Oslo kommune Trafikketaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Trafikketaten"

Transkript

1 Oslo kommune Trafikketaten Årsberetning 2003

2 Årsberetning 2003 Innhold Forord av direktør Jon Fodstad 3 Organisasjonsstruktur 4 Hva gjør Trafikketaten? 5 Trafikketatens arbeidsområder 6 Trafikksikkerhet og skolebarn 8 Service og veiledning overfor publikum 10 Dette skjedde i Bymiljø 13 Mål og resultater 14 2

3 Et begivenhetsrikt år 2003 har vært et begivenhetsrikt år for Trafikketaten. 16. juni flyttet vi inn i splitter nye lokaler i Schweigaards gate 34, som er en del av Landbrukets Hus. Vi har fått samlet vår virksomhet i ett hus, tilpasset våre formål i nært samarbeide med arkitekten. Via vårt kundesenter tar vi i mot publikum på en profesjonell måte. I motsetning til tidligere er lokalene tilpasset forflytningshemmede. Vi trives i vårt nye hus. Oslo kommune har lenge etterspurt en lovendring som gjør det enklere å fjerne bilvrak fra byens gater. 20. juni kom forskriften som setter forbud mot å parkere registreringspliktige kjøretøy lenger enn 14 dager på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlig trafikkskilt. Forskriften trådte i kraft straks. Det innebar at vi kunne starte håndhevingen 21. juli. Til stor glede for de mange som irriterer seg over bilvrakene i Oslos gater. 17. mai kledde Oslo seg i sin fineste stas. Løvtrærne sto lysegrønne, frukttrærne blomstret, flaggene vaiet, innbyggerne tok på seg finklærne og, ikke minst, gatene var rengjort. Det siste hadde ikke vært mulig uten stor innsats av våre trafikkbetjenter. Til tross for at forbudskiltene ble satt ut i god tid og Samferdselsetaten og Trafikketaten brukte pressen og Internett, glemte mange å flytte bilen. Selv om Vårrengjøringen skjer hvert eneste år til samme tid. Politiet har lenge hatt sine syklende betjenter. Sommeren 2003 fikk vi våre. Som en prøveordning kjøpte vi inn fem sykler. Det ble en umiddelbar suksess. Trafikkbetjentene trivdes på tohjulingen og publikum tok vel i mot dem. Prøveordningen gjøres permanent og vi kjøper inn flere sykler. Det gleder en ivrig syklists hjerte søkte Oslo kommune Kommunal- og regionaldepartementet om å drive forsøk med kommunal oppgavedifferensiering for å bekjempe aktivt forsøpling av offentlige uterom. I sitt svarbrev av godkjente departementet delvis søknaden. Det innebar blant annet at kommunen fikk myndighet til å håndheve enkelte bestemmelser i politivedtekter for Oslo. Det gjelder forbud mot forsøpling, ulovlige plakater og reklameskilt samt gårdeiers plikt til renhold og snørydding. Fra kommunens side var det en klar forutsetning at myndigheten skulle utøves av trafikkbetjentene. Av den grunn ble forberedelsene gjort av Trafikketaten i samarbeid med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Det ble utarbeidet forslag til vedtekter, som ble vedtatt av bystyret 11. februar 2004 og stadfestet av Kommunal- og regionaldepartmentet 26. februar. 4. mars ble vedtektene kunngjort i Norsk Lovtidend som forskrift. 13. april startet håndhevingen. Dette er en forsøksordning som gjelder til 31. desember 2007 og er et viktig bidrag i kampen for et renere Oslo. De grønne capsene som Trafikketaten deler ut til førsteklassingene er fortsatt like populære. Selv hadde jeg sammen med byråd Hilde Barstad gleden av å sette caps på hodet til førsteklassingene på Uranienborg skole. Det var en spesiell opplevelse for meg, siden det var 50 år siden jeg gikk ut av denne skolen. Som tidligere prioriterte vi trafikksikkerhet på skoleveien, spesielt i forbindelse med skolestart. Vi la særlig vekt på at barna skulle gå eller sykle til skolen, istedenfor å bli kjørt av foreldrene. Fortsatt er det alt for få som bruker refleks i mørket. Derfor fulgte vi tradisjonen og delte ut refleks til alle førsteklassingene. I tillegg satset vi sterkt på å få andre til å bruke refleks. Sammen med Oslo Trafikksikkerhetsutvalg, Samferdselsetaten m.fl. arrangerte vi refleksdag og bedriftskonkurranse, der det vanket en flott premie til den bedrift, som hadde flest refleksbrukere. Endelig skal vi få en permanent inntauingstomt. Høsten 2003 fattet bystyret vedtak om å flytte tomten fra vårt midlertidige anlegg i Sognsveien til en innendørs hall i Ulvenveien. Det blir en klar miljømessig forbedring. Vi gleder oss til å ta den nye tomten i bruk sommeren Jon Fodstad 3

4 Planseksjonen Informasjonsseksjonen ITseksjonen Driftsseksjonen Kontrollseksjonen Klagebehandlings- seksjonen Trafikkopplæringsseksjonen Økonomiseksjonen Parkeringsanleggseksjonen Personalseksjonen Jon Fodstad direktør Teknisk avdeling Bjørn Løken avdelingsdirektør Parkeringsavdelingen Alf-Arne Iversen avdelingsdirektør Samfunnskontaktavdelingen Anne Louise Haave avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen John Toverød avdelingsdirektør Organisasjonsstruktur i Trafikketaten 4 Årsberetning 2003

5 Hva gjør Trafikketaten? Trafikk- og parkeringsveiledning Veiledning om vegtrafikklovgivningen, praktisk trafikk og parkering. Administrasjon av system for parkeringsvisning til de private parkeringshusene innenfor Ring 1 i Oslo. Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene Ileggelse av gebyr og tilleggsavgift samt borttauing av kjøretøy er virkemidler for å oppnå sikkerhet, fremkommelighet og god sirkulasjon. Parkeringsplanlegging, prosjektering og bygging Trafikketaten planlegger og utreder byens parkeringstilbud og er ansvarlig for etablering av kommunale parkeringsplasser på og utenfor gategrunn. Drift av parkeringsplasser Etaten sørger for renhold, snørydding og vedlikehold av rundt parkeringsplasser. Det legges stor vekt på at feil på betalingsautomater rettes raskest mulig. Drift av inntauingstomt Trafikketatens inntauingstomt er åpen for utlevering av biler hele døgnet. Etaten flytter til nytt inntauingsanlegg sommeren Klagebehandling Trafikketaten fatter vedtak i klagesaker vedrørende gebyr og tilleggsavgifter og forbereder klagesaker til tingretten. Etaten kan også gi dispensasjon fra maksimaltiden på avgiftsparkering. Tillatelsen har følgende begrensninger: Den gjelder håndverkere og andre næringsdrivende, har begrenset tidsrom (inntil tre måneder) og gjelder for et begrenset geografisk område (gateadresse, kvartal eller lignende). Parkeringstillatelsen må forhåndsbetales. Ekstern og intern informasjon Etaten legger stor vekt på å gi god informasjon til publikum og egne ansatte. Hvorfor parkeringsregulering? Byrådets mål med parkeringsregulering og håndhevelse i Oslo er å skape en trafikksikker og ryddig parkeringssituasjon i byen, effektiv utnyttelse av offentlige parkeringsanlegg samt å sørge for fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel til å regulere biltrafikk og for å legge til rette for god og rask fremkommelighet for kollektivtrafikken. Trafikketaten administrerer et tilbud på 5858 avgiftsbelagte parkeringsplasser over hele byen. I tillegg har etaten ansvaret for 1077 fritidsparkeringsplasser og 368 innfartsparkeringsplasser i tilknytning til T-bane-og jernbanestasjoner. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte. Etaten har også ansvar for byens 808 parkeringsplasser for forflytningshemmede. Parkeringsdispensasjoner Etaten gir parkeringsdispensasjoner for forflytningshemmede. Det er utstedt parkeringstillatelser for forflytningshemmede i Oslo. 5

6 Trafikketatens arbeidsoppgaver Trafikketaten arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker by med god fremkommelighet for alle trafikantgrupper og tilstrekkelig antall tilgjengelige parkeringsplasser. En oppgave er å sørge for best mulig sirkulasjon på parkeringsplasser, slik at søketrafikken blir minst mulig. Et virkemiddel for å nå disse målene, er effektiv kontroll av parkering på gategrunn og avgiftsparkeringsplasser. Oslo kommune er av Samferdselsdepartementet delegert myndighet til parkeringshåndheving i medhold av vegtrafikkloven. Trafikketaten er tillagt denne oppgaven innenfor Oslo kommune og overtok ansvaret for parkeringshåndhevingen 1. juli Politiet er skiltmyndighet. Lovgrunnlag Trafikketaten arbeider etter følgende regler og forskrifter: " Vegtrafikkloven " Trafikk- og skiltreglene " Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr " Forskrift om parkering for forflytningshemmede " Samferdselsplanen " Politivedtekter for Oslo " Skolestyrevedtak av 1953, L 97 (Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen) " Formannskapsvedtak om containerutplassering " Diverse fullmakter Etaten har ansvaret for utstedelse av parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Trafikketaten er teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Etaten arbeider aktivt for å skape sikre skoleveier. Les mer på side 8. Trafikketaten legger stor vekt på service og veiledning overfor publikum. Les mer om vårt servicearbeid på side 10. Økonomiske rammebetingelser Bystyret avgjør parkeringsavgiftens størrelse, mens størrelsen på gebyr og tilleggsavgifter fastsettes av Samferdselsdepartementet. Inntektene fra håndhevelsen og avgiftsparkeringen tilfaller kommunen, og overskuddet fra virksomheten overføres til parkeringsfondet, som blant annet benyttes til investeringer i samferdselstiltak i tråd med retningslinjer gitt av bystyret. 6

7 Vi arbeider for sikkerhet og flyt i Oslotrafikken og en ren by Trafikksikkerhet og fremkommelighet Trafikk og parkeringsveiledning Parkeringsplasser, tilgjengelighet og bymiljø Arbeidsmiljø og service " Forebygge personskader " Imøtekomme brukernes " Sørge for tilstrekkelig " Være en lærende og materielle skader i trafikken. behov for trafikk- og parkeringsveiledning. sirkulasjon på offentlige parkeringsplasser. organisasjon med vekt på likeverd og mangfold. " Forebygge parkering " Utvikle etatens tjenester " Bidra til at bymiljøet " Være en arbeidsplass som reduserer fremkommeligheten for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, varetransport og andre trafikanter. " Sikre barns skolevei. " Være kommunens i henhold til Nye Oslo. forbedres samt redusere forurensning i henhold til miljøplanen og politivedtektene i Oslo. " Bidra til tilgjengelighet for varelevering. " Drifte all parkering på hvor medarbeiderne opplever at helse, miljø og sikkerhet er viktig. " Redusere sykefraværet med 20 prosent innen utgangen av 2005 i henhold til IA-avtalen. myndighet for parkeringsregulerende skilt. kommunal grunn. " Benytte helhetlig risikostyring i alt planarbeid. TILTAK TILTAK TILTAK TILTAK - Redusere trafikkfarlig parkering. - Redusere parkering som hindrer fremkommelighet. - Forebygge feilparkeringer. - Gi brukerne informasjon om trafikk, parkering og andre oppgaver som etaten blir tildelt. - Bidra til å øke kunnskapsnivået om trafikksikkerhet. - Bidra til å øke barns trafikkforståelse. - Bidra til økt refleksbruk. - Sørge for tydelig skilting på offentlige parkeringsplasser. - Sørge for god kvalitet på parkeringsplassene og brukervennlig betalingsutstyr. - Utstede parkeringsdispensasjoner til forflytningshemmede, håndverkere og andre i henhold til forskriftene. - Arbeide for å øke forståelsen for etatens virksomhet. - Utvikle og følge opp serviceerklæringer. - Gjennomføre moderniseringsprogrammet Nye Oslo. - Utarbeide og ta i bruk system for risikovurdering. - Bidra til at bestemmelsene om renhold, snørydding og reklameskilt etterleves. 7

8 Trafikksikkerhet og skolebarn Trafikketaten har siden den ble opprettet i 1954, hatt et overordnet ansvar for Osloskolens trafikkopplæring. Målet er å styrke trafikkforståelsen hos barn og unge. Dette arbeidet ivaretas gjennom Aksjon skolestart, trafikkopplæring, skolepatruljen og ved parkeringskontroll nær skolene. De fleste grunnskoler i Oslo har sin egen trafikktilsynslærer som er pådriver i trafikkarbeidet. Våre to trafikkopplæringskonsulenter kurser lærerne og er deres støtte i dette arbeidet. Trafikktilsynslærerne er skolens kontaktpersoner, når det gjelder: Trafikkforhold på skoleveien, sykkelløype i skolegården, planlegging og gjennomføring av sykkelprøve, samt utdeling av sykkelkort i samarbeid med politi og Trafikketaten. Sykling Trafikketaten legger til rette for skolens sykkelopplæring i 5. til 7. klassetrinn. Mange skoler krever at elevene har sykkelkort før de kan sykle til skolen. De arrangerer lokale sykkelløp med innlagte teoretiske og praktiske prøver for å teste elevenes ferdigheter. Beste elev fra hver skole møter i juni hvert år til vennskapelig dyst på Marienlyst skole. Skolestart Ved skolestart gjennomførte etaten for niende gang en kampanje rettet mot skolebarn, lærere, foreldre og bilister. Målet er å gjøre skolestarterne godt synlige og at bilistene skal bli mer oppmerksomme på barn i trafikken. Alle førsteklassingene, rundt elever, får signalgrønne caps. I arbeidet med å sikre barns skolevei, prioriterer Trafikketaten veiledning og kontroll av parkeringen nær skolene. Bilistene oppfordres til å vise ekstra varsomhet. Budskapet i 2003 var: Vi går til skolen. Kjør forsiktig, vær så snill! 8

9 Gå til skolen Selv om 6-åringene er store nok til å begynne på skolen, er de verken høye nok til å se over bilene eller modne nok til å tolke trafikkbildet. Vi oppfordrer foreldrene til å følge barna til fots. Da lærer barna skoleveien å kjenne og blir tryggere trafikanter. På den måten unngår vi også trafikk- og parkeringsproblemer rundt skolene. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet har etaten gitt refleks til alle førsteklassinger i Osloskolen. Skolepatruljen i Oslo Skolepatruljen består av elever som hjelper yngre elever på vei til skolen. De stiller opp før skoletid for å lose sine medelever trygt over gaten. Skolepatruljen er uniformert med oransje vester og flagg, og de får grundig opplæring før de settes i tjeneste. Mer enn halvparten av barneskolene i Oslo har skolepatrulje. Rundt 1500 elever deltar i skolepatruljen hvert år. Skolepatruljen omtales i trafikkreglene 13. Særlige bestemmelser om kjørefarten. 2. Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av: a. Barn som oppholder seg på eller ved vegen. b. Skolepatrulje. Etatens trafikkopplæringsseksjon administrerer, godkjenner og kontrollerer jevnlig skolepatruljevirksomheten ved den enkelte skole i Oslo. Siden starten i 1952 har det aldri skjedd en alvorlig ulykke der skolepatruljen har stått. 9

10 Service og veiledning overfor publikum Trafikketaten arbeider kontinuerlig for å yte bedre service overfor brukerne. Etaten har 24 timers vaktordning både i kontrollseksjonen og på inntauingstomten. Trafikkbetjentene arbeider i helkontinuerlig turnus. Dette virker positivt inn på etatens resultater og arbeidsutførelse. Publikum setter stor pris på at det er mulig å kontakte etaten hele døgnet. Etatens automater og parkometre aksepterer norske mynter og kan lett tilpasses nye mynttyper. Alle automater spesifiserer momsbeløpet på billetten. 150 automater, som er plassert i sentrum, aksepterer både mynt- og kortbetaling. Disse automatene har i tillegg trådløs kommunikasjon for feilmeldinger, feilrettinger og takstendringer, noe som gjør dem mer driftssikre. I tråd med bystyremelding nr 3/99 Serviceerklæringer for Oslo kommune er kundebehandling, opplysning og tilgjengelighet viktige satsingsområder i etaten. Trafikketatens serviceerklæringer: " Avgiftsparkering på offentlige parkeringsplasser i Oslo " Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og kollektivtransport " Inntauing av feilparkerte kjøretøy " Klage på parkeringsgebyr, tilleggsavgift eller inntauing " Parkering for forflytningshemmede " Parkeringstillatelse på offentlige parkeringsplasser utover maksimal parkeringstid " Skolepatruljen i Oslo " Trafikketatens kundesenter 37% av avgiftsinntektene betales med kort. Betaling ved hjelp av mobiltelefon, som kan foretas ved alle avgiftsbelagte parkeringsplasser, benyttes av et økende antall trafikanter og representerte 2,2% av avgiftsinntektene i Kundesenter Det har blitt enklere å besøke Trafikketaten. I forbindelse med at vi flyttet sist sommer, opprettet vi et eget kundesenter. Her får publikum generell informasjon om parkering, hjelp til å fylle ut skjemaer og til å få kontakt med rett person. Som en ekstra service overfor publikum, holder kundesenteret langåpent på torsdager. Etatens kundesenter utsteder parkeringstillatelser som gir håndverkere og andre næringsdrivende med spesielle behov, anledning til å parkere på avgiftsplasser utover maksimaltiden. Søknader blir behandlet omgående. Forespørsler om omskilting henvises til politiet, og forespørsler om leie av gategrunn m.m. henvises til Samferdselsetaten. 10

11 Trafikketatens hjemmesider oppdateres og videreutvikles jevnlig. Sidene inneholder informasjon om etatens tjenester, ansvarsområder, parkeringsregler og forskrifter. Dagsaktuelle saker samt alle presse- og trafikkmeldinger legges fortløpende ut på nettet. Varelevering Høsten 2003 gjennomførte etaten for niende gang en vareleveringskampanje med yrkessjåfører som målgruppe. Kampanjen er en nyttig påminnelse til bilister om å respektere hverandres behov og rettigheter. Aktiviteten skjer i samarbeid med Næringslivsgruppen. 1 Hjemmesidene besøkes av stadig flere. Her finnes også søknadsskjema for parkeringstillatelse for forflytningshemmede og klageskjema. Nytt anlegg for inntauede kjøretøy sommeren 2004 Siden 1988 har det pågått en omfattende og arbeidskrevende prosess med å finne en permanent inntauingstomt for Trafikketaten. I 2003 ble det inngått leiekontrakt med Ulvenveien 90 Eiendom AS. Anlegget er klart for innflytting sommeren Saksbehandlingstid Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i 2003 var 30 dager. Det tas nå i bruk et nytt, elektronisk saksbehandlingssystem som vil redusere saksbehandlingstiden i I saker hvor svar ikke kan gis umiddelbart, gis foreløpig svar i henhold til forvaltningslovens 11.a. 1 Oslo Handelsstands Forening (OHF), Oslo Håndverker- og Industriforening (OHIF), Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS), Samferdselsetaten, Oslo politidistrikt, Plan- og bygningsetaten og Trafikketaten. Web-kart over offentlig parkering Trafikketaten har kartapplikasjon på Internett. De interaktive kartene gir opplysninger om parkeringsplasser i sentrum, parkeringshus, parkering for forflytningshemmede, parkering for motorsykler, bussparkering, innfartsparking, inntauingstomt og takstsoner. Besøk våre Internettsider: Saksbehandlingstiden for parkeringstillatelser for forflytningshemmede var i 2003 i gjennomsnitt 20 dager. Søknader om særskilte parkeringstillatelser etter parkeringsforskriftenes 6 unntak fra maksimaltid, samt søknader om containerutplassering blir behandlet omgående. 11

12 Dette skjedde i 2003 Refleksdagen Bli sett i Oslo. Trafikketaten arrangerte Refleksdagen 2003 sammen med medlemmer av Oslo Trafikksikkerhetsutvalg (OTU). I den forbindelse ble det delt ut refleks til fotgjengere. I tillegg satte OTU i gang et pilotprosjekt med en bedriftskonkurranse for å motivere flere voksne fotgjengere til å bruke refleks. Målet er å sette fokus på hvor lite synlige fotgjengere er i mørket og å få flere til å bruke refleks, slik at farlige situasjoner og trafikkulykker unngås. Flytting til Schweigaards gate 34 J. I 2002 ble det inngått leiekontrakt med Schweigaards gate 34 AS. For å sikre en effektiv flytteprosess, ble det etablert en prosjektgruppe med ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av flytting til nye lokaler. Flyttingen ble gjennomført i henhold til oppsatt plan og etaten var på plass i nye lokaler 16. juni Nye miljøoppgaver i 2004 På bakgrunn av en stadig sterkere forsøpling i byen søkte kommunen om å få myndighet til å håndheve politivedtekt for Oslo. Ved årsskiftet manglet kun noen formelle avklaringer før trafikkbetjentene kunne ta fatt på denne oppgaven. Trafikkbetjenter på sykkel Sommeren 2003 igangsatte etaten et prøveprosjekt, der trafikkbetjentene benyttet sykkel i tjenesten. Resultatet var utelukkende positivt. I tillegg har etaten fått en rekke hyggelige tilbakemeldinger fra publikum. Lovendring gjør det mulig å fjerne uregistrerte kjøretøy Det blir stadig større press på offentlige p-plasser i Oslo. Derfor er det viktig at offentlige trafikkarealer ikke benyttes til lagringsplass for uregistrerte kjøretøy. Trafikketaten har arbeidet for en lovendring i mange år. Som en følge av en endring i vegtrafikkloven 17, kan etaten nå fjerne uregistrerte kjøretøy 14 dager etter varsling. Loven gjelder på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlige skilt. Trafikketaten startet håndhevelsen sommeren

13 Bymiljø Trafikketaten ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og medvirke til bedre miljøforhold. Etaten har en rekke tiltak som skal bedre bymiljøet for Oslos innbyggere. Etaten bistår hvert år ved vårrengjøring av Oslos gater. I den forbindelse fjernes mange bilvrak fra gatene i Oslo. Etaten arbeider aktivt for at de offentlige parkeringsplassene skal fremstå som rene og trygge, og for at betalingsutstyret skal være fritt for tagging. Trafikketaten har i samarbeid med Friluftsetaten og Østensjøvannets venner foretatt en nødvendig opprustning av utfartsparkeringsplassen ved Østensjøvannet. Plassen var klar sommeren Trafikketaten administrerer driften av visningssystemet til de 11 privateide p-husene langs Ring 1. Dette reduserer søketrafikken etter ledige parkeringsplasser betraktelig, noe som bidrar til et bedre miljø i byen. Drift med trådløs skiltstyring har vært vellykket og vil bli ytterligere utvidet. Tidsbegrenset korttidsparkering fører til økt sirkulasjon av bilene, slik at antallet biler som søker etter ledig parkeringsplass reduseres. Etatens bilpark har siden 1998 benyttet piggfrie dekk. I tillegg har etaten en el-bil. El-biler parkerer gratis på offentlige avgiftsplasser. På steder hvor det er tidsbegrenset parkering, skal de benytte en urskive for å dokumentere at maksimaltiden er overholdt. Bistand i forbindelse med ulike arrangement utgjør en positiv og viktig del av etatens virksomhet og medvirker til et bedre bymiljø. 13

14 Mål og resultater i 2003 Avgiftsparkeringen utgjorde 87,2 mill kroner. I 2003 ble det ilagt totalt parkeringsgebyr. Gebyrene er fordelt på følgende overtredelser: Trafikksikkerhet Cirka 46 prosent av gebyrene ble skrevet ut fordi kjøretøy sto parkert i strid med skilt eller bestemmelser som ivaretar trafikksikkerhet. Dette er i første rekke gebyrileggelser ved stanseforbud, fortausparkering og på kjøretøy som sto i eller for nær kryss/fotgjengerovergang. Fordi parkering foran/i gangfelt og på fortau hindrer sikten for bilister og fotgjengere, må dette kontrolleres strengt. Antall inntauede kjøretøy Antall inntauede kjøretøy var Kjøretøy som ble inntauet på grunn av veiarbeid var 4242, omtrent det samme som året før. Det ble tauet inn 1157 uregistrerte kjøretøy og kondemnert i alt 1160 kjøretøy. Fremkommelighet Cirka 45 prosent av gebyrene ble skrevet ut fordi kjøretøyet sto parkert i strid med skilt eller bestemmelser som ivaretar ulike trafikantgruppers behov for å komme frem i trafikken (parkering forbudtskilt, inn-/utkjørsler, veiarbeid m.m.). Nesten halvparten av feilparkeringene hindret varelevering. Tilgjengelighet Cirka 9 prosent av gebyrene ble skrevet ut fordi kjøretøy sto plassert slik at tilgjengeligheten til reserverte plasser ble hindret. Dette utgjør i hovedsak plasser som er reservert forflytningshemmede (omtrent halvparten) og trafikk til hotell eller buss-/drosjeholdeplasser. Tilleggsavgifter/-gebyr For å sikre tilgjengeligheten til byen for flest mulig, har etatens avgiftsplasser tidsbegrensning. Det ble skrevet ut tilleggsavgifter. 14

15 Årsberetning 2003 Årsregnskap Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Investeringsregnskap Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Regnskap Transportmidler Parkeringsautomater Opparbeidelse av parkeringsplasser Sum investeringer Antall Antall gebyr Antall ilagte tilleggsavgifter Antall inntauede kjøretøy Inkludert 5686 tilleggsgebyr for ikke betalt piggdekkgebyr 15

16 Avanti Reklamebyrå. Dette kan du bestille fra Trafikketaten: " Årsberetning 2003 " Parkeringsbestemmelser brosjyre " Vi ønsker oss en ren by folder " Billettholder som kan festes på frontrutens innside " P-skive for el-bil Trafikketatens serviceerklæringer: " Avgiftsparkering på offentlige parkeringsplasser i Oslo " Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og kollektivtransport " Inntauing av feilparkerte kjøretøy " Klage på parkeringsgebyr, tilleggsavgift eller inntauing " Parkering for forflytningshemmede " Parkeringstillatelse på offentlige parkeringsplasser utover maksimal parkeringstid " Skolepatruljen i Oslo " Trafikketatens kundesenter Send bestilling via faks , post eller e-post. Husk navn og postadresse. Denne og mye annen informasjon om parkering finnes i utskriftsvennlig format på vår hjemmeside: Trafikketaten Schweigaards gate 34 J Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Tlf: Faks: E-post: Vi hjelper deg i trafikken

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør

Forord. Siv E Wiken Adm. direktør 1 Forord AKT ble etablert som eget AS i 2008. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som eiere, og samfunnet for øvrig, stiller store krav til hva AKT skal levere. AKT, som et administrasjonsselskap

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer