Oslo kommune Trafikketaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Trafikketaten"

Transkript

1 Oslo kommune Trafikketaten Årsberetning 2003

2 Årsberetning 2003 Innhold Forord av direktør Jon Fodstad 3 Organisasjonsstruktur 4 Hva gjør Trafikketaten? 5 Trafikketatens arbeidsområder 6 Trafikksikkerhet og skolebarn 8 Service og veiledning overfor publikum 10 Dette skjedde i Bymiljø 13 Mål og resultater 14 2

3 Et begivenhetsrikt år 2003 har vært et begivenhetsrikt år for Trafikketaten. 16. juni flyttet vi inn i splitter nye lokaler i Schweigaards gate 34, som er en del av Landbrukets Hus. Vi har fått samlet vår virksomhet i ett hus, tilpasset våre formål i nært samarbeide med arkitekten. Via vårt kundesenter tar vi i mot publikum på en profesjonell måte. I motsetning til tidligere er lokalene tilpasset forflytningshemmede. Vi trives i vårt nye hus. Oslo kommune har lenge etterspurt en lovendring som gjør det enklere å fjerne bilvrak fra byens gater. 20. juni kom forskriften som setter forbud mot å parkere registreringspliktige kjøretøy lenger enn 14 dager på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlig trafikkskilt. Forskriften trådte i kraft straks. Det innebar at vi kunne starte håndhevingen 21. juli. Til stor glede for de mange som irriterer seg over bilvrakene i Oslos gater. 17. mai kledde Oslo seg i sin fineste stas. Løvtrærne sto lysegrønne, frukttrærne blomstret, flaggene vaiet, innbyggerne tok på seg finklærne og, ikke minst, gatene var rengjort. Det siste hadde ikke vært mulig uten stor innsats av våre trafikkbetjenter. Til tross for at forbudskiltene ble satt ut i god tid og Samferdselsetaten og Trafikketaten brukte pressen og Internett, glemte mange å flytte bilen. Selv om Vårrengjøringen skjer hvert eneste år til samme tid. Politiet har lenge hatt sine syklende betjenter. Sommeren 2003 fikk vi våre. Som en prøveordning kjøpte vi inn fem sykler. Det ble en umiddelbar suksess. Trafikkbetjentene trivdes på tohjulingen og publikum tok vel i mot dem. Prøveordningen gjøres permanent og vi kjøper inn flere sykler. Det gleder en ivrig syklists hjerte søkte Oslo kommune Kommunal- og regionaldepartementet om å drive forsøk med kommunal oppgavedifferensiering for å bekjempe aktivt forsøpling av offentlige uterom. I sitt svarbrev av godkjente departementet delvis søknaden. Det innebar blant annet at kommunen fikk myndighet til å håndheve enkelte bestemmelser i politivedtekter for Oslo. Det gjelder forbud mot forsøpling, ulovlige plakater og reklameskilt samt gårdeiers plikt til renhold og snørydding. Fra kommunens side var det en klar forutsetning at myndigheten skulle utøves av trafikkbetjentene. Av den grunn ble forberedelsene gjort av Trafikketaten i samarbeid med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Det ble utarbeidet forslag til vedtekter, som ble vedtatt av bystyret 11. februar 2004 og stadfestet av Kommunal- og regionaldepartmentet 26. februar. 4. mars ble vedtektene kunngjort i Norsk Lovtidend som forskrift. 13. april startet håndhevingen. Dette er en forsøksordning som gjelder til 31. desember 2007 og er et viktig bidrag i kampen for et renere Oslo. De grønne capsene som Trafikketaten deler ut til førsteklassingene er fortsatt like populære. Selv hadde jeg sammen med byråd Hilde Barstad gleden av å sette caps på hodet til førsteklassingene på Uranienborg skole. Det var en spesiell opplevelse for meg, siden det var 50 år siden jeg gikk ut av denne skolen. Som tidligere prioriterte vi trafikksikkerhet på skoleveien, spesielt i forbindelse med skolestart. Vi la særlig vekt på at barna skulle gå eller sykle til skolen, istedenfor å bli kjørt av foreldrene. Fortsatt er det alt for få som bruker refleks i mørket. Derfor fulgte vi tradisjonen og delte ut refleks til alle førsteklassingene. I tillegg satset vi sterkt på å få andre til å bruke refleks. Sammen med Oslo Trafikksikkerhetsutvalg, Samferdselsetaten m.fl. arrangerte vi refleksdag og bedriftskonkurranse, der det vanket en flott premie til den bedrift, som hadde flest refleksbrukere. Endelig skal vi få en permanent inntauingstomt. Høsten 2003 fattet bystyret vedtak om å flytte tomten fra vårt midlertidige anlegg i Sognsveien til en innendørs hall i Ulvenveien. Det blir en klar miljømessig forbedring. Vi gleder oss til å ta den nye tomten i bruk sommeren Jon Fodstad 3

4 Planseksjonen Informasjonsseksjonen ITseksjonen Driftsseksjonen Kontrollseksjonen Klagebehandlings- seksjonen Trafikkopplæringsseksjonen Økonomiseksjonen Parkeringsanleggseksjonen Personalseksjonen Jon Fodstad direktør Teknisk avdeling Bjørn Løken avdelingsdirektør Parkeringsavdelingen Alf-Arne Iversen avdelingsdirektør Samfunnskontaktavdelingen Anne Louise Haave avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen John Toverød avdelingsdirektør Organisasjonsstruktur i Trafikketaten 4 Årsberetning 2003

5 Hva gjør Trafikketaten? Trafikk- og parkeringsveiledning Veiledning om vegtrafikklovgivningen, praktisk trafikk og parkering. Administrasjon av system for parkeringsvisning til de private parkeringshusene innenfor Ring 1 i Oslo. Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene Ileggelse av gebyr og tilleggsavgift samt borttauing av kjøretøy er virkemidler for å oppnå sikkerhet, fremkommelighet og god sirkulasjon. Parkeringsplanlegging, prosjektering og bygging Trafikketaten planlegger og utreder byens parkeringstilbud og er ansvarlig for etablering av kommunale parkeringsplasser på og utenfor gategrunn. Drift av parkeringsplasser Etaten sørger for renhold, snørydding og vedlikehold av rundt parkeringsplasser. Det legges stor vekt på at feil på betalingsautomater rettes raskest mulig. Drift av inntauingstomt Trafikketatens inntauingstomt er åpen for utlevering av biler hele døgnet. Etaten flytter til nytt inntauingsanlegg sommeren Klagebehandling Trafikketaten fatter vedtak i klagesaker vedrørende gebyr og tilleggsavgifter og forbereder klagesaker til tingretten. Etaten kan også gi dispensasjon fra maksimaltiden på avgiftsparkering. Tillatelsen har følgende begrensninger: Den gjelder håndverkere og andre næringsdrivende, har begrenset tidsrom (inntil tre måneder) og gjelder for et begrenset geografisk område (gateadresse, kvartal eller lignende). Parkeringstillatelsen må forhåndsbetales. Ekstern og intern informasjon Etaten legger stor vekt på å gi god informasjon til publikum og egne ansatte. Hvorfor parkeringsregulering? Byrådets mål med parkeringsregulering og håndhevelse i Oslo er å skape en trafikksikker og ryddig parkeringssituasjon i byen, effektiv utnyttelse av offentlige parkeringsanlegg samt å sørge for fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel til å regulere biltrafikk og for å legge til rette for god og rask fremkommelighet for kollektivtrafikken. Trafikketaten administrerer et tilbud på 5858 avgiftsbelagte parkeringsplasser over hele byen. I tillegg har etaten ansvaret for 1077 fritidsparkeringsplasser og 368 innfartsparkeringsplasser i tilknytning til T-bane-og jernbanestasjoner. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte. Etaten har også ansvar for byens 808 parkeringsplasser for forflytningshemmede. Parkeringsdispensasjoner Etaten gir parkeringsdispensasjoner for forflytningshemmede. Det er utstedt parkeringstillatelser for forflytningshemmede i Oslo. 5

6 Trafikketatens arbeidsoppgaver Trafikketaten arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker by med god fremkommelighet for alle trafikantgrupper og tilstrekkelig antall tilgjengelige parkeringsplasser. En oppgave er å sørge for best mulig sirkulasjon på parkeringsplasser, slik at søketrafikken blir minst mulig. Et virkemiddel for å nå disse målene, er effektiv kontroll av parkering på gategrunn og avgiftsparkeringsplasser. Oslo kommune er av Samferdselsdepartementet delegert myndighet til parkeringshåndheving i medhold av vegtrafikkloven. Trafikketaten er tillagt denne oppgaven innenfor Oslo kommune og overtok ansvaret for parkeringshåndhevingen 1. juli Politiet er skiltmyndighet. Lovgrunnlag Trafikketaten arbeider etter følgende regler og forskrifter: " Vegtrafikkloven " Trafikk- og skiltreglene " Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr " Forskrift om parkering for forflytningshemmede " Samferdselsplanen " Politivedtekter for Oslo " Skolestyrevedtak av 1953, L 97 (Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen) " Formannskapsvedtak om containerutplassering " Diverse fullmakter Etaten har ansvaret for utstedelse av parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Trafikketaten er teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Etaten arbeider aktivt for å skape sikre skoleveier. Les mer på side 8. Trafikketaten legger stor vekt på service og veiledning overfor publikum. Les mer om vårt servicearbeid på side 10. Økonomiske rammebetingelser Bystyret avgjør parkeringsavgiftens størrelse, mens størrelsen på gebyr og tilleggsavgifter fastsettes av Samferdselsdepartementet. Inntektene fra håndhevelsen og avgiftsparkeringen tilfaller kommunen, og overskuddet fra virksomheten overføres til parkeringsfondet, som blant annet benyttes til investeringer i samferdselstiltak i tråd med retningslinjer gitt av bystyret. 6

7 Vi arbeider for sikkerhet og flyt i Oslotrafikken og en ren by Trafikksikkerhet og fremkommelighet Trafikk og parkeringsveiledning Parkeringsplasser, tilgjengelighet og bymiljø Arbeidsmiljø og service " Forebygge personskader " Imøtekomme brukernes " Sørge for tilstrekkelig " Være en lærende og materielle skader i trafikken. behov for trafikk- og parkeringsveiledning. sirkulasjon på offentlige parkeringsplasser. organisasjon med vekt på likeverd og mangfold. " Forebygge parkering " Utvikle etatens tjenester " Bidra til at bymiljøet " Være en arbeidsplass som reduserer fremkommeligheten for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, varetransport og andre trafikanter. " Sikre barns skolevei. " Være kommunens i henhold til Nye Oslo. forbedres samt redusere forurensning i henhold til miljøplanen og politivedtektene i Oslo. " Bidra til tilgjengelighet for varelevering. " Drifte all parkering på hvor medarbeiderne opplever at helse, miljø og sikkerhet er viktig. " Redusere sykefraværet med 20 prosent innen utgangen av 2005 i henhold til IA-avtalen. myndighet for parkeringsregulerende skilt. kommunal grunn. " Benytte helhetlig risikostyring i alt planarbeid. TILTAK TILTAK TILTAK TILTAK - Redusere trafikkfarlig parkering. - Redusere parkering som hindrer fremkommelighet. - Forebygge feilparkeringer. - Gi brukerne informasjon om trafikk, parkering og andre oppgaver som etaten blir tildelt. - Bidra til å øke kunnskapsnivået om trafikksikkerhet. - Bidra til å øke barns trafikkforståelse. - Bidra til økt refleksbruk. - Sørge for tydelig skilting på offentlige parkeringsplasser. - Sørge for god kvalitet på parkeringsplassene og brukervennlig betalingsutstyr. - Utstede parkeringsdispensasjoner til forflytningshemmede, håndverkere og andre i henhold til forskriftene. - Arbeide for å øke forståelsen for etatens virksomhet. - Utvikle og følge opp serviceerklæringer. - Gjennomføre moderniseringsprogrammet Nye Oslo. - Utarbeide og ta i bruk system for risikovurdering. - Bidra til at bestemmelsene om renhold, snørydding og reklameskilt etterleves. 7

8 Trafikksikkerhet og skolebarn Trafikketaten har siden den ble opprettet i 1954, hatt et overordnet ansvar for Osloskolens trafikkopplæring. Målet er å styrke trafikkforståelsen hos barn og unge. Dette arbeidet ivaretas gjennom Aksjon skolestart, trafikkopplæring, skolepatruljen og ved parkeringskontroll nær skolene. De fleste grunnskoler i Oslo har sin egen trafikktilsynslærer som er pådriver i trafikkarbeidet. Våre to trafikkopplæringskonsulenter kurser lærerne og er deres støtte i dette arbeidet. Trafikktilsynslærerne er skolens kontaktpersoner, når det gjelder: Trafikkforhold på skoleveien, sykkelløype i skolegården, planlegging og gjennomføring av sykkelprøve, samt utdeling av sykkelkort i samarbeid med politi og Trafikketaten. Sykling Trafikketaten legger til rette for skolens sykkelopplæring i 5. til 7. klassetrinn. Mange skoler krever at elevene har sykkelkort før de kan sykle til skolen. De arrangerer lokale sykkelløp med innlagte teoretiske og praktiske prøver for å teste elevenes ferdigheter. Beste elev fra hver skole møter i juni hvert år til vennskapelig dyst på Marienlyst skole. Skolestart Ved skolestart gjennomførte etaten for niende gang en kampanje rettet mot skolebarn, lærere, foreldre og bilister. Målet er å gjøre skolestarterne godt synlige og at bilistene skal bli mer oppmerksomme på barn i trafikken. Alle førsteklassingene, rundt elever, får signalgrønne caps. I arbeidet med å sikre barns skolevei, prioriterer Trafikketaten veiledning og kontroll av parkeringen nær skolene. Bilistene oppfordres til å vise ekstra varsomhet. Budskapet i 2003 var: Vi går til skolen. Kjør forsiktig, vær så snill! 8

9 Gå til skolen Selv om 6-åringene er store nok til å begynne på skolen, er de verken høye nok til å se over bilene eller modne nok til å tolke trafikkbildet. Vi oppfordrer foreldrene til å følge barna til fots. Da lærer barna skoleveien å kjenne og blir tryggere trafikanter. På den måten unngår vi også trafikk- og parkeringsproblemer rundt skolene. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet har etaten gitt refleks til alle førsteklassinger i Osloskolen. Skolepatruljen i Oslo Skolepatruljen består av elever som hjelper yngre elever på vei til skolen. De stiller opp før skoletid for å lose sine medelever trygt over gaten. Skolepatruljen er uniformert med oransje vester og flagg, og de får grundig opplæring før de settes i tjeneste. Mer enn halvparten av barneskolene i Oslo har skolepatrulje. Rundt 1500 elever deltar i skolepatruljen hvert år. Skolepatruljen omtales i trafikkreglene 13. Særlige bestemmelser om kjørefarten. 2. Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av: a. Barn som oppholder seg på eller ved vegen. b. Skolepatrulje. Etatens trafikkopplæringsseksjon administrerer, godkjenner og kontrollerer jevnlig skolepatruljevirksomheten ved den enkelte skole i Oslo. Siden starten i 1952 har det aldri skjedd en alvorlig ulykke der skolepatruljen har stått. 9

10 Service og veiledning overfor publikum Trafikketaten arbeider kontinuerlig for å yte bedre service overfor brukerne. Etaten har 24 timers vaktordning både i kontrollseksjonen og på inntauingstomten. Trafikkbetjentene arbeider i helkontinuerlig turnus. Dette virker positivt inn på etatens resultater og arbeidsutførelse. Publikum setter stor pris på at det er mulig å kontakte etaten hele døgnet. Etatens automater og parkometre aksepterer norske mynter og kan lett tilpasses nye mynttyper. Alle automater spesifiserer momsbeløpet på billetten. 150 automater, som er plassert i sentrum, aksepterer både mynt- og kortbetaling. Disse automatene har i tillegg trådløs kommunikasjon for feilmeldinger, feilrettinger og takstendringer, noe som gjør dem mer driftssikre. I tråd med bystyremelding nr 3/99 Serviceerklæringer for Oslo kommune er kundebehandling, opplysning og tilgjengelighet viktige satsingsområder i etaten. Trafikketatens serviceerklæringer: " Avgiftsparkering på offentlige parkeringsplasser i Oslo " Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og kollektivtransport " Inntauing av feilparkerte kjøretøy " Klage på parkeringsgebyr, tilleggsavgift eller inntauing " Parkering for forflytningshemmede " Parkeringstillatelse på offentlige parkeringsplasser utover maksimal parkeringstid " Skolepatruljen i Oslo " Trafikketatens kundesenter 37% av avgiftsinntektene betales med kort. Betaling ved hjelp av mobiltelefon, som kan foretas ved alle avgiftsbelagte parkeringsplasser, benyttes av et økende antall trafikanter og representerte 2,2% av avgiftsinntektene i Kundesenter Det har blitt enklere å besøke Trafikketaten. I forbindelse med at vi flyttet sist sommer, opprettet vi et eget kundesenter. Her får publikum generell informasjon om parkering, hjelp til å fylle ut skjemaer og til å få kontakt med rett person. Som en ekstra service overfor publikum, holder kundesenteret langåpent på torsdager. Etatens kundesenter utsteder parkeringstillatelser som gir håndverkere og andre næringsdrivende med spesielle behov, anledning til å parkere på avgiftsplasser utover maksimaltiden. Søknader blir behandlet omgående. Forespørsler om omskilting henvises til politiet, og forespørsler om leie av gategrunn m.m. henvises til Samferdselsetaten. 10

11 Trafikketatens hjemmesider oppdateres og videreutvikles jevnlig. Sidene inneholder informasjon om etatens tjenester, ansvarsområder, parkeringsregler og forskrifter. Dagsaktuelle saker samt alle presse- og trafikkmeldinger legges fortløpende ut på nettet. Varelevering Høsten 2003 gjennomførte etaten for niende gang en vareleveringskampanje med yrkessjåfører som målgruppe. Kampanjen er en nyttig påminnelse til bilister om å respektere hverandres behov og rettigheter. Aktiviteten skjer i samarbeid med Næringslivsgruppen. 1 Hjemmesidene besøkes av stadig flere. Her finnes også søknadsskjema for parkeringstillatelse for forflytningshemmede og klageskjema. Nytt anlegg for inntauede kjøretøy sommeren 2004 Siden 1988 har det pågått en omfattende og arbeidskrevende prosess med å finne en permanent inntauingstomt for Trafikketaten. I 2003 ble det inngått leiekontrakt med Ulvenveien 90 Eiendom AS. Anlegget er klart for innflytting sommeren Saksbehandlingstid Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i 2003 var 30 dager. Det tas nå i bruk et nytt, elektronisk saksbehandlingssystem som vil redusere saksbehandlingstiden i I saker hvor svar ikke kan gis umiddelbart, gis foreløpig svar i henhold til forvaltningslovens 11.a. 1 Oslo Handelsstands Forening (OHF), Oslo Håndverker- og Industriforening (OHIF), Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS), Samferdselsetaten, Oslo politidistrikt, Plan- og bygningsetaten og Trafikketaten. Web-kart over offentlig parkering Trafikketaten har kartapplikasjon på Internett. De interaktive kartene gir opplysninger om parkeringsplasser i sentrum, parkeringshus, parkering for forflytningshemmede, parkering for motorsykler, bussparkering, innfartsparking, inntauingstomt og takstsoner. Besøk våre Internettsider: Saksbehandlingstiden for parkeringstillatelser for forflytningshemmede var i 2003 i gjennomsnitt 20 dager. Søknader om særskilte parkeringstillatelser etter parkeringsforskriftenes 6 unntak fra maksimaltid, samt søknader om containerutplassering blir behandlet omgående. 11

12 Dette skjedde i 2003 Refleksdagen Bli sett i Oslo. Trafikketaten arrangerte Refleksdagen 2003 sammen med medlemmer av Oslo Trafikksikkerhetsutvalg (OTU). I den forbindelse ble det delt ut refleks til fotgjengere. I tillegg satte OTU i gang et pilotprosjekt med en bedriftskonkurranse for å motivere flere voksne fotgjengere til å bruke refleks. Målet er å sette fokus på hvor lite synlige fotgjengere er i mørket og å få flere til å bruke refleks, slik at farlige situasjoner og trafikkulykker unngås. Flytting til Schweigaards gate 34 J. I 2002 ble det inngått leiekontrakt med Schweigaards gate 34 AS. For å sikre en effektiv flytteprosess, ble det etablert en prosjektgruppe med ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av flytting til nye lokaler. Flyttingen ble gjennomført i henhold til oppsatt plan og etaten var på plass i nye lokaler 16. juni Nye miljøoppgaver i 2004 På bakgrunn av en stadig sterkere forsøpling i byen søkte kommunen om å få myndighet til å håndheve politivedtekt for Oslo. Ved årsskiftet manglet kun noen formelle avklaringer før trafikkbetjentene kunne ta fatt på denne oppgaven. Trafikkbetjenter på sykkel Sommeren 2003 igangsatte etaten et prøveprosjekt, der trafikkbetjentene benyttet sykkel i tjenesten. Resultatet var utelukkende positivt. I tillegg har etaten fått en rekke hyggelige tilbakemeldinger fra publikum. Lovendring gjør det mulig å fjerne uregistrerte kjøretøy Det blir stadig større press på offentlige p-plasser i Oslo. Derfor er det viktig at offentlige trafikkarealer ikke benyttes til lagringsplass for uregistrerte kjøretøy. Trafikketaten har arbeidet for en lovendring i mange år. Som en følge av en endring i vegtrafikkloven 17, kan etaten nå fjerne uregistrerte kjøretøy 14 dager etter varsling. Loven gjelder på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlige skilt. Trafikketaten startet håndhevelsen sommeren

13 Bymiljø Trafikketaten ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og medvirke til bedre miljøforhold. Etaten har en rekke tiltak som skal bedre bymiljøet for Oslos innbyggere. Etaten bistår hvert år ved vårrengjøring av Oslos gater. I den forbindelse fjernes mange bilvrak fra gatene i Oslo. Etaten arbeider aktivt for at de offentlige parkeringsplassene skal fremstå som rene og trygge, og for at betalingsutstyret skal være fritt for tagging. Trafikketaten har i samarbeid med Friluftsetaten og Østensjøvannets venner foretatt en nødvendig opprustning av utfartsparkeringsplassen ved Østensjøvannet. Plassen var klar sommeren Trafikketaten administrerer driften av visningssystemet til de 11 privateide p-husene langs Ring 1. Dette reduserer søketrafikken etter ledige parkeringsplasser betraktelig, noe som bidrar til et bedre miljø i byen. Drift med trådløs skiltstyring har vært vellykket og vil bli ytterligere utvidet. Tidsbegrenset korttidsparkering fører til økt sirkulasjon av bilene, slik at antallet biler som søker etter ledig parkeringsplass reduseres. Etatens bilpark har siden 1998 benyttet piggfrie dekk. I tillegg har etaten en el-bil. El-biler parkerer gratis på offentlige avgiftsplasser. På steder hvor det er tidsbegrenset parkering, skal de benytte en urskive for å dokumentere at maksimaltiden er overholdt. Bistand i forbindelse med ulike arrangement utgjør en positiv og viktig del av etatens virksomhet og medvirker til et bedre bymiljø. 13

14 Mål og resultater i 2003 Avgiftsparkeringen utgjorde 87,2 mill kroner. I 2003 ble det ilagt totalt parkeringsgebyr. Gebyrene er fordelt på følgende overtredelser: Trafikksikkerhet Cirka 46 prosent av gebyrene ble skrevet ut fordi kjøretøy sto parkert i strid med skilt eller bestemmelser som ivaretar trafikksikkerhet. Dette er i første rekke gebyrileggelser ved stanseforbud, fortausparkering og på kjøretøy som sto i eller for nær kryss/fotgjengerovergang. Fordi parkering foran/i gangfelt og på fortau hindrer sikten for bilister og fotgjengere, må dette kontrolleres strengt. Antall inntauede kjøretøy Antall inntauede kjøretøy var Kjøretøy som ble inntauet på grunn av veiarbeid var 4242, omtrent det samme som året før. Det ble tauet inn 1157 uregistrerte kjøretøy og kondemnert i alt 1160 kjøretøy. Fremkommelighet Cirka 45 prosent av gebyrene ble skrevet ut fordi kjøretøyet sto parkert i strid med skilt eller bestemmelser som ivaretar ulike trafikantgruppers behov for å komme frem i trafikken (parkering forbudtskilt, inn-/utkjørsler, veiarbeid m.m.). Nesten halvparten av feilparkeringene hindret varelevering. Tilgjengelighet Cirka 9 prosent av gebyrene ble skrevet ut fordi kjøretøy sto plassert slik at tilgjengeligheten til reserverte plasser ble hindret. Dette utgjør i hovedsak plasser som er reservert forflytningshemmede (omtrent halvparten) og trafikk til hotell eller buss-/drosjeholdeplasser. Tilleggsavgifter/-gebyr For å sikre tilgjengeligheten til byen for flest mulig, har etatens avgiftsplasser tidsbegrensning. Det ble skrevet ut tilleggsavgifter. 14

15 Årsberetning 2003 Årsregnskap Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Investeringsregnskap Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Regnskap Transportmidler Parkeringsautomater Opparbeidelse av parkeringsplasser Sum investeringer Antall Antall gebyr Antall ilagte tilleggsavgifter Antall inntauede kjøretøy Inkludert 5686 tilleggsgebyr for ikke betalt piggdekkgebyr 15

16 Avanti Reklamebyrå. Dette kan du bestille fra Trafikketaten: " Årsberetning 2003 " Parkeringsbestemmelser brosjyre " Vi ønsker oss en ren by folder " Billettholder som kan festes på frontrutens innside " P-skive for el-bil Trafikketatens serviceerklæringer: " Avgiftsparkering på offentlige parkeringsplasser i Oslo " Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og kollektivtransport " Inntauing av feilparkerte kjøretøy " Klage på parkeringsgebyr, tilleggsavgift eller inntauing " Parkering for forflytningshemmede " Parkeringstillatelse på offentlige parkeringsplasser utover maksimal parkeringstid " Skolepatruljen i Oslo " Trafikketatens kundesenter Send bestilling via faks , post eller e-post. Husk navn og postadresse. Denne og mye annen informasjon om parkering finnes i utskriftsvennlig format på vår hjemmeside: Trafikketaten Schweigaards gate 34 J Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Tlf: Faks: E-post: Vi hjelper deg i trafikken

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE?

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? TØI Forum for lokale godstransporter 6. mars 2007 Innhold i denne presentasjonen: Organisering av Kort om s ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Detaljer

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by.

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Vi prioriterer. Økt fremkommelighet for prioriterte brukergrupper. Myke trafikanter Utrykningskjøretøy

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Byrådssak /14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering TUGU ESARK-03-201400030-239 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet sendte på høring forslag til nytt felles

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT Vekterordningen. Gjennomføring og resultater i perioden 18. mai 2007-1. april 2008.

EVALUERINGSRAPPORT Vekterordningen. Gjennomføring og resultater i perioden 18. mai 2007-1. april 2008. EVALUERINGSRAPPORT Vekterordningen. Gjennomføring og resultater i perioden 18. mai 2007-1. april 2008. BAKGRUNN Bergen kommune ved Samferdselsetaten har som forsøksordning i perioden 1. mars 2007 til 31.

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

HØRING - RAPPORT VEDRØRENDE NY FELLES PARKERINGS- REGULERING. Trafikketaten, Oslo kommune gir nedenfor sine tilbakemeldinger på "Nyfelles

HØRING - RAPPORT VEDRØRENDE NY FELLES PARKERINGS- REGULERING. Trafikketaten, Oslo kommune gir nedenfor sine tilbakemeldinger på Nyfelles HØRING - RAPPORT VEDRØRENDE NY FELLES PARKERINGS- REGULERING 1. Innledning Trafikketaten, Oslo kommune gir nedenfor sine tilbakemeldinger på "Nyfelles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

parkeringsbestemmelser

parkeringsbestemmelser parkeringsbestemmelser til ALLES beste Parkeringsbestemmelsene skal gjøre det trafi kksikkert og ryddig for alle som ferdes i trafi kken. når vi parkerer for nær veikryss eller fotgjengerfelt, hindrer

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep No-0030 Oslo postmottak@sd.dep.no Haugesund 1.9.2014 HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Haugesund Parkering (HP) tar utgangspunkt

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kjersti Ohr, rådmannens representant Sandnes, 6.mars 2014 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING OG STYREMØTE NR. 2 Med dette innkalles det til generalforsamling med påfølgende

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 11.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/107 201402826-17 Kristoffer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG Vedtaksdato: 26. mars 2007 Dato for ikrafttredelse:1. april 2007 Endret ved styrevedtak 13 september 2007 1. FORMÅL... 3 2. GYLDIGHET...

Detaljer

Om permanent beboerparkeringsordning I. Det innfores en permanent ordning med beboerparkering i Oslo.

Om permanent beboerparkeringsordning I. Det innfores en permanent ordning med beboerparkering i Oslo. Oslo kommune Byrådet B rådssak 57/12 FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I OSLO Sammendrag: Bystyret vedtok i sak 405/2010 å innføre en ordning med beboerparkering i Oslo. Vedtaket bygger på et forsøk med beboerparkering

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG Vedtatt: 26. mars 2007 Iverksatt:1. april 2007 Endret ved styrevedtak 13. september 2007 Endret ved styrevedtak 14. juni 2012 Endret ved

Detaljer

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse.

Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Ny tilnærming til trafikantbetaling i by. En ideskisse. Eirik Skjetne ITS-seksjonen, TMT Bompengekonferansen Teknologidagene 2010 Innhold Dagens betalingssystemer i by Holdninger til brukerbetaling Etablering

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kristin Barvik, rådmannens representant Sandnes, 18. mai 2016 INNKALLING TIL STYREMØTE NR.3-2016 Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkering

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2015 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.2015 Jørn Kåre Reiersgård

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer

FULLMAKTSAK PARKERINGSREGLER OG RETNINGSLINJER FOR UMBs KLAGENEMD FOR PARKERINGSSAKER

FULLMAKTSAK PARKERINGSREGLER OG RETNINGSLINJER FOR UMBs KLAGENEMD FOR PARKERINGSSAKER US-SAK NR: 63/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER: KJERSTI SØRLIE RIMER ARKIVSAK NR: 12/638 FULLMAKTSAK PARKERINGSREGLER

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

VEDLEGG 1: Lovendringsnotat

VEDLEGG 1: Lovendringsnotat VEDLEGG 1: Lovendringsnotat Forslag til endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) 163a for gjennomføring av ny felles

Detaljer

Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato.

Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato. TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER G RENSEN BORETTSLAG Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato.

Detaljer

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 310 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 93 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven mv.

Detaljer

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Lærerveiledning til Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Veiledningen består av to deler Del 1: Beskriver sykkelmateriellet, råd om opplæring, sikkerhet m.m. (s. 1-8). Del 2: Inneholder kommentarer og fasit

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jfr forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser 1. Antall parkeringsplasser gjesteplasser (1) Fjellvang borettslag har i dag 366 parkeringsplasser og 33 garasjeplasser til fordeling blant sine 528 leiligheter.

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 47 (2002 2003) Ot.prp. nr. 47 (2002 2003) Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkeringsforbud for registreringspliktig kjøretøy Tilråding fra Samferdselsdepartementet 28. mars 2003, godkjent i

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/3468-2 Dato: 08.05.2015

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/3468-2 Dato: 08.05.2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/3468-2 Dato: 08.05.2015 GBNR. 114/1189, 6033,6035,6033, 6039, 6041. INNFØRING AV MAKSIMAL PARKERINGSTID

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo Bymiljøetaten Bymiljøetaten i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd, ble slått sammen. Målet er

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14. MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 14.2.2012 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 7.2.12 Svein V. Thorgersen Styreleder SAKSLISTE

Detaljer