Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst."

Transkript

1 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ tredje utbyggingsdel i tomtas vestre yttergrense. a) Gjemselund Idrettspark med fotballstadion, innbygget ishockey hall, treningsbane og idrettsgate. Utbyggingen kan gjøres i flere trinn. b) Gjemselund Elvebredden Park: nytt boligområde vest for det nye stadionanlegget. Dette blir et sentrumsnært boligområde med småhusbebyggelse og i kjede knyttet til sentrum gjennom elvepromenaden og Oslovegen. Vi ser for oss utbyggingen av dette området i forbindelse med omleggingen av veiforbindelsen mellom Oslo og Kongsvinger Utbyggingen kan gjøres i flere trinn. c) Gjemselund Vest: Tomtas vestre ytterdel har en flott beliggenhet og gode naturlige kvaliteter. Det ligger fint til rette for en egen innkjøring til dette området fra Oslovegen. Her kan man naturligvis utvide boligområdet, men man kan også se for seg for å legge fremtidige servicetilbud den nye bydelen vil trenge i form av barnehage eller aktivitetshus med plass for SFO, utleielokaler for private m.m. her. Eksisterende situasjon: Området Gjemselund ligger på nordsiden av Glomma - på festningssida i Kongsvinger. Tomta grenser i nord mot Osloveien (Riksvei 2) som er hovedadkomsten til Kongsvinger i dag. I framtiden ventes trafikkmengden å bli betydelig redusert ved at ny motorvei til Kongsvinger legges på andre side av elva. Tomta har elvepromenade langs Glomma på sin sørside. Kongsvinger Sentrum ligger rett øst for tomta, Langeland industriområde ligger rett vest for den. Tomta er sentrumsnær, har god tilgjengelighet og ligger hovedsaklig på et plan. Tomta er solrik og vil ha god eksponering mot ny adkomstvei til Kongsvinger på motsatt elvebredd. Tomta vil således være en viktig bestanddel i den visuelle adkomsten til Kongsvinger by. Dagens bebyggelse: Nord for tomta ligger 3-etasjes boligblokker, skogparkområde og Kongsvinger sykehus. Sistnevnte ligger nordøst for tomt. På tomtas østside er det villabebyggelse, men dette vil over tid fortettes og bli en del av bykjernen. Bebyggelsen på Langeland industriområde er i 2 til 3 etasjer. Det er lite støy fra industriområdet. Prinsipper for utformingen av forslaget Ivareta den stedlige karakter og utnytte tomtas unike beliggenhet Stadionanlegg som tilfredsstiller NFFs krav Integrasjon mellom idrett, næring og bolig Fri ferdsel langs elvepromenaden Gode uteområder og grønne soner tilrettelagt for aktivitet og lek Universell utforming Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

2 GJEMSELUND ELVEBREDDEN PARK Gjemselund Elvebredden Park vil være et attraktivt sted å bo, sentralt lokalisert med et bredt servicetilbud og Kongsvinger sentrum i umiddelbar nærhet. Det legges opp til småhusbebyggelse med i rekke i den vestre delen av Gjemselund-tomta. Bebyggelsen henvender seg mot sør og vil gi fine sol- og utsynsforhold mot elva. Utearealene skal være usjenerte, luftige og romslige og det legges til rette for husgrupper og tun. Samtidig skal allmenn ferdselsrett langs elva ivaretas og parkfølelsen beholdes. Den naturlige trevegetasjonen av osp og bjørk langs elvepromenaden beholdes i stor grad og gir svalhet og skygge på varme sommerdager. Samtidig skaper dette et naturlig skille mellom den private og den offentlige delen av tomta og er med på å skjerme den nye bebyggelsen. Terrenget og vegetasjonen mellom boliggruppene bevares som grønne fingre. Det legges opp til felles lek og opphold i de grønne fingrene i tilknytning til gatetun. 6. Gjennomtrengelighet. Viktig å beholde gjennomkikk fra Oslovegen og gjennom området og til elva. Langs Oslovegen foreslås en opprydning og asal sorbus plantes for å knytte de to sidene av veien mer sammen. Veiføringer til boligene konsentreres til to gatetun som gir minimale terrengmessige inngrep. 3. Soldigram. Boligdel orientert mot vest og kveldssol. Buskvegetasjon i tilknytning til boligkroppene skaper lunhet og gir de enkelte boliger usjenerte utearealer. Formspråk og materialvalg Formspråket er forankret i gjenkjennelig og tradisjonell byggeskikk. Pulltakskonstruksjon og elementer i fasadebehandlingen, som for eksempel kombinasjon av store glassflater og tette partier, gir et moderne uttrykk. Smale og lange huskropper gir smekre proporsjoner og optimaliserer brukbare arealer på syd og vestsiden av boligene. Utforming av trappelementer, vindusformater, takoverdekning, hagekonstruksjoner, sportsboder og garasjer forankrer prosjektet i vår tid Kvalitetsmaterialer som tre, stein og tegl utgjør hovedtyngden i huskroppene Utvendig panel og andre konstruksjoner i tre. Flere paneltyper brukes som virkemidler i fasadene. modelfoto - sett fra nordøst 7. Støydiagram. Blokkdannelser mot nord på tomten skjermer mot støy fra Oslovegen. Vegetasjon langs elva vil dempe transportert støy fra motorvei og jernbane. Boligtyper Det er i forslaget lagt vekt på universell utforming. Samtlige boliger har livsløpsstandard og både trapp og heisadkomst til parkering. Plasseringen av bygningsmassen gir alle boligene god utsikt mot elva med sør/sørvestvendte terrasser for å utnytte tomtas gode solforhold. Bygningene knyttes sammen i fem vifteformede klynger, en plassering som bidrar til å skape gode uterom og bygger opp om tomtas parkmessige egenskaper. 7. Gjennomtrengelighet. Tverrforbindelser gjennom tomten i øst vest retning. Mot Oslovegen foreslås det oppført fem fire-etasjes hus med parkering i underetasje og 16 boenheter i hvert hus. Leilighetene er romslige med gode sørvendte terrasser og flott utsyn til elva. Leilighetsstørrelser vil være på m2. Målgruppen er her tenkt voksne som ønsker med høy standard og sentral beliggenhet. På sletta ned mot elva foreslås det oppført ti rekker med to-etasjes hus med parkering i underetasje. Hvert hus vil ha 4-8 boenheter. Boligene er i størrelsesorden m2 med gode, solrike uterom. Hovedmålgruppen er her tenkt barnefamilier. 1. Trafikkmønster og p-kjellere. Typisk nivå OK gulv i p-kjeller k Lek og aktivitet Langs elvepromenaden lages det aktivitetssoner som balløkke og lekeplass. Elva er relativt stri her, men man kan lage vannbasseng og bruke andre vannelementer. Man kan blant annet demme opp eksisterende bekk på tomtas vestside til å lage vannspeil og grunne basseng. Byggetrinn Boligene kan bygges etappevis, hver husklynge for seg. 7. Promenadesone. Grønn struktur. Idrettsgata. Vanntema og oppdeming av bekk i grunne bassseng. Parkering Bevaring av grøntarealet er et viktig prinsipp for prosjektet. Det foreslås derfor å minimere det visuelle inngrepet av parkeringsplasser og asfalt på bakkeplan ved å legge parkering i underetasjen i husene. De deler av parkeringsanlegget som ikke ligger under selve boligmassen bygges inn med grønt tak. Det legges opp til tre felles innkjøringspunkter fra Oslovegen. Husklynge 1 får felles adkomst med stadionboligene. Husklynge 2 og 3 får innkjøring mellom hus 2a og 3a og husklynge 4 og 5 får innkjøring mellom hus 4a og 5a (se diagramskisse). Gjesteparkering legges ved innkjøringspunktene. 6. Utsiktsoner fra boliger og nye Gjemselund stadion mot elva. Leiligheter 2-4 roms Familieboliger i kjede Barnehage Leiligheter på stadion; 35 m2 modelfoto - sett fra vest 8. Funksjonsdiagram boligdel

3

4 GJEMSELUND ELVEBREDDEN PARK Gjemselund Elvebredden Park vil være et attraktivt sted å bo, sentralt lokalisert med et bredt servicetilbud og Kongsvinger sentrum i umiddelbar nærhet. Det legges opp til småhusbebyggelse med i rekke i den vestre delen av Gjemselundtomta. Bebyggelsen henvender seg mot sør og vil gi fine sol- og utsynsforhold mot elva. Utearealene skal være usjenerte, luftige og romslige og det legges til rette for husgrupper og tun. Samtidig skal allmenn ferdselsrett langs elva ivaretas og parkfølelsen beholdes. Den naturlige trevegetasjonen av osp og bjørk langs elvepromenaden beholdes i stor grad og gir svalhet og skygge på varme sommerdager. Samtidig skaper dette et naturlig skille mellom den private og den offentlige delen av tomta og er med på å skjerme den nye bebyggelsen. Terrenget og vegetasjonen mellom boliggruppene bevares som grønne fingre. Det legges opp til felles lek og opphold i de grønne fingrene i tilknytning til gatetun. Langs Oslovegen foreslås en opprydning og asal sorbus plantes for å knytte de to sidene av veien mer sammen. Veiføringer til boligene konsentreres til to gatetun som gir minimale terrengmessige inngrep. Snitt BB Tverrsnitt boligområde Buskvegetasjon i tilknytning til boligkroppene skaper lunhet og gir de enkelte boliger usjenerte utearealer. Formspråk og materialvalg Formspråket er forankret i gjenkjennelig og tradisjonell byggeskikk. Pulltakskonstruksjon og elementer i fasadebehandlingen, som for eksempel kombinasjon av store glassflater og tette partier, gir et moderne uttrykk. Smale og lange huskropper gir smekre proporsjoner og optimaliserer brukbare arealer på syd og vestsiden av boligene. Utforming av trappelementer, vindusformater, takoverdekning, hagekonstruksjoner, sportsboder og garasjer forankrer prosjektet i vår tid Kvalitetsmaterialer som tre, stein og tegl utgjør hovedtyngden i huskroppene Utvendig panel og andre konstruksjoner i tre. Flere paneltyper brukes som virkemidler i fasadene. Snitt AA Tverrsnitt Gjemselund stadion Typiske Elvebredden Park Snitt XX Tverrsnitt Gjemselund stadion materialer pasienthotell mot promenade

5 Plan 1 Idrettsrelatert næring Hotell/Sportell/Pasienthotell Boliger SFO/Aktivitetshus Eksisterende bygg Grønne tak på boliger Gjemselund Stadion Et kompakt stadion ved elvebredden Gjemselund er et viktig samlingssted for idretten i Kongsvinger, ikke minst for fotballen. Det kan høres over hele byen når KIL scorer på Gjemselund og 1990-tallet var KILs storhetstid i eliteserien og Gjemselund var en fryktet bastion for bortelagene som besøkte byen. Mange drømmer om og gleder seg til den dagen da KIL igjen rykker opp i fotballens øverste divisjon. Da er det viktig at laget og byen Kongsvinger har et fotballanlegg som tilfredsstiller NFF, spillerne og publikums krav til et moderne stadion og som legger en god og trygg ramme rundt fotballopplevelsen. Den eksisterende ishockeyhallen foreslås beholdt og bygges inn i et flerbrukssenter med andre idrettsrelaterte aktiviteter. Dermed får man et helhetlig arkitektonisk uttrykk på området. Adkomst Den nye stadionet og den ombygde ishockeyhallen lager en sammenhengende urban, åpen og inviterende fasade mot Oslovegen med høye søyler. En ny idrettsgate ligger mellom de to byggene og åpner opp fasaden fra Oslovegen og ned til elva og elvepromenaden. Den nye idrettsgata binder sammen de ulike funksjonene og blir en sentral og viktig ferdselsåre. Plan 3. Fargekode indikerer funksjon. Det nye stadionet vil være et kompakt og intimt fotballanlegg. Ferdig utbygg vil stadionet få en kapasitet på nærmere sitteplasser som er i henhold til NFFs ønsker og krav. Adkomsten med bil vil være fra nordsiden rett ned i parkeringskjeller i nordvestre hjørne av det nye stadionet. Gående fra sentrum i øst kommer til stadion enten langs promenaden ved elvebredden eller langs Oslovegen til den nye indre gata mellom stadionet og eksisterende ishockeyhall idrettsgata. Næring og idrett side om side Gjemselund har en unik beliggenhet sentrumsnært, ved elvebredden. Attraktive næringsområder i tilknytning til stadionet danner et godt grunnlag for fremtidens nye Gjemselund. Erfaring fra andre stadionanlegg viser at næringslivet synes det er attraktivt å være tilstede ved idrettsanlegg. Forslaget legger derfor opp til næring i form av kontorer ut mot gate i tilknytning til n på stadionets nordside. Kontorarealene vil være i størrelsesorden m2. På stadionets nordside er det også tenkt VIPområde, kantine med mer. Boligtyper Idrettsrelatert næring Hotell/Sportell/Pasienthotell Boliger SFO/Aktivitetshus Eksisterende bygg Leiligheter på stadion Plan 2. Fargekode indikerer funksjon. Det er i forslaget lagt vekt på universell utforming. Samtlige boliger har livsløpsstandard og både trapp og heisadkomst til parkering. Plasseringen av bygningsmassen gir alle boligene god utsikt mot elva med sør/sørvestvendte terrasser for å utnytte tomtas gode solforhold. Bygningene knyttes sammen i fem vifteformede klynger, en plassering som bidrar til å skape gode uterom og bygger opp om tomtas parkmessige egenskaper. Mot Oslovegen foreslås det oppført fem fire-etasjes hus med parkering i underetasje og 16 boenheter i hvert hus. Leilighetene er romslige med gode sørvendte terrasser og flott utsyn til elva. Leilighetsstørrelser vil være på m 2. Målgruppen er her tenkt voksne som ønsker med høy standard og sentral beliggenhet. På sletta ned mot elva foreslås det oppført ti rekker med to-etasjes hus med parkering i underetasje. Hvert hus vil ha 4-8 boenheter. Boligene er i størrelsesorden m 2 med gode, solrike uterom. Hovedmålgruppen er her tenkt barnefamilier. På stadionets sør- og østside foreslås hotell/sportell/evt pasienthotell for Kongsvinger sykehus. Dette vil gå over plan 2, 3 og 4 på sørsiden og plan 4 på østsiden. Hotellet vil ha utsikt over elva i sør og den nye treningsbanen mot øst. Det er potensial på tomten for en eventuell videre utbygging dersom behovet tilsier det. En slik aktivitet på nye Gjemselund stadion kan skape næringsaktivitet nok til å delfinansiere et stadionanlegg. Sammen med den foreslåtte en, vil man kunne få aktivitet også på ettermiddag og kveld og dermed bidra til å skape en levende bydel og og yrende folkeliv langs promenaden. Møteplassen ved elvebredden I krysningspunktet mellom idrettsgata og elvepromenaden er det tenkt lokaler for /serveringssted med uteservering. Restauranten legges på et hevet platå fra bakkeplan og vil således ha god utsikt over elva. Fra dette punktet foreslås en gangbru/gondolbane over til Kongsvingers nye bydel Marikollen der det legges opp til stor boligutbygging i årene som kommer. Gangbroen er et kompletterende forslag og ingen forutsetning for gjennomføring av prosjektet. Vi føler likevel det er viktig å legge til rette for gode kommunikasjonsakser mellom Kongsvingers nåværende og nye, fremvoksende bydeler. Idrettsgata På bakkeplan på stadionets østside foreslås en idrettsgate som leder fra Oslovegen til elva. Her legges det til rette for butikker og næringsvirksomhet over to plan. Næring på plan 2 og 3 kan være f. eks. være lokaler for trimgrupper, fysioterapeut, lege og generelle kontor. Det kan også være idrettsrelatert næring, f.eks innendørs skytesenter, bowling, squash mm. Stadion Living På stadionets vestside foreslås det. Dette vil knytte stadionet sammen med det nye boligområdet Gjemselund Elvebredden Park. Her er tenkt i 4 etasjer. Det foreslås små leilighetsstørrelser på m2. Det er mulighet for å gjøre de øverste leilighetene gjennomgående med utsikt over stadion og KILs hjemmekamper direkte fra stua. Lek og aktivitet Langs elvepromenaden lages det aktivitetssoner som balløkke og lekeplass. Elva er relativt stri her, men man kan lage vannbasseng og bruke andre vannelementer. Man kan blant annet demme opp eksisterende bekk på tomtas vestside til å lage vannspeil og grunne basseng. Byggetrinn Boligene kan bygges etappevis, hver husklynge for seg. Nye Gjemselund stadion sett fra øst Parkering Bevaring av grøntarealet er et viktig prinsipp for prosjektet. Det foreslås derfor å minimere det visuelle inngrepet av parkeringsplasser og asfalt på bakkeplan ved å legge parkering i underetasjen i husene. De deler av parkeringsanlegget som ikke ligger under selve boligmassen bygges inn med grønt tak. Det legges opp til tre felles innkjøringspunkter fra Oslovegen. Husklynge 1 får felles adkomst med stadionboligene. Husklynge 2 og 3 får innkjøring mellom hus 2a og 3a og husklynge 4 og 5 får innkjøring mellom hus 4a og 5a (se diagramskisse). Gjesteparkering legges ved innkjøringspunktene.

6 Hovedtribunen Hovedtribunen i et anlegg som skal tilfredsstille kravene i de to øverste divisjonene må inneholde alle nødvendige fasiliteter. Kravene er at VIP, presse, media og garderober skal være på samme side. Denne tribunen bør bygges først og gjøres ferdig. Tribunens høyde og form er tilpasset de krav som stilles til tv-kameraenes avstand og høyde fra spilleflaten. fremtidig næring Øst og vesttribuner Tribunene mot øst og vest (kortsidene) kan bygges i 2 byggetrinn. Nedre tribune bygges først med kiosker og toaletter etter de krav og retningslinjer som kreves. Deretter i et senere byggetrinn bygges øvre tribune med trapper og tribune tak. På plan for stadion er det inntegnet bærekonstruksjoner i hjørnene som forenkler bygging i 2 trinn. fremtidig næring idrettsrelatetert næring Sørtribune Eksisterende sørtribune beholdes og forlenges mot øst. Dagens garderobefunksjoner med mer kan beholdes, men hovedgarderober legges til den nye n i tråd med NFFs krav. Uavhengig av dagens tribune tenker vi en videre utbygging med næring/hotell i et eget byggetrinn. Denne utbyggingen kommer på utsiden av eksisterende tribune. eksisterende tribune hage Det bør bygges garasjer under tribune mot øst og vest (kortsidene). Tribunen mot vest bygges med garasje under tribunen som skal dekke parkeringsbehovet for næringsarealer i tribunen mot nord og vest. Ved arrangement på stadion om ettermiddagen og helger brukes p-plassene som gjesteparkering for stadion. hage Ishockeyhall Innbygges for å gi et helhetlig arkitektonisk uttrykk lobby promenade hage hotell/sportell/ pasienthotell hotell/sportell/ pasienthotell Byggetrinn Gjemselund Stadion gangvei Plan 2 Gjemselund stadion Hovedtribune, forlengelse av eksisterende tribune sør Trinn 1b Innbygging av ishockeyhall Trinn 2 Nedre tribuner, øst og vest, indre del av stadion anlegges næringslokaler Trinn 3 Øvre tribuner, øst og vest, ytre del av stadion anlegges næring og bolig Pasienthotell/næring i tilknytning til tribune syd kan komme i en senere fase uavhengig av byggetrinnene for selve fotballstadion. Plan 3 Gjemselund stadion Trinn 1a biladkomst direkte fra Oslovegen ned kjørerampe til nivå p-kjeller P0 (nedre) med kulvert under Idrettsgata. kjørerampe til p-kjeller p-kjeller P1 p-kjeller P1 p-kjeller P1 idrettsrelatetert næring p-kjeller P0 (nedre) og P1(øvre) kjørerampe til p-kjeller hotell kjørerampe ned til pkjeller P0 kjørerampe forbinder øvre til p-kjeller P1 og nedre p-kjeller P0 lobby p-kjeller P0 hotell/sportell/ pasienthotell heis/trapp til hotell Plan 1 Gjemselund stadion Plan 0 Gjemselund stadion Plan -1 Gjemselund stadion

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Bygg C - 33 selveierleiligheter

Bygg C - 33 selveierleiligheter Bygg C - 33 selveierleiligheter fra 80-149 m 2 BRA Frodige Eiganes Eiganes er en av de frodigste bydelene i Stavanger med mange flotte parker, turstier og rekreasjonsområder. Her er vakre alléer av rakryggede

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger

Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger Rekke-, kjede- og klyngebebyggelse fra 1952 til 2008 Alle flyfoto v/mapaid Trykk v/centrum trykkeri Opplag 2000 ISBN 978-82-91544-26-7 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Detaljer

Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde).

Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde). LINDEBERG - FORSLAG TIL REGULERING REDEGJØRELSE FOR PLANINITIATIV 20.02.2013 Sivilarkitekter MNAL Rådhusgaten 27 0158 Oslo Tlf: 22 40 37 40 Fax: 22 40 37 41 www.nsw.no ark@nsw.no BAKGRUNN OG MÅLSETTING

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer