig utredet. Driftsbygning og bårehus Frogn kirke rehabiliteres og utvides innenfor en ramme på kroner Det søkes rentekompensasjon for prosjektet. Kostnadene finansieres ved tidligere gitt bevilgning til Frogn kirkegård prosjekt nr For legges vedlikeholdet inn i TDF sin handlingsplan for vedlikehold av bygg. Siden vedtaket har arbeidet med å få definert omfang og utbedringsmetoder i forhold til Drøbak kirke pågått og i desember 2011 var man kommet så langt at dette var konkretisert og kalkulert og man kunne sende inn en søknad om rentekompensasjon for arbeidene. Nødvendige arbeider ble kalkulert til kr ,- for de mest omfattende arbeidene og dette ble lagt inn i søknaden.

11 Sak 52/12 Søknaden er nå behandlet i Husbanken og rentekompensasjon er gitt for rehabiliteringskostnader på inntil kr ,-. De arbeider som er medtatt i kalkulasjonen er: 1. Utvendig maling av bygningen 2. Rehabilitering av vinduer 3. Innvendig rengjøring av tak, vegger og altertavle 4. Maling av benker, seter, gulv, vinduer og vegger innvendig 5. Konservering av benkevanger og skulpturer 6. Prosjekt og byggeledelse samt nødvendige konsulenter i forhold til konservering og maling er medtatt. Vedlagte oversikter og kalkyler viser mer detaljert omfanget av arbeidene. Arbeidene er tenk delt opp i utvendige og innvendige arbeider og kan derfor deles tidsmessig for å utnytte årstidsvariasjoner og de forskjellige fagkunnskapene som er nødvendig for å kunne utføre jobbene. Det vil være nødvendig å stenge kirken for kortere perioder mens de innvendige arbeidene utføres. Dette gjelder særlig ved rengjøring og utbedring av tak og vegger i kirken pga behovet for stillaser under arbeidet. Dette vil bli søkt gjennomført i stillere perioder og i samarbeid med Kirkevergen. Alternativer: Alternativer for gjennomføring er vurdert i løpet av planleggingsfasen og man har her kommet fram til det som trolig vil gi det beste resultatet ut fra at man ønsker å foreta minst mulig unødvendige inngrep i bygningen og at man vil beholde mest mulig av opprinnelige malingsflater innvendig. Det er 12 år siden bygningen ble malt utvendig og linoljemaling har en nedbrytningstid på ca år, så det er tidsmessig riktig å utføre utvendig maling i løpet av året. Det er derfor ikke et alternativ å utelate utvendig maling. Miljømessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser er ingen ut over nedbryting av vaskemidler som brukes i renseoppgavene. Linoljemaling, som vil bli benyttet utvendig er biologisk nedbrytbar. Økonomiske konsekvenser: Kalkylene for nødvendige arbeider er på kr ,- og finansieres gjennom låneopptak. Staten har gjennom Husbanken en rentekompensasjonsordning for finansiering av rehabilitering og vedlikehold av fredede kirkebygg og Drøbak kirke kommer inn under denne ordningen. Søknaden er innvilget og arbeidene må igangsettes senest innen 18 måneder og ferdigstilles senest innen 3 år etter at søknaden er innvilget. Detaljeringen er kommet så langt at utsendelse av anbudspapirer kan skje kort tid etter vedtak i saken. Drøbak kirke har stort behov for en oppgradering av det malte interiør og utvendig maling. Rådmann anbefaler derfor at man utnytter den rentekompensasjonsordningen som eksisterer for fredede kirkebygg og gjennomfører arbeidene i henhold til planen.

12 Sak 52/12 Medbestemmelse: Andre er ikke anmodet om å uttale seg i saken. Konklusjon: 1. Arbeidene igangsettes i henhold til framlagte planer innenfor en kostnadsramme på 5,3 mill kroner. 2. Kostnadene finansieres ved låneopptak og kommunen benytter seg at tilsagnet om rentekompensasjon for istandsetting av kirker. Kompensasjon tilfaller Frogn kommune. Rådmannen i Frogn, Harald Hermansen Vedlegg: Vedlegg 01 Tilsagn rentekompesnasjon Vedlegg 02 Søknad rentekompensasjon Vedlegg 03 Kalkulasjon av arbeider Vedlegg 04 Notat fra befaring Vedlegg 05 Utvendig maling av kirken Vedlegg 06 Restaurering av 3 statuer Vedlegg 07 Rehabilitering av interiør Vedlegg 08 Rehabilitering av forgylt felt på ekstriør Vedlegg 09 Rehabilitering av interiør Kalkyle Vedlegg 10 Oppsummering kalkyle rehab Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

13 Sak 53/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 53/12 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OSCARSBORG AKUSTISKE FESTIVAL Saksbehandler: Pål Mørk Arkivsaksnr.: 12/1201 Løpenr.: 9795/12 Arkiv: 256 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 41/ Kommunestyret 61/ Formannskapet 53/ Kommunestyret 88/ INNSTILLING: 1. Frogn kommune stiller inntil kr i underskuddsgaranti for arrangementet Oscarsborg akustisk festival. SAKSUTREDNING: Sammendrag Selskapet Oscarsborg Akustiske AS søker kommunen om underskuddsgaranti på inntil kr for musikkfestival på Oscarsborg festning. Arrangementet avvikles over to dager, 6 og 7 juli. Det nyopprettete aksjeselskapet, som består av Oscarsborg Spa og Hotel, Mentometer AS, Haaland, Eidsvåg & Strøm, vil stå som arrangør av festivalen. De sistnevnte to selskapene er profesjonelle konsertarrangører, med lang erfaring som konsert/festival arrangører. Under henvisning til punkt en og to i retningslinjene for underskuddstilsagn for kulturarrangementer (se vedlegg), faller arrangøren i utgangspunktet med dette utenfor rammen for å motta støtte. Rådmannen tolker likevel teksten slik at det neppe har vært meningen å ramme arrangementer som dette der organisering skjer gjennom et selskap spesielt opprettet for formålet. Rådmannen legger til grunn at retningslinjene må forstås slik at det er arrangementer som ledd i en ordinær virksomhet som rammes av forbudet. Ambisjonen for selskapet er å befeste festivalen som en viktig og solid aktør, og en aktiv bidragsyter til kulturlivet i Drøbak og regionene rundt. Målet er at festivalen innen 2-3 år skal være en levedyktig og annerledes festival, som står

14 Sak 53/12 på egne bein både økonomisk og organisatorisk. Selskapet ønsker også at festivalen skal komme lokal kultur, ungdomsarbeid og frivillige organisasjoners arbeid til gode. En rekke av de aller beste norske artistene er allerede booket inn for sommerens festival, og målgruppen til konsertene er et voksent publikum. Det tilbys også et eget arrangement for barn, «Barnas Borg». Det arbeides målrettet med å få nasjonal mediadekning til festivalen. Bakgrunn for saken Iniativtaker Hans Petter Haaland bor i Drøbak, har erfaring fra festivaler, konserter og events, og ønsker å utvikle Oscarsborg akustiske festival til Norges hyggeligste festival. Sammen med kolleger har han kartlagt utfordringene ved en akustisk festival på Oscarsborg, og etter flere samtaler med Forsvarsbygg og Oscarsborg hotelldrift ble planene materialisert. Arrangøren mener nærområdet er stort nok til å gjøre festivalen til en mellomstor, norsk festival med rundt besøkende hver dag. Festivalen skal være akustisk, det vil si et begrenset volum på lydanlegg, og samtidig benytte den helt spesielle akustikken i selve borgen til å lage et unikt akustisk konsept som ikke finnes andre steder. Med klangen fra borgen er det uante muligheter for å lage helt spesielle konserter med artister man tradisjonelt ser i helt andre formater. De håper å kunne utvikle konseptet til andre årstider, og etter hvert presentere egne bestillingsverk, skrevet spesielt med tanke på akustikken i borggården. Selskapet har brukt mye tid på å innhente informasjon og erfaringer fra andre konsertarrangører på Oscarsborg, og står godt rustet i forhold til logistikk og transport av publikum til og fra øya. Kommunens egne retningslinjer for underskuddsgaranti: Underskuddstilsagn kan innvilges til åpne kulturarrangementer i Frogn. Gjelder alle frivillige lag og foreninger i Frogn, og andre ikkekommersielle grupper/kulturaktører. Underskuddstilsagn kan ikke søkes til tiltak/aktiviteter som kan betraktes som organisasjonens ordinære drift/virksomhet. Beregningen av tilskuddet tar utgangspunkt i arrangementsbudsjett. I budsjettet kan tas med utgifter til:

15 Sak 53/12 Honorar, reise og opphold for artister, leie av lokaler, markedsføringsutgifter, mv. Utgifter til servering, premiering og administrasjon skal ikke med i kostnadsrammen. Underskuddstilsagn kan innvilges for inntil 50 % av brutto budsjett. Det må sendes inn rapport og regnskap innen 1 mnd. etter arrangementet. Alternativer: 1. Som innstilling 2. Frogn kommune gir underskuddsgaranti til Oscarsborg akustiske, begrenset til å dekke 50% av et underskuddet på inntil kroner. 3. Frogn kommune avslår søknaden om underskuddsgaranti for Oscarsborg akustiske festival. Miljømessige konsekvenser Miljømessig vil festivalen bety økt besøk til Drøbak, noe som igjen vil kunne gi økt omsetning i butikkene. Et forventet besøkstall på mennesker hver dag vil også øke behovet for parkering både i og utenfor sentrum. Rådmannen foreslår at Seierstens-området blir knutepunktet for gjesteparkering, og at området skiltes godt. Arbeidet utføres av Frogn kommune. Økonomiske konsekvenser: Det omsøkte beløpet er for stort til å dekkes gjennom kommunal kulturstøtte. Dersom garantien utløses skal den dekkes av disposisjonsfondet. Økt trafikk og publikumstilstrømning kan skape behov for styrking av enkelte kommunale tjenester i forhold til logistikk. Alternativ 1: Rådmannen mener kommunens egne regler for underskuddsgaranti kan tolkes på ulike måter. Dersom Frogn kommune velger å tolke reglene i henhold til rådmannens vurdering i sammendraget, kan dette underbygges som følger:

16 Sak 53/12 Akershus fylke har valgt Oscarsborg festning som et kulturelt fyrtårn i Akershus. Frogn kommune er med i en komite, hvor også Forsvarsbygg er representert, som har sett på framtidige muligheter for økt aktivitet på festningen. Det er laget en mulighetsstudie omkring temaet. Etablering av en stor musikkfestival er i tråd med så vel dette arbeidet som det pågående arbeidet Frogn kommune har med å få flere turister til kommunen. En stor musikkfestival hvor noen av beste norske artistene innenfor genren det satses på kommer til Drøbak, vil forhåpentligvis gi positive synergier for kommunen. Både når det gjelder økt handel og omdømme. Rådmannen ser derfor positivt på at Oscarsborg festning, Gamle Drøbak og Frogn kommune blir synliggjort gjennom en festival som dette. Både Akershus fylke og Frognskommune vil til høsten behandle en sak omkring framtidig satsning på Oscarsborg festning. I denne forbindelsen vil rådmannen vurdere å legge fram en sak om det er aktuelt å justere ordlyden i regelverket for underskuddstilsagn, slik at ønskelige aktiviteter blir lagt til festningen. Alternativ 2: Rådmannen avslår søknaden Konklusjon: Som alternativ 1 og 2. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Søknad fra Oscarsborg akustisk Reglement for underskuddstilsagn Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTEN

17 Sak 54/12 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 54/12 SKISSEPROSJEKT FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Bjørn Nordvik Arkivsaksnr.: 12/1059 Løpenr.: 9688/12 Arkiv: 614 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet / Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne / Arbeidsmiljøutvalget / Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 41/ Formannskapet 54/ Kommunestyret 73/ INNSTILLING: a) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette forprosjektering og gjennomføring av prosjekt Flerbrukshus, i tråd med vedlagte skisser og innenfor en økonomisk ramme på 62 millioner kroner. b) Det bevilges 27 millioner kroner i tillegg til allerede bevilget beløp til prosjektet. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. c) Det forutsettes at kirkens og kulturenhetens behov for kontorlokaliteter ivaretas i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. d) Rådmannen bes fremme egen sak knyttet til omstigningssted for buss utenom gjennomføringen av dette prosjektet. Det avsettes areal til dette formålet i tråd med vedlagt situasjonsplan. e) Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kirkelige fellesråd knyttet til eierskap og drift av flerbrukshuset. f) Rådmannen gis fullmakt til å etablere en faglig utsmykningskomite i nært samarbeid med Frogn kirkelige fellesråd og Frogn kulturråd. g) Rådmannen gis fullmakt til å søke å finne parkeringsløsninger med aktører som eier parkeringsareal i nærliggende områder når egen opparbeidet parkeringskapasitet på 70 plasser ikke er tilstrekkelig. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret har vedtatt at flerbrukshuset skal etableres på brannstasjonstomta. I denne saken fremmes forslag til skisseprosjekt. Hovedmålet i et skisseprosjekt er å få stadfestet hva som skal bygges gjennom et romprogram, visualisert gjennom skisser samt sikre at de økonomiske rammene blir avklart og slik at premissene for forprosjektering og gjennomføring er tydelige.

18 Sak 54/12 Det anbefalte forslaget til flerbrukshus er planlagt å huse: - Kirkelige arrangementer og aktiviteter. - Livssynsnøytrale arrangementer og aktiviteter. - Kulturelle arrangementer og aktiviteter tilrettelagt for alle aldersgrupper. - Arrangementer/aktiviteter i regi av eldresenteret, frivilligsentralen, kulturskolen, frivillige lag og foreninger. - Kontorlokaliteter for kirken og kulturenheten. - Konferanser, messer, større og mindre møter etc for offentlige og private aktører. - Private selskaper og arrangementer. Skisseprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Frogn kirkelig fellesråd, Frogn kulturråd, Frogn eldresenter og Frogn frivilligsentral. Basert på den prosessen som har vært gjennomført og i henhold til de tilrådinger som er gitt anbefaler rådmannen at det bygges et flerbrukshus i tråd med vedlagte skisser (alternativ 3) og med en økonomisk ramme på 62 millioner kroner. Rådmannen har ved sin innstilling lagt avgjørende vekt på at flerbrukshuset er utformet på en slik måte at det vil bli en arena for hele kommunens befolkning. En avgjørende faktor for at dette skal kunne oppnås er at rommene har en variasjon i størrelse og utforming slik at det kan være mulig å gjennomføre et mangfold av arrangementer og aktiviteter der. I selve utformingen av flerbrukshuset har den viktigste faktoren vært å få etablert en storsal for fleksibel bruk. Totalt vil flerbrukshuset på det meste gi sitteplasser, i tillegg kommer kapasiteten i kapellet med plasser. Det er gjennomført konstruktive samtaler med biskopen med tanke på å sikre ivaretakelse av kirkelovens 21. Det er lovet en uttalelse omkring dette forholdet senest 1. juni slik at denne foreligger i forkant av den politiske behandlingen. Problemstillingene knyttet til omstigningssted for buss bør avklares utenom gjennomføringen av dette prosjektet, men det avsettes areal til dette formålet i tråd med vedlagt situasjonsplan. Dersom prosjektet vedtas videreført i juni 2012 kan offisiell åpning finne sted i desember Det forutsetter imidlertid at anbudene ift en totalentreprise er innenfor vedtatte økonomiske rammer. Dersom prosjektet videreføres bør rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kirkelige fellesråd knyttet til eierskap og drift av flerbrukshuset. Rådmannen bør videre gis fullmakt til å etablere en faglig utsmykningskomite i nært samarbeid med Frogn kirkelige fellesråd og Frogn kulturråd. Rådmannen bør gis fullmakt til å søke å finne parkeringsløsninger med aktører som eier parkeringsareal i nærliggende områder når egen opparbeidet parkeringskapasitet på 70 plasser ikke er tilstrekkelig. Bakgrunn for saken: Dette prosjektet har sin opprinnelse i de forpliktelser kommunen påtok seg i forbindelse med etablering av ny kirke i 1998, etter brannen i Frogn kirke, og dispensasjon gitt i forbindelse med gjenoppbyggingen på grunnmuren til den gamle kirken. Dette medfører at dette prosjektet er underlagt formelle krav og forpliktelser i forbindelse med den kirkelige delen av prosjektet som må innfris. Flerbrukshuset på brannstasjonstomta er et nytt prosjekt, som

19 Sak 54/12 erstatter det tidligere prosjektet med flerbrukskirke på trekanttomta. Kommunestyret vedtok i møte 5. september 2011 (sak 86/2011): 1. Flerbrukshus etableres på Brannstasjonstomta 2. Rådmannen gis i oppdrag å prosjektere iht prosjektgruppens anbefaling alternativ Rådmannen bes å fremlegge framdriftsplan i neste kommunestyremøte 4. Rådmannen bes om å arbeide videre med etablering av et bussknutepunkt på brannstasjonstomta i tråd med framlagte skisser I kommunestyrets møte (sak 112/2011) ble det vedtatt å ta rådmannens fremdriftsplan til orientering og at planlegging, vedtak og bygging av flerbrukshus søkes gjennomført på tre år. På grunnlag av dette vedtaket har Frogn kommune etter konkurranse engasjert Hansen & Bjørndal arkitekter i utformingen av et skisseprosjekt. Hovedmålet i et skisseprosjekt er å få stadfestet hva som skal bygges gjennom et romprogram, visualisert gjennom skisser samt sikre at de økonomiske rammene blir avklart og slik at premissene for forprosjektering og gjennomføring er tydelige. Alternativer: Alternativ 1 a) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette forprosjektering og gjennomføring av prosjekt Flerbrukshus, i tråd med vedlagte skisser (alternativ 1) og innenfor en økonomisk ramme på 55 millioner kroner. b) Det bevilges 20 millioner kroner i tillegg til allerede bevilget beløp til prosjektet. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. c) Rådmannen bes om å fremme egen sak om hvordan kirkens behov for kontorlokaliteter skal ivaretas utenom dette prosjektet. d) Rådmannen bes fremme egen sak knyttet til omstigningssted for buss utenom gjennomføringen av dette prosjektet. Det avsettes areal til dette formålet i tråd med vedlagt situasjonsplan. e) Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kirkelige fellesråd knyttet til eierskap og drift av flerbrukshuset. f) Rådmannen gis fullmakt til å etablere en faglig utsmykningskomite i nært samarbeid med Frogn kirkelige fellesråd og Frogn kulturråd. g) Rådmannen gis fullmakt til å søke å finne parkeringsløsninger med aktører som eier parkeringsareal i nærliggende områder når egen opparbeidet parkeringskapasitet på 70 plasser ikke er tilstrekkelig. Alternativ 2 a) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette forprosjektering og gjennomføring av prosjekt Flerbrukshus, i tråd med vedlagte skisser (alternativ 2) og innenfor en økonomisk ramme på 55 millioner kroner. b) Det bevilges 20 millioner kroner i tillegg til allerede bevilget beløp til prosjektet. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. c) Det forutsettes at kirkens behov for kontorlokaliteter ivaretas i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015:

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015: Saksutskrift Kulturstøtte 2015 Saksbehandler: Elisabeth Seljevold Fladmoe Saksnr.: 15/00939-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6/15 21.04.2015 Hovedutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 3 Kommunestyre MØTEINNKALLING 3 Møtetid: 04.05.2015 kl. 18:00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer