ÅRSBERETNING FORENINGEN Nordstrand IDRETTSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING

2 NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll 5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning Behandle foreningens regnskap for 2014 i revidert stand 7. Fastsettelse av medlemskontingent Behandle budsjett for Innkomne forslag Endring av NIFs lover Endring av NIFs internreglement 10. Hedersbevisninger 11. Valg Nordstrand Idrettsforening hadde i løpet av 2014 totalt 1836 medlemmer, og av disse var 1551 aktive under 20 år. Våre undergrupper i foreningen var Allsport, Triatlon, Fotball og Håndball samt at foreningen eier selskapet Nordstrandhallen AS. Det har da skjedd endringer i løpet av 2014 og de er forklart nærmere under avsnittet «Året 2014». Som arena for vår aktivitet har vi fire kunstgressbaner for fotball, hvorav to holdes vinteråpne med aktivitet hele året. Nordstrandhallen benyttes av våre håndballspillere, men den har som kjent ikke stor nok kapasitet så vi leier og låner det vi kan oppdrive av gymsaler og baner i nærområdet. I 2014 hadde vi følgende ansatte i Nordstrand Idrettsforening: Daglig leder Ole Magnus Skisland, Mette Blomqvist (administrativt Håndball), Kurt Ove Hanssen (Bane/anlegg, sluttet 1. mars 2014), Per Inge Jacobsen (Sportslig leder Fotball / Hovedtrener Alaget), Stig Aaserud (administrativt Fotball), Stig Steive (administrativt Fotball) og Håkon Arnesen (Vaktmesterassistent). Stillingsprosentene for flere av stillingene har variert gjennom året, men ved utgangen av 2014 hadde vi 3,5 årsverk. Det er lavt sykefravær hos de ansatte og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i En stor takk til våre ansatte for et flott arbeid gjennom hele året, der de balanserer sine variable arbeidsoppgaver på en meget tilfredsstillende måte. Nordstrand Idrettsforening har hundrevis av frivillige som gjør det mulig å opprettholde det flotte tilbudet vi har for våre aktive medlemmer. De er trenere, hjelpetrenere, foreldrekontakter, kioskvakter, hallansvarlige, billettvakter, cupkomiteer, sponsoransvarlige, dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange, mange andre viktige funksjoner. Blant de frivillige finner vi foreningens undergrupper og deres egne styrer der de avholder Årsmøter i perioden før Generalforsamling. Det er også i 2014 lagt ned et fantastisk godt arbeid i disse gruppene, og det anbefales at deres Årsberetninger leses for å se både aktiviteten som bedrives, hvem som sitter i styrer og hva som er gjort i TUSEN TAKK til alle dere frivillige, for det dere gjør for å opprettholde og utvikle Nordstrand Idrettsforenings Visjon og Verdier. Vår visjon: Flest mulig, lengst mulig, best mulig ble høsten 2014 grepet fatt i som eget tema for en samling av ansatte og frivillige. Det ble i forkant av samlingen sendt ut en rekke spørsmål til våre medlemmer, og med dette som bidrag, sammen med gode forslag blant deltagerne, utvidet vi vår visjon med tilhørende verdier. Arbeidet ble sluttført i februar 2015, og resultatet blir presentert på vår Generalforsamling. «Les om gruppenes aktiviteter i deres egne årsberetninger» 2 3

3 Nordstrand Idrettsforenings Hovedstyre (som også er frivillige) har hatt følgende medlemmer siden Generalforsamlingen 26. mars 2014, men med endringer som beskrevet i parentesene. Robert Hagen Styreleder Tron Mathisen Nestleder Bente Pettersen Styremedlem (Frem til 1/614) David Aarstein Styremedlem Frode Kjeldsen Styremedlem Christian Johansen Styremedlem (Frem til 1/1214) Carina Amundsen Styremedlem Thor Einar Andersen Styremedlem, leder Fotballgruppen Jan Knoph Styremedlem, leder Håndballgruppen Espen Erikstad Styremedlem, leder Allsport Magne Jakobsen Styremedlem, Leder NDE (Frem til 1/614) Kristine Wessel Varamedlem Anders Bakken Varamedlem ÅRET 2014 Overskudd I 2013 hadde foreningen et overskudd på ,, som gjorde at vi fikk tilbake en positiv egenkapital. Vi har i 2014 et overskudd på kr , noe som ytterlige trygger foreningens fremtidige mål. I disse resultattallene har vi avskriving av anlegg med kr , og ettergivelse av gjeld til NDE på kr , som ble utlånt i Samlet sett så øker vi altså arbeidskapitalen med mer enn hva resultatet viser, og vi hadde en arbeidskapital ved årsskifte på i overkant av , mot , i fjor. Det er absolutt ingenting som taler mot videre drift, slik vi skal opplyse om i dette dokument. NHE/NDE Det ble på ekstraordinær Generalforsamling 18. juni 2014 vedtatt at NDE AS som selskap skulle nedlegges og det skulle stiftes et nytt idrettslag for elitelaget damer håndball med navn Nordstrand Håndball Elite (NHE). Årsaken var at Hovedstyret i Nordstrand IF er blitt gjort oppmerksom på at organisasjonsformen ikke tilfredsstilte Norges Idrettsforbunds og Norges håndballforbunds krav om organiseringsform. Det som ikke var tilfredsstillende er at Nordstrand Damer Elite var organisert i et aksjeselskap, og dette må opphøre. Organisasjonsformen er nå at NIF er et allianseidrettslag i allianse med idrettslaget NHE, som da har eget organisasjonsnummer. Dette innebærer at NHE har ansvar for egen økonomi. Det er inngått egen partneravtale mellom NIF med undergruppe NHB (Nordstrand Håndball Bredde) og NHE som gir føringer for økonomisk støtte, sponsorsamarbeid, arenafordeling osv. NHE skal fortsatt bruke logoen og fargene til NIF, og det offisielle lagsnavnet er NIF. Nordstrandhallen Nordstrandhallen har vært drevet som et eget selskap utenfor NIF, blant annet som Nordstrandhallen AL og de siste årene som Nordstrandhallen BA (NHBA). Selskapsformen BA ble av myndighetene besluttet nedlagt og Nordstrandhallen BA ble nedlagt 30/ Kontantbeholdning og balanse fra NHBA ble da overført til NIF, og medførte en økning i eiendelene for NIF på kr ,. Dette gir da også en økning i egenkapitalen med tilsvarende beløp, og er tenkt avskrevet med tilsvarende fordelt på to år. Den eksisterende Nordstrandhallen er eid av Nordstrand Idrettsforening, men driften av eksisterende og ny hall skal ligge i Nordstrandhallen AS. Byggingen av ny hall skal også skje i selskapet Nordstrandhallen AS. Ny Nordstrandhall Det har også i 2014 vært jobbet mye med planene om å bygge ny Nordstrandhall, og her er litt informasjon rundt dette. Nordstrandhallen skal fortsatt være en privat hall som bygges og driftes av NIF eller en av foreningens selskaper. En hall slik vi trenger den har en estimert kostnad på et hundre millioner kroner, og for å gjennomføre dette er vi avhengig av at Oslo kommune gir sine bidrag. Vi har søkt kommunen at de er en garantist for lånet vi trenger for bygging av hallen, samt at de gir oss et årlig driftstilskudd for deldekning av kostnadene. I tillegg vil vi også søke om et engangstilskudd når vi har en nærmere avklaring. Slike søknader er i utgangspunktet ikke mulig å behandle for Oslo kommune da Bystyret tidligere har vedtak som hindrer det. Vi har derfor i tillegg til søknadene bedt de endre prinsippene for samarbeid vedrørende bygging av private idrettsanlegg. Etter mange møter og mye korrespondanse ba Bystyret i desember 2014 om at Byrådet skulle legge frem en sak vedrørende de endringene som vi i NIF har bedt om, og da senest i mai Vi føler vi er veldig nærme en løsning som gjør det mulig å realisere vårt behov for ny hall, som skal være et samlingssted for alle våre medlemmer. Fotballarena Det er også for vår utendørsarena lagt ned mye arbeid for å planlegge og påvirke nødvendig utbedring. Fotballgruppen har i 2014 planlagt undervarme på Store kunst, bygging av tribuner, utbedring av Minikunst og arbeidet for at det blir lagt nytt kunstgress på Store kunst. Arbeidet vil fortsette i 2015, og når planen er godkjent og gjennomførbare så vil det presenteres nærmere for våre medlemmer. Oslo, den 12/32015 Økonomien vår er sammensatt, og vi får noe offentlige tilskudd. De årlige tilskuddene varierer fra år til år og er ikke forutsigbare. Årsberetning Det våre medlemmer Fotball som 2014 bidrar med mesteparten av våre inntekter gjennom medlemskontingent og treningsavgifter. I tillegg har vi sponsorer, og de frivilliges innsats rundt cuper, seriespill, kioskvakter og annet inntektsbringende arbeid. Det er med stor takk til alle disse at vi nå er en forening med trygg nok økonomi til å satse på arenaer og sportslig aktivitet med tilrettelagt og høy kvalitet. Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Leder Nestleder Styremedlem Carina Amundsen /s/ David Aarstein Kristine Wessel /s/ Styremedlem Styremedlem Varamedlem Jan Knoph /s/ Thor Einar Andersen /s/ Espen Erikstad /s/ Leder Håndball Leder Fotball Leder Allsport 4 5

4 ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap 2014 for Nordstrand Idrettsforening Note Resultatregnskap Budsjett DRIFSTINNTEKTER Salgsinntekt 1* Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 1* Lønnskostnad 2* Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3* Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Sum overføringer Balanse pr for Nordstrand Idrettsforening Balanse EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen eiendom 3* Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap 4* Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager 1* Kundefordringer Andre fordringer 1*, 8* Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd/Kontanter o.l. 5* Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen Egenkapital 6* Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån fra undergrupper 8* Pantelån 7* Lån fra datterselskap/nærstående 8* Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk 5* Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. mars 2015 Oslo, 12. mars 2015 Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ David Aarstein styreleder NIF nestleder NIF styremedlem Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ David Aarstein styreleder NIF nestleder NIF styremedlem Carina Amundsen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Jan Knoph /s/ styremedlem styremedlem styremedlem, leder håndball Carina Amundsen /s/ Kristine Wessel /s/ Frode Kjeldsen /s/ Espen Erikstad /s/ Jan Knoph /s/ Thor Einar Andersen /s/ Styremedlem styremedlem styremedlem, leder håndball styremedlem styremedlem, leder allsport styremedlem, leder fotball Ole Magnus Skisland /s/ daglig leder Kristine Wessel /s/ Espen Erikstad /s/ Thor Einar Andersen /s/ styremedlem styremedlem, leder allsport styremedlem, leder fotball 6 7 Ole Magnus Skisland /s/ daglig leder

5 Note 6 Egenkapital NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Nordstrand IF er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Videre skal Regnskaps og revisjonsbestemelser for Norges idrettsforbund og Olympiske Komité følges så langt disse ikke er i konflikt med regnskapsloven. Driftsinntekter Salgsinntekter inntektsføres i det året de er opptjent. Kontingentinntekter og treningsavgifter inntektsføres når pengene innbetales og ikke ved utfakturering. Note 3 Tomter, bygninger og andre eiendeler Klubbhus på Ljan Bokført verdi Avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av klubbhuset er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 20 år. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende. Avsetning tap på fordringer gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Kundefordringer som er oppført gjelder alle faktureringer med unntak av medlems og treningsavgifter. Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld inkluderer avsatte kostnader til ikke mottatte fakturaer. Skatt og avgift Organisasjonen er en allmennyttig organisasjon i skattemessig forstand, og er derfor ikke skattepliktig for sin virksomhet. Handball og hovedlaget har omsetning som faller inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Interne transaksjoner Det gjøres oppmerksom på at det er innteksført baneleie på kr (avd. bane/anlegg) hvor det samme beløpet er kostnadsført som leie (avd. fotball). Denne transaksjonen fører til at sum inntekter og sum kostnader øker, men har ingen resultateffekt. "Nytt" Klubbhus, NIF (eget bygg ved hallen) Bokført verdi Nedskrevet som følge av at bygget ble revet i Bokført verdi ,00 Kunstgressbane Anskaffelseskost Tidligere års avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av kunstgressbanen er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 10 år. Gulvvaskemaskin Anskaffelseskost i år Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivning skjer linært over forventet levetid som er satt til 10 år. Maskinen var tidligere eiet av Nordstrandhallen BA, men ble overført til NIF som følge av avviklingen av BA. Nordstrandhallen Overtatt fra Nordstrandhallen BA til bokført verdi i regnskapet til BA ,00 Note 2 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer og revisor Lønnskostnader År 2014 År 2013 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Nordstrand IF har sysselsatt i gjennomsnitt 3,5 årsverk i 2014 med tillegg av all frivillig innsats. Lønn til daglig leder utgjorde i 2014 kr Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til styremedlemmene i 2014 Totale kostnader til revisor i 2014 var kr ,75 som i hovedsak gjaldt revisjonen for regnskapsåret 2013, men også interrimsrevisjonen høsten Note 4 Det er ikke foretatt avskrivinger i 2014, men hallen vil bli avskrevet til kr 0 i restverdi pr med lik del i årene 2015 og Årsaken til dette er planer om bygging av ny idrettshall som medfører at dagens hall må rives. Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap Nordstrand IF var eier med 100% av Nordstrandhallen BA, tidligere Nordstrandhallen A/L. Selskapet er i løpet av 2014 innlemmet i regnskapet til Nordstrand IF, og egenkapitalen i tidligere Nordstrandhallen BA inngår nå i sin helhet innlemmet i egenkapitalen til NIF med kr Regnskapet for dette selskapet er ved regnskapsavleggelsen til NIF ikke ferdigstilt for 2014, men regnskapstallene ser ut til å bli som følger (NB, ikke revidert pr ): Nordstrandhallen AS År 2014 Egenkapital pr (negativ) Resultat år 2014 (underskudd): Foreningen er pliktig til å ha pensjonsordning ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet en ordning for ansatte som tilfredsstiller kravene i loven. Verdien av aksjene i Nordstrandhallen AS er oppført til historisk anskaffelseskost. Nordstrand IF var frem til desember 2014 eier av Nordstrand Damer Elite AS (NDE AS) med 100% av aksjene. Selskapet utøvet elitesatsing for damer senior elite. I løpet av periden er denne virksomheten etablert i et nytt selskap som heter Nordstrand Håndball Elite Idrettslag. Dette er et frittstående idrettslag som drives økonomisk uavhengig av Nordstrand Idrettsforening. Aksjene ble overdratt til kr 0 pr Note 5 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr

6 Nordstrandhallen AS År 2014 Egenkapital pr (negativ) Resultat år 2014 (underskudd): Verdien av aksjene i Nordstrandhallen AS er oppført til historisk anskaffelseskost. NOTER TIL REGNSKAPET Nordstrand IF var frem til desember 2014 eier av Nordstrand Damer Elite AS (NDE AS) med 100% av aksjene. Selskapet utøvet elitesatsing for damer senior elite. I løpet av periden er denne virksomheten etablert i et nytt selskap som heter Nordstrand Håndball Elite Idrettslag. Dette er et frittstående idrettslag som drives økonomisk uavhengig av Nordstrand Idrettsforening. Aksjene ble overdratt til kr 0 pr Note 5 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr Note 6 Note 7 Egenkapital Egenkapital Tilført egenkapital etter overtagelse av Nordstrandhallen BA Periodens resultat Egenkapital Pantelån Lån Nedbetalt i år Saldo pr Lånet ble tatt opp i år 2011 med kr Lånet er sikret med pant i klubbhuset på Ljan, G.nr 185 og bruksnummer 94 med kr Lånet er tatt opp som et serielån i 2011, og har en løpetid på 20 år. Innfrielsesdato er Lånet har pr en rentesats på 4,75% Note 8 Mellomværende med tilknyttede selskap og andre nærstående Fordring Av "Andre kortsiktige fordringer" utgjør fordring mot Nordstrand Damer Elite AS NIF har i perioden ettergitt og betalt kostnader for elitesatsing til senior damer med til sammen kr ,00 NIF har en fordring mot Nordstrand Håndball Elite Idrettslag på kr NIF har en fordring mot Nordstrandhallen AS på kr Gjeld Gjeld til NIF fra fotballgruppa er balanseført med kr Gjeld til NIF fra håndballgruppa er balanseført med kr Sum gjeld tilknyttede selskap og nærstående Begge postene gjelder innestående lagskasser for håndball og fotball. Note 9 Antall medlemmer Idrettslaget hadde pr til sammen medlemmer. Note 10 Resultat pr. gruppe (se egen flik i regnearket) Noten anses å dekke oppsplittingskravet av inntekter og kostnader ihht. Regnskapsloven. For avdeling nr 7 "Nordstrandhallen", viser oversikten aktiviteten kun for årets siste måned

7 5295 Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , ,00 RESULTATREGNSKAP PR GRUPPE (Note 10) INNTEKTER 2: Fotball 3: Håndball 6: HS 8: Allsport 9: Bane 11: Triathlon 12: Østmarkr. 7: Hallen SUM 3002 Salg utstyr i gruppene u/mva , , Sponsor klubb m/mva , , , Sponsor lag/lagskasser m/ mva , , , Sponsor lag/lagskasser u/ mva , , Leieinntekter 8 100, , , , , Leie squashbane 8 300, , Parkering , , Kioskinntekter foreldredrevet, automat/kaffe , , , Billettinntekter , , , Medlemskontingent , , Treningsavgift , , , , , Lagsdugnad Håndball , , Hummel/NIF Cup Håndball , , Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , NIF Cup Fotball , , Arrangement , , , , Håndball/Fotballskole , , , Utfakturert utstyr spillere/lag 250,00 250, Offentlige tilskudd , , , , , , Norsk Tipping grasrot , , Andre inntekter , , , , , ,88 KOSTNADER Varekostnad Sum driftsinntekter , , , , , , , , Sponsorkost. klubb/gruppe m mva 1 620, , Lagskasse , , , Fremmedytelse , , , Innkjøp kiosk foreldredrevet , , , Utøvere/lag ved aktivit , , , , , Hummel/NIF Cup Håndball 4 214, , , Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , NIF Cup Fotball , , Arrangement kostnader , , , , , Håndball/Fotballskole , , Kostnader utstyr utøvere/lag , , , , Overganger, bøte, etc,utøvere/lag ,00 600, , Andre dommerkostnader , , , Støtte utøvere/lag/ elite , , , , ,50 Sum varekostnad , , , , , , , ,44 Personalkostnad 5000 Lønn , , , , , , Lønn u feriepenge, timebasert ,67 400, , , , Bonus , , Dommergodt. oppg.pl , , , Feriepenger , , , , , , Fri telefon 8 426, , , , Koll. Pensjonsforsikring 237,00 237, , , Trekkpl. naturalytelser 1 194, , Motkonto for gruppe , , , , Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , , Godtgjørelse til dommere , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , ,60 169, , Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , , Innberetningspliktige pensjonskostnader , , Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Refusjon sykepenger 6 660, , , Motkonto ref. sykepenger 6 660, , Overført lønn til Hall , , Godtgjørelse til dommere , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , ,60 169, , Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , , Innberetningspliktige pensjonskostnader 2: Fotball 3: Håndball 6: HS ,20 8: Allsport 9: Bane 11: Triathlon 12: Østmarkr. 7: Hallen SUM ,20 INNTEKTER 5520 Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Salg utstyr i gruppene u/mva Refusjon sykepenger 6 660, , , , , Sponsor klubb m/mva Motkonto ref. sykepenger , , , , , Sponsor lag/lagskasser m/ mva Overført lønn til Hall , , , , , Sponsor lag/lagskasser u/ mva Overført lønn til lagskasse , , , , Leieinntekter Sosiale kostnader 8 100, , , , , ,00 740, , , , Leie squashbane Yrkesskadeforsikring 7 654, , , , Parkering Sum personalkostnader , , , , , , , , , ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kioskinntekter foreldredrevet, automat/kaffe , , , Billettinntekter , , ,00 Avskrivninger 3900 Medlemskontingent , , Avskrivning klubbhus , , Treningsavgift , , , , , Avskrivning kunstgressbane , , Lagsdugnad Håndball , ,00 Sum av og nedskrivninger , , , Hummel/NIF Cup Håndball , , Leie hall, bane, etc , , , , Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , Renovasjon, vann, avløp mv/ Kommunale , , , NIF Cup Fotball , , Lys, varme , , , , , Arrangement , , , , Renhold,, renovasjon , , Håndball/Fotballskole , , , Vakthold , , Utfakturert utstyr spillere/lag 250,00 250, Andre leiekostnader 312,50 312,50 625, Offentlige tilskudd , , , , , , Alarm og vakt, overvåkning 4 375, , Norsk Tipping grasrot , , Innkjøp reparasjoner småanskaffelser ,00 359, , , , Andre inntekter , , , , , , Drift Hus/NIF Shop , ,25 Sum driftsinntekter , , , , , , , , Drift/rep garderober Niffen 544,00 544, Leasing traktor KOSTNADER , , Rep, vedlikeh., utstyr bane/anlegg Varekostnad 2 501, , , , Banedrift, inkl. vinterdrift , , Sponsorkost. klubb/gruppe m mva 1 620, , Innkjøp utstyr kontor; telefon, småanskaffelser 1 326, , Lagskasse , , , Honorar revisor , , , Fremmedytelse , , , Honorar regnskap , , , Innkjøp kiosk foreldredrevet , , , Honorar juridisk bistand , , , Utøvere/lag ved aktivit , , , , , Kontorrekvisita , , Hummel/NIF Cup Håndball 4 214, , , Data/TV, hardware, software, konsulent , , , Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , Leasing/leie kontor/ andre maskiner , , , , NIF Cup Fotball , , Møter, kurs, oppdatering, mv , , , , , Arrangement kostnader , , , , , Medlemsmøter, subsidiert medl. avg., utmerkelser, etc , , , , Håndball/Fotballskole , , Telefon, internet, fiber, etc , , , , Kostnader utstyr utøvere/lag , , , , Porto 15, , , , Overganger, bøte, etc,utøvere/lag ,00 600, , Andre kontor/driftskostnader 6 414, , Andre dommerkostnader , , , Drivstoff Støtte utøvere/lag/ elite 4 436, , , , , , , , Leasing varebil , , ,00 Sum varekostnad , , , , , , , , Bomring, parkering, annen kostnad bil , , , ,90 Personalkostnad 7101 Passasjertillegg , , , Lønn , , , , , , Bilgodtgjørelse , , , Lønn u feriepenge, timebasert ,67 400, , , , Reisekostnader ansatte mot regning , , , Bonus , , Diett , , Dommergodt. oppg.pl , , , Forsikringspremier , , , , , Feriepenger , , , , , , øredifferanser 4,60 4, Fri telefon 8 426, , , , Bank og kortgebyrer 100, , ,38 31,00 1, , Koll. Pensjonsforsikring 237,00 237, , , Tap på fordringer , , , , Trekkpl. naturalytelser 1 194, , Andre kostander , , ,53 500, , Motkonto for gruppe , , , ,00 Sum andre driftskostnader , , , , , ,00 1, , , Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , ,00 Sum driftskostnader , , , , , , , , , Godtgjørelse til dommere , , , ,39 DRIFTSRESULTAT 5410 Arbeidsgiveravgift , , , , , , , , , , , , ,10 169, , , Renteinntekter, Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , ,60 17,03 20, , , Sum finansinntekter Innberetningspliktige pensjonskostnader 4 848, ,20 17,03 20, , , Rentekostnad 297, , , Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Sum finanskostnader Refusjon sykepenger 297, , , , , , Sum finansposter Motkonto ref. sykepenger 297, , ,93 17,03 20, , , Overført lønn til Hall , ,81 Årsresultat , , , , , , , , , Overført lønn til lagskasse , , Sosiale kostnader 5 845, , ,00 740, , Yrkesskadeforsikring 7 654, ,00 Sum personalkostnader , , , , , , ,70 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

8 REVISJONSBERETNING 14 15

9 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2014 I henhold til Norges Idrettsforbunds lover og regler skal Nordstrand IFs kontrollkomité påse at: Egenkapitalen har også økt gjennom den regulære driften. Alle gruppene har gått i pluss og gitt en økning i egenkapital på ,. Dette betyr at NIFs egenkapital pr er på kr ,. idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om Økningen i egenkapitalen kan synes høy for et idrettslag, men store investeringer i anlegg er forventet de neste 3 årene både for håndball og fotballgruppen. Kontrollkomiteen følger med på arbeidet for å oppnå byggestart på ny hall med garderober for både håndball og fotball, samt planlagt rehabilitering av kunstgresset på Niffen og forhåpentligvis en rehabilitering av banen på Hallagern. idrettslaget har økonomisk kontroll internt årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift Komiteen har blitt regelmessig orientert om idrettslagets økonomiske situasjon gjennom deltagelse i møter for gruppene og Hovedstyret. Idrettslaget har vært eksponert for to økonomiske risikofaktorer: Ikkeforutsigbart tilskudd til Nordstrand Damer Elite (NDE) og usikkerhet knyttet til hall. Kontrollkomiteens konklusjon er at Idrettslagets styre, daglig ledelse, regnskapsfirma og nye revisjonsfirma ser ut til å ha meget god kontroll med det økonomiske, og komiteen kan anbefale de avgitte regnskap. Fra og med er Nordstrand IF etablert som et Allianseidrettslag og Nordstrand Håndball Elite (NHE) er utskilt som eget selskap. NHE er nå et eget selskap som står ansvarlig for egne økonomiske disposisjoner, men fortsatt med et tilskudd til driften fra NIF basert på Generalforsamlingens disposisjoner. På denne måten har NIF redusert sin økonomiske risiko og får en bedre økonomisk forutsigbarhet. Oslo Kjersti R. Aase /s/ (leder) Øystein Siggerud /s/ Hallen har vært organisert som et BA noe som ikke er i henhold til dagens lovgiving, og er fra 2014 nedlagt og innlemmet i NIF, og dermed i samsvarer med norsk lov. I forbindelse med denne transaksjonen ble kr ,overført til NIFs balanse som Egenkapital, og dette vil bli avskrevet i henhold til regnskapsloven

10 EN STOR TAKK FOR AT DERE BIDRAR FOR IDRETTSLAGET VÅRT 18 19

11 Flest mulig lengst mulig best mulig Nordstrand IDRETTSFORENING nordstrandif.no 20

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 NORDSTRANS IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2015 NORDSTRANS IDRETTSFORENING 2015 NORDSTRANS IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 31. mars 2016 kl. 20.00 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2013

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2013 ÅRSBERETNING FORENINGEN 2013 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 26. mars 2014 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer