Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av protokoll fra møtet og innkalling til /15 Innfartsparkering i Akershus 6/15 Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon 7/15 Eventuelt 3

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel /15 Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innfartsparkering i Akershus Innstilling 1. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg for innfartsparkering, i henhold til egen strategi på dette området. 2. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan benytte administrasjonsgebyr på sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. Et slikt tilbud skal være et tillegg til et tilbud om gratis sykkelparkering mill. kr til sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres i 2015 ved bruk av bevilgede midler på programområde 7 Kollektivtrafikktiltak (ansvar ). Sammendrag Denne saken er ment å belyse og avklare hvordan Akershus fylkeskommune skal forholde seg til Jernbaneverkets posisjon, hvor de i henhold til egen strategi for innfartsparkering fortsatt vil benytte brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel og administrasjonsgebyr til å dekke kostnader (drift, service, vakthold og sikkerhet) til sykkelhotell- og parkering. Fylkesrådmannen foreslår å finansiere sykkelhotell ved Asker stasjon ved bruk av 4 mill. kr fra fylkestingets tilleggsbevilgning til innfartsparkering. Sykkelhotellet er ferdig planlagt og klargjort for gjennomføring i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus 4

5 Fylkestinget behandlet den sak 73/14 «Strategi for innfartsparkering i Akershus», og fattet følgende vedtak: 1. Mål: Fylkestinget støtter overordnet mål og strategi for innfartsparkering. Innfartsparkering skal; - kompensere for dårlig flatedekning for kollektivtransport i spredtbygde områder. - bidra til å gjøre det kollektive transportsystemet tilgjengelig for flest mulig. 2. Finansiering: Drift og utbygging av innfartsparkering skal finansieres gjennom ordinære budsjetter hos staten og fylkeskommunen. Tidligere vedtak sier at Akershus fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene og andre aktører for å få fortgang i prosessen. Dette vil kunne gi positive innspill til plassering, omfang og ev. kommunalt bidrag og komme i tillegg til inntekter fra brukerbetaling. Brukerbetalingen skal kun benyttes til å dekke driftsutgifter. 3. Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egne anlegg. 4. Innfartsparkering innarbeides som et eget arbeidsfelt i fylkeskommunens årlige og langsiktige plan- og budsjettdokumenter. Konkrete handlingsplaner for utbyggingen skal baseres på kost/nytte for trafikantene. 5. Hovedutvalgets prinsippvedtak 3. mai 2011 videreføres med mål om å sikre en årlig vekst på minst 500 plasser, frem til det totale antall plasser er kommet opp i plasser. 6. Utbyggingen av innfartsparkering, inkl. sykkelparkering, må sørge for bedre tilrettelegging mot buss og bane. Dette gjelder særlig for innbyggere i fylkets spredtbygde områder. 7. Sykkelparkering skal være gratis, og skal tilbys i nødvendig omfang ved alle stasjoner og holdeplasser. 8. Ruter gis i oppgave å utvikle og forvalte et felles informasjonssystem om innfartsparkeringstilbudet. 9. Enkelte områder vil utpeke seg som midlertidige innfartsparkeringsplasser. Disse må enkelt kunne ta i bruk, inntil de senere omreguleres til senter- og næringsformål. 10. Fylkets handlingsplan for innfartsparkering innarbeides i Samferdselsdepartementets belønningsordning. 11. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp tidligere økonomiplanvedtak og gå i dialog med private som har tilgjengelige dagplasser i nærhet av kollektivknutepunkter. Det er behov for gunstige langsiktig leieavtaler. Forslaget til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», som ble lagt frem for fylkestinget til behandling i sak 73/14, var utarbeidet i fellesskap av Ruter AS, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fylkestingets vedtak i pkt. 2 avvek fra fellesskapets omforente forslag ved at brukerbetaling 5

6 kun skal benyttes til å dekke driftsutgifter. Implisitt i dette er at brukerbetaling ikke kan benyttes som et kapasitetsregulerende virkemiddel. Strategidokumentet ble ferdigstilt den med nødvendige endringer og tilpasninger som følge av fylkestingets vedtak, og oversendt til partene den med anmodning om en formell tilslutning til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus». Foreløpig har vi kun mottatt tilbakemelding fra Jernbaneverket som slutter seg til hovedinnholdet i «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», men som har innvendinger i to punkter som følger: - Jernbaneverket er uenig i at brukerbetaling ikke skal kunne brukes som kapasitetsregulerende virkemiddel, og viser i den forbindelse til at dette er nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. - Jernbaneverket ønsker mulighet til å benytte administrasjonsgebyr for sykkelparkering. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Fylkestinget behandlet den sak 111/14 «Årsbudsjett 2015 og ØP » og fattet i vedtakspunkt 12 blant annet vedtak om engangsmidler til innfartsparkering på 12 mill. kr. for budsjettåret Fylkestinget behandlet den sak 112/15 «Samferdselsplan del II Handlingsprogram » og fattet blant annet følgende vedtak: 1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7 Samferdsel og transport i årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges til grunn for Samferdselsplan Del II Handlingsprogram Prosjektportefølje i handlingsprogrammet vedtas slik det fremgår av vedlegg 2. I henhold til vedtakspunkt 3 i FT-sak 73/14, «Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egneanlegg.», er fylkesrådmannen nå i gang med å implementere innfartsparkeringsstrategien. I første omgang dreier dette seg om oppfølging av vedtatte prosjekter i Handlingsprogram , kartlegging av aktuelle tiltak for perioden , samt tiltak som kan forseres i Parallelt med gjennomføring, kartlegging og planlegging, er det igangsatt arbeid med prosesser, systemer og rutiner for identifisering av nye tiltak og prioritering av tiltak i henhold til kriteriene som er nedfelt i strategi for innfartsparkering. Problemstillinger og alternativer Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus Jernbaneverket har i brev av til Akershus fylkeskommune forutsatt at de kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg langs jernbanestrekninger. Formelt viser de til at dette er i henhold til et mandat gitt av Samferdselsdepartementet og nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. 6

7 Jernbaneverket har i samme brev av argumentert for muligheten til å benytte et administrasjonsgebyr som bidrag til dekke driften av sykkelhoteller med tilhørende servicefunksjoner. De viser konkret til blant annet kostnader for vakthold og sikkerhet, samt administrative kostnader for å knytte tilgangen til sykkelhotell og sykkelparkering opp mot periodebilletten. Med denne saken ønskes en avklaring av at Oslopakke 3-midler, prioritert av Akershus fylkeskommune, kan tildeles Jernbaneverket, selv om de har en annen praksis for brukerbetaling. Det vises her til den ansvarsfordelingen mellom partene som er nedfelt i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, og pkt. 3 i fylkestingets vedtak i FT-sak 73/14, hvor det står at hver etat har ansvaret for egne anlegg. Til dette hører også med at tilskudd fra Oslopakke 3 ofte vil være et deltilskudd til etatenes ordinære bevilgning (egenfinansiering). Tildeling til Jernbaneverket for 2015 er avventet i påvente av politisk behandling av denne saken. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Flere prosjekter, f.eks. i regi av Jernbaneverket, er egenregiprosjekter. Dvs. at Jernbaneverket bygger innfartsparkering, sykkelhotell og sykkelparkering på egen grunn. Dette er prosjekter hvor investeringen aktiveres i Jernbaneverkets balanse. Gjennomføring av vedtatte innfartsparkeringsprosjekter og planlegging av nye prosjekter vil i stor grad omfatte prosjekter som andre parter eier. Akershus fylkeskommune kan ikke finansiere helt eller delvis denne typen prosjekter med egne investeringsmidler eller midler fra Oslopakke 3, avsatt som investeringsmidler i ØP. Akershus fylkeskommune kan imidlertid gi tilskudd til denne typen prosjekter med midler fra driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen vil derfor foreslå en budsjetteknisk endring i 1. tertialrapport 2015, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Dette endrer ikke fylkestingets vedtatte formål med bruken av midlene (dvs. finansiering av innfartsparkeringsplasser). Endringen sikrer bare at midlene er budsjettert på riktig sted i vedtatt budsjett for 2015 i henhold til Kommunelovens forskrifter om budsjettering. I Samferdselsplan, Del II Handlingsprogram , er sykkelhotell ved Asker stasjon omtalt ved at det skal søkes gjennomført i 2015 med midler fra sykkelbyordningen. I forbindelse med forslag til tiltak i Handlingsprogrammet ble finansiering av sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon prioritert foran sykkelhotell ved Asker stasjon. Årsaken til dette var hensynet til en balansert fordeling av Oslopakke 3-midler mellom regionene i fylket. Sykkelhotellet er imidlertid ferdig prosjektert og klart for gjennomføring forutsatt finansiering. I forbindelse med fylkestingets behandling av ØP ble det vedtatt å tilleggsbevilge 12 mill. kr. for 2015 til forsert gjennomføring av tiltak som er planlagt senere i perioden, noe som gjør det mulig å bygge sykkelhotell både i Lillestrøm og Asker i løpet av Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen viser til at strategien for innfartsparkering i Akershus og Oslo regulerer den enkelte aktørs helhetlige ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, planlegging, finansiering og utbygging av egne anlegg, samt intensjonen om en felles og omforent strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Akershus fylkeskommune skal bidra med finansiering fra 7

8 Oslopakke 3. Det er vedtatt ambisiøse mål på dette området, og etter fylkesrådmannens syn er både finansieringsbidrag fra Oslopakke 3 og en felles og omforent strategi viktige forutsetninger for en god måloppnåelse. Av hensyn til behovet for å iverksette gjennomføring av vedtatte prosjekter og videre planlegging, finner imidlertid fylkesrådmannen det nødvendig å anbefale at brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel kan innføres på aktørenes egne innfartsparkeringsplasser i henhold til aktørenes egen strategi på dette området. Fylkesrådmannen har forståelse for at det kan være nødvendig å regulere tilgangen til p-anlegg for sykkel, og at attraktiviteten til slike anlegg er avhengig av sikkerheten ved anlegget. En kvalitetsheving av tilbudet om sykkelparkering må imidlertid ikke erstatte et tilbud om gratis sykkelparkering, men tilbys som supplement til gratis sykkelparkering. Gitt denne forutsetningen anbefaler fylkesrådmannen at det i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo gis anledning til å innføre et administrasjonsgebyr for sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. I 1. tertialrapport vil fylkesrådmannen foreslå en budsjetteknisk endring knyttet til midlene for innfartsparkering, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til Fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Endringen er av budsjetteknisk karakter, og har ingen konsekvenser for prioriteringer eller gjennomføring av tidligere omtalte tiltak. Fylkesrådmannen anbefaler at nytt sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres av tilleggsbevilgning for 2015 vedtatt i ØP Utgiftene er anslått til 4 mill. kr, jfr. omtale i Handlingsprogrammet for Eventuelle midler fra sykkelbyordningen for 2015 (opprinnelig planlagt benyttet til sykkelhotell i Asker) benyttes til andre sykkelprosjekter. Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Tom Kristian Hansen 8

9 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting /15 Hovedutvalg for samferdsel /15 Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon Innstilling Informasjonen tas til orientering Bakgrunn og saksopplysninger Oversendelsesforslag fra Solveig Schytz (V) om å samordne kollektivsystemet i hele landet. Ref. interpellasjon 15/14 fra fylkestinget Ruter bes utarbeide et 1-siders notat, som gir en status for arbeidet med nasjonal billettering i Norge samt Ruters samarbeid med andre kollektivaktører i Norge inkludert flyplasstransport og flytoget. Notatet sendes fylkeskommunen innen utgangen av 20. januar. Saksutredning Se vedlagte rapport fra Ruter Fylkesrådmannens anbefalinger Saken tas til orientering Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann 9

10 Saksbehandler: Olav Tunold Vedlegg 1 Rapport fra Ruter 10

11 Ruter# Statusrapport Til Akershus Fylkeskommune Fra Ruter Dato Arbeidet med nasjonal Sentraladministrasjonen billettering i Norge og Ruters rolle i dette Den overordnede målsetningen for nasjonal billettering i Norge, er at kundene skal kunne reise nasjonalt med samme billetteringsløsning. Dette har blitt vedtatt av Stortinget ved flere anledninger, senest i juni For å kunne ivareta en nasjonal Interoperabilitetstjenester billettering med inntektsoppgjør mellom NSB og daværende Oslo Sporveier da de to sistnevnte selskaper ble fusjonert. Vegvesen aktørene, er selskapet og Stor-Oslo Lokaltrafikk, og mellom NSB og Ruter los ansvarsområde har senere blitt utvidet til å favne nasjonalt, og alle fylker, bortsett fra Trøndelagsfylkene, Statens mellom AS (IO) etablert. Dette selskapet ble etablert for å ivareta oppgjør Vegdirektoratet (SW) har i samarbeid er nå inne på eiersiden i IO. med Ruter etablert prosjektet Nasjonal reiseplanlegger, som skal være en konkurransenøytral reiseplanleggingstjeneste for hele landet. Det er naturlig å inkludere billettering i denne tjenesten, da billettering naturlig følger som en ønsket tjeneste etter at en reise er planlagt. disposisjon prosjektleder og kompetanse. I dette arbeidet stiller Ruter til Ruter er også en aktiv pådriver i prosjektet «Sømløst i sør», der det arbeides for å oppnå en sømløs reiseopplevelse på tvers av operatører NSB og alle fylkesvise kollektivselskap og administrative grenser. i Norge, med unntak av Finnmark, benytter elektroniske reisekort som billettbærer. Samme teknologi ligger til grunn, noe som er sikret ved at de nasjonale standarder som er utarbeidet er etterlevet. I tillegg til elektroniske reisekort, er det flere aktører som tilbyr billettering med smarttelefon som billettbærer. Her er imidlertid løsningene basert på ulike standarder, og eri liten grad interoperable. en viss grad NSB som i dag benytter seg av de tjenester Det er kun Ruter, og til som IO tilbyr på dette området. Østlandssamarbeidet, hvor alle administrasjonsselskapene på Østlandet, samt NSB, er representert, fattet vedtak om å gjennomføre et forprosjekt sammen med SW. Dette vedtaket ble fattet med bakgrunn i vedtak i kontaktutvalget : Stortingets vedtak 17. juni 2014, om gjennomgående viktig for de kol/ektivreisende på Østlandet- billettering på nasjonalt nivå, er spesielt det er der de fleste grensekryssende ko/lektivreiser foregår. Kontaktutvalget gir sin tilslutning til at det i samarbeid med Vegdirektoratet settes i gang et forprosjekt for å konkretisere muligheter og konsekvenser av gjennomgående billettering i fylkene på Østlandet. Side 1 av 2 - Statusrapport nasjonal billettering 11

12 Forprosjektet o o skal Iegge til grunn en samordning som bygger på følgende: Hvert fylke/kollektivselskap fastsetter sine egne takster. Samordning av definisjoner og aldersgrenser for barn, ungdom, rabatterte kundegrupper der dette forenkler et grensekryssende honnør og andre tilbud for kundene. Ruter er representert i dette arbeidet, som skal sluttføres i løpet av januar Det er naturlig å koble dette forprosjektet mot det nasjonale billetteringsprosjektet. Nasjonalt prosjekt rapporterer til departementet. Billettsamarbeid med andre kollektivselskaper: Fylkeskommuner: Ruter har gjennom flere år hatt prissamarbeid med andre fylkeskommuner, kollektivselskaper og kommersielle transportører for å gi et best mulig tilbud til områder der Ruters linjer ikke dekker hele behovet, og/eller hvor Ruter i dag ikke har et eget tilbud. Vi har i dag avtaler med Oppland, Buskerud og Østfold fylkeskommuner slik at passasjerene kan reise på samme periodebillett over fylkesgrensene. Dette samarbeidet er under utvikling slik at dette på sikt skal omfatte alle typer billett og billettkategorier. Kommersielle aktører: Av kommersielle transportører har Ruter i dag prissamarbeidsavtaler med TimeEkspressens linjer fra Oppland, Buskerud og Hedmark samt linjen OSL/Gardermoen-Årnes i Akershus. På alle disse linjene gjelder Ruter sine billetter og priser på reiser til/fra Akershus-Oslo. Flyplasstransport: SAS Flybussen: For SAS Flybussen ble billettsamarbeidsavtalen utvidet med at sone 4N ble likestilt med sone 1 etter ruteomleggingen 14. desember i Enkeltbillett fra SAS Flybussen til sone 1 og 4N gir nå overgang til alle linjer i sone 1 og 4N. Tilsvarende gir Ruterbillett som er gyldig i sone 1 og 4N fradrag for grunnpris (for tiden kr 30/15) på SAS Flybussen. Ruters 7-, 30- og 365dagersbilletter som dekker hele bussens reisestrekning, aksepteres på SAS Flybussen. Flytoget: Flytoget har et annet billettsystem enn det fylkesselskapene benytter seg av. Dette gjør det vanskelig med en integrering mellom deres passasjerer og Ruter sine linjer. Samarbeidet med Flytoget i dag er ved driftsawik, hvor Flytogpassasjerene får utdelt reisebevis for å kunne benytte seg av T-banen, trikk og buss gjennom Oslo. Innledende diskusjoner om billettsamarbeid er avholdt med ledelsen foreligger konkret fremdriftsplan på det nåværende tidspunkt. Side 2 av 2 - Statusrapport nasjonal i Flytoget uten at det billettering 12

13 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 7/15 Eldrerådet Eventuelt Innstilling Saken tas til orientering Eventuelt/Orientering 1. Program for seminaret med de kommunale eldrerådene Vedlagt 2. Orientering om landskonferansen. Vedlagt program. På møtet 9. mars avklarer vi deltakelsen, og et felles reiseopplegg. Det er mulighet for å reise enten med tog, buss eller fly, men det reelle valget står mellom tog eller fly. TOG: Vi kan reise med tog fra Oslo S onsdag 27. mai kl 07:25. Det blir bytte på Nelaug kl 10:53 for videre transport til Arendal. Vi er framme i Arendal kl 11:35. Fra Arendal reiser vi umiddelbart videre i taxi til Strand hotell Fevik. Det skal ta ca 16 min med taxi (kjøreavstand er 15,6 km). Slik at vi er framme ca 11:50. Vi har da i underkant av 40 min til lunsj før seminaret starter. Det går tog tilbake fra Arendal kl 12:15 og 14:15. Det ville passe best for oss å ta tog kl 14:15. De vil være i Oslo kl 18:25. Pris tur/retur 498,- kr per person for togreisen. BUSS: Med Sørlandsekspressen kan vi reise fra Oslo S kl 06:15 og kl 08:15. Første avgang vil være framme i Arendal kl 10:00 og neste avgang kl 12:10. Vi må da ta taxi videre til Fevik, og vil være framme ca 12:30. Buss synes derfor lite aktuelt. FLY: Vi kan fly til Kristiansand kl 08: (Norwegian) eller kl (SAS) Med første avgang må de fleste stå opp like tidlig eller tidligere som med toget. Avgangen med SAS kl 0925 vil slik sett være bedre, og vi kan komme tidligere hjem kl 1400 fra Kristiansand. Aust-Agder fylkeskommune vil sette opp busser fra Kjevik til hotellet og tilbake fredag. Pris per person kr 1498,- for kun flyreisen. 13

14 3. Brev om oppnevning av nytt eldreråd (sendes ut på epost så snart det er klart) Oslo, Saksbehandler: Stein-Owe Hansen Vedlegg 1 Akershus eldreforum - utkast til program 2 Påmeldingsskjema - landskonferansen for fylkeseldreråd Program for landskonferansen

15 «Utkast» Aldersvennlige byer og tettsteder Velkommen til Akershus eldreforum 2015 tirsdag 28. april Arrangør: Akershus eldreråd Sted: Akershus fylkeskommune, fylkestingssalen, Galleriet For de som ikke har vært her, ligger Akershus fylkeskommunes lokaler over bussterminalen i Oslo, like ved Oslo S. Adressen er Schweigaardsgate 4, 0185 OSLO Tid Forslag til tema 0930 Morgenkaffe og registering Vi åpner dørene kl Åpning Ved leder i Akershus eldreråd Astri Stenehjem Berg Framtidens byer et sted også for eldre? Vi må bo tettere, bruke bilen mindre, og gå, sykle eller reise mer kollektivt. Samtidig søkes det å gjøre byer og tettsteder grønnere og åpne opp for flere møteplasser i det offentlige rom. Innledning ved repr fra KMD Kort benstrekk Aldersvennlige byer Oslo by som eksempel Oslo ble i 2014 medlem av WHOs nettverk av aldersvennlige byer. Hva innebærer det, og hvordan vil Oslo arbeide framover? Ved innleder fra Oslo kommune Tettstedsutvikling i Akershus Ideer, visjoner og erfaringer så langt Ved repr fra Akershus fylkeskommune Lunsj Enkel lunsj med rundstykker, kaffe/te mv Demensvennlige byer Moss kommune har tatt utfordringen om å bli en mer demensvennlig by og kommune. Ved repr fra Moss kommune Kort benstrekk Bolig+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Ved Lene Smith, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning Kaffe og kake Akershus eldreforum Forum for samtale om dagens tema og debatt om hva som ellers rører seg i eldrerådene i Akershus. Avslutning Ved Bjørn Kristiansen nestleder i Akershus eldreråd 15

16 «Utkast» Nærmere omtale av programmet Framtidens byer Framtidens byer har fra vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. I Oslo og Akershus har Oslo kommune og Bærum kommune deltatt. Samarbeidsområdene har vært mange: areal og transport klimatilpasning forbruk og avfall bedre bymiljø. I dette seminaret vil vi særskilt ta opp det som angår eldre i det daglige som areal og transport og bedre bymiljø. Parker og grønne områder i nærheten av boligen svært viktig for eldres fysisk aktivitet. Samtidig blir bilen ofte viktigere med økende alder for daglige gjøremål og for å være sosial og aktiv. Hvordan finne differensierte løsninger som passer eldre, med hensyn til behovet for å redusere biltrafikken og øke gang-, sykkel og kollektivtransport? Det er også mange eldre som av den grunn flytter til mer lettstelte nye boliger i knutepunktene. At eldre flytter og ikke yngre yrkesaktive voksne med større reiseaktivitet, løser eldre behov men ikke klima og samferdselsutfordringene. Dette er dilemmaer vi ønsker å drøfte i seminaret. For mer informasjon klikk på denne nettsiden framtidens byer, eller se omtale på regjeringens nettsider. WHO s nettverk av «Age friendly citys» En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv aldring. WHO s nettverk av «Aldersvennlig byer», er et nettverk for byer som vil utvikle seg på 8 områder: 1. utendørsområder og bebyggelse 2. transport 3. bolig 4. sosial deltakelse 5. respekt og sosial inkludering 6. deltakelse i samfunns- og arbeidsliv 7. kommunikasjon og infomasjon 8. sosial- og helsetjenester Les mer på Krav til aldersvennlige byer: 16

17 «Utkast» Tettstedsutvikling i Akershus Akershus fylkeskommune er som planmyndighet engasjert i utviklingen av attraktive og levende byer og tettsteder i Akershus. Fylkeskommunen har tatt initiativ til et nettverk for kommunene i Akershus der tema er urbanitet og by og tettstedsutvikling. Urban ide Akershus har 3 5 samlinger årlig. Byforum er et nettverk for plansjefene i de største byene og tettstedene i Akershus. Asker, Bærum, Skedsmo, Ullensaker, Lørenskog, Ski og Oppegård er medlemmer i forumet. Demensvennlige byer De Hogeweyk, er en tilrettelagt landsby for demente i Weesp utenfor Amsterdam. I «De Hogeweyk» kan den enkelte beboer leve livene sine som de ville gjort hjemme til tross for alvorlig demensdiagnose. I «landsbyen» bor om lag 150 personer. De kan spasere fritt rundt i området, og veiene er bygd slik at det er lett å komme tilbake til boligen. De kan betale med hva de har eller oppfatter som penger f eks «knapper og glansbilder» i matbutikken, hos frisør, eller i baren. Alle som jobber i «landsbyen» er omsorgsarbeidere. Det finnes kun en port ut og inn av landsbyen som er strengt bevoktet. Se video på Youtube. Se også artikler i New York Times og Dagbladet. Svenske demensorganisasjoner er skeptiske til denne europeiske trenden med demensbyer, se denne artikkelen. I Norge blir Moss kommune trukket fram av Nasjonalforeningen for folkehelsen som en eksempelkommune i arbeidet med å få flere kommuner og byer til å bli demensvennlige. Les artikkel i Moss avis, Moss kommunes nettsider, og Nasjonalforeningens nettsider. BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Lene Smith har i en årrekke forsket på blant annet nye boligløsninger som innbefatter mer fellesskapsløsninger enn i tradisjonelle boliger. I NIBRs rapport 2013:19 (Bolig+ - nye boligløsninger for eldre og folk flest) er tema eldres boligbehov og boliginteresser og kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Med nye boligløsninger menes boliger på det ordinære boligmarkedet med felleslokaler og evt. servicetilbud. I rapporten beskrives også erfaringer fra nye boligløsninger og hvilke nye boligløsninger som kan være aktuelle i framover. Les mer på nettsiden: Annet relevant til orientering: Planer for et aldrende samfunn I NOVA rapporten 17/2014 «planer for et aldrende samfunn», som omhandler bolig og tjenester for eldre, studeres planer for 30 kommuner og med intervjuer blant annet fra Skedsmo. Hvis strategiene i kommunenes planer følges opp, vil sykehjemsdekningen falle i takt med økningen i antall personer over 80 år frem mot Planene signaliserer også at brorparten av kommunene er i ferd med å omgjøre sine sykehjem til mer av et korttidstilbud. Omsorgsboligenes funksjon er også i bevegelse. Planene i mange kommuner tyder på at de i økende utstrekning vurderes som et alternativ, og ikke kun et supplement, til sykehjem. 17

18 «Utkast» Dette gjelder spesielt de bemannede omsorgsboligene, som også er tenkt som et alternativ til sykehjem for eldre med store pleiebehov. Det er likevel lite som taler for en storstilt nedtrapping av sykehjemstilbudet fram mot Her er link til rapport for videre lesning: Doyén boliger for aktive voksne (seniorer) Firmaet Doyén tilbyr selveierleiligheter for aktive voksne over 50 år. I tillegg til leiligheten vil det være fellesarealer med tjenester som: - treningsrom og velvære/spa - gjesterom, aktivitetsrom og hobbyrom - lounge, kjøkken og spisestue - aktivitetsgrupper - service og tilleggstjenester De har boliger i Eidsvoll, og planlegger boliger i Asker, Skedsmo og Rælingen. Se mer info på nettsiden 18

19 Påmeldingsskjema til landskonferansen for fylkeseldreråd mai 2015 på Strand hotell, Fevik Fylkeseldrerådet i: fylkeskommune Fakturaadresse: Navn og funksjon: Mobil: Opphold : Opphold : Dagpakke(r) dato(er): Allergier, behov for tilrettelegging og/eller andre opplysninger: Ønske om organisert transport t/r Kjevikhotell. Oppgi flyankomst-/ returtidspunkt: 19

20 Landskonferanse for fylkeseldreråd 2015 Program Onsdag 27. mai: Fra kl. 1000: Kl. 1130: Kl. 1230: Kl. 1300: Kl. 1330: Kl. 1415: Kl. 1445: Kl. 1530: Kl. 1615: Kl. 1630: Kl. 1830: Kl. 1930: Programposter: Registrering Lunsj Åpning av landskonferansen v/ : fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund leder av fylkeseldrerådet i Aust-Agder, Ragnhild Thomassen leder av Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg Musikalsk innslag v/ Jens Olai Justvik Aktuelt fra Statens seniorråd v/ Wenche Frogn Sellæg Kaffepause Demens og livskvalitet v/ overlege Susanne Hernes, geriatrisk avdeling, Sørlandet Sykehus HF. Spørsmål/kommentarer i etterkant av foredraget. Demens konsekvenser for pårørende v/ psykiater og overlege Ingunn Ulstein, alderspsykiatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus HF. Spørsmål/kommentarer i etterkant av foredraget. Oppsummering. Praktiske opplysninger. Fritid. Mulighet for guidet tur i området ved hotellet. Terje Vigen v/ Svein Kleivane Middag. Toastmaster: fylkesrådmann Arild Eielsen. Musikalsk innslag v/ bandet Ask Side 1 av 2 20

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer