MØTEINKALLING - FELLESSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINKALLING - FELLESSTYRET"

Transkript

1 MØTEINKALLING - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK MØTEINNKALLING Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Dato: kl. 9:00 Sted: Campus Drammen Arkivsak: 15/02785 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til Anita Dale flr SAKSKART Side Vedtakssaker 10/15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøtet Godkjenning av møtebok fra møtet Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Fullmakt til midlertidig innplassering av ansatte som får sin stilling endret fra Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Godkjennelse av nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) fra /15 15/ HSN klagenemnd - mandat og oppnevning 24 15/15 15/ HSN skikkethetsnemnd sammensetning og oppnevning 27 Orienteringssaker 2/15 15/ Visuell identitet Høgskolen i Sørøst-Norge 48 1 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

2 FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK 4/15 15/ Meldingssaker 93 Referat fra IDF-møtet (ettersendes) Brev fra Kunnskapsdepartementet: Prosess for akkreditering som universitet Brev til NOKUT: Vedr. søknad om universitetsakkreditering for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Brev fra Kunnskapsdepartementet: Foreløpig tildelingsbrev statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 fordeling av studieplasser til PPU Brev fra Kunnskapsdepartementet: Høgskolen i Sørøst-Norge Styre for perioden 1. januar juli 2019 Oppnevning av eksterne medlemmer til høyskolens styre Brev fra Kunnskapsdepartementet: Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2015 kap. 260 post 50 SAKS-midler Rune Nilsen Styreleder Møteinnkalling 2

3 STYRESAK - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Dokumentdato T00:00:00 Saksbehandler Anita Dale Saksnummer 15/ Saksgang Møtedato Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN TIL STYREMØTET GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling og dagsorden til styremøtet Styret godkjenner møtebok fra møtet av 1 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

4 FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK 11/15Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 209 Saksbehandler Kjetil Horgmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet, og vil bli sendt medlemmene og aktuelle varamedlemmer i egen forsendelse. Møteinnkalling

5 FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK 12/15Fullmakt til midlertidig innplassering av ansatte som får sin stilling endret fra Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 02 Saksbehandler Kjetil Horgmo Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Saksgang Møtedato Saknr 1 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet, og vil bli sendt medlemmene og aktuelle varamedlemmer i egen forsendelse. Møteinnkalling

6 STYRESAK - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Dokumentdato T00:00:00 Saksbehandler Wigdis Nygren Nordhus Saksnummer 15/ Saksgang Møtedato: Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge GODKJENNELSE AV NYTT MIDLERTIDIG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE (HSN) FRA Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret tar til etterretning fremforhandlet nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge fra Etter evaluering i løpet av 2016, oversendes endelig forslag til nytt personalreglement til departementet for stadfestelse og ikrafttredelse etter beslutning fra departementet. 2. I påvente av stadfestelse fra departementet gjelder det vedtatte midlertidige personalreglementet for Høgskolen i Sørøst-Norge fra De styrevedtak det henvises til i reglementet gjelder også for det endelige personalreglementet etter stadfestelse i departementet. Saksopplysning Det vises til det pågående arbeidet i Delprosjekt 4 Administrative tjenester og systemer Sikker drift/personal. En av de administrative prosessene som må være på plass fra januar 2016, er den fusjonerte høgskolens evne til å behandle og fatte vedtak i tilsettings- og opprykkssaker, oppsigelses- og disiplinærsaker, samt permisjonssøknader av lengre varighet som ikke er knyttet til rettigheter i.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk ved HSN. 1 av 3 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

7 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Behandling i nevnte saker reguleres blant annet av institusjonens personalreglement. I stor grad er innholdet i dette dokumentet direkte regulert av gjeldende lov- og avtaleverk, men det er samtidig gitt lokale tilpasninger der loven åpner for dette. Vedlagte forslag til midlertidig personalreglement for HSN bygger i hovedsak på forvaltningspraksis i sektoren generelt, men det er også foreslått enkelte tilpasninger basert på erfaringer fra de to høgskolene. Etter ønske om videreføring basert på positiv erfaring ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, foreslås det å etablere et eget felles tilsettingsutvalg for professorer og dosenter - i tillegg til tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger under professor- og dosentnivå samt tilsettingsråd for teknisk/administrativt ansatte. Ordningen med opprettelse av to tilsettingsutvalg for henholdsvis professorer og dosenter og undervisnings- og forskerstillinger under professor- og dosentnivå, vil bli evaluert i løpet av 2016 og sett i sammenheng med utarbeidelse av nytt endelig personalreglement som oversendes departementet for stadfestelse. Det vises til egen styresak til behandling i fellesstyret vedrørende delegering og oppnevning av tilsettingsorgan ved HSN. Nytt personalreglement skal fastsettes etter avtale mellom ledelsen for virksomheten og de tjenestemannsorganisasjoner som har forhandlingsrett etter Hovedavtalen i staten 13, jfr. merknad til 9. Midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge ble fremforhandlet med tjenestemannsorganisasjonene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark i IDF-møte Det er ført protokoll fra forhandlingene. Etter evaluering i løpet av 2016, fremforhandles på nytt endelig forslag til personalreglement for HSN, og som videre oversendes departementet for stadfestelse, jfr. tjenestemannsloven 23. Petter Aasen rektor HBV Kristian Bogen rektor HiT Saksdokumenter: 1. Tjenestemannsloven (ikke vedlagt) 2. Hovedavtalen i staten (ikke vedlagt) 3. Midlertidig personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge versjon (vedlagt) 2 av 3

8 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK 4. Protokoll fra forhandlingsmøte (ikke vedlagt) 3 av 3

9 MIDLERTIDIG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA Versjon pr

10 Innhold Kapittel 1 Generelt Reglementets virkeområde Definisjoner m.m Kapittel 2 Kunngjøring Kunngjøring av ledige stillinger Unntak fra kunngjøring Kunngjøringens innhold og fastsetting av kunngjøringstekst Vilkårene for fornyet kunngjøring... 6 Kapittel 3 Behandling av søknader Sakkyndig vurdering Intervju Prøveforelesning eller lignende Referanser Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp... 7 Kapittel 4 Innstilling Generelle regler om innstilling Innstillingsmyndighet Innsynsrett... 8 Kapittel 5 Tilsetting Tilsettingsmyndighet Sammensetning av tilsettingsorganene Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter til tilsettingsrådet Oppnevning av studentrepresentanter Behandlingen i tilsettingsorganet Melding om tilsetting Kapittel 6 Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage Beregning av tjenestetid Sletting av ordensstraff Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage Saksbehandlingsregler, klage Kapittel 7 Permisjoner Velferdspermisjoner Permisjon i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v Kapittel 8 Andre bestemmelser

11 29 Arbeidstid m.v Habilitet Taushetsplikt Attest Ikrafttredelse og revisjon

12 Reglementet er fastsatt i forhandlingsmøte mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark og organisasjonene 4.desember Kapittel 1 Generelt 1 Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder for ansettelser m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Reglementet er fastsatt i medhold av Lov om statens tjenestemenn, jf. Tjml 23 nr Definisjoner m.m. Tilsettingsorgan Den instans (leder eller organ) som i et gitt tilfelle har myndighet til å foreta tilsetting. Innstillende myndighet Den instans (leder eller utvalg) som i et gitt tilfelle har innstillingsrett overfor tilsettingsorganet. Driftsenhet Benyttes om fakultet og avdeling på ledernivå to i organisasjonen. 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene 1. Ved tilsettinger for kortere tid enn 6 måneder gjelder ikke bestemmelsene i reglementets kap. 2, 3, 4 og 5, jf. tjenestemannsloven 6 nr. 1. I disse tilsettingssakene gjelder ikke kravene til kunngjøring og innstilling. Leder for den driftsenheten saken gjelder, er innstillende myndighet og personaldirektør er delegert tilsettingsmyndighet. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg ut over 6 måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler. 2. Ved tilsetting i stillinger som skal utføre oppdrag som er eksternt finansiert, oppdragstilling, kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i reglementets kap. 2, 4 og 5, jf. forskrift til tjenestemannsloven 2 nr. 4. Det er leder for den driftsenheten saken gjelder som i så fall er innstillende myndighet og personaldirektør er delegert tilsettingsmyndighet. 3. Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten foregående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. Særlige grunner forutsetter at minst ett av følgende krav er oppfylt: a. Det er for å oppnå strategiske mål og for å få besatt stillingen så hurtig som mulig b. Det i helt spesielle tilfeller er ønskelig å knytte til seg en bestemt person med en bestemt kompetanse c. Stillingen har vært utlyst flere ganger uten at det har meldt seg søkere som oppfyller stillingens kompetansekrav 4

13 Kapittel 2 Kunngjøring 4 Kunngjøring av ledige stillinger 1. Ledige stillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal normalt kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, jf. Tjml Innstillende myndighet fremmer forslag til utlysningstekst. Utlysningstekst fastsettes av tilsettingsorganet. Rektor fremmer forslag til utlysningstekst i stillinger hvor styret er tilsettingsmyndighet. 3. Offentlig kunngjøring skjer ved at ledige stillinger kunngjøres på høgskolens og NAVs nettsider og i andre relevante medier. Kunngjøringen skal være kjent i minimum to uker. 4. Rektor, eller den rektor gir fullmakt, kan bestemme at faste og midlertidige stillinger som renholder, driftstekniker, førstefullmektig, sekretær, førstesekretær, konsulent og førstekonsulent bare skal kunngjøres internt. Bestemmelsen kan fattes generelt for en periode, eller i den enkelte tilsettingssak. Slik bestemmelse skal alltid treffes etter samråd med tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet. 5. Intern kunngjøring skjer ved at alle ledige stillinger kunngjøres på høgskolens intranett. 5 Unntak fra kunngjøring Følgende tilsettinger/oppnevnelser kan unntas fra hovedregelen om offentlig kunngjøring, eventuelt fornyet kunngjøring, i.h.t. UH-loven og tjml: 1. Funksjon som studieleder/-koordinator og teamleder ol. skal som hovedregel kunngjøres internt. 2. Ved tilsetting i vikariater og andre tidsbegrensede tilsettinger for ett år eller mindre når det er nødvendig å foreta tilsetting raskt. Tilsettingen skjer i tilsettingsorganet. 3. En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring. 4. Ved tilsetting i arbeidsforhold på 15 timer pr uke eller mindre enn 15/40 del av full lønn for tilsvarende heltidsstilling. Dette gjelder ikke for vitenskapelige bistillinger. 6 Kunngjøringens innhold og fastsetting av kunngjøringstekst 1. Kunngjøringen skal inneholde: a) En beskrivelse av stillingens aktuelle arbeidsområde og tittel. b) Kvalifikasjonskrav. c) Opplysning om fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig. 5

14 d) Opplysning om det er en fast, midlertidig eller en oppdragsstilling, og om det er en heltids- eller deltidsstilling. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at det også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden. e) Opplysning om hovedarbeidssted p.t. f) Opplysning om det skal gjennomføres prøveforelesning eller lignende for stillinger der det er aktuelt. g) Opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring. h) Opplysning om at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til alder, kjønn og innvandrerbakgrunn, jf Lov om universiteter og høgskoler 6-3 (2). i) Opplysninger om lønnsvilkår og eventuelt innskudd i Statens Pensjonskasse. j) Opplysning om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn 2 uker fra utlysing. k) Opplysning om hvem som kan gi nærmere informasjon om stillingen. l) Opplysning om tilsettingsmyndighet. 2. Intern kunngjøring kan gjøres enklere ved at man utelater forhold som må anses å være kjent for søkerkretsen. 3. Kunngjøring av alle stillinger fastsettes av tilsettingsmyndigheten for den aktuelle stilling. 7 Vilkårene for fornyet kunngjøring En stilling skal kunngjøres på nytt dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, og det må forventes at en ny kunngjøring kan endre dette forholdet. Dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal stillingen kunngjøres på nytt. Det samme gjelder dersom det har gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort, eller når forholdene har endret seg vesentlig. Kapittel 3 Behandling av søknader 8 Søkerlister 1) Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne (utvidet søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jf. Forvaltningslovforskriften 15. 2) Det skal også snarest settes opp en offentlig søkerliste som skal inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune, jf. Offentleglova 25 andre ledd. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn søkerne har. 6

15 9 Sakkyndig vurdering Tilsetting i vitenskapelige stillinger skal skje på grunnlag av innstilling. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og en eventuell betenkning. Tilsettingsmyndigheten kan i særskilte tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes for vitenskapelige stillinger som ikke er førstestillinger eller professor/dosentstillinger, jf. lov om universiteter og høgskoler 6-3 (3). Det vises for øvrig til gjeldende Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger når det gjelder sammensetning av sakkyndig komite. 10 Intervju 1. Ved tilsetting i lederstillinger og teknisk-administrative stillinger skal de søkerne som etter innstillende myndighets vurdering synes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. 2. Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger skal de søkere som etter eventuell sakkyndig vurdering og innstillende myndighets vurdering synes å være best kvalifisert, innkalles til intervju. 3. I intervjuet skal nærmeste leder for den som tilsettes eller den som i leders fravær fungerer for denne, delta. I tillegg skal en representant for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap, invitere til å delta. Videre kan en representant til fra arbeidsgiver samt en personalmedarbeider også delta. I stillinger der innstilling skal foretas av et innstillingsutvalg, er det innstillingsutvalget som utgjør intervjuutvalget. 11 Prøveforelesning eller lignende Før det blir utarbeidet innstilling til tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge, skal det som hovedregel være gjennomført prøveforelesning eller lignende på minimum 15 minutter over et tema innenfor det fagområdet stillingen er utlyst med. 12 Referanser For de innstilte kandidatene skal det innhentes uttalelser fra en eller flere referansepersoner. Kun oppgitte referansepersoner skal kontaktes. 13 Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp Innstillingsmyndigheten kan ta med søkere som har oversittet fristen hvis den finner grunn til det. I så fall må alle søkere som har søkt etter fristens utløp, tas med og føres på søkerlisten. 7

16 Kapittel 4 Innstilling 14 Generelle regler om innstilling 1. Før behandling av tilsettingssak i tilsettingsorganet må det være avgitt innstilling etter reglene i dette kapittelet. 2. Dersom det finnes flere kvalifiserte søkere, skal det vanligvis gis grunngitt innstilling for 3 søkere angitt i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jf. tjenestemannsloven 4 nr Dersom den som skal avgi innstilling er medlem av tilsettingsorganet, legges det fram forslag til tilsetting, og ikke formell innstilling, jf Tjml 4 nr Tidsrommet mellom innstilling/eller forslag til tilsetting for alle stillingskategorier og vedtak om tilsetting bør være minst 1 uke. 15 Innstillingsmyndighet 1. Ved tilsetting av rektor, prorektor/viserektorer, dekaner, adm. direktør og instituttledere skal innstilling foretas av et innstillingsutvalg oppnevnt av styret, jf. lov om universiteter og høgskoler 11-1 (3). 2. Ved tilsetting i øvrige lederstillinger skal innstilling foretas av nærmeste leder iht. det til enhver tid gjeldende organisasjonskart ved høgskolen, jf. tjenestemannsloven 4 nr Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger, stipendiatstillinger og ved tilsetting i ingeniørstillinger som er direkte knyttet til den faglige virksomheten, skal innstilling foretas av instituttleder, jf. tjenestemannsloven 4 nr Ved tilsetting i øvrige stillinger skal innstilling foretas av nærmeste leder iht. det til enhver tid gjeldende organisasjonskart ved høgskolen, jf. tjenestemannsloven 4 nr Innsynsrett Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forvaltningslovforskriften. Søkerne skal ha den samme innsynsrett i et forslag til tilsetting. Kapittel 5 Tilsetting 17 Tilsettingsmyndighet 1) Styret er tilsettingsmyndighet for følgende stillinger: a) rektor, jf. lov om universiteter og høgskoler 10-4 (1), b) pro- og viserektorer c) avdelingsdirektører (ledernivå to) d) dekaner og instituttledere 8

17 Med bakgrunn i UH-loven 6-3 samt høyskolestyrets vedtak om delegering av myndighet til underliggende organ jf. styrevedtak 15/xx er tilsettingsmyndigheten som følger: 2) Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger (TR) er tilsettingsmyndighet for teknisk/administrative lederstillinger som ikke er nevnt i punkt 1, samt i tekniske og administrative stillinger. 3) Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) under professor- og dosentnivå er tilsettingsmyndighet forstillinger i denne stillingskategorien. 4) Tilsettingsutvalget for professorer og dosenter (TUP) er tilsettingsmyndighet for stillinger i denne kategorien. 18 Sammensetning av tilsettingsorganene Det skal være ett tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger og to tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Tilsettingsorganene er beslutningsdyktige når tre (inkl. leder) eller flere er tilstede. 1. Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger skal ha følgende sammensetning: a) Personaldirektør fra tidligere HBV og personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT. a) Lederen for den driftsenheten saken tilhører eller den vedkommende bemyndiger. b) To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som, så langt det er mulig tilhører den stillingsgruppe saken gjelder. En fra hver av de to tidligere virksomhetene. Personal- og organisasjonsdirektøren (fra HiT eller HBV) leder tilsettingsrådet. Dersom en av personal- og organisasjonsdirektørene eller leder for driftsenheten har forfall, møter deres stedfortreder. Representantene fra tjenestemannsorganisasjonene skal ha en vararepresentant hver. Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget. 2. Tilsettingsutvalget for undervisning- og forskerstillinger skal ha følgende sammensetning, jf styrevedtak xx/2015: a) Personaldirektør fra tidligere HBV eller personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT. b) Dekan ved det fakultet/avdeling saken tilhører. c) To ansattrepresentanter som tilhører undervisnings- og forskningspersonalet, hvor den ene bør ha førstekompetanse (en representant fra hver av de to tidligere virksomhetene). 9

18 d) To studentrepresentanter, en fra hver av de to tidligere virksomhetene. Personal- og organisasjonsdirektøren (fra HiT eller HBV) leder tilsettingsutvalget avhengig av hvilket fakultet saken tilhører. Dersom en av personal- og organisasjonsdirektørene eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder. Ansattrepresentantene oppnevnes av styret etter forslag fra innspill fra tjenestemannsorganisasjonene. Ansattrepresentantene og studentrepresentantene skal ha en vararepresentant hver. Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget. 3. Tilsettingsutvalget for professor og dosent skal ha følgende sammensetning, jf styrevedtak xx/2015: a) Personaldirektør fra tidligere HBV eller personal- og organisasjonsdirektør fra tidligere HiT. b) Dekan ved den avdeling saken tilhører c) To ansattrepresentanter som tilhører undervisnings- og forskningspersonalet, en professor og en dosent, eventuelt to professorer (en fra hver av de to tidligere virksomhetene) d) To studentrepresentanter, en fra hver av de to tidligere virksomhetene. Personal- og organisasjonsdirektøren (fra HiT eller HBV) leder tilsettingsutvalget avhengig av hvilket fakultet saken tilhører. Dersom en av personal- og organisasjonsdirektørene eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder. Ansattrepresentantene oppnevnes av styret etter innspill fra tjenestemannsorganisasjonene. Ansattrepresentantene og studentrepresentantene skal ha en vararepresentant hver. Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget. 19 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter til tilsettingsrådet 1. Tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet skal så langt det er mulig tilhøre samme tjenestemannsgruppe som saken gjelder, jf. reglementets 17 nr. 2 og 3. 10

19 2. For tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger gjelder følgende inndeling i stillingsgrupper: a) ledere, saksbehandlere/rådgivere og kontorstillinger, b) bibliotekarstillinger, c) ingeniørstillinger, d) stillinger innen teknisk drift og renhold. 3. Den organisasjonen som organiserer tjenestemenn i vedkommende stillingsgruppe, og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er forhandlingsberettiget etter Hovedavtalen i staten, oppnevner tjenestemannsrepresentanter med personlige varamedlemmer. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende stillingsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap tjenestemannsrepresentanter med personlige vararepresentanter til tilsettingsutvalgene. 4. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for 2 år om gangen. Så langt det er mulig settes funksjonstiden slik at den ikke utløper samtidig for begge tjenestemannsrepresentantene innen samme tjenestemannsgruppe. Dersom organisasjonene ikke blir enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes to tjenestemannsrepresentanter med vararepresentanter etter følgende regler: a) For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter reglene nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av de organiserte tjenestemennene i tjenestemannsgruppen. b) Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf. c) Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall innen gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant. 5. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de først er oppnevnt, men ivaretar interessene til samtlige søkere. 20 Oppnevning av studentrepresentanter Studentrepresentantene i tilsettingsutvalgene for faglige stillinger oppnevnes av rektor etter forslag fra Studentorganisasjonen i Telemark (SOT)/HBV for 1 år om gangen fra 1. august det aktuelle år. 21 Behandlingen i tilsettingsorganet 1. Behandlingen i tilsettingsorganet ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal foregå i møte. Møtene kan avholdes som ordinære møter eller som videokonferanser. 2. Unntaksvis kan behandlingen i tilsettingsorganet skje ved at saken sendes på sirkulasjon til medlemmene på e-post. For denne ordningen gjelder at vedtak må fattes enstemmig 11

20 ved at alle medlemmer aktivt samtykker i vedtaksforlaget. Dersom det foreligger dissens, som ikke kan avhjelpes med nytt vedtaksforslag, skal tilsettingsorganet tre sammen i møte. Tilsettingsorganet skal alltid tre sammen i møte dersom ett medlem krever det. 3. I statsforvaltningen gjelder generelt at deltakelse i bl.a. tilsettingsorgan er en tjenesteplikt. Medlemmene i organet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen. Dersom likevel enkelte av organets medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak, er utvalget beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar. 4. Det skal føres protokoll fra møtene i tilsettingsutvalget/tilsettingsrådet. Protokollen skal distribueres til medlemmene i tilsettingsorganet så snart som mulig etter møtet. I protokollen skal det framgå tid og sted for møtet, hvem som deltok, eventuelle forfall, opprinnelig forslag til vedtak, eventuelle forslag som ble satt fram i møtet, stemmetall og eventuelle protokolltilførsler eller stemmeforklaringer. 5. Ved behandling av tilsettingssaker hvor ett eller flere av tilsettingsorganets medlemmer er uenig med flertallet om hvem som skal tilsettes, kan hvert medlem kreve at saken avgjøres av høyere myndighet (mindretallsanke), jf. tjenestemannsloven 5 nr. 3. Ankeinstans er styret. Krav om dette skal framsettes i møtet hvor tilsettingssaken behandles og protokollføres. Det kan gis en kort frist for begrunnelse for kravet. Bestemmelsen kommer bare til anvendelse i saker hvor det foreligger formell innstilling og ikke forslag til vedtak jf. Statens personalhåndbok kap og Denne bestemmelse gjelder ikke hvis styret er tilsettingsmyndighet, jf. lov om universiteter og høgskoler Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som underskrives av tilsettingsorganets representanter. Ved en anke har hvert av medlemmene rett til å grunngi sitt standpunkt i protokollen, og protokollen skal følge saken. 7. Ved behandling av tilsettingssaker i de tilfeller hvor tilsettingsorganet vil tilsette en som ikke er innstilt, skal tilsettingsorganet be om skriftlig uttalelse fra vedkommende innstillende myndighet. Også et mindretall i tilsettingsorganet kan be om slik uttalelse. Hvis innstillende myndighet likevel ikke vil innstille vedkommende, og tilsettingsorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret, jf. pkt. 5. Bare en av dem som er innstilt eller en av dem som noen i tilsettingsorganet vil tilsette, kan da tilsettes av styret, jf. tjenestemannsloven 4 nr. 5. Denne bestemmelsen gjelder ikke hvis styret er tilsettingsmyndighet, jf. lov om universiteter og høgskoler

21 8. Likestillings- og inkluderingsprinsippet skal vektlegges ved tilsetting i alle stillingskategorier. Det vises for øvrig til Forskrift til Tjml 9 bestemmelser om kvotering ved funksjonsnedsettelse. 22 Melding om tilsetting 1. Den tilsatte gis skriftlig underretning om tilsettingen, jf. tjenestemannsloven 5 nr. 5. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysning om de lover, instrukser og reglement som for tiden gjelder for tjenesten samt eventuelle særvilkår. Prøvetid skal alltid benyttes ved tilsetting i ny stilling, og underretningen skal også inneholde en orientering om prøvetidsreglene. Underretningen skal bekreftes skriftlig, jf. Tjml. 8 nr Den som tilsettes skal ha en svarfrist på minimum en uke. 3. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale både for faste og midlertidige tilsettingsforhold, jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at stillingen mottas, jf. forvaltningsloven 27, 1. ledd. Underretningen skal innholde navnet på den som er tilsatt i stillingen. Kapittel 6 Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 23 Beregning av tjenestetid Ved beregning av tjenestetid i relasjon til tjenestemannsloven 9 og 10 legges til grunn all sammenhengende tjeneste innenfor virksomheten. Dette omfatter også tjeneste ved de tidligere institusjoner som inngår i Høgskolen i Sørøst-Norge. 24 Sletting av ordensstraff Ordensstraffer etter tjenestemannsloven 14 slettes etter 3-5 år avhengig av alvorlighetsgrad. 25 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 1. Vedtak om at en medarbeider skal ilegges ordensstraff, sies opp, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsmyndigheten, jf. lov om universiteter og høgskoler 11-3 (1). 2. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjenestemannsloven 16 treffes av rektor for saker der styret er tilsettingsmyndighet og av personaldirektør i saker hvor ett av tilsettingsutvalgene er det, jf. tjenestemannsloven 17 nr Saksbehandlingsregler, klage 1. Klage over vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed avgjøres av styret når vedtaket er fattet av tilsettingsorganet, og av fagdepartementet når vedtaket er 13

22 fattet av styret, jf. lov om universiteter og høgskoler 11-3 (3). Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. 2. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. Fvl Dersom det i tilsettingsutvalget ikke er flertall for ordensstraff, oppsigelse eller avskjed, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av styret. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet, jf. tjenestemannsloven 18 nr. 2. Krav om dette må framsettes og protokollføres i møtet. Kapittel 7 Permisjoner 27 Velferdspermisjoner Velferdspermisjoner kan gis i samsvar med hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og Statens personalhåndbok av nærmeste leder. 28 Permisjon i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v. 1. Permisjon bør, så langt tjenesten tillater det, gis den som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i statens tjeneste. 2. Permisjon for å overta annen statsstilling utenfor høgskolen eller annen stilling i høgskolen kan gis i inntil 1 år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges i inntil 1 år. Tilsvarende permisjon kan gis ved overtakelse av stilling utenfor staten, såfremt arbeidet har faglig tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende har permisjon fra. 3. Vilkåret for at det kan gis permisjon iht. pkt. 2, er at vedkommende har hatt minst 3 års sammenhengende tjeneste ved høgskolen regnet fra tiltredelsesdato til siste arbeidsdag før permisjonen begynner. 4. Permisjon for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling kan, så langt tjenesten tillater det, gis for det tidsrom som er nødvendig for formålet. 5. Permisjon kan gis for medarbeider som tilsettes i åremålsstilling ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Permisjonens lengde er tilsvarende tilsettingsperioden i åremålsstillingen. 6. Permisjoner iht. pkt. 2 5 ovenfor avgjøres av tilsettingsmyndigheten. Kapittel 8 Andre bestemmelser 29 Arbeidstid m.v. Når det gjelder arbeidstid m.v. henvises det til de til enhver tid gjeldende lover og avtaler om dette for det statlige tariffområdet. 14

23 30 Habilitet Habilitet praktiseres i henhold til Fvl 6 og 8. Medlem i tilsettingsorganet fratrer ved behandling av en sak når vedkommende er inhabil. Så langt det er mulig skal vararepresentanten innkalles og delta under behandling av den aktuelle saken. Tilsettingsorganet avgjør om et medlem er inhabilt. Vedkommende deltar ikke i denne avgjørelsen. Medlemmene er på eget initiativ forpliktet til å orientere tilsettingsorganet om forhold som kan ha betydning for habilitetsspørsmålet. 31 Taushetsplikt Taushetsplikt praktiseres i henhold til Fvl 13. Medlemmer av tilsettingsorganet og andre som deltar i tilsettingsprosessen, har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger og personvurderinger de får kjennskap til gjennom tilsettingsprosessen inklusive behandlingen i tilsettingsorganet. 32 Ferielister Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, jf. denne lovs 6 og 7. Hvis ferie ikke er avtalt, blir ferien administrativt fastsatt med fem uker fra og med første mandag i juli. Lederen for den enkelte driftsenhet har ansvar for å sørge for at det blir satt opp ferielister i så god tid som mulig. Det skal sørges for forsvarlig personaldekning til enhver tid. 33 Attest En tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. arbeidsmiljøloven Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det i attesten gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette ønskes av tjenestemannen selv. 34 Ikrafttredelse og revisjon Dette reglementet er stadfestet av Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet xx.yy.2106 og trådte i kraft xx.yy.2016 etter beslutning fra Kunnskapsdepartementet. Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til revisjon, jf. tjenestemannsloven 23 nr

24 STYRESAK - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Dokumentdato T00:00:00 Saksbehandler Anne Gwendoline Fængsrud Saksnummer 15/ Saksgang Møtedato Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge HSN KLAGENEMND - MANDAT OG OPPNEVNING Forslag til vedtak: 1. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for Høgskolen i Sørøst- Norge: Leder: Ingmar Nestor Nilsen, med personlig vara Hugo Abelseth Medlem: Helle Friis Knutzen, med personlig vara Nils-Olav Skilbred Medlem: Thomas Nordli, med personlig vara Linda Hafskjold 2 studentrepresentanter med personlig vara: Oppnevnes januar Fellesstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet. 3. Fellesstyret gir klagenemnda fullmakt til å behandle følgende saker; a. Inndragning og karantenetid ved bruk av falske vitnemål/dokumenter mv., jf. lov om universiteter og høyskoler (uhl.) 3-7 åttende ledd. b. Annullering av eksamen/godkjenning av utdanning, emner, kurs mv. oppnådd ved hjelp av falsk vitnemål eller etter fusk ved eksamen mv., jf. uhl c. Bortvisning/utestenging ved gjentatt opptreden som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid el. virksomheten ved høyskolen, jf. uhl. 4-8 første ledd. d. Utestenging fra studier med klinisk undervisning og praksisopplæring etter grovt klanderverdig opptreden som har skapt fare for liv og helse for 1 av 3 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

25 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK pasienter/elever mv. eller ved skyld i grove brudd på taushetsplikten/grovt usømmelig opptreden ovenfor disse, jf. uhl. 4-8 andre ledd. e. Utestenging etter annullering i henhold til 4-7, jf. uhl. 4-8 tredje ledd. f. 1) Utestenging av studenter fra praksisstudier og klinisk undervisning, der studenter er dømt for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, og 2) midlertidig utestenging av studenter fra praksisstudier eller klinisk undervisning i påvente av rettskraftig dom, jfr. uhl g. Høyskolens uttalelse til klagenemnda om student med merknader på politiattesten, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring, jf. uhl. 4-9 femte ledd. h. Utestenging etter skikkethetsvurdering etter innstilling fra høyskolens skikkethetsnemnd, jf. uhl tredje ledd. i. Klage over formelle feil ved eksamen, jf. uhl j. Øvrige enkeltvedtak fattet av høyskolen, jf. forvaltningsloven 2 og 28 flg. 4. Leder, varamedlem for leder og faglig tilsatte med varamedlemmer oppnevnes av styret for tre år, til Studentrepresentantene oppnevnes av styret for ett år, til Saksopplysning Klagenemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene, jf. lov om universiteter og høyskoler 5-1. Klagenemnda består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, kan ikke være ansatt ved høyskolen, og oppnevnes av styret med en funksjonstid på tre år. To av medlemmene skal være tilsatte ved institusjonen og skal oppnevnes av styret med en funksjonstid på tre år. To av medlemmene skal være studenter. Disse oppnevnes normalt av rektor etter forslag fra studentparlamentet ved Høgskolen i Sørøst-Norge med en funksjonstid på ett år. Klagenemndas foreslåtte leder og personlige vara fyller begge kravene til lagmann. De er til daglig begge dommere ved Oslo tingrett, og har ledet flere høyprofilerte rettssaker. De foreslåtte tilsatte medlemmene har alle erfaring fra klagenemndene ved de tidligere høyskolene, og det samme gjelder flere av studentmedlemmene. Klagenemndas sammensetning bør ivareta hensyn til kjønnsfordeling og variert deltakelse fra studiestedene og utdanningsområdene. Medlemmer av høyskolens 2 av 3

26 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK styre kan ikke være medlem av klagenemnda. Medlem og varamedlem blir stående inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om funksjonstiden er utløpt. Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Vedtak om bortvisning, utestenging, vedtak om at en student ikke er skikket, inndragning og karantenetid treffes med minst to tredels flertall. I øvrige saker fatter klagenemnda vedtak ved alminnelig flertall. Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages. Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 4-7 til Petter Aasen rektor HBV Kristian Bogen rektor HiT Saksdokumenter: 1. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), LOV nr 15 (ikke vedlagt) 2. Forvaltningsloven (ikke vedlagt) 3. Domstolloven (ikke vedlagt) 3 av 3

27 STYRESAK - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Dokumentdato T00:00:00 Saksbehandler Anne Gwendoline Fængsrud Saksnummer 15/ Saksgang Møtedato Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge HSN SKIKKETHETSNEMND SAMMENSETNING OG OPPNEVNING Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar foreslåtte sammensetning av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge gjeldende fra Styret oppnevner dekan Runar Danielsen, fakultet for helse- og sosialvitenskap, til leder av skikkethetsnemnda gjeldende fra Følgende medlemmer oppnevnes til nemda: en faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning): instituttleder Geir Salvesen en representant fra praksisfeltet, helse- og sosialfagutdanning: Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for oppvekst, Bamble kommune en representant for praksisfeltet, lærerutdanning: Solveig Hortemo, rektor, Heddal barneskole en faglærer, helse- og sosialfagutdanning: Ragnhild Riis, helsefag en faglærer, lærerutdanning: Ragnhild Evensen, pedagogikk en studentrepresentant fra fakultet for helse- og sosialvitenskap: oppnevnes januar 2016 en studentrepresentant for fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap: oppnevnes januar 2016 ekstern representant med juridisk embetseksamen: Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten 1 av 4 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

28 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK 3. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet. 4. Styret oppnevner instituttleder Anne Marie Gran Bruun som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering helse- og sosialfag. 5. Styret oppnevner rådgiver Anne Marie Håseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering for lærerutdanningene. 6. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen. 7. Styret vedtar at en jurist fra utdanningsavdelingen skal være referent i formelle møter. Saksopplysning Skikkethetsvurdering er hjemlet i universitets- og høyskoleloven og i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, som er en nasjonal forskrift. Forskriften omfatter mange av HSNs studieprogrammer, og krever at styret selv skal oppnevne en egen skikkethetsnemnd for disse sakene og egne institusjonsansvarlige. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket, jf. universitets- og høyskoleloven Skikkethetsvurdering av studenter inngår i HSNs studieprogrammer på bachelor- og masternivå, og inkluderer blant annet alle typer lærerutdanning, sykepleieutdanning, barnevernspedagog, radiograf, optiker, vernepleie og jordmorfag. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i den profesjonen studenten utdanner seg til. Forskriften vektlegger at en student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns/elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, ikke er skikket for yrket. Skikkethetsnemndas oppgaver og sakshåndtering fremgår av forskriften. I forskriftens 6 angis hvem som skal være medlemmer. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen, studentrepresentantene for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon er nemndas leder. Det skal ikke velges vararepresentanter for medlemmene i nemnda. Dette begrunnes med at det er relativt få saker til behandling, og at det derfor er ønskelig at nemndas medlemmer selv er til stede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring. Ved HSN vil to eller flere fakulteter omfattes av skikkethetsvurdering. Nemndas sammensetning ivaretar primært de store profesjonsutdanningene, som erfaringsmessig har saker. 2 av 4

29 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Med utgangpunkt i føringene i forskriften og studieprogrammene som er inkludert foreslås følgende skikkethetsnemnd: Leder av skikkethetsnemnda dekan Runar Danielsen, fakultet for helse- og sosialvitenskap Følgende medlemmer oppnevnes til nemda: en faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning): instituttleder Geir Salvesen en representant fra praksisfeltet, helse- og sosialfagutdanning: Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for oppvekst, Bamble kommune en representant for praksisfeltet, lærerutdanning: Solveig Hortemo, rektor, Heddal barneskole en faglærer, helsefagutdanning: Ragnhild Riis, helsefag en faglærer, lærerutdanning: Ragnhild Evensen, pedagogikk en studentrepresentant fra fakultet for helse- og sosialvitenskap: oppnevnes januar 2016 en studentrepresentant for fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap: oppnevnes januar 2016 ekstern representant med juridisk embetseksamen: Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten Styret, eller den styret delegerer myndighet til, oppnevner to ansatte ved institusjonen som skal fungere som institusjonsansvarlig innenfor for henholdsvis helse- og sosialvitenskap og utdanningsvitenskap. Vi foreslår at rektor får denne fullmakten. Institusjonsansvarlige ved HSN oppnevnes ikke blant nemndas medlemmer, siden institusjonsansvarlige kan ha fungert som veileder og saksbehandler i en fase før skikkethetssaken kommer til skikkethetsnemnda. I tråd med forskrift for skikkethet 11 fatter institusjonens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler 4-10 tredje ledd og fjerde ledd. Som referent i formelle møter knyttet til tvil om skikkethet, deltar en jurist fra utdanningsavdelingen. Petter Aasen rektor HBV Kristian Bogen rektor HiT 3 av 4

30 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Saksdokumenter: 1. Vedlegg 1: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 2. Vedlegg 2: Kunnskapsdepartementet Rundskriv F-14-06, datert Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), LOV nr 15 (ikke vedlagt) 4 av 4

31 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato FOR Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2006 hefte 10 Ikrafttredelse Sist endret FOR Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV Kunngjort Rettet Korttittel Forskrift om skikkethetsvurdering Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets og høyskoleloven) 4 10 sjette ledd. Endringer: Endret ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 728, 11 juni 2013 nr. 597, 8 juli 2013 nr Virkeområde Ifølge forskrift 7. oktober 2005 nr om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler 4 10, skal skikkethetsvurdering foregå ved følgende utdanninger: 1. førskolelærerutdanning, 2. allmennlærerutdanning, 3. faglærerutdanning, 4. yrkesfaglærerutdanning, 5. praktisk pedagogisk utdanning, 6. audiograf (audiolog), 7. barnevernspedagog, 8. bioingeniør, 9. ergoterapeut, 10. farmasøyt (inkludert reseptar), 11. fysioterapeut, 12. jordmor, 13. klinisk ernæringsfysiolog, 14. lege, 15. optiker, 16. ortopediingeniør, 17. psykolog, 18. radiograf, 19. sosionom, 20. sykepleier, 21. tannlege, 22. tannpleier, file:///s:/hbv-stud/_uni-akkr-prosjekt/skikkethetsnemnd/vedlegg%201%20forskrift%20om%20skikkethetsvurdering%20i%20h%c3%b8yere%20utdan 1/5

32 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata 23. tanntekniker, 24. vernepleier, 25. grunnskolelærerutdanningene, 26. barnehagelærerutdanning. 0 Endret ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 728, 11 juni 2013 nr Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. 3. Vurderingskriterier for lærerutdanningene Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5, 25 og 26 er: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 0 Endret ved forskrift 8 juli 2013 nr Vurderingskriterier for helse og sosialfagutdanningene er: Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 6 til 24 a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine file:///s:/hbv-stud/_uni-akkr-prosjekt/skikkethetsnemnd/vedlegg%201%20forskrift%20om%20skikkethetsvurdering%20i%20h%c3%b8yere%20utdan 2/5

33 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere. h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 5. Informasjon til studentene Ved studiestart skal institusjonen sørge for at alle studentene får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer. 6. Skikkethetsnemnd Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av: en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon to representanter fra praksisfeltet to faglærere to studentrepresentanter en ekstern representant med juridisk embetseksamen. Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder. Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen. 7. Institusjonsansvarlig Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer. 8. Tvilsmelding Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som part i saken. Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. 9. Behandling hos institusjonsansvarlig Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes til etter at utvidet veiledning er avsluttet. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. file:///s:/hbv-stud/_uni-akkr-prosjekt/skikkethetsnemnd/vedlegg%201%20forskrift%20om%20skikkethetsvurdering%20i%20h%c3%b8yere%20utdan 3/5

34 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. 10. Behandling i skikkethetsnemnda Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet. Nemnda lager en innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen. 11. Behandling i styret/institusjonens klagenemnd På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret selv eller institusjonens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler 4 10 tredje ledd og fjerde ledd. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke skikket. Hvis en student som er funnet ikke skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 år. Ved kortere utestenging kan styret eller institusjonens klagenemnd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden. 12. Sentralt register Når det er fattet vedtak om at en student utestenges på grunn av vedtak om ikke skikkethet, skal opplysninger om studentens navn, omfang og utestengingsperiode sendes til Samordna opptak, som vil opprette et sentralt register. Hvis vedtak blir omgjort etter klage, skal det sendes melding til Samordna opptak om dette. Opplysningene i det sentrale registret skal slettes når utestengingsperioden er over. 13. Overgangsbestemmelser For utdanningene som nevnt i 1 nr. 6 til 24, gjelder skikkethetsvurdering etter denne forskrift for nye studenter som begynner de aktuelle utdanningene fra og med 1. august 2006 og senere. For utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5, gjelder skikkethetsvurdering også for de studenter som har påbegynt utdanning før 1. august Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. august Samtidig oppheves forskrift 10. oktober 2005 nr om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. file:///s:/hbv-stud/_uni-akkr-prosjekt/skikkethetsnemnd/vedlegg%201%20forskrift%20om%20skikkethetsvurdering%20i%20h%c3%b8yere%20utdan 4/5

35 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata file:///s:/hbv-stud/_uni-akkr-prosjekt/skikkethetsnemnd/vedlegg%201%20forskrift%20om%20skikkethetsvurdering%20i%20h%c3%b8yere%20utdan 5/5

36 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Erstatter rundskriv F Nr. Vår ref Dato F Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (nr 859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 4-10 sjette ledd. Forskriften trer i kraft 1. august 2006, jf. vedlegg. Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler 4-10 har tidligere omfattet lærerutdanninger, men utvides nå til også å omfatte nærmere angitte helse- og sosialfagutdanninger. Når det gjelder spesifikt hvilke utdanninger skikkethetsvurderingen omfatter, viser vi til 1 i forskriften. Skikkethetsvurdering i de berørte helse- og sosialfagutdanningene vil gjelde for nye studenter som begynner på de aktuelle utdanningene fra og med 1. august 2006 og senere. Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene er en videreføring og gjelder følgelig også for de studenter som har begynt på utdanningen før 1. august Av lov om universiteter og høyskoler 4-10 følger at skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet (jf første ledd). Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket (jf annet ledd). Styret selv eller institusjonens klagenemnd kan etter innstilling fra en egen skikkethetsnemnd vedta at en student ikke er skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet (jf tredje ledd). Departementet vil understreke at muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, når Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon * Telefaks

37 andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet ligger i selve studiet, dvs. studenten kan få stryk/ikke-bestått i fag eller praksis. Vi minner også om bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler 4-8 annet ledd: En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i klinisk undervisning eller praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig til grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. 5-1, utestenges fra studiet i inntil tre år. Institusjonen skal informere Sosial- og helsedirektoratet om utestenging etter dette alternativ når det gjelder studenter som følger utdanninger som kan utløse rett til autorisasjon etter helsepersonelloven 48 første ledd. Vi viser videre til bestemmelsene om bortvisning og utestenging ved grovt forstyrrende opptreden og ved fusk ved eksamen, jf lov om universiteter og høyskoler 4-8 første og tredje ledd. Det er viktig at studentene blir informert på forhånd om ordningen med skikkethetsvurdering. Av forskriftens 5 følger at institusjonen skal sørge for at alle studentene får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer ved studiestart. Flere instanser har i høringsrunden etterspurt krav om politiattest ved opptak til de utdanninger som omfattes av ordningen med skikkethetsvurdering. Politiattest ved opptak til høyere utdanning reguleres i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Departementet vil komme tilbake til en eventuell vurdering om utvidelse av ordningen med politiattest ved opptak til høyere utdanning. Merknaden til enkelte paragrafer i forskriften: Til 1 og 2: Institusjonene skal foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer, eller som helse- eller sosialpersonell. Skikkethetsvurdering er et av de virkemidler institusjonene har til rådighet når de skal foreta denne helhetsvurderingen. Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering må bare benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for det aktuelle yrket (jf. universitets- og høyskoleloven 4-10 annet ledd). Det viktigste virkemiddelet ligger i selve studiet; studenter kan få stryk/ikke-bestått i fag eller praksis. I praksisopplæringen skal studentene ha veiledning og oppfølging. Side 2

38 Studenter som viser at de ikke behersker praksissituasjonen, vil som hovedregel ikke bestå praksisdelen av utdanningen. Dersom utdanningsinstitusjonen ser at en student ikke vil ha mulighet for, eller vil ha store problemer med å fullføre lærer-, helse- eller sosialfagutdanningen, bør studenten få veiledning om dette og eventuelt rådes til å avbryte utdanningen. En student som under praksisopplæring har opptrådt grovt klanderverdig på en måte som har skapt fare for barnehagebarns, elevers, klienters, pasienters eller andres liv eller helse, kan etter universitets- og høyskoleloven 4-8 annet ledd utestenges fra studiet i inntil 3 år. I tillegg er det bestemmelser om bortvisning og utestenging ved grovt forstyrrende opptreden og ved fusk ved eksamen, jf. 4-8 første og tredje ledd. For enkelte studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre, kan det etter universitets- og høyskoleloven 4-9 kreves politiattest ved opptak til, eller underveis i studiet. Anmerkninger på politiattesten kan føre til utestenging fra praksisopplæring eller klinisk undervisning. Det er fastsatt i forskrift hvilke studier som omfattes av denne bestemmelsen, hvilke straffbare forhold som kan føre til utestenging og saksbehandlingsregler. Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden. Dette er blant annet begrunnet ut i fra hensynet til barnehagebarn, elever, pasienter, klienter og brukere som studentene er i kontakt med i praksis. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Det er institusjonens ansvar å sørge for at de ansatte ved lærer-, helse- og sosialfagutdanningene har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne foreta en løpende vurdering av studentenes skikkethet. Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, jf. 9. Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda innstiller til styret selv eller institusjonens klagenemnd, som på bakgrunn av innstillingen kan fatte vedtak om at en student ikke er skikket for yrket, og eventuelt vedtak om utestenging som følge av dette. Den felles klagenemnda for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler 4-7 til 4-10 er klageinstans for styrets/klagenemndas vedtak. Ved saksbehandlingen i forbindelse med særskilt skikkethetsvurdering, skal forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse osv. følges. Til 3 og 4: Vurderingen av en students skikkethet vil være sammensatt og kriteriene i bestemmelsene må suppleres med skjønn. Et minstekrav for å kunne stadfeste at det Side 3

39 foreligger manglende skikkethet for yrket er likevel at minst ett av kriteriene som følger av 3 og 4, foreligger. Deretter må det vurderes om dette, alene eller sammen med andre forhold, utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers, eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet iht. 2. Det vises for øvrig til merknaden til 1 og 2 der det går frem at muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering må bare benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen. Som hovedregel vil de forhold som vurderes knytte seg til selve studiesituasjonen. Med studiesituasjonen menes både teori- og praksisundervisning. Med studietid menes både studiesituasjon og fritid. Forhold eller hendelser som ligger utenfor studiesituasjonen, kan bare tillegges vekt i den grad de har, eller må antas å kunne ha innvirkning på hvordan studenten vil utføre oppgavene som lærer, eller som helse- eller sosialpersonell. I utgangspunktet vil forhold som er knyttet til selve praksisperioden ikke alene kunne føre til at studenten blir vurdert som ikke skikket, dersom studenten har bestått praksisperioden. Men slike forhold kan være momenter som blir tillagt vekt i en helhetsvurdering av studentens skikkethet. På samme måte vil det at man blir midlertidig utestengt etter universitets- og høyskoleloven 4-8 ikke i seg selv innebære at studenten ikke er skikket. Det avgjørende må være om forholdet vil være egnet til å hindre studenten i en tilfredsstillende utøvelse av det aktuelle yrket. Ved vurderingen av ulike momenter må det legges vekt på hvor langt studenten er kommet i studiet, og hvorvidt læring og utvikling i det videre studiet kan tenkes å gjøre studenten skikket til det aktuelle yrket. Til 4: a) Gjelder konkret atferd, ved mangel på omtanke og empati ovenfor svakstilte grupper. b) For å oppnå gode behandlingsresultater i helse- og sosialsektoren kreves det samarbeid som omfatter vilje og evne til aktiv deltakelse. d) Her tenkes det for eksempel på forhold som viser at studenten i kontakt med klienter eller pasienter opptrer uansvarlig og ukritisk p.g.a. rusmisbruk. Helsepersonelloven 8 krever pliktmessig avhold, og det står i loven at helsepersonell ikke skal innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Tyveri av medikamenter alene eller i kombinasjon med rusmisbruk er adferd som bør bringes inn for skikkethetsnemnd. e) Gjelder adferd i og utenfor studiet som er uforenlig med fremtidig yrkesutøvelse. g) Uforsvarlig virksomhet gir grunn for tilbakekallelse av autorisasjon. På samme måte vil grov uaktsomhet eller uansvarlighet i studiesituasjonen kunne føre til vedtak om manglende skikkethet og eventuell utestenging. Her tenkes spesielt på yrker som krever stor nøyaktighet og aktpågivenhet. Side 4

40 Flere av vurderingstemaene som gjelder ved skikkethetsvurdering av helse- og sosialfagstudenter er vurderingstema også ved tildeling og frafall av autorisasjon av helsepersonell. Vi viser i denne sammenheng til 53 og 57 og ellers også til 4 og 8 i lov om helsepersonell. Denne loven omfatter ikke personell knyttet til sosiale tjenester, men kriteriene for vurdering av skikkethet i forskriftens 4 gjelder for studenter både i helse- og sosialfagutdanningene. Til 5: Dette er en presisering av den alminnelige veiledningsplikten institusjonen har etter forvaltningsloven, jf. forvl. 11. Viktigheten av god informasjon til studentene understrekes. I tillegg til at studentene skal informeres om selve innholdet i skikkethetsvurderingen, vil personopplysningsloven 19 og 20 pålegge institusjonene å informere om den behandling av personopplysninger som eventuelt skal skje. I henhold til nevnte bestemmelser i personopplysningsloven må det bl.a. opplyses om hva som er formålet med behandlingen, at opplysningene lagres i et sentralt register og om retten til innsyn, retting og sletting. Institusjonen bør lage interne retningslinjer for informasjon om skikkethetsvurdering til studentene. Til 6: Når forskriften sier at "styret selv" skal oppnevne skikkethetsnemnd innebærer det at det ikke er adgang for styret til å delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre organer ved institusjonen, jf. universitets- og høyskoleloven 8-2 og 9-1. Hver institusjon skal bare ha en skikkethetsnemnd. Ved institusjoner hvor lærer-, helseog sosialfagutdanningene er spredt på flere avdelinger eller fakulteter eller tilsvarende, bør styret sørge for å få en bredest mulig representasjon ved oppnevningen, men styret må også vektlegge at de som oppnevnes fra institusjonen har god kjennskap til disse utdanningene. Hvis lærerutdanningen eller helse- og sosialfagutdanningene ikke er organisert i en avdeling, enhet eller fakultet, må styret oppnevne personer som har tilsvarende funksjoner som faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende og studieleder ved institusjonen. Styret må holde seg innenfor de rammene denne bestemmelsen trekker opp for nemndas sammensetning. Det skal ikke velges vararepresentanter for medlemmene i nemnda. Departementet antar at det er relativt få saker som vil behandles i skikkethetsnemnda, og det er derfor ønskelig at nemndas medlemmer selv er tilstede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring. Det er adgang for styret til å oppnevne medlem av nemnda til ny periode. Medlemmene oppnevnes for tre år. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Medlemmene sitter i nemnda kun så lenge de oppfyller kravene i bestemmelsen. Et medlem av nemnda er ikke inhabil selv om han/hun har hatt kontakt med studenten saken dreier seg om i løpet av studiet. Som nevnt i 2 kommer forvaltningslovens regler til anvendelse, herunder fvl. 6 om habilitetskrav. Dette innebærer at et medlem av nemnda er inhabil hvis det foreligger forhold som nevnt i fvl. 6 første ledd bokstav Side 5

41 a - e. Den som melder tvil, regnes ikke som part i saken, og vil derfor ikke være inhabil etter regelen i fvl. 6 første ledd bokstav a. Hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til et medlems upartiskhet, skal medlemmet ikke delta i saksbehandlingen, jfr. fvl. 6 andre ledd. Til 7: Styret, eller det organ ved institusjonen styret delegerer myndighet til, oppnevner én ansatt ved institusjonen som skal fungere som institusjonsansvarlig. Vedkommende bør velges ut fra personlige kvalifikasjoner og ha god kjennskap til praktisk lærerarbeid, og/eller praktisk helse- og sosialarbeid, gjerne med et arbeidsområde som omfatter veiledning av studenter. Den institusjonsansvarlige har ansvar for behandling av tvilsmeldinger før behandling i skikkethetsnemnda, i tillegg kan institusjonen bestemme at institusjonsansvarlig også skal ha ansvar for opplæring i skikkethetsvurdering på institusjonen og informasjon om skikkethetsvurdering til studentene. Til 8: Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding. I de fleste tilfeller vil det være faglærere eller øvingslærere som finner grunn til å levere tvilsmelding, men det kan for eksempel også være studenter og administrativt ansatte ved institusjonen som har vært i kontakt med studenten. Institusjonsansvarlig skal ikke behandle innleverte tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet. Den som leverer tvilsmelding, har ikke adgang til å være anonym i forhold til institusjonsansvarlig, skikkethetsnemnda, styret eller studenten det er reist tvil om. Til 9: Formålet med vurderingssamtalen er å utrede saken og la studenten få presentere sin side av saken. På dette nivået har studenten ikke rett til å få dekket utgifter til advokat eller annen talsperson av institusjonen, men studenten bør få ta med seg en talsperson til vurderingssamtalen dersom han/hun ønsker det. Institusjonsansvarlig bestemmer hvem som skal delta på møtet, alternativt kan institusjonen lage interne retningslinjer om dette. Hovedregelen er at studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning. Det er bare i saker hvor dette åpenbart ikke er egnet til å gjøre studenten skikket at dette kan unnlates. Institusjonsansvarlig, eller den han/hun delegerer til, skal sørge for at plan for utvidet oppfølging og veiledning blir gjennomført. Alternativt kan institusjonen lage interne retningslinjer for dette arbeidet. Institusjonsansvarlig skal utrede saken før den fremmes for skikkethetsnemnda, men han/hun skal ikke komme med en innstilling til nemnda. Til 10: Fra og med dette trinnet i saksbehandlingen har studenten rett til å få utgifter til advokat eller annen talsperson dekket av institusjonen, jfr. universitets- og Side 6

42 høyskoleloven 4-10 femte ledd. For dekning av advokatutgifter er det statens satser som skal legges til grunn. Dokumentasjon som skal følge saken til skikkethetsnemnda er tvilsmelding om studenten, referat fra vurderingssamtaler med studenten, opplysninger om hvordan institusjonen har fulgt opp og veiledet studenten og andre skriftlige opplysninger i saken. Nemnda kan be om ytterligere dokumentasjon dersom den mener det er nødvendig. For studentens adgang til å gjøre seg kjent med sakens opplysninger gjelder de begrensninger som følger av forvaltningslovens 18 og 19. Til 11: Etter universitets- og høyskoleloven 4-10 tredje ledd skal vedtak om at en student ikke er skikket og vedtak om utestenging treffes i to separate vedtak. Begrunnelsen for dette er at det unntaksvis kan forekomme at de forhold som gjør en student ikke skikket for læreryrket eller for helse- eller sosialarbeid, er av en slik karakter at hun eller han fortsatt må karakteriseres som i stand til å fullføre en eller flere studieenheter i lærer-, helse- eller sosialfagutdanningen, eller til å utøve andre yrker der studieenheter fra lærer-, helse- eller sosialfagutdanningen gir en god bakgrunn. Det kan også forekomme at manglende skikkethet for yrket er forårsaket av f eks en ulykke eller sykdom som er oppstått i studietiden, eller forholdet kan være av midlertidig karakter. I slike situasjoner kan det være rimelig at studenten gis anledning til å fullføre studiet dersom han eller hun ønsker det. Dette gjelder særlig dersom de forhold som forårsaker ikkeskikkethetsvurderingen oppstår sent i studiet. Det skal derfor fattes særskilt vedtak dersom studenten i tillegg til vedtak om ikke-skikkethet for yrket, også skal utestenges fra å avlegge eksamen i enkeltfag eller hele utdanningen som følge av manglende skikkethet. Et aktuelt alternativ kan være å begrense utestengingen til å omfatte praksisperioden. Det normale vil imidlertid være at de forhold som fører til et vedtak om ikke-skikkethet vil være såpass alvorlige og vedvarende at det ikke er rimelig å la vedkommende fullføre utdanningen. Hvis manglende skikkethet for yrket er forårsaket av forhold som styret eller institusjonens klagenemnda antar er av forbigående art, kan det i vedtaket bestemme en utestengingsperioden som er kortere enn 3 år. Studenten skal ikke utestenges for en lengre periode enn det som er nødvendig sett i forhold til årsaken til at studenten er vurdert som ikke-skikket. Styret/institusjonens klagenemnda kan fatte utestengingsvedtak med vilkår som må være oppfylt for at studenten skal få gjenoppta utdanningen etter kortere tid enn 3 år. Slike vilkår kan bestå i at studenten gjennomgår behandling, fremlegger legeattest eller lignende. Hvis en student ønsker å gjenoppta utdanningen etter utestengingsperioden må han/hun søke opptak. Studenten skal ha de samme rettigheter og plikter som andre studenter, og har følgelig krav på fritak for tidligere avlagte eksamener etter reglene i Side 7

43 universitets- og høyskoleloven 3-5. Hvis det etter en tid oppstår tvil om studentens skikkethet skal det foretas en ny særskilt skikkethetsvurdering etter reglene i denne forskriften, uavhengig av den tidligere skikkethetsvurderingen. Hvis en student som er vurdert som ikke skikket fullfører lærer-, helse- eller sosialfagutdanningen, skal det ikke utstedes vitnemål, jf. universitets- og høyskoleloven 4-10 annet ledd. Studenten har krav på å få utstedt en karakterutskrift, jfr. universitetsog høyskoleloven 3-11 annet ledd. Det bør fremgå av karakterutskriften at den ikke er å likestille med et vitnemål fra den aktuelle utdanningen. Dersom en student har blitt vurdert ikke-skikket, men hvor det ikke har blitt fattet vedtak om utestenging, må han eller hun, på lik linje med de som har blitt utestengt når utestengingsperioden er over, ha mulighet til å søke opptak på nytt for å muliggjøre en ny skikkethetsvurdering. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter for de utdanninger som omfattes av skikkethetsforskriften, at studenten har gjennomgått en løpende skikkethetsvurdering, jf. universitets- og høyskoleloven 4-10 annet ledd. Når det gjelder fritak for tidligere avlagte eksamener, prøver m.v. må institusjonen vurdere hvilke deler av utdanningen studenten må ta på nytt for å få tilstrekkelig grunnlag for en skikkethetsvurdering. Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst to tredels flertall, jf. universitets- og høyskoleloven 4-10 fjerde ledd. Styret eller institusjonens klagenemnd kan vektlegge oppslutningen bak skikkethetsnemndas innstilling når de skal fatte vedtak. Styret eller institusjonens klagenemnd må ta selvstendig stilling til hva som er nødvendig av opplysninger for å sikre at saken er så godt opplyst som mulig, jf. fvl. 17. Til 12: Av hensyn til personvernet skal det opprettes et sentralt register. Registeret skal administreres av Samordna opptaka (SO). Registeret skal bare inneholde opplysninger om studentens navn og omfang og tidsbegrensning av utestenging. Det er bare SO som skal ha tilgang på opplysninger i det sentrale registeret. SO vil sammenholde opplysningene i registeret med søknader om opptak til lærer-, helse- og sosialfagutdanningen og annullere søknader fra utestengte studenter før søkerdata blir distribuert til institusjonene. Institusjonene må sørge for at de har konsesjon fra Datatilsynet til å registrere vedtak om ikke skikkethet vedrørende sine egne studenter. Til 13 og 14: Denne forskriften gjelder alle studenter på lærer-, helse- og sosialfagutdanninger fastsatt av Kongen, jf forskriftens 1 og forskrift 7. oktober 2005 nr om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler For studenter på lærerutdanningene (utdanningene nevnt i 1 nr. 1 til 5) gjelder forskriften i tråd med det som gjaldt før utvidelsen, både for de som begynner Side 8

44 utdanningen høsten 2006 eller senere, og de studenter som har påbegynt utdanningen før 1. august For studenter på helse- og sosialfagutdanningene (utdanningene nevnt i 1 nr. 6 til 24) gjelder forskriften de som begynner utdanningen høsten 2006 eller senere. Institusjonen må sørge for at nye studenter og de studentene som allerede er i gang med en utdanning får informasjon om den nye forskriften senest ved studiestart, jf. 5 i forskriften. Med hilsen Rolf L. Larsen (e.f.) fung. ekspedisjonssjef Bodil Marie Olsen fung. avdelingsdirektør Vedlegg Kopi: Departementene Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Voksenopplæringsforbundet Statens helsetilsyn Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Sosial- og helsedirektoratet Politihøgskolen Forsvarets høyskoler Side 9

45 Vedlegg FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 4-10 sjette ledd. 1 Virkeområde Ifølge forskrift av 7. oktober 2005 nr om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler 4-10, skal skikkethetsvurdering foregå ved følgende utdanninger: 1. førskolelærerutdanning, 2. allmennlærerutdanning, 3. faglærerutdanning, 4. yrkesfaglærerutdanning, 5. praktisk-pedagogisk utdanning, 6. audiograf (audiolog) 7. barnevernspedagog 8. bioingeniør 9. ergoterapeut 10. farmasøyt (inkludert reseptar) 11. fysioterapeut 12. jordmor 13. klinisk ernæringsfysiolog 14. lege 15. optiker 16. ortopediingeniør 17. psykolog 18. radiograf 19. sosionom 20. sykepleier 21. tannlege 22. tannpleier 23. tanntekniker 24. vernepleier 2 Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering 3 Vurderingskriterier for lærerutdanningene Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5 er: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. Side 10

46 d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 4 Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i 1 nr. 6 til 24 er: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere. h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 5 Informasjon til studentene Ved studiestart skal institusjonen sørge for at alle studentene får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer. 6 Skikkethetsnemnd Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av: - en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon - en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon - to representanter fra praksisfeltet - to faglærere - to studentrepresentanter - en ekstern representant med juridisk embetseksamen. Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder. Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen. 7 Institusjonsansvarlig Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer. 8 Tvilsmelding Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som part i saken. Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig. 9 Behandling hos institusjonsansvarlig Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er Side 11

47 åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes til etter at utvidet veiledning er avsluttet. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. 10 Behandling i skikkethetsnemnda Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet. Nemnda lager en innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen. 11 Behandling i styret/institusjonens klagenemnd På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret selv eller institusjonens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler 4-10 tredje ledd og fjerde ledd. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke-skikket. Hvis en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 år. Ved kortere utestenging kan styret eller institusjonens klagenemnd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden. 12 Sentralt register Når det er fattet vedtak om at en student utestenges på grunn av vedtak om ikke-skikkethet, skal opplysninger om studentens navn, omfang og utestengingsperiode sendes til Samordna opptak, som vil opprette et sentralt register. Hvis vedtak blir omgjort etter klage, skal det sendes melding til Samordna opptak om dette. Opplysningene i det sentrale registret skal slettes når utestengingsperioden er over. 13 Overgangsbestemmelser For utdanningene som nevnt i 1 nr. 6 til 24, gjelder skikkethetsvurdering etter denne forskrift for nye studenter som begynner de aktuelle utdanningene fra og med 1. august 2006 og senere. For utdanningene som nevnt i 1 nr. 1 til 5, gjelder skikkethetsvurdering også for de studenter som har påbegynt utdanning før 1. august Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. august Samtidig oppheves forskrift av 10. oktober 2005 nr om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. Side 12

48 STYRESAK - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Dokumentdato T00:00:00 Saksbehandler Lars Gunnar Sønsteby Saksnummer 15/ Saksgang Møtedato Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge VISUELL IDENTITET HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Forslag til vedtak: Skriv inn forslag til vedtak Saksopplysning Arbeidet med den visuelle identiteten for HSN har begynt å gi resultater. Den vedlagte presentasjonen viser hvilken retning prosjektgruppa anbefaler. Denne anbefalingen er basert på faglig grunnlag, testing i målgrupper og møter med referansegrupper. Bakgrunn og prosess Den visuelle identiteten skal avspeile HSNs/USNs egenart og ønsket posisjon. Identiteten skal fortelle historien om hvem vi er og hva vi ønsker å være. Historien om HSN grunnlag for utviklingen av den visuelle identiteten Det er store forventninger til Norges nye universitet fra ansatte som ønsker å strekke seg faglig, og fra omgivelsene som ønsker en sterk kunnskapsinstitusjon som tilbyr profesjonsutdanninger på høyde med de beste nisjeuniversitetene. HSN skal være til stede for studenter med moderne læringsmetoder og gjennom nye og innovative undervisningsformer. Studentene skal oppfatte at HSN har krevende og gode fagmiljøer som oppfyller deres forventninger om relevant og «state of the art»-kunnskap. De skal oppleve at HSNs utdanninger er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv. 1 av 4 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

49 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Kunnskapsmiljøene i Sørøst-Norge har vært med på å skape nasjonalt ledende industriklynger og nye velferdsløsninger i en raskt voksende region. HSN skal være en kraftfull institusjon som skal utløse potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ønsket posisjon Utgangspunktet for arbeidet med den visuelle identiteten var også en kartlegging av hvilken posisjon HSN/USN ønsker. Figuren viser ønsket fremtidig posisjon. Det vil si at den visuelle identiteten skal uttrykke større faglig tyngde enn dagens posisjon. Beskrivelse av ønsket fremtidig posisjon er gjort på grunnlag av møte med rektorene og innspill fra en bredt sammensatt gruppe i kick-off møte for visuell profil Styringsplattform For å kunne utvikle en visuell profil som kan gi drahjelp til høgskolens strategiske mål, er det dessuten laget en styringsplattform for arbeidet. Styringsplattformen ble utviklet på grunnlag av møte med rektorene og innspill fra en bredt sammensatt gruppe i kick-off møte for visuell profil. 2 av 4

50 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Fra historie, posisjonering og styringsplattform til visuelle uttrykk Konseptuell historie Kunnskap forandrer verden (..) HSN er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal utløse potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene skape ny kunnskap og tilføre hverandre verdi. HSN skal gjøre studenter og næringsliv i stand til å realisere sitt potensiale. Det betyr at HSN skal være i og bidra til en kontinuerlig utvikling for å skape de løsningene vi trenger for et bærekraftig samfunn. HSN skal utfordre studentene slik at de får nye perspektiver og realiserer de mulighetene de har. (.) Designutvikling Med utgangspunkt i konseptet ble det utviklet to logoer med tilhørende visuelle retninger. For å sikre at de to retningene forstås i tråd med det ønskede etterlatte inntrykket og at de oppfattes som relevante for viktige interessenter og målgrupper ble det gjennomført: Kvalitativ testing av retningene mot studiesøkende (gjennomført av Opinion 02.11) Presentasjon i ledersamling Presentasjon og innspillsrunde for referansegruppe for visuell profil (faglig og administrativt ansatte, samt studenter ved høgskolene) av 4

51 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Presentasjon for Nettverk Vestfold 11.11, presentasjon for nettverk Buskerud I tillegg ble de to retningene lagt frem i styringsgruppemøte Den anbefalte retningen presenteres i vedlegget. Arbeidet med Visuell identitet Byrået Burson Marsteller har utviklet løsninger i forhold til det oppdraget de fikk etter anbud via Doffin og forhandlinger i konkurranse med andre byråer. I oppdragsdokumentene stod dette om ønsket resultat for HSN/USN: ( ) Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker en klar og tidsriktig visuell identitet som er med på å kommunisere kvalitet, profesjonell tyngde og anseelse. Vi ønsker at vår identitet skal virke positiv og tiltrekkende på høyskolens målgrupper. Målgruppene har til dels ganske forskjellig profil. Den visuelle identiteten må derfor ivareta behovet for målrettet kommunikasjon samtidig som den fremstår helhetlig. Det er ønskelig med en monolittisk struktur med én hovedlogo. I forbindelse med samarbeid i eksternfinansierte prosjekter, kan det også komme ønsker om en delvis egen identitet. Vi ønsker en løsning som er så fleksibel at helheten kan ivaretas i et grensesnitt mellom en monolittisk og en varemerkebasert struktur. Hovedlogo skal kunne benyttes både med navnet «Høgskolen i Sørøst-Norge» og «Universitetet i Sørøst-Norge» og øvrig materiell skal også utvikles med tanke på snarlig universitetsstatus. ( ) Den interne prosjektgruppen som er sammensatt av personer med kompetanse innen visuell kommunikasjon og kommunikasjonsenhetene har deltatt i arbeidet med utviklingen av den visuelle identiteten sammen med Burson Marsteller. I tillegg er det etablert en referansegruppe med representanter fra alle fakulteter både fra faglig og studentside. Styringsplattform og konseptretninger er blitt presentert og diskutert i styringsgruppa. Arbeidet er tett koblet mot arbeidet med utviklingen av studentrekrutteringskampanje og nettportalen usn.no. Petter Aasen rektor HBV Kristian Bogen rektor HiT Saksdokumenter: 1. HSN/USN visuell profil (vedlagt) 4 av 4

52 HSN/USN visuell profil

53 En ny profil for en ny høgskole

54 En høgskole på vei mot universitet

55 Styringsplattform

56 HSN/USN Oppgave HØGSKOLE I EN VEKSTREGION OPPGAVE NÆRINGSLIV OFFENTLIGE VIRKSOMHETER STUDIESØKERE Høgskolen sikrer høyt utdannede til industriklynger som vokser på tross av nedgangstider Høgskolen gir arenaer for forskningsbasert innovasjon som øker attraktiviteten for tilstedeværelse for bedrifter Høgskolen utdanner og gir løsninger til skole og velferdsstatens profesjoner i en region med sterk befolkningsvekst Tette og trygge studentmiljøer Gode kulturtilbud Studenter og høgskole som er integrert i utviklingen av regionen

57 HSN/USN Målgrupper MÅLGRUPPEKART Politikere Myndigheter Fagforeninger Media Lærere og rådgivere i vgs Samfunn Marked Bedrifter Offentlige virksomheter Studiesøkere Andre UoH og institutter Vitenskapelige ansatte Administrativt ansatte Studenter Internt Eiere Kunnskapsdepartementet

58 HSN/USN Styringsplattform visuell profil STYRINGSPLATTFORM FOR VISUELL IDENTITET KJERNE HSN utvikler kunnskap som endrer det vi kan forstå og gjøre, og utløser potensialet hos studenter gjennom solide fagmiljøer som gjør dem i stand til å delta i og påvirke samfunn og arbeidsliv. FØRENDE BEGREPER FOR VISUELL UTFORMING Fremtidsrettet (vi er innovative og gir grunnlag for entreprenørskap) Tilstede (for studenter og samfunn) Samspill (samarbeid internt og med eksterne) Katalysator (utløser potensialet hos den enkelte og i virksomheter) Solid (tilhører toppnivået av nisjeuniversiteter) Enkel og brukervennlig PERSONLIGHET Lydhør Ansvarlig I elitedivisjonen Får deg til å utfordre grensene Tydelig Stor gjennomføringsevne

59 Posisjon Føringer Særlig i Danmark som har gått gjennom en nasjonal strukturreform er det mulig å se en modernisering av det visuelle uttrykket i universitetssektoren De yngste svenske universitetene har valgt et mer moderne uttrykk, visuelt og mht navn Enkelte har valgt innovative løsninger med symboler som gir drahjelp og assosiasjoner, men som ikke spiller på tradisjonell symbolikk for deres type universitet: Aalto-universitetet i Finland Helsinki-universitetet Ålborgs-universitet og Syddansk universitet Det er ingen spesiell grunn for at HSN/ USN skal velge markører som viser klassisk symbolikk for breddeuniversiteter

60 HSN/USN Ønsket fremtidig posisjon Akademia Region/ sted HSN USN Fag Profesjon/Samfunn

61 Visuell profil Fortellingen Det er store forventninger til Norges nye universitet fra ansatte som ønsker å strekke seg faglig, og fra omgivelsene som ønsker en sterk kunnskapsinstitusjon som tilbyr profesjonsutdanninger på høyde med de beste nisjeuniversitetene. HSN skal være til stede for studenter med moderne læringsmetoder og gjennom nye og innovative undervisningsformer. Studentene skal oppfatte at HSN har krevende fagmiljøer som oppfyller deres forventninger om relevant og «state of the art»-kunnskap. De skal oppleve at HSNs utdanninger er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv. Kunnskapsmiljøene i Sørøst-Norge har vært med på å skape nasjonalt ledende industriklynger og nye velferdsløsninger i en raskt voksende region. HSN skal være en kraftfull institusjon som skal utløse potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet.

62 Konsept

63 Logo

64

65

66

67

68

69

70 Er under utvikling

71

72 Fargepalett

73

74 Mønstersystem

75 Dette er skisser pr 25. november. Nye kommer Profilen i bruk

76

77

78 SoMe ikoner Facebook

79 SoMe ikoner Google+

80

81 Layoutskisser nettside/forside Layoutskisser nettside/menyer

82

83

84 Profil og konsept Rekrutteringskampanje Dette er skisser. Ikke ferdig, men viser bruk av visuell identitet

85

86

87

88

89

90

91

92

93 STYRESAK - FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK Dokumentdato T00:00:00 Saksbehandler Anita Dale Saksnummer 15/ Saksgang Møtedato Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge MELDINGSSAKER - Referat fra IDF-møtet (ettersendes) - Brev fra Kunnskapsdepartementet: Prosess for akkreditering som universitet - Brev til NOKUT; Vedr. søknad om universitetsakkreditering for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) - Brev fra Kunnskapsdepartementet: Foreløpig tildelingsbrev statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 fordeling av studieplasser til PPU - Brev fra Kunnskapsdepartementet: Høgskolen i Sørøst-Norge Styre for perioden 1. januar juli 2019 Oppnevning av eksterne medlemmer til høgskolens styre - Brev fra Kunnskapsdepartementet: Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2015 kap 260 post 50 SAKS-midler Klikk her for å skrive inn tekst. Skriv inn forslag til vedtak 1 av 1 HBV Pb Kongsberg Tel.: HiT Pb Porsgrunn Tel.:

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 11.12.2015 kl. 9:00-12:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Drammen Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 2006-06-30-859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1493-28.06.2016 Endringer i skikkethetsforskriften Det foretatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Forskrift 30. juni 2006 nr. 859

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 Regelverk Universitets- og høyskoleloven 4-10 Forskrift 7. oktober 2005 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Retningslinjer for behandling av skikkethetssaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av skikkethetssaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av skikkethetssaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 11. november 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler, 4-10 og 4-12,

Detaljer

Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden

Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2012/9488 Møte: 27.09.2012 Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2012 31.7.2015 Bakgrunn Med utgangspunkt

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

En student er uskikket i profesjonsutdanningen i teologi dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

En student er uskikket i profesjonsutdanningen i teologi dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

Rundskriv. Universiteter og høyskoler Samordna opptak. Erstatter rundskriv F-060-99. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Rundskriv. Universiteter og høyskoler Samordna opptak. Erstatter rundskriv F-060-99. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Erstatter rundskriv F-060-99 Nr. Vår ref Dato F-14-06 200600906 14.07.2006 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet.

Tilsatte i vitenskapelige stillinger har akademisk frihet etter Lov om akademisk frihet. FORSLAG TIL REGLEMENT FOR VITENSKAPELIG ANSATTE 1. Virkeområdet for reglene Reglene gjelder for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som er regulert i eller i medhold av universitets- og

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KLAGENEMNDA VED UNIVERSITETET I STAVANGER

ÅRSMELDING FOR KLAGENEMNDA VED UNIVERSITETET I STAVANGER ÅRSMELDING FOR KLAGENEMNDA VED UNIVERSITETET I STAVANGER 2007 INNHOLD Medlemmer 3 Saker i Klagenemnda 4 Sakstyper og utfall 2007 en oversikt 4 Enhetsfordeling 5 Utvikling 2005-2007 6 Klagenemndas arbeid

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken

PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i. Bergen. Bakgrunn for saken k Kunst- og designhøgsko(en Bergen Bergen Academy of Art and Design PersonaLreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bakgrunn for saken Avtjenestemannsloven følger det at alle statlige virksomheter

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Hvordan vurdere skikkethet, og når blir det vanskelig? Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse i Oslo 23. oktober 2007, Gunn Rognstad

Hvordan vurdere skikkethet, og når blir det vanskelig? Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse i Oslo 23. oktober 2007, Gunn Rognstad Hvordan vurdere skikkethet, og når blir det vanskelig? Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse i Oslo 23. oktober 2007, Gunn Rognstad Hvordan vurdere skikkethet? 2. Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 Møtedato: Mandag 11. november 2013 Dokumentdato: 21.11.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer