Hankø Vel V/Jan Eirik Wilhelmsen Gråkamveien 19 B 0779 Oslo 20 mai 2005 Tlf Epost Hjemmeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hankø Vel V/Jan Eirik Wilhelmsen Gråkamveien 19 B 0779 Oslo 20 mai 2005 Tlf 957 43 351 Epost jewi@broadpark.no Hjemmeside www.hankovel."

Transkript

1 1 Hankø Vel V/Jan Eirik Wilhelmsen Gråkamveien 19 B 0779 Oslo 20 mai 2005 Tlf Epost Hjemmeside Fredrikstad Kommune Plan og miljøseksjonen Bygnings og reguleringsavdelingen Postboks Fredrikstad Styret i Hankø Vels kommentarer til planforslaget Hankøbrygge - Onsøy 1 Referanser Ref A; epost fra Fredrikstad kommune, Leif Berg Andersen (kopi i eget vedlegg A) Ref B; Reguleringsbemerkninger (følger i eget vedlegg B) Ref C; Liste over dokumenter som ligger til grunn for saksbehandlingen i Hankø Vel (følger i eget vedlegg C) Ref D; Kunngjøring i Fredrikstad blad 8 april Bakgrunn 2.1 Utbygningsplaner Husebukta på Hankø; Hankøbrygge Foreliggende forslag til reguleringsplan viser 50 boenheter med en total kapasitet på 300 senger. Konseptet er basert på timeshare med innskudd for sommerturister, som derved kjøper seg en årlig tidsperiode i sommersesongen juni til august. Hotellet vil således disponere kapasiteten på vinterstid. Planforslaget viser til at hotellet i sin forretningsplan har et forventet kapasitetsproblem i konferansesesongen, september til desember og februar til mai. 2.2 Hankø Vel Hankø Vel er etablert 8 august 1958, og har i dag ca 180 medlemmer. Medlemmene er i stor grad husstander, og favner ca 550 mennesker. Statuttene (vedl C, ref 10) av samme dato, har som formål å ivareta medlemmenes allmenne interesse. Styret i Hankø Vel velges av årsmøtet for vellet. Likeledes velges representanter til vellets undergrupper. Fakta om vellet finnes på I sakens anledning har vellet arbeidet langs tre akser; kultur og miljø, regulering og parkering. Vår drøfting baseres på disse tre perspektiver.

2 2 3 Konklusjon Etter Hankø Vels oppfatning bør planforslaget Hankøbrygge Onsøy avvises i sin nåværende form. Hankø Vel vil anføre som følger: Planforslaget bryter med hevdvunne og allmenne rettigheter og kulturelle perspektiver på Hankø generelt og i Husebukta spesielt. Det er vår oppfatning at den foreliggende utnyttelse av Husebukta slik planene foreligger i dag, ikke bør tillates. Den overordnede innskjerping av kystsonen og strandbeltet strider med den lokale ambisjon om ytterligere fleksibilitet. Planforslaget bryter med intensjonene for området og innebærer påviselig vesentlige endringer i kommuneplanen. Etter Hankø Vels oppfatning bør derfor planforslaget avvises i sin nåværende form. Basert på Hankø Parkeringslags vurderinger, er det Hankø Vels oppfatning at planforslaget avvises i sin nåværende form, da parkeringsforpliktelsene pr dags dato ikke er innfridd. 4 Drøfting 4.1 Vellets historikk og hevd Hankø kultur allmennhetens rettigheter Ca 550 beboere har sin naturlige landgang fra ferge til hytter, gjennom området som nå varsles bebygd. Tilsvarende har ca 100 husstander sitt postmottak over Gressvik postkontor via egne postbokser ved fergeleiet på Hankø. Veien fra fergeleiet på Varmbadet er også øyas naturlige transportvei for frakt, persontransport og næring for land og skogbruk. Veien slik den fremstår i dag, er smal, men har skuldre hvor personaltransport og varetransport tåler å møte en familie med tralle og/eller barnevogn. Veier og stier, postbokser, postkasser, avisplasser, tralleoppstillingsplasser, transportveier for gods og mennesker og landgang må sikres for videre bruk av øyas befolkning minimum tilsvarende hva tilfelle er i dag. Slik gjelder også for trappebro og sti fra fergeleie, forbi Bloksberg og videre sti nordover i Hankøsund. Naturlige brukere av veiene til og fra Varmbadet og Hankø Yacht Club (HYC) har hatt fri sikt over sundet til fergebevegelser og båt trafikk. Denne frie sikt har gitt landskapet åpenhet, lys og ro, og har vært en viktig del av livet på Hankø. Vellet startet et arbeid i 2000 med kultur som satsningsfelt. Hensikten var å sette miljø og historikk i fokus, til glede for øyas beboere. I denne forbindelse har vellets kulturgruppe gjennomgått planene for de foreslåtte reguleringsendringer. Konklusjonen til kulturgruppen gjengis her; Inntrykket etter vurdering av planer for Hankø Brygge viser at prosjektet har for mange hus langs vannlinjen det hele skaper en vegg mot vannspeilet, spesielt i midtre seksjon, hvor husveggene vil strekke seg ca. 8 meter over vannlinjen, i strandsonen, som igjen vil skape en enda større avstand til en naturlig overgang land-sjø. Planen skaper et eget atskilt rom og deler øya og vannlinjen i to både fysisk og kulturelt. Det hele blir for ambisiøst. Resultatet er en negativ utnyttelse for området

3 3 Enhetene, som nå foreslås har to etasjer og vil ha en høyde på ca 8 meter. De 8 meterne er forklart ved 2 meter påler fra sjøkartets nullnivå, deretter 6 meter i en og en halv etasje, slik reguleringsplanen viser. Opprinnelsen i Husebukta var en langgrunn naturidyll med en rik flora og et rikt dyreliv. Mangeårig forsøpling gjorde i sin tid slutt på dette. Husebukta har så de siste 20 årene utviklet seg gradvis fra å være en luktende sump til å bli et hyggelig sted. Utviklingen av området med fotballbanen har medført at veien mellom hotellet og Varmbadet gradvis har blitt mer stelt, og det skaper en hyggeligere portal til øya, både for hotellet og øvrige naturlige brukere av veiene. Den delen av utbygningen som strekker seg fra Varmbadet til bunnen av Husebukta, der veien gradvis begynner å svinge, faller i en naturlig forlengelse av fjellveggen bak og slutter seg i en rekke innover bukta i pakt med det verneverdige Varmbadet. Her slutter også det som er naturlig. Det er særlig i bunnen av Husebukta og de midtstilte husene, at det estetiske kulturlandskapet brytes opp og danner en kunstig vegg mot den naturlige utsiktslinje. Slik skjerming av utsikten, vil også forsterke kontrastene til de klassiske sveitservillaene langs østsiden av bukta, samt akser og linjer til vannspeilet med sin verneverdige vegetasjon (svartor) og det idylliske landskap. Vi kan ikke se at allmennhetens adgang til sjøen i dette området kan bli ivaretatt. Vi kan heller ikke se at de forespeilte utsyns og innsyns akser for luft mellom prosjektets nordvestre, midtre og sydvestre del, vil ivareta kulturlandskapet på en god måte. Slik prosjektet fremstår i dag er kontrastene til eksisterende landskap og arkitektur et for stort inngrep. Vellet vil i forlengelsen av denne drøftingen henvise til vedl C, ref 16, 6.4, retningslinjer for strandsonen, samme sted siteres; Kommunene skal gjennom planleggingen fastlegge grensene for strandsonen som kan ligge innenfor eller utenfor 100-metersbeltet. Utbygging skal i utgangspunktet ikke finne sted. Ved eventuell utbygging er det særlig viktig å praktisere arealøkonomisering og prioritering av sjørettede virksomheter. Retningslinjene innebærer skjematisk disse prioriteringene: Særlig poengteres underpunkt 3; Verdifulle kultur- og naturmiljøer går foran friluftsliv og båtferdsel med tilhørende anlegg. Vellet forventer at 50 års hevdvunne rettigheter og overordnede retningslinjer for allmennhetens rettigheter opprettholdes, og at disse på ingen måte fortrenges, verken av dagens forslag til reguleringsendringer, eller senere slike. Det antallet hytter som søkes oppført, er i det kulturelle, allmenne og hevdvunne perspektiv for stort. Kystlinjen fra Varmbadet til HYC tettes av en vegg av småhusbebyggelse. Landskapet fortettes og utsyn til og fra sjøen forsvinner. Kontrasten til de diskrete beliggende klassiske villaer blir også for stor Betenkning historikk, hevdvunne og allmenne rettigheter Vellet vil fremheve kravet om å opprettholde alle hevdvunne rettigheter på Hankø uansett dette, eller senere prosjekters utvikling. Vellet ser prosjektets inngrepen i naturen slik det fremstår i dag, som uakseptabelt stort. I særlig grad gjelder dette prosjektets høyder og volum sydøst for aksen Varmbadet til fotballbanens nordvestre side. Vellets bemerkninger mot volumet er forsterket av innspill fra Hankø Vels kulturgruppe.

4 4 Planforslaget bryter med historikk, hevdvunne og allmenne rettigheter og kulturelle perspektiver på Hankø generelt og i Husebukta spesielt. Det er vår oppfatning at den foreliggende utnyttelse av Husebukta slik planene foreligger i dag, ikke bør tillates. 4.2 Reguleringsplanen Hytteeiere på Hankø trenger lokalmiljøer som overlever. Vikane, med sine butikker og servicetilbud, som for eksempel fergen, er viktig for beboerne. Likeledes er det bra at hotellet tjener penger. Hotellet er en arena for mange av vellets gjøremål, et samlingssted og en serviceyter. Hotellet er i en slik forstand å anse som en viktig samarbeidspartner. I utgangspunktet ser derfor vellet gode lokalt tilpassede utviklingsplaner for Hankø som viktige. Vellet er heller ikke i mot at det bygges på Hankø, men det er av vesentlig betydning at det praktiseres likhet for alle, og at overordnede retningslinjer følges. Det er i tillegg vanskelig å se av vedl C, ref 6, at Comwell Hankø har et faktisk behov, vedl C, ref 9, og at prosjektet derved svarer til en forventet etterspørsel. På slutten av 90 tallet, i perioden 1997 til 1999 pågikk det et omfattende arbeid med utvikling av kystsoneplaner langs norskekysten. Slik pågikk også for Østfold og Fredrikstad-området i I pakt med denne utviklingen viser vedl C, ref 11 til 16, en løpende innskjerping av plan og disposisjon i strandsonen, ofte omtalt som 100 meters beltet. I vedl C, ref 16, para 4.4, omtales strandsonen. I para 4.4 ligger det en betydelig innskjerping av strandsonens muligheter og særlig i avsnitt 4 finner vi følgende; Oppføring av nye og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidshus bør som hovedregel ikke tillates, ut over godkjente, ikke ferdig utbygde planer. Under para 6.4, retningslinjer for strandsonen, samme sted, sitert over og påfølgende underpunkt; Retningslinjene innebærer skjematisk disse prioriteringene: - Utvikling av muligheter for allment friluftsliv går foran utvikling av private fritidseiendommer. - Verdifulle kultur- og naturmiljøer går foran friluftsliv og båtferdsel med tilhørende anlegg (det vises i denne sammenheng også til drøftingen i para 4.1 over) Videre, under samme referanse, siteres; Derimot forutsettes at oppføring av nye og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidshus som hovedregel ikke bør tillates Når vellet ser verdien av samarbeidet og fordelene ved å sikre fremtidig næringsdrift av hotellet, er dette likevel relasjoner som må veies i forhold til hvorledes utviklingen i det offentlige planverk tar høyde for allmennhet, tradisjon, historikk og lokalt miljø. Strandsonen og rikspolitiske retningslinjer har skjerpet kravene til landskapets forvaltning. Den videre innskjerping av overordnede retningslinjer, gir ikke lenger rom for et prosjekt av Hankøbrygges karakter. Foreliggende reguleringsplan bryter dramatisk med overordnede offentlige planer og med intensjonene i tidligere reguleringer. Forøvrig vises det til vedlegg B, hvor følgende forhold poengteres: Etter vår oppfatning bør planforslaget avises i sin nåværende form. Dette er med bakgrunn i at forslaget

5 5 - bryter med intensjoner i gjeldende reguleringer for området - innebærer vesentlige endringer av kommuneplanen - er i konflikt med RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen For å sikre en bred og forsvarlig saksbehandling bør et forslag av dette omfang og med forannevnte konfliktforhold inngå som et planinnspill i tilknytting til rullering (eventuell endring) av kommuneplanens arealdel Betenkning reguleringsplan Vellet har i sin drøfting av den generelle utviklingen på Hankø tatt hensyn til behovet for planmessige forandringer og er generelt positive til utbygninger og næringsmessig sunn forvaltning av nærmiljøet. Overordnede offentlig planer har påviselig forrang for lokale reguleringsplaner. Vi har over vist en kollisjon mellom den ønskede utviklingen av Husebukta i forhold til den foreslåtte reguleringsendringen i prosjekt Hankø brygge, og tilsvarende i forhold til den offentlige innskjerpingen pågått siden Innskjerping av RPR krysser den lokale ambisjon om ytterligere fleksibilitet. Planforslaget bryter med intensjonene for området og innebærer påviselig vesentlige endringer i forhold til vedtatt kommuneplan. Etter Hankø Vels oppfatning bør derfor planforslaget avvises i sin nåværende form. 4.3 Parkering Hankø Parkeringslag har i egen regi stilt berettigede spørsmål rundt forvaltningen av de lokale parkeringsbestemmelser i tilknytning til prosjektet. Konklusjonen fra Parkeringslaget er at det gjennom prosjektet foreligger en betydelig underdekning av ledige parkeringsplasser uansett hvorledes dette regnes. Parkeringsdekningen er i dag allerede sprengt. Vellet viser til begge skriv i vedl C, ref 8, og gir sin tilslutning til disse. Dersom prosjektet søker seg muligheten av vekselvirkning i parkeringskapasiteten, slik at kravene til parkeringsplasser lempes, må dette gjelde alle beboere på Hankø Betenkning parkering Vellet kan ikke se at parkeringskravene, slik de gjelder for hele Hankø, er ivaretatt. Vellet kjenner til at reglene er tilpasset ulike virksomheter, og at reglene derfor er differensierte. Således skal det ikke kunne tillates en ytterligere lemping i parkeringsbestemmelsene med mindre disse også kommer alle beboere på Hankø tilgode. Forøvrig gir Vellet Hankø Parkeringslag full tilslutning til deres betenkninger og ankepunkter. Basert på Hankø Parkeringslags vurderinger, er det Hankø Vels oppfatning at planforslaget avvises i sin nåværende form, da parkeringsforpliktelsene pr dags dato ikke er innfridd. Vi forventer å bli holdt løpende informert om den videre utvikling i saken. Jan Eirik Wilhelmsen Styreleder Hankø Vel

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE 1 ELINBORG OG HANKØ SAMEIE Fredrikstad kommune Plan og miljø Bygnings- og reguleringsavdelingen Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Anders Kr. Holm Sivilingeniør MNIF og MRIF Kontoradr.: O.H. Bangs vei 51,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer