årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG E-post: Kontonr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr."

Transkript

1 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL

2 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet Godkjent av Norges Idrettsforbund Revidert / / / / / / / / FORMÅL Tverlandet Idrettslag (TIL) er selveiende og frittstående, med utelukkende personlig medlemskap. TIL s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING TIL er medlem av Norges ldrettsforbund gjennom Nordland ldrettskrets. TIL kan være medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. TIL hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Bodø ldrettsråd. Tverlandet IL er et allianseidrettslag. 3 MEDLEMMER Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i TIL. Alle TIL s medlemmer forplikter å overholde disse lover og bestemmelser En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i TIL er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4 KJØNNSFORDELING Ved valg av medlemmer til styrer, råd og utvalg i TIL skal det være representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i TIL s medlemsmasse skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. 5 STEMMERETT OG VALGBARHET For å ha stemmerett på TIL s møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbar til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 6 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal være betalt innen 1. februar. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Kontingenten er inndelt i følgende kategorier: Familiekontingent og Enkeltmed!em. Yngre medlemmer betraktes som familiemedlemmer til og med det året de fyller 17 år. 7 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 8 HABILITET For TIL s tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF s habilitetsregler, jfr. NIF s lov STRAFFESAKER 1. For sportslige disiplinærsaker og øvrige straffesaker gjelder Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov kapittel TIL har nulltoleranse for økonomisk utroskap. Mistanke om utroskap anmeldes som politisak, og den anmeldte permitteres fra all inngripen i økonomi under etterforskningen. Bekreftet økonomisk utroskap sanksjoneres med fratredelse og utestengning fra alle verv i TIL. 10 ÅRSMØTE TIL s høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet. Alle TIL s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare taes i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten. 11 LEDELSE AV ÅRSMØTET Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av TIL. 12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som det skal velges, teller ikke og stemmene ansees som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER Årsmøtet skal: 1. Behandle lagets og gruppenes årsmeldinger 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand, inkludert gruppenes regnskaper 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta lagets budsjett, inkludert gruppenes budsjetter 6. Vedta lagets handlingsplan, inkludert gruppenes handlingsplaner 7. Vedta opprettelse eller nedleggelse av sportsgrupper innen laget 8. Bestemme lagets organisasjon (jfr. i 6) 9. Velge: Hovedstyre Leder Nestleder/utdanningsleder Økonomikoordinator 2 styremedlemmer 2 vara styremedlem Øvrig 2 revisorer Valgkomite, bestående av leder og 2 medlemmer Leder, Nestleder/utd.kontakt, Økonomileder til:»» Fotballgruppe»» Håndballgruppe»» Svømmegruppe»» Skigruppe»» Idrettskolen»» Orienteringsgruppe»» Allidretts gruppe 7 representanter med vararepresentanter til Tverlandet Samfunnshus A.L. 12 representanter med vararepresentanter til Tverlandshallen A.L 10. Utdele priser og æresmedlemskap

3 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det, eller hvis mer enn halve styret fratrer. Det innkalles på same måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 15 STYRET TIL ledes av hovedstyret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret består av: Leder Nestleder/utdanningsleder Økonomikoordinator 2 valgt styremedlem 2 vara styremedlem 7 styremedlemmer bestående av gruppeledere fra gruppene i $16 Arbeidsutvalg (AU) består av Hovedstyret minus de 7 gruppelederne. 2. GRUPPER 2.1 Fotballgruppe 2.2 Håndballgruppe 2.3 Svømmegruppe 2.4 Skigruppe 2.5 Idrettskolen 2.6 Orienteringsgruppe 2.7 Allidretts gruppe Utvalgene/gruppene ledes av valgte tillitsvalgte/styrer. Årsmøtet bestemmer opprettelse av utvalg/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For utvalg/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse. Alle ansettelser i idrettslaget skal godkjennes av hovedstyret. Ansettelse uten denne godkjenningen anses som ugyldig. 17 LOVENDRING Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakstisten, og det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 18 kan ikke endres. Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning Godkjenning av innkalling Valg av dirigent Valg av referent Valg av 2 personer til å underskrive protokoll Sak. 6 Årsberetning 2013 Sak. 7 Regnskap 2013 Sak 8 Budsjett 2014 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Innkomne forslag Virksomhetsplan for Tverlandet IL Vedtektsendringer Valg Hovedstyret velger Økonomiutvalg bestående av minst 2 av klubbens medlemmer Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 16 GRUPPER/UTVALG TIL er inndelt i følgende utvalg/grupper: 18 OPPLØSNING Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler idrettskretsen eller formål godkjent av idrettskretstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. Sak 12 Utdeling av idrettslagets innsatspokal 1. UTVALG 1.1 Økonomiutvalg 1.2 Arbeidsutvalg

4 6 7 O-gruppas årsrapport for 2013 Svømmegruppas årsrapport for 2013 Arrangement Vi arrangerte 1 større løp.det var KM-nattorientering med start fra Tverlandet skole. Ca. 30 deltagere. 30 deltagere. Løypelegger: Kenneth Viken Turorientering Turorientering blei avholdt på kartene Hopen,Tranmyran og ved Tverlandet (Naurstadeidet) Arbeidet blei utført av Raymond Trondsen (postutsetting/innhenting), Svein Pedersen (økonomi). Treninger Noen av Tverlandet sine utøvere har hatt fellestrening sammen med B&OI på Mørkved gjennom vinteren. Kartproduksjon I 2013 er det ikke laget noen nye kart. Økonomi Oversikt blir forelagt på årsmøtet. Vi har hadd 7 styremøter som stort sett har vært på møterommet til TIL. Styret i 2013 har bestått av: Leder:...Sølvi Wikevand Nestleder:...Marianne Mo Hansen Økonomileder:...Rune Berg Olsen Styremedlem:...Kirsti Restad Karlsen Arrangemangsansvarlig:...Roar Stenersen Treneransvarlig:...Arne Vikki Folkebadansvarlig:...Helene Gagnum I slutten av mai var det arrangert klubbmesterskap med mange fornøyde klubbmestere. Etterpå var det grilling og kake. Vi har arrangert ungdomstrenerkurs. Barnas svømmeskole har hadd kurs høst og vår med god oppslutning. I oktober arrangerte vi rekruttstevne med deltagere fra salten området. Skoleorientering Det er blitt avholdt en skoleorienteringsdag i Heggmoen. Deltagelse i konkurranser Antall starter i lokale løp: 27 Antall starter i KM/kretsløp: 4 Antall starter i nasjonale løp: 3 Antall starter i internasjonale løp: 0 Styret Styret har i 2011 bestått av Raymond Trondsen, Kenneth Viken, Svein Pedersen, Håvard Berg og Egil Revhaug. Kenneth Viken er styreleder. Styremøter Det har vært avholdt 2 styremøter i På vegne av styret i 2013, Håvard Berg Aktiviteter: Vi har arrangert Tverlandsstevnet, med 115 svømmere tilstedet. Vi har deltatt på rekruttstevne i Straumen i Sørfold. Vi har deltatt på svømmestevner på Mo i Rana, Alta, Fauske, Sortland og Sørreisa. Det har vært satt mange personlige rekorder. Det har vært stor utskifting blant svømmerene,så det har ikke vært så mange som har deltatt på stevner. Men rekrutteringen er på vei opp. I desember lånte vi samfunnshuset og laget kveldsmat til svømmerne, etter ei treningsøkt. Trenerene har hatt en liten test,for å se hvor langt utøverne svømte i løpet av angitt tid. Folkebadet har stort sett hadd åpent hver tirsdag, det er en god inntektskilde for svømmegruppa. For svømmegruppa, Sølvi Wikevand

5 8 9 Årsberetning 2013 for Skigruppa i Tverlandet idrettslag. Styrets sammensetning: Leder: Truls Thorstensen Nestleder/Økonomileder: Knut Martinusen Styremedlem Hans Einar Enoksen Skigruppas årsrapport for 2013 Styret har bestått av: Leder: Charlotte Sandbukt Økonomiansvarlig: Jan - Erik Stenmark Håndballgruppas årsrapport for 2013 Styret har fungert bra i løpet av året, selv om vi bare har vært to personer. Vi har klart å jobbe økonomien opp. Det har til tider vært mye jobb på oss, men vi har nå så godt som alle verv bestatt slik at neste sessong bli litt lettere. Styremedlem Styremedlem Styremedlem Aktiviteter: Jostein Elvedal Knut Einar Leinebø Daniel Østensen Skigruppa har ca. 20 aktive løpere i aldersbestemte klasser, samt 1 senior løper som har representerer oss i diverse renn. Langresgruppe er etablert og vi gjennomfører organisert trening 2 ganger i uka. Trener i 2013 var Robert Nilsen Skigruppa hadde greie snøforhold gjennom vintersesongen. Vi lyktes med å avvikle 5 Cuprenn i Det var bra deltakelse i alle rennene Skigruppa sin hovedaktivitet ligger i å gi befolkningen på Tverlandet et best mulig ski/ vintertilbud i form av åpne og preparerte løyper. Økonomi/fond/driftsmidler: Inntekts grunnlag til Skigruppa ligger i de Cuprenn som arrangeres på vinterhalvåret. Dette gir et lite overskudd etter at utgiftene til arrangering av cuprennene og deltagelse i andre renn er fratrukket. I tilegg til dette kommer driftstilskudd fra kommunen på 47500,- fordelt på 2 utbetalinger. Driftstilskuddet skal dekke utgifter til strøm, brøyting, bensin/olje/service på Scooterne samt forefallende arbeid på bygninger. Det innhentes også en del inntekter i form av gaver og små sponsorer. Anlegg, utstyr og bygningsmasse: Denne virksomheten har ligget i ro i Dette skyldes flere ting, blant annet manglende respons fra Bodø kommune. Vi har søkt midler til ny scooter gjennom Sparebank 1 NN fondet. Vi fikk tildelt ,-. Dette medførte at vi bestilte ny scooter som ble levert oss i starten av Søknad til finansiering av egenandel på ,- ble innvilget av HS i TIL. Dugnader: Det er gjennom vintersesongen lagt ned betydelig antall dugnadstimer med løypepreparering. Spesiell takk til Frank Melby for hannes arbeid med løypetraseen opp til Erlingbu. Sist men ikke minst vil jeg rette en stor takk til den faste gjengen som alltid stiller opp. Uten dere hadde ikke fått gjennomført cuprenn, vaffelsteiking og andre dugnader. Vil også rette en stor takk til Wolden Maskin, Brattøy Elektriske og Sparebank 1 Nord-Norge. Tverlandet, den 28. feb 2014 For Skigruppa, Truls Thorstensen Lagene: Forrige sesong: Høsten 2013 hadde vi 3 lag i serien, J-16, J-13 og J-13. J-2004/03, J-2005 og J-2006/07 deltok på de oppsatte minihåndball-turneringene i Salten(3 turneringer). Inneværende sesong: Jenter 16: 11 jenter. Trenes av Hildegunn Berg og Line Halvorsen. Lagleder Erik Christensen Jenter 13: 10 jenter. Trenes av Rolf Melseth. Lagleder Mona Lisa Fridjofsen. Jenter 12: 14 jenter. Trenes av Anders Moen. Lagleder Trine Thorstensen. Jenter 2003: 2 jenter. Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Anniken Aune Jenter 2004: 4 jenter. Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Anniken Aune. Jenter 2005: 17 jenter. Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Anniken Aune. Jenter 06/07: Trenes av Charlotte Sandbukt. Lagleder Virve Kristiansen Vi har også fått et damelag som trener en gang i uken. Kontakt person der er Sissilie Marcussen Ved årets slutt var det registrert 91 spillere fordelt på de 7 lagene ovenfor + damelaget. 5 trenere, 5 lagledere. Vi har også hatt god hjelp av Anders Nordlie og Ivar Austvik. Håndballinteressen på Tverlandet er stadig stor, men vi sliter voldsomt med å rekruttere trenere. Takket være noen strålende trenere har vi klart å holde ønsket aktivitet i gruppa. Dommersituasjonen Dommersituasjonen er en stor utfordring. Ved høstsesongens oppstart var ingen dommere tilsluttet TIL. Kravet fra forbundet er at klubbene minimum skal stille med 2 dommere. Økonomi Økonomien i gruppa er etter hvert bedret seg og ligger nå på et akseptabelt nivå. Våre inntekter er i all hovedsak basert på treningsavgift fra de aktive utøverne, dugnad og på en minihåndballturnering vi arrangerte i desember. På den turneringen var det 400 spillere som spilte kamper i løpet av 2 dager. For håndballstyret, Charlotte Sandbukt

6 10 11 Fotballgruppas årsrapport for 2013 Fotballgruppas årsrapport for 2013 Sammendrag På årsmøtet 2012 ble det vedtatt å slå sammen A-laget og Fotballgruppa. Denne sammenslåing skulle være effektiv fra 1. nov Representanter fra styret i Fotballgruppa og A-laget har gjennomført sonderings- og avklaringsmøter for å tilrettelegge for et funksjonelt samarbeid fra dag i sportsgruppa. Sportsgruppa sendt ut 10 informasjonsskriv (som epost) til gruppens medlemmer og foreldre slik at de har et bilde på hva som foregår i sportsgruppa. Har gjennomført 13 møter og behandlet over 100 saker, store som små. Sportslig Utvalg organiserer og leder den sportslige aktiviteten for våre 17 lag som til sammen hadde 27 påmeldte lag i seriespillet. SU har videre revidert Sportsplanen, gjort tildelinger av treningstider, sørget for kursing, og kompetanse på trenersiden. Sportsgruppa har totalt med spillere, trenere og lagledere i overkant av 400 medlemmer. Tar vi bort styret samt de 2 herrelagene, sitter vi mellom 250 og 300 aktive utøvere fordelt på 14 årstrinn i barne- og ungdomsfotball. Fotballgruppa har ca. 50 trenere/lagledere. I tillegg deltar det i de aller fleste lag, flere foreldre aktivt med i forskjellige oppgaver. Fotballstyret har bestått av: Funksjon Navn Merknader Leder Kjetil Aagnes Nestleder Vakant Fredd Tangen til AU. Økonomileder Materialforvalter Leder sportslig utvalg Sekretær/dugnadskoordinator Dommeransvarlig Trenerkoordinator Kurt Johansen Frank Ulrik Strøm Erik Christensen Eva Trondsen Frank Ulrik Strøm Erik Christensen Det ble kjørt dommerkurs i 2013 og Tverlandet fikk rekruttert noen få nye dommere. Vår mest aktive dommer har fra kretsen blitt tildelt assistentdommer oppdrag på 1. divisjonsnivå! Fotballgruppa la opp til et stramt budsjett for Fotballgruppa med de enkelte lag forbrukte mer penger enn det som kom inn, men det er naturlig da mye av forbruket har vært betaling av turneringer og man har tært av oppsparte midler. Fotballgruppa har som ambisjon å bli enda bedre, og det jobbes nå med å bedre det administrative så vel som det sportslige tilbud til våre aktive. Fotballgruppa ønsker også å rekke frem alle de frivillige som bidrar til at Fotballgruppa kan gi et godt tilbud. Likeledes til de foreldre som aktivt støtter opp sine unge håpefulle gjennom samvær på treninger, kamper og turneringer. Styret Fotballgruppa Styret i Fotballgruppa har vært nesten fulltallig, noe som har medført at vi har kunnet kjøre full trøkk på administrative oppgaver så vel som sportslig satsing. I tillegg til styret har sportsgruppa et sportslig utvalg som gir retningslinjer for hvordan den sportslige satsing og utvikling skal foregå i klubben. Sportslig utvalg har bestått av: Funksjon Navn Merknader Leder Spillerutvikler Repr barnetrinnet Repr småguttetrinnet Repr Ungdomstrinnet Dommeransvarlig Treningstidskoordinator Trenerkoordinator Erik Christensen Kent Are Kaspersen Magnus Svendsen Roger Wikerøy Erik Christensen Frank Ulrik Strøm Roger Olsen Erik Christensen fortsetter på side 11 Organisasjon Det har gjennom 2013 har fokus vært å revidere sportsplan og videreutvikle klubben innenfor administrasjon. Styret i Fotballgruppa har gjennomført 4 styremøter ila Styret har kun gjennomført møte ved behov, men har saksbehandlet enkelte saker via e-post i styret eller mindre møter med kun direkte involverte i styret På årsmøtet 2012 ble det vedtatt å slå sammen A-laget og Fotballgruppa. Denne sammenslåing skulle være effektiv fra 1. nov Representanter fra styret i Fotballgruppa og A-laget har gjennomført sonderings- og avklaringsmøter for å tilrettelegge for et funksjonelt samarbeid fra dag i sportsgruppa. Fotballgruppa vil fra være organisert med ett styre og 2 undergrupper. Undergruppene er Fotball ungdom og Herrefotball. Styret vil bestå av nåværende Fotballstyre og leder av Herrefotball vil tre inn som nestleder i Fotballstyret. Direkte underlagt styret ligger sportslig utvalg. Dette utvalget vil bestå av representanter fra barne- og ungdomsfotball så vel som representant(er) fra Herrefotball. Informasjon til sportsgruppa For at Fotballgruppa skal fungere er det viktig at informasjon kommer ut til medlemmene. Fotballgruppa har som intensjon at alt som skjer i Fotballgruppa skal være gjort med størst mulig åpenhet. Sportsgruppa sendt ut 10 informasjonsskriv (som epost) til gruppens medlemmer og foreldre slik at de har et bilde på hva som foregår i sportsgruppa. Neste steg vil være å få lagt ut alle referater fra styremøter og andre møter hvor informasjon vil være relevant å formidler. Sportslig Utvalg Har gjennomført 13 møter og behandlet over 100 saker, store som små. Sportslig Utvalg organiserer og leder den sportslige aktiviteten for våre 17 lag som til sammen hadde 27 påmeldte lag i seriespillet. SU har videre revidert Sportsplanen, gjort tildelinger av treningstider, sørget for kursing, og kompetanse på trenersiden. Aktivitet Sportsgruppa har totalt med spillere, trenere og lagledere i overkant av 400 medlemmer. Tar vi bort styret samt de 2 herrelagene, sitter vi mellom 250 og 300 aktive utøvere fordelt på 14 årstrinn i barne- og ungdomsfotball. Fotballgruppa har ca. 50 trenere/lagledere. I tillegg deltar det i de aller fleste lag, flere foreldre aktivt med i forskjellige oppgaver. Også for 2013 har trenere fra Fotballgruppa gjennomført trener 1 utdanning. Denne utdanningen har skjedd i samarbeid med Nordland fotballkrets (NFK). Ved å stille med ett minimumsantall på 10 trenere fra egen klubb har vi klart å få NFK til å kjøre kurset på Tverlandet. Dette har også medført at vi har sluppet å betale kursavgift for disse trenerne. På dugnadssiden ble 2013 svært rolig. Fotballgruppa arrangerte i liten grad egenorganiserte dugnader, men deltok i de dugnader hovedlaget forventet at gruppa skulle delta på. Styret i Fotballgruppa gjennomførte lederkurs i regi av Nordland fotballkrets. Dette som et nytt steg for å oppfylle de krav som Norges Fotballforbunds nye prosjekt kvalitetsklubb- stiller. Fotballgruppa har fortsatt noen kriterier

7 12 13 Fotballgruppas årsrapport for 2013 Fotballgruppas årsrapport for 2013 å oppfylle før vi kan oppnå dette kvalitetsstemplet, men det jobbes med å oppfylle alle kriterier i Dermed må Fotballgruppa dekke inn kr ,- ekstra på budsjettet for 2014 for å dekke våre forpliktelser. avtalen med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) på plass, slik at trening ikke kom gang før midten av desember. Styret for 2014 er som følger: Funksjon Navn Dommere Fotballgruppa sliter med alt for få dommere. Det ble kjørt dommerkurs i 2013 og Tverlandet fikk rekruttert noen få nye dommere. Vår mest aktive dommer har fra kretsen blitt tildelt assistentdommer oppdrag på 1. divisjonsnivå! Fotballgruppa søker fortsatt kandidater til å ta dommerutdanning. Resultater serie og turneringsspill En viktig inntektskilde for Fotballgruppa er treningsavgift. Fotballgruppa har slitt med å få innbetalt denne og det har medført mye unødvendig arbeid for å få dette på plass. Det vil være fokusområde for Fotballgruppa har i samarbeid med Hunstad, Grønnåsen og Bodø/Glimt startet et prosjekt med den hensikt å utvikle trenere i respektive klubber. Dette er et prosjekt over 2 år hvor Fotballgruppa har forpliktet seg å gå inn med kr ,- per år. Fotballgruppa har jobbet aktivt for å få tildelt treningstid i de ulike andre haller og baner i Bodø. Per i dag har vi relativt godt med treningstid i Nordlandshallen og på Mørkvedlia, men det innebærer også økte utgifter for sportsgruppa. Men det er prisen enn må betale for å bedre kvaliteten på arbeidet som gjøres i gruppa. For å prøve å imøtekomme fremtidige behov, har det blitt opprettet en prosjektgruppe som skal jobbe frem en prosjektplan for en ny hall etablert på grusbanen. Leder Kjetil Aagnes Nestleder (Leder Herrefotball) Sekretær/ Dugnadskoord Eva Trondsen Økonomileder Vakant Dommeransvarlig Frank Ulrik Strøm Materialforvalter Vakant Spilleutvikler Kent-Are Kaspersen Sportslig leder Erik Christensen WEB ansvarlig Kurt Kjemsås Det har vært 27 påmeldte lag i barne og ungdomsseriene, samt et nyopprettet lag i 5 divisjon. Samtlige har deltatt i NFFs serier og gjort det rimelig bra. I de eldste årsklassene på guttesiden har lag fra Tverlandet toppet tabellen, uten at det ble noen kretsfinaler eller kretsmestere i G-99 vant sin klasse under. I Nordlandshallen Det har jevnt over vært gode resultater i de øvrige årsklasser. Dette skyldes i stor grad de enkelte lags trenere som har gjort mye godt arbeid gjennom Det har vært spillere nominert til spillerutviklingstiltak i regi av NFK som har kommet langt på samlinger, uten at noen har nådd helt opp på sone/regionsnivå denne gangen. Det er meget små marginer og våre spillere har gjort gode inntrykk. Fjorårssesongen er evaluert og Sportslig Utvalg har hatt møter med lagene og er godt i gang med forberedelsene til ny sesong. Økonomi Fotballgruppa la opp til et stramt budsjett for Fotballgruppa med de enkelte lag forbrukte mer penger enn det som kom inn, men det er naturlig da mye av forbruket har vært betaling av turneringer og man har tært av oppsparte midler. Innbetaling på kr ,- som egenkapital på kunstgressbanen ble delt i to mellom hovedlaget og Fotballgruppa. Hovedlaget har betalt hele beløpet, og Fotballgruppa har betalt tilbake kr ,- av totalt kr ,-. Anlegg/Materiell I 2013 har Fotballgruppa kun nyttet Tverlandet kunstgressbane (TBK) som trenings- og kamparena. Med over 25 lag på 14 årstrinn og 2 herrelag, har det vært anstrengende å skaffe rom for å gjennomføre både trening og kamper. Gjennom vinteren frem mot seriestart har det vært jobbet fantastisk av en frivillig dugnadsgjeng som har holdt banen vinteråpen. Det har gjort det mulig å opprettholde et visst tilbud om treningstider flere ganger i uka. I 2013 har idrettslaget videreført avtalen med å låne Reitan hallen til trening 5 dager i uke. I høst tok det lang tid før fortsetter på side 13 Avslutning Det har vært et begivenhetsrikt år for Fotballgruppa. Året starter med en festaften i Tverlandshallen da Per Ravn Omdal, Norges Fotballforbund, delte ut Fair Play prisen for 2012 til Fotballgruppa, Tverlandet idrettslag. Det har vært jobbet godt på alle plan i gruppa, noe som gir seg utslag i forbedringer på de fleste områder. Fotballgruppa har vært foregangsklubb i å legge til rette for gode arrangementer i forbindelse med seriespill. Vårt ønske om å samle hjemmekamper til en felles dag og lage et godt arrangement i forbindelse med hjemmekamper har blitt godt mottatt i gruppa så vel som gjestende lag. En rekke klubber ønsker å gjøre det samme i sine klubber. Sportslig har det vært gjort gode prestasjoner både i seriespillet så vel som på turneringer. Fotballgruppa har en god ettervekst spesielt på guttesiden. For 2014 vil et av satsningsområdene være å tilrettelegge for større aktivitet og rekruttering på jentesiden. Fotballgruppa har som ambisjon å bli enda bedre, og det jobbes nå med å bedre det administrative så vel som det sportslige tilbud til våre aktive. Fotballgruppa ønsker også å rekke frem alle de frivillige som bidrar til at Fotballgruppa kan gi et godt tilbud. Likeledes til de foreldre som aktivt støtter opp sine unge håpefulle gjennom samvær på treninger, kamper og turneringer.

8 14 15 Arbeidsutvalgets årsrapport for 2013 Det har vært avholdt 7 hovedstyremøter (HS) i 2013 med Arbeidsutvalget (AU). AU har hatt kontinuerlige møter på TIL kontoret gjennom perioden og har saksbehandlet og kommunisert mye over epost. AU har i 2013 bestått av: Knut Ole Nordlie (leder) Fredd Tangen (nestleder) Kurt Johansen (økonomileder) Kurt Kjemsås (styremedlem) Rune Berg-Olsen (styremedlem fra januar 2014) Vi har brukt mye energi på å få på plass tidligere etablerte avtaler med sponsorer, samt kvalitet sikre at vi ikke har flere «lik» i form av avtaler eller faktura som ikke er fulgt opp. I 2014 at vi har etablert avtale med: Sparebanken Nord- Norge, M 3 anlegg, Frantz, Salten Aqua, Amedia Marked, Multikulde AS og Bodø Energi. Dette er avtaler AU selv har reforhandlet og avtaler forhandlet frem av Espen Soløy og Kent-Are Kaspersen på vegne av AU. Den største jobben har vært økonomi delen, samt få på plass det arbeidet vi startet november Herunder et komplett regnskaps system for hele idrettslaget og alle undergrupper, kontroll over alle lag konti samt dobbelsignatur på alle ledd. Arkitekten og motoren bak dette arbeidet har vært Kurt Johansen. Vi er nå i mål med dette arbeidet. Han har sammen med gruppene gjort en fremragende jobb, langt over det man kan forvente gjennom frivillig innsats. Vi ser at arbeidet med Tverlandet IL, som frivillig, på mange områder er mye mer enn hva vi kan forvente. Vi har derfor vedtatt å gi honorar til økonomileder funksjonen fra i år. Dette er en kompensasjon for det bærende arbeid som gjøres, for hele idrettslaget, av funksjonen økonomileder. På samme måte er det budsjettert med et honorar til medlemmene i AU. A-laget og 5. divisjon ble pr 1/ etablert i Tverlandet IL sin fotball gruppe. Denne prosessen er sluttført, og fotballgruppa er godt i gang med sin organisering. Jeg vil berømme alle gruppene, med sine styre medlemmer for sitt arbeid. Alle har hatt utfordringer som er løst på gode måter. Noen løsninger har vi brukt lengre tid på enn andre, men resultatmessig har vi laget en organisasjon som styres godt. Vi ser en tendens til at det mangler nok folk i vervene (i gruppene). Dette kan ha sammenheng med at folk er redd for at ordet leder eller nestleder. Samtidig har vi flere foresatte som er utdannet i høyere utdanning. Kanskje bør vi definere gruppens arbeid mer som teamarbeid. Uten nok folk i vervene, blir gruppen stoppet av AU. Vi drifter nå idrettslaget basert på egen ressurs og uten daglig leder. Dette medfører at gruppene må gjøre mer av arbeidet selv, og derfor må og skal disse vervene fylles. Vi legger frem et økonomisk resultat som vi er veldig godt fornøyd med regnskapet gir ikke korrekt resultat, da flere faktura fra 2012 ligger her. Men det gir et veldig godt inntrykk at vi er på rett vei. Tverlandet IL har god likviditet med penger på bok, og verdier i form av eiendom i Tverlandshall og Samfunnshus. AU jobber tett med gruppene, for å returnere økonomi tilbake der aktiviteten er. Vi ser at vi må lage gode ordninger, for å utligne penger tilbake i gruppene, basert på medlemsmasse og aktivitet. Dette er selvfølgelig et hyggelig problem. Vi har med dugnadshjelp fått opp et profesjonelt TIL kontor. Parkett er lagt av TIL medlemmer og AU har gjennom dugnad, hentet møteroms møbler som er sponset av KPGM. Ventilasjon er montert av Multikulde. Vi har som andelseier i Samfunnshuset samtidig løftet verdien med denne renoveringen. Vi har åpen kontor hver onsdag kl 19-20, hvor en eller flere av oss er til stede. Dette er ment som en møteplass for medlemmer og andre som har noe på hjertet. Vi har startet på en prosess med klubbutvikling i regi og sammen med Nordland idrettskrets. Anette Nybø har vært vår prosjektansvarlig. På årets årsmøte skal vi vedta virksomhetsplanen. Vi legger ved også handlingsplanen (som informasjon), som forteller litt om hvilke aktiviteter og prosjekter vi ønsker å jobbe med i 2014 (og fremover). Vi takker hver og en av dere, som gjør det slik at vi kan ha et akt ivt idrettslag. Vi har en størrelse og bredde med svært høy kvalitet. Arbeidsutvalget v/ Knut Ole Nordlie (leder)

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31 Budsjett AU 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 6360 Renhold Sponsoravtaler Snørydding Dugnadsarbeid Småinventar Tilskudd driftsavtale Inventar Grasrotandel Diverse kostnader TKB Lotteriinntekter Draktkjøp/klær Varesalg Innkjøp apotekvarer Inntekter div. tiltak (toalettpapir) Innkjøp aktivitetsutstyr Inntekter messe/turneringer Innkjøp premier/diplomer Inntekter kafésalg Reparasjoner og vedlikehold bygninger Sponsorinntekter Regnskapshonorar Inntekter folkebad Revisjonshonorar Treningsavg. medlem Kontorrekvisita Medlemskontingent enkeltmedlem Datautstyr Innbetalte egenandeler Trykksaker Leieinntekter kunstgress Aviser, tidsskrifter, bøker mv Startkontingenter Møter, kurs, oppdatering mv. 0 Sum SALGSINNTEKT Telefon 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3970 Mottatte gaver Aktivitetsmidler Diverse inntekter Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE KOSTNADER 4010 Varekjøp SNN middler til Ski Frakt, toll og spedisjon Utgifter diverse tiltak - Ny hall Utgifter messe/turnering Utgifter BK Svømming Sponsoroverføringer A lag Sum ANDRE KOSTNADER Internett/bredbånd Porto Drivstoff Vedlikehold transportmidler Forsikringer transportmidler Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Øreavrunding Reisekostnader/kurs ikke oppgavepliktig Støtte til turneringer Støtte til andre aktiviteter Startkontingenter Seriekontingenter Nasjonale kontingenter Refusjon dommerutgifter Reisekostnader kamper/stevner Forsikringspremier Generalsponor: TVERLANDET IL LØNNSKOSTNAD 5010 Faste lønninger Trenerhonorar Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Premie pensjonsordning 0 Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie lokaler Leie Tverlandshallen Leie Nordlandshallen Leie kontor Baneleie, utendørs Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Lisenesavgifter og royalties Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Årsmøtekostnader Miljøtiltak/arrangement/profil Bank og kortgebyrer Gaver Div. utgifter 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN FINANSINNTEKT/KOSTNAD 8040 Renteinntekter, skattefrie Rentekostnader, ikke fradragsberettigede Purregebyr. leverandør 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT 0 Sum RESULTAT

17 32 33 Budsjett fotball 3. div Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Renhold Sponsoravtaler Snørydding Dugnadsarbeid Inventar Tilskudd Driftsavtale Div kostnader Lotteriinntekter Draktkjøp/klær Inntekter Kunstgress (kioskinntekter) Innkjøp aktivitetsutstyr Utleie av timer Premier Inntekter div tiltak Reparasjoner/vedlikehold utstyr Inntekter messe/turneringer Regnskapshonorar Seriekamper Revisjonshonorar Sponsorinntekter Kontorrekvisita Treningsavgift Datautstyr Egenandeler Trykksaker 0 Sum SALGSINNTEKT Aviser, tidsskrifter etc 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT Møter, kurs, oppdatering og lignende Gaver Telefon Aktivitetsmidler Internett/bredbånd Div. inntekter Telefon daglig leder 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT Porto 0 SUM DRIFTSINNTEKTER Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostn. Ikke oppgavepliktig ANDRE KOSTNADER Annonser Varekjøp Representasjon Lotteri Gaver Utgifter div tiltak Støtte til andre aktiviteter Utgifter messe/turneringer Seriekontigent Utgifter folkebadet Startkontigenter 0 Sum ANDRE KOSTNADER Nasjonale kontingenter 0 LØNNSKOSTNAD Forsikring Lønn Refusjon egenandel reiser Feriepenger Dommerutgifter Arbeidsgiveravgift Lisensavgifter Arbeidsgiveravg. av feriepenger Styrets møtekostnad Premie pensjonsordning Årsmøte og jubilieumsmøter 0 Sum LØNNSKOSTNAD Miljøtiltak/arrangement/profil Bank- og kortgebyr 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Diverse gebyr Leie lokaler Gaver Leie lokaler Samfunnhuset Div- utgifter - korr av feilføringer Leie Tverlandshallen - messe 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie lokaler -Tverlandshallen - krims 0 SUM DRIFTSKOSTNADER Leie Garderober 0 Sum DRIFTSRESULTAT Leie Tverlandshallen - treningstider Leie Reitanhallen 0 ANNEN FINANSINNTEKT Leie Nordlandshallen Renteinntekter Leie Mørkvedhallen 0 ANNEN FINANSKOSTNAD Renovasjon, vann, avløp mv Rentekostnader Lys, varme Purregebyr leverandør Strøm Kunstgress 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Driftsutgifter Kunstgress 0 Sum RESULTAT Budsjett fotball 5. div Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Revisjonshonorar Sponsoravtaler Kontorrekvisita Dugnadsarbeid Datautstyr Tilskudd Driftsavtale Trykksaker Lotteriinntekter Aviser, tidsskrifter etc Inntekter Kunstgress Møter, kurs, oppdatering og lignende Utleie av timer Telefon Inntekter div tiltak Internett/bredbånd Inntekter messe/turneringer Telefon daglig leder Seriekamper Porto Sponsorinntekter Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Treningsavgift Reisekostn. Ikke oppgavepliktig Egenandeler Annonser 0 Sum SALGSINNTEKT Representasjon 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT Gaver Gaver Støtte til andre aktiviteter Aktivitetsmidler Seriekontigent Div. inntekter Dommerutgifter Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT Lisensavgifter SUM DRIFTSINNTEKTER Styrets møtekostnad Årsmøte og jubilieumsmøter 0 ANDRE KOSTNADER Miljøtiltak/arrangement/profil 0 Sum ANDRE KOSTNADER Bank- og kortgebyr 0 LØNNSKOSTNAD Diverse gebyr Lønn Gaver Feriepenger Div- utgifter - korr av feilføringer Arbeidsgiveravgift 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Arbeidsgiveravg. av feriepenger 0 SUM DRIFTSKOSTNADER Premie pensjonsordning 0 Sum DRIFTSRESULTAT Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN FINANSINNTEKT ANNEN DRIFTSKOSTNAD Renteinntekter Leie Garderober 0 ANNEN FINANSKOSTNAD Leie Tverlandshallen - treningstider Rentekostnader Leie Reitanhallen Purregebyr leverandør Leie Nordlandshallen 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Leie Mørkvedhallen 0 Sum RESULTAT Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Strøm Kunstgress Driftsutgifter Kunstgress Renhold Snørydding Inventar Div kostnader Draktkjøp/klær Innkjøp aktivitetsutstyr Premier Reparasjoner/vedlikehold utstyr Regnskapshonorar 0

18 34 35 Budsjett fotball ungdom 2014 Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Støtte til turneringer Sponsoravtaler Støtte til andre aktiviteter Lotteriinntekter Seriekontigent Inntekter Kunstgress Dommerutgifter Inntekter div tiltak Lisensavgifter Inntekter messe/turneringer Styrets møtekostnad Seriekamper Årsmøte og jubilieumsmøter Sponsorinntekter Miljøtiltak/arrangement/profil Treningsavgift Bank- og kortgebyr Egenandeler Diverse gebyr 0 Sum SALGSINNTEKT Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSKOSTNADER Gaver 0 Sum DRIFTSRESULTAT Aktivitetsmidler ANNEN FINANSINNTEKT Div. inntekter Renteinntekter 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANNEN FINANSKOSTNAD Rentekostnader 0 ANDRE KOSTNADER Purregebyr leverandør Varekjøp 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Lotteri 0 Sum RESULTAT Utgifter div tiltak Utgifter messe/turneringer 0 Sum ANDRE KOSTNADER 0 LØNNSKOSTNAD Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie Garderober Leie Tverlandshallen - treningstider Leie Reitanhallen Leie Nordlandshallen Leie Mørkvedhallen Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Strøm Kunstgress Driftsutgifter Kunstgress Snørydding Div kostnader Draktkjøp/klær Innkjøp aktivitetsutstyr Premier Reparasjoner/vedlikehold utstyr Kontorrekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter etc Møter, kurs, oppdatering og lignende Internett/bredbånd Annonser Gaver 0 Budsjett håndball 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 6360 Renhold Sponsoravtaler Snørydding Dugnadsarbeid Småinventar Tilskudd driftsavtale Inventar Grasrotandel Diverse kostnader Lotteriinntekter Draktkjøp/klær Varesalg Innkjøp apotekvarer Inntekter div. tiltak Innkjøp aktivitetsutstyr Inntekter turneringer Innkjøp premier/diplomer Inntekter kafésalg Reparasjoner og vedlikehold bygninger Sponsorinntekter Regnskapshonorar Inntekter folkebad Revisjonshonorar Treningsavg. medlem Kontorrekvisita Medlemskontingent enkeltmedlem Datautstyr Innbetalte egenandeler Trykksaker Leieinntekter kunstgress Aviser, tidsskrifter, bøker mv Startkontingenter Møter, kurs, oppdatering mv. 0 Sum SALGSINNTEKT Telefon 0 ANNEN DRIFTSINNTEKT 6905 Internett/bredbånd Mottatte gaver Porto Aktivitetsmidler Drivstoff Diverse inntekter Vedlikehold transportmidler 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT Forsikringer transportmidler 0 SUM DRIFTSINNTEKTER Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Øreavrunding 0 ANDRE KOSTNADER 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Varekjøp Støtte til turneringer Varekjøp for videresalg Støtte til andre aktiviteter Frakt, toll og spedisjon Startkontingenter Utgifter diverse tiltak Seriekontingenter Utgifter messe/turnering Nasjonale kontingenter Utgifter Folkebad Refusjon dommerutgifter Sum ANDRE KOSTNADER Reisekostnader kamper/stevner 0 LØNNSKOSTNAD 7500 Forsikringspremier Faste lønninger Lisenesavgifter og royalties Trenerhonorar Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Påløpne feriepenger Årsmøtekostnader Arbeidsgiveravgift Miljøtiltak/arrangement/profil Arb.giv.avg. pål. feriep Bank og kortgebyrer Premie pensjonsordning Gaver 0 Sum LØNNSKOSTNAD Div. utgifter 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Leie lokaler Sum DRIFTSRESULTAT Leie Tverlandshallen Leie Nordlandshallen 0 ANNEN FINANSINNTEKT/KOSTNAD 6312 Leie andre haller Renteinntekter, skattefrie Baneleie, utendørs Rentekostnader, ikke fradragsberettigede Renovasjon, vann, avløp mv. 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Lys, varme 0 Sum RESULTAT

19 36 37 Budsjett svømmegruppa 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 7455 Seriekontingenter Dugnadsarbeid Nasjonale kontingenter Lotteriinntekter Bank og kortgebyrer Varesalg Gaver Inntekter div. tiltak Div. utgifter Inntekter messe/turneringer 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Inntekter kafésalg SUM DRIFTSKOSTNADER Sponsorinntekter 0 Sum DRIFTSRESULTAT Inntekter folkebad Treningsavg. medlem Innbetalte egenandeler Startkontingenter Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT 3970 Mottatte gaver Aktivitetsmidler Diverse inntekter 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE KOSTNADER 4240 Utgifter messe/turnering Utgifter Folkebad Sum ANDRE KOSTNADER LØNNSKOSTNAD 5010 Faste lønninger Trenerhonorar Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Premie pensjonsordning 0 Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie lokaler Renhold Diverse kostnader Innkjøp apotekvarer Innkjøp aktivitetsutstyr Innkjøp premier/diplomer Kontorrekvisita Datautstyr Trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker mv Møter, kurs, oppdatering mv Porto Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Støtte til turneringer Støtte til andre aktiviteter Startkontingenter Budsjett skigruppa 2014 Konto Tekst Total Konto Tekst Total SALGSINNTEKT 6360 Renhold 3110 Sponsoravtaler 6370 Snørydding Sponsoravtale SNN 6500 Småinventar 3112 Sponsoravtale Bodø Energi 6540 Inventar 3120 Dugnadsarbeid 6560 Diverse kostnader 3130 Tilskudd driftsavtale Draktkjøp/klær 3140 Grasrotandel 6571 Innkjøp apotekvarer 3210 Lotteriinntekter 6572 Innkjøp aktivitetsutstyr 3220 Varesalg 6575 Innkjøp premier/diplomer Inntekter div. tiltak 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 3240 Inntekter messe/turneringer 6700 Regnskapshonorar 3241 Inntekter kafésalg Revisjonshonorar 3243 Sponsorinntekter 6800 Kontorrekvisita 3250 Inntekter folkebad 6805 Datautstyr 3260 Treningsavg. medlem 6820 Trykksaker 3511 Medlemskontingent enkeltmedlem 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv Innbetalte egenandeler 6860 Møter, kurs, oppdatering mv Leieinntekter kunstgress 6900 Telefon 3710 Startkontingenter Internett/bredbånd Sum SALGSINNTEKT Porto ANNEN DRIFTSINNTEKT 7000 Drivstoff Mottatte gaver 7020 Vedlikehold transportmidler Aktivitetsmidler 7040 Forsikringer transportmidler Diverse inntekter 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 7105 Øreavrunding SUM DRIFTSINNTEKTER Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Støtte til turneringer ANDRE KOSTNADER 7412 Støtte til andre aktiviteter 4010 Varekjøp 7450 Startkontingenter Varekjøp for videresalg Seriekontingenter 4160 Frakt, toll og spedisjon 7460 Nasjonale kontingenter 4230 Utgifter diverse tiltak 7480 Refusjon dommerutgifter 4240 Utgifter messe/turnering 7490 Reisekostnader kamper/stevner 4250 Utgifter Folkebad 7500 Forsikringspremier Sum ANDRE KOSTNADER Lisenesavgifter og royalties LØNNSKOSTNAD 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 5010 Faste lønninger 7710 Årsmøtekostnader 5150 Trenerhonorar 7730 Miljøtiltak/arrangement/profil 5190 Påløpne feriepenger 7770 Bank og kortgebyrer 5410 Arbeidsgiveravgift 7780 Gaver 5411 Arb.giv.avg. pål. feriep Div. utgifter 5430 Premie pensjonsordning Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Sum LØNNSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Sum DRIFTSRESULTAT Leie lokaler 0 ANNEN FINANSINNTEKT/KOSTNAD 6312 Leie andre haller 8040 Renteinntekter, skattefrie 6313 Baneleie, utendørs 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT 6340 Lys, varme Sum RESULTAT

20 38 39 Budsjett orienteringsgruppa 2014 Konto Total Konto Total SALGSINNTEKT Varesalg Sponsoravtaler Sponsoravtale SNN Sponsoravtale Bodø Energi Dugnadsarbeid Tilskudd Driftsavtale Lotteriinntekter Inntekter Kunstgress Utleie av timer Inntekter div tiltak Inntekter messe/turneringer Seriekamper Inntekter stands Sponsorinntekter Startkontigenter Folkebadet 0 xxx - Aktivitesmidler Medlemskontingent Treningsavgift Egenandeler 0 Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Gaver Aktivitetsmidler Div. inntekter 0 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ANDRE KOSTNADER Varekjøp Lotteri Utgifter div tiltak Utgifter messe/turneringer 0 Sum ANDRE KOSTNADER 0 LØNNSKOSTNAD Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. av feriepenger Premie pensjonsordning 0 Sum LØNNSKOSTNAD 0 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie lokaler Leie lokaler Samfunnhuset Leie Tverlandshallen - messe Leie lokaler -Tverlandshallen - krims Leie Garderober Leie Tverlandshallen - treningstider Leie Reitanhallen Renovasjon, vann, avløp mv Lys, varme Strøm Kunstgress Driftsutgifter Kunstgress Renhold Leie maskiner Inventar Div kostnader Draktkjøp/klær Innkjøp aktivitetsutstyr Premier Reparasjoner/vedlikehold utstyr Regnskapshonorar Revisjonshonorar Kontorrekvisita Datautstyr Trykksaker Aviser, tidsskrifter etc Møter, kurs, oppdatering og lignende Telefon Internett/bredbånd Telefon daglig leder Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostn. Ikke oppgavepliktig Annonser Representasjon Gaver Støtte til turneringer Støtte til andre aktiviteter Seriekontigent Startkontigenter Nasjonale kontingenter Forsikring Dommerutgifter Lisensavgifter Styrets møtekostnad Årsmøte og jubilieumsmøter Miljøtiltak/arrangement/profil Gaver 0 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT Renteinntekter Rentekostnader 0 Sum ANNEN FINANSKOSTNAD/INNTEKT 0 Sum RESULTAT Handlingsplan 2014 Handlingsplan Tverlandet Idrettslag - Hovedmål: Tverlandet IL skal være best å aktivitet på Tverlandet med 100 flere medlemmer hvert år frem til 2017 Delmålsområde: Organisasjonsutvikling Generalsponor: Tiltak Hvordan/med hvilke ressurser Når Ansvar 1. mai Kurt K Tilstedeværelse Utvikle strategi for markedsføring (kommunikasjonsplan) med en klar klubbprofil. Alle lokale næringslivsaktører skal (på en eller annen måte) bidra inn i Tverlandet idrettslag. Sosial profil - se Ullensaker idrettsråd (Jan-Ivar Engebretsen) Her inngår blant annet synliggjøring av verdigrunnlaget. Kurt K 1. mars Utvikle informasjonsportaler: Etablere funksjonen webansvarlig Kurse innholdsprodusenter Etablere og gi ut nyhetsbrev Reetablere og gjøre hjemmesiden mer attraktiv (og informativ) Alle medlemmer skal føle at vi er én klubb sammen, gjennom å ha bedre tilstedeværelse, tilrettelegging og økt medlemsdeltakelse (måles med QB - NIK - her spørres det også om kompetanse TVERLANDET IL 15. april Etablere en Facebook side for TIL 12. jan KON 1. aug Fredd Tilrettelegging Utvikle en klubbhåndbok. Må snakke med Anette Nybø, gå igjennom mal - hver gruppe utvikler en sportsplan - handlingsplaner som står i stil med virksomhetsplan 1. aug Fredd Starthåndbok/informasjon om idrettslaget (er en del av klubbhåndboken). Finne ut hva som skal være med i den - dele ut den på skolen gjennom gruppelederne til alle nye elever 15. feb Kurt K Rydde opp i nettsidene. Lage en plan på hva den skal brukes til og hvordan (se markedsføringsstrategi) foreldre) Medlemsdeltakelse Deltakere til Lederkurs for ungdom (NIK) Når det skjer Leder 10. sept Leder Møte med HS og AU - syv ganger i året + Utvidet HS/AU med alle medlemmene i gruppestyrene. Kont. (Leder) Gr.lederne Gruppene lager aktivitet hvor alle andre styrene skal bli med på (inkludere/presentere aktiviteter for hverandre) (Ungdomsstyrt) januar hvert år Leder Klubbkveld/årlig Idrettsgalla for alle (voksne) medlemmene (skal «verdi prisen» Den stolte Tverlendingen deles ut her?) gr. led hvert år før sesongstart Gjennomføring av verdikvelder/møter/profilering på alle grupper /lagsenheter (husk å sett inn dett i klubbhåndboken) Åpen klubblokale én gang i uken kont. Leder

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

TVERLANDET IL

TVERLANDET IL VIRKSOMHETSPLAN FOR TVERLANDET IL 2014 20 Innledning Denne virksomhetsplanen inneholder en del med visjon, virksomhetside og idrettslagets verdigrunnlag, hovedmål og delmål. Videre inneholder den en konkret

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer