Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad"

Transkript

1 Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000

2 Tittel Forfatter : FORSKNINGS- OG UTREDNINGSVIRKSOMHET VED LIERNE UTMARKSSENTER (LUS) : Asbjørn Okstad NTF-notat : 2000:3 Prosjektnummer : 1234 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : Senter for utmarksforskning i Lierne? : Styringsgruppen for Lierne utmarkssenter : Asbjørn Okstad : Joar Nordtug Layout/redigering : Gunnar Nossum Sammendrag Emneord Dato : Mars 2000 Antall sider : 33 Pris : 50, Utgiver : Notatet kommenterer utvalgte sider ved en mulig FoUaktivitet ved Lierne utmarkssenter. : Friluftsliv, Utmark, FoU : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 i FORORD Den foreliggende utredningen er gjennomført etter oppdrag fra prosjektet Lierne utmarkssenter. Hensikten med arbeidet er å utrede muligheter og begrensninger for å etablere forsknings- og utredningsaktivitet som en del av et framtidig Lierne utmarkssenter (LUS). Notatet er inndelt i 6 kapitler. I første kapittel tar en for seg bakgrunnen for hovedprosjektet. Kapittel 2 utreder aktuelle arbeidsområder og samarbeidspartnere. I kapittel 3 belyser vi mulige tilbud fra Lierne Utmarkssenter til samarbeidende organisasjoner. Kapittel 4 tar for seg ulike organisasjonsalternativer. Kompetansebehovet utredes i kapittel 5. Kapittel 6 omhandler hvilke investeringsbehov en må regne med ved etablering av en FoU-enhet i LUS. I vedlegget finner en et notat fra seksjonslederen ved kroppsøvingsavdelingen, avdeling for lærerutdanning, HiNT. Arbeidet er gjennomført med undertegnede som prosjektleder og med Joar Nordtug som prosjektrådgiver. I arbeidet har det vært jevnlig og god kontakt med prosjektlederen for LUS, Siw-Ellinor Aagård. Vi takker for godt samarbeid. Steinkjer, mars 2000 Asbjørn Okstad prosjektleder

4 ii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE SAMMENDRAG i ii iii iv 1. BAKGRUNN Oppdragsbeskrivelse Begrepsavklaringer 1 2. AKTUELLE ARBEIDSOMRÅDER OG SAMARBEIDSPARTNERE Sammenlignende studier Naturbasert turisme Sørsamiske forhold Konsekvensutredninger Konflikten mellom rovdyr, sau, rein mv Norsk viltskadesenter Radioaktivitet og annen forurensning Eventuelt samarbeid med Fjällforsknings-instiuttet i Östersund 9 3. MULIGE TILBUD FRA LIERNE UTMARKSSENTER TIL SAMARBEIDS-ORGANISASJONER ORGANISERINGSALTERNATIVER Aktuelle samarbeidspartnere Organisasjonsformer KOMPETANSEBEHOV Kompetansekrav Rekrutteringsmuligheter INVESTERINGSBEHOV FOR ETABLERING Infrastrukturkostnader før nybygget Kostnader i nybygget Andre oppstartingskostnader 18 LITTERATUR 20 Vedlegg 1: Notat fra HiNT, avd. for lærerutdanning

5 iii FIGURLISTE Figur side 2.1: Den stiplede trekanten viser type aktivitet og aktivitetsomfang i Norsk viltskadesenter fordelt på forskning og informasjon 7 4.1: Illustrasjon av aktuelle samarbeidspartnere for LUS 12

6 iv SAMMENDRAG Det foreliggende notatet er utført på oppdrag av prosjektgruppen for Lierne Utmarkssenter og skal belyse ulike sider ved en eventuell forskningsenhet ved sentret. Notatet omhandler dermed ikke andre aktivitetsområder i LUS enn mulige FoU-områder. Aktuelle arbeidsområder Avhengig av FoU-enhetens bemanning ser en for seg flere aktuelle arbeidsområder i et framtidig LUS. Dette kan være: Sammenlignende studier mellom Norge og Sverige Naturbasert turisme Sørsamiske forhold Konsekvensutredninger Konfliktforhold mellom rovdyr, sau, rein mv. Norsk viltskadesenter Radioaktivitet og annen forurensning I tillegg til arbeidsområdene vil det være naturlig med kursvirksomhet. Samarbeidspartnere Det vil være tre typer samarbeidspartnere. De nærmeste og mest kontinuerlige samarbeidspartnerne vil være Norsk institutt for naturforvaltning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelagsforskning. Dernest vil det være naturlig å etablere en samarbeidsavtale med Grimsö forskningsstasjon (viltskadecentret) og Fjällforskningsinstituttet i Östersund. I den tredje gruppen vil en finne institusjoner som sporadisk vil ha interesse av å benytte sentret i sitt prosjektarbeid. Mulige tilbud fra Lierne Utmarkssenter til samarbeidsorganisasjoner Lierne Utmarkssenters største fortrinn er at det har en beliggenhet som geografisk er plassert gunstig i forhold til flere forskningsfelt. Dette kan også være andre forskningsoppgaver enn det som naturlig ligger til utmarksforskning. Eksempler på dette kan være forskning om grensehandel, eller sammenlignende studier mellom Norge og Sverige, eller studier på effekter av samarbeidstiltak mellom landene.

7 v Da bygningen som LUS skal plasseres i enda ikke er ferdig planlagt og bygd, er det vanskelig å uttale seg om de tilbud som eventuelt vil framstå her. På nåværende tidspunkt kan en bare slå fast at byggets innhold, funksjonalitet og fagmiljø selvfølgelig vil få betydning for tiltrekningskraften på andre FoUmiljø. Selv om denne rapporten skal fokusere på FoU-aktiviteten, kan det under dette punktet nevnes at sentret bør ha mulighet til å leie ut fjernarbeidskontor. Økende bruk av internett minsker avstandsulempene, og dette fører til økt bruk av hjemmekontor. Over tid er det ikke utenkelig at personer kan tenke seg å leie kontor i Lierne, selv om arbeidsgiveren er lokalisert i Trondheim eller Oslo. Samtidig kan det også være sporadiske behov for kontorplass blant bygdas mange hytteeiere. Organiseringsalternativer Utfra en samlet vurdering synes det vanskelig å tro at FoU-virksomheten i LUS kan drives som en selvstendig enhet. Derfor må denne virksomheten være en del av et større miljø. Som tidligere nevnt vil dette være Høgskolen i Nord- Trøndelag, Norsk Institutt for Naturforskning eller Nord-Trøndelagsforskning. Dette betyr at den, eller de ansatte, som arbeider innen dette området, bør ha en hovedarbeidsgiver utenfor Lierne og LUS. FoU-medarbeideren/-ene må derfor inngå avtaler om leie av lokaler og infrastruktur med LUS. Kompetansebehov Om en ikke klarer å rekruttere folk med minimum kompetanse på hovedfagsnivå, er mulighetene for å oppnå troverdighet i fagmiljø og finansieringskilder minimale. Sjansen for å lykkes er tilsvarende. Kravene til formalkompetanse må derfor oppleves som absolutte. Fagretningen på den/de aktuelle medarbeiderne er ikke like absolutt. Aktuelle arbeidsfelt spenner over et stort faglig område, og ulik fagbakgrunn kan dermed være aktuell. Erfaringsmessig er det vanskelig å rekruttere vante forskere til Nord-Trøndelag, og en antar at det ikke er noe lettere å rekruttere til Lierne. Men en er også klar over at det er godt kvalifiserte personer med tilknytning til Lierne, men at antallet er lavt. Muligheten for å finne en stabil og god løsning for FoUaktiviteten i LUS vil i stor grad avhenge av om disse personene vil arbeide ved sentret.

8 vi Investeringsbehov og kostnader Infrastrukturkostnadene til kontoret vil beløpe seg til anslagsvis kr om et kontor skal bemannes før nybygget er på plass. En antar at dette beløpet er litt mindre ved møblering i et nybygg, ca kr Oppstartingskostnadene kan beregnes med ulike utgangspunkt. Personalkostnader inklusive sosiale kostnader vil ligge på anslagsvis kr per måned. I begynnelsen må en regne med ustabil inntjening, slik at en må regne med et inntektsbortfall på minst kr det første året. I tillegg må en beregne kostnader til koordinerende møter med moderinstitusjonen. Dette vil minst beløpe seg til kr det første året. Samlet sett må en regne med en lønnskostnad for moderinstituttet på nærmere kr det første året i tillegg til oppstartskostnader på anslagsvis kr Hvor stor inntjening en kan regne med til fradrag fra dette beløpet, vil være avhengig av person, tilgang på prosjekt i moderinstituttet mv.

9 1. BAKGRUNN I forbindelse med etableringen av nasjonalparker i Norge, har det vært en målsetting å etablere ulike typer sentre i tilknytning til en del av nasjonalparkene. I Lierne kommune i Nord-Trøndelag er det planer om et slikt senter. I forbindelse med dette har det vært et utviklingsprosjekt som har hatt som siktemål å utrede ulike sider ved opprettelse og drift av et slikt senter. Sentret er blitt kalt "Lierne utmarkssenter" (LUS) og er tenkt å ivareta flere funksjoner deriblant forskning og utredningsarbeid. I søknadene om midler til det foreliggende arbeidet, er formålet for FoUaktiviteten trukket opp. Her hevdes følgende: "Forskningsaktiviteten i Lierne skal i hovedsak baseres på de utfordringer som omhandler ressursutnyttelse og utmarksrelaterte forskningsoppgaver. Sentrale forskningsoppgaver kan knyttes opp mot oppgaver hvor Lierne kan betraktes som et "laboratorium"." Oppdragsbeskrivelse Utredningsarbeidet skal ifølge oppdragsgiveren innbefatte følgende punkter: 1. Organisering - her ønskes en gjennomgang av muligheter for en tilknytning mot Nord-Trøndelagsforskning, evt. andre. 2. Samarbeid en videre utredning om mulig nettverksarbeid. Mot Fjellforskningsinstituttet gjennomføres en utredning om eventuell samarbeidsform og om konkretisering av samarbeidsområder/-prosjekter. 3. Kompetansebehov tilgang på nødvendig kompetanse. 4. Marked en utredning omkring satsningsområder, kunder, konkurrenter og mulige samarbeidspartnere utover det som er skissert i søknaden om utredningsmidler. 5. Nødvendige investeringer for etablering. 1.2 Begrepsavklaringer Temaet for det foreliggende arbeidet er Lierne Utmarkssenter. Av navnet ser vi at begrepet utmark, er sentralt. Utmarksbegrepet forståes vanligvis med det som er utenfor gjerdet som grense mot innmarka. I forlengelse av dette blir også innmarka assosiert med det arealet som inngår i den daglige driften. En slik bruk av innmarksbegrepet vil være omtrent synonymt med "dyrkingsarealet", hvor gjerdet blir grensen mot det som blir benevnt utmarka.

10 2 Denne avgrensingen av begrepet synes grei utfra en tradisjonell tenkemåte. Likevel vil en få problemer når utmarka tenkes brukt på nye måter. Eksempler på dette kan være dyrking av molter, eller oppdrett av innlandsfisk. Begge disse aktivitetene kan tenkes få en driftsform som minner om "innmarksaktiviteter", ved at de er inngjerdet og inngår i gårdens daglige drift og dermed blir nye produksjons-/dyrkingsareal. I denne rapporten vil en benytte en vid definisjon av utmarksbegrepet, og dermed et bredt perspektiv på mulige arbeidsområder for Lierne Utmarkssenter.

11 2. AKTUELLE ARBEIDSOMRÅDER OG SAMARBEIDSPARTNERE Det ideelle utgangspunkt for samarbeid er at de samarbeidende parter oppnår noe med samarbeidet, som de ikke ville oppnå hver for seg, ved å stå alene. Av dette kan en utlede at aktuelle samarbeidsparter må være organisasjoner som har nytte av å samarbeide med LUS om FoU-arbeid. I fortsettelsen av et slikt resonnement blir det viktig å finne hvilke tilbud LUS har å tilby eventuelle samarbeidspartnere og dernest; hvilke organisasjoner kan være interessert i de tilbudene som LUS har? Hva har så LUS å tilby i et FoU-samarbeid på de områder sentret sier de vil arbeide? I denne sammenhengen ser vi bort fra om LUS eventuelt skulle kunne tilby billige kontorlokaler og lignende, men konsentrerer oss om fortrinn med beliggenhet, naturfortrinn, aktiviteter som er interessante for området utmarksforskning. I oppdragsbeskrivelsen for det foreliggende arbeide ser en for seg at Lierne kan betraktes som et "laboratorium". Videre hevdes det at sentrale utfordringer kan være forvaltningsmodeller av nasjonalparker, konsekvenser av vernetiltak, rovdyr og utøvelse av utmarksnæring, utnyttelse av ferskvannsfisk, svensk/norsk samarbeid og svensk/norske sammenligninger. Vi vil i det følgende ta for oss en del av de arbeidsområder hvor Lierne (og LUS) kan ha spesielle fortrinn. Deretter vurderes hvilke samarbeidsaktører som er aktuelle innen disse arbeidsområdene. Til slutt i punkt 2.8 vil vi gjøre oss noen tanker om samarbeidet med Fjällforskningsinstituttet i Östersund Sammenlignende studier Sammenlignende studier, eller komparative studier, med forhold i Sverige og Norge, synes å være et spesielt aktuelt forskningsfelt. Dette kan være studier om virkninger av håndhevelsen av lovverk og konsekvenser på natur og dyreliv. Aktuelle eksempler her kan være samiske forhold, rovdyrpolitikk, snøskuter- og jaktregulering. Flere miljø kan være aktuelle samarbeidspartnere på slike problemstillinger. En naturlig samarbeidspartner på sammenlignende studier er naturlig nok Fjellforskningsinstituttet og Mitthögskolan i Östersund. 2.2 Naturbasert turisme Et annet område som ofte er debattert, er det som blir kalt naturbasert turisme, da utmarksrike kommuner ofte er næringsfattige. På dette området oppstår det enkelte ganger konflikter mellom tiltakets næringsinteresser og frykten for overforbruk av naturområdene. Fra media kjenner en allerede flere konflikter

12 4 mellom allemannsretten, eiendomsretten og spesielt tilrettelagte tilbud. På dette området kan en se for seg oppgaver for å tilrettelegge og organisere, men det vil også være behov for uavhengige institusjoner til å evaluere virkningene av tiltakene. Foruten evalueringskompetanse, krever slike oppgaver innsikt i naturforvaltning og turisme. De fleste av FOKUS-instituttene (De regionale forskningsinstituttene) har denne kompetansen. Likeså Allforsk og NINAs avdeling på Lillehammer. Siden denne typen oppdrag krever flere typer av kompetanse, har en dessuten muligheten til å leie inn delkompetanse og sette sammen fagteam. Slik organisering er sannsynligvis mer interessant, da utvalget på supplerende kompetanse blir større og dermed gir større valgfrihet. Dette kan være et betydelig poeng, da FoU-arbeid ofte har store krav til framdrift. Da hjelper det lite om en vet av god og relevant kompetanse, om kompetansen ikke er ledig i aktuell arbeidsperiode. Velger en denne arbeidsmetoden, vil en kunne lete etter fagkompetanse i økonomi f. eks. og finne det ved SiB, Bodø, Senter for næringslivsforskning i Bergen, i tillegg til de som er nevnt tidligere. Innen turisme kan en finne kompetanse på Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Alta og ved TØI. Lokalt kan kroppsøvingsavdelingen ved HiNT, Levanger, være en interessant samarbeidspartner. 2.3 Sørsamiske forhold Sørsamene er en liten minoritet med bosted i vår region. Siden Norge har undertegnet avtaler som forplikter i forhold til internasjonale avtaler, vil det være et kunnskapsbehov på flere forhold ved sørsamenes liv og næringsgrunnlag. Siden næringsgrunnlaget til sørsamene tradisjonelt har vært knyttet til reindrift, og denne næringen er sterkt påvirket av rovdyrproblematikken, synes dette FoU-feltet spesielt aktuelt. Oppdragsbeskrivelsens billedgjøring av LUS som et laboratorium, synes aktuell på dette området. Grensesnittet mellom naturen som sørsamenes livsgrunnlag, og vår region som bostedsområde, gjør at LUS kan fungere som et laboratorium for studier rundt ulike problemstillinger. Da en kan se for seg et bredt spekter av problemstillinger mot FoU-området, er det vanskelig å utpeke spesielle samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne blir avhengig av studieområdet, der en kan tenke seg at bemanningen på LUS gjør deler av arbeidet i samarbeid med andre fagmiljø. Utfra vår kjennskap til området, er det ingen forskningsmiljø som har spesialisert seg på sørsamiske forhold. I tillegg til frittstående enkeltforskere, har flere miljø hatt sporadiske

13 5 arbeider på problemstillinger som angår sørsamene. Det er derfor vanskelig å utpeke spesielle samarbeidsmiljø for LUS på dette området. 2.4 Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger (KU) er et tiltakende FoU-området, da det er vedtatt i Plan- og bygningsloven at når utbyggingskostnadene overstiger kr 100 millioner, så skal det gjennomføres KU. Det er knyttet spesielle formalkrav til gjennomføringen av en KU, slik at personell som skal arbeide med dette, har opplæringsbehov, om de ikke har slik opplæring fra før. I våre områder har det i det siste årene vært aktuelt med KU i forbindelse med vindmølleutbygging i Ytre Namdal, ved eventuell utbygging av militære anlegg i Oksbåsen i Sør-Flatanger og i Heimdalshaugen. Andre aktuelle KUoppgaver som kan dukke opp, er i forbindelse med eventuell utbygging av Nessåa i Grong kommune. På dette forskningsfeltet er det mange aktører, spesielt i Sør-Norge. Blant disse kan NIBR, Østlandsforskning og Asplan Analyse, nevnes. I Midt-Norge er det enda ingen sterke aktører på dette området. Avhengig av fagbakgrunn og interesser for ansatte i LUS, kan dette feltet være et område som det kan ligge framtidige arbeidsoppgaver innenfor. 2.5 Konflikten mellom rovdyr, sau, rein mv I regi av Europarådet ble det i perioden utarbeidet en internasjonal konvensjon vedrørende vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder, den såkalte Bernkonvensjonen. Konvensjonen ble undertegnet av Norge i Ifølge Mysterud og Mysterud (1995) forutsatte Stortinget ved utenriks- og konstitusjonskomiteen at de kontraherende partene skal samarbeide om vernet av naturområdene i grensetraktene. Når det gjelder rovdyrforvaltningen, ble følgende også understreket: "For Norges del er bruken av utmarksbeite mer vanlig enn i de fleste andre europeiske land. Komitéen vil peke på at dette berører fredning av leveområder for blant annet større rovdyr som ulv, jerv, og bjørn. Leveområdene for disse artene strekker seg delvis over grensen til Sverige og Finland. Dette gjelder i særlig grad for ulv, men også i noen grad for jerv og bjørn. Etter komitéens mening nødvendiggjør dette et samarbeide mellom disse nordiske land om viltforvaltningen."

14 6 Samarbeidet mellom de nordiske land er også framhevet i Rovviltmeldingen (St. meld. nr. 27 ( )). Sammenfattende er det grunn til å anta at det er et betydelig kunnskapsbehov på reguleringen av "levedyktige bestander" og forvaltningen av disse bestandene i samarbeid med våre naboland. Ifølge Mysterud og Mysterud (1995) er det også uklarheter i forhold til forståelsen av begrepet "levedyktig bestand". Selv om mange problemstillinger (kanskje de fleste -) vil være naturlige oppgaver for NINA, vil det også være oppgaver som har tilleggsproblemstillinger av mer samfunnsfaglig art. Uansett vil det bli oppgaver der det er behov for innhenting av ulike data, og det vil være praktisk å benytte personell i et aktuelt studieområde som Lierne. Selv om en har inntrykk av at også NINA etter hvert vil bygge opp samfunnsfaglig kompetanse, vil en i grensesnittet mellom egen kompetanse og nærhet til de praktiske problemene, gi LUS fortrinn som en samarbeidsorganisasjon. På grunn av NINAs faglige tyngde og posisjon på dette arbeidsområdet, vil det være klokt å etablere et samarbeidsforhold til NINA på et tidlig tidspunkt. 2.6 Norsk viltskadesenter Svensk viltskadecenter er plassert på Gimsö forskningstasjon ved Västerås. Denne virksomheten har vært drevet siden 1996 og er bemannet med tre ansatte, men det er opp mot 30 forskere som er knyttet til sentret gjennom ulike prosjekter. Det svenske viltskadesentret skal fungere som et serviceorgan for forskjellige næringsinteresser, myndigheter, organisasjoner og allmennheten. Her driver bl. a. Sveriges landbruksuniversitet sin forskning på områder som "naturvårdsbiologi", med innretning mot viltøkologi. Ifølge senterets opplysninger, kan de være behjelpelig med følgende: Gi kostnadsfri informasjon og praktiske råd over telefon eller brev På bestilling utforme og gjennomføre særskilt tilpassede kurstilbud, eksempelvis for besiktigelsesmenn for viltskader Hjelpe til å samordne länsstyrelsens og næringens innsats på viltskadeområdet Planlegge og gjennomføre evaluering av forsøk Utvikle midler og metoder som kan benyttes for å forebygge viltskader Utføre vitenskapelige studier på hvorfor og hvordan viltskader oppstår og undersøke hvilke middel og metoder som kan anvendes for å forebygge viltskader Evalueringer av vitenskapelig materiale som er samlet inn av andre interessenter

15 7 Etter hva vi er kjent med, finnes ikke et tilsvarende senter i Norge. Om en tar utgangspunkt i et enkelt resonnement om at hvis det er behov for et slikt senter i Sverige, så bør det også være minst like stort behov for et slikt senter i Norge. Om arbeidsområdene bør være de samme i LUS som i Sverige, vil i stor grad være avhengig av signalene fra bevilgende myndighet og den bemanning som en oppnår i senteret. Figur 2.1: Den stiplede trekanten viser type aktivitet og aktivitetsomfang i Norsk viltskadesenter fordelt på forskning og informasjon Et norsk viltskadesenter i LUS vil få stor betydning for forskningsaktiviteten og hele senteret. Dessuten henger informasjon og kunnskapsutvikling nært sammen. Flere innrapporterte problem av samme art vil over tid øke behovet for løsningsforslag, noe som i neste omgang skaper behov for systematisk utprøving av ulike tiltak. Utfra de allmennyttige formål som et slikt senter kan ivareta vil en anta at det er mulig å skaffe en fast årlig bevilgning til et slikt senter. Dette vil gi en viss grad av økonomisk forutsigbarhet. Et slikt senter vil på mange måter kunne fungere som et kompetansesenter, hvor kunnskap genereres og fordeles til ulike brukere. Dette betyr at senteret bør ta mål av seg å bli en kunnskapsbank, hvor en samler kunnskap som er samlet inn på aktuelle områder. Dette kan for så vidt være generelle viltskader (eks. sel, gås, svaner mv) og ikke bare rovdyrskader. Men skal en oppnå status som et kompetansesenter, vil kravene

16 8 til den samlede kompetansen være betydelig og større enn det som er skissert i LUS i innledende fase. Imidlertid vil det ikke være utenkelig at det i framtiden kan oppstå behov for et kompetansesenter på dette området når det meldes at bjørnestammen vil vokse sterkt i grensestrøkene, samtidig som en får økt forekomst av ulv. Behovet for veiledende instans (-er) vil øke i takt med forekomsten av disse artene. Foruten HiNT og NTF vil det også her være naturlig å søke samarbeid med NINA. Av institusjoner utenfor Trøndelag vil Vilskadecentret i Sverige være spesielt sentral som samarbeidsorganisasjon. 2.7 Radioaktivitet og annen forurensning Forurensning er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Oppmerksomheten mot dette er stor i dag, men vil ikke bli mindre i årene framover etter hvert som konsekvensene av forurensingen blir synliggjort. På tross av dette blir vårt område omtalt som et av Europas reneste, selv om vi har betydelige forurensninger på enkelte områder. Fortløpende målinger av vanlige forurensningsområder vil være nyttige av ulike grunner, selv om forurensningsproblemene oppfattes som uvanlig lave i vårt område. Slike målinger fra områder med lav forurensing kan ha verdi som referanseområder for andre områder. Eller målingene kan tjene som markedsføringsfaktor for reiselivet i distriktet, såfremt måleresultatene oppfattes som positive for reiselivets målgrupper. Samlet sett indikerer dette at måling av miljøindikatorer vil være aktuelt både på områder hvor vi har stor forurensning (f. eks. radioaktivitet), og på områder hvor vi har små problemer (f. eks. forsuring). Da det nå er gitt tillatelser for oppdrett av ferskvannsfisk i Indre Namdal, kan oppdrett bli en næringsaktivitet som aktualiseres på flere steder i vår region og landet forøvrig. I denne forbindelsen vil det bli spesielt behov for å følge forurensningsutviklingen i nærliggende vassdrag for å overvåke oppdrettsaktivitetens konsekvenser for nærmiljøet. Dette kan bli et stort og viktig område for LUS, om sentret får en bemanning som kan foreta prøvetaking og registrering på de mest aktuelle områdene. Blant de områdene som allerede er sterkt fokusert, er ulike kontroller av radioaktivitetsutviklingen i fisk og kjøtt fra ulike områder.

17 9 2.8 Eventuelt samarbeid med Fjällforskningsinstiuttet i Östersund Fjellforskningsinstituttet (FFI) i Östersund har etablert seg som en sentral bidragsyter til kunnskap om utmarksområder i Sverige. Instituttet er samlokalisert med Mitthögskolan i Östersund. I Sverige har utmarksområdene en annen utstrekning enn i Norge, og med "fjäll" er det i første rekke de nordlige og nordvestlige delene av Sverige som omfattes av dette begrepet. De mest aktuelle områdene er derfor sammenhengende med norske utmarksområder fra Midt-Norge og nordover. FFI initierer og utfører forskning om fjellområdene i Sverige. Målsettingen for virksomheten ved FFI viser at det betraktes som viktig å forene naturvitenskapelig -, teknisk -, humanistisk - og samfunnsvitenskapelig forskning. Det er også uttrykte målsettinger om at instituttet skal bidra til å skape nærhet mellom forskning og brukere av fjellregionen. Det er åpenbare sammenfallende interesser mellom FFI og FoU-arbeid som utføres i tilknytning til utmarksområder på norsk side av grensen. Det er derfor naturlig å opprettholde og videreutvikle de kontakter som er etablert med FFI. Erfaringene viser samtidig at samarbeid ut over utveksling av informasjon er krevende. Etablering av felles prosjekter kan oppstå som et ledd i en mer langsiktig prosess, der utveksling av erfaringer og opprettelse av personlige kontakter er en forutsetning. FFI har på sin side uttrykt interesse for å videreutvikle samarbeidet over riksgrensa. Selv om denne delen av FoU-arbeidet ikke antas å utgjøre noen hovedandel ved etablering av LUS, tilsier forutsetningene for samarbeid ved faglig innretting og geografisk avgrensning for virksomhetene, at det foreligger betydelige muligheter innenfor et lengre tidsperspektiv. Funksjonen til LUS innenfor et kort tidsperspektiv vil bestå i å formidle resultater fra arbeidet ved FFI, samtidig som det utvikles grunnlag for gjennomføring av fellesprosjekter.

18 3. MULIGE TILBUD FRA LIERNE UTMARKSSENTER TIL SAMARBEIDS- ORGANISASJONER Når oppdragsgiveren har definert dette som et område som bør utredes, forstår vi det slik som at utredningen skal ta for seg hvilke fortrinn LUS kan ha å tilby samarbeidsorganisasjoner. Når vi legger en slik forståelse av "tilbud" til grunn, så må det etter vårt syn omfatte geografisk plassering, naturgitte forhold eller næringsmessige forhold som kan gi fortrinn for samarbeidsorganisasjoner. En annen faktor som ofte vurderes ved etablering, er muligheten til rekruttering av personell. Dette punktet utdypes ikke nærmere her, da det er kommentert under punktet kompetansebehov i kapittel 5. Da bygningen som LUS skal plasseres i enda ikke er ferdig planlagt og bygd, er det vanskelig å uttale seg om de tilbud som eventuelt vil framstå her. På nåværende tidspunkt kan en bare slå fast at byggets innhold, funksjonalitet og fagmiljø selvfølgelig vil få betydning for tiltrekningskraften på andre FoUmiljø. Da en under andre kapitler i notatet har utredet aktuelle arbeidsområder for forskningsaktiviteten i LUS, så gjentas ikke begrunnelsene for arbeidsområdene her. Under dette punktet settes det derfor opp en punktvis oppstilling av arbeidsområder hvor kommunens geografiske beliggenhet, nærings- og naturgrunnlag peker seg ut. Miljøstudier: Miljøfaktorer lengst øst i Midt-Norge Radioaktivitet og annen forurensing Studier av grensehandel: Lierne kommune- kommunen med lang grense mot Sverige Lierne kommune som studiested for samarbeid over grensen Rovdyrproblematikk mv.: Lierne kommune som studiested for forvaltning av rovdyr Lierne kommune som studiested for konflikten mellom husdyr og rovdyr. Norsk viltskadesenter Et nasjonalt kunnskapssenter for løsning av viltskader 10

19 11 Sørsamisk næring og kultur: Ulike fokus på reindriftsnæringen Den sørsamiske befolkning som minoritetsgruppe Forvaltning og bruk av utmark: Lierne kommune som snøskuterkommune Konsekvenser av vernetiltak Viltstudier Friluftsliv Nærings- og omstillingsarbeid i en utmarkskommune: Lierne som senter for oppdrett av innlandsfisk Lierne kommune som omstillingskommune Vannressurser Bioenergi Omstilling i landbruket Selv om denne rapporten skal fokusere på FoU-aktiviteten, kan det under dette punktet nevnes at sentret bør ha mulighet til å leie ut fjernarbeidskontor for forskere, men også andre med mulighet til å arbeide på fjernkontor. Økende bruk av internett minsker avstandsulempene, og dette fører til økt bruk av hjemmekontor. Over tid er det ikke utenkelig at personer kan tenke seg å leie kontor i Lierne, selv om arbeidsgiveren er lokalisert i Trondheim eller Oslo. Samtidig kan det også være sporadiske behov for kontorplass blant bygdas mange hytteeiere.

20 4. ORGANISERINGSALTERNATIVER Av punkt 1.1 går det fram at oppdragsgiveren ikke ser en selvstendig organisasjon som en aktuell løsning. Dette kapitlet vil derfor diskutere alternative løsninger, hvor tilknytning til Nord-Trøndelagsforskning (NTF) skal være en av mulighetene (Jfr. punkt 1.1). Kapitlet blir inndelt i aktuelle samarbeidspartnere (punkt 4.1) og deretter knyttes kommentarer til de organisasjonsformene en ser utfra de ulike samarbeidspartnerne (punkt 4.2.) Aktuelle samarbeidspartnere Vår vurdering er at et framtidig LUS vanskelig kan oppnå tilfredsstillende økonomisk og faglig tyngde uten at det tilknyttes andre FoU-miljø. Selv om moderne kommunikasjonsteknologi i noen grad reduserer avstandsulemper, vil det være behov for fysisk kontakt av ulik art. Støttemiljøet for LUS bør derfor ikke være for langt unna Lierne. Med dette utgangspunktet synes følgende samarbeidspartnere mest sentrale: Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Nord-Trøndelagsforskning (NTF) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Figur 4.1: Illustrasjon av aktuelle samarbeidspartnere for LUS

21 4.2 Organisasjonsformer Under dette punktet synes ikke mange framtredende alternativer, så lenge LUS ikke skal være en selvstendig juridisk- og økonomisk organisasjon, men et kontorfellesskap mellom ulike organisasjoner. Organisasjonsformen må dermed innpasses den virksomhet som blir moderorganisasjon for forskningen i LUS. Hvis FoU-aktiviteten skal bli en integrert enhet i LUS, blir det et spørsmål om hvordan de aktuelle moderorganisasjonene er organisert? Vi vil anta at alle aktuelle moderorganisasjoner ønsker å opprette en regnskapsmessig enhet for LUS, slik at det er mulig å overvåke resultatutviklingen samlet sett, foruten ulike kostnads- og inntektselement ved driften i LUS. Den faglige organiseringen av LUS bør gi best mulig faglige vilkår. Dette oppnås best om den faglige aktiviteten knyttes til de fagavdelingene som arbeider innen tilnærmet samme fagfelt i de aktuelle moderorganisasjonene. I HiNT vil det være Avdeling for naturbruk. NINA har vi minst kjennskap til, men antar at flere virksomhetsfelt vil være aktuelle for et samarbeid med LUS. I NTF vil det være Avdeling for offentlig forvaltning og miljø. Men da en antar at oppdragsmengden for FoU-aktiviteten i LUS vil variere over tid, vil det være viktig at moderenheten har oppdragsaktivitet som overføres til LUS i perioder. Hvilke oppdrag dette kan være, vil være sterkt avhengig av fagbakgrunnen til den (-de) som blir ansatt i LUS. Når en i det videre arbeidet med LUS skal etablere samarbeidspartnere, vil det være viktig å finne løsninger som ikke ekskluderer fagmiljø, selv om en velger å ha tettere samarbeid med noen av miljøene. Det er ingen tvil om at NINA har det sterkeste fagmiljøet samlet sett, men vi vil anta at den samlede oppdragsmengden over tid i nærområdet er avgjørende for deres interesse for å etablere fast bemanning ved sentret. Selv om vi ikke har undersøkt NINAs rammevilkår, er det hevdet at de har fått dårligere rammevilkår de siste årene. Dette betyr at de i større grad er oppdragsfinansiert enn tidligere og dermed har mindre langsiktig økonomisk forutsigbarhet. Det understrekes at dette i stor grad er spekulasjoner fra vår side, men antar at NINA ikke er villige til å binde seg til langsiktige leieavtaler i LUS, om det ikke er forhold som er ukjent for oss. Med forbehold om mulighetene til å oppnå tilfredsstillende bemanning, bør derimot LUS være spesielt aktuelt å bemanne for NTF og/eller HiNT. Avdeling for naturbruk har i dag en faglig god bemanning som vil bety et sterkt støttemiljø for mange av de områdene LUS skal arbeide mot. Én av disse er FoUaktiviteter. Da HiNTs ansatte både driver undervisning og forskning, vil vi anta 13

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Framtidig forvaltningsstrategi for store rovdyr i grenseområdene i Norge og Sverige

Framtidig forvaltningsstrategi for store rovdyr i grenseområdene i Norge og Sverige Midt-Skandinavisk Regionprosjekt Framtidig forvaltningsstrategi for store rovdyr i grenseområdene i Norge og Sverige Thomas Åhrén 04.11.2011 Midt-Skandinavisk regionprosjekt EU-finansiert Interregprosjekt

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/2402 Sak 13/11 Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur TØI notat 1166/2000 Forfattere: Tom E. Markussen Tron Even Skyberg Konrad Pütz Oslo 2000, 98 sider Sammendrag: Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur Sammenstilling av utredninger

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Bilag 1. Prosjekt: Mennesker med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn.

Bilag 1. Prosjekt: Mennesker med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn. Bilag 1 Prosjekt: Mennesker med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn. Bakgrunn: I Bufdirs arbeid med en levekårsrapport om mennesker med utviklingshemming, ble det avdekket at det er lite kunnskap

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i bruk og vern - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i bruk og vern - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i bruk og vern - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14.februar 2008 etter delegasjon i brev av 26.

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe.

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe. Jeg er glad for å delta på denne erfaringskonferansen om rovviltsikre gjerder. Alle ønsker vi reduserte tap av sau på beite. Tapsbildet er komplekst, men det er ingen tvil om at det i en del beiteområder

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1 1. Hva er navnet på prosjektet? Tjenesteformidling via digitale kommunikasjonsstasjoner i utkantstrøk 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a)

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Uttalelser fra landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 6. april 2014.

Uttalelser fra landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 6. april 2014. Uttalelser fra landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 6. april 2014. Vedlagt er 4 uttalelser vedtatt av landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på Rica Hell Hotel i Stjørdal 6. april 2014. A:

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region

Forvaltningsplan for store rovdyr Region Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 04.04.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemndas rolle og oppgave Hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i regionen o Utøve Stortingets og regjeringens føringer i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Revidering av forvaltningsplanen

Revidering av forvaltningsplanen Revidering av forvaltningsplanen Lisensfelling jerv og kvotejakt gaupe Lisensfelling jerv Lisensfelling jerv Kvotejakt gaupe Kvotejakt gaupe Utgangspunktet for revideringen Gjeldende forvaltningsplan Rovviltnemndas

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Innhold Vedlegg 1

Innhold Vedlegg 1 Innhold Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering... 2 1 ) Instituttet må drive forskning og forskningsformidling på felter som er av interesse

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Erfaringsbasert master i funksjonshemming og deltakelse. Navn studieprogram/retning: Vurderingskriterier

Erfaringsbasert master i funksjonshemming og deltakelse. Navn studieprogram/retning: Vurderingskriterier Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO www.hio.no SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO Høgskolen i Oslo lyser ut kr 2 400 000 til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist 15. oktober 2011. Bakgrunn Bakgrunnen er at tidligere

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks 903 8001 BODØ Tlf. 75 55 55 40 Fax 75 55 55 48 Høringsuttalelse fra barneverntjenesten i Bodø kommune Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/02689-5 Saksbehandler Sigurd Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13 Regional handlingsplan for sørsamisk

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg:

Vi er en del aktivister som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: Hei! Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: OPPDRETTSUTVIDELSEN I HALSBUKTA,TINGVOLL KOMMUNE Etter folkemøtet i Rakstang grendaskole i februar i år, går prosessen vedr

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer