LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 112/005 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 18/315-7 Arkivkode: GBNR 112/005 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/18 Plan- og næringsutvalget Gbnr 112/005 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning Administrasjonssjefens innstilling: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking innvilges som omsøkt, jf. forskrift om nydyrking 4 første ledd. Er nydyrkingen ikke iverksatt innen tre år, faller tillatelsen bort. Følgende vilkår settes for godkjenningen jf. forskrift om nydyrking 4 andre ledd: Tiltakshaver er klar over at nydyrking av myr i direkte tilknytning til utmark vil kunne medføre at det kommer beitende rein inn på arealene. Arealene er i dag tillatt benyttet som reinbeite. Tiltakshaver plikter å sette seg inn i meldeplikten som gjelder i forbindelse med funn under markinngrep som kan tyde på at det er kulturminner som blir berørt av tiltaket. Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den sak 36/18 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Vedtak: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking innvilges som omsøkt, jf. forskrift om nydyrking 4 første ledd. Er nydyrkingen ikke iverksatt innen tre år, faller tillatelsen bort. Følgende vilkår settes for godkjenningen jf. forskrift om nydyrking 4 andre ledd: Tiltakshaver er klar over at nydyrking av myr i direkte tilknytning til utmark vil kunne medføre at det kommer beitende rein inn på arealene. Arealene er i dag tillatt benyttet som reinbeite. Tiltakshaver plikter å sette seg inn i meldeplikten som gjelder i forbindelse med funn under markinngrep som kan tyde på at det er kulturminner som blir berørt av tiltaket. Saksutredning: Knut Lorents Lied søker om godkjenning av plan for nydyrking av 31 dekar myr og 9 dekar jorddekt fastmark til fulldyrket jord, på Sundøy. Arealene som er tenkt nydyrket ligger på gnr 112 bnr 05 som Lied eier. Arealene som er tenkt dyrket fremgår av rød skravur på kart under.

2 Side 2 av 6 Teigen grenser til fulldyrket jord i sør, skogkledd dal i øst, myr i nord og skog under fjellfoten i vest. Oversiktskart. Driftssenter er markert med rød prikk. Lied opplyser følgende i søknad: Har storfe (melkeproduksjon). Eier per i dag 197 dekar fulldyrket jord (leier i tillegg 77 dekar) Nydyrkingen fører til god driftsmessig løsning. Forventet avling 400 FeM. Arealet skal profileres. Profilene vil få adkomst via eksisterende jordbruksvei. Har behov for mer for på grunn av utvidelse av drifta. Søknaden har vært på høring til følgende personer/instanser: Fylkesmannen i Nordland Nordland fylkeskommune

3 Side 3 av 6 Sametinget Røssåga/Toven reinbeitedistrikt v/leder Helge Karlot Anti Røssåga/Toven reinbeitedistrikt v/leif Aksel Renfjell Knut Lorents Lied, tiltakshaver Innspill i forbindelse med høring: Fylkesmannen i Nordland Generelt: Det er for tiden 4 ulike søknader om nydyrking på Sundøya, og i fjor var det to søknader. Til sammen dreier det seg om nydyrking av ca. 240 dekar. Vi ser at Leirfjord kommune har fokus på, og stimulerer til nydyrking. Vi mener kommunen bør vurdere å lage en nydyrkingsplan for kommunen, eller eventuelt for særlig aktuelle nydyrkingsområder slik som Sundøya. Gjennom en slik plan kan man utrede konsekvenser for nydyrkingen på et overordnet nivå, og man kan gjennom høring av planen få innspill på aktuelle nydyrkingsområder og på områder man bør unngå å nydyrke. Dette gir forutsigbarhet fro næringen og andre interesser, og man vil kunne spare ressurser på enkeltsaksbehandling. Miljø: 31 dekar av det omsøkte arealet er myr. Fylkesmannen vurderer at det i lys av dagens klimasituasjon er uheldig at det dyrkes og dreneres store arealer av myr da dette vil medføre store klimagassutslipp over mange år fremover. Myr er det eneste økosystemet på landjorda, i tillegg til regnskog, som kan binde karbondioksid fra atmosfæren og lagre den på tilnærmet permanent basis. Det gjør funksjonell myr til en nøkkelfaktor for at man i fremtiden skal kunne få redusert karbondioksidinnholdet i atmosfæren og motvirke klimaendringene som påvirker jorda i dag. Reindrift: Nydyrking og oppdyrking av utmarksområder i Nordland fratar reindriftsnæringen samlet sett forholdsvis store beitearealer. Det som ofte likevel er den største utfordringen med nydyrking, er at faren for konflikter mellom reindriftsnæringen og landbruket i forbindelse med rein på inmark kan øke. Dersom det gis tillatelse til nydyrkingen, må tiltakshaver gjøres kjent med at nydyrkingsfeltet er i et reinbeiteområde, og at det kan forventes at rein vil kunne trekke inn på oppdyrka område. Nordland fylkeskommune Så langt vi kjenner til, er tiltaket ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom det under markinngrep skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner. Vi forutsetter at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken. Vurdering av søknad Søknaden oppfyller de formelle kravene satt i forskrift om nydyrking og kan derfor tas opp til behandling. Hvis man legger normtallene fra forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante og honningproduksjon samt Lieds søknad om

4 Side 4 av 6 produksjonstilskudd til grunn, har bruket behov for FeM årlig. Bruket administrerer i dag areal tilsvarende FeM, hvor av FeM er eget areal og er leid. Det er ingen tvil om at Lied har behov for mer jordbruksjord og at det eneste hensiktsmessige i det lange løp er at den som driver jord også eier jorda og ikke er avhengig av leiejord. Det er ikke tilgjengelig leiejord ut over det som er i aktiv drift i området (Sundøya) eller i kommunen for øvrig. Alt drivverdig jordbruksareal i Leirfjord kommune er i aktiv drift. Leirfjord kommune har hatt flere prosjekter som omhandler oppfølging av driveplikt og leieavtaler de siste 5-7 årene. Dette har medført i mange gode leieavtaler og at det aller meste av det som er registrert som jordbruksjord er i aktiv drift. Lied må redusere drifta om han mister det leiearealet han i dag administrerer. Lied har få andre alternativer som kan dyrkes annet enn myr. Dyrkbar jord på eiendommen er markert med rød skravur på kart under. Omsøkt nydyrking er markert med blå skravur. Skogteig nørdøst for planlagt nydyking er kuppert og består av flere små daler, dette området er ikke dyrkbart uten bakkeplanering og kan trolig ikke dyrkes uten tunge og kostbare inngrep. Lied opplyser på telefon at han trolig kommer til å søke om videre nydyrking av myrarealene nord for omsøkt område, og at deler av skogteig i nordøst rolig kan dyrkes i forbindelse med dette. Det er ikke registrerte naturverdier i området i naturbasen. Naturmiljø og vann Konsekvensen av å tillate nydyrkingen vil være at myrområdene på Sundøy i enda større grad blir redusert/ødelagt som naturtype. Omtrent halvparten av myrområdene er oppdyrket og resterende ligger i stor grad ferdig kanalisert, uten at de er satt i aktiv drift. Dette medfører trolig store utslipp av klimagasser uten at samfunnet får noe igjen for det i form av matproduksjon. For å sikre videre drift og utvikling i jordbruket i Leirfjord er man trolig nødt til å dyrke deler av det myrarealet som er tilgjengelig. Det er da viktig at man tar i bruk påvirket myr og grunn myr først.

5 Side 5 av 6 Leirfjord kommune er en av 12 kommuner som blir dirkete negativt berørt av et generelt forbud mot dyrking av myr, jf. NIBIO-rapport VOL 2, nr. 43, Myra det er snakk om i dette tilfellet er kun påvirket av eksisterende oppdyrking i sør. Myra er grunn. Administrasjonen kan ikke se at tiltaket vil påvirke vannmiljø i området negativt og mener derfor at tiltaket ikke strider med vannforskriften 12. Reindrift Stort sett hele Sundøya er registrert som vinterbeite for rein. Området som er tenkt nydyrket ligger 250 meter nord for flyttlei, og inne i område avsatt til vinterbeite for rein. Flyttleia kommer i land påsundøya ved Bruneset i øst og Åkvik og går videre vestover over Kilfjellet og til Sandnessjøen. Reindriftas innspill vil måtte vektlegges og eventuelle vilkår som reindrifta setter må fremgå av en eventuell tillatelse til nydyrking. Konsekvensutredning Administrasjonens foreløpige vurdering er at tiltaket ikke krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 855 om konsekvensutredninger 3 første ledd bokstav e, jf. vedlegg II nr. 37. Dette fordi konsekvensene ved en eventuell tillatelse er kjent. Ved godkjenning av plan for nydyrking vil 40 dekar av naturtype myr bli ødelagt, med de konsekvenser dette vil ha for det naturmangfoldet som lever på nettopp disse 40 dekarene. Dyrkingen vil trolig også påvirke omkringliggende areal til en viss grad. Myra som naturtype er allerede noe påvirket av fulldyrket areal i sør. Administrasjonen er kritisk til at det dyrkes på myr som ikke allerede er påvirket av tidligere tiltak. I dette tilfellet er feltet noe påvirket i sør, men vil trolig kunne bestå som naturtype om tillatelse til oppdyrking ikke gis. Administrasjonen mener det er tungtveiende at søker ikke har andre muligheter til å opprettholde eller utvide drifta uten at disse arealene dyrkes jf. jordloven 1.

6 Side 6 av 6 Administrasjonen mener klart at det er oppdyrking av disse arealene som er «mest gangleg» for samfunnet, både lokalt og regionalt. Vedlegg:

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 112/005 Arkivsaksnr.: 18/315-5 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 112/005 Arkivsaksnr.: 18/315-5 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 112/005 Arkivsaksnr.: 18/315-5 Klageadgang: Ja Gbnr 112/005 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 077/006 Arkivsaksnr.: 18/313-5 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 077/006 Arkivsaksnr.: 18/313-5 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 077/006 Arkivsaksnr.: 18/313-5 Klageadgang: Ja Gbnr 077/006 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 111/012,038 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 111/012,038 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 111/012,038 Arkivsaksnr.: 17/2293-5 Klageadgang: Ja Gbnr 111/012 og 038 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING GBNR 110/013 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 18/228-8 Arkivkode: GBNR 111/018 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 056/006 og 001 Arkivsaksnr.: 18/198-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 056/006 og 001 Arkivsaksnr.: 18/198-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 056/006 og 001 Arkivsaksnr.: 18/198-6 Klageadgang: Ja Gbnr 056/006 og 001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 110/014 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/1993-8 Arkivkode: GBNR 110/014 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/4-3 Arkivkode: GBNR 058/411 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 072/003 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkivsak: 17/2193-10 Arkivkode: GBNR 072/003 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 059/006 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/1753-6 Arkivkode: GBNR 059/006 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 069/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkivsak: 18/848-10 Arkivkode: GBNR 069/001 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr - søknad om godkjenning av plan for nydyrkning Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/105-8 Arkivkode: GBNR 057/005 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 075/001 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 075/001 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 075/001 Arkivsaksnr.: 17/1701-6 Klageadgang: Nei Gbnr 075/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 069/001 Arkivsaksnr.: 18/848-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 069/001 Arkivsaksnr.: 18/848-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 069/001 Arkivsaksnr.: 18/848-8 Klageadgang: Ja Gbnr 069/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 075/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/1701-8 Arkivkode: GBNR 075/001 Klageadgang: Nei Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 110/002 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkivsak: 18/1152-11 Arkivkode: GBNR 110/002 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 110/002 Arkivsaksnr.: 18/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 110/002 Arkivsaksnr.: 18/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 110/002 Arkivsaksnr.: 18/1152-9 Klageadgang: Ja Gbnr 110/002 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/18 18/381 Søknad om utvidelse av eksisterende rådyrvald 1822V0029

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/18 18/381 Søknad om utvidelse av eksisterende rådyrvald 1822V0029 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve, formannskapssalen, Leland Møtedato: 30.04.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/18 18/848 Gbnr 069/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/18 18/848 Gbnr 069/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve, formannskapssalen, Leland Møtedato: 30.10.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/1643-6 Arkivkode: V21 Klageadgang: Nei Saksnr.:

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 08.05.2019 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 112/018 Arealoverføring til gbnr 112/038 Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/1700-11 Arkivkode: L30 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/18

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 112/018 Arealoverføring til gbnr 112/038 Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/1700-24 Arkivkode: L30 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/19

Detaljer

MØTEINNKALLING. I møtet vil det bli orientert om bruk av kommunalt næringsfond. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I møtet vil det bli orientert om bruk av kommunalt næringsfond. SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 28.11.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget. Lovlige

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: V21 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: V21 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: V21 Arkivsaksnr.: 17/1643-2 Klageadgang: Nei Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 099/006 - Søknad om tiltak; oppretting av matrikkelenhet og Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkivsak: 18/499-11 Arkivkode:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/1700-29 Arkivkode: L30 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/19 Plan- og næringsutvalget 05.06.2019 Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Forarbeide og utredning av muligheter for nydyrking i Leirfjord

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Forarbeide og utredning av muligheter for nydyrking i Leirfjord LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 19/325-1 Klageadgang: Nei Forarbeide og utredning av muligheter for nydyrking i Leirfjord Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 131/1 Arkivsaksnr.: 17/ ARILD MORTEN KÅRØY - NYDYRKING. Ferdigbehandles i:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 131/1 Arkivsaksnr.: 17/ ARILD MORTEN KÅRØY - NYDYRKING. Ferdigbehandles i: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 131/1 Arkivsaksnr.: 17/1310-7 ARILD MORTEN KÅRØY - NYDYRKING Ferdigbehandles i: Saksdokumenter: Søknad om nydyrking, dok 17/1310-2 Uttale fra fylkeskommunen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 080/002 Arkivsaksnr.: 18/734-9 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 080/002 Arkivsaksnr.: 18/734-9 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 080/002 Arkivsaksnr.: 18/734-9 Klageadgang: Ja Gbnr 080/002 - Arealoverføring til fritidstomt og oppretting av nausttomt Administrasjonssjefens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 094/001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fradeling og oppmåling Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 18/431-9 Arkivkode: GBNR 094/001

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Roar Okkenhaug Grøttingvegen 28 7608 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/6517 Dato: 09.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 048//003 Arkivsaksnr.: 18/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 048//003 Arkivsaksnr.: 18/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: GBNR 048//003 Arkivsaksnr.: 18/651-11 Klageadgang: Ja Gbnr 048/003 - Fradeling av nausttomt Administrasjonssjefens innstilling: 1.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 05.06.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Vedtak om områdereguleringsplan Leinesodden Helgeland Maritime Servicebase Saksbehandler: Øyvind Toft Arkivsak: 17/89-19 Arkivkode: RNR 2015-01 Klageadgang: Ja

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: L30 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: L30 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mariann Fredriksen Arkiv: L30 Arkivsaksnr.: 17/1700-27 Klageadgang: Ja Administrasjonssjefens innstilling: 1. Plan- og Næringsutvalget tar klagen til følge

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapsalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 19.02.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 12:00 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkallingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/4 Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/4 Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve Møtedato: 25.01.2017 Tid: 10:00-13:00 Det innkalles med dette til møte i PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET. Innkallingen sendes

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Ola Marius Indahl Jamtlandsvegen 1343A 7660 VUKU Deres ref: Vår ref: AILWIG 2017/2304 Dato: 07.06.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: 1721/253/5

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/5465 Dato: 12.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Svar på søknad om nydyrking

Svar på søknad om nydyrking Indre Fosen Utvikling KF JOMAR LEIRA Deres ref: Klosterveien 64 Vår ref: 6523/2017 7100 RISSA Saksnr: 2017/811 Dato: 31.05.2017 Side 1 Svar på søknad om nydyrking Det vises til søknaden din om nydyrking

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 093/002 Fradeling av hyttetomt - Klage Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/1856-21 Arkivkode: GBNR 093/002 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Reinbeitedistrikt 6 Varjjatnjarga Rasengveien 2 9840 VARANGERBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/1009 Merete Sabbasen Helander, tlf.: +47

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Søknad om godkjenning av rådyrvald i Fagervika Saksbehandler: Bodil Olsen Arkivsak: 17/1279-5 Arkivkode: K46 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/17 Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/18 17/626 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Anette Jåstad

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/18 17/626 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Anette Jåstad Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve, formannskapssalen, Leland Møtedato: 17.01.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 072/035 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - veg til hytte og parkeringsplass Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkivsak: 17/1249-8 Arkivkode:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus Dato: 27.09.2018 Tidspunkt: Etter møtet i kommunestyret Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 18/1152 Gbnr 110/002 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 18/1152 Gbnr 110/002 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 19.02.2019 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget.

Detaljer

GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1. Fylkesmannen i Nordland av 21.2.2014. Sametinget av 10.2.2014.

GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1. Fylkesmannen i Nordland av 21.2.2014. Sametinget av 10.2.2014. Torstein Hanssen Tormodsvoll 8804 SANDNESSJØEN Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/237-8 GNR 10/1 TLE/LAN/HHO 11.03.2014 GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1 I Saksdokumenter (vedlagt):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 111/1 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 111/1 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 111/1 Arkivsaksnr.: 12/1665-18 GUDBJØRN SINGSTAD - SØKNAD OM NYDYRKING AV 46 DAA. GNR 111 BNR 1. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

Høring - Endring i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Høring - Endring i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Journalpost:17/62547 Arkivsak: 17/10853-2 Saksnummer Utvalg/komite Dato 300/2017 Fylkesrådet 15.09.2017 148/2017 Fylkestinget 09.10.2017 Komite for næring 09.10.2017 Høring - Endring i reglene om nydyrking

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/658 Sakstittel: SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING AV CA 17 DAA SKOGSMARK, SKRIN FASTMARK OG MYR FRA GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16 OG 51 Innstilling: :::

Detaljer

Dispensasjon for fritidsbolig på eiendom 6/76 i Ytre Billefjord

Dispensasjon for fritidsbolig på eiendom 6/76 i Ytre Billefjord Arkiv: 6/76 Arkivsaksnr: 2018/415-16 Saksbehandler: Øystein Willersrud Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Dispensasjon for fritidsbolig på eiendom 6/76 i Ytre Billefjord Vedlegg til saken:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 18/38 Klageadgang: Ja FRADELING 48/1 -BOLIG Saksbehandler: Torben Østrem Arkiv: EIEND/GN/BN 48/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/18 Formannskapet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Øyvind Schei Hynne Ekloa 59 7656 VERDAL Deres ref: Vår ref: AILWIG 2017/2307 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: 1721/94/1 Saksnr:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/74 Klageadgang: Ja FRADELING 21/11. TOMT TIL BOLIG OG LAGERHUS Saksbehandler: Torben Østrem Arkiv: EIEND/GN/BN 21/11 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Ottar Grønning - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - søknad om nydyrking gbnr.19/2

Ottar Grønning - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - søknad om nydyrking gbnr.19/2 Ottar Grønning Deres ref: Grønningsveien 403 Vår ref: 5383/2017 7105 Stadsbygd Saksnr: 2016/7233 Dato: 28.04.2017 Ottar Grønning - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - søknad om nydyrking gbnr.19/2

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/3555 Dato: 11.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/17 17/1701 Gbnr 075/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/17 17/1701 Gbnr 075/001 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 26.10.2017 Tid: 10:00-13:00 Det innkalles med dette til møte i plan- og næringsutvalget.

Detaljer

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - deling av eiendom gnr 21 bnr 75 til boligformål

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - deling av eiendom gnr 21 bnr 75 til boligformål Arkiv: 21/75 Arkivsaksnr: 2018/1037-24 Saksbehandler: Kjell Magne Rasmussen Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - deling av eiendom gnr 21 bnr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 099/003 - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel i forbindelse med drift av pukkverk i Austvika Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1271-3 Klageadgang: Ja Søknad om godkjenning av rådyrvald - Sund Administrasjonssjefens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING Arkivsaksnr.: 13/1980 Arkiv: LBR 42/8 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven til fradeling av grunneiendom GBnr 18/9

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven til fradeling av grunneiendom GBnr 18/9 Arkiv: 18/9 Arkivsaksnr: 2018/1757-7 Saksbehandler: Camilla Vonheim Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven til fradeling av grunneiendom

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NORGESKJELL AS - NY LOKALITET I SKOGVIKA FOR PRODUKSJON AV BLÅSKJELL Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 16/663-9 Arkivkode: U43 Klageadgang: Nei Saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Merete Glorvigen Saksnr.: Utvalg 28/10 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 4774/10 Arkivsaksnr.: 10/493 Arkivnøkkel: V3I &13 Saksbehandler: MEG Arkivkode:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING GBNR 050/076 - Redegjørelse for byggeaktivitet på eiendommen Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/1258-15 Arkivkode: GBNR 050/076 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Næring og forvaltning Vår dato Vår referanse 26.01.2012 2012/32-883/2012 Arkivkode: 38/11/L33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2010/5708

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2010/5708 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2010/5708 Dato: 01.02.2011 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 3/11 Åfjord landbruks- og utmarksnemnd 11.02.2011 Saksbehandler: Hilde Engen 1630/32/1 - FRADELING AV REGULERT OMRÅDE

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 10/367-7 v10 LEO

Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 10/367-7 v10 LEO LEIRFJORD KOMMUNE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 10/367-7 v10 LEO 23.04.2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING -

Detaljer

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - oppføring av bolig på gnr 15 bnr 103

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - oppføring av bolig på gnr 15 bnr 103 Arkiv: 15/103 Arkivsaksnr: 2019/967-7 Saksbehandler: Johan Borgenvik Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - oppføring av bolig på gnr 15 bnr 103

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 084/001 - Dispensasjonssøknad fradeling av hyttetomter Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/1658-12 Arkivkode: GBNR 084/001 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 12.00 Møteleder: Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 16.01.17

Detaljer

AVTALENS PARTER OG OMFANG

AVTALENS PARTER OG OMFANG Jordleieavtale 1 Utleie av jord Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen land-brukseiendom i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

2. gangs behandling av dispensason etter pbl. - deling av eiendom gbnr 20/31

2. gangs behandling av dispensason etter pbl. - deling av eiendom gbnr 20/31 Arkiv: 20/31 Arkivsaksnr: 2017/2317-34 Saksbehandler: Johan Borgenvik Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato 2. gangs behandling av dispensason etter pbl. - deling av eiendom gbnr 20/31 Vedlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 05.06.2019 Tid: 10:00 Tillegg - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/19

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/301 Klageadgang: Ja FRADELING 20/1 BOLIGTOMT Saksbehandler: Torben Østrem Arkiv: EIEND/GN/BN 20/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 131/17 Formannskapet

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - etablering av vei fram til hytte - gbnr 83/10 - dispensasjon fra reguleringsplan Setermarka Berg/Garli

Dispensasjonsbehandling - etablering av vei fram til hytte - gbnr 83/10 - dispensasjon fra reguleringsplan Setermarka Berg/Garli Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2017/2982-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - etablering av vei fram til hytte - gbnr

Detaljer

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - deling av gnr 20 bnr 31 til fritidsformål

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - deling av gnr 20 bnr 31 til fritidsformål Arkiv: 20/31 Arkivsaksnr: 2017/2317-18 Saksbehandler: Johan Borgenvik Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - deling av gnr 20 bnr 31 til fritidsformål

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/1542 Dato: 21.04.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/630-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens

Detaljer

HØRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV JORDLOVEN OG TIL ENDRING AV NYDYRKINGSFORSKRIFTEN

HØRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV JORDLOVEN OG TIL ENDRING AV NYDYRKINGSFORSKRIFTEN Arkiv: K3 - &00, K3 - &13 Vår ref: 17/1640-2 Journalpostid: 17/22483 Saksbeh.: Yvonne van Bentum HØRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV JORDLOVEN OG TIL ENDRING AV NYDYRKINGSFORSKRIFTEN Saksgang:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 28.11.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:05 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, fradeling av eiendom gnr 34 bnr 60

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, fradeling av eiendom gnr 34 bnr 60 Arkiv: 34/60 Arkivsaksnr: 2018/305-10 Saksbehandler: Camilla Vonheim Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, fradeling av eiendom gnr 34

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torgeir Langåssve Åsavegen 35 7656 VERDAL Deres ref: Vår ref: AILWIG 2017/1235 Dato: 26.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: 1721/79/4

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Norgesskjell AS - Ny lokalitet i Hundsreva for produksjon av blåskjell Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/2307-11 Arkivkode: U43 Klageadgang: Ja Saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 18/655 Klageadgang: Ja DISPENSASJON FRADELING AV HYTTETOMT FRA 44/1 Saksbehandler: Torben Østrem Arkiv: EIEND/GN/BN 44/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Johan Hofstad Stiklestad allè 331 7656 VERDAL Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5174 Dato: 29.03.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1721/29/1

Detaljer

55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak, gnr 55 bnr 1 godkjennes

55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak, gnr 55 bnr 1 godkjennes Sørum Kommune Landbruk Hans-Ove Kirkeby Asakvegen 115 1923 SØRUM Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 02.06.2014 13/00174-11 Ragnhild Aasgaard Lystad 55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak,

Detaljer

Søknad om dispensasjons fra arealplan til deling av grunneiendom gnr 34 bnr 68. Søker: Finn og Charles Pettersen

Søknad om dispensasjons fra arealplan til deling av grunneiendom gnr 34 bnr 68. Søker: Finn og Charles Pettersen Arkiv: 34/68 Arkivsaksnr: 2018/71-25 Saksbehandler: Camilla Vonheim Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om dispensasjons fra arealplan til deling av grunneiendom gnr 34 bnr 68.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer