Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak"

Transkript

1 S T Y R E S A K Styremøte februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for innkjøp, IT og bygningsdrift Arkivnr: Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak Saksframstilling Kunsthøgskolen gjennomførte en evaluering av arbeidet med byggetrinn 2 i Evalueringen ble særlig knyttet til fullføring av nødvendige tiltak og behov som ikke var dekket gjennom byggeprosjektet. Oppfølging av mangler i prosjektet var del av en løpende prosess etter innflyttingen og gikk ut Evalueringen ble grundig behandlet i ledergruppen som bl.a. gjorde vedtak om prioritering av tiltak som det var ønskelig å gjennomføre. Disse prioriteringene ble oppsummert i det vedlagte notatet som ledergruppen sluttet seg til. Særlig ble det lagt vekt på prioritering mellom tiltak, se notatet side 8 og 9. Tiltakene 1 15 ble vedtatt gjennomført innenfor de rammene KHiO hadde til rådighet i Tiltak var prioritert men falt utenfor rammen av tilgjengelige midler, mens tiltak ble sett på som mer langsiktige ønsker. Av de prioriterte tiltakene (1 15) er samtlige, med unntak av tiltak 3 (framføring av gass til metallverksted) og tiltak 15 (nytt kontor til rektor) gjennomført. Videre er tiltak 16 og 18 gjennomført, eller under arbeid. Tiltakene på romlabben (18) er delvis gjennomført og midler til fullføring i 2012 ligger på budsjettet til teknisk produksjon. Kunsthøgskolens overforbruk på ca 8 mill kroner i 2011 er knyttet til disse tiltakene. Styret ble løpende orientert om dette og det ble etablert en kopling til kravet om refusjon av husleie fra Br. Jensen. Prosessen med refusjon av husleie ledes av departementet. Kunsthøgskolen legger fortsatt til grunn at vi vil få en refusjon på i størrelsesorden 10 mill. kroner. Av de sentrale langsiktige tiltakene i planene er det viktigste knyttet til bedring av forholdene for Kunstakademiet. Med den etablerte leiekontrakten av nye 600 m2 til Kunstakademiet, er i praksis tiltak 22 og tiltak 23 ivaretatt. 1

2 I forhold til sluttføring av bygningsrelaterte problemer jobber vi stadig med Br. Jensen med hovedvekt på ventilasjon og klimakontroll. I denne prosessen har det vært mye fokus på støy fra ventilasjonsanlegget. Dette er i hovedsak løst. For øvrig er ventilasjon og klima tilfredsstillende innregulert for stor deler av anlegget. I enkelte områder gjenstår det imidlertid noe på dette området. Det viser seg at styring og automatikk ikke er tilfredsstillende løst. Prosessen for løsning av disse problemene pågår stadig. Konklusjon Kunsthøgskolen i Oslo anser arbeidet med byggetrinn 2 for avsluttet. Framtidige nye behov og endringer i bygningsmassen er del av den ordinære budsjett og planprosessen. Det forventes at merforbruk knyttet til bygningsmessige justeringer blir dekket av den forventede husleierefusjonen fra Br. Jensen Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styremøte februar 2012 Side 2

3 Vedlegg 1 Notat Til: Gyrid Garshol/ledergruppen Fra: Jan Myhr Dato: EVALUERING AV BYGGTRINN 2 Innledning - Prosessen Opplegget for evaluering godkjent i ledergruppa. Rammen for evalueringen ble fastsatt i notat datert 6. januar 2011 (Vedlegg 1). Det ble da forutsatt at hvert fakultet skulle melde sine behov til Drift. I tillegg ble det lagt opp til en evaluering av skilting, rombruk, studentarbeidsplasser, verkstedbruk og gallerier/utstillingsområder. Det ble lagt opp til at dekanene, studieseksjonen, teknisk produksjon og drift skulle gi tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene er fått variere form og er til dels gjort i møter med dekanene. For akademiet er evalueringen i hovedsak knyttet til behovet for bedring av studentenes arbeidsplasser, prosjektarealer og profesjonelle gallerirom. Denne prosessen er i stor grad knyttet opp til arbeidet utført av arkitektfirmaet Futhark. Futharks forslag har vært gjenstand for en omfattende prosess i kollegiet som konkluderte i form av en samlet oppsummering med ønsker og prioriteringer. Evalueringen av verkstedene som er gjennomført i nær dialog med verksmesterne er i stor grad knyttet opp til en gjennomgang av hvilke elementer som mangler. Bakgrunn Fra starten av arbeidet med byggetrinn 2 ble det lagt opp til at det ville være nødvendig å gjennomføre bygningsmessige tilpasninger etter at skolen hadde flyttet inn i bygget. Praktisk bruk og erfaringer ville nødvendigvis vise behov for justeringer og modifikasjoner. Den oppsummeringen/evalueringen som gjennomføres nå er således en planlagt og naturlig del av prosessen med å få etablert en best mulig fungerende skole. I det hele må vi forvente at skolens krav til bygningsmassen vil være under konstant endring. Evaluering av om de fysiske ressursene skolen disponerer over er riktig og mest mulig effektiv må være en del av skolens løpende virksomhet. Vilje til omprioriteringer vil være viktig. Siden innflyttingen har det pågått omfattende arbeider med ferdigstilling av prosjektet. Samtidig har det løpende kommet fram behov for justeringer og supplementer. Planer er også endret under veis Styremøte februar 2012 Side 3

4 basert på bedre forståelse av situasjonen, basert på identifikasjon av nye behov og basert på nye prioriteringer. Etter at byggeprosjektet er fullført er trykket på justeringer og tilpasninger fortsatt stort. Dette gjelder alt fra nye vegger, nye strøm- og datastikk, solskjerminger og annet. En stor del av disse behovene er imøtekommet som en del av den daglige driften og har vært dekket over drift sitt budsjett (ubudsjettert). Rammer KHiO fikk bevilget 126 mill. kroner til møbler, utstyr og tilpasninger. Pr dato er det brukt (eller avsatt til bruk, eks sceneheis) 133 mill. kroner til dette arbeidet. Det har vært ført forhandlinger med Br. Jensen om refusjon av husleie som følge av for sen ferdigstillelse av btr 2. Disse forhandlingene ser ut til å ende med en refusjon på ca. 10 mill kroner. Dette innebærer at KHiO fra disse midlene har ca. 3 mill kroner til å ivareta tiltak for tilpasning av bygningene. Generelt Generelt synes det som om bygningsmassen og utstyret nå fungerer med to større unntak. Det gjelder studentarbeidsplassene for studentene på Akademiet og mangelfulle utstillingsmuligheter for de visuelle fagene. I tillegg pekes det på behovet for mer prosjektrom. Dette betyr ikke at det ikke på mange områder er ønske om forbedringer i form av bedre plass, mer utstyr og bedre service. Generelt har skolen ikke prioritert lagerplass. Dette representerer en praktisk utfordring. Undervisningsrom/bookbare rom På dette området er det registrert at behovet for utstillingsrom/visningsrom/prosjektrom ikke er dekket. Dette gjelder særlig perioder med avgang og opptaksprøver. Behovet for prosjektrom til individuelle prosjekter er også registrert som mangelfull. Disse manglene innebærer imidlertid ikke at de vedtatte studieplanene ikke kan gjennomføres Videre er det påpekt behov for en større/bedre «tegnesal» og større kapasitet på scenene. Bedring av utstillingskapasiteten er prioritert ved leie av et spesialbygget galleri på 450 m2 i 3.5 fra Br. Jensen. Galleriet ferdigstilles for bruk fra 1. november. I tillegg er flere grupperom klargjort for utstilling og visninger. Mangelen på «tegnesal» kan eventuelt ivaretas ved at søylegalleriet i perioder disponeres til slik undervisning. Dette bør være mulig når galleriet i 3.5 åpner fra høsten Formrommet kan eventuelt også benyttes til tegneundervisning. Styremøte februar 2012 Side 4

5 Gjennom leie av ytterligere ca. 400 m2 fra Br. Jensen fra 1. januar 2012 bør også noe av trykket på individuelle prosjektrom lette ved at studentene på Akademiet får bedre atelierplasser. Omdisponeringen av Akademiets arealer vil også kunne frigjøre noe plass til prosjektarealer. Det er for tiden ikke aktuelt å øke kapasiteten på scenefagene med flere scener. Videre planlegging på dette området må ta utgangspunkt i de scenene og studioene som er tilgjengelig nå. En ombygging av forrommet til søylegalleriet til et bedre utstillingsrom vil koste i størrelsesorden kr Rommet har en relativ hyppig bruk med den formen det har i dag, ikke minst fra studenter fra Design. En ombygging vil gjøre det bedre egnet som visningssted for Kunstakademiet og Kunstfag. Dette er utført i løpet av sommeren. Formrommet Undervisningsrommet i 2.3, U2 mangler i dag lagringsplass. Dette kan gjøres i formrommet som på den måten også kan gjøres bedre egnet som visningsrom. En anslått pris på denne utbedringen vil være kr I timeplanprosessen kommuniserer studieledere og studiekonsulenter nå tett også på tvers av fagene og det kan framover føre til stadig bedre utnyttelse av rom. Kunstfag En gjennomgang med Kunstfag fokuserte på behovet for flere områder egnet til prosjektrom, utstilling og opphengs flater til bruk i undervisning. Dette er fulgt opp bl.a. gjennom klargjøring av grupperommene i bygg 4.1 til presentasjoner og utstillinger. I tillegg er nye presentasjonsvegger etablert i grafikk grupperom. Etablering av det nye galleriet i 3.5 og forbedring av formrommet vil også være viktig for Kunstfag. Fra Kunstfag er det kommet synspunkter på møbleringen av studentenes arbeidsplasser, dels at arbeidsflatene er for små og dels at enkelte av stolene ikke er gode. De innkjøpte møblene er ikke prioritert utskiftet. Kunstfag ønsker større tilgang på prosjektrom og bedre utstyr i tegnesalen. Etablering av et nytt galleri vil delvis kunne avhjelpe dette. Ellers er mer effektiv bruk av prosjekt- og byggetorg og andre tilgjengelige arealer løsningen. Design I notat fra Design fokuseres det på behov for supplering av møbler som nå er bestilt. Nærmere avklaring av hva slags oppbevaringshyller som skal skaffes gjøres med design. Diverse oppfølginger knyttet til lys og avskjerming er gjennomført. Design ønsker etablering av lette presentasjonsvegger. Design selv identifiserer produktet for eventuelt innkjøp Design fremmer ønske om egen tegnesal. Med etablering av eget galleri vil sannsynligvis søylegalleriet kunne frigjøres fra tidvis bruk til undervisning. Nærmere avklaring av dette og bruk av Styremøte februar 2012 Side 5

6 den etablerte tegnesalen må skje sammen med andre fag i fordeling av bookbare rom. Bruk av romlabben til tegneundervisning bør også vurderes da dette er et rom med begrenset bruk fram til nå. For å ferdigstille romlabben trengs ca kroner til himlinger og løse veggelementer. Scenefag Det overordnede behovet som er meldt fra scenefagene er behov for flere scener og studioer. Mulighetene for å etablere dette er ikke til stede. Arbeidet med sceneheis på hovedscenen er fullført. Scenefagene har også meldt inn et ønske om at det etableres en gjennomgående heis fra plan 1 til plan 7. Dette blir ikke gjennomført nå. Ut over dette er ønsket at scenetorget gjøres mer brukervennlig med etablering av flere sittegrupper, at automatene oppgraderes og kommer i funksjon, at det etableres definerte palsser for oppheng av bilder og for oppslag, at posthyllene fjernes. Drift arbeider med gjennomføring av disse tiltakene. I tillegg trenger byggetrinn 1 oppussing. I løpet av sommeren vil store deler av b.tr 1 bli malt opp. Kunstakademiet Kunstakademiet har siden innflyttingen vært den delen av institusjonen som sterkest har målbåret kritikk av forholdene på Seilduken. Dette gjelder særlig studentenes arbeidsplasser, atelierene, men også tilgang til prosjektarealer og mangel på egnede utstillingsmuligheter. Som et resultat av et behov som er formulert av både Design og de visuelle fagene var tiltak 1 leie av tilleggsarealer fra Br. Jensen for etablering av nytt galleri på 450 m2. Dette står klart til bruk fra 1. november. Prosessen for analyse og gjennomgang av Akademiets øvrige arealer er primært gjennomført i samarbeid med arkitektfirmaet Futhark. Futhark har gjennomført en analyse som viser behov for supplerende plass og kommet fram med et forslag til løsning, dels på kort sikt og dels på lengre sikt. Løsningen viser også til behovet for utstillingsarealer og prosjektrom og sosiale soner. Det legges stor vekt på lystilgang i organisering av atelierarbeidsplassene i forhold til lystilgang og effektiv utnyttelse av arealene. Disse forslagene har vært diskutert i kollegiet i flere runder og kollegiet har gitt sin tilslutning til prinsippene både for en kortsiktig og en mer langsiktig løsning. Den kortsiktige løsningen forutsetter økt tilførsel av arealer. Dette gjøres ved leie av midlertidige tilleggsarealer på ca 400 m2 fra høsten Dette vil gi plass til atelierplasser. Fra vårsemesteret jobbes det med å leie to etasjer i bygg 3.6 på totalt 400m2 på permanent basis. Med frigjøring av plass som følge av tilleggsarealene vil det være rom for ombygginger i 6.3 der bl.a. auditoriet flyttes og det etableres flere permanente rom. Dette er en omfattende prosess som bl.a. omfatter omlegging av ventilasjon og andre tekniske installasjoner og som dermed er relativt Styremøte februar 2012 Side 6

7 kostbare. Dette foreslås som fase 2 i tilpasningene og vil først gjennomføres etter at man har høstet erfaringer med de endringene som er gjort i Fase 1 omfatter en omorganisering av atelierene. Denne er gjennomgått i detalj med studielederne på BA og MA og gjennomføres i løpet av sommeren. Den omfatter dels bygging av faste vegger og dels omorganisering av løse vegger. Biblioteket Fra biblioteket er det først og fremst meldt om problemer knyttet til sikkerhet og støy fra resepsjonen som det er viktigst å få utbedret. Biblioteket har vært utsatt for flere tyverier og gjentatte besøk av uønskede gjester på nattestid. Dette kan utbedres ved at glassveggene mot resepsjonsområdet bygges opp i full høyde. Utgiftene knyttet til dette er anslått til kr Lytte og videorom har manglet utstyr. Dette utstyret er bestilt. I tillegg har ansatte i biblioteket bedt om at skillet mellom de ansattes arbeidsplasser og publikumsarealene føres helt opp til taket pga av støy. Prisen på dette er anslått til kr Verkstedene Generelt er man kommet langt med verkstedene som med mindre mangler fungerer bra. Mye nytt utstyr er tatt i bruk og ansatte er under opplæring. På enkelte områder er det fortsatt maskiner som ikke er tatt i bruk, men som er forutsetter bedre kapasitet hos de ansatte. Mye av det nye utstyret har vesentlig større kapasitet enn den som utnyttes. Den største mangelen i forhold til prosjektert løsning er etablering av gass til «gullsmedbenkene» hos metallstudentene som er et viktig element som fram til nå er løst med provisorier som ikke er tilfredsstillende. Dette sammen med etablering av flere avsug for å bedre miljøet på grafikk, metall og keramikk er de viktigste enkelttiltakene. I tillegg har vi en utfordring knyttet til bruk av løsningsmidler i atelierer. Lydstudioet i medielabben har til nå ikke vært i bruk pga mangelfulle akustiske løsninger. Dette skal nå være på plass og forutsetningene for å ta dette i bruk er tilstede. Ellers er det større og mindre tiltak for å ferdigstille og forbedre forholdene. Nedenfor er en gjennomgang av tiltak det er meldt om behov for; Metall og smykkeverksted Framføring av gass til loddepistoler på gullsmedbenkene, anslått pris kr , avtrekkshetter anslått pris kr og fullføring av laboratoriet kr Keramikkverkstedet Fullføring av avtrekk og mindre justeringer, anslått pris kr Snekker- og modellverkstedet Kortleser på verkstedsrommene for å bedre sikkerheten, anslått pris kr Styremøte februar 2012 Side 7

8 Grafikkverkstedet Avtrekksarmer og hetter på lito og silktrykk, anslått pris kr Fargeri Fargevugge og stor induksjonsplate, anslått til henholdsvis kr og Stofftrykk Dampfikseringsmaskin kr og skifte av tørketrommel kr Romlabben Etablering av ny himling og løse veggelementer, kr Disse tiltakene utgjør samlet en investering på ca. 1,4 mill kroner. Det foreslås at enkelte av disse tiltakene prioriteres og at andre tas over de årlige driftsbudsjettene framover. Generelt bygningsdrift I innmeldingene er det fra flere administrasjon og faglige enheter meldt om problemer med luft, temperatur og avtrekk. I hovedsak er anlegget nå innregulert og de fleste problemene er løst. Noe skyldes forskjellige preferanser og behovet for løpende justeringer av anlegget knyttet til temperaturvariasjoner ute. Oppfølging og drifting av ventilasjon og temperaturmiljø blir en del av drift sitt ansvar. Kontorer ledelse I prosjektet ble det gjort valg som innebærer at behovene til rektor og direktør ble nedprioritert i forhold til studentorienterte arealer. Resultatet er at rektor og direktør har små og ikke funksjonelle kontorer. De alternative løsningene er begrenset. Et alternativ er at et av møterommene på design omgjøres til kontor for rektor. Oppsummering av tiltak Leie av ytterligere lokaler KHiO har inngått avtale med Br. Jensen om leie av lokaler i bygg 3, inngang 5 til galleriet. Området er spesialbygget til formålet og vil representere en viktig tilleggsressurs. Arealet dekker to plan, inkluderer to prosjektrom/møterom og omfatter totalt 450m2. Med etablering av det nye galleriet vil søylegalleriet i noen grad kunne frigjøres til annen bruk, f.eks. til perioder med tegneundervisning. I tillegg er målet å leie underetasjen og 1. etasje i søndre del av bygg 3, inngang 6 (ligger vegg i vegg med galleriet). Dette utgjør ca. 400 m2. Disse arealene vil først være klare for bruk fra semesterstart vårsemesteret I mellomtiden jobbes det med midlertidige lokaler i bygg 3 for bruk fram til de ovennevnte lokalene er tilgjengelige. Styremøte februar 2012 Side 8

9 Dette innebærer at arealmessige behov ikke dekkes fullt ut, men behov for bedrede utstillingsarealer og bedre arbeidsplasser for akademiets studenter er prioritert. Fysiske tilpasninger Gjennomgangene med scenefag, design og kunstfag har identifisert en del behov knyttet til etablering av nye vegger, utstillingsflater, møbler og utstyr. Disse tiltakene gjennomføres i stor grad i løpet av sommeren. For akademiet legges det til grunn at arealet for studentarbeidsplasser økes. Fra høsten av vil det være behov for ca. 10 plasser i nyleide lokaler på Seilduken. Fra vårsemesteret 2012 vil ca. 400 m2 nye lokaler på Seilduken bidra til at akademiets studenter får tilfredsstillende lokaler. I løpet av sommeren er atelierene og grupperom for akademiet ombygget/reorganisert i samsvar med en plan som bygger på forslaget fra Futhark presentert og diskutert i akademiets kollegium og konkret gjennomgått og fastsatt av studielederne på BA og MA. Dette arbeidet er ment å være første fase i en mer permanent ombygging og tilpasning av akademiets lokaler Oppsummering og prioriteringer Som det er nevnt innledningsvis vil KHiO ha et kontinuerlig behov for ombygginger og tilpasninger. Av de områdene som framstår med sterkest behov nå er akademiet (studentarbeidsplasser), biblioteket og mindre tiltak på verkstedene. Denne listen er ikke uttømmende. En uttømmende liste ville i praksis være tilnærmet uendelig. Hovedelementet i nye tiltak er leie av nye lokaler fra Br. jensen, først og fremst et spesiallaget galleri på ca. 450m2. Videre prioriteres bedring av situasjonen for akademiets studenter ved at det leies ca. 500 m2 til bruk for akademiet. Dette vil, etter akademiets egen prioritering først og fremst gi bedre atelierplass, noe som i sin tur kan frigjøre rom for andre arealmessige forbedringer Prioriteringene som framkommer her er et forsøk på å samle de forskjellige ser et forslag som forutsettes diskutert. Tiltakene er delvis gjennomført. Det som er gjennomført er ført i egen kolonne. Tiltakene som er merket grønt er prioritert innenfor det som er av tilgjengelige midler. Tiltak merket med gult er tiltak det definitivt er ønskelig å gjennomføre nå, men som vi ikke har midler til. Tiltak merket med blått er tiltak som er aktuelle på noe lengre sikt. Forslaget til prioritering legges fram for ledergruppen for diskusjon. Basert på ledergruppens anbefaling vil direktøren iverksette tiltak innenfor de rammene som er tilgjengelige. Oversikt over tiltak i prioritert rekkefølge budsjett utført 1 Bibliotek (glassvegg mot resepjon) (A) Styremøte februar 2012 Side 9

10 2 Ombygginger Akademiet (Ak) Framføring av gass til metallverksted (K) Kortlesere (HMS og innbruddssikring) Punktavsug og avtrekkshetter, (K og Ak) metall, grafikk, keramikk, Akademiet 6 Gitter medielab (innbruddssikring) Nytt kontor og innbruddsikring D-Form (K) Møbler studenter Design (D) Innbygging av graveringsmaskin, grafikk (K) Fullføring av lab metall (K) Arbeidsbenk metallstøp Galleri, forrom søylegalleriet (K og Ak) Opphengsvegger og skillevegger, Kunstfag Nye data og strømstikk Nytt kontor rektor Sum Tørketrommel stofftrykk (utskifting) Lager i Formrommet (2.5, U2) Romlab Transportutstyr Tegnesal (omb. og staffelier) Sum Diverse verkstedene fargevugge, stor induksjonsplate, dampfiksering 21 Biblioteket, vegg mellom ansatte og biblioteket Styremøte februar 2012 Side 10

11 22 Medielab for Akademiet Permanente ombygginger Akademiet Møbler og solavskjerming Sum Styremøte februar 2012 Side 11

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging VEDLEGG 1 STYRESAK 107/07 OPPFØLGING AV SEMESTEREVALUERING VÅR HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØTILTAK - 08 Seksjon/ Fakultet Fakultet for design Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging Data Kommunikasjon Teori

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Sak 42 / 2016 Arbeidsmiljø Kunstakademiet (KA) tiltak for å normalisere og bedre arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet oppfølging fra sist møte

Sak 42 / 2016 Arbeidsmiljø Kunstakademiet (KA) tiltak for å normalisere og bedre arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet oppfølging fra sist møte Referat AMU 3. november 2016 Direktør Annemarie Bechmann-Larsen Dekan Ellen Aslaksen fravær Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl - fravær HVO Yngve Muri Verneombud Verneombud Observatør Kikki Noren Løwgren

Detaljer

Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen

Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen Basert på beslutningsnotat 2 fra økonomi- og driftsdirektøren datert 18. juni 2012, samt innspillene som er fremkommet fra de berørte

Detaljer

NOTAT. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/

NOTAT. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ NOTAT Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/487-4 10.04.2017 Til: Kjetil By Rise Utredning arbeidsplasser Botngård skole Det vises til bestilling for utregning av kostnader i forbindelse med

Detaljer

Referat AMU 10 juni 2015

Referat AMU 10 juni 2015 Referat AMU 10 juni 2015 Tilstede: Fra Arbeidsgiversiden: direktør Gyrid Garshol seksjonsleder Arvid Andresen (frafall) dekan Stein Rokseth (frafall) Fra arbeidstakersiden: hovedverneombud: Yngve Muri

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

NTNU S-sak 33/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/LTS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 33/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/LTS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 33/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.07 RE/LTS Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling NTNU tiltaksplan og mulig minimumsløsning Tilrådning: Styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/590-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-PLAN BARN OG UNGESEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/590-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-PLAN BARN OG UNGESEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 12/590-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-PLAN 2012 - BARN OG UNGESEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: 1. Hovedutvalget for

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad NOTAT RIE 01 Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Prosjekt: Etterbruk Frøystad Prosjektnummer: 115024 Oppdragsgiver: Lunner kommune Dato: 10.08.2015 Utarbeidet av: Merete Rønhaug Sign: Kontrollert

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE - GODKJENT 12. februar 2013 kl.10.00 13.15 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG)

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/8860-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.11.2014, kl 09:30-12:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 18/14 IKT statusrapport

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger.

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger. Dato: 27. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Papirløse møter - status og videre opplegg RKR BYST-022-200818351-8 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en oppdatering på hva som er gjort og hvor

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Referat AMU 5. DESEMBER Orienteringssaker. Direktør Annemarie Bechmann-Larsen. Dekan Ellen Aslaksen. Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl

Referat AMU 5. DESEMBER Orienteringssaker. Direktør Annemarie Bechmann-Larsen. Dekan Ellen Aslaksen. Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl Referat AMU 5. DESEMBER 2016 Direktør Annemarie Bechmann-Larsen Dekan Ellen Aslaksen Fungerende Seksjonssjef Ragnar Windahl HVO Yngve Muri Verneombud Verneombud Observatør Kikki Noren Løwgren Siren Tjøtta

Detaljer

O-sak 31/16 N O T A T

O-sak 31/16 N O T A T NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige O-sak 31/16 universitet 29.11.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Presisering vedrørende lokaler i forbindelse med Digital eksamen til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 10.05.12 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Bakgrunn Basert på mottatte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Referat AMU. 28 mars. Tilstede: Arbeidstakerrepresentant HVO Ynge Muri. Arbeidstakerrepresentant/ VO vara Frido Evers

Referat AMU. 28 mars. Tilstede: Arbeidstakerrepresentant HVO Ynge Muri. Arbeidstakerrepresentant/ VO vara Frido Evers Referat AMU. 28 mars Tilstede: Arbeidstakerrepresentant HVO Ynge Muri Arbeidstakerrepresentant/ VO vara Frido Evers Arbeidstakerrepresentant/ VO Kikke Noren Løwgren Arbeidsgiverrepresentant direktør Annemarie

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Notat datert , Rehabilitering av 2. etg. i fløy I, TF-kvartalet.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Notat datert , Rehabilitering av 2. etg. i fløy I, TF-kvartalet. 1302 1901 LMU-SAK NR: 12/2009 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL, LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 12/2009 Omdisponering

Detaljer

Møtedag 24.10.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 09.00 til 13.00

Møtedag 24.10.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 09.00 til 13.00 M Ø T E R E F E R AT Referat fra STYREMØTE Møtedag 24.10.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 09.00 til 13.00 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP

STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) har gleden av å invitere fylkets profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere til å søke om atelierplass ved Strømsø Atelierfellesskap (SAF).

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Læringsmiljøutvalget, 29.10.07

Læringsmiljøutvalget, 29.10.07 1 Innhold Oppsummering møte med studentrepresentantene 22.10.07 (lysark 3 til 5) Presentasjon av dagens tilbud (lysark 6 til10) Prinsipper med anbefalinger (11 til 14) Bygningsmessige tilpasninger og åpningstider

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF Dato: 21. juni 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren i BBE KF Søreide skole * Søreidtunet 4 - Ombygging av kontorlokaler til undervisningslokaler. * Ventilasjon i SFO-basen ( tilfluktsrommet i Søreide skole)

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Endring av Prop. 1 S (2012 2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill. Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud

Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill. Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Historikk 1997; Læringsressursenter BI Oslo (Schous) 2001; Læringsressursenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Vurdering av presentasjonsarealer og gallerier på Seilduken

Vurdering av presentasjonsarealer og gallerier på Seilduken AREALER FOR GALLERIROM PRESENTASJONSAREALER PRESENTASJONSSTEDER FOR HISTORISKE OG UTSKIFTBARE GJENSTANDER Vurdering av presentasjonsarealer og gallerier på Seilduken KUNSTHØYSKOLEN I OSLO 2 Innhold Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Avvikling av skriftlige skoleeksamener ved UiT status per februar 2007

Avvikling av skriftlige skoleeksamener ved UiT status per februar 2007 Avvikling av skriftlige skoleeksamener ved UiT status per februar 2007 (Notat som Ingrid har bedt om i forbindelse med kartlegging av behov/ønsker fra seksjonene i FSA ved ombygging av Administrasjonsbygget)

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2012/1375-1504/2016 / 210 Saksbehandler: Knut Værland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 02.02.2016 Fylkestinget 18.02.2016 AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygninger i perioden 2012-2015 1. Innledning

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer

Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte Styringsgruppemøte 27.5.2014 Agenda 1. Økonomi og muligheter for faglig måloppnåelse i forprosjekt for CK2 i forhold til anbefaling til Høgskolestyret 2. Funksjonstilpasset arbeidsmiljø Vurdering av prosjektet

Detaljer

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Per Morten Bjørgum Enhetsleder samfunnsutvikling

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Per Morten Bjørgum Enhetsleder samfunnsutvikling Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 22.10.2013 2013/1101-9 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Melding om vedtak

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Skade/ / ulykke /nesten ulykke. Skade modell og prototypeverksted- Tannskade. Skaderapport kommer fra Ragnar.

Skade/ / ulykke /nesten ulykke. Skade modell og prototypeverksted- Tannskade. Skaderapport kommer fra Ragnar. Referat AMU 29. august Tilstede: Direktør Annemarie Bechmann-Larsen Ellen Aslaksen fravær Ragnar Windahl HVO Yngve Muri Kikki Siren Tjøtta Christine Pedersen BHT Sak 31 / 2016 Godkjenning av referat -

Detaljer

NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT

NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT NTNU O-sak 7/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.11.07 TA/AR NOTAT Til: Fra: Om: Styret Rektor Fremtiden til eiendommene i Grensenområdet Bakgrunn Det legges opp til at denne saken diskuteres

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON ÅS KOMMUNE NOTAT Til Kommunestyret Fra Oppvekst- og kultursjefen Dato 20.05.2011 Saksbehandler Ellen Benestad KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 g odkj ent KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer