Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad"

Transkript

1 Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000

2 Tittel Forfatter : FORSKNINGS- OG UTREDNINGSVIRKSOMHET VED LIERNE UTMARKSSENTER (LUS) : Asbjørn Okstad NTF-notat : 2000:3 Prosjektnummer : 1234 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : Senter for utmarksforskning i Lierne? : Styringsgruppen for Lierne utmarkssenter : Asbjørn Okstad : Joar Nordtug Layout/redigering : Gunnar Nossum Sammendrag Emneord Dato : Mars 2000 Antall sider : 33 Pris : 50, Utgiver : Notatet kommenterer utvalgte sider ved en mulig FoUaktivitet ved Lierne utmarkssenter. : Friluftsliv, Utmark, FoU : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 i FORORD Den foreliggende utredningen er gjennomført etter oppdrag fra prosjektet Lierne utmarkssenter. Hensikten med arbeidet er å utrede muligheter og begrensninger for å etablere forsknings- og utredningsaktivitet som en del av et framtidig Lierne utmarkssenter (LUS). Notatet er inndelt i 6 kapitler. I første kapittel tar en for seg bakgrunnen for hovedprosjektet. Kapittel 2 utreder aktuelle arbeidsområder og samarbeidspartnere. I kapittel 3 belyser vi mulige tilbud fra Lierne Utmarkssenter til samarbeidende organisasjoner. Kapittel 4 tar for seg ulike organisasjonsalternativer. Kompetansebehovet utredes i kapittel 5. Kapittel 6 omhandler hvilke investeringsbehov en må regne med ved etablering av en FoU-enhet i LUS. I vedlegget finner en et notat fra seksjonslederen ved kroppsøvingsavdelingen, avdeling for lærerutdanning, HiNT. Arbeidet er gjennomført med undertegnede som prosjektleder og med Joar Nordtug som prosjektrådgiver. I arbeidet har det vært jevnlig og god kontakt med prosjektlederen for LUS, Siw-Ellinor Aagård. Vi takker for godt samarbeid. Steinkjer, mars 2000 Asbjørn Okstad prosjektleder

4 ii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE SAMMENDRAG i ii iii iv 1. BAKGRUNN Oppdragsbeskrivelse Begrepsavklaringer 1 2. AKTUELLE ARBEIDSOMRÅDER OG SAMARBEIDSPARTNERE Sammenlignende studier Naturbasert turisme Sørsamiske forhold Konsekvensutredninger Konflikten mellom rovdyr, sau, rein mv Norsk viltskadesenter Radioaktivitet og annen forurensning Eventuelt samarbeid med Fjällforsknings-instiuttet i Östersund 9 3. MULIGE TILBUD FRA LIERNE UTMARKSSENTER TIL SAMARBEIDS-ORGANISASJONER ORGANISERINGSALTERNATIVER Aktuelle samarbeidspartnere Organisasjonsformer KOMPETANSEBEHOV Kompetansekrav Rekrutteringsmuligheter INVESTERINGSBEHOV FOR ETABLERING Infrastrukturkostnader før nybygget Kostnader i nybygget Andre oppstartingskostnader 18 LITTERATUR 20 Vedlegg 1: Notat fra HiNT, avd. for lærerutdanning

5 iii FIGURLISTE Figur side 2.1: Den stiplede trekanten viser type aktivitet og aktivitetsomfang i Norsk viltskadesenter fordelt på forskning og informasjon 7 4.1: Illustrasjon av aktuelle samarbeidspartnere for LUS 12

6 iv SAMMENDRAG Det foreliggende notatet er utført på oppdrag av prosjektgruppen for Lierne Utmarkssenter og skal belyse ulike sider ved en eventuell forskningsenhet ved sentret. Notatet omhandler dermed ikke andre aktivitetsområder i LUS enn mulige FoU-områder. Aktuelle arbeidsområder Avhengig av FoU-enhetens bemanning ser en for seg flere aktuelle arbeidsområder i et framtidig LUS. Dette kan være: Sammenlignende studier mellom Norge og Sverige Naturbasert turisme Sørsamiske forhold Konsekvensutredninger Konfliktforhold mellom rovdyr, sau, rein mv. Norsk viltskadesenter Radioaktivitet og annen forurensning I tillegg til arbeidsområdene vil det være naturlig med kursvirksomhet. Samarbeidspartnere Det vil være tre typer samarbeidspartnere. De nærmeste og mest kontinuerlige samarbeidspartnerne vil være Norsk institutt for naturforvaltning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelagsforskning. Dernest vil det være naturlig å etablere en samarbeidsavtale med Grimsö forskningsstasjon (viltskadecentret) og Fjällforskningsinstituttet i Östersund. I den tredje gruppen vil en finne institusjoner som sporadisk vil ha interesse av å benytte sentret i sitt prosjektarbeid. Mulige tilbud fra Lierne Utmarkssenter til samarbeidsorganisasjoner Lierne Utmarkssenters største fortrinn er at det har en beliggenhet som geografisk er plassert gunstig i forhold til flere forskningsfelt. Dette kan også være andre forskningsoppgaver enn det som naturlig ligger til utmarksforskning. Eksempler på dette kan være forskning om grensehandel, eller sammenlignende studier mellom Norge og Sverige, eller studier på effekter av samarbeidstiltak mellom landene.

7 v Da bygningen som LUS skal plasseres i enda ikke er ferdig planlagt og bygd, er det vanskelig å uttale seg om de tilbud som eventuelt vil framstå her. På nåværende tidspunkt kan en bare slå fast at byggets innhold, funksjonalitet og fagmiljø selvfølgelig vil få betydning for tiltrekningskraften på andre FoUmiljø. Selv om denne rapporten skal fokusere på FoU-aktiviteten, kan det under dette punktet nevnes at sentret bør ha mulighet til å leie ut fjernarbeidskontor. Økende bruk av internett minsker avstandsulempene, og dette fører til økt bruk av hjemmekontor. Over tid er det ikke utenkelig at personer kan tenke seg å leie kontor i Lierne, selv om arbeidsgiveren er lokalisert i Trondheim eller Oslo. Samtidig kan det også være sporadiske behov for kontorplass blant bygdas mange hytteeiere. Organiseringsalternativer Utfra en samlet vurdering synes det vanskelig å tro at FoU-virksomheten i LUS kan drives som en selvstendig enhet. Derfor må denne virksomheten være en del av et større miljø. Som tidligere nevnt vil dette være Høgskolen i Nord- Trøndelag, Norsk Institutt for Naturforskning eller Nord-Trøndelagsforskning. Dette betyr at den, eller de ansatte, som arbeider innen dette området, bør ha en hovedarbeidsgiver utenfor Lierne og LUS. FoU-medarbeideren/-ene må derfor inngå avtaler om leie av lokaler og infrastruktur med LUS. Kompetansebehov Om en ikke klarer å rekruttere folk med minimum kompetanse på hovedfagsnivå, er mulighetene for å oppnå troverdighet i fagmiljø og finansieringskilder minimale. Sjansen for å lykkes er tilsvarende. Kravene til formalkompetanse må derfor oppleves som absolutte. Fagretningen på den/de aktuelle medarbeiderne er ikke like absolutt. Aktuelle arbeidsfelt spenner over et stort faglig område, og ulik fagbakgrunn kan dermed være aktuell. Erfaringsmessig er det vanskelig å rekruttere vante forskere til Nord-Trøndelag, og en antar at det ikke er noe lettere å rekruttere til Lierne. Men en er også klar over at det er godt kvalifiserte personer med tilknytning til Lierne, men at antallet er lavt. Muligheten for å finne en stabil og god løsning for FoUaktiviteten i LUS vil i stor grad avhenge av om disse personene vil arbeide ved sentret.

8 vi Investeringsbehov og kostnader Infrastrukturkostnadene til kontoret vil beløpe seg til anslagsvis kr om et kontor skal bemannes før nybygget er på plass. En antar at dette beløpet er litt mindre ved møblering i et nybygg, ca kr Oppstartingskostnadene kan beregnes med ulike utgangspunkt. Personalkostnader inklusive sosiale kostnader vil ligge på anslagsvis kr per måned. I begynnelsen må en regne med ustabil inntjening, slik at en må regne med et inntektsbortfall på minst kr det første året. I tillegg må en beregne kostnader til koordinerende møter med moderinstitusjonen. Dette vil minst beløpe seg til kr det første året. Samlet sett må en regne med en lønnskostnad for moderinstituttet på nærmere kr det første året i tillegg til oppstartskostnader på anslagsvis kr Hvor stor inntjening en kan regne med til fradrag fra dette beløpet, vil være avhengig av person, tilgang på prosjekt i moderinstituttet mv.

9 1. BAKGRUNN I forbindelse med etableringen av nasjonalparker i Norge, har det vært en målsetting å etablere ulike typer sentre i tilknytning til en del av nasjonalparkene. I Lierne kommune i Nord-Trøndelag er det planer om et slikt senter. I forbindelse med dette har det vært et utviklingsprosjekt som har hatt som siktemål å utrede ulike sider ved opprettelse og drift av et slikt senter. Sentret er blitt kalt "Lierne utmarkssenter" (LUS) og er tenkt å ivareta flere funksjoner deriblant forskning og utredningsarbeid. I søknadene om midler til det foreliggende arbeidet, er formålet for FoUaktiviteten trukket opp. Her hevdes følgende: "Forskningsaktiviteten i Lierne skal i hovedsak baseres på de utfordringer som omhandler ressursutnyttelse og utmarksrelaterte forskningsoppgaver. Sentrale forskningsoppgaver kan knyttes opp mot oppgaver hvor Lierne kan betraktes som et "laboratorium"." Oppdragsbeskrivelse Utredningsarbeidet skal ifølge oppdragsgiveren innbefatte følgende punkter: 1. Organisering - her ønskes en gjennomgang av muligheter for en tilknytning mot Nord-Trøndelagsforskning, evt. andre. 2. Samarbeid en videre utredning om mulig nettverksarbeid. Mot Fjellforskningsinstituttet gjennomføres en utredning om eventuell samarbeidsform og om konkretisering av samarbeidsområder/-prosjekter. 3. Kompetansebehov tilgang på nødvendig kompetanse. 4. Marked en utredning omkring satsningsområder, kunder, konkurrenter og mulige samarbeidspartnere utover det som er skissert i søknaden om utredningsmidler. 5. Nødvendige investeringer for etablering. 1.2 Begrepsavklaringer Temaet for det foreliggende arbeidet er Lierne Utmarkssenter. Av navnet ser vi at begrepet utmark, er sentralt. Utmarksbegrepet forståes vanligvis med det som er utenfor gjerdet som grense mot innmarka. I forlengelse av dette blir også innmarka assosiert med det arealet som inngår i den daglige driften. En slik bruk av innmarksbegrepet vil være omtrent synonymt med "dyrkingsarealet", hvor gjerdet blir grensen mot det som blir benevnt utmarka.

10 2 Denne avgrensingen av begrepet synes grei utfra en tradisjonell tenkemåte. Likevel vil en få problemer når utmarka tenkes brukt på nye måter. Eksempler på dette kan være dyrking av molter, eller oppdrett av innlandsfisk. Begge disse aktivitetene kan tenkes få en driftsform som minner om "innmarksaktiviteter", ved at de er inngjerdet og inngår i gårdens daglige drift og dermed blir nye produksjons-/dyrkingsareal. I denne rapporten vil en benytte en vid definisjon av utmarksbegrepet, og dermed et bredt perspektiv på mulige arbeidsområder for Lierne Utmarkssenter.

11 2. AKTUELLE ARBEIDSOMRÅDER OG SAMARBEIDSPARTNERE Det ideelle utgangspunkt for samarbeid er at de samarbeidende parter oppnår noe med samarbeidet, som de ikke ville oppnå hver for seg, ved å stå alene. Av dette kan en utlede at aktuelle samarbeidsparter må være organisasjoner som har nytte av å samarbeide med LUS om FoU-arbeid. I fortsettelsen av et slikt resonnement blir det viktig å finne hvilke tilbud LUS har å tilby eventuelle samarbeidspartnere og dernest; hvilke organisasjoner kan være interessert i de tilbudene som LUS har? Hva har så LUS å tilby i et FoU-samarbeid på de områder sentret sier de vil arbeide? I denne sammenhengen ser vi bort fra om LUS eventuelt skulle kunne tilby billige kontorlokaler og lignende, men konsentrerer oss om fortrinn med beliggenhet, naturfortrinn, aktiviteter som er interessante for området utmarksforskning. I oppdragsbeskrivelsen for det foreliggende arbeide ser en for seg at Lierne kan betraktes som et "laboratorium". Videre hevdes det at sentrale utfordringer kan være forvaltningsmodeller av nasjonalparker, konsekvenser av vernetiltak, rovdyr og utøvelse av utmarksnæring, utnyttelse av ferskvannsfisk, svensk/norsk samarbeid og svensk/norske sammenligninger. Vi vil i det følgende ta for oss en del av de arbeidsområder hvor Lierne (og LUS) kan ha spesielle fortrinn. Deretter vurderes hvilke samarbeidsaktører som er aktuelle innen disse arbeidsområdene. Til slutt i punkt 2.8 vil vi gjøre oss noen tanker om samarbeidet med Fjällforskningsinstituttet i Östersund Sammenlignende studier Sammenlignende studier, eller komparative studier, med forhold i Sverige og Norge, synes å være et spesielt aktuelt forskningsfelt. Dette kan være studier om virkninger av håndhevelsen av lovverk og konsekvenser på natur og dyreliv. Aktuelle eksempler her kan være samiske forhold, rovdyrpolitikk, snøskuter- og jaktregulering. Flere miljø kan være aktuelle samarbeidspartnere på slike problemstillinger. En naturlig samarbeidspartner på sammenlignende studier er naturlig nok Fjellforskningsinstituttet og Mitthögskolan i Östersund. 2.2 Naturbasert turisme Et annet område som ofte er debattert, er det som blir kalt naturbasert turisme, da utmarksrike kommuner ofte er næringsfattige. På dette området oppstår det enkelte ganger konflikter mellom tiltakets næringsinteresser og frykten for overforbruk av naturområdene. Fra media kjenner en allerede flere konflikter

12 4 mellom allemannsretten, eiendomsretten og spesielt tilrettelagte tilbud. På dette området kan en se for seg oppgaver for å tilrettelegge og organisere, men det vil også være behov for uavhengige institusjoner til å evaluere virkningene av tiltakene. Foruten evalueringskompetanse, krever slike oppgaver innsikt i naturforvaltning og turisme. De fleste av FOKUS-instituttene (De regionale forskningsinstituttene) har denne kompetansen. Likeså Allforsk og NINAs avdeling på Lillehammer. Siden denne typen oppdrag krever flere typer av kompetanse, har en dessuten muligheten til å leie inn delkompetanse og sette sammen fagteam. Slik organisering er sannsynligvis mer interessant, da utvalget på supplerende kompetanse blir større og dermed gir større valgfrihet. Dette kan være et betydelig poeng, da FoU-arbeid ofte har store krav til framdrift. Da hjelper det lite om en vet av god og relevant kompetanse, om kompetansen ikke er ledig i aktuell arbeidsperiode. Velger en denne arbeidsmetoden, vil en kunne lete etter fagkompetanse i økonomi f. eks. og finne det ved SiB, Bodø, Senter for næringslivsforskning i Bergen, i tillegg til de som er nevnt tidligere. Innen turisme kan en finne kompetanse på Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Alta og ved TØI. Lokalt kan kroppsøvingsavdelingen ved HiNT, Levanger, være en interessant samarbeidspartner. 2.3 Sørsamiske forhold Sørsamene er en liten minoritet med bosted i vår region. Siden Norge har undertegnet avtaler som forplikter i forhold til internasjonale avtaler, vil det være et kunnskapsbehov på flere forhold ved sørsamenes liv og næringsgrunnlag. Siden næringsgrunnlaget til sørsamene tradisjonelt har vært knyttet til reindrift, og denne næringen er sterkt påvirket av rovdyrproblematikken, synes dette FoU-feltet spesielt aktuelt. Oppdragsbeskrivelsens billedgjøring av LUS som et laboratorium, synes aktuell på dette området. Grensesnittet mellom naturen som sørsamenes livsgrunnlag, og vår region som bostedsområde, gjør at LUS kan fungere som et laboratorium for studier rundt ulike problemstillinger. Da en kan se for seg et bredt spekter av problemstillinger mot FoU-området, er det vanskelig å utpeke spesielle samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne blir avhengig av studieområdet, der en kan tenke seg at bemanningen på LUS gjør deler av arbeidet i samarbeid med andre fagmiljø. Utfra vår kjennskap til området, er det ingen forskningsmiljø som har spesialisert seg på sørsamiske forhold. I tillegg til frittstående enkeltforskere, har flere miljø hatt sporadiske

13 5 arbeider på problemstillinger som angår sørsamene. Det er derfor vanskelig å utpeke spesielle samarbeidsmiljø for LUS på dette området. 2.4 Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger (KU) er et tiltakende FoU-området, da det er vedtatt i Plan- og bygningsloven at når utbyggingskostnadene overstiger kr 100 millioner, så skal det gjennomføres KU. Det er knyttet spesielle formalkrav til gjennomføringen av en KU, slik at personell som skal arbeide med dette, har opplæringsbehov, om de ikke har slik opplæring fra før. I våre områder har det i det siste årene vært aktuelt med KU i forbindelse med vindmølleutbygging i Ytre Namdal, ved eventuell utbygging av militære anlegg i Oksbåsen i Sør-Flatanger og i Heimdalshaugen. Andre aktuelle KUoppgaver som kan dukke opp, er i forbindelse med eventuell utbygging av Nessåa i Grong kommune. På dette forskningsfeltet er det mange aktører, spesielt i Sør-Norge. Blant disse kan NIBR, Østlandsforskning og Asplan Analyse, nevnes. I Midt-Norge er det enda ingen sterke aktører på dette området. Avhengig av fagbakgrunn og interesser for ansatte i LUS, kan dette feltet være et område som det kan ligge framtidige arbeidsoppgaver innenfor. 2.5 Konflikten mellom rovdyr, sau, rein mv I regi av Europarådet ble det i perioden utarbeidet en internasjonal konvensjon vedrørende vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder, den såkalte Bernkonvensjonen. Konvensjonen ble undertegnet av Norge i Ifølge Mysterud og Mysterud (1995) forutsatte Stortinget ved utenriks- og konstitusjonskomiteen at de kontraherende partene skal samarbeide om vernet av naturområdene i grensetraktene. Når det gjelder rovdyrforvaltningen, ble følgende også understreket: "For Norges del er bruken av utmarksbeite mer vanlig enn i de fleste andre europeiske land. Komitéen vil peke på at dette berører fredning av leveområder for blant annet større rovdyr som ulv, jerv, og bjørn. Leveområdene for disse artene strekker seg delvis over grensen til Sverige og Finland. Dette gjelder i særlig grad for ulv, men også i noen grad for jerv og bjørn. Etter komitéens mening nødvendiggjør dette et samarbeide mellom disse nordiske land om viltforvaltningen."

14 6 Samarbeidet mellom de nordiske land er også framhevet i Rovviltmeldingen (St. meld. nr. 27 ( )). Sammenfattende er det grunn til å anta at det er et betydelig kunnskapsbehov på reguleringen av "levedyktige bestander" og forvaltningen av disse bestandene i samarbeid med våre naboland. Ifølge Mysterud og Mysterud (1995) er det også uklarheter i forhold til forståelsen av begrepet "levedyktig bestand". Selv om mange problemstillinger (kanskje de fleste -) vil være naturlige oppgaver for NINA, vil det også være oppgaver som har tilleggsproblemstillinger av mer samfunnsfaglig art. Uansett vil det bli oppgaver der det er behov for innhenting av ulike data, og det vil være praktisk å benytte personell i et aktuelt studieområde som Lierne. Selv om en har inntrykk av at også NINA etter hvert vil bygge opp samfunnsfaglig kompetanse, vil en i grensesnittet mellom egen kompetanse og nærhet til de praktiske problemene, gi LUS fortrinn som en samarbeidsorganisasjon. På grunn av NINAs faglige tyngde og posisjon på dette arbeidsområdet, vil det være klokt å etablere et samarbeidsforhold til NINA på et tidlig tidspunkt. 2.6 Norsk viltskadesenter Svensk viltskadecenter er plassert på Gimsö forskningstasjon ved Västerås. Denne virksomheten har vært drevet siden 1996 og er bemannet med tre ansatte, men det er opp mot 30 forskere som er knyttet til sentret gjennom ulike prosjekter. Det svenske viltskadesentret skal fungere som et serviceorgan for forskjellige næringsinteresser, myndigheter, organisasjoner og allmennheten. Her driver bl. a. Sveriges landbruksuniversitet sin forskning på områder som "naturvårdsbiologi", med innretning mot viltøkologi. Ifølge senterets opplysninger, kan de være behjelpelig med følgende: Gi kostnadsfri informasjon og praktiske råd over telefon eller brev På bestilling utforme og gjennomføre særskilt tilpassede kurstilbud, eksempelvis for besiktigelsesmenn for viltskader Hjelpe til å samordne länsstyrelsens og næringens innsats på viltskadeområdet Planlegge og gjennomføre evaluering av forsøk Utvikle midler og metoder som kan benyttes for å forebygge viltskader Utføre vitenskapelige studier på hvorfor og hvordan viltskader oppstår og undersøke hvilke middel og metoder som kan anvendes for å forebygge viltskader Evalueringer av vitenskapelig materiale som er samlet inn av andre interessenter

15 7 Etter hva vi er kjent med, finnes ikke et tilsvarende senter i Norge. Om en tar utgangspunkt i et enkelt resonnement om at hvis det er behov for et slikt senter i Sverige, så bør det også være minst like stort behov for et slikt senter i Norge. Om arbeidsområdene bør være de samme i LUS som i Sverige, vil i stor grad være avhengig av signalene fra bevilgende myndighet og den bemanning som en oppnår i senteret. Figur 2.1: Den stiplede trekanten viser type aktivitet og aktivitetsomfang i Norsk viltskadesenter fordelt på forskning og informasjon Et norsk viltskadesenter i LUS vil få stor betydning for forskningsaktiviteten og hele senteret. Dessuten henger informasjon og kunnskapsutvikling nært sammen. Flere innrapporterte problem av samme art vil over tid øke behovet for løsningsforslag, noe som i neste omgang skaper behov for systematisk utprøving av ulike tiltak. Utfra de allmennyttige formål som et slikt senter kan ivareta vil en anta at det er mulig å skaffe en fast årlig bevilgning til et slikt senter. Dette vil gi en viss grad av økonomisk forutsigbarhet. Et slikt senter vil på mange måter kunne fungere som et kompetansesenter, hvor kunnskap genereres og fordeles til ulike brukere. Dette betyr at senteret bør ta mål av seg å bli en kunnskapsbank, hvor en samler kunnskap som er samlet inn på aktuelle områder. Dette kan for så vidt være generelle viltskader (eks. sel, gås, svaner mv) og ikke bare rovdyrskader. Men skal en oppnå status som et kompetansesenter, vil kravene

16 8 til den samlede kompetansen være betydelig og større enn det som er skissert i LUS i innledende fase. Imidlertid vil det ikke være utenkelig at det i framtiden kan oppstå behov for et kompetansesenter på dette området når det meldes at bjørnestammen vil vokse sterkt i grensestrøkene, samtidig som en får økt forekomst av ulv. Behovet for veiledende instans (-er) vil øke i takt med forekomsten av disse artene. Foruten HiNT og NTF vil det også her være naturlig å søke samarbeid med NINA. Av institusjoner utenfor Trøndelag vil Vilskadecentret i Sverige være spesielt sentral som samarbeidsorganisasjon. 2.7 Radioaktivitet og annen forurensning Forurensning er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Oppmerksomheten mot dette er stor i dag, men vil ikke bli mindre i årene framover etter hvert som konsekvensene av forurensingen blir synliggjort. På tross av dette blir vårt område omtalt som et av Europas reneste, selv om vi har betydelige forurensninger på enkelte områder. Fortløpende målinger av vanlige forurensningsområder vil være nyttige av ulike grunner, selv om forurensningsproblemene oppfattes som uvanlig lave i vårt område. Slike målinger fra områder med lav forurensing kan ha verdi som referanseområder for andre områder. Eller målingene kan tjene som markedsføringsfaktor for reiselivet i distriktet, såfremt måleresultatene oppfattes som positive for reiselivets målgrupper. Samlet sett indikerer dette at måling av miljøindikatorer vil være aktuelt både på områder hvor vi har stor forurensning (f. eks. radioaktivitet), og på områder hvor vi har små problemer (f. eks. forsuring). Da det nå er gitt tillatelser for oppdrett av ferskvannsfisk i Indre Namdal, kan oppdrett bli en næringsaktivitet som aktualiseres på flere steder i vår region og landet forøvrig. I denne forbindelsen vil det bli spesielt behov for å følge forurensningsutviklingen i nærliggende vassdrag for å overvåke oppdrettsaktivitetens konsekvenser for nærmiljøet. Dette kan bli et stort og viktig område for LUS, om sentret får en bemanning som kan foreta prøvetaking og registrering på de mest aktuelle områdene. Blant de områdene som allerede er sterkt fokusert, er ulike kontroller av radioaktivitetsutviklingen i fisk og kjøtt fra ulike områder.

17 9 2.8 Eventuelt samarbeid med Fjällforskningsinstiuttet i Östersund Fjellforskningsinstituttet (FFI) i Östersund har etablert seg som en sentral bidragsyter til kunnskap om utmarksområder i Sverige. Instituttet er samlokalisert med Mitthögskolan i Östersund. I Sverige har utmarksområdene en annen utstrekning enn i Norge, og med "fjäll" er det i første rekke de nordlige og nordvestlige delene av Sverige som omfattes av dette begrepet. De mest aktuelle områdene er derfor sammenhengende med norske utmarksområder fra Midt-Norge og nordover. FFI initierer og utfører forskning om fjellområdene i Sverige. Målsettingen for virksomheten ved FFI viser at det betraktes som viktig å forene naturvitenskapelig -, teknisk -, humanistisk - og samfunnsvitenskapelig forskning. Det er også uttrykte målsettinger om at instituttet skal bidra til å skape nærhet mellom forskning og brukere av fjellregionen. Det er åpenbare sammenfallende interesser mellom FFI og FoU-arbeid som utføres i tilknytning til utmarksområder på norsk side av grensen. Det er derfor naturlig å opprettholde og videreutvikle de kontakter som er etablert med FFI. Erfaringene viser samtidig at samarbeid ut over utveksling av informasjon er krevende. Etablering av felles prosjekter kan oppstå som et ledd i en mer langsiktig prosess, der utveksling av erfaringer og opprettelse av personlige kontakter er en forutsetning. FFI har på sin side uttrykt interesse for å videreutvikle samarbeidet over riksgrensa. Selv om denne delen av FoU-arbeidet ikke antas å utgjøre noen hovedandel ved etablering av LUS, tilsier forutsetningene for samarbeid ved faglig innretting og geografisk avgrensning for virksomhetene, at det foreligger betydelige muligheter innenfor et lengre tidsperspektiv. Funksjonen til LUS innenfor et kort tidsperspektiv vil bestå i å formidle resultater fra arbeidet ved FFI, samtidig som det utvikles grunnlag for gjennomføring av fellesprosjekter.

18 3. MULIGE TILBUD FRA LIERNE UTMARKSSENTER TIL SAMARBEIDS- ORGANISASJONER Når oppdragsgiveren har definert dette som et område som bør utredes, forstår vi det slik som at utredningen skal ta for seg hvilke fortrinn LUS kan ha å tilby samarbeidsorganisasjoner. Når vi legger en slik forståelse av "tilbud" til grunn, så må det etter vårt syn omfatte geografisk plassering, naturgitte forhold eller næringsmessige forhold som kan gi fortrinn for samarbeidsorganisasjoner. En annen faktor som ofte vurderes ved etablering, er muligheten til rekruttering av personell. Dette punktet utdypes ikke nærmere her, da det er kommentert under punktet kompetansebehov i kapittel 5. Da bygningen som LUS skal plasseres i enda ikke er ferdig planlagt og bygd, er det vanskelig å uttale seg om de tilbud som eventuelt vil framstå her. På nåværende tidspunkt kan en bare slå fast at byggets innhold, funksjonalitet og fagmiljø selvfølgelig vil få betydning for tiltrekningskraften på andre FoUmiljø. Da en under andre kapitler i notatet har utredet aktuelle arbeidsområder for forskningsaktiviteten i LUS, så gjentas ikke begrunnelsene for arbeidsområdene her. Under dette punktet settes det derfor opp en punktvis oppstilling av arbeidsområder hvor kommunens geografiske beliggenhet, nærings- og naturgrunnlag peker seg ut. Miljøstudier: Miljøfaktorer lengst øst i Midt-Norge Radioaktivitet og annen forurensing Studier av grensehandel: Lierne kommune- kommunen med lang grense mot Sverige Lierne kommune som studiested for samarbeid over grensen Rovdyrproblematikk mv.: Lierne kommune som studiested for forvaltning av rovdyr Lierne kommune som studiested for konflikten mellom husdyr og rovdyr. Norsk viltskadesenter Et nasjonalt kunnskapssenter for løsning av viltskader 10

19 11 Sørsamisk næring og kultur: Ulike fokus på reindriftsnæringen Den sørsamiske befolkning som minoritetsgruppe Forvaltning og bruk av utmark: Lierne kommune som snøskuterkommune Konsekvenser av vernetiltak Viltstudier Friluftsliv Nærings- og omstillingsarbeid i en utmarkskommune: Lierne som senter for oppdrett av innlandsfisk Lierne kommune som omstillingskommune Vannressurser Bioenergi Omstilling i landbruket Selv om denne rapporten skal fokusere på FoU-aktiviteten, kan det under dette punktet nevnes at sentret bør ha mulighet til å leie ut fjernarbeidskontor for forskere, men også andre med mulighet til å arbeide på fjernkontor. Økende bruk av internett minsker avstandsulempene, og dette fører til økt bruk av hjemmekontor. Over tid er det ikke utenkelig at personer kan tenke seg å leie kontor i Lierne, selv om arbeidsgiveren er lokalisert i Trondheim eller Oslo. Samtidig kan det også være sporadiske behov for kontorplass blant bygdas mange hytteeiere.

20 4. ORGANISERINGSALTERNATIVER Av punkt 1.1 går det fram at oppdragsgiveren ikke ser en selvstendig organisasjon som en aktuell løsning. Dette kapitlet vil derfor diskutere alternative løsninger, hvor tilknytning til Nord-Trøndelagsforskning (NTF) skal være en av mulighetene (Jfr. punkt 1.1). Kapitlet blir inndelt i aktuelle samarbeidspartnere (punkt 4.1) og deretter knyttes kommentarer til de organisasjonsformene en ser utfra de ulike samarbeidspartnerne (punkt 4.2.) Aktuelle samarbeidspartnere Vår vurdering er at et framtidig LUS vanskelig kan oppnå tilfredsstillende økonomisk og faglig tyngde uten at det tilknyttes andre FoU-miljø. Selv om moderne kommunikasjonsteknologi i noen grad reduserer avstandsulemper, vil det være behov for fysisk kontakt av ulik art. Støttemiljøet for LUS bør derfor ikke være for langt unna Lierne. Med dette utgangspunktet synes følgende samarbeidspartnere mest sentrale: Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Nord-Trøndelagsforskning (NTF) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Figur 4.1: Illustrasjon av aktuelle samarbeidspartnere for LUS

21 4.2 Organisasjonsformer Under dette punktet synes ikke mange framtredende alternativer, så lenge LUS ikke skal være en selvstendig juridisk- og økonomisk organisasjon, men et kontorfellesskap mellom ulike organisasjoner. Organisasjonsformen må dermed innpasses den virksomhet som blir moderorganisasjon for forskningen i LUS. Hvis FoU-aktiviteten skal bli en integrert enhet i LUS, blir det et spørsmål om hvordan de aktuelle moderorganisasjonene er organisert? Vi vil anta at alle aktuelle moderorganisasjoner ønsker å opprette en regnskapsmessig enhet for LUS, slik at det er mulig å overvåke resultatutviklingen samlet sett, foruten ulike kostnads- og inntektselement ved driften i LUS. Den faglige organiseringen av LUS bør gi best mulig faglige vilkår. Dette oppnås best om den faglige aktiviteten knyttes til de fagavdelingene som arbeider innen tilnærmet samme fagfelt i de aktuelle moderorganisasjonene. I HiNT vil det være Avdeling for naturbruk. NINA har vi minst kjennskap til, men antar at flere virksomhetsfelt vil være aktuelle for et samarbeid med LUS. I NTF vil det være Avdeling for offentlig forvaltning og miljø. Men da en antar at oppdragsmengden for FoU-aktiviteten i LUS vil variere over tid, vil det være viktig at moderenheten har oppdragsaktivitet som overføres til LUS i perioder. Hvilke oppdrag dette kan være, vil være sterkt avhengig av fagbakgrunnen til den (-de) som blir ansatt i LUS. Når en i det videre arbeidet med LUS skal etablere samarbeidspartnere, vil det være viktig å finne løsninger som ikke ekskluderer fagmiljø, selv om en velger å ha tettere samarbeid med noen av miljøene. Det er ingen tvil om at NINA har det sterkeste fagmiljøet samlet sett, men vi vil anta at den samlede oppdragsmengden over tid i nærområdet er avgjørende for deres interesse for å etablere fast bemanning ved sentret. Selv om vi ikke har undersøkt NINAs rammevilkår, er det hevdet at de har fått dårligere rammevilkår de siste årene. Dette betyr at de i større grad er oppdragsfinansiert enn tidligere og dermed har mindre langsiktig økonomisk forutsigbarhet. Det understrekes at dette i stor grad er spekulasjoner fra vår side, men antar at NINA ikke er villige til å binde seg til langsiktige leieavtaler i LUS, om det ikke er forhold som er ukjent for oss. Med forbehold om mulighetene til å oppnå tilfredsstillende bemanning, bør derimot LUS være spesielt aktuelt å bemanne for NTF og/eller HiNT. Avdeling for naturbruk har i dag en faglig god bemanning som vil bety et sterkt støttemiljø for mange av de områdene LUS skal arbeide mot. Én av disse er FoUaktiviteter. Da HiNTs ansatte både driver undervisning og forskning, vil vi anta 13

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Husleieindekser og husleiestatistikk

Husleieindekser og husleiestatistikk Husleieindekser og husleiestatistikk ÅSMUND LANGSETHER PER MEDBY (Også utgitt i Byggforsk skriftserie 1, 2004) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/2004 Norsk institutt

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 08/2002 SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER Nettverkskreditt i Norge 1992-2002 Ann Therese Lotherington og May-Britt Ellingsen NORUT Samfunnsforskning AS mai 2002 Prosjektnavn

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer