årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG E-post: Kontonr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr."

Transkript

1 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL

2 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet Godkjent av Norges Idrettsforbund Revidert / / / / / / / / FORMÅL Tverlandet Idrettslag (TIL) er selveiende og frittstående, med utelukkende personlig medlemskap. TIL s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING TIL er medlem av Norges ldrettsforbund gjennom Nordland ldrettskrets. TIL kan være medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. TIL hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Bodø ldrettsråd. Tverlandet IL er et allianseidrettslag. 3 MEDLEMMER Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i TIL. Alle TIL s medlemmer forplikter å overholde disse lover og bestemmelser En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i TIL er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4 KJØNNSFORDELING Ved valg av medlemmer til styrer, råd og utvalg i TIL skal det være representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i TIL s medlemsmasse skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. 5 STEMMERETT OG VALGBARHET For å ha stemmerett på TIL s møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbar til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 6 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal være betalt innen 1. februar. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Kontingenten er inndelt i følgende kategorier: Familiekontingent og Enkeltmed!em. Yngre medlemmer betraktes som familiemedlemmer til og med det året de fyller 17 år. 7 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 8 HABILITET For TIL s tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF s habilitetsregler, jfr. NIF s lov STRAFFESAKER 1. For sportslige disiplinærsaker og øvrige straffesaker gjelder Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov kapittel TIL har nulltoleranse for økonomisk utroskap. Mistanke om utroskap anmeldes som politisak, og den anmeldte permitteres fra all inngripen i økonomi under etterforskningen. Bekreftet økonomisk utroskap sanksjoneres med fratredelse og utestengning fra alle verv i TIL. 10 ÅRSMØTE TIL s høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet. Alle TIL s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare taes i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten. 11 LEDELSE AV ÅRSMØTET Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av TIL. 12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som det skal velges, teller ikke og stemmene ansees som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER Årsmøtet skal: 1. Behandle lagets og gruppenes årsmeldinger 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand, inkludert gruppenes regnskaper 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta lagets budsjett, inkludert gruppenes budsjetter 6. Vedta lagets handlingsplan, inkludert gruppenes handlingsplaner 7. Vedta opprettelse eller nedleggelse av sportsgrupper innen laget 8. Bestemme lagets organisasjon (jfr. i 6) 9. Velge: Hovedstyre Leder Nestleder/utdanningsleder Økonomikoordinator 2 styremedlemmer 2 vara styremedlem Øvrig 2 revisorer Valgkomite, bestående av leder og 2 medlemmer Leder, Nestleder/utd.kontakt, Økonomileder til:»» Fotballgruppe»» Håndballgruppe»» Svømmegruppe»» Skigruppe»» Idrettskolen»» Orienteringsgruppe»» Allidretts gruppe 7 representanter med vararepresentanter til Tverlandet Samfunnshus A.L. 12 representanter med vararepresentanter til Tverlandshallen A.L 10. Utdele priser og æresmedlemskap

3 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det, eller hvis mer enn halve styret fratrer. Det innkalles på same måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 15 STYRET TIL ledes av hovedstyret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret består av: Leder Nestleder/utdanningsleder Økonomikoordinator 2 valgt styremedlem 2 vara styremedlem 7 styremedlemmer bestående av gruppeledere fra gruppene i $16 Arbeidsutvalg (AU) består av Hovedstyret minus de 7 gruppelederne. 2. GRUPPER 2.1 Fotballgruppe 2.2 Håndballgruppe 2.3 Svømmegruppe 2.4 Skigruppe 2.5 Idrettskolen 2.6 Orienteringsgruppe 2.7 Allidretts gruppe Utvalgene/gruppene ledes av valgte tillitsvalgte/styrer. Årsmøtet bestemmer opprettelse av utvalg/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For utvalg/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse. Alle ansettelser i idrettslaget skal godkjennes av hovedstyret. Ansettelse uten denne godkjenningen anses som ugyldig. 17 LOVENDRING Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakstisten, og det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 18 kan ikke endres. Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning Godkjenning av innkalling Valg av dirigent Valg av referent Valg av 2 personer til å underskrive protokoll Sak. 6 Årsberetning 2013 Sak. 7 Regnskap 2013 Sak 8 Budsjett 2014 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Innkomne forslag Virksomhetsplan for Tverlandet IL Vedtektsendringer Valg Hovedstyret velger Økonomiutvalg bestående av minst 2 av klubbens medlemmer Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 16 GRUPPER/UTVALG TIL er inndelt i følgende utvalg/grupper: 18 OPPLØSNING Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler idrettskretsen eller formål godkjent av idrettskretstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. Sak 12 Utdeling av idrettslagets innsatspokal 1. UTVALG 1.1 Økonomiutvalg 1.2 Arbeidsutvalg

4 6 7 O-gruppas årsrapport for 2013 Svømmegruppas årsrapport for 2013 Arrangement Vi arrangerte 1 større løp.det var KM-nattorientering med start fra Tverlandet skole. Ca. 30 deltagere. 30 deltagere. Løypelegger: Kenneth Viken Turorientering Turorientering blei avholdt på kartene Hopen,Tranmyran og ved Tverlandet (Naurstadeidet) Arbeidet blei utført av Raymond Trondsen (postutsetting/innhenting), Svein Pedersen (økonomi). Treninger Noen av Tverlandet sine utøvere har hatt fellestrening sammen med B&OI på Mørkved gjennom vinteren. Kartproduksjon I 2013 er det ikke laget noen nye kart. Økonomi Oversikt blir forelagt på årsmøtet. Vi har hadd 7 styremøter som stort sett har vært på møterommet til TIL. Styret i 2013 har bestått av: Leder:...Sølvi Wikevand Nestleder:...Marianne Mo Hansen Økonomileder:...Rune Berg Olsen Styremedlem:...Kirsti Restad Karlsen Arrangemangsansvarlig:...Roar Stenersen Treneransvarlig:...Arne Vikki Folkebadansvarlig:...Helene Gagnum I slutten av mai var det arrangert klubbmesterskap med mange fornøyde klubbmestere. Etterpå var det grilling og kake. Vi har arrangert ungdomstrenerkurs. Barnas svømmeskole har hadd kurs høst og vår med god oppslutning. I oktober arrangerte vi rekruttstevne med deltagere fra salten området. Skoleorientering Det er blitt avholdt en skoleorienteringsdag i Heggmoen. Deltagelse i konkurranser Antall starter i lokale løp: 27 Antall starter i KM/kretsløp: 4 Antall starter i nasjonale løp: 3 Antall starter i internasjonale løp: 0 Styret Styret har i 2011 bestått av Raymond Trondsen, Kenneth Viken, Svein Pedersen, Håvard Berg og Egil Revhaug. Kenneth Viken er styreleder. Styremøter Det har vært avholdt 2 styremøter i På vegne av styret i 2013, Håvard Berg Aktiviteter: Vi har arrangert Tverlandsstevnet, med 115 svømmere tilstedet. Vi har deltatt på rekruttstevne i Straumen i Sørfold. Vi har deltatt på svømmestevner på Mo i Rana, Alta, Fauske, Sortland og Sørreisa. Det har vært satt mange personlige rekorder. Det har vært stor utskifting blant svømmerene,så det har ikke vært så mange som har deltatt på stevner. Men rekrutteringen er på vei opp. I desember lånte vi samfunnshuset og laget kveldsmat til svømmerne, etter ei treningsøkt. Trenerene har hatt en liten test,for å se hvor langt utøverne svømte i løpet av angitt tid. Folkebadet har stort sett hadd åpent hver tirsdag, det er en god inntektskilde for svømmegruppa. For svømmegruppa, Sølvi Wikevand

5 8 9 Årsberetning 2013 for Skigruppa i Tverlandet idrettslag. Styrets sammensetning: Leder: Truls Thorstensen Nestleder/Økonomileder: Knut Martinusen Styremedlem Hans Einar Enoksen Skigruppas årsrapport for 2013 Styret har bestått av: Leder: Charlotte Sandbukt Økonomiansvarlig: Jan - Erik Stenmark Håndballgruppas årsrapport for 2013 Styret har fungert bra i løpet av året, selv om vi bare har vært to personer. Vi har klart å jobbe økonomien opp. Det har til tider vært mye jobb på oss, men vi har nå så godt som alle verv bestatt slik at neste sessong bli litt lettere. Styremedlem Styremedlem Styremedlem Aktiviteter: Jostein Elvedal Knut Einar Leinebø Daniel Østensen Skigruppa har ca. 20 aktive løpere i aldersbestemte klasser, samt 1 senior løper som har representerer oss i diverse renn. Langresgruppe er etablert og vi gjennomfører organisert trening 2 ganger i uka. Trener i 2013 var Robert Nilsen Skigruppa hadde greie snøforhold gjennom vintersesongen. Vi lyktes med å avvikle 5 Cuprenn i Det var bra deltakelse i alle rennene Skigruppa sin hovedaktivitet ligger i å gi befolkningen på Tverlandet et best mulig ski/ vintertilbud i form av åpne og preparerte løyper. Økonomi/fond/driftsmidler: Inntekts grunnlag til Skigruppa ligger i de Cuprenn som arrangeres på vinterhalvåret. Dette gir et lite overskudd etter at utgiftene til arrangering av cuprennene og deltagelse i andre renn er fratrukket. I tilegg til dette kommer driftstilskudd fra kommunen på 47500,- fordelt på 2 utbetalinger. Driftstilskuddet skal dekke utgifter til strøm, brøyting, bensin/olje/service på Scooterne samt forefallende arbeid på bygninger. Det innhentes også en del inntekter i form av gaver og små sponsorer. Anlegg, utstyr og bygningsmasse: Denne virksomheten har ligget i ro i Dette skyldes flere ting, blant annet manglende respons fra Bodø kommune. Vi har søkt midler til ny scooter gjennom Sparebank 1 NN fondet. Vi fikk tildelt ,-. Dette medførte at vi bestilte ny scooter som ble levert oss i starten av Søknad til finansiering av egenandel på ,- ble innvilget av HS i TIL. Dugnader: Det er gjennom vintersesongen lagt ned betydelig antall dugnadstimer med løypepreparering. Spesiell takk til Frank Melby for hannes arbeid med løypetraseen opp til Erlingbu. Sist men ikke minst vil jeg rette en stor takk til den faste gjengen som alltid stiller opp. Uten dere hadde ikke fått gjennomført cuprenn, vaffelsteiking og andre dugnader. Vil også rette en stor takk til Wolden Maskin, Brattøy Elektriske og Sparebank 1 Nord-Norge. Tverlandet, den 28. feb 2014 For Skigruppa, Truls Thorstensen Lagene: Forrige sesong: Høsten 2013 hadde vi 3 lag i serien, J-16, J-13 og J-13. J-2004/03, J-2005 og J-2006/07 deltok på de oppsatte minihåndball-turneringene i Salten(3 turneringer). Inneværende sesong: Jenter 16: 11 jenter. Trenes av Hildegunn Berg og Line Halvorsen. Lagleder Erik Christensen Jenter 13: 10 jenter. Trenes av Rolf Melseth. Lagleder Mona Lisa Fridjofsen. Jenter 12: 14 jenter. Trenes av Anders Moen. Lagleder Trine Thorstensen. Jenter 2003: 2 jenter. Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Anniken Aune Jenter 2004: 4 jenter. Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Anniken Aune. Jenter 2005: 17 jenter. Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Anniken Aune. Jenter 06/07: Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Virve Kristiansen Vi har også fått et damelag som trener en gang i uken. Kontakt person der er Sissilie Marcussen Ved årets slutt var det registrert 91 spillere fordelt på de 7 lagene ovenfor + damelaget. 5 trenere, 5 lagledere. Vi har også hatt god hjelp av Anders Nordlie og Ivar Austvik. Håndballinteressen på Tverlandet er stadig stor, men vi sliter voldsomt med å rekruttere trenere. Takket være noen strålende trenere har vi klart å holde ønsket aktivitet i gruppa. Dommersituasjonen Dommersituasjonen er en stor utfordring. Ved høstsesongens oppstart var ingen dommere tilsluttet TIL. Kravet fra forbundet er at klubbene minimum skal stille med 2 dommere. Økonomi Økonomien i gruppa er etter hvert bedret seg og ligger nå på et akseptabelt nivå. Våre inntekter er i all hovedsak basert på treningsavgift fra de aktive utøverne, dugnad og på en minihåndballturnering vi arrangerte i desember. På den turneringen var det 400 spillere som spilte kamper i løpet av 2 dager. For håndballstyret, Charlotte Sandbukt

6 10 11 Fotballgruppas årsrapport for 2013 Fotballgruppas årsrapport for 2013 Sammendrag På årsmøtet 2012 ble det vedtatt å slå sammen A-laget og Fotballgruppa. Denne sammenslåing skulle være effektiv fra 1. nov Representanter fra styret i Fotballgruppa og A-laget har gjennomført sonderings- og avklaringsmøter for å tilrettelegge for et funksjonelt samarbeid fra dag i sportsgruppa. Sportsgruppa sendt ut 10 informasjonsskriv (som epost) til gruppens medlemmer og foreldre slik at de har et bilde på hva som foregår i sportsgruppa. Har gjennomført 13 møter og behandlet over 100 saker, store som små. Sportslig Utvalg organiserer og leder den sportslige aktiviteten for våre 17 lag som til sammen hadde 27 påmeldte lag i seriespillet. SU har videre revidert Sportsplanen, gjort tildelinger av treningstider, sørget for kursing, og kompetanse på trenersiden. Sportsgruppa har totalt med spillere, trenere og lagledere i overkant av 400 medlemmer. Tar vi bort styret samt de 2 herrelagene, sitter vi mellom 250 og 300 aktive utøvere fordelt på 14 årstrinn i barne- og ungdomsfotball. Fotballgruppa har ca. 50 trenere/lagledere. I tillegg deltar det i de aller fleste lag, flere foreldre aktivt med i forskjellige oppgaver. Fotballstyret har bestått av: Funksjon Navn Merknader Leder Kjetil Aagnes Nestleder Vakant Fredd Tangen til AU. Økonomileder Materialforvalter Leder sportslig utvalg Sekretær/dugnadskoordinator Dommeransvarlig Trenerkoordinator Kurt Johansen Frank Ulrik Strøm Erik Christensen Eva Trondsen Frank Ulrik Strøm Erik Christensen Det ble kjørt dommerkurs i 2013 og Tverlandet fikk rekruttert noen få nye dommere. Vår mest aktive dommer har fra kretsen blitt tildelt assistentdommer oppdrag på 1. divisjonsnivå! Fotballgruppa la opp til et stramt budsjett for Fotballgruppa med de enkelte lag forbrukte mer penger enn det som kom inn, men det er naturlig da mye av forbruket har vært betaling av turneringer og man har tært av oppsparte midler. Fotballgruppa har som ambisjon å bli enda bedre, og det jobbes nå med å bedre det administrative så vel som det sportslige tilbud til våre aktive. Fotballgruppa ønsker også å rekke frem alle de frivillige som bidrar til at Fotballgruppa kan gi et godt tilbud. Likeledes til de foreldre som aktivt støtter opp sine unge håpefulle gjennom samvær på treninger, kamper og turneringer. Styret Fotballgruppa Styret i Fotballgruppa har vært nesten fulltallig, noe som har medført at vi har kunnet kjøre full trøkk på administrative oppgaver så vel som sportslig satsing. I tillegg til styret har sportsgruppa et sportslig utvalg som gir retningslinjer for hvordan den sportslige satsing og utvikling skal foregå i klubben. Sportslig utvalg har bestått av: Funksjon Navn Merknader Leder Spillerutvikler Repr barnetrinnet Repr småguttetrinnet Repr Ungdomstrinnet Dommeransvarlig Treningstidskoordinator Trenerkoordinator Erik Christensen Kent Are Kaspersen Magnus Svendsen Roger Wikerøy Erik Christensen Frank Ulrik Strøm Roger Olsen Erik Christensen fortsetter på side 11 Organisasjon Det har gjennom 2013 har fokus vært å revidere sportsplan og videreutvikle klubben innenfor administrasjon. Styret i Fotballgruppa har gjennomført 4 styremøter ila Styret har kun gjennomført møte ved behov, men har saksbehandlet enkelte saker via e-post i styret eller mindre møter med kun direkte involverte i styret På årsmøtet 2012 ble det vedtatt å slå sammen A-laget og Fotballgruppa. Denne sammenslåing skulle være effektiv fra 1. nov Representanter fra styret i Fotballgruppa og A-laget har gjennomført sonderings- og avklaringsmøter for å tilrettelegge for et funksjonelt samarbeid fra dag i sportsgruppa. Fotballgruppa vil fra være organisert med ett styre og 2 undergrupper. Undergruppene er Fotball ungdom og Herrefotball. Styret vil bestå av nåværende Fotballstyre og leder av Herrefotball vil tre inn som nestleder i Fotballstyret. Direkte underlagt styret ligger sportslig utvalg. Dette utvalget vil bestå av representanter fra barne- og ungdomsfotball så vel som representant(er) fra Herrefotball. Informasjon til sportsgruppa For at Fotballgruppa skal fungere er det viktig at informasjon kommer ut til medlemmene. Fotballgruppa har som intensjon at alt som skjer i Fotballgruppa skal være gjort med størst mulig åpenhet. Sportsgruppa sendt ut 10 informasjonsskriv (som epost) til gruppens medlemmer og foreldre slik at de har et bilde på hva som foregår i sportsgruppa. Neste steg vil være å få lagt ut alle referater fra styremøter og andre møter hvor informasjon vil være relevant å formidler. Sportslig Utvalg Har gjennomført 13 møter og behandlet over 100 saker, store som små. Sportslig Utvalg organiserer og leder den sportslige aktiviteten for våre 17 lag som til sammen hadde 27 påmeldte lag i seriespillet. SU har videre revidert Sportsplanen, gjort tildelinger av treningstider, sørget for kursing, og kompetanse på trenersiden. Aktivitet Sportsgruppa har totalt med spillere, trenere og lagledere i overkant av 400 medlemmer. Tar vi bort styret samt de 2 herrelagene, sitter vi mellom 250 og 300 aktive utøvere fordelt på 14 årstrinn i barne- og ungdomsfotball. Fotballgruppa har ca. 50 trenere/lagledere. I tillegg deltar det i de aller fleste lag, flere foreldre aktivt med i forskjellige oppgaver. Også for 2013 har trenere fra Fotballgruppa gjennomført trener 1 utdanning. Denne utdanningen har skjedd i samarbeid med Nordland fotballkrets (NFK). Ved å stille med ett minimumsantall på 10 trenere fra egen klubb har vi klart å få NFK til å kjøre kurset på Tverlandet. Dette har også medført at vi har sluppet å betale kursavgift for disse trenerne. På dugnadssiden ble 2013 svært rolig. Fotballgruppa arrangerte i liten grad egenorganiserte dugnader, men deltok i de dugnader hovedlaget forventet at gruppa skulle delta på. Styret i Fotballgruppa gjennomførte lederkurs i regi av Nordland fotballkrets. Dette som et nytt steg for å oppfylle de krav som Norges Fotballforbunds nye prosjekt kvalitetsklubb- stiller. Fotballgruppa har fortsatt noen kriterier

7 12 13 Fotballgruppas årsrapport for 2013 Fotballgruppas årsrapport for 2013 å oppfylle før vi kan oppnå dette kvalitetsstemplet, men det jobbes med å oppfylle alle kriterier i Dermed må Fotballgruppa dekke inn kr ,- ekstra på budsjettet for 2014 for å dekke våre forpliktelser. avtalen med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) på plass, slik at trening ikke kom gang før midten av desember. Styret for 2014 er som følger: Funksjon Navn Dommere Fotballgruppa sliter med alt for få dommere. Det ble kjørt dommerkurs i 2013 og Tverlandet fikk rekruttert noen få nye dommere. Vår mest aktive dommer har fra kretsen blitt tildelt assistentdommer oppdrag på 1. divisjonsnivå! Fotballgruppa søker fortsatt kandidater til å ta dommerutdanning. Resultater serie og turneringsspill En viktig inntektskilde for Fotballgruppa er treningsavgift. Fotballgruppa har slitt med å få innbetalt denne og det har medført mye unødvendig arbeid for å få dette på plass. Det vil være fokusområde for Fotballgruppa har i samarbeid med Hunstad, Grønnåsen og Bodø/Glimt startet et prosjekt med den hensikt å utvikle trenere i respektive klubber. Dette er et prosjekt over 2 år hvor Fotballgruppa har forpliktet seg å gå inn med kr ,- per år. Fotballgruppa har jobbet aktivt for å få tildelt treningstid i de ulike andre haller og baner i Bodø. Per i dag har vi relativt godt med treningstid i Nordlandshallen og på Mørkvedlia, men det innebærer også økte utgifter for sportsgruppa. Men det er prisen enn må betale for å bedre kvaliteten på arbeidet som gjøres i gruppa. For å prøve å imøtekomme fremtidige behov, har det blitt opprettet en prosjektgruppe som skal jobbe frem en prosjektplan for en ny hall etablert på grusbanen. Leder Kjetil Aagnes Nestleder (Leder Herrefotball) Sekretær/ Dugnadskoord Eva Trondsen Økonomileder Vakant Dommeransvarlig Frank Ulrik Strøm Materialforvalter Vakant Spilleutvikler Kent-Are Kaspersen Sportslig leder Erik Christensen WEB ansvarlig Kurt Kjemsås Det har vært 27 påmeldte lag i barne og ungdomsseriene, samt et nyopprettet lag i 5 divisjon. Samtlige har deltatt i NFFs serier og gjort det rimelig bra. I de eldste årsklassene på guttesiden har lag fra Tverlandet toppet tabellen, uten at det ble noen kretsfinaler eller kretsmestere i G-99 vant sin klasse under. I Nordlandshallen Det har jevnt over vært gode resultater i de øvrige årsklasser. Dette skyldes i stor grad de enkelte lags trenere som har gjort mye godt arbeid gjennom Det har vært spillere nominert til spillerutviklingstiltak i regi av NFK som har kommet langt på samlinger, uten at noen har nådd helt opp på sone/regionsnivå denne gangen. Det er meget små marginer og våre spillere har gjort gode inntrykk. Fjorårssesongen er evaluert og Sportslig Utvalg har hatt møter med lagene og er godt i gang med forberedelsene til ny sesong. Økonomi Fotballgruppa la opp til et stramt budsjett for Fotballgruppa med de enkelte lag forbrukte mer penger enn det som kom inn, men det er naturlig da mye av forbruket har vært betaling av turneringer og man har tært av oppsparte midler. Innbetaling på kr ,- som egenkapital på kunstgressbanen ble delt i to mellom hovedlaget og Fotballgruppa. Hovedlaget har betalt hele beløpet, og Fotballgruppa har betalt tilbake kr ,- av totalt kr ,-. Anlegg/Materiell I 2013 har Fotballgruppa kun nyttet Tverlandet kunstgressbane (TBK) som trenings- og kamparena. Med over 25 lag på 14 årstrinn og 2 herrelag, har det vært anstrengende å skaffe rom for å gjennomføre både trening og kamper. Gjennom vinteren frem mot seriestart har det vært jobbet fantastisk av en frivillig dugnadsgjeng som har holdt banen vinteråpen. Det har gjort det mulig å opprettholde et visst tilbud om treningstider flere ganger i uka. I 2013 har idrettslaget videreført avtalen med å låne Reitan hallen til trening 5 dager i uke. I høst tok det lang tid før fortsetter på side 13 Avslutning Det har vært et begivenhetsrikt år for Fotballgruppa. Året starter med en festaften i Tverlandshallen da Per Ravn Omdal, Norges Fotballforbund, delte ut Fair Play prisen for 2012 til Fotballgruppa, Tverlandet idrettslag. Det har vært jobbet godt på alle plan i gruppa, noe som gir seg utslag i forbedringer på de fleste områder. Fotballgruppa har vært foregangsklubb i å legge til rette for gode arrangementer i forbindelse med seriespill. Vårt ønske om å samle hjemmekamper til en felles dag og lage et godt arrangement i forbindelse med hjemmekamper har blitt godt mottatt i gruppa så vel som gjestende lag. En rekke klubber ønsker å gjøre det samme i sine klubber. Sportslig har det vært gjort gode prestasjoner både i seriespillet så vel som på turneringer. Fotballgruppa har en god ettervekst spesielt på guttesiden. For 2014 vil et av satsningsområdene være å tilrettelegge for større aktivitet og rekruttering på jentesiden. Fotballgruppa har som ambisjon å bli enda bedre, og det jobbes nå med å bedre det administrative så vel som det sportslige tilbud til våre aktive. Fotballgruppa ønsker også å rekke frem alle de frivillige som bidrar til at Fotballgruppa kan gi et godt tilbud. Likeledes til de foreldre som aktivt støtter opp sine unge håpefulle gjennom samvær på treninger, kamper og turneringer.

8 14 15 Arbeidsutvalgets årsrapport for 2013 Det har vært avholdt 7 hovedstyremøter (HS) i 2013 med Arbeidsutvalget (AU). AU har hatt kontinuerlige møter på TIL kontoret gjennom perioden og har saksbehandlet og kommunisert mye over epost. AU har i 2013 bestått av: Knut Ole Nordlie (leder) Fredd Tangen (nestleder) Kurt Johansen (økonomileder) Kurt Kjemsås (styremedlem) Rune Berg-Olsen (styremedlem fra januar 2014) Vi har brukt mye energi på å få på plass tidligere etablerte avtaler med sponsorer, samt kvalitet sikre at vi ikke har flere «lik» i form av avtaler eller faktura som ikke er fulgt opp. I 2014 at vi har etablert avtale med: Sparebanken Nord- Norge, M 3 anlegg, Frantz, Salten Aqua, Amedia Marked, Multikulde AS og Bodø Energi. Dette er avtaler AU selv har reforhandlet og avtaler forhandlet frem av Espen Soløy og Kent-Are Kaspersen på vegne av AU. Den største jobben har vært økonomi delen, samt få på plass det arbeidet vi startet november Herunder et komplett regnskaps system for hele idrettslaget og alle undergrupper, kontroll over alle lag konti samt dobbelsignatur på alle ledd. Arkitekten og motoren bak dette arbeidet har vært Kurt Johansen. Vi er nå i mål med dette arbeidet. Han har sammen med gruppene gjort en fremragende jobb, langt over det man kan forvente gjennom frivillig innsats. Vi ser at arbeidet med Tverlandet IL, som frivillig, på mange områder er mye mer enn hva vi kan forvente. Vi har derfor vedtatt å gi honorar til økonomileder funksjonen fra i år. Dette er en kompensasjon for det bærende arbeid som gjøres, for hele idrettslaget, av funksjonen økonomileder. På samme måte er det budsjettert med et honorar til medlemmene i AU. A-laget og 5. divisjon ble pr 1/ etablert i Tverlandet IL sin fotball gruppe. Denne prosessen er sluttført, og fotballgruppa er godt i gang med sin organisering. Jeg vil berømme alle gruppene, med sine styre medlemmer for sitt arbeid. Alle har hatt utfordringer som er løst på gode måter. Noen løsninger har vi brukt lengre tid på enn andre, men resultatmessig har vi laget en organisasjon som styres godt. Vi ser en tendens til at det mangler nok folk i vervene (i gruppene). Dette kan ha sammenheng med at folk er redd for at ordet leder eller nestleder. Samtidig har vi flere foresatte som er utdannet i høyere utdanning. Kanskje bør vi definere gruppens arbeid mer som teamarbeid. Uten nok folk i vervene, blir gruppen stoppet av AU. Vi drifter nå idrettslaget basert på egen ressurs og uten daglig leder. Dette medfører at gruppene må gjøre mer av arbeidet selv, og derfor må og skal disse vervene fylles. Vi legger frem et økonomisk resultat som vi er veldig godt fornøyd med regnskapet gir ikke korrekt resultat, da flere faktura fra 2012 ligger her. Men det gir et veldig godt inntrykk at vi er på rett vei. Tverlandet IL har god likviditet med penger på bok, og verdier i form av eiendom i Tverlandshall og Samfunnshus. AU jobber tett med gruppene, for å returnere økonomi tilbake der aktiviteten er. Vi ser at vi må lage gode ordninger, for å utligne penger tilbake i gruppene, basert på medlemsmasse og aktivitet. Dette er selvfølgelig et hyggelig problem. Vi har med dugnadshjelp fått opp et profesjonelt TIL kontor. Parkett er lagt av TIL medlemmer og AU har gjennom dugnad, hentet møteroms møbler som er sponset av KPGM. Ventilasjon er montert av Multikulde. Vi har som andelseier i Samfunnshuset samtidig løftet verdien med denne renoveringen. Vi har åpen kontor hver onsdag kl 19-20, hvor en eller flere av oss er til stede. Dette er ment som en møteplass for medlemmer og andre som har noe på hjertet. Vi har startet på en prosess med klubbutvikling i regi og sammen med Nordland idrettskrets. Anette Nybø har vært vår prosjektansvarlig. På årets årsmøte skal vi vedta virksomhetsplanen. Vi legger ved også handlingsplanen (som informasjon), som forteller litt om hvilke aktiviteter og prosjekter vi ønsker å jobbe med i 2014 (og fremover). Vi takker hver og en av dere, som gjør det slik at vi kan ha et akt ivt idrettslag. Vi har en størrelse og bredde med svært høy kvalitet. Arbeidsutvalget v/ Knut Ole Nordlie (leder)

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31 Budsjett AU 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 6360 Renhold Sponsoravtaler Snørydding Dugnadsarbeid Småinventar Tilskudd driftsavtale Inventar Grasrotandel Diverse kostnader TKB Lotteriinntekter Draktkjøp/klær Varesalg Innkjøp apotekvarer Inntekter div. tiltak (toalettpapir) Innkjøp aktivitetsutstyr Inntekter messe/turneringer Innkjøp premier/diplomer Inntekter kafésalg Reparasjoner og vedlikehold bygninger Sponsorinntekter Regnskapshonorar Inntekter folkebad Revisjonshonorar Treningsavg. medlem Kontorrekvisita Medlemskontingent enkeltmedlem Datautstyr Innbetalte egenandeler Trykksaker Leieinntekter kunstgress Aviser, tidsskrifter, bøker mv Startkontingenter Møter, kurs, oppdatering mv. 0 Sum SALGSINNTEKT Telefon 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3970 Mottatte gaver Aktivitetsmidler Diverse inntekter Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE KOSTNADER 4010 Varekjøp SNN middler til Ski Frakt, toll og spedisjon Utgifter diverse tiltak - Ny hall Utgifter messe/turnering Utgifter BK Svømming Sponsoroverføringer A lag Sum ANDRE KOSTNADER Internett/bredbånd Porto Drivstoff Vedlikehold transportmidler Forsikringer transportmidler Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Øreavrunding Reisekostnader/kurs ikke oppgavepliktig Støtte til turneringer Støtte til andre aktiviteter Startkontingenter Seriekontingenter Nasjonale kontingenter Refusjon dommerutgifter Reisekostnader kamper/stevner Forsikringspremier Generalsponor: TVERLANDET IL LØNNSKOSTNAD 5010 Faste lønninger Trenerhonorar Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Premie pensjonsordning 0 Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie lokaler Leie Tverlandshallen Leie Nordlandshallen Leie kontor Baneleie, utendørs Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Lisenesavgifter og royalties Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Årsmøtekostnader Miljøtiltak/arrangement/profil Bank og kortgebyrer Gaver Div. utgifter 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN FINANSINNTEKT/KOSTNAD 8040 Renteinntekter, skattefrie Rentekostnader, ikke fradragsberettigede Purregebyr. leverandør 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT 0 Sum RESULTAT

17 32 33 Budsjett fotball 3. div Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Renhold Sponsoravtaler Snørydding Dugnadsarbeid Inventar Tilskudd Driftsavtale Div kostnader Lotteriinntekter Draktkjøp/klær Inntekter Kunstgress (kioskinntekter) Innkjøp aktivitetsutstyr Utleie av timer Premier Inntekter div tiltak Reparasjoner/vedlikehold utstyr Inntekter messe/turneringer Regnskapshonorar Seriekamper Revisjonshonorar Sponsorinntekter Kontorrekvisita Treningsavgift Datautstyr Egenandeler Trykksaker 0 Sum SALGSINNTEKT Aviser, tidsskrifter etc 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT Møter, kurs, oppdatering og lignende Gaver Telefon Aktivitetsmidler Internett/bredbånd Div. inntekter Telefon daglig leder 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT Porto 0 SUM DRIFTSINNTEKTER Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostn. Ikke oppgavepliktig ANDRE KOSTNADER Annonser Varekjøp Representasjon Lotteri Gaver Utgifter div tiltak Støtte til andre aktiviteter Utgifter messe/turneringer Seriekontigent Utgifter folkebadet Startkontigenter 0 Sum ANDRE KOSTNADER Nasjonale kontingenter 0 LØNNSKOSTNAD Forsikring Lønn Refusjon egenandel reiser Feriepenger Dommerutgifter Arbeidsgiveravgift Lisensavgifter Arbeidsgiveravg. av feriepenger Styrets møtekostnad Premie pensjonsordning Årsmøte og jubilieumsmøter 0 Sum LØNNSKOSTNAD Miljøtiltak/arrangement/profil Bank- og kortgebyr 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Diverse gebyr Leie lokaler Gaver Leie lokaler Samfunnhuset Div- utgifter - korr av feilføringer Leie Tverlandshallen - messe 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie lokaler -Tverlandshallen - krims 0 SUM DRIFTSKOSTNADER Leie Garderober 0 Sum DRIFTSRESULTAT Leie Tverlandshallen - treningstider Leie Reitanhallen 0 ANNEN FINANSINNTEKT Leie Nordlandshallen Renteinntekter Leie Mørkvedhallen 0 ANNEN FINANSKOSTNAD Renovasjon, vann, avløp mv Rentekostnader Lys, varme Purregebyr leverandør Strøm Kunstgress 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Driftsutgifter Kunstgress 0 Sum RESULTAT Budsjett fotball 5. div Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Revisjonshonorar Sponsoravtaler Kontorrekvisita Dugnadsarbeid Datautstyr Tilskudd Driftsavtale Trykksaker Lotteriinntekter Aviser, tidsskrifter etc Inntekter Kunstgress Møter, kurs, oppdatering og lignende Utleie av timer Telefon Inntekter div tiltak Internett/bredbånd Inntekter messe/turneringer Telefon daglig leder Seriekamper Porto Sponsorinntekter Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Treningsavgift Reisekostn. Ikke oppgavepliktig Egenandeler Annonser 0 Sum SALGSINNTEKT Representasjon 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT Gaver Gaver Støtte til andre aktiviteter Aktivitetsmidler Seriekontigent Div. inntekter Dommerutgifter Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT Lisensavgifter SUM DRIFTSINNTEKTER Styrets møtekostnad Årsmøte og jubilieumsmøter 0 ANDRE KOSTNADER Miljøtiltak/arrangement/profil 0 Sum ANDRE KOSTNADER Bank- og kortgebyr 0 LØNNSKOSTNAD Diverse gebyr Lønn Gaver Feriepenger Div- utgifter - korr av feilføringer Arbeidsgiveravgift 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Arbeidsgiveravg. av feriepenger 0 SUM DRIFTSKOSTNADER Premie pensjonsordning 0 Sum DRIFTSRESULTAT Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN FINANSINNTEKT ANNEN DRIFTSKOSTNAD Renteinntekter Leie Garderober 0 ANNEN FINANSKOSTNAD Leie Tverlandshallen - treningstider Rentekostnader Leie Reitanhallen Purregebyr leverandør Leie Nordlandshallen 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Leie Mørkvedhallen 0 Sum RESULTAT Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Strøm Kunstgress Driftsutgifter Kunstgress Renhold Snørydding Inventar Div kostnader Draktkjøp/klær Innkjøp aktivitetsutstyr Premier Reparasjoner/vedlikehold utstyr Regnskapshonorar 0

18 34 35 Budsjett fotball ungdom 2014 Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Støtte til turneringer Sponsoravtaler Støtte til andre aktiviteter Lotteriinntekter Seriekontigent Inntekter Kunstgress Dommerutgifter Inntekter div tiltak Lisensavgifter Inntekter messe/turneringer Styrets møtekostnad Seriekamper Årsmøte og jubilieumsmøter Sponsorinntekter Miljøtiltak/arrangement/profil Treningsavgift Bank- og kortgebyr Egenandeler Diverse gebyr 0 Sum SALGSINNTEKT Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSKOSTNADER Gaver 0 Sum DRIFTSRESULTAT Aktivitetsmidler ANNEN FINANSINNTEKT Div. inntekter Renteinntekter 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANNEN FINANSKOSTNAD Rentekostnader 0 ANDRE KOSTNADER Purregebyr leverandør Varekjøp 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Lotteri 0 Sum RESULTAT Utgifter div tiltak Utgifter messe/turneringer 0 Sum ANDRE KOSTNADER 0 LØNNSKOSTNAD Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie Garderober Leie Tverlandshallen - treningstider Leie Reitanhallen Leie Nordlandshallen Leie Mørkvedhallen Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Strøm Kunstgress Driftsutgifter Kunstgress Snørydding Div kostnader Draktkjøp/klær Innkjøp aktivitetsutstyr Premier Reparasjoner/vedlikehold utstyr Kontorrekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter etc Møter, kurs, oppdatering og lignende Internett/bredbånd Annonser Gaver 0 Budsjett håndball 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 6360 Renhold Sponsoravtaler Snørydding Dugnadsarbeid Småinventar Tilskudd driftsavtale Inventar Grasrotandel Diverse kostnader Lotteriinntekter Draktkjøp/klær Varesalg Innkjøp apotekvarer Inntekter div. tiltak Innkjøp aktivitetsutstyr Inntekter turneringer Innkjøp premier/diplomer Inntekter kafésalg Reparasjoner og vedlikehold bygninger Sponsorinntekter Regnskapshonorar Inntekter folkebad Revisjonshonorar Treningsavg. medlem Kontorrekvisita Medlemskontingent enkeltmedlem Datautstyr Innbetalte egenandeler Trykksaker Leieinntekter kunstgress Aviser, tidsskrifter, bøker mv Startkontingenter Møter, kurs, oppdatering mv. 0 Sum SALGSINNTEKT Telefon 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT 6905 Internett/bredbånd Mottatte gaver Porto Aktivitetsmidler Drivstoff Diverse inntekter Vedlikehold transportmidler 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT Forsikringer transportmidler 0 SUM DRIFTSINNTEKTER Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Øreavrunding 0 ANDRE KOSTNADER 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Varekjøp Støtte til turneringer Varekjøp for videresalg Støtte til andre aktiviteter Frakt, toll og spedisjon Startkontingenter Utgifter diverse tiltak Seriekontingenter Utgifter messe/turnering Nasjonale kontingenter Utgifter Folkebad Refusjon dommerutgifter Sum ANDRE KOSTNADER Reisekostnader kamper/stevner 0 LØNNSKOSTNAD 7500 Forsikringspremier Faste lønninger Lisenesavgifter og royalties Trenerhonorar Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Påløpne feriepenger Årsmøtekostnader Arbeidsgiveravgift Miljøtiltak/arrangement/profil Arb.giv.avg. pål. feriep Bank og kortgebyrer Premie pensjonsordning Gaver 0 Sum LØNNSKOSTNAD Div. utgifter 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Leie lokaler Sum DRIFTSRESULTAT Leie Tverlandshallen Leie Nordlandshallen 0 ANNEN FINANSINNTEKT/KOSTNAD 6312 Leie andre haller Renteinntekter, skattefrie Baneleie, utendørs Rentekostnader, ikke fradragsberettigede Renovasjon, vann, avløp mv. 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Lys, varme 0 Sum RESULTAT

19 36 37 Budsjett svømmegruppa 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 7455 Seriekontingenter Dugnadsarbeid Nasjonale kontingenter Lotteriinntekter Bank og kortgebyrer Varesalg Gaver Inntekter div. tiltak Div. utgifter Inntekter messe/turneringer 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Inntekter kafésalg SUM DRIFTSKOSTNADER Sponsorinntekter 0 Sum DRIFTSRESULTAT Inntekter folkebad Treningsavg. medlem Innbetalte egenandeler Startkontingenter Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT 3970 Mottatte gaver Aktivitetsmidler Diverse inntekter 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE KOSTNADER 4240 Utgifter messe/turnering Utgifter Folkebad Sum ANDRE KOSTNADER LØNNSKOSTNAD 5010 Faste lønninger Trenerhonorar Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Premie pensjonsordning 0 Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie lokaler Renhold Diverse kostnader Innkjøp apotekvarer Innkjøp aktivitetsutstyr Innkjøp premier/diplomer Kontorrekvisita Datautstyr Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker mv Møter, kurs, oppdatering mv Porto Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Støtte til turneringer Støtte til andre aktiviteter Startkontingenter Budsjett skigruppa 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 6360 Renhold 3110 Sponsoravtaler 6370 Snørydding Sponsoravtale SNN 6500 Småinventar 3112 Sponsoravtale Bodø Energi 6540 Inventar 3120 Dugnadsarbeid 6560 Diverse kostnader 3130 Tilskudd driftsavtale Draktkjøp/klær 3140 Grasrotandel 6571 Innkjøp apotekvarer 3210 Lotteriinntekter 6572 Innkjøp aktivitetsutstyr 3220 Varesalg 6575 Innkjøp premier/diplomer Inntekter div. tiltak 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 3240 Inntekter messe/turneringer 6700 Regnskapshonorar 3241 Inntekter kafésalg Revisjonshonorar 3243 Sponsorinntekter 6800 Kontorrekvisita 3250 Inntekter folkebad 6805 Datautstyr 3260 Treningsavg. medlem 6820 Trykksaker 3511 Medlemskontingent enkeltmedlem 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv Innbetalte egenandeler 6860 Møter, kurs, oppdatering mv Leieinntekter kunstgress 6900 Telefon 3710 Startkontingenter Internett/bredbånd Sum SALGSINNTEKT Porto ANNEN DRIFTSINNTEKT 7000 Drivstoff Mottatte gaver 7020 Vedlikehold transportmidler Aktivitetsmidler 7040 Forsikringer transportmidler Diverse inntekter 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 7105 Øreavrunding SUM DRIFTSINNTEKTER Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Støtte til turneringer ANDRE KOSTNADER 7412 Støtte til andre aktiviteter 4010 Varekjøp 7450 Startkontingenter Varekjøp for videresalg Seriekontingenter 4160 Frakt, toll og spedisjon 7460 Nasjonale kontingenter 4230 Utgifter diverse tiltak 7480 Refusjon dommerutgifter 4240 Utgifter messe/turnering 7490 Reisekostnader kamper/stevner 4250 Utgifter Folkebad 7500 Forsikringspremier Sum ANDRE KOSTNADER Lisenesavgifter og royalties LØNNSKOSTNAD 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 5010 Faste lønninger 7710 Årsmøtekostnader 5150 Trenerhonorar 7730 Miljøtiltak/arrangement/profil 5190 Påløpne feriepenger 7770 Bank og kortgebyrer 5410 Arbeidsgiveravgift 7780 Gaver 5411 Arb.giv.avg. pål. feriep Div. utgifter 5430 Premie pensjonsordning Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Sum LØNNSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Sum DRIFTSRESULTAT Leie lokaler 0 ANNEN FINANSINNTEKT/KOSTNAD 6312 Leie andre haller 8040 Renteinntekter, skattefrie 6313 Baneleie, utendørs 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT 6340 Lys, varme Sum RESULTAT

20 38 39 Budsjett orienteringsgruppa 2014 Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Varesalg Sponsoravtaler Sponsoravtale SNN Sponsoravtale Bodø Energi Dugnadsarbeid Tilskudd Driftsavtale Lotteriinntekter Inntekter Kunstgress Utleie av timer Inntekter div tiltak Inntekter messe/turneringer Seriekamper Inntekter stands Sponsorinntekter Startkontigenter Folkebadet 0 xxx - Aktivitesmidler Medlemskontingent Treningsavgift Egenandeler 0 Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Gaver Aktivitetsmidler Div. inntekter 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE KOSTNADER Varekjøp Lotteri Utgifter div tiltak Utgifter messe/turneringer 0 Sum ANDRE KOSTNADER 0 LØNNSKOSTNAD Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. av feriepenger Premie pensjonsordning 0 Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie lokaler Leie lokaler Samfunnhuset Leie Tverlandshallen - messe Leie lokaler -Tverlandshallen - krims Leie Garderober Leie Tverlandshallen - treningstider Leie Reitanhallen Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Strøm Kunstgress Driftsutgifter Kunstgress Renhold Leie maskiner Inventar Div kostnader Draktkjøp/klær Innkjøp aktivitetsutstyr Premier Reparasjoner/vedlikehold utstyr Regnskapshonorar Revisjonshonorar Kontorrekvisita Datautstyr Trykksaker Aviser, tidsskrifter etc Møter, kurs, oppdatering og lignende Telefon Internett/bredbånd Telefon daglig leder Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostn. Ikke oppgavepliktig Annonser Representasjon Gaver Støtte til turneringer Støtte til andre aktiviteter Seriekontigent Startkontigenter Nasjonale kontingenter Forsikring Dommerutgifter Lisensavgifter Styrets møtekostnad Årsmøte og jubilieumsmøter Miljøtiltak/arrangement/profil Gaver 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Renteinntekter Rentekostnader 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT 0 Sum RESULTAT Handlingsplan 2014 Handlingsplan Tverlandet Idrettslag - Hovedmål: Tverlandet IL skal være best å aktivitet på Tverlandet med 100 flere medlemmer hvert år frem til 2017 Delmålsområde: Organisasjonsutvikling Generalsponor: Tiltak Hvordan/med hvilke ressurser Når Ansvar 1. mai Kurt K Tilstedeværelse Utvikle strategi for markedsføring (kommunikasjonsplan) med en klar klubbprofil. Alle lokale næringslivsaktører skal (på en eller annen måte) bidra inn i Tverlandet idrettslag. Sosial profil - se Ullensaker idrettsråd (Jan-Ivar Engebretsen) Her inngår blant annet synliggjøring av verdigrunnlaget. Kurt K 1. mars Utvikle informasjonsportaler: Etablere funksjonen webansvarlig Kurse innholdsprodusenter Etablere og gi ut nyhetsbrev Reetablere og gjøre hjemmesiden mer attraktiv (og informativ) Alle medlemmer skal føle at vi er én klubb sammen, gjennom å ha bedre tilstedeværelse, tilrettelegging og økt medlemsdeltakelse (måles med QB - NIK - her spørres det også om kompetanse TVERLANDET IL 15. april Etablere en Facebook side for TIL 12. jan KON 1. aug Fredd Tilrettelegging Utvikle en klubbhåndbok. Må snakke med Anette Nybø, gå igjennom mal - hver gruppe utvikler en sportsplan - handlingsplaner som står i stil med virksomhetsplan 1. aug Fredd Starthåndbok/informasjon om idrettslaget (er en del av klubbhåndboken). Finne ut hva som skal være med i den - dele ut den på skolen gjennom gruppelederne til alle nye elever 15. feb Kurt K Rydde opp i nettsidene. Lage en plan på hva den skal brukes til og hvordan (se markedsføringsstrategi) foreldre) Medlemsdeltakelse Deltakere til Lederkurs for ungdom (NIK) Når det skjer Leder 10. sept Leder Møte med HS og AU - syv ganger i året + Utvidet HS/AU med alle medlemmene i gruppestyrene. Kont. (Leder) Gr.lederne Gruppene lager aktivitet hvor alle andre styrene skal bli med på (inkludere/presentere aktiviteter for hverandre) (Ungdomsstyrt) januar hvert år Leder Klubbkveld/årlig Idrettsgalla for alle (voksne) medlemmene (skal «verdi prisen» Den stolte Tverlendingen deles ut her?) gr. led hvert år før sesongstart Gjennomføring av verdikvelder/møter/profilering på alle grupper /lagsenheter (husk å sett inn dett i klubbhåndboken) Åpen klubblokale én gang i uken kont. Leder

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer